HOTĂRÂRE nr. 869 din 28 iulie 2005
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) avizează, recepţionează şi controlează, după caz, lucrări de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie, la nivelul întregii ţări, şi execută prin Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie aceste lucrări, conform planului de activităţi aprobat anual;".
  2. La articolul 3 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
  "t) avizează şi recepţionează, după caz, lucrările şi specificaţiile tehnice de specialitate referitoare la sistemele informaţionale specifice cadastrului, geodeziei, cartografiei, topografiei, fotogrammetriei şi teledetecţiei realizate de către autorităţile administraţiei publice."
  3. La articolul 6 alineatul (7), după litera h) se introduc trei noi litere, literele i), j) şi k), cu următorul cuprins:
  "i) aprobă structura organizatorică şi atribuţiile direcţiilor şi serviciilor independente din cadrul Agenţiei Naţionale;
  j) aprobă numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate;
  k) aprobă achiziţionarea şi efectuarea de investiţii cu privire la bunurile imobile necesare desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale şi a instituţiilor subordonate."
  4. După alineatul (8) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
  "(8^1) Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia nu poate depăşi 7% din salariul de bază al directorului general."
  5. La articolul 9 alineatul (4), literele a), e) şi h) vor avea următorul cuprins:
  "a) aprobă prin ordin cu caracter normativ structura organizatorică a instituţiilor subordonate Agenţiei Naţionale;
  .......................................................................
  e) negociază şi încheie cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă la nivelul Agenţiei Naţionale şi contractele individuale de muncă ale personalului din aparatul central al acesteia, precum şi ale directorilor instituţiilor subordonate;
  .......................................................................
  h) aprobă prin ordin statele de funcţii, atribuţiile şi criteriile de constituire a compartimentelor aparţinând instituţiilor din subordinea Agenţiei Naţionale."
  6. La articolul 9 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
  "e^1) avizează pentru participarea la ocuparea posturilor de conducere din cadrul instituţiilor subordonate Agenţiei Naţionale;".
  7. La articolul 9 alineatul (4), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  "i) aprobă prin ordin statul de funcţii al Agenţiei Naţionale."
  8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Atribuţiile, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administraţie; în cel mult 60 de zile de la data aprobării ordinului, Agenţia Naţională organizează concursul pentru angajarea personalului necesar în vederea desfăşurării activităţii.
  (2) În cadrul direcţiilor prevăzute de structura organizatorică se pot organiza servicii, birouri şi colective cu caracter temporar prin ordin al directorului general, cu stabilirea atribuţiilor corespunzătoare.
  (3) Salarizarea personalului din structura Agenţiei Naţionale şi a instituţiilor subordonate se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
  (4) Anual sau ori de câte ori se impune, în funcţie de volumul de activitate, performanţele profesionale evaluate şi de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, se renegociază salariile şi se stabileşte numărul de posturi pentru fiecare instituţie subordonată, în limita posturilor vacante existente.
  (5) Atribuţiile direcţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare.
  (6) Atribuţiile şi răspunderile specifice funcţiilor din structura Agenţiei Naţionale se stabilesc prin fişele posturilor, aprobate de angajator."
  9. Alineatele (1) şi (2) ale art. 11 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui jurist, denumit registrator.
  (2) Direcţia de publicitate imobiliară coordonează şi controlează activitatea profesională a registratorului în vederea respectării normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicităţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general. Subordonarea registratorului faţă de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară este administrativă, acesta desfăşurând o activitate profesională independentă, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional."
  10. La articolul 13, litera l) va avea următorul cuprins:
  "l) furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor în vigoare;".
  11. După litera m) a articolului 13 se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
  "n) îndrumă activitatea desfăşurată de serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură, constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
  o) asigură evidenţa documentaţiilor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor şi a suprafeţelor aferente."
  12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Centrul Naţional, în realizarea obiectului său de activitate, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelelor geodezice naţionale şi a sistemului naţional de staţii permanente GPS;
  b) realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital şi a modelului digital al terenului, în colaborare cu alte instituţii abilitate;
  c) realizarea şi întreţinerea evidenţelor limitelor administrative ale teritoriului României;
  d) prelucrarea imaginilor fotoaeriene şi a înregistrărilor de teledetecţie;
  e) participarea la realizarea şi administrarea bazei de date cartografice naţionale;
  f) realizarea de produse cartografice derivate din datele existente în Fondul Naţional Geodezic;
  g) participarea la integrarea în baza de date geodezice şi cartografice naţionale a datelor obţinute din recepţia lucrărilor tehnice de specialitate;
  h) participarea la realizarea metodologiilor şi specificaţiilor tehnice, respectiv propunerea de standarde tehnologice a modelelor şi structurilor de date geodezice-cartografice;
  i) verificarea şi etalonarea aparaturii de specialitate, în colaborare cu Institutul Naţional de Metrologie;
  j) asigurarea cercetării în domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei, cartografiei şi teledetecţiei;
  k) crearea şi dezvoltarea sistemelor, tehnologiilor şi a bazelor de date prin surse proprii şi/sau în colaborare cu terţii;
  l) participarea la realizarea proiectelor internaţionale angajate de Agenţia Naţională."
  13. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "(4) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."
  14. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998."
  15. Anexa se abrogă.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Nicolae Flaviu Lazin,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 iulie 2005.
  Nr. 869.
  _________