ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000
privind regimul metalelor preţioase în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 16 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
  1. metale preţioase - aurul, argintul, platina şi metalele platinice, respectiv osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul şi paladiul, care au un conţinut de 2% sau mai mult de metal pretios fin.
  Fac excepţie produsele şi subprodusele al căror conţinut în metal pretios fin va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
  2. operaţiuni cu metale preţioase - operaţiuni care au ca obiect:
  a) fabricarea şi producerea metalelor preţioase, respectiv aur, argint, platina şi metale platinice, precum şi utilizarea oricăror procedee în scopul obţinerii lor;
  b) fabricarea şi producerea de produse şi subproduse cu conţinut de metale preţioase; detalierea categoriilor de produse şi subproduse cu conţinut de metale preţioase care se supun prevederilor legale va fi stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
  c) prelucrarea industriala a metalelor preţioase, inclusiv a deşeurilor cu conţinut de metale preţioase;
  d) fabricarea bijuteriilor, a articolelor de giuvaiergerie, aurarie şi argintarie din metale preţioase;
  e) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea şi păstrarea în depozit a metalelor preţioase, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;
  f) introducerea în ţara, scoaterea din ţara şi tranzitul prin România al metalelor preţioase;
  g) marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase;
  3. bare standard din aur - produsul rezultat prin turnarea aurului într-o formă având anumite dimensiuni, greutate şi conţinut de metal fin. Barele standard din aur au o greutate cuprinsă între 350 şi 430 uncii, adică 10,8 kg şi 13,3 kg. Titlul acestora este de minimum 995/1000;
  4. lingouri din aur - aurul turnat în forme speciale, având greutatea cuprinsă între 100 şi 1.000 g. Lingourile din aur au un conţinut de metal fin de minimum 995/1000 şi sunt însoţite de certificate de calitate a metalului pretios, emise de persoane juridice competente;
  5. plachete din aur - aurul în forme speciale, obţinute prin laminare, stantare şi polisare specială, destinate comercializării către persoane fizice sau juridice, pentru investiţii sau pentru a servi ca podoaba. Plachetele din aur se prezintă sub forme geometrice diferite şi au o greutate cuprinsă între 1 şi 100 g. Plachetele din aur au un conţinut de metal fin de minimum 999,6/1000 şi sunt însoţite de certificate de calitate a metalului pretios emise de producători autorizaţi;
  6. aur pentru investiţii - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internaţionale, în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul pentru investiţii cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri sau plachete, având titlul minim de 995/1000, precum şi sub forma de monede din aur având titlul mai mare de sau egal cu 900/1000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur pentru investiţii se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;
  7. aur financiar - aurul achiziţionat în scopul constituirii unei rezerve şi folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de monede sau bare şi lingouri din aur, având un titlu egal cu sau mai mare de 995/1000.
  Operaţiunile cu aur financiar se efectuează prin băncile autorizate şi, în general, nu presupun o livrare materială;
  8. aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezerva oficială de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezintă, de regula, sub forma de monede cu titlul minim de 900/1000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1000;
  9. aur industrial - aurul care se utilizează ca materie prima sau ca material în activităţile industriale. Aurul industrial se prezintă sub forma bruta, semiprelucrata, pulberi sau aliaje, cum ar fi barele, lingourile, profilele, foile, benzile, tuburile, planşele, firele, praful şi altele. Aurul industrial are un titlu cuprins între 20 şi 999,9/1000;
  10. titlu - proporţia de metal pretios continuta de un aliaj, exprimat în miimi;
  11. licenta - documentul emis de Ministerul Finanţelor, pe o perioadă determinata, în baza căruia o persoană fizica sau juridică poate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase;
  12. autorizaţie - actul emis de Banca Naţionala a României, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu aur financiar şi pentru investiţii;
  13. rezerva de aur a Băncii Naţionale a României - stocul de aur monetar aflat în gestiunea acestei instituţii;
  14. bijuterii - obiecte de podoaba din metale preţioase cum ar fi inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanţurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articole de uz personal, cum ar fi porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele sau altele asemenea;
  15. articole de giuvaiergerie - articole de bijuterie din metale preţioase care au în componenta pietre preţioase şi semipretioase naturale;
  16. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale preţioase destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, uzului gospodăresc, uzului religios, de arta şi altele;
  17. marcarea metalelor preţioase - operaţiunea de certificare a titlului metalelor preţioase prin aplicarea pe obiectele şi bijuteriile din aceste metale a însemnelor marcilor legale de control ale statului român;
  18. marca legală de control a statului român - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului pretios, care se aplică pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase;
  19. produse şi subproduse cu conţinut de metale preţioase metalele preţioase rezultate din prelucrarea produselor miniere, metalurgice sau a deşeurilor, precum: concentrate, namoluri, scoarte, mate şi altele.


  Capitolul 2 Rezerva de stat de metale preţioase


  Articolul 2

  (1) În cadrul rezervei de stat de metale preţioase Banca Naţionala a României stabileşte mărimea rezervei de aur care face parte din rezervele internaţionale ale statului aflate în administrarea sa, informand Guvernul şi Parlamentul României asupra situaţiei acesteia.
  (2) Banca Naţionala a României urmăreşte menţinerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciază ca fiind adecvat tranzacţiilor externe ale statului.


  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectuează operaţiuni cu metale preţioase


  Articolul 3

  Persoanele fizice şi juridice au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sa dobândească şi să deţină orice cantitate de obiecte, bijuterii, monede cu sau fără putere circulatorie, indiferent dacă acestea fac sau nu parte dintr-o colectie numismatica, precum şi alte obiecte din metale preţioase, inclusiv lingouri şi bare.


  Articolul 4

  (1) Vânzarea, cumpărarea şi tranzacţiile cu metale preţioase sub orice formă, cu excepţia celor cu aur financiar sau pentru investiţii, pot fi efectuate, fără restrictii, de persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comerţ sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesională.
  (2) Persoanele fizice stabilite în România sau cu domiciliul în străinătate pot introduce sau scoate din ţara bijuterii şi obiecte de uz personal confectionate din metale preţioase în limitele şi în condiţiile stabilite de reglementările vamale în vigoare.


  Articolul 5

  Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzactionare cu aur pentru investiţii şi cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate.


  Articolul 6

  Operaţiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Naţionala a României, conform statutului sau de funcţionare.


  Capitolul 4 Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase


  Articolul 7

  (1) Operaţiunile cu metale preţioase menţionate la art. 1 pct. 2 lit. a)-f), efectuate de persoane fizice şi juridice, care reprezintă activităţi permanente sau profesionale, se pot desfăşura numai pe baza licenţei eliberate de Ministerul Finanţelor, pe o perioadă determinata.
  (2) Pentru eliberarea licenţei se percepe o taxa stabilită de Ministerul Finanţelor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin norme metodologice ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Operaţiunile cu aur financiar şi pentru investiţii, desfăşurate de bănci, se efectuează numai cu autorizaţie emisă de Banca Naţionala a României.


  Capitolul 5 Evidenta şi controlul operaţiunilor cu metale preţioase


  Articolul 8

  Persoanele fizice şi juridice autorizate sa dobândească, să deţină şi să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, în condiţiile prevăzute prin licenta şi prin autorizaţie, au obligaţia să asigure evidenta acestor operaţiuni, potrivit normelor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 9

  (1) Persoanele fizice şi juridice din sectoarele producţiei de bijuterii, de medalii, obiecte de artizanat, de arta, de cult şi lucrări în domeniul medical au obligaţia sa ţină o evidenta stricta a operaţiunilor efectuate, în registre speciale.
  (2) Forma şi conţinutul acestor registre vor fi reglementate prin norme elaborate de Ministerul Finanţelor, pentru fiecare activitate.


  Articolul 10

  Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 8 au obligaţia sa pună la dispoziţie organelor de stat abilitate toate documentele şi evidentele solicitate de acestea.


  Articolul 11

  Controlul operaţiunilor cu metale preţioase se exercită de organele Ministerului Finanţelor pentru operaţiunile menţionate la art. 1 pct. 2 lit. a)-f), de organele Oficiului Naţional de Marcare pentru operaţiunile de marcare a obiectelor şi bijuteriilor menţionate la art. 1 pct. 2 lit. g) şi de personalul cu atribuţii de control din cadrul Băncii Naţionale a României pentru operaţiunile cu aur financiar şi pentru investiţii, desfăşurate de bănci.


  Articolul 12

  (1) Persoanele fizice şi juridice autorizate prin licenta să efectueze rafinarea, prelucrarea şi analiza metalelor preţioase, precum şi băncile autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase au obligaţia sa sesizeze Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor despre operaţiunile cu metale preţioase pentru care exista suspiciuni ca urmăresc spalarea banilor, precum şi despre beneficiarii acestor operaţiuni.
  (2) Aceeaşi obligaţie revine şi autorităţilor cu drept de control financiar conform legii, precum şi celor de supraveghere bancară, care iau cunoştinţa de date care indica acţiuni de spalare a banilor în domeniul circulaţiei metalelor preţioase.


  Capitolul 6 Marcarea şi controlul obiectelor din metale preţioase


  Articolul 13

  (1) În vederea prevenirii unor acte de comerţ ilicit, obiectele din metale preţioase, bijuteriile, articolele de giuvaiergerie, precum şi obiectele de aurarie şi argintarie nou-confectionate, aduse din import, sau cele destinate exportului, care se comercializează, se supun obligatoriu operaţiunii de marcare în România cu marca de garanţie proprie a fabricantului, exportatorului sau importatorului.
  (2) La cererea persoanelor fizice şi juridice bunurile din metale preţioase menţionate la alin. (1) pot fi marcate şi cu marca legală de control a statului român.


  Articolul 14

  Se înfiinţează Oficiul Naţional de Marcare, instituţie de interes public naţional, pe lângă Guvernul României, care are ca obiect principal de activitate marcarea metalelor preţioase cu marca legală de control a statului român, analiza şi expertizarea metalelor preţioase, precum şi controlul marcarii obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, prevăzut la art. 13 alin. (1).


  Articolul 15

  (1) Oficiul Naţional de Marcare se finanţează din venituri proprii realizate din serviciile prestate către persoane fizice şi juridice, din o parte din sumele încasate ca urmare a amenzilor aplicate de personalul cu atribuţii de control din cadrul Oficiului Naţional de Marcare, precum şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.
  (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, un procent de 75% din sumele încasate cu titlu de amenda constituie venituri extrabugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de Oficiul Naţional de Marcare.
  (3) Mărimea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat Oficiului Naţional de Marcare va fi stabilită anual de Guvern.
  (4) Oficiul Naţional de Marcare are sediul central în Bucureşti şi poate deschide sucursale în toate judeţele tarii.


  Articolul 16

  (1) Oficiul Naţional de Marcare este condus de un director general.
  (2) Directorul general al Oficiului Naţional de Marcare se numeşte prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 17

  Structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Naţional de Marcare, precum şi numărul de personal se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 18

  În desfăşurarea activităţii sale Oficiul Naţional de Marcare este singura instituţie în măsura ca pe teritoriul României:
  a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabilească tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectuează;
  b) sa stabilească însemnele marcilor legale de control ale statului român;
  c) sa stabilească şi sa aprobe, pe bază de tarife proprii, mărcile utilizate de fabricanti, exportatori şi importatori, precum şi modelul marcii de garanţie care exprima titlul metalului pretios în cifre arabe;
  d) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor vamale, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;
  e) să constate şi sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor preţioase.


  Articolul 19

  Normele naţionale de marcare şi sediile sucursalelor Oficiului Naţional de Marcare se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 20

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional de Marcare preia de la Banca Naţionala a României toate responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiza şi de marcare a metalelor preţioase, precum şi dotarea tehnica aferentă acestei activităţi, existenta în banca centrala.
  (2) Totodată, Oficiul Naţional de Marcare va prelua, în funcţie de volumul activităţii desfăşurate, personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de analiza şi marcare.


  Capitolul 7 Restituirea metalelor preţioase preluate abuziv


  Articolul 21

  Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 22

  În cazul obiectelor din metale preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri corespunzătoare contravalorii metalelor preţioase conţinute de acestea, la preţurile practicate de Banca Naţionala a României la data pronunţării hotărârii judecătoreşti.


  Articolul 23

  Despăgubirile acordate potrivit art. 22 urmează să fie suportate de la bugetul de stat, prin Ministerul Finanţelor.


  Capitolul 8 Sancţiuni


  Articolul 24

  Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.


  Articolul 25

  Desfăşurarea fără licenta sau fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 25 milioane lei.


  Articolul 26

  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15 milioane lei la 20 milioane lei falsificarea marcilor legale de control pentru atestarea operaţiunii de marcare.


  Articolul 27

  Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 15 milioane lei:
  a) netinerea evidentei, precum şi neprezentarea documentelor solicitate de organele de control;
  b) efectuarea de operaţiuni cu aur pentru investiţii şi cu aur financiar prin alte instituţii decât cele menţionate la art. 5;
  c) neraportarea operaţiunilor care pot antrena spalarea banilor în domeniul circulaţiei metalelor preţioase;
  d) comercializarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 13 alin. (1) sau sub titlurile legale pentru care au fost marcate;
  e) introducerea sau scoaterea ilegala din ţara a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase, sub orice forme, precum şi ascunderea în scopul sustragerii de la controlul vamal a acestor bunuri;
  f) deţinerea de obiecte şi bijuterii în stoc după termenul menţionat la art. 32 alin. (1) şi la art. 33 alin. (2).


  Articolul 28

  Contravenţiile prevăzute la art. 25, 26 şi 27 se constata şi se sancţionează, după caz, de personalul cu atribuţii de control al Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Oficiului Naţional de Marcare pentru controlul respectării obligaţiei de marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi al Băncii Naţionale a României pentru controlul operaţiunilor cu aur financiar şi cu aur pentru investiţii, desfăşurate de bănci.


  Articolul 29

  Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, modificată şi completată, cu excepţia art. 25 şi 26.


  Articolul 30

  Bunurile din metale preţioase care fac obiectul unor fapte ce constituie contravenţii, prevăzute la art. 27 lit. b), d), e) şi f), se confisca în favoarea statului.


  Articolul 31

  (1) Ministerul Finanţelor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 6 luni, licenta pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase.
  (2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase duce la retragerea definitivă a licenţei de funcţionare.
  (3) Ministerul Finanţelor va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea licenţei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase.
  (4) Operaţiunile cu aur financiar şi pentru investiţii, desfăşurate de bănci potrivit autorizaţiei acordate, pot fi suspendate de Banca Naţionala a României, pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 6 luni, în cazul nerespectării activităţilor specificate în autorizaţie, iar încălcarea repetată a prevederilor în acest domeniu poate duce la retragerea definitivă a autorizaţiei.
  (5) Hotărârea Băncii Naţionale a României de suspendare sau de retragere a autorizaţiei se comunică în scris băncii în cauza, împreună cu motivele care au dus la suspendarea sau la retragerea autorizaţiei, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (6) Prin norme emise de Banca Naţionala a României se vor prevedea cazurile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei.


  Capitolul 9 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 32

  (1) În situaţia în care licenta ori autorizaţia a fost retrasă, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase existent la data retragerii licenţei ori a autorizaţiei.
  (2) În cazul suspendării licenţei ori a autorizaţiei, cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiunile cu metale preţioase pentru care a fost licenţiat sau autorizat.


  Articolul 33

  (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să solicite licenta ori autorizaţie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase.


  Articolul 34

  Metalele preţioase sub orice formă, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 35

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Ministerul Finanţelor va emite în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (3) În acelaşi termen Banca Naţionala a României va emite un regulament privind reglementarea, condiţiile şi procedura de efectuare a operaţiunilor cu aur financiar şi pentru investiţii, desfăşurate de băncile autorizate.


  Articolul 36

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 15 iulie 1978; prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 1 iunie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul industriei şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Guvernatorul
  Băncii Naţionale a României,
  Emil Iota Ghizari
  ---------