HOTĂRÂRE nr. 19 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Ministerul Industriei şi Resurselor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care înfăptuieşte politica Guvernului în domeniile: energie electrica, termica, nucleara, petrol, gaze, mine, geologie, fabricarea produselor industriale şi a bunurilor de consum din metalurgie, construcţii de maşini, electrotehnica, electronică, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticlă, ceramica, materiale de construcţii şi alte activităţi ale industriei, serviciile aferente acestor activităţi, precum şi relaţiile economice internaţionale, relaţiile cu organisme internaţionale şi integrarea României în Uniunea Europeană, specifice industriei şi resurselor.


  Articolul 2

  Sediul principal al Ministerului Industriei şi Resurselor este situat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.


  Articolul 3

  Ministerul Industriei şi Resurselor exercita următoarele funcţii:
  a) de autoritate de stat în sectorul industriei şi al resurselor, prin care se asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniile de activitate;
  b) elaborează strategiile şi politicile industriale privind:
  - evoluţia sectorului energetic pentru toţi purtatorii şi formele de energie de la surse până la consumatorii finali;
  - dezvoltarea în plan regional în sectorul de activitate, precum şi cooperarea în domeniul economico-industrial, pentru atragerea de investitori străini;
  - restructurarea şi, după caz, privatizarea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome care funcţionează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor;
  - integrarea europeană şi armonizarea legislaţiei cu cea comunitara pentru activităţile din domeniile specifice;
  - participarea la elaborarea politicii comerciale în domeniul produselor industriale şi la negocierile bilaterale, regionale sau multilaterale privind accesul acestora pe pieţele internaţionale;
  - acreditarea, infrastructura calităţii produselor industriale;
  c) de sinteza la nivel naţional şi regional pentru domeniile specifice şi pentru celelalte domenii conexe: recuperarea şi conservarea energiei, securitatea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi a altor domenii specifice sau conexe;
  d) de stimulare a cooperării şi a dialogului cu parteneri sociali şi cu operatori economici, în conformitate cu Programul Guvernului şi cu tendintele existente pe plan european şi mondial;
  e) de reglementare în domeniile industriei şi resurselor, asigurând elaborarea cadrului juridic corespunzător pentru activităţile din domeniile specifice;
  f) de reprezentare, asigurând în numele Guvernului României reprezentarea în organismele internaţionale ca autoritate de stat pentru domeniile industriei şi resurselor şi stabilind legături cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice din ţara sau din străinătate;
  g) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică - prin agenţii economici şi instituţiile publice care funcţionează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor;
  h) exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea în societăţile comerciale cu capital de stat şi în regiile autonome din domeniile coordonate;
  i) fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate; gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale şi din creditele externe, în domeniile sale de activitate şi controlează folosirea acestora;
  j) asigura organizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile industriei şi resurselor, prin corelare cu programele naţionale de cercetare pe domenii;
  k) organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniile industriei şi resurselor;
  l) elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor cu capital autohton şi străin în domeniile sale de activitate;
  m) sprijină realizarea de activităţi privind asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi al regiilor autonome de sub autoritatea sa;
  n) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, în situaţia dezvoltării proiectelor de dezvoltare industriala;
  o) colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbana şi rurală în vederea realizării politicilor sectoriale din domeniile industriei şi resurselor;
  p) sprijină administraţia publică locală prin activităţi ce privesc strategia şi monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura legată de mediu, prin reglementări specifice şi prin politici sectoriale în domeniile coordonate;
  q) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din domeniile coordonate;
  r) îndeplineşte alte funcţii stabilite prin lege.


  Articolul 4

  (1) Conducerea Ministerului Industriei şi Resurselor se exercită de către ministrul industriei şi resurselor, denumit în continuare ministru.
  (2) Ministrul reprezintă Ministerul Industriei şi Resurselor în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie.
  (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  (4) Ministrul este ajutat în activitatea de conducere a Ministerului Industriei şi Resurselor de 5 secretari de stat.
  (5) Ministrul îndeplineşte în domeniul sau de activitate şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative.
  (6) Ministrul conduce aparatul propriu al Ministerului Industriei şi Resurselor, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.
  (7) În cazul în care ministrul, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, unul dintre secretarii de stat nominalizat prin ordin al ministrului exercita aceste atribuţii, instiintand primul-ministru despre aceasta.
  (8) Pe lângă ministru funcţionează Colegiul ministerului. Competentele şi regulamentul de funcţionare a Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului.
  (9) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Ministerului Industriei şi Resurselor .
  (10) Ministrul numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de specialitate din subordinea, coordonarea şi de sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor.
  (11) Atribuţiile personalului din compartimentele Ministerului Industriei şi Resurselor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.


  Articolul 5

  (1) Ministerul Industriei şi Resurselor are un secretar general care este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau examen, organizat şi desfăşurat în condiţiile legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.
  (2) Secretarul general al ministerului poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Industriei şi Resurselor ori încredinţate de ministru.
  (3) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general al ministerului poate fi ajutat de unul sau doi secretari generali adjuncţi.
  (4) Secretarii generali adjuncţi sunt funcţionari publici de cariera numiţi prin concurs sau examen.


  Capitolul 2 Structura organizatorică şi atribuţiile Ministerului Industriei şi Resurselor


  Articolul 6

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Industriei şi Resurselor este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În structura organizatorică a Ministerului Industriei şi Resurselor funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi oficii. Prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri şi oficii.
  (3) Înfiinţarea de oficii sau de agenţii teritoriale, fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea industriala în plan regional, se face potrivit prevederilor legale în funcţie de resursele financiare alocate în acest sens prin bugetul anual.
  (4) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Industriei şi Resurselor, împreună cu unităţile subordonate (Institutul de Management şi Informatica, Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor) este de 489, exclusiv demnitarii şi funcţiile aferente cabinetului ministrului. Numărul de posturi necesar pentru fiecare direcţie şi compartiment din structura organizatorică a ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului.
  (5) Ministrul este ordonator principal de credite pentru unităţile din subordinea ministerului, şi pentru unităţile din coordonarea ministerului, societăţile comerciale cu capital de stat şi regiile din domeniile industriei şi resurselor, pentru care sunt prevăzute fonduri în bugetul de stat.
  (6) Atribuţiile şi competentele secretarilor de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.
  (7) Atribuţiile, normele de constituire şi competentele compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.
  (8) Statul de funcţii al ministerului se aproba de către ministru, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  (1) Ministerul Industriei şi Resurselor, cu avizul Curţii de Conturi, poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) În cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor funcţionează, în condiţiile legii, un cabinet medical de asistenţa medicală la locul de muncă pentru personalul propriu.


  Articolul 8

  (1) Unităţile subordonate Ministerului Industriei şi Resurselor şi unităţile coordonate de acesta sunt prevăzute în anexa nr. 2. Unităţile din subordine sunt finanţate, după caz, integral din venituri bugetare sau extrabugetare ori din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat.
  (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor şi a celor coordonate de Ministerul Industriei şi Resurselor se aproba prin ordin al ministrului.
  (3) Agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor sunt prevăzuţi în anexa nr. 3.


  Articolul 9

  În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Industriei şi Resurselor are următoarele atribuţii:
  1. organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii pentru activităţile din domeniile industriei şi resurselor, precum şi al cooperării economice internaţionale;
  2. fundamentează, promovează şi asigura aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile specifice ale activităţii proprii, prevăzute la art. 1, participa la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului;
  3. elaborează şi promovează proiecte de acte normative privind reglementarea activităţilor din domeniile specifice şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate, ale administraţiei publice centrale, care influenţează aceste activităţi;
  4. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;
  5. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;
  6. participa la negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeană şi asigura armonizarea reglementărilor legislative din domeniile specifice cu cele ale Uniunii Europene;
  7. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul sau de activitate, inclusiv pentru eliminarea barierelor tarifare şi netarifare din calea schimburilor comerciale cu produse industriale;
  8. coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului;
  9. elaborează prognoze referitoare la restructurarea şi la ajustarea structurală a industriei pe domenii de activitate, dezvoltarea regionala, orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;
  10. asigura implementarea programelor rezultate din acordurile cu organisme internaţionale, bi- şi multilaterale;
  11. implementeaza politicile energetice, tehnologice şi de creştere a eficientei energetice a resurselor minerale;
  12. implementeaza politicile referitoare la restructurarea regiilor autonome şi la restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea sa;
  13. asigura monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice autonome de sub autoritatea sa;
  14. sprijină înfiinţarea asociaţiilor profesionale din domeniile specifice activităţii sale şi asigura dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
  15. promovează activităţi în domeniile industriei, în plan regional, prin înfiinţarea de oficii, fără personalitate juridică, în domeniile specifice, în condiţiile legii;
  16. colaborează, împreună cu factorii de răspundere, la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional şi naţional în domeniile industriei şi resurselor;
  17. stimuleaza relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale, în domeniile specifice de activitate;
  18. urmăreşte implementarea politicilor de cercetare şi inovare în domeniile industriei şi resurselor; coordonează direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naţionale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii; acreditează şi elaborează politica privind infrastructura calităţii produselor industriale;
  19. implementeaza în sectorul industrial măsurile privind apărarea naţionala din programele Guvernului şi al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;
  20. participa, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, la dezvoltarea parteneriatului şi a colaborării pe linia producţiei militare cu state membre ale Uniunii Europene şi NATO;
  21. stabileşte şi asigura aplicarea măsurilor de protecţie civilă în cazul situaţiilor deosebite, în condiţiile legii;
  22. elaborează norme, în conformitate cu prevederile legale, şi aplica măsuri privind regimul materialelor explozive pentru agenţii economici din industrie; editează, după caz, publicaţii de specialitate şi informare;
  23. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologica a zonelor afectate de exploatări miniere şi petroliere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, în condiţiile legii;
  24. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional în domeniile industriei şi resurselor, participând la sistemul informaţional, naţional şi internaţional;
  25. negociaza direct sau participa la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale cu produse industriale;
  26. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniile specifice; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul sau;
  27. gestionează mijloacele financiare care sunt alocate ministerului şi controlează modul de utilizare a mijloacelor respective de către unităţile din subordine;
  28. participa la elaborarea politicii vamale a României;
  29. participa la elaborarea reglementărilor privind eliberarea licenţelor de import şi export, în conformitate cu interesele României şi cu angajamentele internaţionale asumate de aceasta;
  30. elaborează programe privind promovarea exporturilor româneşti de produse industriale şi participa la definitivarea programului anual privind prezenta României la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale;
  31. urmăreşte evoluţia preţurilor bunurilor de consum;
  32. elaborează norme, implementeaza şi controlează politica în materie de recuperare şi conservare a energiei, de securitate a instalaţiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum şi în materie de metrologie;
  33. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare din domeniu, de către agenţii economici cu activităţi în domeniile specifice;
  34. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul sau;
  35. abiliteaza operatorii economici în vederea efectuării importurilor de produse periculoase pentru populaţie şi pentru mediul înconjurător;
  36. participa la negocierea şi derularea de acorduri cu ţările debitoare şi/sau cu firmele intermediare, specializate în recuperarea creanţelor externe ale statului, rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare;
  37. examinează şi prezintă propuneri de valorificare a soldurilor de cliring existente;
  38. organizează şi participa la misiuni economice în scopul promovării exporturilor de produse industriale româneşti;
  39. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internationala, care se desfăşoară în ţara sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
  40. asigura operatorilor economici informaţii de piaţa şi acorda asistenţa de specialitate în procesul negocierilor unor operaţiuni de cooperare şi de obiective complexe în ţara şi în străinătate;
  41. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practica a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internationala, la care ministerul este parte;
  42. iniţiază acţiuni de cooperare internationala şi de colaborare economică externa, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
  43. cooperează cu reprezentantele economice ale României în străinătate şi cu cele acreditate în România pentru identificarea unor proiecte şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;
  44. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români pentru relansarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
  45. în exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului în domeniile industriei şi resurselor:
  a) administrează participatiile la societăţile comerciale (companiile naţionale), imputernicind reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor sa acţioneze pentru sporirea atractivităţii acestora, pentru restructurarea şi pregătirea pentru privatizare;
  b) desfăşoară activităţile de privatizare potrivit legii;
  c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
  46. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, care sunt de competenţa sa.


  Articolul 10

  Încadrarea în numărul de posturi aprobat conform art. 6 alin. (4) se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 11

  Personalul care în urma desfiinţării Ministerului Industriei şi Comerţului trece la Ministerul Industriei şi Resurselor se considera transferat în interesul serviciului, în condiţiile legii.


  Articolul 12

  (1) Ministerul Industriei şi Resurselor poate avea în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme şi consumul de carburanţi aferent, stabilite potrivit normelor legale în vigoare, precum şi un autovehicul pentru transport de marfa şi persoane, un autovehicul pentru transport de marfa şi un număr de 5 autovehicule de intervenţie pentru domeniile: mine, petrol, gaze, energie şi altele.
  (2) Autovehiculele destinate transporturilor specifice, aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 351/1995 şi nr. 955/1995, se utilizează în continuare.
  (3) Repartizarea în cadrul ministerului a autoturismelor şi a autovehiculelor destinate transporturilor specifice la unităţile subordonate se face prin ordin al ministrului.


  Articolul 13

  Ministerul Industriei şi Resurselor asigura gospodărirea bunurilor imobile aflate în administrarea sa.


  Articolul 14

  Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi menţinere a instalaţiilor în stare de funcţionare, precum şi a curăţeniei în sediile Ministerului Industriei şi Resurselor se pot contracta servicii de la unităţi specializate, în condiţiile legii, contra cost.


  Capitolul 3 Dispoziţii finale


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 16

  Ministerul Industriei şi Resurselor preia obligaţiile asumate de Ministerul Industriei şi Comerţului cu privire la implementarea proiectelor în domeniul industriei şi resurselor, finanţate din împrumuturi rambursabile şi nerambursabile, acordate României de către instituţiile financiare internaţionale, corespunzătoare acordurilor la care acesta a fost parte.


  Articolul 17

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 1 noiembrie 1999, şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1


      Nr. total de posturi 489
      Inclusiv unităţile din subordinea ministerului
      Exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului


                         MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

        ┌───────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────────┐
        │ COLEGIUL ├─────────┤ MINISTRU ├───┬────┤DIRECŢIA PURTĂTOR DE│
        │MINISTRULUI│ ├────────────────┤ │ │ CUVÂNT │
        └───────────┘ │CABINET DEMNITAR│ │ │RELAŢII MASS-MEDIA │
                              └───────┬────────┘ │ └────────────────────┘
                                      │ │ ┌────────────────────┐
                                      │ ├────┤CONSILIER DIPLOMATIC│
                                      │ │ └────────────────────┘
                                      │ │ ┌────────────────────┐
                                      │ │ │ CORPUL DE CONTROL │
                                      │ └────┤ AL MINISTRULUI*) │
                                      │ └────────────────────┘
                                      │
   ┌───────────┬──────────┬───────────┼─────┬──────────┬──────────┬──────────┐
   │ │ │ │ │ │ │ │
  ┌┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ │ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐
  │ A │ │ B │ │ C │ │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │
  └───┘ └─────┘ └─────┘ │ └─────┘ └─────┘ └──┬──┘ └─────┘
                                      │ │
   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┴┬──┬───┬───┬───┐ ┌─────┼───┬───┐
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴─┐┌┴─┐┌─┴┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐
  │1││2││3││4││5││6││7││8││9││10││11││12││13││14││15││16│ │F1│ │F2│ │F3││F4│
  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘

  A - SECRETAR DE STAT - PARLAMENTAR - RELAŢII SOCIALE - PATRONAT
  B - SECRETAR DE STAT - INTEGRARE EUROPEANĂ - RELAŢII EXTERNE
  C - SECRETAR DE STAT - RESURSE MINERALE
  D - SECRETAR DE STAT - ENERGIE, PETROL ŞI GAZE
  E - SECRETAR DE STAT - DEZVOLTARE INDUSTRIALA
  F - SECRETAR GENERAL
  F1 - DIRECŢIA GENERALĂ - Sinteze, Strategii, Politica industriala, Programe dezvoltare
  F2 - DIRECŢIA GENERALĂ - Buget, Contabilitate interna
  F3 - DIRECŢIA - Administrativă
  F4 - DIRECŢIA - Resurse umane - Pregătire profesională
  G - OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI ÎN INDUSTRIE
  1 - DIRECŢIA - Relaţii cu parlamentul
  2 - DIRECŢIA - Relaţii cu sindicate, patronate şi informaţii publice
  3 - DIRECŢIA GENERALĂ - Legislaţie, Contencios, Management
  4 - DIRECŢIA GENERALĂ - Integrare europeană şi regionala, Negocieri
  5 - DIRECŢIA GENERALĂ - Programe cu organizaţii internaţionale
  6 - DIRECŢIA - Acreditari, Calitate, Protecţia mediului
  7 - DIRECŢIA GENERALĂ - Cooperare, investiţii
  8 - DIRECŢIA GENERALĂ - Mine, Geologie
  9 - DIRECŢIA - Conversie capacităţi, Programe ecologice în sectorul minier
  10 - DIRECŢIA - Programe de dezvoltare, Exploatare resurse
  11 - DIRECŢIA GENERALĂ - Energie
  12 - DIRECŢIA GENERALĂ - Petrol şi Gaze
  13 - DIRECŢIA GENERALĂ - Produse primare
  14 - DIRECŢIA GENERALĂ - Produse industriale
  15 - DIRECŢIA GENERALĂ - Bunuri de consum
  16 - DIRECŢIA GENERALĂ - Producţia de apărare
  ------------- Notă *) Se organizează ca direcţie generală


  Anexa 2

  UNITĂŢILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor
  şi în coordonarea acestuia
  A. Unităţi aflate în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Institutul de Management şi Informatica*)
  2. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei*)
  3. Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor*)
  II. Cu finanţare extrabugetara:
  1. I.S.C.I.R.
  2. Biroul de Metrologie Legală Bucureşti
  III. Cu finanţare mixtă:
  - Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni
  IV. Cu finanţare externa şi de la bugetul de stat:
  1. Unitatea de management a proiectului U.M.P. (inchideri de mine)
  2. Unitatea de implementare a proiectului U.I.P. (închidere de mine)
  3. Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
  NOTĂ:
  Numărul de personal pentru unităţile finanţate de la bugetul de stat se stabileşte anual prin ordin al ministrului, în funcţie de fondurile aprobate.
  B. Unităţile aflate în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor
  1. Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale
  2. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei
  3. Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
  4. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
  ----------- Notă *) Se organizează ca direcţii generale.


  Anexa 3

  UNITĂŢILE
  care funcţionează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
  1. Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
  2. Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias
  3. Societatea Comercială de Explorare şi Producţie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias
  4. Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures
  5. Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti
  6. Societatea Naţionala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. Ploiesti
  7. Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti
  8. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti
  9. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti
  10. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti
  11. Compania Naţionala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu
  12. Compania Naţionala a Huilei - S.A. Petrosani
  13. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva
  14. Compania Naţionala a Uraniului - S.A. Bucureşti
  15. Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare
  16. Regia Autonomă "Zirom" Giurgiu
  17. Societatea Naţionala a Carbunelui - S.A. Ploiesti
  18. Societatea Naţionala a Sarii - S.A. Bucureşti
  19. Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A.
  20. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  21. Societatea Naţionala a Apelor Minerale Bucureşti
  22. Compania Naţionala "Romarm" Bucureşti
  23. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti
  24. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta
  25. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina - CEFIN Bucureşti
  26. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
  27. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucureşti
  28. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
  29. Institutul de Proiectari pentru Industria Uşoară - IPIU Bucureşti
  30. Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucureşti
  31. Institutul de Proiectari Utilaj Petrolier Ploiesti
  32. Institutul pentru Cercetări în Domeniul Metalelor Preţioase
  ------------