LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004(*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
(aplicabilă începând cu data de 25 noiembrie 2010*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale

  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  (1) Prin prezenta lege se înfiinţează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ca structură cu personalitate juridică, specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie*).
  (2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism prin intermediul procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă ivite între Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.
  (4) Procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este ordonator secundar de credite şi, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine cu caracter intern*).
  (5) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se asigură de la bugetul de stat, fondurile destinate Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism fiind evidenţiate distinct în bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (6) Anual se constituie un depozit în valoare de 1.000.000 lei pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, la dispoziţia procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar modul său de gestionare şi de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului-şef al acestei direcţii.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 2

  (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism are următoarele atribuţii:
  a) efectuarea urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute în prezenta lege şi în legile speciale;
  ------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară aflaţi în coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  c) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  c^1) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  ------------
  Litera c^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  d) studierea cauzelor care generează săvârşirea infracţiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, criminalitate informatică şi terorism şi a condiţiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale în acest domeniu;
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  e) constituirea şi actualizarea bazei de date vizând infracţiunile ce sunt date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  f) exercitarea altor atribuţii prevăzute de Codul de procedură penală şi de legile speciale.
  (2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa sa.
  (3) Procurorii parchetelor de pe lângă instanţele competente participă la judecarea oricărei cereri adresate instanţelor de judecată în cauzele de competenţa direcţiei, precum şi la judecarea în fond şi în căile de atac, în cauzele în care Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a sesizat instanţele de judecată, punând concluzii şi exercitând căile legale de atac, cu excepţia cazurilor în care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism încunoştinţează parchetul de pe lângă instanţa competentă şi instanţa că vor participa în mod direct.
  ------------
  Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Articolul 3

  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este condusă de un procuror-şef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este ajutat de un procuror-şef adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 4

  (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este organizată în structură centrală şi structură teritorială.
  (2) În cadrul structurii centrale se organizează prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, servicii, birouri şi compartimente conduse de procurori-şefi.
  (3) În circumscripţia teritorială a parchetelor de pe lângă curţile de apel se înfiinţează prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism servicii teritoriale conduse de procurori-şefi.
  (4) Prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se pot înfiinţa sau desfiinţa birouri teritoriale în circumscripţia teritorială a parchetelor de pe lângă tribunale. Birourile sunt conduse de procurori-şefi. În cazul desfiinţării birourilor teritoriale, personalul acestora va fi preluat în cadrul serviciilor teritoriale în subordinea cărora funcţionează sau în cadrul celorlalte birouri teritoriale din subordinea aceluiaşi serviciu teritorial.
  (5) Numărul procurorilor încadraţi în serviciile şi birourile structurii centrale, precum şi în serviciile şi birourile teritoriale este stabilit de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii desfăşurate, în limita numărului total de posturi aprobat.
  (6) În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism va funcţiona un birou de informare şi relaţii publice, care va asigura legătura cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă.
  (7) Conducătorul biroului prevăzut la alin. (6) poate fi un procuror desemnat de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ori un jurnalist, încadrat ca specialist, numit pe bază de concurs sau de examen.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 5

  (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se încadrează cu procurori, specialişti în domeniul prelucrării şi valorificării informaţiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute.
  (2) Numărul specialiştilor, personalului auxiliar de specialitate şi al personalului economic şi administrativ, încadrat în serviciile, birourile ori compartimentele înfiinţate la nivelul structurii centrale ori în serviciile şi birourile teritoriale, este stabilit de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii, în limita numărului total de posturi.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 9

  (1) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară anume desemnaţi potrivit art. 27 efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub directa coordonare şi controlul nemijlocit al acestora.
  ------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  (2) Dispoziţiile procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1). Actele întocmite de ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.


  Articolul 10

  (1) În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt numiţi, prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu avizul miniştrilor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul prelucrării şi valorificării informaţiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală.
  (2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege. De asemenea, specialiştii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006
  privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei.
  (3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului de către specialiştii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condiţiile legii.
  (4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private române sau străine, organizate potrivit legii române sau, după caz, recunoscute potrivit legii române, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi potrivit legii române.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 11

  Funcţia de procuror sau de specialist în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.


  Capitolul III Competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Articolul 12

  (1) Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism următoarele infracţiuni din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi din legi speciale, indiferent de calitatea persoanei, cu excepţia celor date în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după cum urmează:
  a) infracţiunile prevăzute la art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003
  privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările ulterioare, cu excepţia cazurilor în care infracţiunea gravă este una dintre cele definite la art. 2 lit. b) pct. 15 şi 20 din Legea nr. 39/2003
  , cu modificările ulterioare. Dispoziţiile art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003
  , cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător;
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. XIX din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.
  b) infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în Codul penal şi în legile speciale;
  c) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004
  privind prevenirea şi combaterea terorismului şi cele prevăzute în Legea nr. 111/1996
  privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată;
  d) infracţiunile prevăzute la titlul III, "Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice", al cărţii I din Legea nr. 161/2003
  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) infracţiunile din domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
  f) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000
  privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele din Legea nr. 300/2002
  privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001
  privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002
  privind comerţul electronic, republicată, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
  i) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004
  privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) infracţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001
  privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001
  privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002
  , dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
  k) infracţiunile privind traficul de ţesuturi, celule şi organe umane, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
  l) infracţiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
  -------------
  Litera l) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. XV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
  m) celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal al României, dacă sunt conexe sau indivizibile cu alte infracţiuni aflate în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  n) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002
  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (2) Procurorii specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1).
  (3) Pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) săvârşite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, anume desemnaţi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Capitolul IV Dispoziţii procedurale

  Dispoziţii procedurale

  Articolul 13

  (1) Persoanele cu atribuţii de conducere sau de control sunt obligate să sesizeze Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă că s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.
  (3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune de îndată la dispoziţie Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism toate datele şi informaţiile deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 12.
  (4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie toate datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.
  (5) În cazul dispunerii sau efectuării de acte premergătoare pentru infracţiunile contra siguranţei naţionale şi pentru infracţiunile de terorism, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism încunoştinţează organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, potrivit competenţelor legale ale acestora şi, după caz, solicită sprijinul de specialitate al acestora.
  (6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(5) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.


  Articolul 14

  (1) Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti constată că infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aceştia au obligaţia de a înainta de îndată dosarul procurorului competent.
  (2) Dacă în cursul efectuării activităţilor specifice de investigare organele de poliţie constată că fapta care formează obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, acestea au obligaţia de a înainta de îndată lucrarea procurorului competent.


  Articolul 15

  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este autorizată să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor privitoare la infracţiunile date în competenţa sa, în condiţiile legii. Orice date şi informaţii ce excedează competenţei direcţiei se transmit autorităţilor abilitate prin lege.
  ------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 16

  (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, pot fi dispuse în condiţiile Codului de procedură penală ori ale legilor speciale următoarele măsuri:
  a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora;
  b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor;
  c) accesul la sisteme informatice.
  (2) Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot dispune să li se comunice, în original sau în copie, orice date, informaţii, înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile şi altele asemenea, oricărei persoane care le deţine ori de la care emană, aceasta fiind obligată să se conformeze, în condiţiile alin. (1).
  (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.
  (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pot fi dispuse de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanţă motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maximă a măsurilor dispuse este de 120 de zile.
  (5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dispusă de judecător, potrivit dispoziţiilor art. 91^1-91^6 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.
  ------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 17

  (1) În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificaţi prin alte mijloace, pot fi folosiţi investigatori sub acoperire sau colaboratori şi informatori ai poliţiei judiciare, în condiţiile Codului de procedură penală şi ale altor legi speciale.
  (2) Investigatorii sub acoperire sunt ofiţeri sau agenţi de poliţie judiciară special desemnaţi în acest scop şi, cu autorizarea motivată a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pot efectua investigaţii în cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta lege. Actele încheiate de investigatorii sub acoperire şi colaboratorii acestora constituie mijloace de probă.
  (3) Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot dispune şi autoriza efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală sau parţială a bunurilor, mărfurilor sau a substanţelor care fac obiectul livrării.
  (4) În cauzele de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată, pentru buna desfăşurare a urmăririi penale, procurorii pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a experţilor şi a victimelor, potrivit legii.
  (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată care efectuează urmărirea penală.
  (6) Autorizarea este dată prin ordonanţă motivată, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, şi poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile; durata totală a autorizării, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an.
  (7) În cererea de autorizare adresată procurorului se vor menţiona datele şi indiciile privitoare la faptele şi persoanele faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune, precum şi perioada pentru care se cere autorizarea.
  (8) Ordonanţa procurorului prin care se autorizează folosirea investigatorului sub acoperire trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, şi următoarele date:
  a) indiciile temeinice şi concrete care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară;
  b) activităţile pe care le poate desfăşura investigatorul sub acoperire;
  c) persoanele faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune;
  d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmează să desfăşoare activităţile autorizate;
  e) perioada pentru care se dă autorizarea;
  f) alte menţiuni prevăzute de lege.
  (9) În cazuri urgente şi temeinic justificate se poate solicita autorizarea şi a altor activităţi decât cele pentru care există autorizare, procurorul urmând să se pronunţe de îndată.
  ------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 18

  Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.


  Articolul 19

  (1) Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism care efectuează urmărirea penală în cauză.
  (2) Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmăririi penale, şi nici instanţei de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau a instanţei, în cursul judecăţii.
  ------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 20

  (1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor şi birourilor teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt verificate de procurorii-şefi ai acestor servicii ori birouri.
  (2) Rechizitoriile întocmite de procurorii-şefi ai birourilor teritoriale sunt verificate de procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale.
  (3) Rechizitoriile întocmite de procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi de procurorii din cadrul structurii centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt verificate conform specializării de procurorii-şefi ai serviciilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-şefi ai serviciilor din cadrul structurii centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, verificarea se face de procurorul-şef al acestei direcţii.
  (4) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de procurorii ierarhici prevăzuţi în alin. (1)-(3).
  (5) Conflictul de competenţă ivit între structurile din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se soluţionează de către procurorul-şef al direcţiei.
  -----------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 7 septembrie 2006.


  Articolul 20^1

  (1) Procurorii din cadrul structurii centrale sau serviciilor teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competenţa structurilor teritoriale subordonate direcţiei, din dispoziţia procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, când:
  ------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 20^1 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 20^1 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 365 din 17 martie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2009. A se vedea Nota C.T.C.E. de mai jos.
  -------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 20^1 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 365 din 17 martie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2009. A se vedea Nota C.T.C.E. de mai jos.
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 20^1 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 365 din 17 martie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2009. A se vedea Nota C.T.C.E. de mai jos.
  -------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 20^1 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 365 din 17 martie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2009. A se vedea Nota C.T.C.E. de mai jos.
  (2) În cauzele preluate în condiţiile alin. (1), procurorii din cadrul structurii centrale sau serviciilor teritoriale pot infirma actele şi măsurile procurorilor din cadrul structurilor teritoriale subordonate, dacă sunt contrare legii, şi pot îndeplini oricare dintre atribuţiile acestora.
  ------------
  Alin. (2) al art. 20^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  -----------
  Art. 20^1 a fost introdus de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 7 septembrie 2006.


  Articolul 21

  Dispoziţiile din Codul de procedură penală şi dispoziţiile procedurale din legile speciale se aplică în mod corespunzător şi în cauzele atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Capitolul V Cooperare internaţională

  Cooperare internaţională

  Articolul 22

  În vederea consultării reciproce cu organisme similare din alte ţări, în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al schimbului de date şi informaţii cu privire la cercetarea acestor infracţiuni, se constituie un birou de asistenţă judiciară internaţională, care funcţionează în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în subordonarea directă a procurorului-şef.


  Capitolul VI Dispoziţii finale

  Dispoziţii finale

  Articolul 23

  (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează cu următorul număr total de posturi:
  a) 230 de posturi de procuror;
  b) 40 de posturi de specialişti;
  c) 200 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi administrativ.
  -----------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005.
  (2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) include necesarul pentru structurile teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (3) Numărul maxim de posturi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
  Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 24

  ------------
  Alin. (1) al art. 24 a fost abrogat de litera e) a art. 41, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006.
  (2) Procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este asimilat din punct de vedere al salarizării funcţiei de consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar procurorul-şef ajunct este asimilat procurorului şef de secţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  ------------
  Alin. (3) al art. 24 a fost abrogat de litera e) a art. 41, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006.
  ------------
  Alin. (4) al art. 24 a fost abrogat de litera e) a art. 41, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006.
  ------------
  Alin. (5) al art. 24 a fost abrogat de litera e) a art. 41, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006.
  (6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  ------------
  Alin. (7) al art. 24 a fost abrogat de litera e) a art. 41, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006.
  ------------
  Alin. (8) al art. 24 a fost abrogat de litera e) a art. 41, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006.


  Articolul 24^1

  Lunar sau trimestrial, pentru merite deosebite, procurorii, specialiştii, personalul auxiliar şi conducătorii auto pot fi premiaţi în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinaţie. Premiile se pot acorda procurorilor şi celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar.
  ------------
  Art. 24^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 25

  (1) În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează Centrul de Aplicaţii Operaţionale al Procurorilor.
  (2) În acest scop, prin hotărâre a Guvernului va fi atribuit Ministerului Public sediul necesar funcţionării Centrului de Aplicaţii Operaţionale al Procurorilor.
  (3) Structura şi atribuţiile Centrului de Aplicaţii Operaţionale al Procurorilor se stabilesc prin ordin de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  ------------
  Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
  (4) Centrul de Aplicaţii Operaţionale al Procurorilor este condus de un procuror-şef, asimilat funcţiei de procuror-şef serviciu al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  ------------
  Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 26

  Dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se aplică în mod corespunzător şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Articolul 27

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va desemna nominal, cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară care îşi vor desfăşura activitatea sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (2) Retragerea avizului conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce la încetarea activităţii ofiţerului sau a agentului de poliţie judiciară în cadrul structurilor aflate în coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  ------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.


  Articolul 28

  Cauzele aflate pe rolul Secţiei de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog trec în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Articolul 29

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va propune modificarea şi completarea regulamentului parchetelor, în condiţiile legii.
  ------------
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 17 noiembrie 2004.
  Nr. 508.