METODOLOGIE din 7 septembrie 2011 privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012 Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 5.298/1.668/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea activității de examinare a stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, pentru acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.


  Articolul 2
  (1) Statul asigură copilului protecția și îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal, inclusiv dreptul la educație și la sănătate.(2) Statul asigură asistența medicală și măsurile de ocrotire a sănătății pentru toți copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătății.


  Articolul 3
  (1) Asistența medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli.(2) Acolo unde nu există cabinete medicale și de medicină dentară în grădinițe și școli, asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii și medicii dentiști din localitățile respective sau din localități apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare.


  Articolul 4

  Examinarea și evaluarea stării de sănătate acordate prin asistența medicală pentru preșcolari și elevi se asigură pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ, având următoarele componente:
  a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi - identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității, gestionarea circuitelor funcționale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;
  b) servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective, triaj epidemiologic, la intrarea și revenirea în colectivitate după vacanțele școlare, precum și imunizări în situații epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătății;
  ----------
  Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.

  c) servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor - evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;
  d) servicii de asigurare a stării de sănătate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecțiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul unic de urgență - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta;
  e) servicii medicale de asigurare a stării de sănătate - acțiuni medicale curative, acordarea de consultații medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special și de rețete gratuite și acordarea de prim ajutor în caz de urgență;
  f) activități de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos.


  Articolul 5
  (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor sunt următoarele:
  a) personalul medical din unitatea de învățământ și, după caz, medicul de familie care deservește unitatea;
  b) personalul din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;
  c) personalul din administrația publică locală cu competențe partajate în învățământul preuniversitar de stat, cu excepția învățământului special;
  d) directorul unității de învățământ;
  e) dirigintele sau profesorul pentru învățământ primar/preșcolar al clasei/grupei respective;
  f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ;
  g) personalul din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.
  (2) Atribuțiile personalului, pe categorii, sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 6

  Baremul de dotare a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Capitolul II Organizarea examinării stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate de către cadrele medicale

  Articolul 7
  (1) Examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătății colectivității de copii, prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea precoce a unor afecțiuni, deficiențe sau factori de risc, prin inițierea rapidă a acțiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educație pentru sănătate.(2) Examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate nu exclude și nu se suprapune cu examinarea stării de sănătate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 8

  Examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate urmărește, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari:
  a) preșcolari:(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică și neuropsihomotorie și aprecierea stării de sănătate;(ii) depistarea diverselor deficiențe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, și aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale și educative, în vederea integrării viitoare în unități de învățământ;(iii) consilierea părinților/reprezentanților legali ai copiilor în vârstă de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, și îndrumarea spre învățământul special (pentru deficienții mintal, senzorial și motor);(iv) formarea unor deprinderi și abilități de viață sănătoasă;
  b) elevi:(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică și neuropsihomotorie și aprecierea stării de sănătate;(ii) depistare precoce a bolilor:– depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică și neuropsihică;– depistarea deficiențelor și/sau a bolilor specifice vârstei;(iii) depistare precoce a factorilor și comportamentelor cu risc:– nutriționali;– alcool;– tutun;– droguri, inclusiv etnobotanice;– BTS (boli cu transmitere sexuală);– sedentarism;– violență;– alți factori de risc;(iv) orientarea școlară și profesională în funcție de starea de sănătate individuală;(v) formarea unui stil de viață sănătos.


  Articolul 9

  Copiii și tinerii depistați, în urma examinărilor medicale, cu boli sau deficiențe vor fi luați în evidență specială și, după caz, vor fi dispensarizați de medicul colectivității împreună cu medicul de familie și/sau cu medicii de alte specialități, în vederea recuperării stării lor de sănătate.


  Articolul 10

  Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate sunt următoarele:
  a) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toți preșcolarii din colectivități;
  b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toți elevii;
  c) examinările medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate efectuate pentru toți elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a/a IX-a, a XII-a/a XIII-a și din ultimul an al școlilor profesionale.


  Articolul 11
  (1) Programarea examinării medicale a stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivității de preșcolari sau a unității de învățământ (care va asigura și mobilizarea la datele fixate).(2) Examinările medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a, iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afecțiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialiști în vederea consilierii privind orientarea școlară și profesională, în funcție și de eventualele abateri de la starea de sănătate.(3) Examinarea medicală se face elevilor din clasa a IV-a și din ultimul an al școlilor profesionale.(4) În ultimele două luni înainte de închiderea anului școlar vor fi examinați elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparație între starea de sănătate a acestora la intrarea în școală și, respectiv, la sfârșitul clasei I.


  Capitolul III Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate

  Articolul 12

  Personalul care asigură examinarea este format din:
  a) asistentele medicale din colectivitățile de preșcolari, din unitățile școlare sau, în absența acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile somatometrice și determinările fiziometrice;
  b) profesorul pentru învățământ preșcolar din grădinițe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice și a limbajului și care consemnează sub semnătură datele obținute în fișa specială a preșcolarului;
  c) medicul colectivității (școlar, al unității de învățământ sau de familie).


  Articolul 13

  Preșcolarii și elevii care au fost depistați cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimiși de către acesta la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului și a atitudinii terapeutice.


  Articolul 14

  Examinările medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:
  a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanț și data examinării, deficiențe senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc;
  b) efectuarea unui examen clinic pe aparate și sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia și examenul endocrinologic;
  c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);
  d) depistarea tulburărilor de vedere;
  e) depistarea tulburărilor de auz;
  f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preșcolari;
  g) înregistrarea datelor obținute în urma examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate în fișa medicală a copilului.


  Articolul 15

  Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea personalului medical din unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 4.


  Capitolul IV Rolul unităților de învățământ și al autorităților publice locale în asigurarea și în menținerea stării de sănătate a elevilor

  Articolul 16
  (1) Unitățile de învățământ, prin directorul școlii și în colaborare cu cadrele medicale, asigură condițiile necesare examinării și evaluării stării de sănătate a elevilor.(2) Conducerea unităților de învățământ și autoritățile publice locale asigură condițiile igienico-sanitare de funcționare privind organizarea și desfășurarea, în bune condiții, a activității instructiv-educative, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările ulterioare.


  Articolul 17

  Conducerea unităților de învățământ face demersuri pe lângă autoritățile publice locale în vederea respectării prevederilor legale cu privire la: prevenirea consumului de substanțe toxice, asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ, derularea programelor și proiectelor naționale guvernamentale.


  Articolul 18

  În unitățile de învățământ se organizează activități educative extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea unui stil de viață sănătos.


  Articolul 19

  Unitățile de învățământ prezintă în oferta lor activități formale de educație pentru sănătate.


  Articolul 20

  Unitățile de învățământ încheie parteneriate cu instituții guvernamentale și neguvernamentale în vederea promovării stilului de viață sănătos și responsabil în rândul elevilor.


  Articolul 21

  Unitățile de învățământ colaborează cu comunitatea locală și cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viață sănătoasă.


  Articolul 22

  Unitățile de învățământ au obligația să informeze părinții sau reprezentanții legali ai elevilor că semnarea contractului educațional include și responsabilitatea acestora față de sănătatea propriilor copii și în afara școlii, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă și a evitării degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ, și să includă în regulamentul de ordine interioară aspecte legate de asistența medicală și promovarea stilului de viață sănătos.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 23

  Copiii cetățenilor rezidenți pe teritoriul României, înscriși în unități de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistență medicală gratuită, în condițiile prezentei metodologii.


  Articolul 24

  Prezenta metodologie, cu atribuții partajate, este elaborată în baza Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, și a Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001, cu modificările ulterioare, și intră în vigoare la 30 de zile după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 25

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa 1

  la metodologie
  Atribuțiile personalului implicat în asistența medicală
  și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor
  și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
  și a educației pentru sănătate
  I. Atribuțiile medicului școlar/medicului, după caz

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Semnalează directorului școlii și instituțiilor publice cu
  atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții
  comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din
  tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi
  restricționate la comercializare în școli).
  b) Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor
  directorului unității de învățământ și comunității locale.
  c) Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de
  învățământ, de cazare și alimentație din unitățile de învățământ
  arondate.
  d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investiga-
  țiile de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infecto-
  contagioase la subiecți și contacți.
  e) Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului
  instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație
  fizică).
  f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preșcolarilor
  și școlarilor.
  g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale
  personalului didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile
  arondate, conform reglementărilor de sănătate și securitate în
  muncă.

  Gestionarea circuitelor
  funcționale
   
   
   
   
   

  a) Evaluează circuitele funcționale și propune toate măsurile
  pentru conformarea la standardele și normele de igienă.
  b) Prezintă măsurile necesare directorului unității de învățământ.
  c) Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea
  condițiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în
  vigoare.
  d) Verifică implementarea măsurilor propuse.

  Verificarea respectării reglemen-
  tărilor de sănătate publică
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
  b) Informează, în scris, directorul școlii și/sau reprezentanții
  direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
  București în legătură cu aceste abateri.
  c) Supervizează corectarea abaterilor.
  d) Raportează la Direcția de sănătate publică județeană și a
  municipiului București, în conformitate cu legislația în vigoare,
  toate cazurile și/sau focarele de boli transmisibile, efectuează
  ancheta epidemiologică în colectivitate sub îndrumarea direcțiilor
  de sănătate publică județene și a municipiului București și
  implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor
  elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică.

  Verificarea condițiilor și
  a modului de preparare și servire
  a hranei
   
   
   
   
   
   
   

  a) Vizează întocmirea meniurilor din grădinițe și cantine școlare.
  b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru
  verificarea respectării unei alimentații sănătoase.
  c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din
  grădinițe și cantine școlare, în vederea prevenirii producerii de
  toxiinfecții alimentare.
  d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventu-
  alelor nereguli constatate.
  e) Informează operativ directorul unității de învățământ despre
  neregulile constate și despre măsurile ce trebuie adoptate.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Servicii curente
   
   

  Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru
  aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical
  (în colaborare cu medicul coordonator, după caz).

  Imunizări
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Efectuează triajul epidemiologic, la intrarea și revenirea în
  colectivitate după vacanțele școlare, precum și realizarea de
  imunizări în situații epidemiologice speciale, stabilite prin norme
  aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
  b) Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în
  colectivitate și pe întreg parcursul procesului de învățământ,
  informează și îndrumă părinții/aparținătorii legali către medicul
  de familie pentru efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea
  nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor
  prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului
  național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății.
  c) Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit
  al copiilor, fișa cu vaccinările efectuate până la data de 1 mai
  2015 în unitatea de învățământ, în vederea transmiterii către
  medicul de familie a informațiilor complete privind vaccinarea
  copiilor.
  d) Organizează activitatea de vaccinare în situații epidemiologice
  speciale, respectând condițiile de igienă și de siguranță.
  e) Colaborează cu direcțiile de sănătate publică județene și a
  municipiului București în vederea aprovizionării cu vaccinurile
  necesare în situații epidemiologice speciale.
  f) Se îngrijește de întocmirea corectă a evidențelor necesare și de
  raportarea activităților de imunizare realizate în situații
  epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al
  ministrului sănătății.
  g) Eliberează părinților sau tutorilor legali instituiți ai copiilor
  adeverințe de vaccinare în cazul efectuării vaccinărilor în
  situații epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către
  medicul de familie.

  Triaj epidemiologic
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor din
  grădinițe și a elevilor.
  b) Depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă,
  în funcție de grupă.
  c) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică
  a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmi-
  sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.
  d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația
  medicilor epidemiologi.
  e) Inițiază acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și deparazitare în
  cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau
  microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice
  acute etc.) din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului
  Sănătății.
  f) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor
  respiratorii în sezonul epidemic.
  g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanțele școlare sau ori
  de câte ori este nevoie.
  h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele strepto-
  cocice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile
  de copii și tineri arondate.
  b) Asigură asistență medicală pe perioada desfășurării examenelor
  naționale.
  c) Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ
  arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor.
  d) Examinează elevii care vor fi supuși imunizărilor profilactice,
  pentru stabilirea eventualelor contraindicații, și supraveghează
  efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse
  postimunizare (RAPI).
  e) Examinează toți preșcolarii din grădinițe și elevii - examenul
  medical de bilanț al stării de sănătate din clasele I, a IV-a,
  a VIII-a, a XII-a/a XIII-a și ultimul an al școlilor profesionale,
  pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și
  pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.
  f) Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de
  sănătate, în vederea orientării lor școlare și profesionale la
  terminarea învățământului gimnazial și liceal.
  g) Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la
  concursuri, olimpiade școlare (cu excepția celor sportive) și în
  vacanțe, în diferite tipuri de tabere, eliberând avizul
  epidemiologic, în care se va menționa și patologia cronică a
  copilului.
  g^1) Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la
  activități/lecții de educație fizică și la concursuri/competiții
  sportive cu caracter de masă, eliberând avizul medical cu
  specificația «clinic sănătos», menționându-se, după caz,
  și patologia cronică a copilului.
  Pentru participările la evenimentele sportive destinate elevilor
  care practică sportul de performanță este necesar avizul
  medicilor specialiști de medicină sportivă.
  h) Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale
  școlare.

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate,
  aflați în evidența specială, în scop recuperator.

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional
  din sănătate

  Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine
  raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea
  cabinetelor medicale din grădinițe și școli.

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței,
  școlii generale, școlii profesionale și a liceului.

  Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de bilete de trimitere

  Eliberează bilete de trimitere simple.

  Acordarea de scutiri medicale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente
  medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite
  condiții de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele
  școlare.
  b) Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare
  pentru elevii bolnavi.
  c) Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele
  de educație fizică școlară, în conformitate cu prevederile legale
  în vigoare.
  d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare
  pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare.

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente
   
   
   
   
   

  a) Acordă, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din
  unitățile de învățământ arondate medicilor, în limitele
  competențelor.
  b) Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii și
  elevii, inclusiv pe cei izolați, până la preluarea lor de către
  familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul
  specialist/de familie.

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Medicul, împreună cu directorul unității de învățământ, inițiază,
  desfășoară și colaborează la organizarea diverselor activități de
  educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
  (i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
  (ii) activitate fizică;
  (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri
  (inclusiv substanțe etnobotanice);
  (iv) viața de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (BTS);
  (v) prevenirea accidentelor rutiere;
  (vi) pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;
  (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";
  (viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos.
  (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare.
  b) Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru
  sănătate.
  c) Participă la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează
  sănătatea copiilor.
  d) Ține prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind
  sănătatea copiilor.
  e) Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ
  în probleme de sănătate a copiilor.
  f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile
  promovării sănătății și ale educației pentru sănătate, în rândul
  preșcolarilor și elevilor.
  g) Participă la programe de educație medicală continuă, conform
  reglementărilor în vigoare.

  ----------
  Pct. I al anexei 1 la metodologie a fost modificat de pct. 2, 3 și 4 ale art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.
  II. Atribuțiile asistentului medical

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Semnalează medicului unității/directorului școlii, după caz,
  încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai
  stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri,
  substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la
  comercializare în școli).
  b) Semnalează medicului unității/directorului unității de învățământ
  nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical.
  c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă
  (somn) și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se
  realizează aceasta.
  d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire
  (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.
  e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală
  a copiilor din grădinițe în timpul spălării pe mâini a acestora și
  la servirea mesei.
  f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu
  personalul didactic pentru remedierea situațiilor deficitare
  constatate.
  g) Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent
  medicul colectivității, familia sau reprezentantul legal.
  h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile
  antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe
  biologice, dezinfecții etc.
  i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene,
  materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie și ridică
  buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli
  transmisibile în colectivitate.
  j) Întocmește zilnic în comunitatea de preșcolari și elevi evidența
  copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea
  acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea
  avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie,
  pentru absențe ce depășesc 3 zile.
  k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinițe
  (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie,
  grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ
  (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare,
  săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri
  sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele
  acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat
  toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medi-
  cului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.
  l) Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele
  existente în școli, întocmind și fișe de focar (prelevarea de
  tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu
  pediculoză și scabie).

  Gestionarea circuitelor
  funcționale
   

  Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea medicului și
  propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele
  și normele de igienă.

  Verificarea respectării reglemen-
  tărilor de sănătate publică
   
   
   
   

  a) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
  b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul școlii
  și/sau reprezentanții direcției de sănătate publică județene,
  respectiv a municipiului București asupra acestor abateri.
  c) Supervizează corectarea abaterilor, în funcție de responsabi-
  litățile stabilite de medic.

  Verificarea condițiilor și
  a modului de preparare și
  servire a hranei
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea
  periodică a anchetelor privind alimentația preșcolarilor și
  elevilor.
  b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume
  destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind
  starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice,
  calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igiena
  individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate
  a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie
  pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii,
  tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință
  conducerii grădiniței aceste constatări.
  c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează
  calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație
  privind calitatea alimentelor.
  d) Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor
  scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor
  frigorifice din blocul alimentar.
  e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din
  grădinițe și din cantinele școlare, în vederea prevenirii
  producerii de toxiinfecții alimentare.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Servicii curente
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului
  Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele
  de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă.
  b) Însoțește, după caz, copiii din grădiniță în situația deplasării
  acestora într-o tabără de vacanță, pe toată durata acesteia.
  c) Asigură asistența medicală în taberele de odihnă pentru
  preșcolari, scop în care poate fi detașat în aceste unități.
  d) Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente
  pentru aparatul de urgență, materialele sanitare și cu instrumen-
  tarul medical, sub supravegherea medicului.
  e) Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării
  neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în
  fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
  f) Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății,
  tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea
  medicului colectivității.
  g) Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a
  copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul
  colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de
  învățământ, precum și familiile/reprezentantul legal al
  preșcolarilor și elevilor.

  Imunizări
   
   
   
   
   
   
   

  a) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în
  situații epidemiologice speciale.
  b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situații
  epidemiologice speciale.
  c) Înregistrează imunizările efectuate în situații epidemiologice
  speciale în fișa de consultație și în registrul de vaccinări.
  d) Îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea
  activității de imunizare în situații epidemiologice speciale.

  Triaj epidemiologic
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic)
  al copiilor din grădinițe.
  b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare
  vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.
  c) Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând
  medicul despre aceasta.
  d) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică
  a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmi-
  sibile, sub îndrumarea medicului.
  e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația
  medicului.
  f) Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din
  grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății.
  g) Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor
  respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate
  de medic.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de
  sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate, conform
  dispozițiilor medicului.
  b) Participă alături de medicul colectivității la examinarea
  medicală de bilanț a stării de sănătate a elevilor.
  c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind
  datele rezultate în fișele medicale.
  d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie
  (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie
  (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală,
  capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor
  în fișele medicale.
  e) Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele
  examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și
  rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea
  medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din
  cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică
  școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea
  practică școlară.
  f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se
  înscriu în licee de specialitate și școli profesionale.
  g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale
  școlilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.
  h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor
  profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații
  medicale.
  i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția
  reacțiilor adverse postimunizare (RAPI).

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice
   

  Înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice,
  consemnând în fișe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul
  de evidență specială, datele controalelor medicale.

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional
  din sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează
  să fie înscriși în clasa I.
  b) Execută activități de statistică sanitară prin completarea
  raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică și
  de morbiditate (incidență, prevalență etc.).
  c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice
  lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar,
  calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură
  a morbidității.
  d) Completează adeverințele medicale ale elevilor care termină clasa
  a IX-a, a XII-a și ultimul an al școlilor profesionale.

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor
  preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate,
  apelează Serviciul unic de urgență - 112 și supraveghează
  transportul preșcolarilor la unitățile sanitare.
  b) Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația
  medicului.
  c) Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și
  efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
  d) Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica
  de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă
  individuală la preșcolari.
  b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități
  de educație pentru sănătate cu părinții, cu copiii și cu personalul
  didactic auxiliar din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor,
  al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.
  c) Instruiește grupele sanitare și însoțește la concursuri,
  în toate fazele superioare, echipa selecționată.
  d) Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau
  a prelegerilor privind educația pentru sănătate a elevilor,
  pe clase și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme
  de prim ajutor, cu demonstrații practice.
  e) Participă la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație
  pentru sănătate.
  f) Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor
  didactice, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.
  g) Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau
  măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ.
  h) Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile
  de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile
  ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.
  i) Participă la instruiri profesionale.
  j) Participă la programe de educație medicală continuă conform
  reglementărilor în vigoare.

  ----------
  Pct. II al anexei 1 la metodologie a fost modificat de pct. 5 și 6 ale art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.
  III. Atribuțiile medicului dentist școlar

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   
   
   
   
   

  a) Semnalează managerului școlii și instituțiilor publice cu
  atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții
  comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din
  tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi
  restricționate la comercializare în școli).
  b) Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu
  instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru
  o bună funcționare a cabinetului managerului școlii și comunității
  locale.

  Gestionarea circuitelor
  funcționale
   
   
   
   

  a) Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune
  toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de
  igienă.
  b) Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile
  necesare.
  c) Urmărește implementarea măsurilor propuse.

  Verificarea respectării reglemen-
  tărilor de sănătate publică
   
   

  a) Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și
  antiepidemice.
  b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumen-
  tarului medical.

  Verificarea condițiilor și
  a modului de preparare și
  servire a hranei

  -
   
   

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Servicii curente
   

  Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul
  de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

  Imunizări

  -

  Triaj epidemiologic

  -

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile
  de învățământ arondate.
  b) Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei
  dentare și a afecțiunilor orodentare.
  c) Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al
  preșcolarilor și elevilor și trimite la specialist cazurile care
  depășesc competența cabinetului stomatologic școlar.
  d) Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor
  vicioase.
  e) Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de
  debut al unei îmbolnăviri cronice.
  f) Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin
  conservarea și refacerea morfologiei dentare.
  g) Depistează activ afecțiunile orodentare.
  h) Întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul
  de sănătate orodentară care va însoți fișa medicală a copiilor și
  elevilor în ciclul următor.

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice
   
   

  a) Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate.
  b) Împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii
  care prezintă anomalii dentomaxilare și parodontopatii și
  efectuează tratamentele indicate de aceștia.

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  Raportează anual direcției de sănătate publică județene/a municipiul
  București starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din
  colectivitățile arondate.

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale
   
   

  Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive
  stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului
  Sănătății.

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Examinează, stabilește diagnosticul și efectuează tratamentul
  cariilor dentare.
  b) Urmărește refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari
  și permanenți.
  c) Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții
  de dinți, incizii de abcese dentare).
  d) Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut al
  bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul
  către serviciul de specialitate.
  e) Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limita competențelor.

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   

  Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării
  profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare.

  IV. Atribuțiile cadrului mediu dentist

  Tipul de servicii
   

  Atribuții specifice
   

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității

  Aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului
  stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
   

  Gestionarea circuitelor
  funcționale

  -
   

  Verificarea respectării reglemen-
  tărilor de sănătate publică

  -
   

  Verificarea condițiilor și
  a modului de preparare și servire
  a hranei

  -
   
   

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Servicii curente
   
   
   
   
   
   

  a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru
  aparatul de urgență, cu materiale sanitare și cu instrumentar
  medical.
  b) Gestionează, în condițiile legii și în conformitate cu reglemen-
  tările Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare
  și medicamentele din cabinetul de medicină dentară.
  c) Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului.

  Imunizări

  -

  Triaj epidemiologic
   
   
   
   
   

  a) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică
  a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmi-
  sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la solicitarea
  acestora.
  b) Participă la acțiunile de triaj epidemiologic, la solicitarea
  medicului unității de învățământ.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate
   
   
   
   

  Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul
  dentist și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de
  educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării
  normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei
  dentare).

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  -
   

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele
  statistice curente.
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente
   
   
   
   

  a) Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul
  dentist și sub îndrumarea acestuia.
  b) Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență
  preșcolarilor și elevilor.
  c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-
  chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   
   
   

  a) Desfășoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activități
  de educație pentru sănătate în domeniul sănătății orodentare.
  b) Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru
  sănătatea elevilor.
  c) Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătatea
  orodentară a copiilor.

  V. Atribuțiile direcției de sănătate publică județene/a municipiului București

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Verifică și controlează respectarea legislației în vigoare
  vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate
  (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe
  etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare
  în școli).
  b) Semnalează riscurile pentru sănătatea copiilor și tinerilor
  autorităților administrației publice locale, directorilor unită-
  ților de învățământ și Ministerului Sănătății, după caz.
  c) Verifică administrația publică locală privind modul de asigurare
  a resurselor umane și financiare necesare pentru asistența medicală
  a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ.

  Gestionarea circuitelor
  funcționale

  Controlează modul de respectare a circuitelor funcționale și
  acordarea de consultanță pentru organizarea adecvată a acestora.

  Verificarea respectării reglemen-
  tărilor de sănătate publică
   

  a) Verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică.
  b) Constată abaterile, întocmește planuri de conformare și verifică
  implementarea acestora.

  Verificarea condițiilor și
  a modului de preparare și servire
  a hranei

  a) Verifică condițiile și modul de preparare și servire a hranei.
  b) Constată abaterile în domeniu și recomandă măsuri specifice
  pentru corectarea acestora.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Imunizări
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Asigură, în situații epidemiologice speciale, vaccinurile
  necesare pentru imunizările realizate în cadrul unităților de
  învățământ.
  b) Transportă vaccinurile la unitățile de învățământ respectând
  lanțul de frig, și asigură lanțul de frig pe perioada campaniei
  de vaccinare în situații epidemiologice specifice.
  c) Primește raportările imunizărilor.
  d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor la nivelul unităților
  de învățământ.

  Triaj epidemiologic

  Verifică efectuarea triajului epidemiologic.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate

  Verifică modul de realizare a examenelor de bilanț.

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  -
   

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  a) Primește raportările curente de la unitățile de învățământ.
  b) Realizează situații centralizate la nivelul județului privind
  starea de sănătate a copiilor și tinerilor.

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente

  -
   

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   

  Inițiază, aprobă și susține, la nivel județean, în colaborare cu
  inspectoratele școlare, campanii de educație pentru sănătate.

  ----------
  Pct. V al anexei 1 la metodologie a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.
  VI. Atribuțiile directorului unității de învățământ

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control
  încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai
  stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri,
  substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la
  comercializare în școli).
  b) Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale
  administrației publice locale.
  c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivității, prin
  realizarea de amenajări și dotări la nivelul unității de
  învățământ.
  d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă
  a procesului instructiv-educativ.
  e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea
  în muncă în ceea ce privește personalul din subordine.
  f) Solicită, în situații deosebite, examene medicale suplimentare,
  cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ.

  Gestionarea circuitelor
  funcționale
   
   

  a) Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la
  standarde a circuitelor funcționale.
  b) Dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă
  a circuitelor funcționale.

  Verificarea respectării reglemen-
  tărilor de sănătate publică
   
   
   
   
   

  a) Aduce la cunoștința forurilor superioare - inspectoratul școlar,
  direcția de sănătate publică, administrația locală - abaterile de
  la normele de igienă și antiepidemice.
  b) Implementează recomandările și planurile de conformare ale
  direcției de sănătate publică.
  c) Dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea
  abaterilor.

  Verificarea condițiilor și
  a modului de preparare și servire
  a hranei
   
   
   
   
   

  a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a
  neregulilor semnalate de medic.
  b) Respectă recomandările medicului la achiziționarea/solicitarea
  achiziționării de alimente către administrația publică locală.
  c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de
  învățământ a programelor guvernamentale de nutriție de tipul
  "Cornul și laptele", "Fructe în școli", precum și altor programe
  naționale.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Servicii curente
   
   
   
   
   

  a) Face solicitări către administrația publică locală, în colaborare
  cu medicul, în vederea asigurării bunurilor materiale pentru
  dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile anexei
  nr. 2 la prezenta metodologie.
  b) Sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte
  foruri medicale în școli.

  Imunizări
   
   
   
   
   
   
   

  a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor.
  b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de
  frig în unitatea de învățământ.
  c) Aduce la cunoștința autorităților publice locale resursele
  necesare pentru efectuarea imunizărilor.
  d) Facilitează informarea cadrelor didactice și a părinților,
  realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de
  imunizare.

  Triaj epidemiologic
   

  Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic
  și dispune măsurile propuse de acesta.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate
   

  Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a
  elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  -
   

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  -
   
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente

  -
   

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Aprobă diversele activități de educație pentru sănătate
  desfășurate în unitatea de învățământ de către terți, pe baza
  recomandării medicului.
  b) Încurajează, susține și, după caz, participă la diversele
  activități de educație pentru sănătate organizate de personalul
  unității de învățământ.
  c) Dispune măsuri pentru susținerea/efectuarea activităților de
  educație pentru sănătate și educație sanitară de către personalul
  angajat.
  d) Se îngrijește de asigurarea resurselor materiale necesare
  activități de educație pentru sănătate.
  e) Poate să organizeze activități extracurriculare/cercuri de
  prim ajutor.
  f) Organizează și desfășoară activități extracurriculare și
  extrașcolare, de sine stătătoare sau în parteneriat, pentru
  formarea unui stil de viață sănătos.
  g) Include și prezintă în oferta școlii obiectul de studiu
  opțional "Educație pentru sănătate".

  VII. Atribuțiile dirigintelui/profesorului pentru învățământ primar și preșcolar

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   

  Semnalează personalului medical și managerului unității de
  învățământ încălcările legislative vizând determinanții
  comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din
  tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi
  restricționate la comercializare în școli).

  Gestionarea circuitelor
  funcționale

  Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea, la
  standarde, a circuitelor funcționale.

  Verificarea respectării
  reglementărilor de sănătate
  publică
   
   

  a) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de
  învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
  b) Implementează recomandările, planurile de conformare și măsurile
  dispuse de medic și de directorul unității de învățământ, la
  indicația medicului și a asistentului medical.

  Verificarea condițiilor și a
  modului de preparare și servire a
   

  Implementează în grupa/clasa de care răspunde programele
  guvernamentale de nutriție de tipul "Cornul și laptele", "Fructe în
  școli", hranei precum și alte programe realizate la nivel național.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Imunizări
   
   
   
   
   

  a) Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea
  efectuării imunizărilor;
  b) Informează copiii despre importanța și beneficiile imunizării.
  c) Asigură interfața cu părinții, astfel încât aceștia să faciliteze
  și, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul
  superior al copilului.

  Triaj epidemiologic
   

  Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și
  îndeplinește măsurile propuse de acesta.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate
   

  Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a
  elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  Aduce operativ la cunoștința personalului medical cazurile de copii
  cu boli cronice din grupă/clasă.

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  -
   
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare
   

  Se îngrijește de existența documentelor medicale necesare (scutiri
  medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor
  în colectivități.

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale
   

  Urmărește viza medicului unității de învățământ, acolo unde este
  cazul.

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente
   
   
   
   

  a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ
  în situații de necesitate de ajutor medical.
  b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 în situații de urgențe
  medicale.
  c) Informează operativ părinții/reprezentanții legali ai copiilor în
  situații de necesitate de ajutor medical.

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Inițiază și desfășoară cu clasa/grupa activități de educație
  pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
  (i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
  (ii) activitate fizică;
  (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri
  (inclusiv substanțe etnobotanice);
  (iv) viața de familie, inclusiv BTS;
  (v) prevenirea accidentelor rutiere;
  (vi) pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastre;
  (vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii
  pricepuți";
  (viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos.
  (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare
  b) Inițiază lecțiile de educație pentru sănătate preșcolarilor și
  elevilor.
  c) Organizează lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață
  sănătos.
  d) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în
  rândul preșcolarilor/elevilor.
  e) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general
  și pe cele de bază sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor
  (spălatul mâinilor etc.).
  f) Controlează prin sondaj igiena individuală și aduce la cunoștința
  familiei/reprezentanților legali rezultatele.

  ----------
  Pct. VII al anexei 1 la metodologie a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.
  VIII. Atribuții specifice personalului didactic

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   

  Semnalează personalului medical și directorului unității de
  învățământ încălcările legislative vizând determinanții
  comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din
  tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi
  restricționate la comercializare în școli).

  Gestionarea circuitelor
  funcționale

  Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la
  standarde a circuitelor funcționale.

  Verificarea respectării
  reglementărilor de sănătate
  publică
   
   

  a) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de
  învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
  b) Implementează recomandările, planurile de conformare și măsurile
  dispuse de medic și de directorul unității de învățământ, la
  indicația medicului și a asistentului medical.

  Verificarea condițiilor și a
  modului de preparare și servire
  a hranei

  Sprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor
  guvernamentale de nutriție de tipul "Cornul și laptele",
  "Fructe în școli" etc.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Imunizări
   

  Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea
  efectuării imunizărilor.

  Triaj epidemiologic
   

  Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și
  îndeplinește măsurile propuse de acesta.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate
   

  Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a
  elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  Aduce operativ la cunoștința personalului medical cazurile de copii
  cu boli cronice din grupă/clasă.

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  -
   
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente
   
   
   
   
   

  a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ
  în situații de necesitate de ajutor medical.
  b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 - în situații de urgențe
  medicale.
  c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de
  învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de
  ajutor medical.

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Inițiază, desfășoară și participă la activitățile de educație
  pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
  (i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
  (ii) activitate fizică;
  (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri
  (inclusiv substanțe etnobotanice);
  (iv) viața de familie, inclusiv BTS;
  (v) prevenirea accidentelor rutiere;
  (vi) pregătirea pentru acțiune în caz dezastre;
  (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";
  (viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos.
  (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare.
  b) Participă, în funcție de specialitate și de solicitări, la
  lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos.
  c) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în
  rândul preșcolarilor/elevilor.
  d) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate de bază
  sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor
  etc.).

  ----------
  Pct. VIII al anexei 1 la metodologie a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.
  IX. Atribuții specifice personalului didactic auxiliar

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   

  Semnalează personalului medical, directorului unității de
  învățământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative
  vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea
  de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice,
  alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).

  Gestionarea circuitelor
  funcționale
   

  La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină
  personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a
  circuitelor funcționale.

  Verificarea respectării
  reglementărilor de sănătate
  publică

  -
   
   

  Verificarea condițiilor și a
  modului de preparare și servire a
  hranei
   

  La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină
  implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale
  de nutriție de tipul "Cornul și laptele", "Fructe în școli", precum
  și a altor programe naționale etc.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Imunizări
   
   

  La solicitarea conducerii unității de învățământ, îndeplinește
  măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării
  imunizărilor.

  Triaj epidemiologic
   

  Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic
  în efectuarea triajului epidemiologic.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate

  -

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  -
   

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  -
   
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente

  -
   

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   

  La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație
  pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.

  X. Atribuții specifice personalului nedidactic

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   

  Semnalează personalului medical, directorului unității de învățământ
  sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând
  determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de
  produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente
  și băuturi restricționate la comercializare în școli).

  Gestionarea circuitelor
  funcționale
   
   
   

  a) Îndeplinește atribuțiile funcționale în conformitate cu normele
  legale în vigoare.
  b) La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină
  personalului medical în evaluarea și conformarea la standarde a
  circuitelor funcționale.

  Verificarea respectării
  reglementărilor de sănătate
  publică

  -
   
   

  Verificarea condițiilor și a
  modului de preparare și servire
  a hranei
   

  Contribuie la implementarea în unitatea de învățământ, în funcție
  de responsabilitățile delegate a programelor guvernamentale de
  nutriție de tipul "Cornul și laptele", "Fructe în școli", precum și
  a altor programe naționale.

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Imunizări
   
   

  Îndeplinește activitățile recomandate de medic și, la solicitarea
  conducerii unității de învățământ, pentru facilitarea efectuării
  imunizărilor.

  Triaj epidemiologic
   
   

  La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină
  personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului
  epidemiologic.

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate

  -

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  -
   

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  -
   
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente

  -
   

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   

  La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație
  pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.

  XI. Atribuțiile inspectoratului școlar județean/al municipiului București

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   
   
   
   
   
   

  a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control
  încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai
  stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool,
  droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi
  restricționate la comercializare în școli).
  b) Semnalează nevoile de amenajare și dotare administrației publice
  locale.
  c) Acordă atenție cu prioritate problemelor de sănătate a
  colectivităților în realizarea de amenajări și dotări la nivelul
  unităților de învățământ.

  Gestionarea circuitelor
  funcționale

  Sprijină directorul unității de învățământ în respectarea
  standardelor circuitelor funcționale.

  Verificarea respectării
  reglementărilor de sănătate
  publică

  -
   
   

  Verificarea condițiilor și a
  modului de preparare și servire
  a hranei

  -
   
   

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Imunizări
   
   

  Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor, la
  solicitarea direcțiilor de sănătate publică sau a unităților de
  învățământ.

  Triaj epidemiologic

   

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate

  -

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  -
   

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  -
   
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

   
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente

  -
   

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Organizează, la nivel județean/de sector, campanii și activități
  extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea stilului de
  viață sănătos.
  b) Încurajează oferta școlară pentru promovarea educației pentru
  sănătate.
  c) Realizează parteneriate, la nivel județean, cu instituții
  guvernamentale și nonguvernamentale specializate în educația
  pentru sănătate.
  d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor
  practici privind rezultatele și activitățile realizate în
  domeniul educației pentru sănătate în unitățile de învățământ.

  XII. Atribuțiile administrației publice locale cu competențe partajate

  Tipul de servicii

  Atribuții specifice

  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

  Identificarea și managementul
  riscurilor pentru sănătatea
  colectivității
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control
  încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai
  stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool,
  droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricțio-
  nate la comercializare în școli).
  b) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor
  de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare,
  obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier
  medical etc.), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim
  ajutor, contract de service pentru aparatura medicală și contract
  pentru gestionarea deșeurilor biologic periculoase, conform
  Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind
  asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu
  modificările ulterioare, Ordinului ministrului sănătății
  nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru
  asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal
  aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și
  a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru
  baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară
  din unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în
  vigoare.
  c) Asigurarea personalului medical necesar (prin contractare în
  condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008
  privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
  exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile
  administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011,
  cu modificările ulterioare) în unitățile de învățământ, în
  funcție de numărul de preșcolari/elevi.

  Gestionarea circuitelor
  funcționale

  Sprijină unitățile de învățământ în evaluarea și conformarea
  la standarde a circuitelor funcționale.

  Verificarea respectării
  reglementărilor de sănătate
  publică

  Răspunde la solicitările direcției de sănătate publică județene/
  a municipiului București privind respectarea reglementărilor de
  sănătate publică în unitățile de învățământ.

  Verificarea condițiilor și a
  modului de preparare și servire
  a hranei

  -
   
   

  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

  Imunizări

  Sprijină efectuarea imunizărilor.

  Triaj epidemiologic

  -

  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Evaluarea stării de sănătate

  -

  Monitorizarea copiilor cu
  afecțiuni cronice

  -
   

  Elaborarea raportărilor curente
  pentru sistemul informațional din
  sănătate

  -
   
   

  Eliberarea documentelor medicale
  necesare

  -
   

  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

  Acordarea de scutiri medicale

  -

  Acordarea de îngrijiri pentru
  afecțiuni curente

  -
   

  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

  Educația pentru sănătate
   
   
   

  Susține, încurajează și promovează în unitățile de învățământ
  organizarea și desfășurarea activităților curriculare, extracurricu-
  lare și extrașcolare de educație pentru sănătate și de formare a
  stilului de viață sănătos.


  Anexa 2

  la metodologie
  Baremul de dotare a cabinetelor medicale și de medicină dentară
  din unitățile de învățământ școlar și preșcolar de stat
  și particulare autorizate/acreditate
  I. Barem pentru dotarea unui cabinet medical din grădinițe

  Nr.
  crt.

  Denumirea U.M.
  (bucăți/cantitate)
  A. Instrumentar medical
  1.Tensiometru 1
  2.Stetoscop 1
  3.Casoletă (20 cm) 2
  4.Pensă de prins limba 1
  5.Abeslanguri (apăsătoare de limbă) - de unică folosință 1 cutie
  6.Ciocan pentru reflexe 1
  7.Cântar pentru persoane 1
  8.Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
  9.Panglică metrică 1
  10.Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
  11.Tăviță renală 2
  12.Foarfecă dreaptă 1
  13.Termometru maximal 2 la 20 de copii
  14.Seringă de unică folosință (5 ml) 2 la 20 de copii
  15.Seringă de unică folosință (10 ml) 1 la 20 de copii
  16.Atele (de dimensiuni diverse) 3
  17.Optotip pentru preșcolari 1
  18.Lighean 1
  19.Garou 1
  20.Măsuță pentru instrumentar 1
  21.Canapea pentru consultații 1
  22.Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) 1
  23.Eprubete 5
  24.Oglindă frontală 1
  B. Materiale sanitare
  1.Alcool sanitar 500 ml lunar
  2.Cloramină (tablete) 20 de tablete
  3.Feși 5/8 1 buc. la 20 de copii
  4.Vată 250 g la 20 de copii
  5.Pansamente sterile 10
  6.Leucoplast (2 cm și 5 cm) 2
  7.Bicarbonat de Na 100 g
  8.Betadină 100 ml
  9.Albastru de metil 100 g
  10.Rivanol 1% 0,500 l
  11.Mănuși chirurgicale 1 cutie
  12.Cearșaf de pat de unică folosință 1 rolă
  13.Prosop de unică folosință 3 role/lună
  14.Halat alb 2/persoană
  15.Apă oxigenată 0,500 l/lună
  16.Pansamente Urgo 5 buc. la 10 copii
  17.Fașă elastică 1 buc. la 50 de copii
  18.Măști de protecție sanitară 100 buc./cabinet
  19.Mușama
  20.Saci negri pentru deșeuri menajere 30 buc./lună
  21.Saci galbeni pentru deșeuri contaminate 30 buc./lună
  22.Pahar de unică folosință 5 buc. la 20 de copii

  C. Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de copii și de
  tipul grădiniței: cu program prelungit, de zi sau săptămânal)
  1.
  Methylprednisolonum 250 mg/4 ml - 5 flacoane sau Dexamethasonum
  8 mg/2 ml - 3 fiole
  2.Salbutamolum spray - 2 flacoane
  3.
  Diazepamum soluție injectabilă 10 mg/2 ml - 5 fiole (numai în trusa de
  prim ajutor) și Diazepamum soluție rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi
  4.
  Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml - 1 flacon și Paracetamolum supozitoare
  125 mg și/sau 250 mg - 1 cutie
  5.Furazolidonum 100 mg/comprimate - 10 comprimate
  6.
  Metoclopramidum soluție injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole și Metoclopramidum
  picături orale - soluție 7 mg/ml/flacon - 1 flacon
  7.Calcii gluconas soluție injectabilă 10% - 3 fiole
  8.
  Gentamicinum picături oftalmice soluție 0,03% - 1 flacon sau Naphazolinum
  picături oftalmice soluție 0,03% - 1 flacon
  9.
  Promethazinum sirop 5 mg/5 ml - 1 flacon sau Loratadinum sirop 1 mg/ml -
  1 flacon
  10.Epinephrinum soluție injectabilă 1 mg/ml - 3 fiole
  11.Glucosum 33% soluție injectabilă 3,3 g/10 ml - 3 fiole
  12.Apă distilată - 3 fiole
  13.Clorură de sodiu 9 mg/l - 5 fiole
  14.Unguent cu antibiotic
  15.
  Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, spray cutanat, suspensie
  - 1 flacon
  16.Oxymetazolinum picături nazale - soluție - 1 flacon
  17.
  Heparinoidum unguent sau similar medicație antivaricoasă heparină sau
  heparinoizi pentru utilizare locală - 2 tuburi
  18.Oxeladinum sirop - 1 flacon
  19.Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri
  20.Metamizolum 300 mg supozitoare -1 cutie
  21.Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluție - 2 flacoane
  22.Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinații - 1 cutie
  23.Diclofenacum gel - 2 tuburi
  24
  EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml
  pentru o doză unică de 0,3 ml (numai în trusa de prim ajutor pentru uni-
  tățile de învățământ a căror conducere a fost informată în scris de către
  părinți că au copii care suferă de alergii) - două cutii cu câte 1 stilou
  D. Mobilier pus la dispoziție de grădiniță
  1.Birou 1
  2.Dulap fișier 1
  3.Dulap vestiar 1
  4.Scaune 4
  5.Coș cu pubelă 2
  6.Cuier 1
  7.Pătură
  8.Calculator cu imprimantă
  9.
  Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergenți
  pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)
  10.Dozator de apă cu bidoane rezervă
  E. Evidențe primare
  1.Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
  2.Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
  3.Bilet de trimitere
  4.Fișă de raportare lunară
  5.
  Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalență) și al
  consultațiilor
  6.Condică de prescripții pentru aparat
  7.Registru de tratamente medicale
  8.Registru de consultații
  9.Registru de evidență specială a bolnavilor
  10.Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
  11.Registru de evidență a bolilor transmisibile
  12.Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  13.Rețetă medicală
  14.Tabel de catagrafie
  15.Bilet de internare
  16.Fișă medicală pentru copii
  17.
  Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în
  familie/colectivitate
  18.Ștampilă cabinet medical
  F. Consumabile de birou și de calculator
  1.Coli de scris
  2.Coli fotocopiere
  3.Agrafe
  4.Capsator
  5.Pix
  6.Creion
  7.Gumă
  8.Caiete
  9.Tuș
  10.Pastă corectoare
  11.Ace cu gămălie
  12.Lipici
  13.Dosare
  14.Folii protectoare
  15.Agendă medicală
  16.Biblioraft
  17.Toner

  (la 15-06-2018, Baremul de la pct. 1 din anexa 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.764 din 29 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 15 iunie 2018 )

  II. Barem pentru dotarea unui cabinet medical școlar

  Nr.
  crt.

  Denumirea U.M.
  (bucăți/cantitate)

  A. Instrumentar medical

  1.

  Tensiometru 1

  2.

  Stetoscop 1

  3.

  Casoletă (20 cm) 2

  4.

  Pensă de prins limba 1

  5.

  Abeslanguri (apăsătoare de limbă) 10 (la 500 de elevi) de unică folosință

  6.

  Ciocan pentru reflexe 1

  7.

  Cântar pentru persoane 1

  8.

  Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1

  9.

  Panglică metrică 1

  10.

  Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2

  11.

  Tăviță renală 2

  12.

  Foarfecă dreaptă 1

  13.

  Termometru maximal 5 (la 500 de elevi)

  14.

  Seringă de unică folosință (5 ml) 5 (la 500 de elevi)

  15.

  Seringă de unică folosință (10 ml) 5 (la 500 de elevi)

  16.

  Atele (de dimensiuni diverse) 3

  17.

  Optotip pentru școlari 1

  18.

  Pahar de unică folosință 5

  19.

  Lighean 1

  20.

  Garou 1

  21.

  Măsuță pentru instrumentar 1

  22.

  Canapea pentru consultații 1

  23.

  Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) 1

  24.

  Eprubete 5

  B. Materiale sanitare

  1.

  Alcool sanitar 500 ml lunar

  2.

  Cloramină (tablete) 20 de tablete

  3.

  Feșe 5/8 5 la 500 de elevi

  4.

  Feșe 8/10 5 la 500 de elevi

  5.

  Vată 500 g la 500 de elevi

  6.

  Pansamente sterile 20

  7.

  Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3

  8.

  Bicarbonat de Na 100 g

  9.

  Betadină 100 ml

  10.

  Albastru de metil 100 g

  11.

  Rivanol 1% 0,500 l

  12.

  Mănuși chirurgicale de protecție 1 cutie

  13.

  Cearșaf de pat de unică folosință 1 rolă

  14.

  Prosop de hârtie 3/lună

  15.

  Halat alb 2/persoană

  16.

  Apă oxigenată

  17.

  Pansamente Urgo

  18.

  Fașă elastică

  19.

  Măști de protecție sanitară

  20.

  Mușama

  21.

  Saci negri pentru deșeuri menajere 30 buc./lună

  22.

  Saci galbeni pentru deșeuri contaminate 30 buc./lună

  23.

  Geantă frigorifică (având mărimea în funcție de numărul elevilor din
  școală)

  24.

  Baterii pentru gheață geantă frigorifică

  C. Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de elevi și dacă
  există sau nu internat)

  1.

  Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole

  2.

  Salbutamolum spray - 2 flacoane

  3.

  Diazepamum soluție injectabilă 10 mg/2 ml - 3 fiole (numai în trusa de
  prim ajutor) și Diazepamum soluție rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi

  4.

  Paracetamolum comprimate - 2 cutii

  5.

  Metoclopramidum soluție injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole și Metoclopramidum
  comprimate - 10 comprimate

  6.

  Calcii gluconas soluție injectabilă 10% - 3 fiole

  7.

  Naphazolinum picături oftalmice - soluție 2 flacoane

  8.

  Promethazinum sirop - 2 flacoane

  9.

  Vaccin tetanic adsorbit - 5 fiole

  10.

  Epinephrinum soluție injectabilă 1mg/ml - 5 fiole

  11.

  Glucosum 33% soluție injectabilă 3,3 g/10 ml - 5 fiole

  12.

  Apă distilată - 5 fiole

  13.

  Clorură de sodiu 9 mg/l-5 fiole

  14.

  Chlorphenaminum comprimate - 1 cutie sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1
  flacon și Loratadinum comprimate - 1 cutie

  15.

  Butylscopolammonii bromidum, comprimate - 10 comprimate

  16.

  Unguent cu antibiotic - 1 tub

  17.

  Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, spray cutanat, suspensie
  - 1 flacon

  18.

  Oxymetazolinum picături nazale - soluție - 2 flacoane

  19.

  Acidum acetiylsalicylicum 500 mg, comprimate -10 comprimate

  20.

  Heparinoidum unguent 1 tub sau similar medicație antivaricoasă heparina
  sau heparinoizi pentru utilizare locală - 1 tub

  21.

  Combinații (sulfat de atropină, ergoton, clorhidrat de propranolol,
  amobarbital sodic) comprimate filmate - 10 comprimate filmate

  22.

  Trimebutinum comprimate filmate - 10 comprimate filmate

  23.

  Gluconolactat de calciu și magneziu - 5 fiole;

  24.

  Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de
  magneziu) comprimat masticabil - 10 comprimate masticabile

  25.

  Oxeladinum sirop - 1 flacon

  26.

  Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri

  27.

  Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluție - 2 flacoane

  28.

  Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinații - 1 cutie

  29.

  Diclofenacum gel - 1 tub

  30.

  Phenylbutazonum crema - 1 tub

  31.

  Drotaverinum comprimate - 10 comprimate

  32.

  Bromhexinum comprimate sau Acetylcysteinum comprimate - 10 comprimate

  33.

  Nifedipinum drajeuri - 5 drajeuri

  34.

  EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru
  o doză unică de 0,3 ml (numai în trusa de prim ajutor pentru unitățile de învățământ
  a căror conducere a fost informată în scris de către părinți că au copii care suferă
  de alergii) - două cutii cu câte 1 stilou

  D. Aparate și instrumente facultative

  1.

  Dinamometru pentru adulți și copii (pentru forța musculară) 2

  2.

  Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2

  3.

  Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1

  4.

  Tabele pseudoizocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor) 1

  5.

  Audiometru portabil 1

  E. Mobilier asigurat de unitatea de învățământ

  1.

  Birou 1

  2.

  Dulap fișier 1

  3.

  Dulap vestiar 1

  4.

  Scaune 4

  5.

  Coș cu pubelă 2

  6.

  Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1

  7.

  Cuier 1

  8.

  Pătură 1

  9.

  Calculator cu imprimantă

  10.

  Dozator de apă cu bidoane rezervă

  11.

  Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent
  pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)

  F. Evidențe primare

  1.

  Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1

  2.

  Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare

  3.

  Bilet de trimitere simplu

  4.

  Fișă de raportare lunară

  5.

  Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalența) și al
  consultațiilor

  6.

  Condică de prescripții pentru aparat

  7.

  Registru de tratamente medicale

  8.

  Registru de consultații

  9.

  Registru de evidență specială a bolnavilor

  10.

  Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate

  11.

  Rețetă medicală simplă

  12.

  Tabel de catagrafie

  13.

  Fișă medicală pentru copii

  14.

  Fișă medicală pentru adulți

  15.

  Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în
  familie/colectivitate

  16.

  Fișă de plan pentru vaccinări

  17.

  Înștiințare

  18.

  Registru de vaccinări

  19.

  Dare de seamă privind activitatea dispensarului medical școlar

  20.

  Ștampilă cabinet medical

  G. Consumabile de birou și de calculator

  1.

  Coli de scris

  2.

  Coli fotocopiere

  3.

  Agrafe, ace cu gămălie

  4.

  Capsator

  5.

  Pix, creioane, gumă

  6.

  Caiete

  7.

  Tuș

  8.

  Pastă corectoare

  9.

  Lipici

  10.

  Dosare, folii protectoare

  11.

  Agendă medicală

  12.

  Biblioraft

  13.

  Toner

  (la 15-06-2018, Baremul de la pct. 2 din anexa 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.764 din 29 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 15 iunie 2018 )

  III. Barem minim pentru dotarea unui cabinet de medicină dentară școlară

  A. Instrumentar medical - fonduri de la Ministerul Sănătății

  1.

  Seringă Uniject

  2

  2.

  Ace atraumatice de unică folosință pentru seringa Uniject

  100

  3.

  Seringi de unică folosință (5 ml)

  100/500 de elevi

  4.

  Mânere de bisturiu

  3

  5.

  Lame sterile pentru bisturiu drept și curb

  100

  sau

  6.

  Bisturiu de unică folosință

  50

  7.

  Clești pentru extracție maxilar superior

  9

  8.

  Clești pentru extracție maxilar inferior

  9

  9.

  Clește crampon

  1

  10.

  Elevatoare drepte

  4

  11.

  Elevatoare curbe

  6 (3 perechi)

  12.

  Mânere pentru oglindă dentară

  25

  13.

  Oglinzi dentare

  25

  14.

  Pense dentare

  25

  15.

  Sonde dentare

  25

  16.

  Spatule dentare

  25

  17.

  Canule pentru aspirarea salivei (unică folosință)

  100

  18.

  Pense instrumentar

  2

  19.

  Tăvițe renale mici

  2

  20.

  Tăvițe renale mari

  2

  21.

  Casolete (14 cm și/sau 19 cm)

  2

  22.

  Cutii instrumentar

  4

  23.

  Truse pentru detartraj

  3

  24.

  Perii pentru periaj dentar profesional

  50

  25.

  Pensă Pean

  2

  26.
   

  Truse de consultație de unică folosință pentru pacienții
  cu antecedente de hepatită acută B și C

   
  10

  27.
   

  Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit
  în cabinetul de medicină dentară

   
  3 (un set)

  28.

  Excavatoare duble

  15

  29.

  Fuloare dentare

  15

  30.

  Chiurete alveolare

  4

  31.

  Foarfecă chirurgicală

  2

  32.

  Linguri standard pentru amprentă

  10 (5 perechi)

  33.

  Matrice circulară

  1

  34.

  Portmatrice

  1

  35.

  Cuțit pentru ceară

  1

  36.

  Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare

  1

  37.

  Bol de cauciuc

  1

  38.

  Lampă de spirt

  1

  39.

  Freze diamantate sau din oțel pentru piesă dreaptă

  5

  40.

  Freze diamantate sau din oțel pentru piesă unghi

  20

  41.

  Freze din oțel pentru turbină

  20

  42.

  Freze diamantate pentru turbină

  10

  43.

  Freze Beutelrock

  5 (o cutie)

  44.
   

  Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom,
  Lentullo, Miller, Tirre-nerves, Kerr)

  1 cutie din
  fiecare tip

  45.

  Freze pentru lustruit

  5

  46.

  Matrice metalică

  5

  47.

  Matrice din celuloid

  1 cutie

  48.

  Ace chirurgicale

  5

  49.
   

  Instrumentar si materiale pentru finisarea obturațiilor
  coronare

   
   

  B. Aparatură medicală - fonduri de la autoritatea publică locală

  1.

  Unit dentar

  1

  2.

  Fotoliu dentar

  1

  3.

  Compresor

  1

  4.

  Sterilizator cu aburi sau etuvă pupinel

  1

  5.

  Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii

  1

  6.

  Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii

  1

  7.

  Amalgamator

  1

  8.

  Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na

  1

  9.
   

  Piese de schimb și materiale de întreținere pentru
  echipamente și aparatură stomatologică

   
   

  C. Materiale stomatologice - fonduri de la autoritatea publică locală

  1.

  Dentocalmin

  2 flacoane

  2.

  Eugenol

  2 flacoane

  3.

  Oxid de zinc

  125 g

  4.

  Iodoform

  1 cutie

  5.

  Pastă pe bază de hidroxid de calciu

  2 tuburi/seringi

  6.

  Material de obturație provizorie

  3 flacoane

  7.

  Ciment fosfat de zinc

  1 cutie

  8.

  Pastă devitalizantă

  1 flacon

  9.

  Pastă mumifiantă

  1 flacon

  10.

  Clorură de zinc

  1 flacon

  11.

  Soluții pentru antiseptizarea canalelor radiculare

  4 flacoane

  12.

  Capsule Ag + Hg

  1 cutie

  13.

  Ciment tip ionimer de sticlă

  1 cutie

  14.
   

  Materiale compozite pentru obturații definitive coronare
  + accesoriile necesare (demineralizant, liant)

   
  2 cutii

  15.

  Materiale pentru obturații definitive radiculare

  1 cutie

  16.

  Materiale de profilaxie dentară

  1 cutie

  17.
   

  Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de
  tip alginat și de tip siliconic în două consistențe)

   
  2 cutii

  18.

  Gelaspon

  1 cutie

  19.

  Antibiotic pentru alveolite postextracționale

  1 flacon

  20.

  Pastă pentru periaj profesional

  1 flacon

  21.

  Conuri din gutapercă

  1 cutie

  22.

  Conuri din hârtie

  1 cutie

  23.

  Anestezic în carpule pentru seringă Uniject

  100 buc.

  24.

  Lidocaină spray

  2 flacoane

  D. Materiale sanitare

  1.
   

  Mănuși de consultație
   

  100 (50 de
  perechi)

  2.

  Măști de protecție

  50

  3.

  Rulouri de vată

  1 pungă

  4.

  Feși tifon 10/10

  30 buc.

  5.

  Comprese sterile

  30 de pachete

  6.

  Alcool sanitar/alb

  1 litru

  7.

  Vată

  1.000 g

  8.

  Produse pentru dezinfecția instrumentarului stomatologic

  2 litri

  9.

  Produse pentru dezinfecția mâinilor

  1 litru

  10.

  Dezinfectant pentru turbină și piese de mână

  1 flacon

  11.

  Lubrifiant pentru turbină și piese de mână

  1 flacon

  12.

  Hârtie prosop

  4 role

  13.

  Halat de protecție

  2 buc./persoană

  14.

  Pahare de unică folosință

  100 buc.

  15.

  Câmpuri de hârtie pentru truse individuale

  3 pachete

  16.

  Bavete de unică folosință

  1 pachet

  17.

  Lanț pentru bavete de unică folosință

  1 buc.

  18.

  Bandă pentru testarea fizico-chimică la căldură uscată

  1 rolă

  19.

  Perhidrol

  250 ml

  20.

  Produse pentru dezinfectarea suprafețelor de lucru

  2 litri

  21.

  Produse pentru dezinfectarea suprafețelor mari

  1 litru

  22.

  Soluție pentru sterilizare la rece

  1 litru

  23.

  Saci galbeni pentru deșeuri cu risc infectocontagios

  3 role

  24.

  Saci negri pentru deșeuri menajere

  3 role

  25.

  Cutii de carton pentru deșeuri cu risc infectocontagios

  4 buc.

  26.
   

  Cutii din PVC pentru deșeuri tăietoare înțepătoare cu
  risc infectocontagios

   
  4 buc.

  IV. Medicamente obligatorii conform Deciziei Colegiului Medicilor nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

  Nr.
  crt.

  DCI

  Forma farmaceutică

  Cantitate

  1.

  Nitroglicerină (Nitroglicerina)
  sau
  Nitroglicerină (Maycor nitro spray, Nitromint)

  capsule 0,5 mg sau 0,65 mg
  sau
  aerosol 0,4 mg/doză

  1 flacon (40 de
  capsule)
  1 flacon (10 g)

  2.

  Nifedipină (Adalat, Corinfar, Nifedipin, Nifadil)

  tablete sau capsule 10 mg

  10 buc.

  3.

  Acid acetilsalicilic (Aspirină)

  capsule 500 mg

  10 buc.

  4.

  Furosemid (Furorese, Lasix)

  fiole 20 mg/2 ml

  10 buc.

  5.

  Adrenalină

  fiole 1 mg/1 ml

  5 buc.

  6.

  Efedrină

  fiole 10 mg/1 ml

  5 buc.

  7.

  Atropină

  fiole 10 mg/1 ml

  5 buc.

  8.

  Hidrocortizon Hemisuccinat (Flebocortid,
  Hidrocortizone)

  flacoane 100 mg,
  fiole 25 mg

  2 g (20 x 100 mg
  sau 80 x 25mg)

  9.

  Clemastinum (Tavegyl) sau
  Prometazină (Romergan)

  fiole 2 mg/1 ml
  fiole 50 mg/2 ml

  10 buc.
  10 buc.

  10.

  Cimetidină (Histodil) sau
  Ranitidină (Zantac)

  fiole 200 mg/2 ml
  fiole 50 mg/2 ml

  5 buc.
  5 buc.

  11.

  Aminofilină (Miofilin)

  fiole 240 mg/10 ml

  2 buc.

  12.

  Clorură de sodiu 9 la mie
  Clorură de sodiu 9 la mei

  fiole 10 ml
  pungi 500 ml

  5 buc.
  2 buc.

  13.

  Glucoză 10%

  pungi 500 ml

  1 buc.

  14.

  Calciu gluconic

  fiole 500 mg/5 ml

  3 buc.

  15.

  Ketorolac (Ketorol, Ketrodol, Toradol) sau
  Metamizol (Algocalmin, Analgin, Novalgin)

  fiole 30 mg/1 ml
  fiole 500mg/2 ml

  5 buc.
  10 buc.

  16.

  Drotavertin (NO-SPA)

   

  10 buc.

  17.

  Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox,
  Moxilen)

  capsule 500 mg

  5 buc.

  18.

  Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan,
  Lanacine)

  capsule 150 mg sau 300 mg

  4 buc.

  19.

  EpiPen 150 micrograme

  soluție injectabilă în stilou
  preumplut cu 2 ml pentru o
  doză unică de 0,3 ml
  (numai pentru unitățile de învățământ a
  căror conducere a fost informată în scris de
  către părinți că au copii care
  suferă de alergii) -

  două cutii cu câte 1 stilou

  (la 15-06-2018, Punctul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.764 din 29 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 15 iunie 2018 )


  Anexa 3

  la metodologie
  Documentele medicale necesare la
  înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ1. Documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ sunt:
  a) adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă;
  b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă.
  ----------
  Pct. 1 al anexei 3 la metodologie a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.
  2. Adeverința medicală se eliberează în următoarele circumstanțe:
  a) La înscrierea în fiecare ciclu de învățământ - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul.
  ----------
  Lit. a) a pct. 2 al anexei 3 la metodologie a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.

  b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.
  c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă.
  3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe:
  a) după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;
  b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

  Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinței medicale
  a) La înscrierea în clasa I:
  (i) Această adeverință este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanț a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligația consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învățământul obișnuit".(ii) Pentru copiii care se înscriu în unități de învățământ cu cabinet medical școlar propriu medicul colectivității de preșcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum și imunizările efectuate.(iii) Copiii care au frecventat o grădiniță cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar vor depune la înscriere și fișa medicală de la grădiniță.
  b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar:
  (i) În unitățile școlare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în școala profesională, elevii care au avut fișe medicale la cabinetul medical al școlii absolvite le vor depune și pe acestea o dată cu adeverința medicală menționată anterior, iar elevii care provin din unități școlare în care nu au avut fișă medicală vor prezenta odată cu adeverința medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea școlară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.(ii) Medicul care completează adeverința medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învățământ are obligația să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.(iii) Adeverința medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învățământ se va elibera ținându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate.
  c) La transfer
  (i) Adeverința se însoțește, după caz, de fișa medicală școlară de la cabinetul medical al unității de la care se transferă.(ii) Elevii care nu au fișe medicale vor prezenta o adeverință medicală de același tip, eliberată de medicul unității școlare de la care provin, precum și o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

  Anexa 1

  la anexa 3 la metodologie
  Unitatea sanitară unde s-a efectuat evaluarea ......../(denumirea, adresa, telefonul)...................
  ADEVERINȚĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN COLECTIVITATE
  Numele și prenumele: ......................................................, sexul: ........., vârsta: ......................
  Adresa (strada nr., orașul, județul/sectorul): ..............................................................................
  Instituția la care dorește să se înscrie (școala, liceul, grădinița, creșa): ................................................
  Numele și prenumele părintelui/tutorelui legal instituit ....................................................................
  Telefonul de contact al părintelui/tutorelui legal instituit ................................................................
  Antecedente patologice NU [] DA []:– astm []– sindrom de hiperactivitate []– otită medie cronică []/recurentă []– maladii congenitale de cord []– probleme de învățare []/dezvoltare []– diabet zaharat []– leziuni osteoarticulare []– convulsii []– tulburări de vorbire [], auz [], vedere []– tuberculoză []– altele []: ..............................................................................
  Dacă ați bifat cel puțin una dintre acestea, atașați documente medicale relevante.
  Alergii
  NU [] DA []:– medicamentoase: .........................................................................– alimentare: .............................................................................– altele: .................................................................................
  Medicație pentru afecțiuni cronice
  NU [] DA []: (listați)
  ..........................................................................................
  Vaccinări (vezi aviz epidemiologic)
  Examen fizic
  Înălțime ............. cm; greutate ............ kg; indice de masă corporală ................ kg/mp
  Presiunea arterială (pentru copii peste 3 ani) .....................................................
  Examen fizic general (normal []/anormal [])

  ORL
  Dentiție normală
  Extremitate cefalică - regiune cervicală:
  Ganglioni limfatici normali
  Pulmonar normal
  Cardiovascular norma
  Abdominal normal
  Genitourinar normal
  Extremități normale
  Tegumente normale
  Dezvoltare psihologică normală
  Limbaj normal
  Comportament normal

  ................................
  DA [] NU []: ...................
  ................................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................
  DA [] NU []: ...................

  Dezvoltare (copii preșcolari)
  În limite normale DA [] NU []: .....................................................................
  Dacă ați bifat NU, precizați tipul de afectare:– cognitivă ........................................................................................– comunicare/limbaj ................................................................................– emoțională/socială ...............................................................................– adaptare .........................................................................................– motricitate ......................................................................................
  Auz Vizual– Audiometrie (după caz) - Acuitate vizuală
  normal [] normală DA []
  anormal []: ......................... NU []: ................
  ..................................... Ochi stâng: ...................
  ..................................... Ochi drept: ...................
  ..................................... - Corecție cu lentile NU [] DA []– Strabism NU [] DA []
  Recomandări
  Activitate fizică normală DA [] NU [] restricții (după caz): .....................................................
  Alimentație diversificată DA [] NU [] restricții: ................................................................
  Reevaluarea este necesară:– NU [] DA [] pentru ................................................................. data programată _ _/_ _/_ _
  Evaluări suplimentare NU [] DA [] care ...........................................................................
  Necesitatea unui sistem special de educație [] Altele .........................................................
  Rezultatul evaluării
  Copil apt []/inapt [] pentru intrarea în colectivitate
  Observații .......................................................................................................
      Data examinării Semnătura medicului,
                                           gradul profesional și parafa
      ............... .............................

  NOTE:1. Evaluarea se realizează pe baza examinării clinice și a antecedentelor personale existente la fișa medicală a copilului.2. Investigații clinice și paraclinice suplimentare vor fi solicitate de către medicul de familie doar în cazul existenței semnelor și simptomelor specifice de boală acută/cronică/infecțioasă.3. Adeverința medicală poate fi eliberată de medicul de familie la efectuarea examenelor anuale de bilanț ale preșcolarilor și elevilor, eliberarea acesteia reprezentând activitate de suport, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare.
  ----------
  Anexa 1 a anexei 3 la metodologie a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015, având conținutul prevăzut în anexa 1 din același act normativ.


  Anexa 2

  la anexa 3 la metodologie– față-
      Județul ................................ Codul numeric personal
      Localitatea ............................ [][][][][][][][][][][][][]
      Unitatea sanitară ......................

  AVIZ EPIDEMIOLOGIC PENTRU (RE)INTRARE ÎN COLECTIVITATE
  anul ........ luna ...... ziua .......
  Numele ..................... Prenumele ........................................
  Prenumele tatălui ..............................
  Data nașterii: anul ........... luna ........ ziua ........
  Domiciliul: localitatea ....................... str. ........................ nr. .... bl. .... ap. ..... sectorul/județul ..........................
  ARE []/NU ARE [] semne și simptome sugestive de boală transmisibilă: .....................................................................
  S-a eliberat prezenta pentru: ....................................................
  A se vedea situația vaccinărilor pe verso.
  Semnătura și parafa medicului,
  - verso -
  Unitatea sanitară ..../(denumirea, adresa, telefonul, fax) ..........
  FIȘA DE VACCINĂRI*1) Notă
  *1) Însoțește avizul epidemiologic la înscrierea preșcolarilor și elevilor în unitatea de învățământ.

  Numele și prenumele: ................................................................................
  Sexul: ........................ Vârsta: ..................
  Adresa (strada nr., orașul, județul/sectorul) .............................................................................
  Instituția la care dorește să se înscrie (școala, liceul, grădinița, creșa): ..............................................
  Numele și prenumele părintelui: ...........................................................................................
  Telefoanele de contact ale părintelui: ....................................................................................
  Vaccinări– numărul carnetului de vaccinări al copilului ............................................................................
  a) vaccinări conform Programului național de vaccinare

      *)hepatita B _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      BCG _ _/_ _/_ _
      *)DTP _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
                    _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _

      *)Hib _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      *)Polio _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      ROR _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
  Notă
  *) Se menționează toate antigenele administrate, indiferent de tipul de vaccin utilizat (mono-, tetra-, penta- sau hexavalente).

  b) vaccinări opționale
      gripal _ _/_ _/_ _
      pneumococic _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      rotavirus _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      varicela _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      HPV _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      Hepatita A _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
      Altele,
      specificați ____________ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _

      Data Eliberată de ..........................
      ............. (numele, prenumele, parafa și semnătura)
  ----------
  Anexa 2 a anexei 3 la metodologie a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.057 din 26 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015, având conținutul prevăzut în anexa 2 din același act normativ.


  Anexa 4

  la metodologie
  Normarea personalului medical din unitățile de învățământ
  Normarea personalului medical din unitățile de învățământ se realizează după cum urmează:I. Grădinițe:
  a) grădinițe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preșcolari (5 grupe):

  ● 1/2 normă post asistent medical;
  ● 1/4 normă post medic;
  b) grădinițe cu program prelungit:– grădinițe cu mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe):

  ● un post asistent medical;
  ● 1/4 normă post medic;– grădinițe cu mai mult de 100 de preșcolari:
  ● două posturi asistent medical (asigurare două ture);
  ● 1/4 normă post medic;
  c) grădinițele cu program săptămânal:– grădinițe cu mai puțin de 60 de preșcolari:

  ● 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a și o asistentă medicală în tura a III-a);
  ● 1/4 normă post medic;– grădinițe cu mai mult de 60 de preșcolari:
  ● 4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a și o asistentă medicală în tura a III-a);
  ● 1/4 normă post medic.II. Școli:
  a) școlile cu mai puțin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical;
  b) școlile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;
  c) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură);
  d) școlile cu mai puțin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic;
  e) școlile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;
  f) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic;
  g) școli cu 1.000-1.500 de elevi:– o normă post medic dentist;– o normă post asistentă medicală de medicină dentară.
  III. Unități de învățământ superior:
  a) unități de învățământ cu mai mult de 3.000 de studenți - o normă post medic;
  b) unități de învățământ cu mai mult de 1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală;
  c) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post medic dentist;
  d) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală de medicină dentară.
  --------------
  Anexa 4 la metodologie a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 6.555 din 20 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012, conform pct. 2 al art. I din același act normativ.
  ---------