NORME din 4 februarie 2014de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 21 februarie 2014.
  Notă
  Potrivit pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023, în tot cuprinsul ordinului, sintagma „pesticid agricol“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „produs de protecția plantelor“, iar sintagma „pesticid nonagricol“ se înlocuiește cu sintagma „produs biocid“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei forme consolidate.


  Articolul 1

  În înțelesul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:
  a) încăpere de locuit - încăperile cu funcții de cameră de zi și dormitoare;
  b) zonă de locuit - zona constituită ca o grupare funcțională de loturi și parcele de teren delimitate teritorial pe care predomină clădiri cu locuințe având ca parametru de măsură densitatea medie de locuire;
  c) perimetrul unității - limitele terenului pe care este amplasat un obiectiv și pe care se desfășoară activitățile specifice;
  d) teritoriu protejat - teritoriu în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale;
  e) zonă de protecție sanitară - terenul din jurul obiectivului unde este interzisă orice folosință sau activitate care ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din imediata vecinătate a obiectivului; pentru captările, construcțiile și instalațiile utilizate în alimentarea prin sistem public sau privat de aprovizionare cu apă potabilă/instalațiile de apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei se aplică prevederile pentru «zona de protecție sanitară cu regim sever», «zona de protecție sanitară cu regim de restricție» și «perimetru de protecție hidrogeologică» din Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, denumite în continuare Norme speciale, și din Instrucțiunile privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.278/2011;
  f) produs biocid - conform definiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, corespunzător tipurilor de produs 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012;
  g) produs de protecția plantelor (pesticid agricol) - conform definiției prevăzute la art. 3 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013, cu modificările și completările ulterioare;
  h) utilizator amator - individ din populația generală fără instruire în domeniul pesticidelor, care utilizează la scară redusă un produs de protecția plantelor, în mediul său privat, delimitat la locuință și anexele acesteia (inclusiv grădina, livada, solarul etc.), în condiții de expunere care pot fi controlate;
  i) biosecuritate - complex de măsuri organizatorice și tehnice care sunt aplicate într-o fermă pentru prevenirea introducerii, persistenței și răspândirii de agenți patogeni, în scopul protejării sănătății animalelor și a sănătății publice;
  j) bazin de înot - cuvă artificială umplută cu apă care întrunește cerințele de dimensionare și dotare ce permit exercitarea activităților de înot în conformitate cu tipul și nivelul prestațiilor pentru care este destinată;
  k) piscină - construcție complexă echipată pentru îmbăiere și/sau înot, în care se regăsesc unul sau mai multe bazine artificiale, folosit/folosite pentru activități de agrement, formative și/sau sportive, după caz, precum și toate celelalte spații necesare desfășurării corespunzătoare a acestor activități;
  l) suprafața adiacentă bazinului - pardoseala din jurul bazinului utilizată pentru circulație și activități sportive, didactice sau recreaționale, după caz;
  m) pediluviu - spațiu de trecere către bazin, alcătuit dintr-o cuvă, dispusă astfel încât să nu poată fi sărită sau evitată, cu rol în dezinfecția și igienizarea picioarelor utilizatorilor;
  n) apa de preaplin - cantitate de apă al cărei volum depășește capacitatea nominală a bazinului;
  o) responsabil de piscină - persoana care asigură realizarea condițiilor de igienă, precum și funcționalitatea piscinei, instalațiilor și siguranța utilizatorilor;
  p) personal profesional - persoane care utilizează biocide, respectiv produse de dezinfecție, deratizare și dezinsecție, în timpul activităților profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori și angajați independenți din diferite sectoare;
  q) personal profesional instruit - persoane care dețin certificate de absolvire pentru efectuarea tratamentelor de dezinfecție, deratizare și dezinsecție, conform art. 1 alin. (3) lit. f) din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.209/4.469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
  r) utilizare în interior - utilizarea unui rodenticid sub formă de momeală plasată într-o clădire sau într-un spațiu închis, în care trăiește sau se hrănește predominant organismul-țintă. Pentru rozătoarele care trăiesc în afara unei clădiri, dar se pot deplasa liber în interiorul clădirii la locul în care este așezată momeala, trebuie folosite produse autorizate/avizate pentru utilizare în spațiu deschis;
  s) utilizare în sisteme de canalizare - utilizarea unui rodenticid într-un sistem de transport subteran al apei, de la punctul de producție până la punctul de tratare sau de evacuare, format din țevi, camere și guri de vizitare;
  t) utilizare în clădiri și în jurul clădirilor - utilizarea unui rodenticid pe nave, în interiorul unei clădiri și în zona din jurul acesteia, incluzând sistemul de canalizare, cu excepția utilizării în depozite de deșeuri sau în zone deschise, precum terenuri agricole, parcuri sau terenuri de golf;
  u) utilizare în spațiu deschis - utilizarea unui rodenticid într-o zonă urbană, suburbană sau rurală care nu este asociată cu o clădire, precum parcuri, grădini, locuri de joacă, terenuri de sport, păduri private sau publice, zone în afara depozitelor de alimente, terasamente/margini de cale ferată, stații de triaj, aerodromuri, șantiere, zone împrejmuite pentru creșterea animalelor, garduri vii, precum și zone în jurul păsărilor marine care cuibăresc la sol;
  v) utilizare în depozitele de deșeuri - utilizarea unui rodenticid în instalații de tratare a deșeurilor, cum ar fi depozitele de deșeuri, centrele de reciclare și instalațiile de compostare municipale staționare sau temporare, precum spații de depozitare a deșeurilor menajere, sau perimetrele instalațiilor de incinerare;
  w) utilizare pe versanți ai cursurilor de apă - utilizarea unui rodenticid în aproprierea apelor de suprafață: râuri, canale de drenaj, șanțuri și lacuri (bălți, lagune), precum și în preajma ecluzelor și a digurilor;
  x) distanță-tampon - distanța minimă de 100 m aplicată oricărui receptor sensibil la fumigare sau care poate capta urme de fumigare, precum zone rezidențiale și zone vizitate de public, școli, spitale, cămine de îngrijire a copiilor și bătrânilor, zone de captare a apei potabile, iazuri, tuneluri etc.;
  y) fumigare - metodă de combatere a dăunătorilor într-un spațiu închis, în care se utilizează un fumigant în concentrații care sunt periculoase sau toxice pentru om și animale;
  z) fumiganți - produse biocide în stare gazoasă care fac parte din tipurile de produse 14 (rodenticide) și 18 (insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode) prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, folosite pentru a sufoca sau a otrăvi organisme dăunătoare sau organisme nedorite, prin îndepărtarea sau înlocuirea oxigenului din aer sau prin efectul biocid letal al fumigantului pe suprafața organismului-țintă;
  aa) instalații de fumigare - facilități structurale și tehnice exploatate în scopul eradicării dăunătorilor din mărfuri și produse de consum;
  ab) încăperi sau camere de fumigare - clădiri sau părți ale clădirilor închise complet în care urmează să fie efectuate fumigări, inclusiv depozitele de mărfuri sub copertine, aflate pe nave;
  ac) unități de transport - vehicule care asigură deplasarea terestră, aeriană și pe apă a mărfurilor sau a persoanelor;
  ad) focar epidemic - zona, spațiul, arealul în care se găsesc agenți biologici cu potențial de răspândire spre organismele receptive;
  ae) dezinfecție - reducerea numărului de microorganisme în sau pe o matrice neînsuflețită, realizată prin acțiunea ireversibilă a unui produs biocid, la un nivel considerat a fi adecvat pentru un scop definit;
  af) dezinfecție ca urmare a unui focar epidemic - operațiuni de curățare și dezinfectare a unui spațiu, întreprinse ȋn urma unor evenimente de boli contagioase (transmisibile);
  ag) agenți biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare și endoparaziții umani, care sunt susceptibile să provoace infecție, alergie sau intoxicație, potrivit definiției de la art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă, cu modificările ulterioare;
  ah) curățare - procesul prin care o depunere nedorită este îndepărtată de pe un substrat sau dintr-un substrat și adusă în stare de soluție sau dispersie, conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții;
  ai) curățarea chimică «uscată» - orice activitate industrială sau comercială în care se utilizează compuși organici volatili într-o instalație, pentru a curăța îmbrăcăminte, obiecte sau alte bunuri de consum, cu excepția îndepărtării manuale a petelor în industria textilă și de confecții, potrivit definiției de la pct. 5 din anexa nr. 7 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
  aj) dezinfecția prin nebulizare - dezinfecția unui spațiu interior cu ajutorul unui echipament de difuzie în aer, care asigură aplicarea unui produs sub formă de aerosoli, fum, vapori sau gaze, determinând reducerea și inactivarea microorganismelor de pe suprafețele pereților, podelei și tavanului unei încăperi, precum și de pe suprafețele exterioare ale mobilierului și echipamentelor prezente în spațiul tratat;
  ak) timp de dispersie - timpul necesar pentru a atinge o concentrație-țintă a dezinfectantului în aer și pe suprafețele de dezinfectat, într-un anumit volum al spațiului dezinfectat prin nebulizare;
  al) timp de contact - timpul necesar pentru a atinge eficacitatea preconizată a dezinfectantului;
  am) activitate de dezinfecție, dezinsecție și deratizare - orice activitate privind procesarea, condiționarea, prepararea, utilizarea, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea produselor biocide;
  an) solvent organic - orice compus organic volatil folosit ca agent de curățare pentru a dizolva impurități, potrivit definiției de la art. 3 lit. pp2) din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare;
  ao) solvent organic halogenat - solvent organic care conține cel puțin un atom de brom, clor, fluor sau iod în moleculă;
  ap) zona murdară - spațiu delimitat din incinta unei unități de spălătorie și curățătorie chimică, folosit pentru recepția și stocarea materialelor contaminate, murdare, posibil infectate;
  aq) zona curată - spațiu delimitat din incinta unei unități de spălătorie și curățătorie chimică, folosit pentru stocarea materialelor spălate, dezinfectate și curățate;
  ar) spălare - curățarea rufelor, țesăturilor, conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții;
  as) aptitudinea în muncă - capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical, potrivit definiției de la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
  at) spațiu de joacă - perimetrul delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă, potrivit definiției din Metodologia pentru certificarea și emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracții și spațiilor de joacă, aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 190/2003.

  (la 13-03-2023, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Capitolul I Norme de igienă referitoare la zonele de locuit

  Articolul 2
  (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să se facă în zonele de locuit, pe terenuri sigure și salubre care să asigure:
  a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe;
  b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului;
  c) sistem centralizat sau individual de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare;
  d) sistem de canalizare care asigură preluarea, colectarea, evacuarea și transportul apelor uzate, a apelor meteorice, precum și epurarea corespunzătoare a apelor uzate înainte de evacuare;
  e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere;
  f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici.
  (2) La zonificarea funcțională a localităților se va avea în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora.(3) Zonele de protecție sanitară vor fi stabilite, conform prevederilor prezentelor norme și altor prevederi legale aplicabile, precum și pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit eliberate de instituțiile abilitate. (4) Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor elaborate de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.(5) La stabilirea amplasamentului noilor clădiri trebuie să se țină cont de obiectivele existente în zonă, precum ferme, adăposturi pentru animale, depozite de deșeuri sau alte surse potențiale de disconfort, cu respectarea simultană atât a distanțelor legale față de limita proprietăților și zonele de protecție sanitară, cât și a principiului celui mai vechi amplasament, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 4 din Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole.
  (la 21-08-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 3
  (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).(3) În cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile alin. (1) se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.
  (la 21-08-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 4

  La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:
  a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a depozitelor de deșeuri municipale, care vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeurilor menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  a^1) acolo unde constrângerile de spațiu nu permit amenajarea de platforme care să îndeplinească condițiile de la lit. a), se pot amplasa pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale în spații protejate și asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la distanță de minimum 5 metri de fațada neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate locuințe/imobil, cu condiția ca ritmul de evacuare a acestor deșeuri să fie zilnic;
  (la 21-08-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  b) spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;
  c) spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanțe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto.


  Articolul 5
  (1) Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează numai în clădiri separate. (2) Unitățile menționate la alin. (1) se amplasează la o distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor.(3) Distanța minimă specificată la alin. (2) se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității.(4) Pentru unitățile menționate la alin. (1) se asigură mijloacele adecvate de limitare a noxelor, astfel încât să se asigure încadrarea acestora în normele din standardele în vigoare, precum și în normele specificate la art. 16 alin. (4)-(6). (5) Se interzice schimbarea domeniului de activitate a unităților menționate la alin. (1) dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită sau dacă această schimbare conduce la nerespectarea valorilor-limită pentru poluanții emiși, respectiv compuși chimici, fizici și/sau biologici. (6) Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită.
  (la 21-08-2018, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 6
  (1) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul:
  a) se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale, puncte externe de recoltare de probe biologice ale laboratoarelor de analize medicale, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică pentru servicii publice conexe actului medical și cabinete medicale veterinare pentru animale de companie, cu excepția celor menționate la art. 5 alin. (1);
  b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoarele de analize medicale și punctele externe de recoltare a probelor biologice, cabinetele medicale veterinare pentru animale de companie se amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se desfășoară și alte activități sau în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții:1. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;2. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;3. să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;
  c) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor, precum garaje, doar cu acceptul asociației de locatari sau proprietari.
  (2) În clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii.(3) Activitățile de birou se pot organiza și la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obține acceptul vecinilor direcți.(4) Schimbarea destinației unui spațiu de locuit se poate face numai cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
  (la 31-10-2018, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.378 din 30 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 31 octombrie 2018 )


  Articolul 7

  Zonele necesare odihnei și recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafețe de apă, relief variat și altele. În zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea:
  a) obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau impurifică apa, aerul, solul;
  b) unităților zootehnice;
  c) unităților de transporturi;
  d) stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor de deșeuri solide;
  e) arterelor de circulație cu trafic rutier intens.


  Articolul 8

  În cadrul amenajării și dotării zonelor destinate odihnei și recreerii trebuie să se asigure:
  a) instalații de alimentare cu apă potabilă;
  b) W.C.-uri publice și locuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
  c) colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalații de canalizare, locale sau zonale, a căror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;
  d) spațiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalități adecvate de colectare a dejecțiilor acestora;
  e) bănci și spații amenajate pentru picnic.


  Articolul 9

  Între unitățile industriale, obiectivele sau activitățile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot și vibrații și teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecție sanitară.


  Articolul 10

  Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante), substanțele poluante și alte nocivități din aerul, apa și solul zonelor locuite nu vor putea depăși limitele maxime admisibile din standardele în vigoare.


  Articolul 11
  (1) Este obligatorie efectuarea evaluării impactului asupra sănătății populației în conformitate cu Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.524/2019, pentru următoarele obiective și activități:
  a) ferme și crescătorii de cabaline, taurine, păsări, ovine, caprine, porci, iepuri, struți și melci;
  b) complexuri industriale de porci și păsări;
  c) spitale veterinare;
  d) grajduri de izolare și carantină pentru animale;
  e) adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare;
  f) abatoare;
  g) centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor;
  h) depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală;
  i) platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deservesc mai multe exploatații zootehnice, platforme comunale;
  j) stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine;
  k) depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor);
  l) stații de epurare, inclusiv a apelor uzate menajere cu bazine acoperite, a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu bazine deschise;
  m) stații de epurare de tip modular (containerizate);
  n) paturi de uscare a nămolurilor și bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor;
  o) depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase;
  p) incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase;
  q) crematorii umane;
  r) autobazele serviciilor de salubritate;
  s) stație de preparare mixturi asfaltice, betoane;
  t) bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport;
  u) depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 de litri;
  v) depozite de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne;
  w) bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal);
  x) parcuri eoliene;
  y) cimitire și incineratoare pentru animale de companie;
  z) stații de stocare temporară a deșeurilor, precum și stații de transfer al deșeurilor.
  (2) Pentru exploatațiile agrozootehnice prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), platformele de depozitare a gunoiului de grajd pot fi amplasate în interiorul fermei, în zona cea mai îndepărtată de locuințele vecine și sursele de apă, dar nu la o distanță mai mică decât cea prevăzută la art. 15 alin. (2), și exploatate astfel încât să nu polueze sursele de apă și să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea populației din proximitate.(3) Pentru obiective care nu se regăsesc la alin. (1) și activități care nu sunt supuse reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, specialiștii direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București vor evalua dacă funcționarea acestora implică riscuri asupra sănătății publice fie în stadiul de proiect, fie în faza de funcționare și, în caz afirmativ, vor solicita operatorului economic efectuarea unui studiu de evaluare a impactului asupra sănătății.
  (la 19-04-2023, Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.257 din 10 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 19 aprilie 2023 ) Notă
  Articolul 1 din ORDINUL nr. 3.242 din 20 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 28 septembrie 2023 prevede:
  Articolul 1
  Se aprobă exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, a programelor gestionate de Agenția Națională a Zonei Montane, pe perioada implementării, respectiv până la data de 29.12.2023, pentru următoarele investiții:
  a) centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană;
  b) stâne montane, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane;
  c) centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, a condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană.


  Articolul 12

  Suprafețele de teren incluse în zonele de protecție sanitară pot fi exploatate agricol, cu excepția culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită folosirea de fertilizatori și pesticide și care, prin fixarea sau concentrarea de substanțe poluante pot fi vătămătoare pentru om sau animale.


  Articolul 13
  (1) Obiectivele economice care, prin natura activității lor, pot polua atmosfera, se amplasează în zonele industriale.(2) Zona industrială va fi stabilită astfel încât poluanții să nu depășească valorile-limită și concentrațiile maxime admisibile în aerul ambiental din teritoriile protejate, astfel cum sunt ele prevăzute în legislația națională din domeniul calității aerului.
  (la 21-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (3) Obiectivele/Activitățile care, conform legislației de protecție a mediului, necesită parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sunt considerate obiective potențial poluatoare și trebuie să se supună reglementărilor de la alin. (1).
  (la 21-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 14
  (1) Pentru unitățile sanitare cu servicii de spitalizare continuă care, prin specificul activității lor, necesită condiții optime de igienă și confort pentru reducerea riscurilor specifice, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact asupra stării de sănătate a populației. Fac excepție unitățile cărora le este asigurată o zonă de protecție de minimum 50 m față de locuințe, artere de circulație cu trafic intens.(2) Unităților sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sănătate, centrelor de sănătate multifuncționale, creșelor, grădinițelor, școlilor li se asigură o zonă de protecție sanitară față de clădirile de locuit din vecinătate de minimum 15 m sau stabilită prin studii de impact asupra stării de sănătate a populației.
  (la 31-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.378 din 30 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 31 octombrie 2018 )

  (la 21-08-2018, Articolul 14 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 15
  (1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 unități de vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și conținutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în unități vită mare se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată consumului uman și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 unități de vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și conținutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în unități vită mare se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată consumului uman și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.(3) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1) și (2), adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la distanță de 50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată consumului uman.(4) În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact asupra sănătății se pot stabili distanțe de protecție sanitară mai mari decât cele specificate în prezentul ordin, în funcție de specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale.
  (la 21-08-2018, Articolul 15 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 16
  (1) Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:
  a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;
  b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 45 dB;
  c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).
  (2) În cazul în care un obiectiv se amplasează într-o zonă aflată în vecinătatea unui teritoriu protejat în care zgomotul exterior de fond anterior amplasării obiectivului nu depășește 50 dB (A) în perioada zilei și 40 dB (A) în perioada nopții, atunci dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:
  a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 50 dB;
  b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 40 dB;
  c) 45 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada nopții la exteriorul locuinței în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).
  (3) Sunt interzise amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii specificate la art. 5 alin. (1) în interiorul teritoriilor protejate, cu excepția zonelor de locuit.(4) Amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii specificate la art. 5 alin. (1), în interiorul zonelor de locuit, se fac în așa fel încât zgomotul provenit de la activitatea acestora să nu conducă la depășirea următoarelor valori-limită:
  a) 55 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT), la exteriorul locuințelor, în perioada zilei, între orele 7,00-23,00;
  b) 45 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT), la exteriorul locuințelor, în perioada nopții, între orele 23,00-7,00;
  c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada nopții la exteriorul locuinței în vederea comparării acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) sunt permise amplasarea și funcționarea unităților comerciale cu activitate de restaurant în parcuri, cu program de funcționare în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, dacă zgomotul provenit de la activitatea acestora nu conduce la depășirea următoarelor valori-limită:
  a) 55 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT), la distanța de 15 metri de perimetrul unității;
  b) 60 dB (A) pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la distanța de 15 metri de perimetrul unității, în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. a).
  (6) În cazul diferitelor tipuri de unități cu capacitate mică de producție și de prestări servicii, precum și al unităților comerciale, în special al acelora de tipul restaurantelor, barurilor, cluburilor, discotecilor etc., care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, își desfășoară activitatea la parterul/subsolul clădirilor cu destinație de locuit, funcționarea acestor unități se face astfel încât zgomotul provenit de la activitatea acestora să nu conducă la depășirea următoarelor valori-limită, pentru oricare dintre locuințele aflate atât în clădirea la parterul/subsolul căreia funcționează respectiva unitate, cât și în clădirile de locuit învecinate:
  a) 55 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT), la exteriorul locuinței, în perioada zilei, între orele 7,00-23,00;
  b) 45 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT), la exteriorul locuinței, în perioada nopții, între orele 23,00-7,00;
  c) 35 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT), în interiorul locuinței, în perioada zilei, între orele 7,00-23,00;
  d) 30 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT), în interiorul locuinței, în perioada nopții, între orele 23,00-7,00;
  e) 35 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada nopții la interiorul locuinței în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. d).
  (7) Autoritățile publice care au în structurile proprii laboratoare de zgomot sau care au în atribuții realizarea de măsurări acustice în exteriorul și/sau în interiorul locuințelor au obligația elaborării unor proceduri de măsurare a zgomotului care să respecte prevederile SR ISO 1996/1-08 și SR ISO 1996/2-08.(8) Ministerul Sănătății și autoritatea publică centrală pentru protecția mediului vor prevedea în actele de reglementare pe care le vor emite măsurile tehnice și/sau administrative necesare astfel încât amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum și dimensionarea zonelor de protecție sanitară să se realizeze cu respectarea alin. (1)-(6), după caz.
  (la 21-08-2018, Articolul 16 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 17
  (1) Parametrii sanitari care trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor sunt: – suprafața minimă a unei camere = 12 mp; – suprafața minimă a bucătăriei = 5 mp; – înălțimea sub plafon = 2,55 m.(2) Încăperile de locuit și bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uși, ferestre, care să permită ventilația naturală.(3) Iluminatul natural în camere și bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.(4) Ventilația naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului interior prin asigurarea următorilor parametri: – volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;– ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui spațiu de 1 cm sub ușile interioare;– suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei. (5) Ghenele tehnice și toboganul de deșeuri solide se izolează acustic și se prevăd cu posibilități de acces pentru curățare și decontaminare periodică.(6) Pereții, planșeele și puțul ascensorului trebuie izolate împotriva zgomotelor și vibrațiilor.(7) Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camerele de locuit, cu diferențe în funcție de destinația încăperii:
  a) baie și W.C. - 22°C;
  b) camera de zi - 22°C;
  c) dormitoare - 20°C.

  (la 21-08-2018, Articolul 17 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 18
  (1) Planificarea spațiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - să permită circulația comodă a copiilor, persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminate suficient;
  - să asigure separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;
  - să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
  - să permită deschiderea comodă a ușilor interioare.(2) Băile și W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit și a bucătăriilor.(3) Finisajele interioare și dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente.


  Articolul 19
  (1) Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.(2) La proiectarea și construcția blocurilor de locuințe se va ține cont de orientarea camerelor față de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenții locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcții înalte, și de însorirea maximă din timpul verii.(3) Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere față de camerele învecinate din aceeași locuință, față de locuințele învecinate și față de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii sau spațiilor învecinate cu altă destinație decât cea de locuit.


  Articolul 20
  (1) Abrogat.
  (la 13-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 ) Notă
  Prin SENTINȚA CIVILĂ nr. 138 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2023, CURTEA DE APEL CLUJ - SECȚIA A III-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL a admis în parte acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliată în XxxXxxxXxxx, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Sănătății, cu sediul în București, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, fiind anulat art. 20 al. 1 din anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 127/21.02.2014.
  (2) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru proiectele supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza memoriului de prezentare întocmit conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5 la Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 135/76/84/1.284/2010, a certificatului de urbanism emis în condițiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a planurilor-anexă la acesta, a unui raport privind calitatea factorilor de mediu posibil afectați, precum și a altor documente/studii relevante.(3) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru activitățile existente în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu pe baza fișei de prezentare și declarației întocmite de titularul activității în conformitate cu conținutul-cadru din anexa nr. 2 la Procedura de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, cu modificările și completările ulterioare, și a unui raport privind calitatea factorilor de mediu posibil afectați. (4) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru activitățile care intră sub incidența prevederilor legislației privind emisiile industriale, în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, pe baza documentației întocmite în conformitate cu cerințele art. 12 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.(5) Concluziile evaluării impactului asupra stării de sănătate a populației fac obiectul punctului de vedere al reprezentantului direcției de sănătate publică județene și a municipiului București în a cărei rază de competență se află activitatea/proiectul în cadrul Comitetului de analiză tehnică și sunt parte integrantă din punctul de vedere transmis autorității competente pentru protecția mediului în cadrul procedurilor de reglementare specifice, atunci când activitatea/proiectul este supus(ă) unei astfel de proceduri conform legislației din domeniul protecției mediului în vigoare. Concluziile vor fi integrate în actul de reglementare/decizia de respingere a solicitării de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului.
  (la 13-03-2023, Alineatul (5) din Articolul 20 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )
  (6) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru unitățile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), pentru orice situații specifice gospodăriilor care nu sunt reglementate la art. 15, precum și pentru obiective și/sau activități care nu sunt supuse prevederilor legislației privind protecția mediului, dacă direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București apreciază că produc riscuri asupra sănătății populației.
  (la 13-03-2023, Alineatul (6) din Articolul 20 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )
  (7) În cazul obiectivelor de interes național sau care pot determina poluare transfrontalieră, evaluarea impactului asupra sănătății populației se face de către Institutul Național de Sănătate Publică prin structurile sale.
  (la 21-08-2018, Articolul 20 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Capitolul II Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităților

  Articolul 21

  Sistemele de aprovizionare cu apă a localităților trebuie să fie autorizate și să furnizeze apă potabilă în cantitatea necesară și de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor.


  Articolul 22
  (1) Sursele de apă de suprafață sau subterane, folosite ca sursă pentru sistemele de aprovizionare cu apă a localităților, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: – calitate corespunzătoare categoriei de folosință într-un procentaj de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic; – debitul necesar asigurării unei distribuții continue, avânduse în vedere variabilitățile zilnice și sezoniere ale cererilor de apă și tendința de dezvoltare a localității: populație, edilitar, pentru următorii 5 ani.
  (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) (2) Distribuitorul/producătorul are sarcina de a asigura cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor, care este de 50 l. Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale și preparării hranei.(3) În situații de calamități naturale, autoritățile publice locale trebuie să asigure populației care nu are acces la apă potabilă o cantitate minimă de 5 l/persoană/zi de apă potabilă.


  Articolul 23
  (1) Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităților trebuie să fie protejată împotriva tuturor activităților poluatoare prin perimetre de protecție sanitară și prin controlul activităților poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale în vigoare. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele în vigoare și cu legislația din domeniu în vigoare.(2) Sursele de apă subterană, precum izvoare captate, drenuri sau foraje, trebuie să fie amplasate și construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, să fie protejate contra șiroirilor de ape și împotriva inundațiilor. Zona de extracție trebuie să fie protejată sanitar, în conformitate cu normele speciale în vigoare, astfel încât să se prevină accesul public și al animalelor. De asemenea, zona trebuie să fie prevăzută cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în sezoanele cu precipitații atmosferice.
  (la 21-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (3) Sursele de apă de suprafață trebuie să fie protejate de activitățile poluatoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Administrația locală sau administratorul sursei de apă va avertiza, în scris, proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecție sanitară asupra restricțiilor de utilizare a acestora.(5) În situația în care există obiective economico-sociale riverane sursei de suprafață sau sursa este folosită pentru o durată lungă de timp pentru un anumit scop și astfel se creează imposibilitatea asigurării perimetrelor de protecție sanitară, se admite reducerea acestora la regimul sever de protecție sanitară și se adaptează tehnologia de tratare a apei în consecință.


  Articolul 24
  (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, în funcție de condițiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea și natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecția consumatorilor față de germeni patogeni și substanțe chimice cu risc pentru sănătatea umană.(2) Instalațiile de tratare a apei de suprafață trebuie să parcurgă următoarele etape, după caz:
  - îndepărtarea suspensiilor prezente în apă, prin sedimentare;
  - folosirea unor substanțe cu rol de coagulanți pentru conglomerarea suspensiilor, rămase după sedimentarea apei;
  - filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, conținutul de germeni, dar și o parte din substanțele organice din apă;
  - dezinfecția, prin care sunt distruși germenii patogeni, iar cei saprofiți sunt aduși la condițiile de potabilitate, conform legislației în vigoare.
  În funcție de calitatea apei la sursă se vor introduce și alte etape de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare.(3) Treptele de tratare preliminare dezinfecției finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mică de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore și nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă.(4) Pentru coagulare se pot folosi numai substanțe (reactivi) care sunt avizate/notificate sanitar pentru acest scop.(5) Procedeele de coagulare și dezinfecție a apei cu clor/substanțe clorigene trebuie proiectate în așa fel încât să nu se formeze în apă compuși care, prin natura chimică și concentrație, prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor, prin efecte nocive de tip acut ori cronic sau prin cumulare în organism. Formarea trihalometanilor, în urma supraclorinării și a reacției chimice cu acizii humici din apă, trebuie monitorizată, prin determinarea concentrației acestor compuși, care trebuie să fie conformă legislației în vigoare.(6) Dezinfecția finală a apei este obligatorie pentru toate instalațiile de tratare a apei care produc apă potabilă furnizată prin sistem public de distribuție, indiferent de numărul consumatorilor. Controlul substanței dezinfectante reziduale se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) Pentru instalațiile de tratare a apei care, până la intrarea în vigoare a prezentelor norme, nu au aplicat procedee de dezinfecție a apei, se acordă un termen de 12 luni pentru conformarea la dispozițiile alin. (6).(8) Dezinfecția chimică a apei se efectuează cu produse avizate/autorizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, conform legislației în vigoare. Tehnologia de tratare trebuie să fie proiectată în așa fel încât să se asigure timp de contact între apă și substanța dezinfectantă de minimum 30 de minute. Eficiența procesului de dezinfecție trebuie să fie demonstrată prin respectarea valorilor concentrațiilor maxime admise (CMA) pentru parametri de calitate ai apei potabile reglementate de legislația în domeniu.


  Articolul 25
  (1) Rețeaua de distribuție a apei trebuie să asigure regimul continuu, cantitatea necesară și să nu permită contaminarea exterioară.(2) Proiectarea rețelelor de distribuție trebuie să țină seama de topografia, amplasarea și mărimea localității.(3) Rezervoarele de apă (îngropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate și realizate încât să nu permită contaminarea exterioară.(4) În sistemele de aprovizionare cu apă potabilă se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substanțe chimice sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabilă avizate sanitar, conform prevederilor legale în vigoare.
  (la 21-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (5) Localitățile trebuie să dispună de rezerve de apă potabilă pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a aprovizionării cu apă potabilă.(6) Proiectarea instalațiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelelor de distribuție trebuie să prevadă zone de protecție sanitară cu regim sever delimitate conform normelor speciale în vigoare, precum și posibilitatea de evacuare a apelor de spălare și accesul pentru recoltarea de probe, în vederea efectuării monitorizării de control și a celei de audit al calității apei potabile. Spălarea, curățarea și dezinfecția periodică și ori de câte ori este necesar a instalațiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelei de distribuție sunt obligatorii. Produsele utilizate pentru dezinfecție trebuie să aibă aviz/autorizație emis/emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide sau autorizație unională potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și să se utilizeze conform instrucțiunilor.
  (la 21-08-2018, Alineatul (6) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (7) Pentru construcțiile și instalațiile de distribuție a apei potabile folosite pentru alimentarea cu apă a localităților se vor dimensiona și institui zonele de protecție sanitară conform normelor speciale.
  (la 21-08-2018, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 26
  (1) Exploatarea și întreținerea sistemelor de tratare, înmagazinare și distribuție a apei potabile și controlul calității apei produse revin producătorilor/distribuitorilor de apă potabilă.(2) Monitorizarea calității apei potabile va fi efectuată conform prevederilor legale în vigoare.(3) Dispozitivele pentru apă potabilă de tip dozator, filtre, căni filtrante, răcitoare trebuie să fie avizate/notificate înaintea punerii pe piață, conform prevederilor legale în vigoare. Responsabilitatea întreținerii și igienizării acestora revine utilizatorului, respectiv distribuitorului în cazul celor din unitățile publice.


  Capitolul III Norme de igienă pentru fântâni publice și individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut

  Articolul 27
  (1) Fântâna reprezintă o instalație locală de aprovizionare cu apă, individuală sau publică, instalație din care apa este consumată prin extracție direct din sursă, așa cum este definită la art. 2 lit. r) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare. Apa din fântână, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ reglementărilor în vigoare pentru apa potabilă. În cazul fântânilor publice, administrația publică locală este responsabilă pentru finanțarea monitorizării, asigurarea conformării la parametri de calitate și pentru avertizarea populației asupra calității apei.(2) Fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puțin 10 m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, cotețe, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor.
  (la 13-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )
  (3) Proiectarea, construcția și amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în concordanță cu condițiile specifice locale și cu principiile generale prevăzute la alineatele anterioare.(4) Dezinfecția fântânii se face cu substanțe dezinfectante care au aviz/autorizație emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Calitatea apei după dezinfecție trebuie să corespundă condițiilor de calitate prevăzute de legislația în vigoare.(5) Substanța clorigenă folosită pentru dezinfecție trebuie să aibă specificat conținutul în clor activ. Cantitatea de substanță clorigenă folosită pentru dezinfecția apei variază în funcție de cantitatea de clor activ care trebuie realizat și care depinde de gradul de poluare a fântânii.(6) Pentru efectuarea dezinfecției se face calculul cu ajutorul următorilor parametri:
  a) volumul apei din fântână: V = 3,14 r x r H, în care:
  V = volumul apei în mc;
  r = 1/2 din diametrul fântânii;
  H = înălțimea coloanei de apă din fântână;
  b) cantitatea de clor activ din substanță: 25%, 20%, 15% etc.;
  c) concentrația de clor rezidual liber care trebuie obținută.
  Calcul:
  Pentru 0,5 mg Cl rezidual ............ l apă
  X mg Cl rezidual ............ 1.000 l apă = 1 mc apă
  X = 0,5 g clor rezidual/mc apă
  100 g substanță clorigenă ............ 25 g clor activ
  X ........................ 0,5 g clor activ
  0,5 x 100
  X = ───────────── = 2 g substanță clorigenă/mc
  25

  Regulă generală: pentru obținerea unei concentrații de clor rezidual liber este nevoie de aproximativ 10 ori mai mult decât cantitatea calculată, deci: 2 g substanță clorigenă/mc x 10 = 20 g/mc. Pentru a se obține clor rezidual liber de 0,5 mg/l apă este nevoie de 20 g substanță clorigenă 25% activă la 1 mc apă din fântână. Cantitatea de substanță clorigenă 25% activă, necesară pentru 1 mc apă, se înmulțește cu volumul de apă din fântână.


  Capitolul IV Norme de igienă referitoare la colectarea și îndepărtarea apelor uzate și a apelor meteorice

  Articolul 28
  (1) Autoritățile publice locale și operatorii economici vor asigura îndepărtarea și epurarea apelor uzate și apelor meteorice, astfel încât să nu se creeze disconfort și îmbolnăvirea membrilor comunității.(2) Apele uzate trebuie epurate în așa fel încât să respecte prevederile legale specifice domeniului de gospodărire a apelor.
  (la 21-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (3) La proiectarea stațiilor de epurare se va face și studiul de impact asupra sănătății publice, în situația în care vor fi amplasate în intravilanul localității.
  (la 19-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.257 din 10 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 19 aprilie 2023 )


  Articolul 29

  Îndepărtarea apelor uzate menajere industriale și agrozootehnice se face numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.
  (la 21-08-2018, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 30

  Este interzisă răspândirea neorganizată direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane ș.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere și industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a instalațiilor centrale de alimentare cu apă.
  (la 21-08-2018, Articolul 30 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 31

  Apele uzate provenite de la unitățile sanitare, precum și de la orice unități care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenți patogeni sau poluează cu substanțe chimice și/sau radioactive se vor trata in incinta unităților respective, asigurându-se dezinfecția și decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea in colectorul stradal.
  (la 21-08-2018, Articolul 31 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 32

  Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localitățile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie întreținute permanent în bună stare de funcționare, prin curățarea și repararea defecțiunilor.


  Articolul 33

  Abrogat.
  (la 21-08-2018, Articolul 33 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 34

  Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare se amplasează la cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință și sursă de apă.
  (la 21-08-2018, Articolul 34 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 35

  Unitățile sunt obligate să își asigure W.C.-uri cu un număr de cabine corespunzător prevederilor standardelor și normelor de proiectare.


  Capitolul V Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide

  Articolul 36
  (1) Autoritățile publice locale, operatorii economici și asociațiile de proprietari/locatari au obligația să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide. Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special și autorizate.(2) La elaborarea regulamentelor de salubritate, primăriile au obligația să respecte normele sanitare și să consulte direcția de sănătate publică teritorială.(3) Cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.


  Articolul 37
  (1) Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a depozitelor de deșeuri municipale se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează depozitele de deșeuri municipale din locuință; deșeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundară, adică strângerea și depozitarea provizorie a sacilor cu depozite de deșeuri municipale în punctele de precolectare organizată, se face în recipiente de culori diferite inscripționate cu tipul deșeurilor, dimensionate corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, ușor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării și să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeuri menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeurilor menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeurile menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (2) Containerele vor fi concepute în așa fel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, iar sistemul lor de acoperire să fie ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea. Recipientele vor fi menținute în bună stare și vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanșeității. Ele vor fi amplasate în spații special amenajate, menținute în condiții salubre.(3) Administrația publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor menajere și stradale. Este interzisă depozitarea deșeurilor după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.
  (la 21-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 37 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 38

  Gestionarea deșeurilor municipale se realizează în conformitate cu prevederile specifice în vigoare. În contextul prezentelor norme, deșeurile se colectează astfel:
  (la 21-08-2018, Partea introductivă a articolului 38 din Capitolul V a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  a) Deșeurile periculoase rezultate din asistența medicală acordată la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea medicală a cabinetelor medicale, amplasate în clădiri de locuit, urmează circuitul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile periculoase rezultate, în recipiente adecvate (cutii din carton cu sac de plastic în interior, cutii din plastic rigid), pe care le vor depune la cabinetul medicului de familie sau la cea mai apropiată unitate sanitară de care aparțin, care este obligată să le primească în scopul eliminării lor finale.
  b) Deșeurile nepericuloase municipale asimilabile celor menajere rezultate atât din asistența medicală acordată la domiciliul pacientului, cât și cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în clădirile de locuit urmează circuitul de evacuare a depozitelor de deșeuri municipale.
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeurilor menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (la 21-08-2018, sintagma: Deșeurile nepericuloase asimilabile celor menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  c) Medicamentele expirate provenite de la populație vor fi depuse la farmacii, oficine locale de distribuție sau drogherii apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare. Unitățile farmaceutice vor afișa la loc vizibil anunțul privind colectarea gratuită a medicamentelor expirate.
  (la 21-08-2018, Litera c) din Articolul 38 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  d) Deșeurile stradale se compun din: deșeuri rezultate din măturarea străzilor și deșeuri municipale asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale. Deșeurile rezultate din măturarea străzilor conțin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor și a drumului, pământ, frunze și alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant și pulberi sedimentate din atmosferă. Este posibil ca, în urma precolectării defectuoase a deșeuri municipale asimilabile celor menajere, produse pe stradă, o parte a acestora să între în compoziția deșeurilor de măturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corectă a reglementărilor privind precolectarea primară și secundară a deșeurilor de către fiecare producător, persoană fizică sau juridică. Deșeurile municipale asimilabile celor menajere se precolectează în recipiente stradale (coșuri, pubele, containere) asigurate de către primării. Aceste recipiente trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o dată la două zile în perioada 1 aprilie-1 octombrie și o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie. Deșeurile stradale urmează filiera de neutralizare a depozitelor de deșeuri municipale.
  (la 21-08-2018, sintagma: Deșeurile asimilabile cu cele menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeurilor menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeuri asimilabile celor menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  e) Deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la minimum 10 metri de ferestrele locuințelor și sursele de apă în situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2) și la 50 de metri în situația prevăzută la art. 15 alin. (3).
  (la 21-08-2018, Litera e) din Articolul 38 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 39
  (1) Evacuarea deșeurilor menajere biodegradabile și reziduale de la locurile de producere și colectare la locul de neutralizare se face de preferință zilnic, fără a se depăși următoarele termene maxime:
  a) În perioada 1 aprilie-1 octombrie:– zilnic, din zonele rezidențiale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;– la cel mult două zile, din celelalte zone.
  b) În perioada 1 octombrie-1 aprilie:– la cel mult 3 zile, din toate zonele.
  (2) Evacuarea deșeurilor menajere biodegradabile «din poartă în poartă» se realizează o dată pe săptămână.
  (la 21-08-2018, Articolul 39 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 40
  (1) Colectarea, transportul, stocarea temporară, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase se realizează numai în condițiile stabilite de legislația din domeniul protecției mediului în vigoare.(2) Modul de colectare și punctele autorizate pentru preluarea deșeurilor vor fi aduse la cunoștința populației din fiecare unitate administrativ-teritorială.
  (la 21-08-2018, Articolul 40 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 41

  Depozitele controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase, instalațiile de tratare a deșeurilor și instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate cu respectarea prevederilor legislației pentru protecția mediului și a sănătății umane în vigoare. În acest scop se vor îndeplini următoarele condiții:
  (la 21-08-2018, Partea introductivă a articolului 41 din Capitolul V a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  a) amplasarea și stabilirea zonei de protecție sanitară se fac în urma studiilor de impact asupra mediului și sănătății, în condițiile prevederilor art. 11 și 12; alegerea locului se face după studii geologice, hidrogeologice și urbanistice;
  b) la proiectare și la funcționare se vor prevedea și respecta metode și tehnici adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor solide minerale; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;
  c) în cursul operațiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului. Pentru a se evita contaminarea cu deșeuri a spațiilor din afara zonei de depozitare, este necesară dotarea cu un echipament pentru spălarea anvelopelor vehiculelor care transportă deșeuri, amplasat între zona de depozitare și drumul de ieșire din depozit;
  d) în cursul exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor (dezinsecție și deratizare);
  e) organizarea tehnică a depozitului va respecta reglementările în vigoare pentru protecția sănătății populației, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.


  Articolul 42

  În instalațiile de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul. În acest scop se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri. Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.


  Articolul 43

  Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor îndeplini următoarele condiții:
  a) amplasarea și stabilirea zonei de protecție se fac în urma studiilor de impact asupra mediului și sănătății;
  b) funcționarea instalațiilor de incinerare este condiționată de:(i) monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă;(ii) monitorizarea imisiilor celor mai importanți poluanți specifici generați în cursul activității de incinerare a deșeurilor, la limita celor mai apropiate clădiri din vecinătatea obiectivului, inclusiv locuințe;
  (la 21-08-2018, Litera b) din Articolul 43 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 44

  Vehiculele pentru transportul deșeurilor solide trebuie să fie acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de precolectare secundară și să nu permită răspândirea conținutului în cursul transportului. Ele vor fi întreținute igienic și dezinfectate periodic; în acest scop, compartimentul destinat deșeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice și agresiuni chimice.


  Articolul 45

  Sistemul individual de îndepărtare și neutralizare a depozitelor de deșeuri municipale este permis numai în localități rurale, cu condiția prevenirii dezvoltării insectelor și rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de deșeuri municipale se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor, să nu impurifice sursele locale de apă și să fie la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor.
  (la 21-08-2018, sintagma:depozitelor de deșeuri menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )
  (la 21-08-2018, sintagma: deșeurilor menajere a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Capitolul VI Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică

  Articolul 46

  Prezentele norme de igienă se aplică categoriilor de instituții publice centrale și locale, instituții sau unități economice, de alimentație publică, de turism, comerciale, culturale, sociale, de educație, sportive, colectivităților temporare de muncă sau de recreere, precum și unităților în care se efectuează prestări de servicii pentru populație, denumite în continuare unități.


  Articolul 47

  Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate pentru apa potabilă din legislația în vigoare. Acestea vor fi prevăzute cu instalații interioare de alimentare cu apă, în conformitate cu normativele de proiectare, execuție și exploatare.


  Articolul 48

  Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.


  Articolul 49

  Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare, lavoare, băi, dușuri, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare și de curățenie. În acest sens, conducerile unităților au următoarele obligații:
  a) să asigure repararea imediată a oricăror defecțiuni apărute la instalațiile de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
  b) să controleze starea de curățenie din anexele și din grupurile sanitare din unitate, asigurându-se spălarea și dezinfecția zilnică ori de câte ori este necesar a acestora;
  c) să asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare din unitate (hârtie igienică, săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a mâinilor după spălare etc.); în grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscătoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unică folosință, din hârtie;
  d) să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferită față de cel destinat altor activități.


  Articolul 50

  Curățarea, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, precolectarea și evacuarea deșeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiții:
  a) Curățarea și dezinfecția:– pardoselile se curăță cu ștergătorul umezit în produse de curățare; dezinfecția chimică se face numai dacă suprafețele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide biologice; măturatul uscat este interzis;– covoarele și mochetele se curăță prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf trebuie prevăzut cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării prafului bacterian; covoarele și mochetele se curăță cu produse de curățare, periodic sau când sunt vizibil murdare; măturatul uscat este interzis;– pereții și pavimentele, dacă sunt finisate cu materiale lavabile, se curăță cu produse de curățare, periodic și când sunt vizibil murdărite; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face cu aspiratorul de praf;– mobila și pervazurile se șterg de praf zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a reține praful; obiectele aflate la înălțime și tapițeria mobilei se vor curăța zilnic cu aspiratorul de praf;– W.C.-urile și pisoarele se curăță cu perie, produse de curățare adecvate și se dezinfectează; colacul de W.C. se șterge cu produse de curățare; dezinfecția chimică se va face când W.C.-ul a fost folosit de o persoană suferind de o boală diareică acută;– cada de baie se spală cu produse de curățare, urmată de dezinfecție; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client;– cabina pentru duș, pereții și cada se curăță cu produse de curățare și se dezinfectează; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client; perdelele de la băi și dușuri se spală o dată pe săptămână;– chiuveta va avea suprafața intactă și nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele; chiuveta se curăță și se dezinfectează zilnic, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subțire;– săpunul și dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun; savonierele și distribuitoarele de perete se curăță și se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;– alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc., se curăță cu produse de curățare, zilnic;– echipamentele și materialele de curățenie: cârpele, bureții, periile, ștergătoarele se spală zilnic cu produse de curățare și se clătesc cu apă fierbinte; se usucă și se depozitează uscate.
  (la 13-03-2023, Litera a) din Articolul 50 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )

  b) Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.
  c) Colectarea deșeurilor solide în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanș, și evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea și dezinfectarea lor după golire
  d) Amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a deșeurilor solide, racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a putea fi curățate la necesitate, precum și pentru spălarea și dezinfecția recipientelor


  Articolul 51

  Unitățile vor fi dotate și aprovizionate, după necesitate, cu utilaje și materialele necesare pentru întreținerea curățeniei și efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.


  Articolul 52

  Instalațiile de iluminat, încălzit și ventilație, existente în dotarea unităților, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, revizuite periodic și exploatate la parametrii la care au fost proiectate și executate. Filtrele instalațiilor de ventilație și aer condiționat trebuie păstrate curate și uscate. Praful depus în canalele de ventilație se îndepărtează cu aspiratorul de praf. Calitatea aerului filtrat și condiționat va fi verificată cu regularitate.


  Articolul 53

  În sălile unităților de cultură (teatre, cinematografe, cămine culturale, săli de spectacol și altele asemenea) nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea proiectată. În funcție de cubaj și de ventilație se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h.


  Articolul 54

  În colectivitățile temporare (șantiere, campinguri, cabane), precum și în unitățile de folosință publică se vor asigura condițiile de igienă necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, potrivit specificului unității.


  Articolul 55

  În încăperile de dormit din colectivitățile temporare trebuie să se asigure o suprafață minimă și un volum minim de 10 mp și 27 mc pentru camerele cu un pat, câte 16 mp și 43 mc pe cameră pentru încăperi cu două paturi, minimum 20 mp și 54 mc pentru camere cu 3 paturi și 26 mp și 60 mc pentru camere cu 4 paturi.
  Numărul maxim de persoane cazate nu va depăși capacitatea proiectată.


  Articolul 56

  Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare comune de șantier și cabane turistice montane se admite, în mod excepțional, dacă se asigură un volum minim de aer de 12 mc/persoană.


  Articolul 57

  Unitățile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale și lenjeria de pat necesare pentru persoanele cazate, asigurându-se primenirea acesteia, după cum urmează:
  - schimbarea lenjeriei de pat ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile, în cazul în care a fost folosită de aceeași persoană;
  - schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoană care părăsește unitatea.
  Materialul moale folosit de clienți se colectează în saci de polietilenă și va fi dezinfectat, chimic, termochimic sau termic în cursul procesului de spălare automată; dezinfecția termică se realizează prin supunere timp de 10 minute la 70°C sau 1 minut la 80°C.


  Articolul 58

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 58 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 59

  Unitățile care dețin sau exploatează băi publice se vor îngriji de întreținerea construcțiilor și instalațiilor aferente pentru ca acestea să funcționeze, în permanență, la parametrii proiectați. Numărul minim de dotări sanitare din băile publice este următorul:
  ────────────────────────────────────────────────────────
  Numărul de
  W.C.-uri Pisoare Lavoare
  ────────────────────────────────────────────────────────
  1 1 1 1 1
  ───────── ─────── ──────── ─────── ───────
  75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f)
  ────────────────────────────────────────────────────────


  Articolul 60

  Numărul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depăși capacitatea proiectată. Suprafața încăperilor cu căzi individuale va fi de minimum 6 mp; cabina de duș va avea minimum 3 mp.


  Articolul 61

  Unitățile care asigură servicii de igienă personală și de întreținere: baie, saună, bazin, masaj uscat și subacvatic, gimnastică etc. trebuie supuse procedeelor de curățare și dezinfecție, descrise la art. 50. Bazinele de îmbăiere sau pentru proceduri vor îndeplini condițiile prevăzute pentru bazinele de înot. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimbă după fiecare client cu materiale curate și dezinfectate; materialele folosite se vor curăța și dezinfecta în condițiile art. 57.


  Articolul 62

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 62 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 63

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 63 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 64

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 64 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 65

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 65 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 66

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 66 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 67

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 67 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 68

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 68 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 69

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 69 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 70

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 70 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 71

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 71 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 72

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 72 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 73

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 73 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 74

  Abrogat.

  (la 21-08-2018, Articolul 74 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 75

  Pentru campinguri, densitatea optimă este de 50 mp teren/persoană. În fiecare camping se amenajează oficii prevăzute cu apă rece, apă caldă necesară spălării vaselor și grupuri sanitare cu următoarele dotări:
  ────────────────────────────────────────────────────────
  Numărul Pisoare Lavoare Dușuri
  de WC-uri
  ────────────────────────────────────────────────────────
  1 1 1 1 1 1 1
  ────── ────── ──── ─────── ─────── ────── ──────
  30 (b) 20 (f) 30 30 (b) 30 (f) 30 (b) 30 (f)
  ────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul VII Norme privind produsele biocide și produsele de protecția plantelor utilizate de către populație

  Articolul 76
  (1) În acțiunile de combatere se utilizează numai:
  a) produse biocide care dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produsele Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piață la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Națională pentru Produsele Biocide;
  b) produsele de protecția plantelor (pesticide agricole) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.(2) Acțiunile de combatere pot fi efectuate de unități prestatoare de servicii de dezinsecție și deratizare.


  Articolul 77
  (1) Produsele biocide care intră sub incidența prevederilor art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pot fi utilizate și comercializate numai de către personal profesional instruit.(2) Produsele de protecția plantelor pot fi comercializate către utilizatorii amatori, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013, cu modificările și completările ulterioare.(3) Serviciile profesionale de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se realizează numai cu lucrători care dețin certificate de absolvire emise ȋn temeiul Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.209/4.469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.
  (la 13-03-2023, Articolul 77 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 78

  Utilizarea pesticidelor în combaterea artropodelor și a rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, se va face în așa fel încât să nu fie afectată starea de sănătate a populației prin efectul toxic al acestor produse.


  Articolul 79
  (1) Comercializarea produselor de protecția plantelor se poate face numai dacă aceasta este cuprinsă în obiectul de activitate al unității comerciale.(2) Comercializarea către populație a produselor de protecția plantelor și produselor biocide se permite numai dacă autorizația lor a fost emisă și în acest scop.(3) Distribuitorii care comercializează produse de protecția plantelor către utilizatorii amatori trebuie să furnizeze informații despre pericole, expunere, condiții de depozitare, reguli pentru manipularea și aplicarea în siguranță, precum și pentru evacuarea deșeurilor.


  Articolul 80
  (1) Dimensiunea ambalajelor în care sunt livrate produsele de protecția plantelor destinate utilizatorilor amatori este limitată la o capacitate maximă, necesară folosirii timp de unul sau două sezoane pentru o grădină obișnuită.(2) Baza de calcul pentru dimensiunea maximă a ambalajelor produselor destinate utilizatorilor amatori este următoarea:
  a) tratamentul unei suprafețe de 500 mp; sau
  b) cea mai mică rată de aplicare pentru utilizarea preconizată.(3) Este interzisă utilizarea ambalajelor pentru produse pesticide în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.(4) Ambalajele pesticidelor trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere etanșe astfel încât să nu existe pierdere de conținut, să fie solide și rezistente și confecționate din materiale care nu se deteriorează atunci când intră în contact cu conținutul.


  Articolul 81
  (1) În cazul pesticidelor gata de folosire (precum lichidele pulverizabile), destinate utilizatorilor amatori, sistemul de aplicare a dozei trebuie să fie proiectat astfel încât să nu prezinte risc pentru sănătate, atunci când este folosit corect și în scopul preconizat.(2) Pentru produsele de protecția plantelor destinate utilizatorilor amatori care necesită diluare înainte de aplicare, trebuie ca sistemul de măsurare a dozei să aibă o eroare până la ± 10%.


  Articolul 82
  (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, primăriile și operatorii economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a direcțiilor de sănătate publică teritoriale.(2) Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.(3) Direcțiile de sănătate publică și cele de control în sănătate publică teritoriale au obligația informării populației cu privire la existența în teritoriu a vectorilor care prezintă un risc pentru sănătate sau care produc un disconfort deosebit și cu privire la măsurile de combatere ce trebuie luate împotriva acestora. În atingerea acestui scop, membrii comunității se pot adresa direcțiilor de sănătate publică teritoriale pentru obținerea informațiilor adecvate.(4) Consiliile locale și primăriile au obligația de a comunică cetățenilor măsurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor și a rozătoarelor.


  Articolul 83
  (1) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să asigure informarea populației cu privire la acțiunile desfășurate, data efectuării lucrărilor, produsele biocide utilizate, concentrația soluției, perioada cât este interzis accesul populației în zona tratată, măsurile de prim ajutor recomandate de producători.(2) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare iau măsurile necesare astfel încât depozitarea produselor biocide să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:
  a) păstrarea produselor biocide se face în spații special amenajate, separate de locuință, cu pavimente netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, pe rafturi sau grătare, lavabile, confecționate din material neabsorbant, care să poată fi ușor spălate și curățate, ferite de razele solare și de surse directe de căldură și îngheț, dotate cu ventilație naturală și/sau artificială, sursă de apă potabilă și trusă sanitară de prim ajutor;
  b) spațiul de depozitare pentru produse biocide nu poate să fie amplasat în clădiri de locuit;
  c) deținerea de vestiare pentru personal și grup sanitar.
  (3) Este interzisă deversarea în sistemul de canalizare a produselor biocide cu termenul de valabilitate expirat, a produselor rezultate în urma spălării ustensilelor după fiecare procedură de deratizare/dezinsecție/dezinfecție; eliminarea acestora se face doar de firme de transport și neutralizare deșeuri periculoase.(4) Este interzisă utilizarea produselor biocide fără etichetă în limba română, cu termen de valabilitate expirat, a celor cu eticheta deteriorată sau care prezintă modificări ale proprietăților (depuneri, culoare modificată etc.).(5) Este interzisă utilizarea produselor biocide pentru altă arie de aplicare sau prin altă metodă decât cele specificate în actul administrativ de plasare pe piață.(6) Evidența stocurilor de produse biocide se asigură prin fișe de magazie din care rezultă data achiziționării și numărul actului însoțitor, numărul lotului și data expirării, cantitatea eliberată pentru fiecare procedură.(7) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să dețină contracte cu firme de transport și neutralizare deșeuri periculoase.(8) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să dețină un registru în care se vor înscrie toate procedurile efectuate, după cum urmează:
  a) data realizării procedurii;
  b) numele beneficiarului;
  c) tipul procedurii (deratizare, dezinfecție, dezinsecție);
  d) denumirea produsului biocid utilizat și numărul actului administrativ de plasare pe piață, lotul;
  e) cantitatea utilizată și concentrația de lucru;
  f) numărul procesului verbal de recepție a serviciilor;
  g) numele lucrătorilor care au efectuat procedurile.
  (9) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare trebuie să asigure utilaje și instalații corespunzătoare, echipament de protecție adecvată, necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare a lucrătorului, precum și pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
  (la 13-03-2023, Articolul 83 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 83^1
  (1) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să întocmească și să actualizeze permanent proceduri operaționale de lucru specifice, pe domenii de activitate și tipuri de unități, cu includerea modului de utilizare a produselor biocide, conform actelor administrative de plasare pe piață și ținând cont de informațiile specifice din fișele cu date de securitate ale produselor biocide.(2) Personalul din cadrul unităților prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare va fi instruit, sub semnătură, privind procedurile operaționale de lucru, semestrial sau la schimbarea produselor biocide.
  (la 13-03-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 83^2
  (1) Prestarea de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se finalizează cu un proces-verbal de recepție servicii care trebuie să includă cel puțin:
  a) datele de contact ale unității prestatoare de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
  b) datele de contact ale beneficiarului unde se efectuează procedura;
  c) procedura efectuată: deratizare, dezinfecție, dezinsecție;
  d) data și ora realizării procedurii;
  e) contractul sau alt document prin care s-a solicitat efectuarea procedurii;
  f) produsul biocid utilizat, numărul actului administrativ de plasare pe piață, lotul;
  g) modul de aplicare a produsului biocid;
  h) concentrația soluției de lucru și timpul de contact;
  i) spațiile în care au fost efectuate procedurile, suprafața tratată și cantitatea de produs biocid utilizată/suprafață;
  j) măsuri impuse după efectuarea procedurii, prezentate detaliat, în vederea prevenirii producerii de îmbolnăviri și/sau intoxicații (de exemplu, durata cât spațiul va fi închis, necesitatea aerisirii spațiului, curățarea suprafețelor, utilizarea echipamentului de personalul care întreține curățenia).
  (2) Procesul-verbal semnat de unitatea prestatoare de servicii și beneficiar se întocmește în două exemplare, unul pentru unitatea prestatoare de servicii, iar unul se înmânează beneficiarului, împreună cu actele administrative de plasare pe piață a produselor biocide utilizate și fișele cu datele de securitate ale produselor biocide.
  (la 13-03-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 83^3
  (1) Produsele biocide se folosesc de către unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare numai în scopul pentru care au fost avizate/autorizate, cu respectarea indicațiilor de utilizare, precum și a recomandărilor și restricțiilor privind protecția sănătății și a factorilor de mediu.(2) Sunt interzise amestecarea, în cadrul aceleiași proceduri, a produselor biocide, precum și utilizarea succesivă a două tipuri de produse biocide diferite.(3) Personalul care efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare trebuie să țină cont de frazele de pericol și frazele de precauție stabilite în conformitate cu partea 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, astfel cum sunt precizate în actele administrative de plasare pe piață.(4) Pe recipientul produsului biocid se notează data și ora deschiderii, precum și data-limită până la care produsul biocid poate fi utilizat, în conformitate cu recomandările producătorului.(5) După utilizarea produselor biocide este interzisă refolosirea recipientelor.
  (la 13-03-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 83^4

  Criterii pentru alegerea corectă a produselor biocide în vederea realizării procedurilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare:
  a) spectrul de activitate adaptat procedurilor fixate;
  b) timpul de acțiune;
  c) produsele biocide să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza.

  (la 13-03-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 83^5

  Distribuitorii produselor biocide trebuie să pună la dispoziția firmelor prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare atât actele administrative de plasare pe piață, cât și fișele cu datele de securitate ale produselor biocide.
  (la 13-03-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 83^6
  (1) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare care își desfășoară activitatea în alt județ decât cel pentru care dețin certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică vor înștiința în prealabil direcția de sănătate publică din județul pe teritoriul căruia urmează să se efectueze acțiunea.(2) Dacă serviciile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se realizează în unități de învățământ, se impune stabilirea unui termen de minimum 24 de ore între efectuarea procedurii și reluarea cursurilor sau realizarea acestor proceduri la sfârșitul săptămânii, iar unitatea de prestări servicii informează direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București cu minimum 24 de ore înainte de începerea procedurii, cu menționarea produselor biocide care se vor utiliza.(3) La data încetării activității, în termen de 10 zile, unitatea de prestări servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare va întocmi un inventar al stocurilor rămase nefolosite, care vor fi înaintate către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București cu asumarea de termene de redistribuire sau de neutralizare a produselor biocide, și va prezenta documentele aferente.
  (la 13-03-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Capitolul VIII Abrogat.
  (la 23-11-2016, Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 84
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 84 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 85
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 85 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 86
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 86 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 87
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 87 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 88
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 88 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 89
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 89 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 90
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 90 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 91
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 91 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 92
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 92 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 93
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 93 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 94
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 94 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 95
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 95 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 96
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 96 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 97
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 97 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )


  Capitolul IX Norme igienico-sanitare în domeniul funcționării și exploatării piscinelor de uz public
  (la 21-08-2018, Actul a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )

  Articolul 98

  Protejarea sănătății utilizatorilor unei piscine se asigură prin:
  a) filtrarea și dezinfecția apei din piscină, cu scopul îndepărtării particulelor, poluanților, microorganismelor și altora;
  b) utilizarea echipamentelor specifice pentru distribuția eficientă a dezinfectatului în bazin și îndepărtarea apei contaminate;
  c) curățarea bazinului pentru eliminarea biofilmului de pe suprafețe, a sedimentelor depuse pe fundul bazinului, precum și a particulelor absorbite de filtre;
  d) ventilarea corespunzătoare a piscinelor acoperite, pentru îndepărtarea, în principal, a produșilor secundari volatili de dezinfecție și reducerea nivelului de radon.

  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) Notă
  Conform articolului V din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018, până la data de 21 februarie 2020, proprietarii/administratorii piscinelor existente aflate în exploatare vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la prezentul articol.


  Articolul 99

  În vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare, în piscine se vor respecta următoarele cerințe:
  a) circuitul utilizatorilor cu picioare desculțe sau în papuci de baie va fi delimitat de celelalte căi de circulație de tip «încălțat»;
  b) pentru piscinele de uz public, accesul utilizatorilor către suprafața adiacentă bazinului se face obligatoriu prin trecerea prin pediluviu, dușuri pentru picioare sau orice alt sistem care asigură condiții similare de dezinfecție a picioarelor. Condițiile minime care trebuie îndeplinite pentru această trecere sunt următoarele:(i) să fie concepută astfel încât să nu poate fi evitată de utilizatori la intrarea acestora în suprafața adiacentă/sala bazinului;(ii) să fie alimentată cu apă potrivit prevederilor legale în vigoare și cu un nivel al clorului rezidual liber de 2 mg/l.

  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 100

  În vederea asigurării condițiilor funcționale pentru siguranța utilizatorilor în piscine este necesară îndeplinirea, cel puțin, a următoarelor cerințe:
  a) finisajul suprafeței adiacente bazinului este tip pardoseală antiderapantă;
  b) accesul sau ieșirea din bazinele cu adâncimea de peste 60 cm se efectuează prin intermediul unor trepte/scări din beton, zidărie sau metalice, antiderapante, fixe sau detașabile, prevăzute cu balustradă/balustrade solidă/solide fixată/fixate în structura bazinului sau a suprafeței adiacente acestuia; numărul treptelor/scărilor se stabilește în funcție de mărimea și tipul bazinului. Scările vor avea profiluri rotunjite și forma adaptată folosirii fără risc de accidentare;
  c) marginea bazinului se prevede cu un sistem de care utilizatorii să se poată prinde, realizat în conformitate cu reglementările tehnice, în funcție de tipul bazinului;
  d) prevederea treptei de odihnă, realizată în conformitate cu reglementările tehnice în pereții bazinului, și care este în funcție de adâncimea apei din bazin;
  e) marcarea vizibilă a adâncimii bazinului, realizată pe marginile acestuia, cel puțin în următoarele puncte: la intrarea în bazin, în locurile corespunzătoare adâncimilor minime și maxime, în zonele în care adâncimea crește brusc peste 1,5 m și la mijlocul bazinului, pentru bazinele cu fund plat sau pantă constantă;
  f) realizarea de finisaje interioare care să asigure izolația termică, precum și tratarea suprafețelor cu substanțe antifungice în cazul piscinelor acoperite;
  g) respectarea reglementărilor tehnice referitoare la condițiile termohigrometrice, iluminat, acustice și de ventilare, în vigoare la data realizării piscinelor.

  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) Notă
  Conform articolului V din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018, până la data de 21 februarie 2020, proprietarii/administratorii piscinelor existente aflate în exploatare vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la prezentul articol.


  Articolul 101
  (1) În scopul asigurării condițiilor de igienă și funcționalitate ale piscinei, proprietarul/administratorul acesteia numește un responsabil de piscină sau, în caz contrar, îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile acestuia.(2) Responsabilul de piscină are, în condițiile prezentelor norme, cel puțin următoarele obligații:
  a) asigură buna funcționare a piscinei;
  b) asigură respectarea cerințelor igienice și ambientale în interiorul piscinei, precum și calitatea fizico-chimică și microbiologică a apei din bazin;
  c) întocmește planul de supraveghere și control intern privind funcționarea piscinei, în care se prevăd cel puțin următoarele:(i) descrierea sistemului funcțional al piscinei cu includerea cerințelor prevăzute la art. 98;(ii) programul de monitorizare și întreținere a sistemului de la pct. (i);(iii) procedurile de operare în condiții normale de funcționare, cu includerea cerințelor prevăzute la art. 108-111;(iv) procedurile de operare în caz de incidente specifice sau poluări accidentale care pot să modifice calitatea apei;(v) planul general de urgență și procedura de evacuare;
  d) supraveghează respectarea de către utilizatori a măsurilor de igienă prevăzute la art. 114 și 115;
  e) urmărește, potrivit programului stabilit pentru supraveghere și control intern, realizarea în toate spațiile piscinei a activităților de curățenie zilnică și dezinfecție, gestionarea deșeurilor și altele asemenea, cu respectarea prevederilor art. 47-52;
  f) asigură completarea zilnică a registrului prevăzut la art. 106.

  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 102
  (1) Bazinele de înot/Piscinele pot fi umplute cu apă potabilă sau cu apă de mare. În cazul în care apa de umplere se obține local din alte surse decât de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu.(2) Piscinele acoperite sau descoperite, precum și piscinele care folosesc apă de mare se dotează cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 103

  Parametrii fizico-chimici de evaluare a calității apei din bazinele de înot/piscine trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute în standardele SR EN 15288-1, SR EN 15288-2 și SR EN 13451-1, aprobate conform dispozițiilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea națională, după cum urmează:
  a) limpezimea - testată cu un disc negru, de 15 cm pe fond alb, care trebuie să fie vizibil în punctul cel mai adânc al bazinului;
  b) concentrația clorului rezidual liber - care trebuie să fie cuprins între 0,5 mg/l și 1 mg/l în cazul celor acoperite, respectiv între 0,5 mg/l și 1,5 mg/l în cazul celor descoperite, pentru bazinele de înot și piscinele la care dezinfecția se face exclusiv prin clorinare. Orice altă metodă sau combinație de metode de tratare este permisă în măsura în care parametrii de dezinfecție sunt măsurabili și controlabili, iar apa respectă cerințele din anexa nr. 1 la prezentele norme;
  c) pH-ul apei - care trebuie să se situeze între 7,2 și 7,8;
  d) temperatura apei pentru îmbăiere - care trebuie să se situeze între 24°-32°C. În acest caz, piscinele vor fi prevăzute cu instalații de încălzire a apei, în vederea evitării utilizării apei cu o temperatură sub 24°C.

  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 104

  Substanțele/Produsele chimice folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum și pentru operațiunile de tratare, curățenie și dezinfecție a suprafețelor și grupurilor sanitare trebuie să fie avizate/autorizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 105
  (1) Pentru evaluarea calității apei din bazin, determinarea dezinfectantului rezidual se realizează astfel:
  a) zilnic, înainte de utilizarea bazinului;
  b) la un interval de 3 ore, în cazul în care dezinfecția apei se realizează manual;
  c) în mod continuu, în cazul în care dezinfecția apei se realizează automat, caz în care se efectuează, pentru siguranță, și determinări manuale, cel puțin trei pe zi.
  (2) Responsabilitatea efectuării determinărilor fizico-chimice revine responsabilului piscinei.(3) Temperatura și pH-ul apei din bazine se măsoară și se înregistrează zilnic, cu următoarea frecvență:
  a) cu o oră înainte de deschiderea piscinei; și
  b) la fiecare trei ore pe toată durata programului de funcționare.
  (4) Responsabilul de piscină este obligat să realizeze monitorizarea calității apei de îmbăiere cu frecvența prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 106

  Responsabilul de piscină trebuie să dețină registre în care să înscrie rezultatele buletinelor de analiză a apei, concentrațiile dezinfectantului din apă, valorile pH-ului și temperatura apei, periodicitatea de primenire a apei și de dezinfecție a bazinelor, precum și modalitatea de dezinfecție a bazinelor, inclusiv substanțele dezinfectante folosite.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 107

  Pentru a permite curățarea corespunzătoare și dezinfecția întregii suprafețe a bazinului este necesară golirea completă, cel puțin o dată pe an și, obligatoriu, înainte de fiecare început de sezon, în cazul funcționării sezoniere, pentru bazinele cu sisteme de recirculare a apei.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 108
  (1) Toate piscinele de uz public alimentate cu apă potabilă trebuie prevăzute cu sisteme de recirculare și tratare a apei.(2) Instalația de recirculare și filtrare este dimensionată astfel încât să asigure câte o recirculare a întregului volum de apă în:
  a) 30 min., în cazul bazinelor puțin adânci rezervate copiilor (sub 0,6 m);
  b) 1 h și 30 min., în cazul bazinelor sau părților de bazin cu adâncime până la 1,35 m;
  c) 4 h, în cazul bazinelor sau părților de bazine cu adâncime mai mare sau egală cu 1,35 m;
  d) 8 h în cazul bazinelor pentru sărituri sau scufundări.
  (3) În cazul recirculării apei, 1/10-1/15 din volumul apei din bazin se înlocuiește zilnic cu apă potabilă sau cu o cantitate corespunzătoare de 30 l pentru fiecare utilizator al bazinului din ziua respectivă.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) Notă
  Conform articolului V din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018, până la data de 21 februarie 2020, proprietarii/administratorii piscinelor existente aflate în exploatare vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la prezentul articol.


  Articolul 109

  Pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, apa se va schimba zilnic cel puțin 1/3 din volumul apei din bazin și se va asigura golirea, spălarea și dezinfecția acestuia la cel mult 3 zile.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 110

  Pentru bazinele fără recircularea apei și fără posibilități de primenire continuă a apei se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția zilnică a bazinului și umplerea cu apă la calitatea prevăzută în tabelul din anexa nr. 1 la prezentele norme.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 111

  Pentru situația prevăzută la art. 107, golirea completă, spălarea și dezinfecția pereților și fundului bazinului se realizează o dată pe an, precum și ori de câte ori apar poluări accidentale care modifică calitatea microbiologică a apei. Dezinfecția bazinelor se realizează după spălare cu jet de apă și curățare mecanică, prin ștergerea pereților și fundului bazinului cu bureți îmbibați în soluție dezinfectantă.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 112

  Piscinele se dotează, obligatoriu, cu: vestiare, grupuri sanitare și dușuri, separate pentru femei și bărbați. Numărul minim de dotări sanitare este:

  Numărul de WC-uri

  Pisoare

  Lavoare

  Dușuri

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  75 (b)

  50 (f)

  75

  100 (b)

  100 (f)

  50 (b)

  50 (f)

  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) Notă
  Conform articolului V din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018, până la data de 21 februarie 2020, proprietarii/administratorii piscinelor existente aflate în exploatare vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la prezentul articol.


  Articolul 113

  Regulamentul privind utilizarea piscinelor și măsurile de igienă se afișează într-un loc vizibil și accesibil utilizatorilor, la intrarea în piscină. În perioada de utilizare a piscinei nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect. Numărul maxim de utilizatori se menționează în regulamentul de utilizare a piscinei.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 114

  Accesul persoanelor în bazin este permis numai după ce, în prealabil, au făcut duș și au trecut cu picioarele prin pediluviu/dușul pentru picioare.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Articolul 115

  Accesul în piscine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze este interzis. Această cerință va fi menționată în regulamentul prevăzut la art. 113.
  (la 21-08-2018, Capitolul IX a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )


  Capitolul X Norme privind procedurile de deratizare și dezinsecție, precum și procedurile de tratament prin fumigare cu produse biocide care fac parte din tipurile de produse 14 (prescurtat TP 14) și 18 (prescurtat TP 18), prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost introdus de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )

  Articolul 116

  Utilizarea produselor biocide TP 14 și TP 18 respectă condițiile prevăzute în actul administrativ de plasare pe piață referitoare la:
  a) utilizare în interior;
  b) utilizare în sisteme de canalizare;
  c) utilizare în clădiri și în jurul clădirilor;
  d) utilizare în spațiu deschis;
  e) utilizare în depozitele de deșeuri;
  f) utilizare pe versanți ai cursurilor de apă;
  g) utilizare în unități de transport;
  h) utilizare în instalații de fumigare;
  i) utilizare în încăperi sau camere de fumigare.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 117

  Prezentele norme se aplică în vederea controlului rozătoarelor din jurul clădirilor pentru:
  a) protecția sănătății oamenilor și animalelor;
  b) protecția structurii de bază a clădirii;
  c) protecția clădirilor locuite sau utilizate de oameni;
  d) protecția oricăror infrastructuri pentru creșterea animalelor;
  e) protecția clădirilor pentru asigurarea proceselor de producție corespunzătoare din punct de vedere igienic și tehnic;
  f) protecția clădirilor care sunt utilizate pentru depozitarea alimentelor și/sau a hranei animalelor și a produselor alimentare, precum și a altor bunuri (de exemplu, lemn, mașini, paie etc.);
  g) protecția clădirilor care asigură infrastructura (de exemplu, rețeaua electrică, stații de transformatoare);
  h) protecția mijloacelor utilizate pentru transportul persoanelor și al bunurilor.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 118

  Prezentele norme se aplică tratamentelor de deratizare și dezinsecție atunci când se utilizează ca fumiganți produse biocide TP 14 și TP 18 autorizate sau avizate, clasificate în categoriile 1, 2 și 3 de toxicitate acută, conform tabelului 3.1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 119

  Unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție prin fumigare cu fumiganții prevăzuți la art. 118 necesită certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, conform art. 17 alin. (1^1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care activitățile de fumigare servesc exclusiv pentru cercetare și dezvoltare.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 120
  (1) Unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție dețin personal profesional instruit.(2) În vederea instruirii, la tratamentele de deratizare și dezinsecție pot participa persoane în cadrul programelor de instruire prevăzute la art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.209/4.469/2022, cu condiția stabilirii aptitudinii în muncă.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 121

  Unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție prin fumigare cu produse biocide TP 14 și TP 18 trebuie să dețină suficient personal profesional instruit, după cum urmează:
  a) cel puțin patru angajați pentru activitățile de fumigare cu fumiganți clasificați în categoria 1 de toxicitate acută, conform tabelului 3.1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008;
  b) cel puțin doi angajați pentru activitățile de fumigare cu fumiganți clasificați în categoria 2 de toxicitate acută, conform tabelului 3.1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 și pentru activitățile de fumigare a unităților de transport;
  c) cel puțin un angajat pentru activitățile de fumigare cu fumiganți clasificați în categoria 3 de toxicitate acută, conform tabelului 3.1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 122

  Unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție prin fumigare înregistrează următoarele informații preliminare de la solicitantul care semnalează o infestare:
  a) numele, adresa și datele de contact ale persoanei care a raportat infestarea;
  b) numele, adresa și datele de contact ale proprietarului/ ocupantului/managerului/reprezentantului legal al spațiului;
  c) detalii despre infestare (insectele și rozătoarele observate, locul și momentul observării acestora);
  d) înregistrări ale infestărilor anterioare, dacă este posibil.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 123
  (1) Cu cel puțin 3 zile înainte de începerea unei tratament cu fumigare, unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție prin fumigare notifică direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pe al cărei teritoriu se găsește locația care urmează a fi fumigată, indicând următoarele:
  a) numele și adresa unității care urmează să presteze servicii profesionale de deratizare și dezinsecție prin fumigare;
  b) numele persoanei sau ale persoanelor responsabile pentru tratamentul cu fumigare;
  c) denumirea comercială, numărul avizului/autorizației și substanțele active biocide ale fumigantului;
  d) adresa locației care urmează a fi fumigată;
  e) data și ora de începere și finalizare a fumigării;
  f) organismul dăunător vizat;
  g) numele contractantului proprietarului/ocupantului/ managerului/reprezentantului legal al spațiului și solicitarea sau acceptul în scris al acestuia;
  h) durata aproximativă a fiecărui tratament de fumigare.
  (2) Prin excepție de la alin. (1), este permisă notificarea cu mai puțin de 3 zile înainte de începerea tratamentului numai pentru situațiile în care sunt afectate sănătatea, siguranța și bunăstarea publicului sau în situația unor condiții meteorologice severe.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 124
  (1) Unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție prin fumigare au următoarele obligații înainte de începerea tratamentului:
  a) trebuie să dețină solicitarea sau acceptul în scris al proprietarului/ocupantului/managerului/reprezentantului legal al spațiului pentru vizitele necesare inspectării spațiului, în scopul efectuării acțiunii de combatere, precum și data/ora la care acțiunea se poate efectua;
  b) trebuie să informeze în scris proprietarul/ocupantul/ managerul/reprezentantului legal al spațiului cu privire la:(i) metodele de tratament ce urmează a fi aplicate;(ii) măsurile de precauție necesare pentru sănătatea oamenilor și protecția mediului;(iii) măsurile în caz de accidente sau incidente;(iv) procedurile care trebuie urmate în caz de împrăștiere a momelii;(v) izolarea și colectarea carcaselor de rozătoare prin vizitarea spațiului, precum și mijloacele adecvate de eliminare a acestora;(vi) măsurile de prevenție pentru ca membrii familiei, personalul și vizitatorii să nu interfereze cu punctele de momeală;
  c) trebuie să verifice zona infestată și să stabilească:(i) prezența speciilor dăunătoare, activitatea aparentă a acestora (cum ar fi locurile de cuibărit și hrănire), precum și identificarea speciilor respective;(ii) amploarea infestării;(iii) prezența animalelor-nețintă (domestice și sălbatice) și a oamenilor, în special a copiilor;
  d) trebuie să întocmească un plan de combatere a dăunătorilor, indicând, după caz:(i) prezența oricăror surse de hrană, cum ar fi depozitele de alimente și hrană, care favorizează activitatea rozătoarelor;(ii) surse potențiale de apă, în cazul infestărilor cu șobolani;(iii) pozițiile preconizate în care momeala urmează a fi amplasată, precum și distanța la care va fi poziționată;(iv) locurile în care rozătoarele au acces la clădiri;(v) zonele în care există activitate umană și activități ale speciilor-nețintă pentru care sunt necesare măsuri speciale;(vi) zonele care necesită luarea unor măsuri pentru a preveni reinfestarea;(vii) zone cu teren accidentat și vegetație unde pot trăi mamifere mici care nu sunt vizate de tratament;
  e) trebuie să consulte proprietarii și ocupanții spațiilor învecinate cu privire la întreprinderea măsurilor de control al dăunătorilor concomitent cu tratamentul spațiului infestat, în cazul în care infestarea se extinde dincolo de limitele spațiului aflat în responsabilitatea proprietarului/ocupantului/managerului/ reprezentantului legal al spațiului.
  (2) Unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție prin fumigare au următoarele obligații:
  a) cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea tratamentului, transmit proprietarului/ocupantului/managerului/ reprezentantului legal al spațiului o notificare prealabilă cu privire la scopurile și durata anticipată a tratamentului cu fumigare și acordă timp suficient pentru eliberarea tuturor spațiilor;
  b) plasează capcane, stații de intoxicare rezistente la deschidere și închise ermetic în zonele de acces al publicului, etichetate cu avertizări, precum: «Otravă», «Nu deranjați» sau «Momeală cu rodenticid»;
  c) înainte de începerea tratamentului instalează semne de avertizare care indică pericolul și tipul de substanță chimică care urmează a fi folosită. Măsurile de precauție necesare trebuie să fie afișate pe toate ușile și intrările în spații. Aceste semnalizări se tipăresc cu cerneală roșie pe fundal alb, cu titluri având litere de cel puțin 50 mm înălțime, indicând data și ora tratamentului, numele și adresa unității care efectuează fumigarea și un avertisment privind eliberarea spațiului cu cel puțin o oră înainte de începerea tratamentului și faptul că spațiul nu se reocupă până când semnalele de pericol nu au fost eliminate de personalul profesionist instruit responsabil de execuția tratamentului.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 125
  (1) Înaintea realizării oricărui tratament, unitățile care prestează servicii profesionale de deratizare și dezinsecție efectuează o evaluare pentru locația unde urmează să aplice tratamentul în ceea ce privește riscurile pentru lucrători și pentru alte persoane care ar putea fi afectate de tratament, în care se identifică:
  a) produsele biocide TP 14 sau TP 18 care trebuie utilizate;
  b) efectele adverse potențiale asupra lucrătorilor și a altor persoane care ar putea fi afectate de tratamentul cu produsele utilizate, precum și măsurile de reducere a riscurilor pentru aceștia;
  c) mijloacele de control al parametrilor de utilizare și depozitare (de exemplu, controlul temperaturii, ventilația);
  d) măsuri de urgență pentru mediu și sănătate, în caz de accidente cu produsele utilizate.
  (2) Evaluarea riscurilor pentru personalul profesional și pentru alte persoane care ar putea fi afectate de tratament se realizează cu ajutorul informațiilor care se regăsesc în:
  a) fișa cu datele de securitate sau în raportul de securitate chimică întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei; sau
  b) rezumatul caracteristicilor produselor biocide TP 14 și TP 18 sau eticheta produselor, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
  (3) Evaluarea riscurilor prevăzută la alin. (1) include o justificare pentru metoda de control al dăunătorilor aleasă, respectiv utilizarea de preferință a unui anumit tip de momeală și a unei anumite proceduri.(4) Fumigarea spațiilor dintr-o locație trebuie efectuată cu asigurarea distanței-tampon. În cazul în care tratamentele de fumigare se extind, trebuie luate în considerare toate activitățile și clădirile înconjurătoare pentru a asigura îndeplinirea cerințelor de separare extinsă și distanță-tampon.(5) În cazul în care fumigarea poate afecta alți lucrători dintr-un loc învecinat, este necesară restricționarea fumigărilor la un anumit interval orar, cum ar fi după programul de lucru sau în zilele libere.(6) Spațiul de fumigare trebuie să fie situat departe de sursele de căldură, de flacără deschisă și de locurile pentru depozitarea și prepararea alimentelor.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 126

  Nu este permisă utilizarea rodenticidelor ca practică de rutină pentru combaterea dăunătorilor în locurile în care rozătoarele nu sunt prezente, cu excepția situației în care alte metode de tratament al sursei sunt greu de efectuat.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 127

  Personalul instruit care aplică momeala respectă indicațiile din actul administrativ de plasare pe piață a rodenticidului cu privire la:
  a) cantitatea de momeală maximă permisă care trebuie amplasată la fiecare punct;
  b) numărul și distanța dintre punctele de momeală.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 128

  Personalul profesional instruit care aplică produse biocide TP 14 și TP 18 utilizează echipamentele de protecție personală adecvate circumstanțelor în care este aplicat produsul biocid.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 129

  La sfârșitul primei acțiuni de tratament, beneficiarul, respectiv supraveghetorul, administratorul locului sau o altă persoană responsabilă, cum ar fi proprietarul terenului sau proprietarul locuinței/reprezentantul legal, este informat în scris, cu confirmare de primire, asupra pozițiilor fiecărui punct de momeală, indicând măsurile care trebuie întreprinse:
  a) în situația în care este găsit un rozător mort în timpul tratamentului;
  b) în situația în care un punct de momeală devine disponibil unui animal-nețintă sau unei persoane;
  c) când apare un caz de urgență, de exemplu, dacă un animal-nețintă și/sau o persoană au/are acces și consumă momeala.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 130
  (1) După aplicarea tratamentului cu momeli, lucrătorii efectuează vizite de verificare a spațiilor tratate și întreprind următoarele măsuri:
  a) înlocuiesc momelile consumate sau deteriorate;
  b) verifică dacă punctele de momeală sunt sigure, nederanjate și nu au existat împrăștieri ale momelii;
  c) colectează carcasele de rozătoare;
  d) repoziționează sau elimină punctele de momeli neconsumate de rozătoare.
  (2) Frecvența vizitelor de verificare se realizează conform indicațiilor producătorului de rodenticid și în funcție de:
  a) caracteristicile spațiilor tratate;
  b) speciile dăunătoare și dimensiunea infestării prezente la locul respectiv;
  c) accesul publicului sau al personalului neimplicat în tratament.
  (3) Prima vizită de verificare se realizează în cel mult o săptămână de la prima aplicare a momelii, cu excepția cazului în care sunt aplicate rodenticide reglementate la art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru care vizita de verificare se realizează a doua zi.(4) Ulterior, vizitele de verificare se realizează cel puțin la fiecare 14 zile, atunci când se utilizează rodenticide anticoagulante.(5) După fiecare vizită de verificare se notează cantitatea de momeală consumată, astfel:
  a) momeala poate fi cântărită și cantitatea consumată este calculată prin scădere din cantitatea inițială; sau
  b) poate fi notat numărul de unități consumate; sau
  c) se folosesc alternativ modalitățile prevăzute la lit. a) și b); sau
  d) se indică faptul că momeala nu a fost consumată sau a fost parțial sau complet consumată.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 131

  La încheierea tratamentului cu rodenticide trebuie îndepărtate toate momelile și trebuie efectuată o vizită de verificare după 14 zile de la îndepărtarea tuturor momelilor pentru a colecta toate carcasele animalelor.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 132

  La sfârșitul perioadei de tratament prin fumigare, personalul profesional instruit întreprinde următoarele măsuri:
  a) ventilarea corespunzătoare a spațiilor;
  b) curățarea sau eliminarea recipientelor folosite la fumigare, a resturilor, reziduurilor și a altor materiale;
  c) înlăturarea obstrucțiilor de la gurile de aerisire;
  d) colectarea carcaselor de rozătoare și insecte, precum și spălarea tuturor obiectelor din încăpere pentru a elimina resturile de fumigant.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 133

  Unitățile care prestează servicii de deratizare și dezinsecție păstrează înregistrări scrise ale tuturor acțiunilor întreprinse la fiecare vizită de verificare.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 134

  Proprietarul/Ocupantul/Managerul/Reprezentantul legal al spațiului în care au fost efectuate tratamente de deratizare și dezinsecție este obligat să întreprindă următoarele acțiuni pentru a preveni reinfestarea:
  a) îndepărtarea tuturor produselor alimentare care ar putea determina infestări sau utilizarea containerelor rezistente la rozătoare pentru a preveni accesul rozătoarelor la produsele alimentare;
  b) luarea unor măsuri de protecție pentru a preveni pătrunderea rozătoarelor și a insectelor în spațiu, precum folosirea recipientelor închise etanș pentru colectarea deșeurilor menajere, repararea țevilor și a conductelor de canalizare etc.;
  c) îndepărtarea tuturor materialelor sub care se pot adăposti rozătoare, a vegetației din apropierea locului tratat și utilizarea apărătoarelor dure de protecție în jurul clădirilor pentru a preveni săparea de vizuini de către rozătoare.

  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 135
  (1) Deșeurile sub formă de momeală uzată, ambalaje și echipament de protecție personală contaminat trebuie depozitate temporar într-o instalație de depozitare adecvată rezistentă la foc, capabilă să rețină scurgerile/ pierderile, uscată, ferită de îngheț și sigură împotriva accesului persoanelor neautorizate, până la eliminarea finală a acestor deșeuri.(2) Eliminarea momelilor și a carcaselor de rozătoare se face prin incinerare de către operatori autorizați, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 136
  (1) În cazul în care unitățile care prestează servicii de deratizare realizează operația de neutralizare a deșeurilor formate din carcasele de rozătoare, acestea au obligația să țină evidența referitoare la tipul și cantitatea deșeurilor, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare.(2) În cazul în care unitățile care prestează servicii de deratizare nu realizează operația de neutralizare a carcaselor de rozătoare colectate, acestea au obligația să țină evidența referitoare la tipul, cantitatea deșeurilor, modul de transport al carcaselor de rozătoare colectate, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestora la o unitate de colectare a deșeurilor.(3) Toate documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.
  (la 13-03-2023, Capitolul X a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Capitolul XI Norme privind comercializarea rodenticidelor și insecticidelor destinate utilizării profesionale de către personalul profesionist instruit
  (la 13-03-2023, Capitolul XI a fost introdus de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )

  Articolul 137

  Unitățile care comercializează angro și cu amănuntul rodenticide și insecticide către unitățile care prestează servicii de deratizare și dezinsecție au obligația de a deține pentru fiecare produs vândut destinat utilizării profesionale de către personal instruit următoarele date:
  a) date despre produs:(i) denumire comercială;(ii) numărul actului administrativ de plasare pe piață a produsului;
  b) date despre unitatea de la care a achiziționat produsul, numele și adresa unității;
  c) date despre unitatea care achiziționează produsul:(i) numele și adresa unității;(ii) numele și prenumele persoanei instruite responsabile pentru cumpărarea produsului în vederea utilizării;(iii) seria și numărul certificatului de absolvire al persoanei instruite responsabile pentru cumpărarea produsului în vederea utilizării;
  d) date despre achiziționarea produsului:(i) dimensiunea ambalajelor;(ii) cantitatea achiziționată;(iii) numărul/seria fiecărui lot;(iv) data vânzării.

  (la 13-03-2023, Capitolul XI a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 138

  Datele prevăzute la art. 137 trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data vânzării și trebuie să fie puse la dispoziția persoanelor împuternicite de Ministerul Sănătății pentru efectuarea controlului.
  (la 13-03-2023, Capitolul XI a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 139

  Se interzice unităților care comercializează angro și cu amănuntul rodenticide și insecticide vânzarea către publicul larg a produselor biocide TP 14 și TP 18 destinate personalului profesional și personalului profesional instruit.
  (la 13-03-2023, Capitolul XI a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Capitolul XII Norme privind procedurile de dezinfecție, precum și procedurile de dezinfecție prin nebulizare cu produse biocide care fac parte din tipul de produse 2 (prescurtat TP 2), prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012
  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost introdus de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )

  Articolul 140

  Prezentele norme se aplică procedurilor de dezinfecție și procedurilor de dezinfecție prin nebulizare desfășurate de unitățile care prestează servicii profesionale de dezinfecție cu produse biocide utilizate pentru dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului din spații publice și private, altele decât unitățile sanitare, și care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale.
  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 141

  Utilizările produselor biocide TP 2 respectă condițiile prevăzute în actul administrativ de plasare pe piață referitoare la:
  a) categoria de utilizatori;
  b) măsurile de protecție pentru grupuri de populație vulnerabilă (copii, bătrâni, bolnavi);
  c) aria și domeniul de utilizare;
  d) tipul de suprafețe tratate;
  e) indicațiile de utilizare;
  f) spectrul de eficacitate biocidă.

  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 142

  Unitățile care prestează servicii profesionale de dezinfecție prin nebulizare vor respecta normele de igienă și sănătate publică conform art. 17 alin. (1^1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care activitățile de nebulizare servesc exclusiv pentru cercetare și dezvoltare.
  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 143
  (1) Unitățile care prestează servicii profesionale de dezinfecție prin nebulizare dețin personal profesional instruit în număr suficient.(2) În vederea instruirii, la tratamente de dezinfecție prin nebulizare pot participa persoane în cadrul programelor de instruire prevăzute la art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr 2.209/4.469/2022, cu condiția stabilirii aptitudinii în muncă.(3) Pentru operațiunile de dezinfecție prin nebulizare ca urmare a unui focar epidemic, personalul va fi instruit în prealabil de către angajator cu privire la pericolele chimice și biologice, agentul biologic infecțios și măsurile care trebuie luate:
  a) pentru utilizarea corectă a echipamentelor de protecție personală;
  b) măsuri de izolare și de siguranță a locației;
  c) pentru manipularea și eliminarea deșeurilor rezultate ca urmare a dezinfecției prin nebulizare.

  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 144

  Activitățile din unitățile care prestează servicii profesionale de dezinfecție prin nebulizare se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă, cu modificările ulterioare.
  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 145

  Pentru desfășurarea activităților de dezinfecție prin nebulizare a locației în urma unui focar epidemic, unitățile care prestează servicii profesionale de dezinfecție prin nebulizare trebuie să dețină proceduri operaționale standard bine documentate, care pot fi ușor implementate și care sunt revizuite periodic. Procedurile operaționale standard asigură că:
  a) tratamentul de dezinfecție prin nebulizare împiedică răspândirea agenților biologici;
  b) tratamentul de dezinfecție prin nebulizare este aplicat în timp util, în conformitate cu cerințele tehnice, după semnalarea unui focar epidemic, și se bazează pe dovezi emergente de eficacitate;
  c) este disponibil personal instruit și suficient, în raport cu volumul și complexitatea spațiului, precum și cu nivelul de risc al agentului biologic;
  d) sunt utilizate echipamentele de protecție personală;
  e) sunt disponibile echipamente și consumabile adecvate procesului de dezinfecție, în raport cu volumul, suprafața și complexitatea spațiului, cu nivelurile de risc ale agentului biologic și ale dezinfectanților utilizați;
  f) echipamentul pentru dezinfecție este întreținut corespunzător și depozitat într-o zonă corespunzătoare;
  g) sunt luate în considerare și evaluate riscurile asociate cu: (i) viabilitatea agentului biologic infecțios;(ii) pericolul, severitatea, calea de expunere, modul de transmitere ale bolii asociate cu agentul biologic infecțios;
  h) sunt protejați ocupanții din spațiile adiacente zonei de lucru, ȋn special copiii, persoanele în vârstă, persoanele care au suferit o intervenție chirurgicală recentă, persoanele cu imunitate compromisă, persoanele cu boli inflamatorii cronice;
  i) există suficiente informații despre amplasament pentru a determina amploarea și severitatea contaminării.

  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 146
  (1) Înaintea oricărui tratament, unitățile care prestează servicii profesionale de dezinfecție prin nebulizare efectuează în scris o evaluare a riscurilor pentru lucrători și pentru alte persoane care ar putea fi afectate de tratament, în care se identifică:
  a) produsele biocide care trebuie utilizate și cantitatea necesară;
  b) efectele adverse potențiale ale produselor biocide utilizate;
  c) măsuri de reducere a riscurilor pentru lucrători și pentru alte persoane care ar putea fi afectate de tratamentul cu produsele utilizate.
  (2) Evaluarea riscurilor pentru personalul profesional și pentru alte persoane care ar putea fi afectate de tratament se realizează cu ajutorul informațiilor care se regăsesc în:
  a) fișa cu datele de securitate sau în raportul de securitate chimică, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006; și/sau
  b) rezumatul caracteristicilor sau eticheta produselor, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 528/2012.

  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 147
  (1) Unitățile care prestează servicii profesionale realizează tratamentul de dezinfecție prin nebulizare:
  a) cu personal profesional instruit;
  b) cu dezinfectanți avizați sau autorizați pentru această metodă de aplicare;
  c) cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, a măsurilor de siguranță, a timpului de dispersie și a timpului de contact stabiliți de producătorul dezinfectantului;
  d) cu echipament de protecție personală adecvat;
  e) cu respectarea măsurilor de protejare:(i) pentru lucrători, pentru persoanele din vecinătate, pentru persoanele care vor folosi ulterior spațiul;(ii) pentru spațiile în care se găsesc alimente sau spații de joacă.
  (2) Tratamentul de dezinfecție prin nebulizare se realizează numai:
  a) când spațiul nu este ocupat de persoane neautorizate;
  b) cu echipamentul de aplicare recomandat de producător pentru a fi utilizat la dispersia produsului biocid, folosit ȋn testele pentru demonstrarea eficacității biocide.
  (3) Pentru utilizarea altui echipament de aplicare decât cel recomandat de producător sau în cazul unor modificări majore ale echipamentului de aplicare folosit ȋn testele pentru demonstrarea eficacității dezinfectantului, care pot afecta eficacitatea produsului (precum modificări aduse unor conducte, pompe, duze etc.), deținătorul actului administrativ de punere pe piață trebuie să obțină o extindere a actului administrativ de plasare pe piață a dezinfectantului.
  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 148

  La sfârșitul perioadei de tratament de dezinfecție prin nebulizare, personalul profesional instruit ȋntreprinde următoarele măsuri:
  a) ventilarea corespunzătoare a spațiilor;
  b) curățarea suprafețelor tratate, potrivit recomandărilor producătorului;
  c) eliminarea deșeurilor de materiale și dezinfectant.

  (la 13-03-2023, Capitolul XII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 149

  Unitățile care prestează servicii de dezinfecție prin nebulizare păstrează înregistrări scrise ale tuturor acțiunilor întreprinse în cadrul fiecărui tratament, pentru a fi puse la dispoziția persoanelor împuternicite de Ministerul Sănătății pentru efectuarea controlului.

  (la 13-03-2023, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Capitolul XIII Norme privind procedurile de spălare și curățare din unitățile de spălătorie și curățătorie chimică
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost introdus de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )

  Articolul 150
  (1) Prezentele norme se aplică procedurilor din unitățile care prestează servicii de spălătorie și curățătorie chimică pentru public, unități de stat și private, precum hoteluri, restaurante și centre de recreere, unități de învățământ, centre de îngrijire a bătrânilor și copiilor etc.(2) Prezentele norme nu se aplică serviciilor de spălare și curățare pentru materiale provenite de la unități sanitare, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare, și nici materialelor, îmbrăcăminții și echipamentului de protecție personală contaminate chimic, biologic și radioactiv în mediul profesional sau ca urmare a unui dezastru.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 151

  Activitățile de curățare chimică «uscată» care utilizează solvenți organici și solvenți organici halogenați cu conținut de compuși organici volatili se desfășoară cu respectarea măsurilor prevăzute în Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 152

  Este interzisă desfășurarea în clădirile cu destinația de locuință sau în spațiile adiacente acestora a activităților de curățare chimică «uscată» în care se utilizează substanțe sau amestecuri clasificate cancerigene din categoria 1 conform tabelului 3.6.1, mutageni ai celulelor embrionare conform tabelului 3.5.1 sau toxice pentru reproducere din categoria 1 conform tabelului 3.7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 153

  Curățarea chimică «uscată» a țesăturilor în care se folosesc solvenți organici sau solvenți organici halogenați clasificați în categoriile prevăzute la art. 152 se realizează numai cu echipamente cu sistem închis, construite special, care nu permit emisii fugitive de solvenți. Această cerință nu se aplică pentru curățarea manuală a petelor de pe țesături.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 154
  (1) Unitățile care prestează servicii de curățătorie chimică iau următoarele măsuri de precauție corespunzătoare pentru a minimiza emisiile de solvenți în timpul pornirii și opririi operațiunilor de curățare chimică «uscată»: ușile de încărcare ale echipamentului de curățare chimică trebuie să fie închise atunci când nu sunt utilizate; după încărcarea echipamentului, ușile acestuia trebuie închise înainte de pornire și trebuie menținute închise pe parcursul ciclului de uscare și curățare.(2) În cazul în care este montat un ventilator de extracție pentru a menține o presiune negativă în interiorul echipamentului de curățare chimică în timpul încărcării, evacuarea acestui ventilator trebuie direcționată către un filtru cu carbon adsorbant, înainte de descărcarea în atmosferă.(3) Toate echipamentele de curățare chimică trebuie să aibă dispozitive de blocare pentru a preveni:
  a) pornirea echipamentului când ușa de încărcare este deschisă;
  b) deschiderea ușii de încărcare înainte de încheierea ciclului de curățare al echipamentului când cuva nu se mai rotește.
  (4) Toate echipamentele de curățare chimică trebuie să aibă dispozitive de blocare pentru a opri automat echipamentul în oricare dintre următoarele situații:
  a) deficitul apei de răcire;
  b) defectarea capacității de răcire a condensatorului electric;
  c) defectarea capacității de răcire a sistemului de refrigerare sau defectarea sistemului de încălzire al mașinii de curățare care conduce la imposibilitatea de a usca încărcătura de țesături.
  (5) Ușile de fixare, sifonul cu buton și filtrul de scame trebuie să fie închise înainte de pornirea echipamentului și menținute închise pe toată perioada ciclului de uscare și curățare.(6) Echipamentele de curățare chimică «uscată» trebuie să aibă dispozitive de blocare pentru a opri automat echipamentul în cazul în care ușile de fixare, sifonul de buton și filtrul de scame nu sunt închise corespunzător.(7) Echipamentele de curățare chimică «uscată» trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de control termostatic sau echivalent pentru a controla temperatura maximă de funcționare, corespunzătoare solventului utilizat, în conformitate cu recomandările producătorului.(8) Echipamentele de curățare chimică «uscată» trebuie să fie prevăzute cu o tavă de vărsare, având capacitatea de cel puțin 110% din volumul celui mai mare rezervor al echipamentului. În caz contrar, echipamentele vor fi poziționate departe de canalele de scurgere care pot fi contaminate ca urmare a evacuărilor de solvent organic și solvent organic halogenat.(9) Reziduurile contaminate cu solvenți vor fi îndepărtate din echipamentul de curățare chimică «uscată» prin evacuarea filtrului de pulbere, prin îndepărtarea filtrului ecologic sau cu ajutorul sistemelor de pompare instalate.(10) Emisiile de solvent din instalație nu trebuie să depășească 20 de grame de solvent per kilogram de produse curățate și uscate pe an.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 155

  Activitățile unităților de spălătorie și curățare chimică nu se vor extinde dincolo de locația unității.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 156
  (1) Unitățile de spălătorie și curățătorie chimică trebuie să înregistreze în scris, săptămânal, următoarele date legate de operațiunile de curățare chimică «uscată»:
  a) greutatea totală a hainelor sau a țesăturilor curățate (în kg);
  b) volumul de solvent adăugat la mașină (în litri);
  c) volumul de reziduuri contaminate cu solvenți pompate sau scoase din echipament (în litri);
  (2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se înregistrează pentru fiecare solvent adăugat în echipament și pentru fiecare dintre reziduurile contaminate cu solvent pompate sau scoase din echipament, cu excepția deșeurilor din separatorul de apă.(3) Se înregistrează și volumul în litri de solvent rămas în echipament atât la începutul, cât și la sfârșitul unei perioade de 12 luni.(4) Datele înregistrate la alin. (2) și (3) vor fi păstrate cel puțin doi ani.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 157
  (1) Fiecare echipament de curățare chimică «uscată» trebuie întreținut de o persoană calificată corespunzător, la intervalele recomandate de producător.(2) Întreg personalul de exploatare trebuie să fie instruit de angajator cu privire la operarea fiecărui echipament, la controlul și utilizarea solvenților de curățare chimică «uscată».(3) Fiecare echipament de curățare chimică «uscată» trebuie instalat și exploatat în conformitate cu recomandările producătorului, stabilite în manualul de utilizare, pentru a minimiza eliberarea de solvenți în aer, sol și apă.(4) Unitățile care prestează servicii de curățătorie chimică trebuie să dețină piese de schimb și consumabile, în special cele supuse uzurii continue, sau acestea să fie disponibile în scurt timp de la solicitare, pentru ca defecțiunile să poată fi remediate rapid.(5) Detaliile tuturor lucrărilor de întreținere, testare și reparații efectuate la fiecare echipament de curățare chimică «uscată», inclusiv la cântarele utilizate pentru cântărirea încărcăturilor, trebuie înregistrate în scris.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 158

  La scoaterea din funcțiune a echipamentului de curățare, solvenții și reziduurile contaminate cu solvenți din echipament vor fi eliminate în conformitate cu prevederile din legislația de protecție a mediului și de eliminare a deșeurilor.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 159

  Toți solvenții trebuie depozitați:
  a) în recipientele în care au fost furnizați, cu capacul închis permanent, cu excepția perioadei de utilizare; sau
  b) în colectoarele de scurgere, fabricate din materiale impermeabile, rezistente la coroziune;
  c) departe de surse de căldură și/sau lumină puternică.

  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 160
  (1) La umplerea echipamentelor de curățare chimică «uscată», recipientul cu solvent trebuie:
  a) să aibă capacul scos doar atunci când se află lângă mașina de curățare chimică, gata de umplere;
  b) să aibă o capacitate care să permită golirea întregului conținut în echipamentul de curățare chimică «uscată» la fiecare ciclu de umplere;
  c) să permită înlocuirea imediată a capacului după golire.
  (2) Materiale absorbante adecvate trebuie ținute în apropierea instalației pentru a curăța eventualele scurgeri de solvenți și/sau de deșeuri contaminate cu solvenți.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 161
  (1) Deșeurile contaminate cu solvenți, precum reziduurile de solvent, trebuie depozitate:
  a) în recipiente sigilate adecvate, cu capacul bine închis;
  b) pe o pardoseală impermeabilă adecvată;
  c) departe de sistemele de canalizare;
  d) departe de surse de căldură și/sau de lumină puternică.

  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 162

  Spațiile de lucru necesită iluminare naturală și artificială. Iluminatul trebuie să garanteze o vizibilitate adaptată tipului și cerințelor operațiunii în cauză. Valorile minime ale nivelului de iluminare exprimate în lucși sunt după cum urmează:
  a) zone de trecere, coridoare, scări, lift, rampe de încărcare: 100 lx;
  b) toalete, grupuri sanitare, vestiare: 200 lx;
  c) zone de primire marfă, etichetare, sortare, spălare și curățare chimică, călcare și presare: 300 lx;
  d) zone pentru verificarea și modificarea hainelor și a lenjeriei, manopere de croit, cusut: 750 lx.

  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 163
  (1) În încăperile unităților de spălătorie și curățătorie chimică se asigură următoarele temperaturi ambientale care nu trebuie depășite:
  a) zona murdară: 26°C;
  b) zona curată: 30°C.
  (2) Dacă sunt depășite temperaturile prevăzute la alin. (1) se vor lua următoarele măsuri:
  a) răcirea incintei în timpul nopții;
  b) protejarea incintei de radiațiile solare, cu ajutorul jaluzelelor exterioare;
  c) poziționarea cât mai departe de zonele de lucru a instalațiilor cu sarcini termice mari.

  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 164
  (1) Funcționarea unităților de spălătorie și curățătorie chimică se realizează cu respectarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 165

  În cadrul operațiunilor de curățare chimică „uscată“ se vor lua măsuri adecvate pentru limitarea expunerii la produse chimice prin contactul cu pielea, inhalarea vaporilor și aerosolilor, în special prin:
  a) dozarea automată a produselor chimice periculoase, dacă este posibil;
  b) respectarea instrucțiunilor de utilizare și a recomandărilor de precauție din fișele cu datele de securitate ale furnizorilor de materii prime;
  c) purtarea mănușilor de protecție adecvate tipului de produs chimic, dacă există riscul de contact cu pielea;
  d) purtarea ochelarilor de protecție adecvați tipului de produs chimic, dacă există riscul de stropire;
  e) dezinfectarea suprafețelor cu ajutorul șervețelelor umede, în locul produselor care se aplică prin pulverizare;
  f) manipularea solvenților organici volatili sau a produselor chimice care produc aerosoli numai în încăperi bine aerisite, ventilate.

  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 166
  (1) În cadrul operațiunilor de spălare a rufelor se vor lua următoarele măsuri de igienă și de protecție personală pentru persoanele aflate în zona murdară:
  a) respectarea măsurilor generale de protecție și de îngrijire a pielii;
  b) spălarea și dezinfectarea mâinilor după îndepărtarea mănușilor;
  c) introducerea într-un sac a îmbrăcăminții de protecție și dezinfectarea mâinilor la părăsirea zonei murdare;
  d) evitarea purtării bijuteriilor pe mâini și antebrațe, dacă o activitate necesită dezinfecția mâinilor;
  e) interzicerea mâncatului, băutului și purtării machiajului;
  f) purtarea, în general, a îmbrăcăminții de protecție peste hainele de lucru și schimbarea acesteia cel puțin o dată pe săptămână;
  g) purtarea mănușilor de unică folosință (EN ISO 374-1) de către persoanele care pot intra în contact cu rufe murdare. Pentru sortarea rufelor murdare se recomandă purtarea mănușilor impermeabile, rezistente la perforare;
  h) purtarea măștilor chirurgicale (cu protecția gurii și a nasului) potrivite ca protecție față de agenții infecțioși. La manipularea rufelor foarte murdare și a rufelor umede este necesară purtarea măștilor din clasa de protecție FFP2, chiar dacă rufele se află în saci închiși. Sunt importante instruirea și monitorizarea personalului cu privire la purtarea corectă a măștilor.
  (2) Se asigură vestiare separate pentru hainele de lucru și pentru îmbrăcămintea lucrătorilor.(3) Măsurile de curățare și dezinfecție pentru mâini, suprafețe, dispozitive se înregistrează într-un plan de igienă și se asigură respectarea măsurilor.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 167

  În cazul în care aerul evacuat dintr-un proces de curățare chimică «uscată» este respirat de lucrători și limita de emisie a unui compus organic volatil stabilită conform legislației de mediu diferă de limita de expunere stabilită conform legislației privind sănătatea și securitatea în muncă, atunci se aplică limita cea mai strictă.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 168

  Măsurile de colectare, depozitare și transport al lenjeriei murdare se întreprind după cum urmează:
  a) verificarea la recepție a lenjeriei murdare pentru îndepărtarea eventualelor corpuri străine pe care aceasta le-ar putea conține, în special în privința obiectelor care pot răni lucrătorii, cum ar fi ace sau alte obiecte ascuțite;
  b) manipularea cu atenție a lenjeriei, evitând pe cât posibil prăfuirea, comprimarea și aruncarea sacilor cu rufe;
  c) colectarea și transportul lenjeriei murdare din zonele cu risc ridicat de infecție folosind mijloace adecvate gradului de murdărie, respectiv:(i) rufele uscate și normal murdare vor fi ambalate în saci obișnuiți de rufe, așa cum este indicat de sistemul de sortare a rufelor;(ii) rufele umede și foarte murdare (pătate cu fecale, vărsături, sânge etc.) trebuie ambalate în pungi etanșe de rufe, rezistente la rupere, sau în recipiente care sunt ușor de recunoscut. Pot fi folosiți saci dubli cu coduri de culoare care permit ca sacul din interior cu rufe murdare să fie ambalat la exterior într-un al doilea sac necontaminat, astfel încât sacul interior nedeschis să fie trimis direct pentru dezinfectare;
  d) din cauza răspândirii microbilor și a riscului de rănire, sacii de rufe nu trebuie aruncați, scuturați sau presați, iar manipularea sacilor de rufe deschiși trebuie evitată pe cât posibil;
  e) lenjeria susceptibilă de a prezenta un risc crescut de infecție trebuie dezinfectată în prealabil printr-un proces termochimic și după aceea va fi sortată;
  f) în zona murdară, sortarea manuală a rufelor murdare pentru a îndepărta obiectele ar trebui să fie redusă la minimum. În acest scop se recomandă utilizarea mijloacelor tehnice, precum clești de prindere.

  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 169

  Este interzisă spălarea în spălătoriile destinate publicului larg a rufelor care provin de la persoane cu boli contagioase grave (precum SARS, febră hemoragică etc.). Acestea vor fi considerate materiale cu risc infecțios și se vor urma procedurile stabilite pentru spălătoriile din unitățile sanitare.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 170

  Pentru a asigura manipularea în siguranță a lenjeriei murdare, unitățile prestatoare de servicii de spălătorie și curățare trebuie să elaboreze proceduri operaționale de siguranță și instrucțiuni de lucru corespunzătoare.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 171

  Din motive de igienă, zona curată și zona murdară trebuie separate una de cealaltă prin bariere fizice de construcție. Dacă este posibil, fiecare zonă trebuie să aibă acces separat sau zonele să fie conectate între ele printr-o cameră de decontaminare a persoanelor. Pasajele între zona curată și zona murdară trebuie amenajate ca spațiu de tranzit pentru decontaminarea persoanelor, cu facilități pentru dezinfecția mâinilor și pentru depozitarea îmbrăcăminții de protecție.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 172
  (1) Podelele, pereții, suprafețele exterioare ale instalațiilor și suprafețele de lucru din zona murdară trebuie să fie ușor de curățat și dezinfectat.(2) Zona murdară trebuie să aibă chiuvete pentru curățarea și dezinfectarea mâinilor, dacă este posibil fără robinete manuale, echipate cu dozatoare cu produse de spălat, dezinfectanți și prosoape de mână de unică folosință.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 173
  (1) Instalațiile de ventilație și aspirație trebuie proiectate astfel încât aerul contaminat să nu fie niciodată reinjectat în spațiile din care provine sau în alte încăperi.(2) În zona murdară ventilația spațiilor trebuie să fie de sus în jos. Utilizarea suplimentară a aspiratoarelor de masă previne răspândirea agenților biologici, la sortarea rufelor.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 174
  (1) Lucrătorii din unitățile de spălătorie și curățătorie chimică, inclusiv personalul de întreținere și curățenie, sunt instruiți periodic de angajator cu privire la pericolul generat de produsele chimice, de agenții biologici infecțioși, de contactul cu sânge sau alte fluide corporale și cu privire la măsurile de protecție necesare.(2) Toți angajații care lucrează în zona murdară sau care pot intra în contact cu sânge sau fluide corporale infecțioase trebuie să fie vaccinați împotriva hepatitei A și B. Eficacitatea vaccinării trebuie verificată și documentată prin testarea anticorpilor anti-HBs.
  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Articolul 175

  Accesul în zona murdară trebuie limitat doar pentru persoanele autorizate. Femeile însărcinate și care alăptează, precum și persoanele imunodeprimate nu ar trebui să fie angajate pentru a lucra în zona murdară.

  (la 13-03-2023, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023 )


  Anexa nr. 1

  Parametri de calitate și frecvența de recoltare
  pentru apa de îmbăiere folosită în
  bazine de înot, piscine, băi publice

  Parametru

  Valoare maxim admisă

  Frecvența

  Metoda de analiză

  Nr. colonii la 37°C/ml în 24 h

  < 200 UFC/ml

  bilunar

  metoda încorporării în
  placă

  Bacterii coliforme  < 10/100ml  bilunar  metoda filtrării prin
  membrană
  metoda celui mai probabil
  număr (MPN)

  Escherichia coli  0/100 ml*)  bilunar  metoda filtrării prin
  membrană
  metoda celui mai probabil
  număr (MPN)

  Enterococi  0/100 ml*)  bilunar  metoda filtrării prin
  membrană
  metoda celui mai probabil
  număr (MPN)

  Pseudomonas aeruginosa

  0/100 ml*)

  bilunar

  metoda filtrării prin
  membrană
  Notă *) Când se folosește metoda celui mai probabil număr, rezultatul se va exprima < 1/100 ml conform citirii din tabelele McCrady. Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor 5-7 din hotărârea mai sus menționată. Considerăm ca anexa nr. 1 din prezentul act normativ rămâne în vigoare, întrucât legiuitorul nu face trimitere la aceasta în prevederile capitolului VIII.


  Anexa nr. 2

  Abrogată.
  (la 23-11-2016, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 ) Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor nr. 5-7 din hotărârea mai sus menționată.


  Anexa nr. 3

  Abrogată.
  (la 23-11-2016, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 ) Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor 5-7 din hotărârea mai sus menționată.


  Anexa nr. 4

  Abrogată.
  (la 23-11-2016, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 ) Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele 2, 3 și 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor 5-7 din hotărârea mai sus menționată.

  ------