REGULAMENT din 3 septembrie 2019de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora
EMITENT
 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 4 septembrie 2019 Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1/H din 3 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 4 septembrie 2019.


  Articolul 1
  (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot. (2) Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.(3) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. (4) Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.(5) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri electorale.(6) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.


  Articolul 2

  Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara celor legale conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea celor care i-au propus, în condițiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în condițiile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4
  (1) Birourile electorale lucrează legal în prezența majorității membrilor care le compun și adoptă hotărâri, decizii, acte și/sau măsuri, după caz, cu votul majorității membrilor prezenți.(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.(3) În sensul prezentei hotărâri, prin membru al biroului electoral se înțelege și președintele și locțiitorul acestuia.


  Articolul 5
  (1) Ședința biroului electoral este condusă de președintele acestuia. (2) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.(3) Prezența la ședințe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.(4) În cazuri justificate, președinții birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la ședință. (5) La ședințele birourilor electorale participă doar membrii birourilor electorale și personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul ședințelor; atunci când este cazul, pot participa reprezentanții altor instituții publice având atribuții, potrivit legii, în organizarea și desfășurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului electoral.(6) Publicitatea hotărârilor, deciziilor și a măsurilor adoptate de biroul electoral se asigură în condițiile prevăzute de lege, inclusiv a dispozițiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.


  Articolul 6
  (1) Convocarea membrilor birourilor electorale la ședințe se face telefonic, prin mesaj text, alte mijloace electronice sau prin e-mail, de regulă cu cel puțin 6 ore înainte, cu excepția situațiilor urgente, când se face de îndată de către președinte.(2) În convocarea membrilor birourilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfășurare a ședinței și se comunică proiectul ordinii de zi și materialele ce sunt propuse a fi luate în discuție.


  Articolul 7
  (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către președinte și se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, președintele este obligat să le supună dezbaterii.


  Articolul 8
  (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea înscrierii.(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face doar cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea președintelui, locțiitorului sau a unuia dintre membri.


  Articolul 9
  (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și numai după acordarea acestuia de către președinte.(2) În luările de cuvânt, membrii biroului electoral au obligația de a se limita strict la problema pusă în discuție.(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situația în care vorbitorul se abate de la subiectul în discuție. Dacă cel în cauză nu se supune, președintele poate suspenda ședința.(4) Membrii birourilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea ședințelor.(5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, președintele biroului electoral sintetizează soluțiile propuse și le supune votului membrilor biroului electoral.(6) Președintele biroului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor exprimate și consemnarea acestora în procesul-verbal de ședință.(7) În cadrul dezbaterilor biroului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar.


  Articolul 10
  (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor, birourile electorale adoptă acte și iau măsuri, potrivit competenței lor, numai cu votul majorității membrilor prezenți și cu respectarea prevederilor art. 4.(2) Votul se exprimă deschis și poate fi numai „pentru“ sau „împotrivă“ și va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de ședință. (3) Actele adoptate se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de membrii care au participat la adoptarea lor. (4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea actului, dacă acesta a fost adoptat în condițiile alin. (1), îndeplinirea acestora fiind constatată în procesul-verbal de ședință.(5) Hotărârile, deciziile și măsurile adoptate se aduc la cunoștință publică, sub semnătura președintelui biroului electoral, prin postare pe internet, prin orice alt mijloc de publicitate sau prin afișare la sediul propriu, conform prezentului regulament, fiind comunicate și părților interesate prin e-mail, fax sau poștă.(6) Hotărârile pronunțate de Biroul Electoral Central pentru interpretarea legii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 11
  (1) Birourile electorale sunt obligate să țină evidența întâmpinărilor, contestațiilor, a altor cereri privind alegerile, a hotărârilor, deciziilor și a măsurilor adoptate.(2) După fiecare ședință, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de ședință care se semnează de președinte și de persoana care l-a întocmit, la care se anexează, sub forma unui dosar, toate documentele care au fost dezbătute. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral și nu poate fi făcut public.(3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) vor fi consemnate următoarele: membrii biroului electoral prezenți la ședință; problemele înscrise pe ordinea de zi; ordinea de zi aprobată de biroul electoral; pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor de pe ordinea de zi; sintetic, soluțiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; voturile exprimate; hotărârea, decizia sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.


  Articolul 12
  (1) Programul zilnic de lucru cu publicul se afișează la sediile birourilor electorale și este respectat cu strictețe. Acesta nu poate avea mai puțin de 6 ore și trebuie fixat între orele 10,00-17,00.(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activități care țin de competența lor, birourile electorale își încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.(3) În ziua sau zilele votării, după caz, birourile electorale asigură permanența.


  Articolul 13
  (1) Aplicarea hotărârilor Biroului Electoral Central este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Deciziile adoptate de Biroul Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri, se comunică părților interesate și se aduc la cunoștință publică prin afișarea pe pagina proprie de internet. (3) Deciziile birourilor electorale județene, birourilor electorale de sector, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourilor electorale ale secțiilor de votare prin care se soluționează întâmpinări, contestații sau alte cereri devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora, respectiv, dacă este cazul, de la data aducerii la cunoștință publică a soluțiilor adoptate cu privire la contestații.(4) Deciziile birourilor electorale menționate la alin. (3) sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri din raza teritorială de competență a biroului electoral.


  Articolul 14

  Deciziile birourilor electorale prin care se soluționează întâmpinări, contestații sau alte cereri trebuie să conțină în mod obligatoriu:
  a) denumirea, numărul și adresa sediului biroului electoral, precum și, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau fax;
  b) data ședinței;
  c) datele de identificare ale contestatarului;
  d) obiectul întâmpinării/contestației;
  e) probele care au fost administrate;
  f) susținerile altor părți interesate, dacă este cazul;
  g) soluția dată și măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor de fapt și de drept;
  h) calea de atac și termenul de exercitare a acesteia, unde este cazul;
  i) semnăturile membrilor biroului electoral, conform art. 10.


  Articolul 15
  (1) Relația cu mass-media a Biroului Electoral Central, a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se asigură, sub coordonarea președintelui biroului electoral, prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către instituția publică al cărei angajat este. (2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, conținutul acestuia se aprobă de biroul electoral.


  Articolul 16

  Președintele Biroului Electoral Central poate desemna pe unul dintre membrii judecători pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuție.


  Articolul 17
  (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri, în prezența obligatorie a președintelui sau a locțiitorului acestuia. (2) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri, în prezența obligatorie a președintelui sau a locțiitorului acestuia.


  Articolul 18
  (1) Membrul biroului electoral al secției de votare are obligația de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.(2) În relațiile cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secției de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.


  Articolul 19

  Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru președintele ales.


  Articolul 20

  Biroul Electoral Central își încetează activitatea în termen de 48 de ore de la data validării rezultatului alegerilor pentru președintele ales.


  Articolul 21
  (1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină.(2) Personalul tehnic auxiliar are obligația de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege.


  Articolul 22

  Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător birourilor electorale pentru votul prin corespondență.


  Articolul 23

  Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuții:
  a) realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral;
  b) asigură înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului electoral;
  c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, a deciziilor, hotărârilor și a oricăror alte acte emise de birourile electorale;
  d) elaborează proiecte de decizii și hotărâri la solicitarea biroului electoral;
  e) asigură relația cu publicul a biroului electoral, precum și accesul la informațiile de interes public, conform legislației aplicabile;
  f) efectuează operațiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și operațiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;
  g) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare îndeplinirii atribuțiilor acestora.

  -----