HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 1991 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
(actualizată pînă la data de 27 noiembrie 1992*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 29 ianuarie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pâna la data de 27 noiembrie 1992, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 731 din 11 noiembrie 1992.
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA (Romanian Air Trafic Services Administration), cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti, km 16,5, ca persoana juridică, functionînd pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, putind beneficia de subvenţii de la bugetul de stat.
  Administraţia română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA se constituie prin preluarea subunitatilor, formatiilor şi obiectivelor prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu baza materială şi personalul aferent acestora.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate administrarea şi exploatarea spaţiului aerian al României, repartizat aviaţiei civile, organizarea şi asigurarea tehnica a acestora, dirijarea şi controlul circulaţiei şi traficului aerian pentru aeronavele româneşti şi străine, organizarea şi realizarea informării aeronautice şi meteorologice a transportatorilor aerieni români şi străini, asigurarea legăturilor permanente ale căilor aeriene naţionale cu cele ale statelor vecine şi cu aeroporturile din ţara, precum şi organizarea şi realizarea serviciului de telecomunicaţii aeronautice.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat prin art. 2 din HOTĂRÎREA nr. 731 din 11 noiembrie 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 27 noiembrie 1992.


  Articolul 3

  Administraţia română a serviciilor de trafic aerian este imputernicita sa elaboreze programul de perfecţionare a pregătirii de specialitate a întregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protecţie a navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice.


  Articolul 4

  Patrimoniul Administraţie române a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA este de 1.004.229 mii lei, conform datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 30 iunie 1990, constituit prin preluarea patrimoniilor subunitatilor prevăzute în anexa nr. 1 şi va fi definitivat pe baza reevaluarii acestuia, în condiţiile prevăzute de lege, pînă la data de 1 martie 1991.


  Articolul 5

  Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate coopera în domeniul sau de activitate cu organele similare din statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu.


  Articolul 6

  Pentru realizarea activităţii proprii, Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate încheia contracte de import-export şi de asigurare de asistenţa tehnica sau servicii cu parteneri din ţara sau străinătate.


  Articolul 7

  Tarifele şi taxele, în lei şi în valută, pentru serviciile asigurate transportatorilor români sau străini se stabilesc de consiliul de administraţie al ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale şi înţelegerilor internaţionale încheiate în acest domeniu.
  În vederea dezvoltării şi modernizării rapide impuse de standardele internaţionale, ROMATSA poate utiliza fondurile valutare realizate din încasări, conform legii.


  Articolul 8

  Organizarea şi funcţionarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se fac în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 9

  Personalul care trece la Administraţia română a serviciilor de trafic aerian ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărîre se considera transferat în interesul serviciului, iar în cazul în care este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.


  Articolul 10

  Salarizarea personalului din aparatul central al ROMATSA se face potrivit prevederilor anexei VI, lit. A din Legea nr. 57/1974*), iar a personalului din unităţile componente conform dispoziţiilor din anexele IV, V şi VII din aceeaşi lege, pînă la apariţia noilor reglementări din acest domeniu de activitate.
  --------------
  *) Legea nr. 57/1974 a fost abrogată de anexa 1 din LEGEA nr. 14 din 8 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 9 februarie 1991, cu excepţia art. 75, 193 alin. 1, art. 196 şi art. 197.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.


  Articolul 12

  Pe data prezentei hotărîri orice dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 1

  Subunităţile, formatiile, obiectivele din compunerea Regiei autonome
  "Administraţia serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Denumirea subunitatilor Unităţile economice din care
  crt. componente ale regiei se preiau părţi din patrimoniu
  ROMATSA şi personal
  --------------------------------------------------------------------------------
  1. Formatia NOTAM (NOTICE TO AIRMAN) Departamentul aviaţiei civile
  2. Centrul regional de dirijare Bucureşti Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  3. Centrul naţional de protecţie meteorolo-
  gica a navigaţiei aeriene Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  4. Radiofar de ruta Floreşti Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  5. Radiofar de ruta Strejnic Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  6. Radiofar de ruta Urziceni Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  7. Radiofar de ruta Mizil Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  8. Radiofar de ruta Ţăndarei Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  9. Radiofar de ruta Curtea de Argeş Aeroportul Bucureşti-Otopeni
  10. Centrul regional de dirijare Cluj Aeroportul Cluj
  11. Centrul regional de dirijare Arad Aeroportul Arad
  12. Centrul regional de dirijare Bacău Aeroportul Bacău
  13. Radiofar de ruta Galaţi Aeroportul Bacău
  14. Centrul de dirijare Constanta Aeroportul Constanta
  M. Kogălniceanu M. Kogălniceanu
  15. Radiofar de ruta Braşov Aeroportul Sibiu
  16. Radiofar de ruta Deva Aeroportul Sibiu
  17. Radiofar de ruta Tîrgu Jiu Aeroportul Craiova
  18. Centrul naţional de telecomunicaţii Baza de deservire tehnica şi
  aeronautice reparaţii aeroportuare
  --------------------------------------------------------------------------------


  Anexa 2

  REGULAMENT 26/01/1991