ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 104 din 5 septembrie 2002
privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 11 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Mărfurile provenite din import, care se vand în valută, potrivit legii, în regim duty-free, prin magazinele autorizate, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora, se scutesc de la plata taxelor vamale.
  (2) Acelaşi regim se aplică mărfurilor provenite din import, care se vand în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, precum şi mărfurilor distribuite în mod gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului acestor aeronave.


  Articolul 2

  Mărfurilor din producţia interna, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.


  Articolul 3

  (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face prin:
  - magazinele autorizate sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţara, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre şi navale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;
  - la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internationala;
  - magazinele duty-free diplomatice, situate în spaţii agreate de Ministerul Afacerilor Externe.
  (2) Lista cuprinzând mărfurile ce pot face obiectul comercializării în valută se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 4

  Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Direcţiei Generale a Vamilor.


  Articolul 5

  Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 dolari S.U.A.


  Articolul 6

  Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determina prin transformarea sumei în dolari S.U.A. la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.


  Articolul 7

  Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat şi se plăteşte în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului.


  Articolul 8

  (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 1 an.
  (2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabileşte astfel:
  a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare;
  b) pentru reautorizare, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent.
  (3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizaţiei pentru magazinul în cauza, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor.
  (4) Autorizaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru mărfurile comercializate în condiţiile art. 1 îşi păstrează valabilitatea timp de 60 de zile.
  (5) Autorizaţiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 9

  Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice atrage anularea autorizaţiei eliberate.


  Articolul 10

  Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcţiei Generale a Vamilor, ale Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale.


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 640/2001.


  Articolul 12

  În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 5 septembrie 2002.
  Nr. 104.
  --------