ORDIN nr. 1.846/2.408/2014privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Nr. 2.408 din 3 decembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
  Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,
  în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emit următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul atestatului de producător eliberat de primari persoanelor fizice care desfășoară o activitate economică în sectorul agricol.(2) Modelul și conținutul atestatului de producător sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Formularul atestatului de producător are caracteristicile tehnice cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2.(2) Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București solicită Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. tipărirea necesarului de formulare.


  Articolul 3
  (1) Primarii eliberează atestate de producător cu respectarea următorului regim de completare a acestora:
  a) numele și prenumele titularului - se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită atestat de producător;
  b) datele de identificare ale titularului - se completează cu datele privind adresa de domiciliu, seria și numărul CI/BI, CNP;
  c) produsele pentru care se solicită emiterea atestatului de producător - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale deținute de titular.
  (2) Atestatul de producător este valabil un an de la data emiterii.
  (la 03-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 17 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 03 aprilie 2017 )


  Articolul 4
  (1) La nivelul fiecărei primării se înființează, se organizează și se gestionează Registrul pentru evidența atestatelor de producător, pe suport hârtie și în format electronic, care cuprinde cel puțin informații privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale deținute.(2) Modelul și conținutul Registrului pentru evidența atestatelor de producător sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 5
  (1) Atestatul de producător își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:
  a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
  b) în caz de deces al titularului;
  c) la solicitarea titularului.
  (2) Eliberarea atestatului de producător cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol atrage după sine nulitatea acestuia.(3) În situația pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunțe în termen de 24 de ore unitatea de poliție cea mai apropiată, precum și autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeași valabilitate cu a atestatului inițial, operând mențiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidența atestatelor de producător.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat


  Anexa nr. 1


  (model)

  ROMÂNIA
  Primăria ................., județul .................
  ATESTAT DE PRODUCĂTOR
  seria ……..... nr. ……..........

  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere cererea domnului/doamnei ............, în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în județul ............., localitatea ................, str. ................ nr. …..........., legitimat(ă) cu CI/BI seria …...... nr. ….............., cod numeric personal (CNP) .................., și înregistrată la primărie cu nr. ………..... din …………..,
  ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  se emite
  ATESTAT DE PRODUCĂTOR

  pentru ..............., domiciliat(ă) în județul ..., localitatea ........., str. …......... nr. …...., legitimat(ă) cu CI/BI seria ... nr. …...., cod numeric personal (CNP) …......,
  pentru următoarele produse agricole:
  ┌───────────┬───────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐
  │Produsul*) │ Suprafața de teren exploatată │ Produsul**) │ Număr, efective de │
  │           ├──────────────┬────────────────┤             │      animale       │
  │           │        ha    │      ari       │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  └───────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────────┘
  Notă
  * Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, pentru care se solicită emiterea atestatului.
  ** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.

  Data emiterii ………….........
  Primar,
  ...........................................
  (numele și prenumele, semnătura, ștampila)
  NOTĂ:
  Formular tipărit de către Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., anul ………............

  (la 03-04-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 17 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 03 aprilie 2017 )


  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului
  atestatului de producător

  Formularul atestatului de producător se tipărește cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:
  a) hârtie de securitate;
  b) tipărire pe format A4;
  c) finisare în blocuri a câte 100 file, cu copertă din hârtie ofset;
  d) tipărire față 2 culori;
  e) numerotare cu 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;
  f) seria atestatului se completează cu indicativul județului/municipiului București;
  g) textul negru.


  Anexa nr. 3


  - model -
  Județul ..................
  Primăria .................
  Registrul pentru evidența atestatelor de producător

  *Font 7*
  ┌─────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┐
  │Nr. │ Producător agricol │ Cerere pentru │Produsele pentru care se solicită│ Atestat de │Observații/│
  │crt./│(numele și prenumele,│eliberarea atestatului│ atestatul de producător │ producător │ mențiuni │
  │data │ CNP, adresa) │ de producător ├────────┬──────────┬─────────────┤ (nr. serie/ │ │
  │ │ │ (nr./data) │Produsul│Suprafața │ Număr, │data emiterii)│ │
  │ │ │ │ │ de teren │ efective │ │ │
  │ │ │ │ │exploatată│ animale │ │ │
  ├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
  │ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │
  ├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
  │.... │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴─────────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┘

  Întocmit
  .................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
  NOTĂ:
  Registrul se numerotează, se șnuruiește și se sigilează.

  ----