ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 18 mai 2022privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022
  Având în vedere contextul actual al creșterii prețurilor la energie electrică, gaze naturale, combustibili și la produse alimentare, care conduce la scăderea nivelului de trai al persoanelor cu venituri la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
  luând în considerare necesitatea stimulării angajatorilor care pot acorda majorarea voluntară a salariului stabilit în contractul individual de muncă la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în scopul sprijinirii angajaților proprii, prin neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 de lei/lună,
  considerând de maximă importanță adoptarea măsurii fiscale propuse ce are ca scop protecția angajaților al căror salariu este la nivelul salariului minim brut pe țară,
  având în vedere necesitatea intervenției rapide a Guvernului cu măsuri prin care să combată efectele creșterii prețurilor și a nivelului inflației,
  având în vedere faptul că trimiterile contra ramburs efectuate de furnizorii de servicii poștale reprezintă modalitatea folosită în mod frecvent de comercianții care își desfășoară activitatea în mediul online pentru livrarea bunurilor comercializate către clienți, precum și faptul că administrarea fiscală a activităților din sectorul comerțului electronic necesită o abordare diferită față de cea reglementată prin procedurile utilizate în mod curent, aspect ce rezultă din specificul acestui tip de comerț, respectiv absența unei locații fizice pentru derularea tranzacțiilor, ceea ce face dificile identificarea jurisdicției fiscale și utilizarea unor metode de plată variate cum ar fi ramburs, online, criptomonede etc.,
  luând în considerare necesitatea respectării normelor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și faptul că este necesară prelucrarea acestor tipuri de date, fiind nevoie de o prevedere legală care să stipuleze obligativitatea furnizorilor de servicii poștale de a transmite informațiile stabilite în mod expres referitoare la trimiterile poștale contra ramburs,
  ținând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință riscurile asociate ale comerțului electronic, respectiv neînregistrarea fiscală și nedeclararea veniturilor putând crea avantaje concurențiale incorecte, în contextul în care comercianții pot construi un site sau un cont pe o platformă de vânzări fără să fie obligați să transmită informații cu relevanță fiscală,
  întrucât reglementarea propusă nu poate fi adoptată printr-un alt instrument legislativ care să permită susținerea rapidă a consecințelor sociale negative generate de creșterea prețurilor,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Începând cu data de 1 iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) și ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor în următoarele situații:
  a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeași dată, fără a include sporuri și alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
  b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, suma de 200 de lei prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.(3) Regimul fiscal prevăzut la alin. (1) și (2) se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menținut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv. (4) Suma de 200 de lei prevăzută la alin. (1) se diminuează în funcție de:
  a) perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială;
  b) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului stabilit potrivit alin. (1) lit. b);
  c) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor;
  d) data de la care încetează contractul individual de muncă.


  Articolul 2

  Prevederile art. 1 nu sunt aplicabile personalului salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Articolul 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:(2^1) În scopul asigurării conformării fiscale, furnizorul de servicii poștale de trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectării inviolabilității secretului corespondenței, să furnizeze lunar organului fiscal central informații referitoare la trimiterile poștale care au ca particularitate achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate.(2^2) Informațiile referitoare la trimiterile poștale se referă la:
  a) numărul de înregistrare și data trimiterii poștale;
  b) datele de identificare a expeditorului;
  c) numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;
  d) adresele de expediție, respectiv livrare;
  e) contravaloarea bunului livrat.
  (2^3) Perioada de stocare a datelor prevăzute la alin. (2^2) este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie șterse automat după împlinirea acestui termen.(2^4) Furnizorul de servicii poștale informează persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal central.(2^5) Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate potrivit alin. (2^1) beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  2. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Furnizarea informațiilor prevăzute la alin. (1)-(2^1) se face prin completarea unei declarații pe propria răspundere de către contribuabili/plătitori ori, după caz, de către furnizorii de servicii poștale de trimitere contra ramburs.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 18 mai 2022.
  Nr. 67.
  ----