LEGE nr. 247 din 14 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară relaţii comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comerţ."
  2. La articolul 2 alineatul (2), punctele 2 şi 3 se abrogă.
  3. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
  "2^1. carne proaspătă - carnea provenită de la animale şi păsări care a fost supusă doar tratamentului de refrigerare în vederea conservării şi care se prezintă sub formă de carcasă, semicarcasă, sferturi de carcasă, piese vrac sau ambalate, după caz;".
  4. La articolul 2 alineatul (2), punctele 5, 6, 10 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "5. consumator - orice persoană fizică sau juridică care cumpără, dobândeşte, utilizează sau consumă produse alimentare;
  6. comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare către consumator a produselor alimentare;
  ..................................................................................................
  10. discount - avantajul financiar oferit direct comerciantului de către furnizor, raportat la vânzările previzionate prin contract şi aplicat procentual la preţul de listă la furnizor;
  11. cost de achiziţie al bunurilor - cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe, cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale, cheltuielile de transport, de manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei bunurilor respective. În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective;".
  5. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
  "10^1. bonus - avantajul financiar oferit direct de către furnizor comerciantului, raportat şi aplicat la vânzările realizate;".
  6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Este interzis oricărui comerciant să solicite şi să încaseze de la furnizor plata de servicii care nu au legătură directă cu operaţiunea de vânzare."
  7. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Termenul prevăzut la alin. (4) se aplică şi în cazul facturilor."
  8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate se stabileşte prin negocierea contractului.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele şi ciupercile proaspete, la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 30 de zile."
  9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligaţii contractuale de către una dintre părţi, acestea pot stabili în contract plata unor penalităţi de către partea în culpă, cuantumul acestora fiind negociat la data încheierii contractului.
  (2) Penalităţile pentru întârzierea plăţii şi livrării produselor se stabilesc de către părţi în cuantum egal."
  10. Articolul 10 se abrogă.
  11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Constatarea contravenţiei în sfera comercială şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice."
  12. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru a verifica desfăşurarea relaţiilor comerciale dintre comerciant şi furnizor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice solicită toate documentele care stau la baza desfăşurării acestor relaţii comerciale."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 14 decembrie 2010.
  Nr. 247.
  -------