LEGE nr. 160 din 26 septembrie 2008
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 3, literele a) şi g) se abrogă.
  2. La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
  "m^1) informaţia de localizare primară - datele cu conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei*), care indică elementele de reţea relevante din punctul de vedere al localizării şi care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului;".
  ------- Notă *) Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, a fost înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează, şi prin reorganizarea prin divizare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I.
  3. La articolul 3, litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, care realizează interfaţa unică de acces al cetăţeanului la agenţiile specializate de intervenţie şi care permite răspunsul adecvat urgenţei semnalate; interfaţa publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenţă cu dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie;".
  4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) SNUAU se organizează în conformitate cu directivele, standardele, recomandările ETSI şi cu practicile europene privind sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei utilizate ca suport pentru serviciul E 112.
  (2) Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale."
  5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Comitetul are rolul elaborării de politici şi strategii privind funcţionarea, operarea şi dezvoltarea SNUAU, precum şi a serviciului de urgenţă 112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens."
  6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) este stabilit prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, iar cheltuielile de personal se finanţează în limita posturilor aprobate prin legile bugetare anuale."
  7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie aflate în aceeaşi zonă de responsabilitate."
  8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei analizează şi stabileşte condiţiile tehnice pentru furnizarea informaţiilor de localizare primare şi a informaţiilor de localizare a apelantului către SNUAU de către furnizorii de reţele publice de telefonie."
  9. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) SNUAU are obligaţia de a transforma informaţiile de localizare primare în informaţii de localizare."
  10. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Accesul la datele de localizare primară este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgenţă."
  11. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Cheltuielile pentru administrarea, operarea, întreţinerea şi dezvoltarea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU."
  12. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.
  13. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contribuţiilor achitate de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei operatorului SNUAU, ca venituri proprii până la data începerii finanţării SNUAU de la bugetul de stat."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 26 septembrie 2008.
  Nr. 160.
  ------