LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 (*actualizată*)
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
(actualizată până la data de 29 decembrie 2009*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 decembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, activităţile aeronautice civile îndeplinite de categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, precum şi drepturile şi îndatoririle acestora.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei legi se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist din România care posedă documente nominale individuale de certificare, licenţă, atestate, autorizări şi altele asemenea, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.


  Articolul 3

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviaţia civilă care, după absolvirea unei forme de învăţământ recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului, obţine licenţă şi calificare pe tip/clasă de aeronavă civilă, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, având atribuţii la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, şi care este remunerat pentru executarea de activităţi aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul sau filială în România.


  Articolul 4

  În sensul prezentei legi, categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România sunt următoarele:
  a) piloţi - membrii unui echipaj de zbor, calificaţi pe tip sau clasă de aeronavă civilă, care deţin o licenţă obţinută în urma absolvirii unei forme de învăţământ recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului şi care le permite să piloteze o aeronavă civilă în operaţiuni de zbor. La comanda aeronavei civile pot fi:
  1. pilotul comandant este pilotul prim, membru al echipajului de conducere la bordul unei aeronave civile, care răspunde de îndeplinirea misiunii de zbor în deplină siguranţă şi îşi exercită dreptul de comandă asupra întregului echipaj, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;
  2. copilotul este pilotul secund, altul decât pilotul comandant, membru al echipajului de conducere, care operează la bordul unei aeronave civile pentru care este necesar mai mult de un pilot, conform tipului de aeronavă civilă certificat sau regulilor de operare, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;
  b) navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi şi operatori radionaviganţi - membrii unui echipaj de zbor care deţin o licenţă obţinută în urma absolvirii unei forme de învăţământ recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului şi care execută la bordul unei aeronave civile activităţi de exploatare tehnică în zbor, ce ajută la conducerea tehnică a aeronavei în operaţiuni de zbor;
  c) însoţitori de bord - membrii unui echipaj de zbor, calificaţi pe tip de aeronavă civilă, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută la bordul unei aeronave civile activităţi cu privire la siguranţa pasagerilor şi aeronavei, fără a participa la conducerea acesteia;
  d) paraşutişti - personalul aeronautic civil calificat pe tip de paraşută, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută salturi cu paraşuta şi este responsabil de pregătirea operaţională, planificarea, comanda şi dirijarea salturilor şi a zborurilor cu paraşuta;
  e) ingineri de recepţie şi control aeronave - personalul tehnic calificat pe tip de aeronavă civilă, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activităţi de control tehnic în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate a unei aeronave civile;
  f) ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC - personalul tehnic calificat, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activităţi de verificare în zbor a funcţionării mijloacelor de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere aflate la sol;
  g) personal de inspecţie în zbor - personalul aeronautic civil navigant, cu licenţă, care execută activităţi de inspecţie, supraveghere şi control în zbor al operaţiunilor aeriene, de examinare a personalului aeronautic civil navigant, în scopul supervizării siguranţei zborului, certificării agenţilor aeronautici civili, personalului aeronautic civil navigant şi a tehnicii aeronautice, precum şi inspecţia de siguranţă a zborului.


  Articolul 5

  Orice altă persoană aflată la bordul unei aeronave civile care nu are atribuţii la bord în timpul zborului, conform calificării şi licenţei deţinute, este considerată pasager şi nu are calitatea de personal aeronautic civil navigant.


  Articolul 6

  (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 7.
  (2) Condiţiile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă sunt condiţii speciale de muncă.


  Articolul 7

  (1) Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist cuprind:
  a) operaţiuni de transport aerian public de pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă;
  b) pregătirea şi executarea zborurilor cu aeronave civile şi a paraşutărilor în scopuri civile;
  c) controlul aeronavei înainte de executarea zborurilor cu aeronave civile şi asigurarea tehnică a paraşutărilor în scopuri civile;
  d) planificarea, organizarea şi executarea zborurilor tehnice, de recepţie şi control şi a zborurilor de licenţiere a tehnicii de zbor aeronautice civile;
  e) operaţiuni de lucru aerian, efectuate pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului;
  f) pregătirea şi executarea zborurilor de acrobaţie şi de antrenament, precum şi a zborurilor în cadrul mitingurilor de aviaţie;
  g) zboruri de căutare, salvare, cercetare ştiinţifică, fotografiere, monitorizare şi publicitate;
  h) zboruri de verificare şi calibrare a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene aflate la sol;
  i) zboruri de şcoală şi de antrenament;
  j) zboruri de agrement şi turism;
  k) executarea zborurilor în scopul colectării şi analizei informaţiilor meteo şi a prognozelor meteorologice pentru rutele de zbor, zonele aeroporturilor civile, terenurilor şi platformelor de decolare-aterizare folosite de aeronavele civile;
  l) executarea misiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în dificultate;
  m) zboruri de urgenţă, sanitare, de stingere a incendiilor şi intervenţie la calamităţi;
  n) zboruri de supraveghere a conductelor de petrol sau gaze naturale, a liniilor de înaltă tensiune, a traficului rutier şi altele asemenea;
  o) zboruri speciale şi zboruri efectuate în alte scopuri, aprobate de Ministerul Transporturilor;
  p) executarea activităţilor de instruire, examinare şi control al personalului aeronautic civil navigant profesionist, în vederea obţinerii calificărilor şi autorizărilor iniţiale şi suplimentare, precum şi acordării, reînnoirii şi revalidării licenţei de zbor;
  q) executarea activităţilor de control, supraveghere, inspecţie şi autorizare a operatorilor aerieni şi a operaţiunilor aeronautice civile de zbor desfăşurate de aceştia;
  r) orice alte activităţi legate de atestarea şi operarea aeronavelor civile, precum şi de pregătirea, certificarea şi licenţierea personalului aeronautic civil profesionist.
  (2) Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.


  Articolul 8

  Controlul, supravegherea şi inspecţia activităţilor aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România se execută de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.


  Capitolul II Personalul aeronautic civil navigant profesionist


  Articolul 9

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România se încadrează pe funcţii îndeplinite la bordul aeronavei civile, corespunzător pregătirii, licenţei şi calificărilor deţinute, aşa cum este prevăzut în prezentul statut şi în reglementările aeronautice în vigoare.


  Articolul 10

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, prin natura atribuţiilor funcţionale specifice profesiei, îndeplineşte sarcini sau misiuni privind programarea, organizarea, desfăşurarea, pregătirea şi efectuarea zborului, controlul, inspectarea şi supravegherea activităţilor de zbor, instruirea şi examinarea personalului aeronautic civil navigant, exploatarea tehnică la sol şi în zbor a aeronavelor civile, folosirea corespunzătoare a echipamentelor aeronavelor civile şi a mijloacelor pentru protecţia navigaţiei aeriene, precum şi analiza situaţiei meteorologice, în vederea executării zborului în deplină siguranţă.


  Articolul 11

  Pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice la bordul unei aeronave civile, personalul aeronautic civil navigant profesionist trebuie să posede documente nominale individuale de certificare, licenţă, atestate şi/sau autorizări în termen de valabilitate, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.


  Articolul 12

  Constituirea piloţilor în echipaj de conducere a unei aeronave civile se face prin ordin de misiune, pe baza manualului de operare în zbor al acesteia, funcţiile îndeplinite la bord fiind cele de pilot comandant şi de copilot. În cazul în care manualul de operare în zbor al unei aeronave civile prevede un singur pilot, acesta este şi comandantul aeronavei respective.


  Articolul 13

  Membrii unui echipaj care execută o misiune de zbor la bordul unei aeronave civile sunt nominalizaţi de către angajator/operatorul aerian, prin planul de zbor, ţinând cont de calificarea deţinută de fiecare dintre aceştia pentru categoria, clasa şi tipul de aeronavă civilă respectivă, având licenţa de zbor în termen de valabilitate.


  Articolul 14

  Funcţia de comandant de aeronavă civilă este îndeplinită de pilotul comandant, desemnat de către angajator/operatorul aerian pentru fiecare zbor în parte, cu excepţia cazurilor când, prin reglementări speciale, se prevede altfel. Calitatea de comandant de aeronavă civilă se exercită din momentul începerii misiunii de zbor şi până la terminarea acesteia.


  Articolul 15

  (1) În cazul remorcării altei aeronave civile, comandantul aeronavei civile care remorchează este comandantul acestora până la declanşarea lor.
  (2) Când în echipajul unei aeronave civile se află 2 piloţi comandanţi, unul dintre ei va fi nominalizat în funcţia de comandant al aeronavei, iar celălalt pilot comandant va fi responsabil de pilotarea aeronavei.
  (3) Dacă în echipajul unei aeronave civile se află un pilot comandant instructor şi un pilot comandant, în funcţia de comandant al aeronavei va fi desemnat pilotul comandant instructor, iar pilotul comandant va fi responsabil de conducerea aeronavei.


  Articolul 16

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă se încadrează şi promovează pe categorii şi pe funcţii, conform pregătirii profesionale, calificării deţinute şi aptitudinilor specifice necesare şi dovedite, potrivit competenţei profesionale a fiecăruia.


  Articolul 17

  Drepturile de salarizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cuprinzând salarii, indemnizaţii de zbor, sporuri şi alte adaosuri, precum şi drepturile specifice privind concediul de odihnă suplimentar, concediul de recuperare, diurnă de deplasare, condiţii de cazare, alimentaţie de întărire şi protecţie a organismului, asigurare de sănătate, asigurare de viaţă, asigurare de accidente pe durata executării misiunilor de zbor şi alte drepturi specifice se acordă de către angajator, diferenţiat, pe categorii de personal, în funcţie de: calificările şi licenţele deţinute, activităţile şi misiunile executate, condiţiile de muncă specifice, nivelul de pregătire profesională, funcţia deţinută la bordul aeronavei civile, responsabilităţile acordate şi riscul asumat.


  Capitolul III Pregătirea şi certificarea personalului aeronautic civil navigant profesionist


  Articolul 18

  Categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist supuse certificării, precum şi documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activităţilor aeronautice civile sunt stabilite prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor sau de organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte.


  Articolul 19

  (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă se pregăteşte în ţară sau în străinătate, în şcoli şi institute de specialitate, centre de instruire sau perfecţionare şi institute de învăţământ superior acreditate, autorizate sau recunoscute în acest sens de autorităţile competente, potrivit legii.
  (2) Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă care a obţinut documente nominale de certificare, licenţă, atestare sau autorizări în străinătate este necesar ca aceste documente să fie recunoscute şi acceptate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza reglementărilor internaţionale aplicabile în România.


  Articolul 20

  Specialităţile, criteriile de selecţionare, durata de şcolarizare şi formele concrete de pregătire sunt stabilite şi/sau recunoscute de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor internaţionale aplicabile în România.


  Articolul 21

  Programele de pregătire sunt avizate sau, după caz, aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care stabileşte şi procedurile de echivalare şi criteriile de certificare a pregătirii, calificării, perfecţionării şi licenţierii acestei categorii de personal, prin cursuri efectuate în ţară sau în străinătate, în unităţi care funcţionează pe baza unei autorizări sau echivalări emise de către aceasta.


  Articolul 22

  Procedurile de echivalare a studiilor piloţilor profesionişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ militare sau civile, se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.


  Articolul 23

  Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organul unic care eliberează, revalidează, echivalează, reînnoieşte, preschimbă, recunoaşte/acceptă, suspendă sau revocă documentele de certificare şi licenţiere pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist.


  Articolul 24

  Calificările personalului aeronautic civil navigant profesionist, din punctul de vedere al licenţei de zbor, sunt:
  a) pilot de transport de linie - ATPL;
  b) pilot comercial aeronave - CPL şi/sau planoare - SPL;
  c) navigator aerian;
  d) mecanic navigant;
  e) operator radionavigant;
  f) însoţitor de bord;
  g) paraşutist;
  h) inginer de recepţie şi control aeronave;
  i) inginer de recepţie şi control mijloace PNA-TC.


  Articolul 25

  În funcţie de calificările de tip, piloţii profesionişti pot opera:
  a) avioane pentru care echipajul minim de conducere este mai mare de un pilot - MPA;
  b) avioane multimotor - ME;
  c) avioane cu masa maximă de decolare mai mare de 2.300 kg;
  d) avioane cu tracţiune cu turbine - JET/T;
  e) elicoptere.


  Articolul 26

  Calificările de clasă ale piloţilor se stabilesc numai pentru avioane monomotor cu piston SEP(L), cu greutate maximă la decolare de 2.300 kg, certificate pentru a opera cu un singur pilot.


  Articolul 27

  Calificările superioare şi autorizările care se înscriu în documentul de licenţă pentru zbor sunt:
  A. calificări superioare:
  a) pilot-instructor de zbor;
  b) pilot de încercare, recepţie şi control;
  c) pilot-instructor de antrenament pe rută şi/sau instructor de simulator - TRI/SFI;
  d) instructor pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant, altele decât piloţi;
  e) paraşutist-recepţie şi control şi/sau încercător;
  B. autorizări pentru operaţiuni speciale:
  a) zbor instrumental - IR, care include şi minima autorizată;
  b) lucru agricol;
  c) aerofotogrametrie;
  d) remorcaj;
  e) lansare paraşutişti;
  f) lansare planor cu automosorul;
  g) zbor cu elicopterul în condiţii meteo instrumentale;
  h) operare elicopter pe mare - off shore operations;
  i) operare elicopter cu încărcătură suspendată;
  C. autorizări speciale:
  a) zboruri de antrenament special;
  b) zboruri de testare a aeronavelor, motoarelor sau echipamentelor;
  c) zboruri cu scop nelucrativ;
  d) zboruri în care nu se transportă pasageri sau mărfuri;
  D. autorizare de control tehnic-aeronave, pentru piloţi şi mecanici naviganţi, în scopul executării zborurilor tehnice de verificare, ca urmare a efectuării unor programe de întreţinere a aeronavelor civile;
  E. autorizare de examinator, pentru toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist, în scopul conducerii examinărilor practice în zbor.


  Articolul 28

  Certificarea licenţei de zbor, a calificărilor şi autorizărilor personalului aeronautic civil navigant profesionist se face de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin următoarele documente cu termen de valabilitate:
  a) licenţă de pilot de transport de linie - ATPL;
  b) licenţă de pilot comercial aeronave - CPL şi/sau planoare - SPL;
  c) licenţă de navigator aerian;
  d) licenţă de mecanic navigant;
  e) licenţă de operator radionavigant;
  f) licenţă de însoţitor de bord;
  g) licenţă de paraşutist;
  h) licenţă de inginer de recepţie şi control aeronave;
  i) licenţă de inginer de recepţie şi control mijloace PNA-TC;
  j) certificat de calificare de tip şi clasă;
  k) certificat medical clasa 1 pentru piloţi, navigatori şi mecanici naviganţi;
  l) certificat medical clasa a 2-a pentru operatori radionaviganţi, însoţitori de bord, paraşutişti, ingineri de recepţie şi control aeronave şi ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC;
  m) certificat general de operator radiotelefonist;
  n) certificat pentru calificări superioare şi autorizări.


  Articolul 29

  Admiterea la zbor a personalului aeronautic civil navigant profesionist, în vederea exercitării profesiei, este permisă numai după efectuarea pregătirii, examinării şi certificării corespunzătoare de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Certificatele personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt documente nominale individuale, obligatorii pe întreaga durată a desfăşurării activităţii ca personal aeronautic civil navigant profesionist.


  Articolul 30

  (1) Conform reglementărilor emise de organizaţiile internaţionale la care România este parte, documentele nominale individuale de calificare şi licenţă pentru piloţi conţin, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
  a) cu majuscule: numele statului şi al autorităţii aeronautice civile;
  b) cu majuscule accentuate: denumirea documentului nominal de calificare;
  c) cu cifre arabe: numărul curent al licenţei acordate de autoritatea aeronautică civilă;
  d) cu caractere române: numele integral al deţinătorului;
  e) adresa deţinătorului;
  f) cetăţenia deţinătorului;
  g) semnătura deţinătorului;
  h) autoritatea şi, acolo unde este necesar, condiţiile în care este emisă licenţa;
  i) certificarea valabilităţii licenţei şi a drepturilor conferite de deţinerea respectivei calificări;
  j) semnătura funcţionarului care a emis licenţa şi data emiterii acesteia;
  k) sigiliul sau ştampila autorităţii care a emis licenţa;
  l) tipuri de calificări;
  m) specificaţii referitoare la limitări ale aplicabilităţii calificării respective, validări, echivalări, restricţii şi altele asemenea;
  n) alte detalii necesare.
  (2) Pentru celelalte categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, elementele înscrise în documentele nominale individuale de certificare şi licenţiere se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor.


  Articolul 31

  (1) Documentele nominale individuale de certificare şi licenţiere, înregistrările întocmite de angajator privind evidenţa activităţii de zbor şi carnetul individual de zbor ale personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt documente care atestă calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist şi vor fi luate în considerare la stabilirea vechimii în muncă şi încadrării în grupa de muncă.
  (2) Activitatea desfăşurată ca personal aeronautic civil navigant profesionist se încadrează în grupă specială de muncă.


  Articolul 32

  Suspendarea documentelor nominale individuale de certificare şi licenţiere ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se poate aplica, pe o durată de până la 6 luni, de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, atunci când se constată, în urma unei examinări pe baza reglementărilor aeronautice specifice, lipsuri majore în pregătirea profesională sau abateri de la reglementările aeronautice civile. Pe durata inaptitudinii medicale temporare sau la expirarea termenului de valabilitate a licenţei documentele nominale individuale de certificare şi licenţiere sunt suspendate de drept.


  Articolul 33

  Revocarea documentelor nominale individuale de certificare şi licenţiere ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se poate face numai de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru următoarele motive:
  a) inaptitudine psihofizică definitivă;
  b) incompetenţă profesională, dovedită pe baza procedurilor cuprinse în reglementările aeronautice specifice;
  c) abateri grave de la reglementările aeronautice, cu efecte majore asupra siguranţei zborului sau a circulaţiei aeriene, dovedite pe baza procedurilor cuprinse în reglementările aeronautice specifice.


  Articolul 34

  Documentele nominale individuale de certificare, licenţiere, atestare şi autorizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se emit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pe baza reglementărilor specifice de aviaţie civilă propuse de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi aprobate de Ministerul Transporturilor, în funcţie de necesităţile impuse de evoluţia tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile.


  Capitolul IV Îndatoririle personalului aeronautic civil navigant profesionist


  Articolul 35

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România are următoarele îndatoriri:
  a) să dovedească o înaltă competenţă şi etică profesională;
  b) să dobândească o temeinică pregătire profesională şi să prezinte un interes continuu în perfecţionarea cunoştinţelor impuse de evoluţia tehnicii aeronautice şi a concepţiilor noi de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile;
  c) să cunoască şi să respecte Codul aerian civil şi toate reglementările aeronautice specifice în vigoare, astfel încât activităţile aeronautice să se desfăşoare cu eficienţă şi în deplină siguranţă a zborului;
  d) să dea dovadă de disciplină în îndeplinirea sarcinilor şi îndatoririlor de serviciu.


  Articolul 36

  În timpul pregătirii şi desfăşurării activităţii de zbor, personalul aeronautic civil navigant profesionist are următoarele obligaţii principale:
  a) să îşi însuşească temeinic cunoştinţele şi să îşi formeze deprinderile practice necesare pentru a fi în măsură să asigure un grad ridicat de siguranţă a zborului şi de calitate a acţiunilor sale, în concordanţă cu licenţa de zbor, calificările şi autorizările dobândite şi înscrise în documentele nominale individuale de certificare şi licenţiere;
  b) să execute prompt şi sigur sarcinile ce decurg din funcţia pe care o îndeplineşte la bordul aeronavei civile;
  c) să cunoască şi să aplice corect legislaţia aeronautică internă şi internaţională, reglementările, normele şi instrucţiunile specifice activităţii de zbor din aviaţia civilă;
  d) să cunoască tehnica aeronautică din dotare şi să respecte procedurile tehnice de exploatare, cerinţele de siguranţă şi de calitate stabilite pentru activitatea pe care o desfăşoară;
  e) să respecte normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi pentru situaţii de urgenţă şi să acţioneze pentru prevenirea accidentelor de muncă;
  f) să se prezinte la examenele medicale periodice şi să comunice şefilor ierarhici, în timp util, cu privire la inaptitudinea medicală temporară;
  g) să prevină orice faptă care ar putea pune în pericol siguranţa transportului aerian, viaţa personalului, a călătorilor sau securitatea aeronavei civile;
  h) să aducă la cunoştinţa conducătorilor ierarhici orice nereguli, abateri sau lipsuri în exploatarea la sol şi în zbor a aeronavei civile, echipamentelor şi instalaţiilor aeroportuare, precum şi abaterile de la regulile stabilite pentru buna funcţionare a activităţii de zbor;
  i) să se prezinte la serviciu la solicitarea organelor competente, în cel mai scurt timp, pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi, avarii sau grave defecţiuni;
  j) să contribuie la îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire, la creşterea eficienţei şi calităţii învăţământului şi pregătirii specifice activităţii de zbor, pentru formarea unui înalt standard profesional, în limita competenţelor acordate;
  k) să execute toate atribuţiile ce îi revin conform fişei postului, în temeiul reglementărilor aeronautice specifice în vigoare şi prevederilor regulamentelor de ordine interioară pentru locurile specifice de muncă;
  l) să aplice la locul de muncă regulile stabilite privind normele de pază şi securitate în aviaţia civilă, precum şi regulile de acces în zonele cu acces limitat, condiţionat sau interzis;
  m) să poarte cu demnitate uniforma cu toate însemnele companiei/instituţiei sau echipamentul de lucru stabilit pe timpul executării misiunilor de zbor;
  n) să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului sau substanţe psihoactive;
  o) să nu execute misiuni de zbor atunci când se simte obosit sau starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare activităţi de zbor în deplină siguranţă sau când se află sub influenţa băuturilor alcoolice;
  p) să păstreze asupra sa, pe perioada executării misiunilor de zbor, documentele nominale individuale de certificare şi licenţiere, precum şi certificatele medicale valabile.


  Articolul 37

  Faţă de obligaţiile generale şi cele specifice desfăşurării activităţii de zbor în deplină siguranţă, comandantul aeronavei civile răspunde de pregătirea şi executarea în siguranţă a fiecărei misiuni de zbor, având următoarele drepturi, obligaţii şi răspunderi:
  A. Să refuze decolarea aeronavei civile, dacă constată:
  a) nereguli cu privire la starea tehnică a aeronavei, motoarelor, instalaţiilor şi a aparaturii de bord;
  b) lipsa documentelor obligatorii ale aeronavei, valide, la bordul acesteia;
  c) starea psihofizică necorespunzătoare executării misiunii de zbor sau pregătirea necorespunzătoare a membrilor echipajului;
  d) lipsa alimentării corespunzătoare şi suficiente a aeronavei cu carburanţi şi lubrifianţi pentru misiunea de zbor stabilită;
  e) neîndeplinirea condiţiilor cerute de manualul de operare în zbor a aeronavei şi a reglementărilor aeronautice specifice cu privire la încărcătură şi corecta ei repartizare la bord;
  f) orice alte nereguli care ar putea să pună în pericol siguranţa zborului.
  B. În timpul misiunii de zbor, răspunde faţă de entitatea care i-a încredinţat aeronava şi misiunea, de executarea acesteia în bune condiţii, de respectarea strictă a dispoziţiilor Codului aerian civil, de comportarea şi disciplina echipajului în zbor şi la sol, precum şi de exploatarea şi păstrarea aeronavei civile în bune condiţii de zbor.
  C. În timpul zborului are jurisdicţie asupra întregului personal aeronautic civil aflat la bord, iar dispoziţiile date de acesta în timpul zborului trebuie executate întocmai de toate persoanele îmbarcate la bordul aeronavei civile.
  D. În caz de pericol, ia toate măsurile pentru salvarea pasagerilor, echipajului, încărcăturii şi aeronavei civile, iar în cazul unui accident de zbor îşi menţine toate îndatoririle, până când autoritatea în drept îl eliberează de atribuţiile ce îi revin în legătură cu misiunea pe care o îndeplineşte cu acea aeronavă.
  E. Să întreprindă toate demersurile necesare la sol, în cazul unei reţineri a aeronavei civile sau în cazul unor măsuri luate cu privire la echipaj, pasageri sau încărcătură.
  F. În lipsa unei împuterniciri speciale, comandantul aeronavei civile nu poate sub nicio formă să înstrăineze aeronava, părţi din aeronavă sau orice alte bunuri din inventarul ei.
  G. În timpul executării misiunilor de zbor poate delega atribuţii membrilor de echipaj, dar nu poate să îşi delege responsabilităţile. Dacă, din orice cauză, la sol sau în zbor, este împiedicat sau se află în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia, în lipsa desemnării prealabile a altei persoane pentru a-l înlocui, funcţia de comandant al aeronavei civile va fi exercitată de către un alt pilot comandant membru al echipajului sau de către copilot.
  H. În timpul escalelor sau al altor aterizări pe durata misiunii, răspunderea comandantului aeronavei civile cu privire la pasageri şi la încărcătură încetează în momentul predării aeronavei persoanelor abilitate în acest sens, după coborârea persoanelor îmbarcate şi a întregului echipaj. Responsabilitatea comandantului aeronavei este angajată din nou în momentul reluării în primire a aeronavei civile.


  Articolul 38

  În cazul în care, pe baza reglementărilor speciale, în funcţia de comandant de aeronavă civilă este desemnată o altă persoană decât pilotul comandant, obligaţiile şi răspunderile privind executarea misiunii de zbor se împart între aceştia, astfel:
  a) pilotul comandant răspunde, de la începerea şi până la terminarea operaţiunii de zbor, de conducerea tehnică şi de operarea în siguranţă a aeronavei civile, putând lua orice măsuri pentru realizarea siguranţei zborului;
  b) comandantul de aeronavă răspunde de executarea misiunii în bune condiţii, pentru toate celelalte aspecte care nu privesc conducerea tehnică şi operarea în siguranţă a aeronavei civile.


  Capitolul V Drepturile personalului aeronautic civil navigant profesionist


  Articolul 39

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist se încadrează în funcţii la bordul aeronavei civile, în conformitate cu calificarea deţinută, înscrisă în documentele nominale individuale de certificare şi licenţiere aflate în termen de valabilitate.


  Articolul 40

  Orice persoană care face dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute în reglementările aeronautice specifice aplicabile poate solicita certificarea ca personal aeronautic civil navigant.


  Articolul 41

  Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate acorda licenţă, fără restricţii, personalului aeronautic civil navigant profesionist până la vârsta maximă de 60 de ani, declarat apt medical de Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială sau de alte instituţii medicale abilitate în acest sens de Ministerul Transporturilor şi Ministerul Sănătăţii Publice.


  Articolul 42

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă beneficiază de următoarele drepturi:
  a) salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, stabilită prin contractele colective şi/sau individuale de muncă pentru societăţile comerciale şi prin grile de salarizare pentru unităţile bugetare, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, licenţa de zbor, calificările obţinute, funcţia deţinută la bordul aeronavei civile, complexitatea activităţii desfăşurate, responsabilităţile acordate şi riscul asumat;
  b) sporuri specifice activităţii de zbor, datorate condiţiilor speciale de muncă existente în mediul aerian, suprasolicitării psihice şi nervoase, stresului, zgomotului intens şi de lungă durată, pericolului, nocivităţilor, radiaţiilor şi radiaţiilor cosmice, substanţelor chimice toxice, acceleraţiilor şi vibraţiilor, după cum urmează: spor de aviaţie; spor pentru condiţii speciale de muncă; spor pentru condiţii deosebite de muncă; spor pentru condiţii grele de muncă; spor de periculozitate; spor de radiaţii şi radiaţii cosmice; spor de stres; spor de cască radio; spor de condiţii nocive; spor de ecran; spor pentru zborul la joasă înălţime; spor de tratamente aviochimice; spor de acrobaţie. Aceste sporuri se aplică diferenţiat, în funcţie de specificul activităţii de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist, şi pot fi incluse în salariul de bază sau aşa cum va fi convenit în contractele colective şi/sau individuale de muncă încheiate cu angajatorul;
  c) spor de vechime în muncă stabilit conform legii;
  d) concediu de odihnă suplimentar plătit, cu durata de 12 zile, necesar pentru refacerea capacităţii de zbor şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, într-o staţiune balneoclimaterică de tratament, asigurat de către angajator, inclusiv transportul;
  e) indemnizaţie orară de zbor sau indemnizaţie pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, pe funcţii îndeplinite la bordul aeronavei şi pe tipuri de aeronave civile. Cuantumul acesteia este stabilit prin contractele colective şi/sau individuale de muncă pentru societăţile comerciale şi prin grile de salarizare pentru unităţile bugetare;
  f) asistenţă medicală gratuită în ţară, conform legislaţiei în vigoare, şi în străinătate, prin încheierea de poliţe de asigurare de către angajator;
  g) alimentaţie de întărire şi protecţie a organismului, pentru activitatea desfăşurată în mediul aerian, la nivel de 5.500 cal./zi;
  h) diurnă în valută, în cazul deplasării în afara graniţelor ţării, în scopul executării misiunilor de zbor şi/sau misiunilor de zbor de antrenament şi control pe simulator;
  i) uniforme şi accesorii gratuite, suportate de către angajator, purtarea acestora fiind obligatorie pe perioada executării misiunii de zbor; însemnele specifice calificării deţinute la bordul aeronavei civile sunt:
  1. pentru pilot comandant, 4 trese orizontale aplicate pe mâneca de la veston şi 4 trese aplicate pe gradele purtate pe epoleţi;
  2. pentru copilot, 3 trese orizontale aplicate pe mâneca de la veston şi 3 trese aplicate pe gradele purtate pe epoleţi.


  Articolul 43

  (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii de pensionare:
  a) piloţi, însoţitori de bord, paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;
  b) navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi, operatori radionaviganţi, ingineri de recepţie şi control aeronave şi ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.
  (2) Limita maximă privind vârsta de pensionare pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist este cea stabilită de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Dreptul de a ieşi la pensie se acordă începând cu data menţionată de solicitant în cererea sa de pensionare, cu respectarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 44

  (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni de activitate anterioare lunii în care are loc pensionarea.
  (2) Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a), b), c) şi e) şi va fi menţionat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia.
  (3) Pentru fiecare an complet care depăşeşte vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1%.


  Articolul 45

  Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 43 şi care la data cererii de pensionare nu mai deţin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist, procentul prevăzut la art. 44 se aplică la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat pensionarea de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă. Această medie va fi menţionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 44 alin. (2).


  Articolul 46

  (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordată personalului aeronautic civil navigant profesionist conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
  (2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public, se acordă cuantumul cel mai avantajos.
  (3) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.


  Articolul 47

  Pensia de serviciu se actualizează în luna martie a fiecărui an, prin indexare cu procentul care să acopere integral rata inflaţiei din anul precedent*).
  ----------
  NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ S.A.:
  Potrivit art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009, prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplică în anul 2010.


  Articolul 48

  La decesul titularului pensiei de serviciu, soţul/soţia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu a titularului, aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condiţiile prezentei legi, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia stabilită sau cuvenită în sistemul public.


  Articolul 49

  De prevederile art. 43-48 beneficiază, după caz, şi următoarele categorii de persoane:
  a) personalul aeronautic civil navigant profesionist care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, fără a se ţine cont de vârsta şi vechimea în muncă ale acestuia, pensia fiind acordată de la data pierderii capacităţii de muncă;
  b) personalul aeronautic civil navigant profesionist care, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, şi-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, fără a se ţine cont de vârsta şi vechimea în muncă ale acestuia, pensia fiind acordată de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  c) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist şi care la data pensionării deţin această calitate, cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art. 44 alin. (1) şi (2) fiind diminuat cu câte 2% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1);
  d) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist şi care la data pensionării nu mai deţin această calitate, cuantumul pensiei de serviciu prevăzut la art. 44 alin. (1) fiind diminuat cu câte 2% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) şi va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat pensionarea de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă. Această medie va fi menţionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 44 alin. (2).


  Articolul 50

  (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este pensionat pentru limită de vârstă sau pentru pierderea totală a capacităţii de muncă are dreptul la pensie de serviciu, care se stabileşte corespunzător prevederilor prezentei legi, respectiv în conformitate cu prevederile art. 43-49.
  (2) Stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru personalul prevăzut la alin. (1) se realizează aplicând corespunzător prevederile art. 45.
  (3) La stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru piloţii al căror tip de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul funcţia la bord echivalentă pe un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă.


  Articolul 51

  Pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din cadrul aviaţiei civile de transport aerian prevăzute la art. 4 lit. b) care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu mai există datorită evoluţiei tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 50% din cuantumul calculat în condiţiile prezentei legi pentru pilotul comandant, în aceleaşi condiţii de vârstă şi vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă.


  Articolul 52

  În cazul decesului unei persoane din categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist înainte de vârsta prevăzută la art. 43 alin. (1), aflată în activitate, din cauza unui incident sau accident de aviaţie, soţul/soţia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul persoana decedată, calculată potrivit prevederilor art. 49 lit. a) sau b), după caz, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia cuvenită în sistemul public.


  Articolul 53

  În cazul pierderii capacităţii/aptitudinii medicale de zbor, necesară desfăşurării activităţii aeronautice specifice categoriei, ca urmare a unui eveniment de aviaţie, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite în urma exercitării funcţiei respective, personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază:
  a) pe timpul recuperării capacităţii de zbor:
  1. de asistenţă medicală, tratamente medicale şi medicamentele necesare, în mod gratuit, prin grija angajatorului;
  2. de toate drepturile salariale prevăzute pentru categoria respectivă de personal aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, acordate de către angajator, până la stabilirea definitivă a situaţiei sale medicale, fără a se putea depăşi durata de 2 ani;
  b) în cazul pierderii definitive a capacităţii/aptitudinii medicale de zbor, de o compensaţie bănească acordată lunar până la pensionare, care să acopere diferenţa dintre media veniturilor realizate în ultimele 3 luni de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist şi venitul lunar obţinut ca urmare a imposibilităţii continuării activităţii de zbor, aceasta fiind suportată de către angajator.


  Articolul 54

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist care se pensionează din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, are dreptul la o indemnizaţie de însoţitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


  Articolul 55

  (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist se asigură de drept, de către angajator, pentru risc profesional şi pentru cazurile de producere a unor accidente urmate de deces, invaliditate totală sau paţială, cât şi pentru pierderea capacităţii/aptitudinii medicale de zbor permanentă sau temporară.
  (2) Condiţiile de asigurare a personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt cele prevăzute de lege şi/sau prin contractele colective de muncă.
  (3) Compensaţia bănească acordată în urma decesului nu poate fi mai mică decât cea stabilită la nivel internaţional pentru pasagerii unei aeronave civile, şi anume 100.000 DST.


  Articolul 56

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază în mod gratuit de toate condiţiile şi facilităţile pentru perfecţionarea şi completarea pregătirii profesionale în institute sau forme şi programe de învăţământ, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu posibilităţile şi aptitudinile individuale, pe baza planurilor elaborate în acest scop de instituţiile autorizate sau susţinute de către angajator.


  Articolul 57

  Pilotul profesionist care a dobândit calitatea de pilot comandant pe un tip de aeronavă civilă şi este trecut pe un alt tip de aeronavă civilă din motive neimputabile acestuia, indiferent de funcţia pe care a fost trecut, nu poate avea salariul lunar de încadrare mai mic decât salariul lunar de încadrare avut anterior trecerii sau mai mic decât cel actualizat, acordat unui pilot comandant pe aeronava civilă pe care pilotul transferat a avut calitatea de pilot comandant. Dacă tipul respectiv de aeronavă civilă nu mai există în exploatare, se ia în calcul funcţia de pilot comandant pe tipul de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă.


  Articolul 58

  Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizică şi/sau psihică, a oricărei presiuni sau acţiuni de intimidare asupra personalului aeronautic civil navigant profesionist care se află în situaţia unei inaptitudini psihomedicale temporare de zbor, pentru a i se impune executarea unei misiuni de zbor.


  Articolul 59

  În scopul evitării acumulării oboselii excesive şi afectării siguranţei zborului, limitele maxime ale timpului de muncă şi limitele minime ale timpului de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist se stabilesc prin reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi cu consultarea sindicatelor reprezentative şi/sau asociaţiilor profesionale, angajatorii fiind obligaţi să ia toate măsurile pentru asigurarea respectării acestor limitări.


  Articolul 60

  Personalul aeronautic civil navigant profesionist are dreptul de a călători gratuit la bordul aeronavelor civile de transport de pasageri, în limita locurilor disponibile, cu acceptul operatorului aerian.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 61

  (1) Dovada activităţii de zbor pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist se face, pe baza înregistrării şi evidenţei acesteia, de către angajator.
  (2) Reglementările specifice care stabilesc, printre altele, forma, conţinutul, modul de întocmire şi completare, precum şi certificarea tuturor documentelor de înregistrare şi evidenţă a activităţii de zbor a personalului aeronautic civil navigant profesionist, inclusiv a carnetului individual de zbor, sunt emise de Ministerul Transporturilor.
  (3) Dovada privind vechimea în activitate în calitate de personal aeronautic civil navigant profesionist se face cu documentele eliberate, la solicitare, în acest sens de către angajatorii la care şi-a desfăşurat activitatea persoana în cauză.


  Articolul 62

  (1) Dispoziţiile prezentului statut se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist care exercită activităţi aeronautice civile, iar autorităţile de stat civile şi militare române sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar deţinătorilor documentelor nominale individuale de certificare şi licenţiere ca personal aeronautic civil navigant, cu licenţă în termen de valabilitate, aflat în misiune.
  (2) Actele administrative emise în condiţiile prezentei legi pot fi atacate de persoanele vătămate la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 63

  Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 64

  Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice de aplicare a acesteia.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 4 iulie 2007.
  Nr. 223.
  _________