DECRET-LEGE nr. 28 din 14 ianuarie 1990
privind desfăşurarea activităţii de investiţii
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 15 ianuarie 1990  În vederea restructurării activităţii de investiţii pe baza criteriilor rentabilitatii şi eficientei şi eliminării imediate a metodelor administrativ-birocratice de conducere centralizata în acest domeniu,
  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Nominalizarea în plan a obiectivelor de investiţii, a listelor de utilaje de dotare şi a altor acţiuni de investiţii se face de către întreprinderi, centrale, ministere şi alte organe centrale, precum şi de către organele administraţiei de stat, judeţene şi al municipiului Bucureşti, în limita fondurilor prevăzute în acest scop în plan, după aprobarea lor conform competentelor stabilite prin prezentul decret-lege.
  Introducerea în plan a obiectivelor de interes naţional se face la propunerea ministerelor şi altor organe centrale după aprobarea acestora de către guvern.


  Articolul 2

  Competentele de aprobare a investiţiilor şi organele care aproba studiile tehnico-economice şi proiectele de execuţie sînt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.
  Proiectele de execuţie care se încadrează în prevederile studiilor tehnico-economice aprobate de guvern se aproba de ministere şi alte organe centrale, respectiv de organele administraţiei de stat, judeţene şi al municipiului Bucureşti.


  Articolul 3

  Documentaţiile tehnico-economice care se supun aprobării guvernului se avizează în prealabil de organele centrale de sinteza şi ministerele interesate.


  Articolul 4

  Deschiderea finanţării pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte se face de către băncile finanţatoare, pe baza proiectelor de execuţie aprobate.


  Articolul 5

  Lucrările de investiţii în execuţie la 31 decembrie 1989, cu documentaţii aprobate, vor continua, cu excepţia celor pentru care s-a dispus sistarea.


  Articolul 6

  Prevederile prezentului decret-lege au un caracter tranzitoriu pînă la definitivarea şi intrarea în vigoare a noilor reglementări legale privind investiţiile.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU


  Anexa
      COMPETENŢELE DE APROBARE A STUDIILOR TEHNICO-ECONOMICE ŞI PROIECTELOR DE EXECUŢIE
      Ramura din care fac parte investiţiileSe aprobă de către guvernSe aprobă de către:
    Ministerul Economiei NaţionaleMinistere, alte organe centrale şi ale administraţiei de stat, judeţene şi al municipiului BucureştiCentrale industriale şi unităţi asimilate acestoraÎntreprinderi şi instituţii
    1.Industria extractivă şi a prelucrării cărbunelui, ţiţeiului, gazelor naturale şi a minereurilor; industria metalurgică, inclusiv cea refractară; industria construcţiilor de maşini, electronică, electrotehnică şi informatică; producţia şi transportul energiei electrice şi termice; industria chimică; agricultura; industria materialelor de construcţiiPeste 500 mil. leiÎntre 100-500 mil. leiÎntre 60-100 mil. leiÎntre 20-60 mil. leiPînă la 20 mil. lei
    2.Lucrări de investiţii din celelalte ramuri ale industriei, precum şi lucrări pentru gospodărirea apelor, din silvicultură, transporturi şi telecomunicaţii, construcţii, silozuri şi depozite cerealierePeste 300 mil. leiÎntre 70-300 mil. leiÎntre 40-70 mil. leiÎntre 10-40 mil. leiPînă la 10 mil. lei
    3.Construcţii de locuinţe, inclusiv dotările social-culturale, spaţiile comerciale şi de prestări de servicii, precum şi lucrările tehnico-edilitare şi energetice aferente   Peste 50 mil. leiÎntre 30-50 mil. leiÎntre 5-30 mil. leiPînă la 5 mil. lei
    4.Lucrări de investiţii pentru învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, cultură, sport   Peste 40 mil. leiÎntre 20-40 mil. leiÎntre 5-20 mil. leiPînă la 5 mil. lei
    5.Lucrări de investiţii pentru comerţ şi construcţii turistice, gospodăria comunală, aprovizionarea tehnico-materială, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, administraţie de stat   Peste 30 mil. leiîntre 10-30 mil. leiîntre 5-10 mil. leiPînă la 5 mil. lei

  -----------------