DECRET-LEGE nr. 61 din 7 februarie 1990
privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 februarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Întreprinderile pentru vînzarea locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către populaţie locuinţe construite din fondurile statului, în condiţiile prezentului decret-lege.


  Articolul 2

  Prin locuinta în sensul prezentului decret-lege, se înţelege suprafaţa locativă care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucatarie, şi alte dependinţe, formind o unitate de sine stătătoare, determinata ca atare prin construcţia sa.


  Articolul 3

  Locuintele prevăzute la art. 1 se vînd cetăţenilor români cu domiciliul în ţara, cu achitarea integrală a preţului la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, fără restrictii privind deţinerea în proprietate a unei a doua locuite.
  O dată cu locuinta se transmite cumpărătorului acesteia şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent, pe durata existenţei construcţiei.


  Articolul 4

  Cumpărarea de locuinţe în scopul revinzarii sau închirierii este interzisă.


  Articolul 5

  Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor organiza pe principii economice unităţile specializate prevăzute la art. 1 şi vor pune la dispoziţia acestora lista locuinţelor destinate vinzarii către populaţie.
  Locuintele ocupate de chiriaşi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unităţilor specializate în vînzarea locuinţelor.


  Articolul 6

  Preţurile de vînzare către populaţie pentru locuintele construite din fondurile statului şi recepţionate pînă la data de 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
  În vederea corelării preţurilor de vînzare cu preţurile de deviz pentru locuintele recepţionate după 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor prezenta în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzătoare ale preţurilor de vînzare în funcţie de numărul de camere, suprafeţele utile, gradul de confort şi finisaj.


  Articolul 7

  În vederea încheierii contractului pentru vînzarea locuinţelor, cumpărătorii vor depune la unitatea specializată un avans de cel puţin 30 la suta din preţul de vînzare al locuinţei.
  Pentru ţinerii în vîrsta de pînă la 30 de ani, avansul va fi de cel puţin 10 la suta din preţul de vînzare al locuinţei.


  Articolul 8

  Cumpărătorii care nu au posibilitatea să depună avansul prevăzut la art. 7 pot obţine un credit de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu durata de rambursare de pînă la 5 ani şi o dobinda anuală de 5 la suta.
  Pentru ţinerii în vîrsta de pînă la 30 de ani durata maxima de rambursare a creditului de avans va fi de pînă la 10, ani cu o dobinda anuală de 3 la suta.


  Articolul 9

  Pentru diferenţa dintre preţul de vînzare al locuinţei şi avansul prevăzut la art. 7 se autoriza Casa de Economii şi Consemnaţiuni sa acorde cumparatorilor credite rambursabile în termen de pînă la 25 de ani, cu o dobinda anuală de 4 la suta; pentru ţinerii în vîrsta de pînă la 30 de ani dobinda este de 2 la suta.


  Articolul 10

  Prevederile referitoare la ţinerii în vîrsta de pînă la 30 de ani se aplică şi familiei în care unul din soţi are vîrsta de pînă la 30 de ani.
  De aceste prevederi beneficiază şi invalizii de gradul I şi II, handicapatii, precum şi familiile care au în componenta lor astfel de persoane.


  Articolul 11

  Restituirea creditelor acordate şi plata dobinzilor aferente acestora se fac în rate lunare egale, prin reţinere şi vărsare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, începînd cu prima luna de la încheierea contractului, de către unităţile de la care beneficiarii primesc drepturile băneşti sau potrivit clauzelor prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare ori de împrumut, pentru ceilalţi beneficiari.
  În cazul plăţii anticipate a creditului, dobinda se recalculează, stabilindu-se cea efectiv datorată în raport cu dobinda medie achitată.


  Articolul 12

  Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei dobîndite în condiţiile prezentului decret-lege. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.
  Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuinta dobîndită în condiţiile prezentului decret-lege nu poate fi instrainata sau restructurata decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni.


  Articolul 13

  În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumpărătorul va plati o dobinda de 8 la suta pe an asupra acestor rate.
  În caz de neplata a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.


  Articolul 14

  În cazul în care, într-o clădire, prin aplicarea dispoziţiilor prezentului decret-lege, locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie aparţin unor proprietari diferiţi, aceştia au dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei comune, asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxiliare, dotărilor şi utilităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.


  Articolul 15

  În caz de succesiune sau înstrăinare a locuinţei, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de împrumut sau din contractul de vînzare-cumpărare, după caz, precum şi dreptul de folosinţă asupra terenului pe durata existenţei construcţiei.


  Articolul 16

  Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei şi, după caz, contractul de împrumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuinţei cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege şi constituie titlu de proprietate.
  Locuinta proprietate personală se declara în vederea impunerii, în termen de 30 de zile de la dobîndire, administraţiilor financiare sau unităţilor subordonate acestora.
  Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii, locuintele cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplică, în continuare, şi locuinţelor care au fost transmise altor persoane, pînă la împlinirea termenului de 10 ani.


  Articolul 17

  Titlul de proprietate prevăzut la art. 16 şi ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripţiuni imobiliare sau în cărţile funciare, după caz.
  Înscrierea titlului de proprietate în condiţiile prezentului decret-lege este supusă taxei de timbru de 150 de lei. Înscrierea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de Casa de Economii şi Consemnaţiuni este scutită de taxa de timbru.


  Articolul 18

  Formularele tip privind contractele de vînzare-cumpărare, de împrumut şi procesul-verbal de predare-primire a locuinţelor sînt cele prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5.


  Articolul 19

  Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei şi contractul de împrumut, încheiate în condiţiile prezentului decret-lege, au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.


  Articolul 20

  Cheltuielile Casei de Economii şi Consemnaţiuni privind acordarea, urmărirea şi ţinerea evidentei creditelor, inclusiv pentru încadrarea personalului necesar în acest scop, se vor suporta dintr-o cota de 1 la suta calculată asupra dobinzilor încasate de la populaţie la creditele acordate în condiţiile prezentului decret-lege.


  Articolul 21

  Comisionul cuvenit unităţii specializate care vinde locuinţe construite din fondurile statului este de 1,5 la suta şi este inclus în preţul de vînzare al locuinţelor.


  Articolul 22

  Creditele acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni în condiţiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unităţii vînzătoare.


  Articolul 23

  După preluarea locuinţelor, sumele încasate de către unitatiile prevăzute la art. 1, reprezentind contravaloarea locuinţelor vîndute către populaţie, se vor vărsa chenzinal la bugetul republican.


  Articolul 24

  Cetăţenii români repatriati au prioritate la cumpărarea de locuinţe, în condiţiile prezentului decret-lege, dacă achită integral, în valută, preţul acestora.


  Articolul 25

  Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi persoanele care nu au cetăţenia română şi vor să-şi stabilească domiciliul în România, pot sa cumpere locuinţe construite din fondurile statului, cu plata integrală în valută.


  Articolul 26

  Preţurile în valută ale locuinţelor ce se vînd potrivit art. 24 şi 25 se stabilesc de Ministerul Comerţului Exterior şi Ministerul Finanţelor.


  Articolul 27

  Vînzarea locuinţelor se va face în ordinea de înregistrare a cererilor cumparatorilor la unităţile prevăzute la art. 1, în localităţile în care aceştia domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul potrivit legii.


  Articolul 28

  În cazul vinzarii locuinţelor în condiţiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor gospodăreşti se include în preţul de vînzare la care se calculează creditul ce urmează a fi acordat.
  Costul garajelor şi boxelor se plăteşte integral de beneficiari la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a locuinţei.


  Articolul 29

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.


  Articolul 30

  Art. 5 şi 52 din Legea nr. 4/1973, precum şi orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vînzarea de locuinţe constituite din fondurile statului, se abroga.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU


  Anexa 1

  PREŢURILE DE VÎNZARE
  către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977
  Tabelul nr. 1
                         
    Grad de confort1 cameră2 camere3 camere4 camere5 camere
    Suprafaţa utilă (m.p.)Preţ pe apartament (lei)Suprafaţa utilă (m.p.)Preţ pe apartament (lei)Suprafaţa utilă (m.p.)Preţ pe apartament (lei)Suprafaţa utilă (m.p.)Preţ pe apartament (lei)Suprafaţa utilă (m.p.)Preţ pe apartament (lei)
    Confort sporit3795.20055138.60078196.800100254.600118298.000
    Confort I3076.60050123.70065159.00080196.900--
    Confort II2358.1003688.30048116.10060144.000--

  1. Preţurile locuinţelor se determina pentru suprafaţa utila realizată. La suprafaţa utila a locuinţelor se adauga suprafeţele logiilor şi balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafeţele respective.
  2. La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decît cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare m². de suprafaţa utila pentru locuintele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare m². suprafaţa utila pentru locuintele de confort I şi cîte 2.323 lei de fiecare m². suprafaţa utila pentru locuintele de confort II.
  3. Preţurile din tabelul nr. 1 corespund locuinţelor situate în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corecteaza prin înmulţirea cu următorii coeficienţi:
       P      P+1E      P+2E      P+3E      P+(5-11)E   P+(12-17)E
  ------- --------- -------- --------- ----------- -----------
   1,270   1,180       1,080    1,030       1,040          1,198
  4. Preţurile de vînzare ale locuinţelor care la data construirii au fost amplasate în zone cu grad seismic 8 sau 9 se majorează cu 3,24% şi respectiv 10,8% .
  5. În cazul în care locuinta este situata într-o construcţie cu centrala termica proprie, care serveşte exclusiv pentru aceasta construcţie, la preţul stabilit se adauga 45 lei/m². suprafaţa utila.
  6. Preţurile locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalatie de încălzire centrala se reduc cu 3,5% .
  7. Preţurile locuinţelor prevăzute cu timplarie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/m². suprafaţa utila, iar ale celor prevăzute cu tocuri metalice la uşile interioare se majorează cu 39 lei/m². suprafaţa utila.
  8. La locuintele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/m². suprafaţa utila.
  9. Preţurile stabilite ca mai sus se corecteaza cu corectiile de nivel prevăzute în tabelele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 2.
  10. Boxele se evalueaza cu preţul de 522 lei/m². suprafaţa utila de boxa, iar garajele se evalueaza cu preţul de 1.337 lei/m². suprafaţa utila de garaj.
  11. La preţurile de vînzare ale locuinţelor, ale anexelor gospodăreşti, ale boxelor şi garajelor se aplică coeficienţii de corectie pentru uzura în timp prevăzuţi în tabelul nr. 2.
  Tabelul nr. 2
  --------------
  Coeficienţii de corectie pentru uzura în timp pentru locuinţe, anexe gospodăreşti, boxe şi garaje:
       
    Vechimea în aniCoeficient de corecţie
    0 - 51,00
    5 - 70,97
    7 - 100,93
    10 - 150,89
    15 - 200,85
    20 - 250,81
    25 - 300,77
    30 - 350,73
    35 - 400,69
    40 - 450,65
    45 - 500,61

  12. Pentru locuintele situate la demisol sau mansarda preţurile se reduc cu 25% .
  Coeficienţii de corectie prevăzuţi în tabelul nr. 2 se aplică şi la locuintele realizate din fondurile statului la demisol sau mansarda.
  13. O dată cu locuintele se vînd şi imprejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuinţe. Cota-parte din împrejmuire, care se vinde, este proporţională cu ponderea suprafeţei utile a apartamentului pus în vînzare în suprafaţa utila totală a clădirii din care face parte.
  Preţurile de vînzare ale imprejmuirilor aferente locuinţelor sînt de 115 lei/m pentru cele realizate din lemn, de 510 lei/m pentru cele realizate din zidărie şi beton, combinate cu panouri din metal, de 395 lei/m pentru cele realizate din zidărie şi de 160 lei/m pentru cele realizate din beton monolit sau prefabricate.
  14. Preţurile de vînzare a locuinţelor, determinate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, se menţin sau se diferentiaza cu plus sau minus 10 la suta, în funcţie de amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 2.
  15. Preţurile şi corectiile din aceasta anexa se aplică şi locuinţelor proiectate şi începute pînă la 1 ianuarie 1977 şi terminate după această dată.


  Anexa 2

  PREŢURILE DE VÎNZARE
  către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului după 1 ianuarie 1977 şi recepţionate pînă la 31 decembrie 1989
  Tabelul nr. 1
           
    Număr de camere pe apartamentTip de mărimeSuprafaţa utilă m.p.Preţul pe apartament lei
    1I2469.920
      I A37103.400
      I52134.540
    2I A58149.600
      I B61157.400
      I66167.260
    3I A74187.520
      I B77194.270
      I81204.660
    4I A90226.480
      I B93234.270
      I98246.740
    5I A107268.560
      I B110275.830

  1. Pentru apartamentele ale căror suprafeţe utile sînt mai mari decît cele din tabel, la preţurile din tabelul nr. 1, corespunzătoare apartamentelor cu acelaşi număr de camere şi suprafaţa utila imediat inferioară, se adauga diferenţa de suprafaţa utila înmulţită cu 2.500 lei m².
  2. Pentru apartamentele ale căror suprafeţe utile sînt mai mici decît ale celor de tip I din tabelul nr. 1, preţurile de vînzare sînt cele ale apartamentelor tip I cu acelaşi număr de camere, reduse cu valoarea diferenţei de suprafaţa utila calculată cu 2.500 lei/m².
  3. Preţurile de vînzare prevăzute în tabelul nr. 1 corespund locuinţelor situate în clădiri cu P + 4 etaje. Pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălţime se aplică următorii coeficienţi de corectie:
  P+1E   P+2E   P+3E   P+(5-6)E   P+(7-8)E   P+(9-11)E   P+(12-17)E
  ------ ------ ------ ---------   ---------  ----------  ----------
  1,180  1,080  1,030    1,080       1,060         1,040         1,198
  4. Preţurile locuinţelor amplasate în zone cu grad seismic 7 1/2 se majorează cu 1,62%, iar ale celor din zonele cu grad seismic 8 şi 9 se majorează cu 3,24% şi respectiv 10,8% .
  5. Preţurile locuinţelor la care s-au realizat lucrări de plastica arhitecturala şi finisaje exterioare îmbunătăţite se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe bază de deviz pe obiect, în limita a 102 lei/m². suprafaţa utila.
  6. Preţurile locuinţelor prevăzute cu timplarie exterioară metalică sau din mase plastice se majorează cu valoarea corespunzătoare, stabilită pe bază de deviz, în limita a 92 lei/m². suprafaţa utila, iar la cele care au tocuri metalice la uşile interioare, preţurile se majorează cu valoarea corespunzătoare, stabilită pe bază de deviz, în limita a 39 lei/m². suprafaţa utila.
  7. Boxele se evalueaza cu preţul de 522 lei/m². suprafaţa utila de boxa, iar garajele se evalueaza cu preţul de 1.337 lei/m². suprafaţa utila de garaj.
  8. Preţurile locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalatie de încălzire centrala se reduc cu 3,5% .
  9. În funcţie de nivelul la care este situata locuinta, la preţurile de vînzare determinate potrivit prevederilor de mai sus se aplică următoarele corectii (în procente):
  Tabelul nr. 2
  --------------
  Clădiri cu parter şi parter + (1-11) etaje
                             
    Nivelul locuinţeiNumărul de niveluri ale blocului
    P1234567891011
    11                       -9
    10                     -9-3
    9                   -8-3-2
    8                 -8-2-2-1
    7               -6-2-2-10
    6             -6-2-1000
    5           -5-2-1-10+1+1
    4         -5-100+2+2+3+3
    3       -400+2+2+3+3+4+4
    2     -3+1+3+4+4+5+5+5+5+5
    1   0+4+4+4+4+5+5+5+5+5+5
    P00-1-1-2-2-3-3-3-3-3-3

  Tabelul nr. 3
  --------------
  Clădiri cu parter + (12-17) etaje
                 
    Nivelul locuinţeiNumărul de niveluri ale blocului
    121314151617
    17           -12
    16         -12- 6
    15       -11- 6- 5
    14     -11- 5- 5- 4
    13   -10- 4- 4- 4- 3
    12-10- 4- 3- 3- 2- 2
    11- 4- 3- 2- 1- 10
    10- 3- 2- 1000
    9- 2- 10000
    8- 10000+ 1
    7000+ 1+ 1+ 2
    6+ 1+ 1+ 1+ 2+ 3+ 3
    5+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4
    4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5
    3+ 5+ 5+ 5+ 5+ 6+ 6
    2+ 5+ 5+ 5+ 6+ 7+ 7
    1+ 5+ 5+ 6+ 6+ 7+ 7
    P- 3- 3- 3- 3- 3- 3

  10. Logiile şi balcoanele cu suprafaţa totală pînă la 2,5 m². pe apartament sînt incluse în preţurile de vînzare. La locuintele cu logii şi balcoane cu suprafaţa totală mai mare de 2,5 m². diferenţa de suprafaţa, înmulţită cu coeficientul de 0,35, se adauga la suprafaţa utila a locuinţei, pe baza căreia se calculează preţul de vînzare.
  11. Preţul de vînzare al locuinţelor, determinat conform celor de mai sus, se corecteaza cu coeficienţii pentru uzura în timp din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.
  12. Pentru locuintele şi garajele care au finisaje interioare superioare sau inferioare celor prevăzute în tabelul nr. 4, diferenţa valorică se calculează pe bază de deviz şi se adauga, respectiv se scade din preţul de vînzare. În acelaşi mod se va proceda şi pentru instalaţiile aferente locuinţelor şi garajelor.
  13. Preţurile de vînzare ale locuinţelor, determinate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, se menţin sau se diferentiaza cu plus sau minus 10 la suta în funcţie de amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor.
  Criteriile social-economice şi urbanistice care vor sta la baza diferentierii zonelor de amplasament şi respectiv a preţurilor de vînzare ale locuinţelor vor fi elaborate de Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, urmînd ca, pe baza acestora, primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti sa stabilească, cu avizul aceleiaşi comisii, zonarea localităţilor.
  Tabelul nr. 4
  --------------
  LISTA
  finisajelor şi instalaţiilor din locuintele construite după 1 ianuarie 1977 pînă la 31 decembrie 1989, cuprinse în cadrul preţurilor de vînzare
  - Izolatia termica a clădirii potrivit normativelor în vigoare;
  - Izolatia hidrofuga potrivit normativelor în vigoare;
  - Timplaria exterioară dubla sau cuplata, cu deschidere interioară, din lemn de rasinoase;
  - Timplarie interioară din lemn;
  - Finisajul fatadelor cu materiale durabile, inclusiv protecţia glafurilor şi solbancurilor, la nivelul de preţ al terasitului la faţade ce se tencuiesc şi al betonului aparent la faţade din elemente prefabricate din beton armat; socluri din mozaic, piatra naturala sau alte materiale rezistente la intemperii;
  - Logii sau balcoane de pînă la 2,50 m². suprafaţa;
  - Placaje la pereţi cu faianta de 1,50 m înălţime în camerele de baie şi pe trei rinduri deasupra frontului de lucru în bucatarie;
  - Pardoseli de parchet sau covor PVC în camerele de locuit;
  - Pardoseli din mozaic în casa scării şi alte spaţii de acces la apartamente, precum şi în bucatarii, camere de baie, WC, logii şi balcoane;
  - Pardoseli din mozaic sau covor PVC în restul încăperilor din apartamente;
  - Zugraveli obişnuite în culori de apa, vopsitorii obişnuite în ulei sau alchidal la timplarie, grilaje, radiatoare şi, pe înălţime de 1,50 m, la pereţii încăperilor umede (exclusiv suprafeţele acoperite cu faianta);
  - Instalaţii pentru apa rece, apa calda, canalizare menajera şi pluviala şi pentru încălzire, pînă la punctele de racordare la reţelele exterioare, dacă acestea trec prin subsolul clădirii respective sau pînă la 5 m de clădire în caz contrar;
  - Obiecte sanitare şi armături de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cada de baie de 1.500 mm sau 1.700 mm inzidite (sau cu masca), lavabou de 550-600 mm, WC, etajera, oglinda, cirlige de cuier, portprosop şi porthirtie la camera de baie, spalator cu uscator şi baterie la bucatarie (sau chiuveta la apartamentul cu 1 camera), albie de spălat rufe, cada de muiat, chiuveta şi cazan de fiert rufe la spalatorie;
  - Instalatie de WC şi lavoar de 400-600 mm, etajera, oglinda, portprosop şi porthirtie din camera sanitară suplimentară, la apartamentele de 3 camere cu suprafaţa locuibilă mai mare de 38 m². şi la cele cu 4 camere de 42-46 m². suprafaţa locuibilă, iar la apartamentele de 4 camere cu suprafaţa locuibilă mai mare de 46 m²., şi baterie de dus şi sifon de pardoseala;
  - Instalatie completa la a doua camera de baie la apartamentele de 5 camere, cu cada de baie de 1.200 mm sau 1.500 mm;
  - Instalaţii electrice, inclusiv cele aferente spaţiilor comune pînă la firida de bransament, instalaţii de sonerie, instalaţii de punere la pămînt, exclusiv contoarele. Se vor prevedea: în camera principala, un loc de lampa pe comutator şi trei prize duble, în fiecare dormitor un loc de lampa pe comutator şi doua prize, în bucatarie o aplica pe perete sau tavan şi una, doua prize cu contact de protecţie, în camera de baie o aplica şi o priza cu contact de protecţie în afară incaperii, lîngă usa; în vestibul, camara, debara şi WC suplimentar, cîte un loc de lampa pe întrerupător;
  - Automat pentru iluminatul electric pe scara;
  - Instalatie de alimentare cu gaz natural, energie electrica sau alt tip de combustibil la masina de gătit din bucatarie pînă la reductor sau cofret, respectiv pînă la 5 m de clădire în cazul reţelelor de joasa presiune, exclusiv contoarele, corespunzător avizului dat de Comisia permanenta pentru avizarea şi controlul consumului de combustibil, energie electrica şi termica;
  - Instalaţii complete pentru antena colectivă de RTV;
  - Instalatie telefonica interioară la apartamente;
  - Instalatie de ascensor şi instalaţii de colectare a gunoaielor menajere, inclusiv punctele de apa, la clădirile cu peste P + 4 E;
  - Subsol general sau parţial;
  - Camera de colectare a gunoaielor la clădirile cu pînă la P + 4 E;
  - Cutii de scrisori;
  - Rafturi în camari;
  - Trotuar de protecţie în jurul clădirii.
  LISTA
  finisajelor şi instalaţiilor din garaje
  - Pereţi din zidărie de caramida, piatra sau inlocuitori;
  - Planşee din beton armat, boltisoare din caramida sau din lemn;
  - Instalatie electrica şi sanitară;
  - Pardoseli din ciment sclivisit;
  - Tencuieli interioare obişnuite, simple.


  Anexa 3

  CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
  Între: ......................................................................
  cu sediul în ........... str. .................. nr. ...........................
  reprezentată prin ................ în calitate de ..............................
  şi ...... contabil şef, pe de o parte şi .......................................
  domiciliat(ă) în ..................... str. .................. nr. .............
  judeţul
  etajul .... scara ....... apartamentul ...... ──────── ........ posesor(oare)
  sectorul
  al (a) buletinului de identitate seria ......... nr. ..... eliberat de .........
  sub nr. .......... din ..... pe de altă parte, în baza Decretului-lege nr. .....
  din .... ca urmare a aprobării cererii nr. ............. din ...................
  a intervenit următorul contract:
  1. ..........................................................................
  vinde şi ..................... cumpără locuinţa situată în .....................
  str. .................... nr. .......... blocul ..... scara ..... etajul .......
  conform schiţei de plan ce face parte integrantă din prezentul contract.
  este
  Locuinţa ce se vinde ───────── ocupată de cumpărător în baza contractului
  nu este
  de închiriere nr. ..... din .... 19 ..... şi este compusă din ... camere de
  locuit, cu o suprafaţă utilă de ... m.p., precum şi cota indiviză de ....% din
  suprafaţa de folosinţă comună a imobilului.
  O dată cu locuinţa se vînd şi următoarele (dependinţe, anexe gospodăreşti,
  garaje şi instalaţii aferente): ................................................
  .............................................................................. .
  Se atribuie cumpărătorului în folosinţă, pe durata existenţei construcţiei,
  terenul aferent locuinţei în suprafaţă de .... m.p., respectiv cota indiviză
  de ... % din teren potrivit deciziei nr. .... din ........ a primăriei ....... .
  2. Preţul locuinţei, conform procesului-verbal nr. ...... din ...............
  este de lei ....., din care preţul garajului lei ...., al boxei lei ............
  .............................................................................. .
  3. Cumpărătorul declar că:
  soţul (soţia) este
  - sînt căsătorit(ă), necăsătorită), ─────────────────── angajat(ă),
  soţul (soţia) nu este
  realizează
  şi ──────────── venituri.
  nu realizează
  4. Preţul locuinţei se va achita în felul următor: avans lei ...............,
  preţul garajului lei ..... al boxei lei ...., împrumut de la C.E.C. lei ........
  .............................................................................. .
  5. Contractul de faţă va fi pus în executare după încheierea contractului de
  împrumut şi virarea în totalitate a sumelor de către C.E.C.
  6. Drepturile şi obligaţiile părţilor prevăzute în prezentul contract se
  completează cu drepturile şi obligaţiile ce decurg pentru acestea din
  Decretul-lege nr. .............. din ......................................... .
  7. Alte precizări ...........................................................
  .............................................................................. .

  Încheiat azi ...... 199..... în ..... exemplare.

  CONTRACTANT CUMPĂRĂTOR
  DIRECTOR CONTABIL ŞEF

  Viza Oficiului juridic,


  Anexa 4

  CONTRACT DE ÎMPRUMUT NR. .......
  Între C.E.C., reprezentată prin .......... director al ......................
  pe de o parte, şi ........., născut în ........... judeţul .....................
  la data ............ fiul lui ........... şi al (a) ............................
  domiciliat în .......... str. ........ nr. ........... etajul ..................
  apart. .......... posesorul(oare) al (a) buletinului de identitate seria .......
  nr. ....... eliberat de ..... sub nr. ....... din ........ pe de altă parte,
  în baza Decretului-lege nr. .............. a intervenit următorul contract:
  1. C.E.C. pe baza contractului de vînzare-cumpărare nr. .....................
  din ......... acordă beneficiarului ......... un împrumut de lei ...............
  pe termen de ...... ani cu o dobîndă de .... % pe an. Dobînda totală ...... lei.
  Rata curentă ....... lei + dobîndă curentă ....... lei = .............. lei.
  Rata ultimă ........ lei + dobîndă ultimă ....... lei = .............. lei.
  2. Creditul şi dobîndă în rate lunare de lei ............. se restituie prin
  reţinere pe statul de plată de către unitatea de la care beneficiarul are de
  încasat drepturi băneşti începînd cu ........ şi pînă la .................... .
  Pentru perioada de timp cînd beneficiarul nu are de încasat drepturi băneşti,
  ratele şi dobînzile aferente se achită prin depunere la C.E.C. Achitarea
  ratelor şi a dobînzilor se poate face şi în următoarele condiţii: ..............
  .............................................................................. .
  3. Neplata la scadenţă a 6 rate atrage executarea silită asupra locuinţei şi
  evacuarea deţinătorului acesteia. Executarea silită se va face în baza
  prezentului contract care are o valoare de înscris autentic şi constituie titlu
  executoriu.
  4. Drepturile şi obligaţiile părţilor, prevăzute în prezentul contract, se
  completează cu drepturile şi obligaţiile ce decurg pentru acestea din
  Decretul-lege nr. ............ .
  5. Alte precizări ...........................................................
  .............................................................................. .
  Încheiat la ............. data de ........... în ....... exemplare, din care
  ..................... se înmînează beneficiarului.

  Sucursala C.E.C. Beneficiarul împrumutului,
  ──────────────── .................................
  Filiala C.E.C.
  Viza Oficiului juridic,


  Anexa 5

  PRIMĂRIA ....................... Nr. ........... din .................
  Unitatea contractantă ..........
  ................................
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire a locuinţei
  Subsemnatul .............. din partea unităţii contractante cu sediul în
  localitatea .............. str. ............ nr. ...... în calitate de vînzător
  şi subsemnatul(a) ......... în calitate de cumpărător, posesorul buletinului
  de identitate seria .......... nr. ............ eliberat de ....................
  sectorul
  sub nr. .... din ..... domiciliat în ──────── ........... localitatea ..........
  judeţul
  bloc
  str. ...... nr. ... ───── ...... scara ......... etajul ..... apartament ......,
  corp
  în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. ....... din ......... am procedat,
  primul la predarea şi secundul la primirea locuinţei situată la adresa .........
  Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare.

  VÎNZĂTOR, CUMPĂRĂTOR,

  (numele şi prenumele) (semnătura) (numele şi prenumele) (semnătura)

  ---------------