HOTĂRÎRE Nr. 296 din 4 mai 1995
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 15 mai 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 171/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 29 aprilie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
  "HOTĂRÎRE
  privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor"
  2. Capitolul 1 va avea următorul titlu:
  "CAP. 1
  Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a şomerilor"
  3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "ART. 1 - (1) Activitatea de calificare, recalificare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a şomerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, perfecţionarea formelor de protecţie socială a persoanelor neocupate, mărirea sanselor acestora de reintegrare profesională.
  (2) Calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor se organizează de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, după cum urmează:
  a) prin centrele proprii de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor;
  b) prin unităţi de învăţământ organizate conform legii, pe bază de convenţie;
  c) prin alte unităţi - regii autonome, societăţi comerciale, alţi agenţi economici, de stat sau particulari, autorizaţi conform legii, pe bază de convenţie."
  4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "ART. 2 - Stabilirea meseriilor, specialitatilor, funcţiilor şi activităţilor în care urmează a fi calificaţi, recalificati sau perfectionati somerii se va face pe baza documentării, analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul de moment şi de perspectiva de forta de muncă în profil teritorial, precum şi la cererea expresă a agenţilor economici sau a şomerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata."
  5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "ART. 3 - (1) Planurile şi programele de pregătire pentru cursuri sau alte forme de pregătire şi perfecţionare profesională a şomerilor se elaborează de către unităţile pregătitoare menţionate la art. 1 sau de către instituţii sau persoane fizice de specialitate şi se aproba de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
  (2) Planurile şi programele de pregătire pentru meseriile sau activităţile complexe se elaborează de regula în sistem modular: modulul de baza (de calificare) şi modulele de completare (perfecţionare).
  Meseriile sau activităţile complexe pentru care se introduce sistemul modular de pregătire se stabilesc de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Învăţământului."
  6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "ART. 4 - (1) Pregătirea profesională a şomerilor poate avea o durată de până la 9 luni şi se stabileşte în mod diferenţiat, în raport cu complexitatea meseriei sau activităţii respective, prin planurile şi programele de pregătire.
  În cazuri deosebite, ministrul muncii şi protecţiei sociale poate aproba, în baza unei documentaţii justificative, ca durata pregătirii să fie mai mare, fără a depăşi 24 de luni.
  (2) Pentru recalificarea unor persoane în meserii, profesii sau activităţi pentru care acestea au deja unele cunoştinţe şi deprinderi practice, durata programelor de pregătire poate fi redusă, de către organizatori, până la jumătate din durata unui curs de acelaşi profil.
  (3) Pregătirea profesională a şomerilor se poate face atât în perioada ajutorului de şomaj sau a ajutorului de integrare profesională, cît şi în perioada primirii alocaţiei de sprijin. Pregătirea începută în perioada primirii ajutorului de şomaj sau a ajutorului de integrare profesională poate fi continuată în perioada primirii alocaţiei de sprijin, fără a putea depăşi termenul acordării acesteia."
  7. Articolul 5 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "ART. 5 - (1) Obligaţia de a urma o formă de pregătire profesională o au persoanele beneficiare de ajutoare de şomaj sau de integrare profesională stabilite de către direcţia de muncă şi protecţie socială în vederea reintegrarii lor în munca sau prestării unei activităţi autorizate.
  (2) La formele de pregătire profesională organizate în condiţiile prezentei hotărâri sunt admise persoanele apte de muncă pentru meseria, profesia sau activitatea respectiva, care au studiile corespunzătoare şi au fost selectate şi orientate profesional.
  Pentru unele meserii sau activităţi mai simple, care nu necesita pregătire teoretică, pot fi admise la cursuri şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, dar poseda cunoştinţe minime necesare însuşirii meseriei sau activităţii respective, verificate printr-un test de cunoştinţe."
  8. Articolul 6 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "ART. 6 - (1) Persoanele care primesc ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, admise la cursurile de calificare, recalificare sau alte forme de pregătire profesională, sunt obligate sa încheie un angajament cu direcţia de muncă şi protecţie socială, care, în cazul nerespectării de către titular a obligaţiilor asumate, constituie titlu executoriu, potrivit legii.
  (2) Pentru persoanele care primesc ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, admise la pregătire profesională ca urmare a cererii agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, direcţiile de muncă şi protecţie socială vor încheia cu aceştia convenţii privind încadrarea în munca."
  Alineatele (3) şi (4) ale articolului 6 se abroga.
  9. Articolul 7 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "ART. 7 - (1) Calificarea, recalificarea, perfecţionarea sau alte forme de pregătire profesională cuprind pregătirea teoretică şi instruirea practica sau numai instruirea practica sau numai pregătirea teoretică, după caz.
  (2) Pregătirea teoretică se asigura, după caz, la sediul centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sau la unităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c); programul de pregătire teoretică se poate organiza, în funcţie de condiţii, în 1-2 zile pe saptamina, comasat, sau în 2-3 cicluri."
  10. Articolul 9 va avea doua alineate cu următorul cuprins:
  "ART. 9 - (1) Persoanelor care au absolvit cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare, organizate conform prezentei hotărâri, li se eliberează de către centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sau, când nu exista centre, de către direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială, certificat de absolvire, care le conferă dreptul sa practice ocupaţia, meseria sau specializarea în care au fost pregatiti prin aceste forme.
  (2) Sistemul de organizare, desfăşurare şi absolvire a cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională pentru şomeri se va reglementa prin norme metodologice aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale."
  11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "ART. 10 - Persoana care primeşte ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, cuprinsă la diferite forme de pregătire profesională, are, potrivit legii, următoarele drepturi şi obligaţii:
  A. Drepturi:
  a) sa primească ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin pe toată durata cît se afla în pregătire şi, în continuare, până la data repartizării în munca ori a începerii unei activităţi autorizate, fără a depăşi termenele prevăzute de lege;
  b) sa beneficieze de drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensie de invaliditate, alocaţie pentru copii şi asistenţa medicală gratuita, stabilite de lege pentru persoanele încadrate în munca, pe toată perioada prevăzută la lit. a);
  c) sa beneficieze gratuit de rechizite şi materiale de instruire şi sa primească în folosinţă manuale;
  d) sa beneficieze, conform legii, de haine şi echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;
  e) sa primească, în funcţie de rezultatele obţinute, o indemnizaţie de până la 10% din valoarea operaţiunilor sau lucrărilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unităţile în care se desfăşoară instruirea practica;
  f) sa primească cazare gratuita în cămine şi masa contra cost în aceleaşi condiţii ca şi personalul angajat, în cazul în care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieşte la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregătire; în situaţia în care nu se poate asigura cazarea în cămine, unitatea la care urmează a fi repartizata persoana care beneficiază de ajutor de şomaj va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de 2 stele;
  g) sa primească abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar şi auto, dacă distanta de la domiciliu până la unitatea de pregătire aflată în alta localitate depăşeşte 5 km, precum şi abonament gratuit pe maximum doua trasee de transport orasenesc în comun;
  h) să se retragă de la curs pentru a se încadra în munca sau pentru a începe o activitate autorizata, dovedite cu adeverinta de încadrare, respectiv autorizaţie de funcţionare sau dacă starea sănătăţii, dovedită cu acte medicale, nu permite continuarea cursului;
  i) sa continue cursul început în perioada acordării ajutorului de şomaj sau a ajutorului de integrare profesională şi după expirarea perioadei, dacă nu are dreptul la alocaţie de sprijin, fără a suporta cheltuielile de pregătire, până la terminarea cursului.
  B. Obligaţii:
  a) să respecte angajamentul încheiat cu direcţia de muncă şi protecţie socială, conform prevederilor art. 6;
  b) sa frecventeze cursul conform orarului stabilit; absentele nemotivate se sancţionează de către organizator prin diminuarea indemnizaţiei prevăzute la lit. A e), corespunzător numărului de ore absentate; dacă numărul absentelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat şi nu mai poate urma un alt curs gratuit;
  c) să respecte normele de protecţie a muncii şi disciplina muncii pe durata cursului;
  d) sa restituie cheltuielile de şcolarizare, dacă după absolvire refuza fără motive temeinice repartizarea în munca."
  12. Articolul 11 alineatele (1), (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "ART. 11 - (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare şi perfecţionare a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin se suporta de către direcţiile de muncă şi protecţie socială din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.
  În aceste cheltuieli se includ taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, cheltuielile prevăzute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A c), d), g), i), art. 17 alin. (2) şi art. 18 alin. (2) din prezenta hotărâre.
  (2) Taxa de participare la cursuri sau la alte forme de pregătire profesională se stabileşte de către centrele sau unităţile în care acestea se desfăşoară, împreună cu direcţia teritorială de muncă şi protecţie socială, şi cuprinde, în condiţiile legii, totalitatea cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare, recalificare sau perfecţionare: cheltuieli de personal, întreţinere şi gospodărire, materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional.
  (3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tipărite, a planurilor şi programelor de pregătire, manuale, materiale didactice, publicitate prin presa, radio, televiziune, precum şi organizarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi organele sale teritoriale a unor acţiuni de informare şi popularizare despre piaţa forţei de muncă şi a pregătirii profesionale se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.
  (4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a şomerilor, precum şi a celor prevăzute la alin. (3), se va aloca, în mod distinct, până la 20% din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Mărimea acestui fond, ce nu va putea fi folosit în alte scopuri, va fi stabilită prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, anexa la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat."
  13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "ART. 12 - (1) Veniturile obţinute din prestaţiile efectuate de către oficiile forţei de muncă şi centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, precum şi din lucrările efectuate de către cursanţi în perioada de pregătire, din care s-au dedus indemnizaţiile care se plătesc potrivit art. 10 lit. A e), vor fi vărsate la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.
  (2) Din veniturile realizate şi dobinda constituită la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, oficiile forţei de muncă şi centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor vor putea utiliza, potrivit legii, o cota de până la 10% pentru: dezvoltarea bazei materiale, reparaţii la clădiri şi alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, precum şi cheltuieli de personal."
  14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "ART. 13 - (1) Persoanele care nu sunt îndreptăţite sa primească ajutoarele prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, precum şi alte persoane care doresc să se califice, să se recalifice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele profesionale, cu prioritate cele care doresc sa desfăşoare activităţi autorizate, pot fi admise la cursuri în condiţiile art. 5 alin. (2).
  (2) Taxa de participare la curs se stabileşte astfel încât să se acopere cheltuielile ocazionate de instruirea persoanei care nu are calitatea de somer, plus un venit pentru unitatea organizatoare.
  (3) Veniturile realizate din aceasta prestaţie de către direcţiile de muncă şi protecţie socială şi centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se vor vărsa la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, urmînd ca din acestea să se utilizeze o cota de până la 10% conform prevederilor art. 12 din prezenta hotărâre."
  15 Capitolul 2 va avea următorul titlu:
  "CAP. 2
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor"
  16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "ART. 14 - (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale înfiinţează centre de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea direcţiilor de muncă şi protecţie socială, ca instituţii publice de pregătire şi perfecţionare profesională, finanţate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, potrivit legii.
  (2) Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sunt instituţii publice cu personalitate juridică.
  (3) Din veniturile obţinute din prestaţiile realizate de către centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, prevăzute la art. 12, art. 13 şi art. 15, până la 10% se va utiliza pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor centre, pentru reparaţii de clădiri, alte mijloace fixe din dotare, precum şi pentru cheltuieli de personal."
  17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "ART. 15 - Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor au ca principal obiect de activitate:
  a) organizarea de cursuri la sediul lor sau în alte unităţi, pentru calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, precum şi a persoanelor prevăzute la art. 13, la cererea lor sau a unităţilor;
  b) executarea, la cerere, a unor prestaţii privind asistenţa metodologică şi de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale, care se desfăşoară în unităţi; executarea unor programe şi documentaţii de instruire, precum şi expuneri de teme, pentru aceste unităţi;
  c) participarea, la solicitarea direcţiilor de muncă şi protecţie socială şi a altor organisme, în regim de prestaţii, la elaborarea de studii şi prognoza privind evoluţia pieţei forţei de muncă, pe meserii, profesii şi activităţi, şi mutaţiile care se vor produce în conţinutul acestora."
  18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "ART. 17 - (1) Consiliile judeţene, consiliile locale şi inspectoratele şcolare vor pune la dispoziţie spaţiile necesare organizării centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor. În acest scop, vor nominaliza şi vor comunică aceste spaţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea preluării lor în administrare, în condiţiile legii.
  (2) În cazul când nu exista posibilităţi de preluare a unor spaţii corespunzătoare potrivit alin. (1), centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor pot funcţiona şi în localuri închiriate."
  19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "ART. 18 - (1) Finanţarea activităţii centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se face potrivit art. 24 lit. b) şi c) din Legea nr. 1/1991, republicată, cît şi din donaţii şi sponsorizări.
  (2) La înfiinţarea centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, cheltuielile pentru amenajarea spaţiilor, reparaţii capitale şi curente ale clădirilor, dotări cu mobilier şi echipamente necesare procesului didactic, plata personalului de supraveghere a lucrărilor şi plata chiriei vor fi suportate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, în condiţiile legii. Aceste cheltuieli vor fi prevăzute anual prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, anexa la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat."
  20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "ART. 19 - Personalul încadrat la centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor va fi salarizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare."


  Articolul 2

  Sintagma "calificare şi recalificare" se va înlocui, în textele nemodificate din cuprinsul hotărârii, cu sintagma "calificare, recalificare şi perfecţionare". De asemenea, la sintagma "ajutor de şomaj" se va adauga, unde este cazul, "ajutor de integrare profesională" şi "alocaţie de sprijin".


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 4

  Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 171/1994, cu modificările şi completările din prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul învăţământului,
  Liviu Maior