ORDONANTA nr. 97 din 29 august 2000
pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. A pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Se ratifica Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor , în valoare de 250 milioane EUR, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000.


  Articolul 2

  (1) Implementarea Contractului de finanţare se va realiza de către coordonatorii de proiect, respectiv Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru suma de 130 milioane EUR, din care 20 milioane EUR pentru unele autorităţi publice locale pentru reabilitări, consolidări şi amenajări de infrastructura, şi Ministerul Transporturilor, pentru suma de 120 milioane EUR.
  (2) Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu cei doi coordonatori de proiect, prin care le va delega întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului şi în utilizarea sumelor din împrumut.


  Articolul 3

  Contribuţia României la realizarea Proiectului (inclusiv taxele şi impozitele datorate pe teritoriul României), în suma de 130 milioane EUR, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (inclusiv pentru autorităţile publice locale) şi Ministerului Transporturilor, proporţional cu sumele acordate din împrumut.


  Articolul 4

  Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor şi orice alte costuri aferente împrumutului vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (inclusiv pentru autorităţile publice locale) şi Ministerului Transporturilor.


  Articolul 5

  (1) Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a contractului de finanţare menţionat la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
  (2) Guvernul României va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor
  externe,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  Aleodor Francu,
  secretar de stat
  Ministrul apelor, pădurilor
  şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  Ministru de stat,
  preşedintele Consiliului
  de Coordonare
  Economico-Financiară,
  Mircea Ciumara
  BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
  Fi Nr. 20.699
  ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
  PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
  CONTRACT DE FINANŢARE
  între România şi Banca Europeană de Investiţii
  Luxemburg, 4 august 2000
  Bucureşti, 9 august 2000
  Acest contract este încheiat între:
  România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România, reprezentat de doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte, şi Banca Europeană de Investiţii, având sediul central în Bd Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Emanuel Maravic, director, şi de domnul Gian Domenico Spota, consilier principal, denumita în continuare Banca, ca a doua parte.
  Având în vedere ca:
  1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene şi România au încheiat un Acord european de asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altă parte.
  2. La data de 2 ianuarie 2000 Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat continuarea acordării de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în Cipru şi în ţările din Europa Centrala şi de Est, care au transmis cereri la Uniunea Europeană în vederea aderării la aceasta.
  3. Un acord-cadru, denumit în continuare Acordul-cadru, privind activităţile Băncii în România a fost semnat de România şi Banca la data de 4/5 iunie 1997 şi este aplicabil acestui contract.
  4. Împrumutatul a propus iniţierea unui proiect (denumit în continuare Proiectul) în scopul reconstruirii infrastructurii afectate de inundatiile din ultimii ani, precum şi pentru realizarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor pe teritoriul Împrumutatului, după cum se specifică mai detaliat în descrierea tehnica prezentată în anexa A la prezentul contract (denumita în continuare Descrierea tehnica).
  5. Realizarea Proiectului urmează să fie coordonata de Ministerul Transporturilor al Împrumutatului, denumit în continuare MT, şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului al Împrumutatului, denumit în continuare MAPPM, atât MT, cat şi MAPPM fiind denumite în continuare coordonatori de Proiect.
  6. Creditul (denumit în continuare creditul) urmează să fie utilizat pentru finanţarea de scheme (denumite în continuare scheme) eligibile la finanţarea de către Banca, în conformitate cu criteriile sale, şi realizate de agenţiile Împrumutatului (denumite în continuare agenţii de implementare).
  7. Criteriile de eligibilitate, procedurile de aprobare a schemelor, precum şi alte prevederi practice de utilizare a creditului sunt precizate în anexa C la prezentul contract.
  8. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de Banca, este de 380.000.000 EUR (trei sute optzeci milioane euro), incluzând dobânda pe perioada construcţiei, impozitele şi taxele;
  9. costul Proiectului va fi finanţat după cum urmează:
       
    Contribuţia Împrumutatului şi/sau alte fonduri  
    - prin MT62.400.000 EUR
    - prin MAPPM67.600.000 EUR
    Împrumutul Băncii250.000.000 EUR
    TOTAL:380.000.000 EUR

  10. În consecinţa, Împrumutatul a solicitat Băncii un împrumut în suma echivalenta cu 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro).
  11. Prin art. 3 din Acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte părţi datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţilor avute în vedere prin Acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Băncii legate de astfel de activităţi să fie scutite de impozite.
  12. Prin art. 4 din Acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca pe întreaga perioadă de existenta a oricărei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru, Împrumutatul:
  a) să asigure:
  (i) ca beneficiarii să poată schimba în orice valuta convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
  (îi) ca aceste sume să fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
  b) să asigure:
  (i) ca Banca să poată schimba în orice valuta liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricărei alte activităţi şi ca Banca să poată transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta altfel,
  (îi) ca Banca să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
  13. Convinsa ca prezenta operaţiune corespunde scopului funcţiilor sale şi ca este conformă cu scopurile Acordului-cadru şi ţinând seama de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în suma echivalenta cu 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro).
  14. Doamna Valentina Siclovan este pe deplin autorizata, potrivit condiţiilor stabilite în Apendicele I, să semneze acest contract în numele Împrumutatului.
  15. Euro este moneda comuna a statelor membre ale Uniunii Europene, care participa la etapa a treia a Uniunii economice şi monetare europene (UEM).
  16. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au statuat anumite aspecte referitoare la introducerea euro.
  17. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe, apendice şi documente ataşate reprezintă referiri făcute respectiv la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe, apendice şi documente ataşate ale acestui contract.
  Drept care s-a convenit prin prezentul contract după cum urmează:


  Articolul 1

  Trageri
  1.01. Suma creditului
  Prin acest contract Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta un credit în suma echivalenta cu 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro) care va fi utilizat în exclusivitate pentru finanţarea schemelor, asa cum este prevăzut mai jos.
  1.02. Proceduri de alocare şi de tragere
  A. Disponibilizarea creditului va fi efectuată prin alocari succesive (denumite în continuare alocari sau, fiecare, alocare). Dacă Banca nu va fi agreat altfel în scris, totalul alocarilor pentru schemele care vor fi coordonate de MT nu va depăşi echivalentul a 120.000.000 EUR (o suta douăzeci milioane euro), iar totalul alocarilor pentru schemele care vor fi coordonate de MAPPM nu va depăşi echivalentul a 130.000.000 EUR (o suta treizeci milioane euro). Creditul va fi tras în transe (denumite în continuare transe sau, fiecare, transa) care vor reprezenta integral sau parţial valoarea uneia sau mai multor alocari şi va fi fiecare în valoare echivalenta cu cel puţin 10.000.000 EUR (zece milioane euro). Numărul transelor nu va depăşi douăzeci.
  Până la 31 decembrie 2001 Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, poate transmite Băncii cereri pentru una sau mai multe alocari. Cererile vor fi însoţite de o descriere rezumativa a schemei sau schemelor care vor fi finanţate din alocare şi de respectivul plan de finanţare propus. În vederea calificării pentru finanţare în condiţiile prezentului contract, fiecare schema trebuie să îndeplinească criteriile la care se face referire în anexa C.
  Este la latitudinea Băncii de a decide dacă va aproba sau nu schema sau schemele astfel remise de Împrumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, în urma examinării pe care aceasta o considera necesară. În cazul aprobării, Banca va emite o scrisoare de alocare (denumita în continuare Scrisoare de alocare), informand Împrumutatul asupra aprobării schemei sau schemelor şi specificand partea din credit alocata schemei sau schemelor respective.
  B. Tragerea fiecărei transe se va efectua după primirea de către Banca a unei cereri scrise, denumita în continuare cerere, transmisă de Împrumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, cu respectarea condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
  a) va specifică suma solicitată pentru tragere în cadrul transei;
  b) va specifică valuta în care Împrumutatul solicita să fie trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire în paragraful 1.03;
  c) va specifică rata dobânzii aplicabile, dacă este cazul, indicată anterior Împrumutatului de către Banca fără angajament;
  d) va specifică data preferata pentru efectuarea tragerii, înţelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa în termen de până la patru luni calendaristice de la data cererii;
  şi
  e) va fi însoţită de documente justificative, solicitate conform subparagrafului 1.04C.
  Nici o cerere nu va putea fi efectuată după data de 31 decembrie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare cerere este irevocabilă.
  C. Cu 10-15 zile înainte de data disponibilizarii transei, în cazul în care cererea este conformă cu subparagraful 1.02B şi în măsura în care justificarea pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B alin. e) este acceptabilă Băncii, Banca va remite Împrumutatului o notificare (denumita în continuare Aviz de tragere) prin care:
  a) va confirma valoarea şi valuta transei specificate în cerere;
  b) va specifică rata dobânzii aplicabile transei conform paragrafului 3.01; şi
  c) va specifică data disponibilizarii transei.
  În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din cerere, Împrumutatul, într-un interval de 3 zile lucrătoare în Luxemburg de la primirea Avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresată Băncii şi, ca urmare, cererea şi Avizul de tragere vor rămâne fără efect.
  D. Tragerea fiecărei transe va fi efectuată în acel cont bancar, pe seama Împrumutatului, pe care Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, îl va notifica Băncii cu cel puţin 8 zile înainte de data efectuării tragerii.
  1.03. Valuta tragerii
  Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare transa în valută pentru care Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, şi-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Băncii care nu participa la etapa a treia a UEM sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare.
  Pentru calculul sumelor ce urmează să fie trase în alte valute decât euro Banca va aplica cursurile de schimb de referinţa calculate şi publicate de Banca Centrala Europeană din Frankfurt sau, în lipsa acestora, cursurile de schimb care prevalează pe oricare alta piaţa financiară aleasă de Banca, la o dată cuprinsă într-un interval de 15 zile anterior datei efectuării tragerii, după cum va decide Banca.
  1.04. Condiţii de tragere
  A. Tragerea primei transe, conform paragrafului 1.02, va fi condiţionată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Banca, a următoarelor condiţii, şi anume ca înainte de data primei cereri:
  a) un consilier juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzător a acestui contract de către Împrumutat, precum şi privind documentele relevante, în forma şi conţinut acceptabile Băncii;
  b) toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul) sa fi fost obţinute, pentru a permite Împrumutatului sa ramburseze împrumutul (asa cum este definit în paragraful 2.01) şi sa plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobări trebuie să se extindă şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care Împrumutatul solicita Băncii sa disponibilizeze creditul;
  c) Banca sa fi primit dovezi satisfăcătoare din partea Împrumutatului referitoare la împuternicirea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze cererile, precum şi specimenele de semnatura autentificate ale acestei sau acestor persoane;
  d) Banca sa fi primit dovezi care să ateste ca în cadrul MT şi MAPPM au fost create şi sunt operationale structuri organizatorice satisfăcătoare pentru a asigura coordonarea Proiectului; şi
  e) Banca sa fi primit dovezi, în limba engleza, în legătură cu împuternicirea doamnei Valentina Siclovan de a semna acest contract în numele Împrumutatului.
  Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este efectuată înainte de primirea de către Banca a unor dovezi satisfăcătoare pentru ea, demonstrand ca aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi considerată ca fiind primită de Banca la acea data la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
  B. În plus, disponibilizarea fiecărei transe se va face cu condiţia ca:
  a) Banca să fie convinsa ca în orice moment suficiente fonduri continua să fie disponibile în concordanta cu paragraful 6.07, astfel încât să se asigure realizarea şi finalizarea la timp a Proiectului; şi
  b) aprobarea de către autorităţile române competente din domeniul protecţiei mediului a lucrărilor care se vor finanta din sumele transei respective.
  C. Tragerea fiecărei transe ulterioare primei transe, solicitată de Împrumutat prin intermediul unui coordonator de Proiect, se va face cu condiţia ca Banca sa primească, înainte sau la data cererii respective şi în termen de 120 de zile de la disponibilizarea transei anterioare, o declaraţie de cheltuieli satisfăcătoare Băncii, care să demonstreze ca Împrumutatul, prin intermediul acelui coordonator de Proiect, a efectuat cheltuieli (excluzând impozite şi taxe plătibile în România) pentru articolele finanţate de Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica, în suma globală egala cu toate tranşele anterioare disponibilizate Împrumutatului prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv, mai puţin, excepţie făcând eliberarea fiecărei ultime transe solicitate de Împrumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv, o sumă de 2.000.000 EUR.
  D. Tragerea fiecărei ultime transe solicitate de Împrumutat prin intermediul unui coordonator de Proiect va fi efectuată cu condiţia ca Banca sa primească, înainte sau la data cererii respective, o declaraţie de cheltuieli satisfăcătoare Băncii, care să demonstreze ca Împrumutatul a efectuat sau va efectua, nu mai târziu de 120 de zile din acel moment, cheltuieli (excluzând impozite şi taxe plătibile în România) pentru articolele finanţate de Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica, în suma globală egala cu transa solicitată şi toate tranşele anterioare disponibilizate Împrumutatului prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv.
  E. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare în a 30-a zi anterioară datei cererii.
  F. Dacă vreo parte a dovezilor furnizate de Împrumutat, prin intermediul unui coordonator de Proiect, nu este satisfăcătoare Băncii, Banca fie poate acţiona în concordanta cu ultimul paragraf din subparagraful 1.04A, fie poate elibera în mod proporţional mai puţin decât suma solicitată.
  1.05. Anularea şi realocarea creditului
  În conformitate cu subparagraful 1.02A, printr-o cerere adresată Băncii, în care va include motivele sale, Împrumutatul poate oricând sa anuleze în întregime sau parţial orice parte netrasa din credit sau, nu mai târziu de 31 decembrie 2002, sa propună realocarea oricărei părţi din credit care a fost deja alocata, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul anulează orice transa care a făcut obiectul unui Aviz de tragere şi care nu a fost revocat în conformitate cu subparagraful 1.02C, sa plătească un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa egala cu jumătate din rata dobânzii aplicabile acelei transe.
  Este la latitudinea Băncii de a accepta propunerea de realocare a Împrumutatului şi de a realoca orice parte a creditului în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02A. Dacă realocarea nu este posibila sau dacă este posibila numai parţial, Împrumutatul va rambursa Băncii orice suma în plus care a fost deja disponibilizata conform alocării iniţiale.
  În cazul în care costul proiectului va fi mai mic decât cifra cuprinsă la pct. 9 din Preambul, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, sa anuleze creditul proporţional cu diferenţa.
  Banca poate anula, prin notificarea Împrumutatului, orice parte din credit care nu a fost alocata până la 31 martie 2002 sau realocata până la 31 martie 2003 şi orice alocare care nu a făcut obiectul unei trageri până la 30 aprilie 2005.
  1.06. Anularea şi suspendarea creditului
  Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sa anuleze integral sau parţial, în orice moment şi cu efect imediat, partea netrasa din credit:
  a) ca urmare a apariţiei oricărui eveniment menţionat în subparagrafele 10.01A sau B; sau
  b) dacă vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Băncii pe piaţa naţionala de capital sau pe pieţele internaţionale de capital relevante.
  Alternativ, dacă a survenit o situaţie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus şi, în opinia Băncii, aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda, integral sau parţial, prin notificarea Împrumutatului, partea netrasa din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua până când Banca îl înştiinţează pe Împrumutat ca este din nou în măsura sa emita un Aviz de tragere cu privire la acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare în conformitate cu paragraful 1.05.
  Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, în temeiul alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a făcut obiectul unui Aviz de tragere.
  Partea netrasa din credit va fi considerată ca anulată dacă Banca solicita rambursarea în baza art. 10.
  În cazul în care creditul este anulat în temeiul alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma anulată a oricărei transe netrase care a făcut obiectul unui Aviz de tragere, la o rata anuală de 0,75%, calculat de la data Avizului de tragere, respectiv până la data anulării.
  1.07. Valuta comisioanelor
  Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii, în baza art. 1, vor fi calculate şi plătibile în euro.


  Articolul 2

  Împrumutul
  2.01. Suma împrumutului
  Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia disponibilizarii fiecărei transe.
  2.02. Valuta de rambursare
  Fiecare rambursare în baza art. 4 sau, după caz, a art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
  2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plată
  Dobânda şi celelalte obligaţii de plată datorate conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plătibile proporţional, în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.
  Orice alta plata va fi efectuată în valută specificată de Banca, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează să fie rambursate prin acea plata.
  2.04. Notificări ale Băncii
  După disponibilizarea fiecărei transe Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativa cuprinzând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea transa.


  Articolul 3

  Dobânda
  3.01. Rata dobânzii
  A. Soldul nerambursat al oricărei transe va fi purtător de dobânda la rata specificată în Avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobânzii aplicabile la data emiterii Avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută respectiva şi acordate de Banca imprumutatilor săi în aceleaşi condiţii de rambursare şi în aceleaşi condiţii de plată a dobânzii ca cele pentru transa în cauza.
  B. Dobânda va fi platibila semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.
  3.02. Dobânda la sumele cu scadenţa depăşită
  Fără a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la paragraful 3.01, pentru orice suma restanta platibila în condiţiile acestui contract se va datora dobânda de la data scadentei până la data efectivă a plăţii, la o rata anuală calculată după cum urmează:
  a) pentru o sumă datorată din orice transa, la o rata egala cu:
  (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); şi
  (îi) rata relevanta specificată conform paragrafului 3.01; şi
  b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
  (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); şi
  (îi) rata dobânzii percepută de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în valută respectiva pe termen de 25 de ani.
  Aceasta dobânda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta pentru care este datorată.


  Articolul 4

  Rambursarea
  4.01. Rambursarea obişnuită
  Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.
  4.02. Rambursarea anticipata voluntara
  A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, o transa, în baza unei comunicări scrise (denumita în continuare Notificare de rambursare anticipata) în care se specifică suma (suma rambursarii anticipate) care urmează a fi rambursata anticipat şi data propusă pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o dată specificată în paragraful 5.03 (fiecare denumita data de plată). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisă Băncii cu cel puţin o luna înainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi condiţionată de plată de către Împrumutat a unei compensaţii, dacă este cazul, datorată Băncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor B şi C de mai jos.
  B. Valoarea compensatiei va fi suma diferenţei de dobânda neincasata de Banca pentru fiecare semestru încheiat la datele de plată ulterioare datei rambursarii anticipate, calculată după cum se specifică în următorul subparagraf şi diminuată în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02C.
  Suma acestei diferenţe va fi calculată ca fiind suma prin care:
  x) dobânda care ar fi fost platibila în timpul acelui semestru pentru Transa sau partea din transa rambursata anticipat
  depăşeşte
  y) dobânda care ar fi fost astfel platibila în timpul acelui semestru, dacă ar fi fost calculată la rata de referinţa; în acest scop rata de referinţa înseamnă rata anuală a dobânzii (diminuată cu cincisprezece puncte procentuale), pe care Banca o stabileşte cu o luna înainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Banca din surse proprii imprumutatilor săi, denominat în valută transei respective, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi transa care urmează să fie rambursata anticipat, în special, aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioadă rămasă până la scadenta şi acelaşi tip de rambursare.
  Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de Consiliul Guvernatorilor Băncii, o stabileşte pentru un împrumut este în conformitate cu Statutul Băncii şi este determinata pe baza condiţiilor dominante de pe piaţa de capital.
  C. Fiecare suma calculată în acest mod va fi diminuată la data de rambursare anticipata prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. y) al subparagrafului 4.02B.
  D. Banca va notifica Împrumutatului valoarea compensatiei datorate sau, după caz, neperceperea vreunei compensaţii. Dacă până la ora 5 p.m., ora Luxemburgului, la data notificării, Împrumutatul nu confirma în scris intenţia sa de a efectua rambursarea anticipata în condiţiile comunicate de Banca, Notificarea de rambursare anticipata va rămâne fără efect. Cu excepţia unui astfel de caz menţionat anterior, Împrumutatul va avea obligaţia să efectueze plata în conformitate cu Notificarea de rambursare anticipata, împreună cu dobânda datorată asupra sumei rambursarii anticipate, precum şi cu orice alta suma datorată conform acestui paragraf 4.02.
  4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
  A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei părţi din suma împrumutului nerambursat, în aceeaşi proporţie cu aceea dintre suma rambursata anticipat şi suma totală nerambursata a tuturor acelor împrumuturi.
  Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobânda datorată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.
  Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca şi termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipata.
  B. În cazul în care costul total al Proiectului s-ar situa semnificativ sub cifra specificată în Preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.
  4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
  Rambursarea anticipata va fi efectuată în toate valutele împrumutului, proporţional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege în schimb sa ramburseze anticipat, în condiţiile paragrafului 4.02, întreaga suma trasa şi nerambursata într-o singura transa.
  În cazul rambursarii anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va determina o reducere pro rata a fiecărei rate rămase de rambursat.
  Acest articol 4 nu va contraveni art. 10.


  Articolul 5

  Plăţile
  5.01. Locul plăţii
  Fiecare suma platibila de Împrumutat în cadrul acestui contract va fi plătită în contul respectiv comunicat Împrumutatului de către Banca. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plati la care se aplică modificarea.
  Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate în baza art. 10.
  5.02. Calculul plăţilor referitoare la o fracţiune de an
  Orice suma datorată sub forma de dobânda, comision sau în alt mod de către Împrumutat în cadrul acestui contract şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
  5.03. Datele de plată
  Sumele datorate semestrial, conform acestui contract, sunt plătibile Băncii la 15 ianuarie şi la 15 iulie în fiecare an.
  Orice plata scadenta într-o zi nelucrătoare va fi platibila în ziua lucrătoare imediat următoare. Zi lucrătoare înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al tarii a carei moneda naţionala este moneda sumei datorate, cu menţiunea ca în cazul monedei euro, zi lucrătoare înseamnă o zi în care instrucţiunile de creditare sau transfer în euro se prelucreaza prin sistemul de decontare euro numit transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (TARGET).
  Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.
  O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care aceasta este primită de Banca.


  Articolul 6

  Angajamente speciale
  6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
  Împrumutatul va folosi sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în Preambul prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, exclusiv pentru finanţarea schemelor pentru care au fost efectuate alocari conform subparagrafului 1.02A şi paragrafului 1.05.
  6.02. Finalizarea Proiectului
  Împrumutatul se angajează sa realizeze Proiectul prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, în conformitate cu Descrierea tehnica şi sa îl finalizeze până la data specificată în aceasta, data care poate fi modificată periodic cu aprobarea Băncii.
  6.03. Costul majorat al Proiectului
  În cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată prezentată în Preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea costului, fără a apela la Banca, astfel încât sa finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Băncii în timp util pentru aprobare.
  6.04. Procedura de licitaţie
  Împrumutatul va achizitiona sau va determina agenţiile de implementare, după caz, sa achizitioneze bunuri, servicii şi sa comande lucrări pentru Proiect, acolo unde este cazul şi în mod satisfăcător pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisă participanţilor din toate ţările.
  6.05. Asigurare
  Atâta timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va asigura sau va determina agenţiile de implementare, după caz, să asigure în mod corespunzător toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica obişnuită pentru lucrări de interes public similare.
  6.06. Întreţinerea
  Atâta timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, se va asigura sau va determina agenţiile de implementare, după caz, să se asigure ca toate proprietăţile ce fac parte din Proiect vor fi întreţinute, reparate, li se vor face reparaţii capitale şi vor fi modernizate, după cum va fi necesar pentru a fi menţinute în buna stare de funcţionare.
  6.07. Alocarea fondurilor
  Împrumutatul se angajează sa aloce anual Proiectului suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare pentru completarea planului de finanţare a Proiectului, neacoperit de împrumut, şi să permită finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnica.
  6.08. Funcţionarea Proiectului
  Atâta timp cat împrumutul este nerambursat şi dacă Banca nu va fi convenit altfel în scris, Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va păstra sau va determina agenţiile de implementare, după caz, sa păstreze titlul de proprietate şi posesiune asupra activelor care fac parte din Proiect sau, după caz, sa înlocuiască şi sa reînnoiască aceste active şi sa menţină Proiectul în permanenta funcţionare, în conformitate cu scopul sau iniţial.
  Banca poate să nu îşi dea consimţământul numai în cazul în care acţiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sa devină neeligibil pentru finanţarea de către Banca.
  6.09. Prevederi privind mediul
  Atâta timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va realiza sau va determina agenţiile de implementare, după caz:
  a) sa realizeze activităţile respective în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind mediul şi cu standardele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, asa după cum acestea pot fi amendate sau modificate, şi va obţine şi va menţine toate autorizaţiile guvernamentale necesare, aplicabile în aceasta privinta;
  b) sa realizeze toate lucrările de întreţinere, construcţie şi reabilitare, precum şi politicile de reducere a impactului asupra mediului, care pot fi necesare în cadrul Proiectului, în conformitate cu o buna practica şi cu standardele la care se face referire în alin. a) din acest paragraf; şi
  c) sa realizeze toate lucrările de întreţinere şi reabilitare pentru facilităţile Proiectului, care pot fi solicitate de autorităţile competente.
  6.10. Vizite
  A. Împrumutatul înţelege ca Banca poate fi obligată sa divulge Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene (denumita în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curţii de Conturi, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
  B. Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va permite sau va determina agenţiile de implementare, după caz, să permită persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările incluse în Proiect şi să facă acele verificări pe care aceştia le doresc. În acest scop Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, le va acorda sau se va asigura ca le va fi acordată acestora toată asistenţa necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului sau agentiilor de implementare, după caz, să prezinte documentele care cad sub incidenţa scopului precedentului subparagraf 6.10A.


  Articolul 7

  Garanţii
  7.01. Garanţii
  Dacă Împrumutatul va acorda unei terţe părţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta sau prioritate în legătură cu acestea, Împrumutatul, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract ori va acorda Băncii o preferinta sau o prioritate echivalenta.
  Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o astfel de garanţie, preferinta sau prioritate.


  Articolul 8

  Informaţii
  8.01. Informaţii privind Proiectul
  Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va asigura sau va determina agenţiile de implementare, după caz:
  a) să asigure ca evidentele sale sau ale acestora prezintă toate operaţiunile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului; şi
  b) sa transmită Băncii, în limba engleza sau în traducere în limba engleza:
  (i) până la 31 decembrie 2000 şi ulterior, trimestrial, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului;
  (îi) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; şi
  (iii) periodic, orice alte documente suplimentare sau informaţii privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
  c) sa supună spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare de natura materială în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu aspectele făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea acestui contract;
  d) sa informeze Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţământul Băncii, în conformitate cu paragraful 6.08; şi
  e) sa informeze, în general, Banca despre orice fapt sau eveniment ce îi este cunoscut, care poate prejudicia substanţial sau poate afecta condiţiile de execuţie ori de funcţionare a Proiectului.
  8.02. Informaţii privind Împrumutatul
  Împrumutatul va informa Banca:
  a) imediat, despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obliga ori despre orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;
  b) imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda în favoarea unei terţe părţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile sale externe sau orice preferinta ori prioritate în legătură cu acestea;
  c) în general, asupra oricărei situaţii sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului asumate în cadrul acestui contract sau care ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile de execuţie sau de funcţionare a Proiectului.
  8.03. Informaţii privind agenţiile de implementare
  Împrumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va informa Banca:
  a) imediat, în legătură cu orice modificare adusă documentelor de baza ale agentiilor de implementare, precum şi cu orice schimbare a statutului lor juridic şi a mandatului lor; sau
  b) în general, asupra oricărei situaţii sau eveniment referitor la agenţiile de implementare, care ar putea împiedica îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile Împrumutatului asumate în cadrul acestui contract.


  Articolul 9

  Speze şi cheltuieli
  9.01. Impozite, taxe şi comisioane
  Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru şi taxele de înregistrare, aferente semnării sau implementarii acestui contract sau a oricărui document legat de acesta şi aferent acordării oricărei garanţii pentru împrumut.
  Împrumutatul va plati integral capitalul, dobânda, comisioanele şi alte sume datorate în baza acestui contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, sa majoreze suma de plată către Banca astel încât, după deducere, suma neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.
  9.02. Alte speze
  Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract sau a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricărei garanţii pentru împrumut.


  Articolul 10

  Rambursarea anticipata datorată unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor
  10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
  Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Banca:
  (A) imediat:
  a) dacă vreo informaţie concretă sau document remis Băncii de către Împrumutat sau în numele acestuia, în legătură cu negocierea acestui contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorect în orice detaliu concret;
  b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plăteşte dobânda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum este prevăzut în prezentul contract;
  c) dacă, urmare a neîndeplinirii oricărei obligaţii în legătură cu acest împrumut, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
  d) dacă survine vreun eveniment sau o situaţie care poate să pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plată care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordată pentru acesta;
  e) dacă vreo obligaţie asumată de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 11 şi 12 din preambul încetează să fie îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau
  f) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau
  (B) la expirarea unei perioade rezonabile, specificată de Banca într-o comunicare către Împrumutat, fără ca problema sa fi fost remediata în mod satisfăcător pentru Banca:
  a) dacă Împrumutatul nu îndeplineşte vreo obligaţie care rezultă din acest contract, alta decât cea menţionată în subparagraful 10.01 (A) alin. b); sau
  b) dacă vreun fapt esenţial prevăzut în preambul se modifica substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.
  10.02. Alte drepturi legale
  Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului.
  10.03. Daune
  În cazul solicitării rambursarii anticipate conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Băncii o sumă calculată la data la care s-a făcut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
  a) o sumă calculată conform prevederilor subparagrafului 4.02A, aplicată asupra sumei care a devenit scadenta şi platibila şi cu efect de la data scadentei specificată în solicitarea scrisă a Băncii; şi
  b) o sumă calculată la o rata anuală de 0,25% de la data solicitării până la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila dacă nu ar fi fost facuta solicitarea.
  10.04. Nederogari
  Nici o nerespectare sau întârziere din partea Băncii în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform acestui articol 10 nu va fi considerată ca o renunţare la un astfel de drept.
  10.05. Utilizarea sumelor primite
  Sumele primite ca urmare a solicitării formulate conform art. 10 vor fi utilizate în primul rând pentru plata daunelor, comisioanelor şi a dobânzii, în aceasta ordine, şi, în al doilea rând, pentru acoperirea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Acestea se vor aplica între transe, după cum va considera Banca.


  Articolul 11

  Legea şi jurisdicţia
  11.01. Legea
  Acest contract, precum şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
  Locul îndeplinirii acestui contract este sediul central al Băncii.
  11.02. Jurisdicţia
  Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, denumita în continuare Curtea.
  Părţile la acest contract renunţa prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia Curţii.
  O decizie a Curţii, emisă conform acestui paragraf, va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi, fără restrictie sau rezerva.
  11.03. Dovada sumelor datorate
  În orice acţiune juridică ce decurge din acest contract, certificarea de către Banca a oricărei sume datorate Băncii potrivit acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.


  Articolul 12

  Clauze finale
  12.01. Notificări
  Notificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresa specificată la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege domiciliul:
       
    - pentru Bancă:1. 100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg
    - pentru Împrumutat:1. Ministerul Finanţelor str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060, Bucureşti România
      1. Ministerul Transporturilor Bd Dinicu Golescu nr. 38 RO-77113, Bucureşti România
      1. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Bd Libertăţii nr. 12 RO-70562, Bucureşti România
      2. Misiunea României pe lângă Comunităţile Europene 107, rue Gabrielle B-1180 Bruxelles


  Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părţi, să îşi schimbe adresele menţionate mai sus, cu condiţia ca adresa de la pct. 2 de mai sus să poată fi schimbată numai cu alta adresa din cuprinsul Uniunii Europene.
  12.02. Forma notificării
  Notificările şi alte comunicări, pentru care sunt menţionate în acest contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegrama, telex sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
  12.03. Preambul, anexe şi apendice
  Preambulul şi următoarele anexe fac parte din acest contract:
  - Anexa A Descrierea tehnica;
  - Anexa B Grafic de rambursare;
  - Anexa C Prevederi practice pentru realizarea Proiectului.
  Următorul apendice este atasat la prezentul contract:
  - Apendice I Împuternicirea pentru semnare din partea Împrumutatului.
  Ca urmare, părţile la prezentul contract au convenit ca acest contract să fie semnat în patru exemplare originale în limba engleza, fiecare pagina fiind initializata, în numele Împrumutatului, de doamna Mioara Ionescu, director general, şi în numele Băncii, de domnul Gian Domenico Spota, consilier principal.
  Semnat
  pentru şi în numele României,
  Valentina Siclovan
  Semnat
  pentru şi în numele
  Băncii Europene de Investiţii,
  E. Maravic
  G. D. Spota
  4 august 2000, Luxemburg
  9 august 2000, Bucureşti


  Anexa A
  DESCRIEREA TEHNICA
  ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
  PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
  Proiectul se referă la proiectarea, supervizarea şi construcţia unui număr de scheme individuale care fac parte dintr-un program de reconstrucţie şi reabilitare a infrastructurii publice avariate sau distruse în timpul inundaţiilor din aprilie 2000 şi din anii anteriori. Măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor, întreprinse pentru reducerea riscului apariţiei dezastrelor similare în viitor, sunt, de asemenea, eligibile în cadrul împrumutului.
  Împrumutul Băncii poate finanta:
  (i) finalizarea sau continuarea investiţiilor realizate în anul 2000 pentru acţiuni de urgenta pentru care au fost adoptate proceduri de achiziţie pentru situaţii de urgenta;
  (îi) investiţii de reconstrucţie de baza a infrastructurii prioritare; şi
  (iii) măsuri de refacere şi măsuri de prevenire a inundaţiilor pe termen mediu, pe baza analizei rezultatelor studiilor hidrologice suplimentare în zonele afectate.
  Schemele individuale vor fi prezentate Băncii pentru analiza şi aprobare de către agenţiile de implementare, într-un format standard agreat, care, în relaţie cu mărimea reală şi cu importanţa lucrării, vor permite Băncii sa identifice:
  (i) localizarea;
  (îi) caracteristicile tehnice principale;
  (iii) justificarea;
  (iv) tipul metodei de achiziţie;
  (v) perioada de implementare;
  (vi) cheltuielile anuale;
  (vii) costurile; şi
  (viii) sursele financiare.
  Numai schemele pentru repararea, reconstructia şi modernizarea infrastructurii publice avariate de inundaţii sau alte scheme pentru infrastructura, destinate sa protejeze zonele afectate de reaparitia unor dezastre similare, sunt eligibile în următoarele sectoare:
  (i) linii de cale ferată;
  (îi) drumuri şi poduri;
  (iii) porturi dunarene şi canale;
  (iv) lucrări hidrotehnice pentru protecţia împotriva inundaţiilor (îndiguiri de râuri, canale de scurgere, rezervoare de retenţie etc.); şi
  (v) infrastructura municipala.
  Schemele eligibile trebuie să fie indispensabile pentru revenirea la condiţiile de viaţa normale, precum şi pentru reluarea activităţilor economice şi sociale în regiunile afectate. Infrastructura ce trebuie reconstruita trebuie să nu prezinte un grad ridicat de risc de a fi din nou afectată de inundaţii viitoare, respectiv trebuie să fie suficient protejata împotriva inundaţiilor sau să fie protejata prin instalaţii hidrotehnice refăcute sau îmbunătăţite în regiune.
  Schemele vor fi autorizate progresiv în perioada 2000-2004. Finalizarea de ansamblu a Proiectului este estimată pentru sfârşitul anului 2004.

  Anexa B


                       GRAFIC DE RAMBURSARE
              ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
            PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
         
    Data scadenţei ratei de rambursatSume de rambursat exprimate ca procent din împrumut
    1.15 ianuarie 20072,63%
    2.15 iulie 20072,63%
    3.15 ianuarie 20082,63%
    4.15 iulie 20082,63%
    5.15 ianuarie 20092,63%
    6.15 iulie 20092,63%
    7.15 ianuarie 20102,63%
    8.15 iulie 20102,63%
    9.15 ianuarie 20112,63%
    10.15 iulie 20112,63%
    11.15 ianuarie 20122,63%
    12.15 iulie 20122,63%
    13.15 ianuarie 20132,63%
    14.15 iulie 20132,63%
    15.15 ianuarie 20142,63%
    16.15 iulie 20142,63%
    17.15 ianuarie 20152,63%
    18.15 iulie 20152,63%
    19.15 ianuarie 20162,63%
    20.15 iulie 20162,63%
    21.15 ianuarie 20172,63%
    22.15 iulie 20172,63%
    23.15 ianuarie 20182,63%
    24.15 iulie 20182,63%
    25.15 ianuarie 20192,63%
    26.15 iulie 20192,63%
    27.15 ianuarie 20202,63%
    28.15 iulie 20202,63%
    29.15 ianuarie 20212,63%
    30.15 iulie 20212,63%
    31.15 ianuarie 20222,63%
    32.15 iulie 20222,63%
    33.15 ianuarie 20232,63%
    34.15 iulie 20232,63%
    35.15 ianuarie 20242,63%
    36.15 iulie 20242,63%
    37.15 ianuarie 20252,63%
    38.15 iulie 20252,69%  Anexa C
  PREVEDERI PRACTICE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI
  ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
  PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
  Scopul acestei anexe este de a preciza criteriile de eligibilitate, procedurile de aprobare a schemelor, precum şi alte prevederi referitoare la utilizarea creditului şi de a explica în termeni practici principalele prevederi din contract referitoare la implementarea Proiectului. Aceste prevederi sunt menite sa faciliteze implementarea, cu definirea aranjamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor privind:
  1. managementul Proiectului;
  2. achiziţionarea de lucrări, bunuri şi servicii;
  3. alocarea împrumutului pe scheme eligibile;
  4. tragerea împrumutului;
  5. raportări privind implementarea Proiectului şi finalizarea lucrărilor.
  Toţi termenii folosiţi în prezenta anexa şi nedefiniti altfel vor avea acelaşi înţeles ca în contract. În caz de discrepanţe între conţinutul acestei anexe şi cel al contractului prevederile contractului vor prevala.
  Finanţarea Băncii pentru Proiect se regaseste în forma unui împrumut-cadru, care să fie utilizat pentru finanţarea parţială a schemelor eligibile, asa cum este definit în secţiunea 3 de mai jos, pentru care a fost prezentată Băncii şi aprobată de aceasta o cerere de alocare.
  1. Aranjamentele referitoare la managementul Proiectului [subparagraful 1.04 A. d) din Contractul de finanţare]
  1.1. Fără a aduce vreo atingere responsabilităţii globale a României decurgând din termenii şi condiţiile Contractului de finanţare, Împrumutatul va atribui coordonarea tuturor activităţilor Proiectului unui număr de 2 coordonatori de Proiect, şi anume Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (Direcţia generală management şi resurse) şi Ministerul Transporturilor (Direcţia generală relaţii financiare externe).
  Cei 2 coordonatori de Proiect vor fi responsabili în mod deosebit pentru:
  (i) colectarea şi centralizarea informaţiilor şi documentaţiei referitoare la implementarea Proiectului, incluzând în mod special informaţiile şi documentaţiile solicitate pentru a susţine cererile de alocare şi cererile de tragere şi pentru a raporta cu privire la stadiul Proiectului;
  (îi) pregătirea într-un format corespunzător a cererilor de alocare (conform secţiunii 3) şi a cererilor de tragere (conform secţiunii 4), precum şi a raportarilor asupra stadiului şi finalizarii Proiectului (conform secţiunii 5); şi
  (iii) transmiterea către Banca a informaţiilor şi documentaţiei menţionate mai sus, validate şi certificate corespunzător, precum şi a oricăror alte informaţii şi documentaţii ce pot fi solicitate periodic de Banca.
  1.2. Împrumutatul, prin intermediul coordonatorilor de Proiect, va atribui responsabilitatea pentru implementarea fizica a Proiectului unui număr de agenţii de implementare, care vor fi beneficiarii finali ai împrumutului şi care vor fi în mod deosebit responsabili pentru:
  (i) realizarea achiziţiei de lucrări, bunuri şi servicii pentru scheme eligibile;
  (îi) supervizarea îndeaproape a lucrărilor în cadrul schemelor eligibile;
  (iii) contabilizarea analitica a cheltuielilor suportate şi a plăţilor efectuate de agenţiile de implementare în cadrul schemelor eligibile; şi
  (iv) pregătirea informaţiilor şi a documentaţiei în susţinerea cererilor de alocare şi a cererilor de tragere şi în conformitate cu cerinţele de raportare a implementarii Proiectului, pentru a fi transmise coordonatorilor de Proiect pentru procesare, formatare, validare şi certificare înainte de a fi transmise Băncii.
  Având în vedere natura lucrărilor care trebuie realizate în cadrul Proiectului, Împrumutatul şi Banca au agreat deocamdată ca cel puţin următoarele agenţii de implementare vor participa la Proiect:
  Reconstructia şi consolidarea infrastructurii în transporturi Ministerul Transporturilor:
  - Administraţia Naţionala a Drumurilor;
  - Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
  - Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos";
  - Administraţia Porturilor Maritime Dunarene - S.A.
  Lucrări pentru prevenirea inundaţiilor şi infrastructura municipala - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului:
  - Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.;
  - Regia Naţionala a Pădurilor.
  Orice schema eligibilă va fi în responsabilitatea unei singure agenţii de implementare dintre cele indicate mai sus ori a unei alte agenţii de implementare ce va fi identificata şi asupra căreia vor cădea de acord Împrumutatul şi Banca. În acest sens se asteapta ca Ministerul Transporturilor sa coordoneze toate activităţile Proiectului realizate de cele 4 agenţii de implementare subordonate autorităţii respectivului minister, iar Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sa coordoneze toate activităţile Proiectului realizate de toate celelalte agenţii de implementare rămase.
  2. Proceduri de achiziţie (paragraful 6.04 din Contractul de finanţare)
  2.1. Trebuie evidenţiată importanţa atribuită de Banca aplicării atente a regulilor de achiziţie adecvate, satisfăcătoare pentru Banca, asa cum a fost stabilit în paragraful 6.04 din Contractul de finanţare.
  În general, licitaţia ar trebui să aibă ca rezultat achiziţionarea de către Împrumutat, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, sau de oricare dintre agenţiile de implementare (după cum este cazul) de lucrări, bunuri şi servicii pentru scheme eligibile finanţate din sumele împrumutului, fiind deschisă în termeni egali participanţilor din toate ţările. Excepţiile de la acest principiu general sunt precizate în tabelul de mai jos.
             
      Lucrări urgente deja contractate   Lucrări care urmează să fie contractate  
      indiferent de cost< 1 milion EUR> 1 milion EUR> 5 milioane EUR
          < 5 milioane EUR  
    Tipul de publicaţienu este cazulnu este cazulnaţionalăinternaţională (Jurnalul Oficial al CE - OJEC)
    Tipul de achiziţieaşa cum a fost selectat de agenţia de implementare, inclusiv negocierea directă- cererea de ofertă pe plan naţionallicitaţii competitive internaţionale - LCILCI (fie deschisă, fie ca urmare a precalificării)
    - negociere directă
    Documente de licitaţienu este cazullimba naţională acceptatălimba naţională acceptatăengleza (pentru documentele principale)
    Aprobarea Băncii- procedură: nu este cazul- procedură: nu este cazul- procedură: nu este cazul- procedură: OJEC
      - documente de licitaţie: nu este cazul- documente de licitaţie: nu este cazul- documente de licitaţie: nu este cazul- documente de licitaţie: nu este cazul

  Cele de mai sus reprezintă precizările minimale privind regulile şi procedurile de achiziţie ce urmează să fie utilizate. Orice abatere de la asemenea reguli şi proceduri (incluzând posibilitatea de a aplica regulile şi procedurile de achiziţie româneşti) va trebui să fie justificată pe baza condiţiilor speciale referitoare la natura schemei (cum ar fi: costul, programul de realizare sau alţi factori specifici) şi acceptată de Banca.
  2.2. Pentru lucrări şi contracte de furnizare referitoare la lucrări începute în cursul inundatiei şi imediat după aceasta (ca, de exemplu, contracte atribuite în 1999-2000 în condiţii de urgenta) Banca este gata sa accepte negocieri directe sau cereri de oferta adresate contractorilor locali sau internationali, indiferent de costul unor astfel de scheme.
  2.3. Pentru lucrări şi contracte de furnizare referitoare la lucrări având o valoare estimată situata sub echivalentul a 1 milion EUR, Banca este gata sa accepte o procedură simplificata care implica cereri de oferta limitate transmise contractorilor locali sau internationali ori o negociere directa, în conformitate cu regulile şi procedurile româneşti de achiziţie.
  Pentru astfel de contracte Băncii îi va fi suficienta o informare rezumativa a posteriori (cu ocazia raportarii asupra implementarii Proiectului, în conformitate cu tabelele de raportare privind stadiul la care se face referire în secţiunea 5 de mai jos) referitoare la procedura de licitaţie urmată şi la rezultatele obţinute, dar îşi rezerva totuşi dreptul de a solicita detalii suplimentare în cazul în care le considera necesare pentru a verifica în continuare ca achiziţia se realizează în bune condiţii.
  2.4. Pentru lucrări şi contracte de furnizare având o valoare estimată situata peste echivalentul a 1 milion EUR şi sub 5 milioane EUR ar trebui aplicată licitaţia competitivă internationala, dar va fi suficienta publicarea anunţului de licitaţie numai în presa naţionala.
  Pentru astfel de contracte Băncii îi va fi suficienta o informare rezumativa a posteriori (cu ocazia raportarii privind implementarea Proiectului, în conformitate cu tabelele de raportare privind stadiul la care se face referire în secţiunea 5 de mai jos) referitoare la procedura de licitaţie urmată şi la rezultatele obţinute, dar îşi rezerva totuşi dreptul de a solicita detalii suplimentare în cazul în care le considera necesare pentru a verifica în continuare ca achiziţia se realizează în bune condiţii.
  2.5. Pentru lucrări şi contracte de furnizare având o valoare estimată situata peste echivalentul a 5 milioane EUR anunţul de licitaţie va trebui publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Aceasta publicare va fi aranjata de Banca, căreia îi va fi înaintat anunţul în timp util pentru aprobare şi publicare în Jurnalul Oficial (fără nici un cost pentru cel ce face anunţul). Orice excepţie de la aceasta cerinţa trebuie să fie pe deplin justificată şi autorizata oficial de Banca.
  O dată evaluate ofertele, Împrumutatul va furniza Băncii un raport succint de evaluare a ofertelor, specificand procedura de atribuire adoptată, numele ofertantului/ofertanţilor cărora se intenţionează să se atribuie contractul/contractele, motivele tehnice şi financiare pentru alegerea facuta. Banca poate lua iniţiativa de a solicita informaţii suplimentare, incluzând, de asemenea, documentele de licitaţie, dacă acest lucru este considerat necesar. În cazul în care Banca nu face nici o astfel de solicitare într-un interval de doua săptămâni de la data prezentării raportului de evaluare a ofertelor, consimţământul acesteia se va considera ca acordat în mod tacit.
  O copie de pe forma de contract, care va fi utilizata fără deosebire de toate agenţiile de implementare, pentru toate contractele de lucrări şi de furnizare din această categorie, va fi transmisă Băncii înaintea prezentării de către Împrumutat a primei cereri de tragere pentru un contract din această categorie.
  3. Eligibilitatea şi procedura de alocare (paragrafele 1.02 şi 1.05 din Contractul de finanţare)
  3.1. Împrumutul va fi alocat schemelor eligibile referitoare la lucrările de reconstrucţie şi/sau consolidare şi furnizarile referitoare la:
  (i) drumurile şi podurile publice;
  (îi) investiţiile pentru regularizarea inundaţiilor şi protecţie, ca de exemplu: rezervoare de retenţie, canale de scurgere, consolidarea sau construcţia de maluri şi diguri etc.; şi
  (iii) infrastructuri municipale, ca de exemplu: transport public, apa, apa reziduala şi facilităţi.
  În general, schemele eligibile trebuie să fie:
  (i) justificate din punct de vedere economic, tehnic şi financiar şi nedaunatoare mediului;
  (îi) simple din punct de vedere tehnic şi implementabile într-o perioadă care să nu depăşească 4 ani; şi
  (iii) identificabile individual în ceea ce priveşte conceptul şi obiectivul, în mod deosebit în sensul impactului lor asupra mediului.
  3.2. Fără a aduce vreo atingere responsabilităţii globale a României decurgând din termenii şi condiţiile Contractului de finanţare, alocarea împrumutului se va efectua pe baza cererilor de alocare oficiale transmise de Împrumutat prin intermediul coordonatorilor de Proiect. La momentul prezentării unei prime cereri de alocare Împrumutatul va pune la dispoziţie Băncii o lista cuprinzând reprezentanţii săi autorizaţi pentru semnarea unor asemenea cereri, împreună cu specimenele de semnatura ale acestora.
  Pentru a reduce numărul cererilor de alocare care vor fi prezentate pe parcursul derulării Proiectului fiecare cerere ar trebui sa conţină cat mai multe scheme eligibile cu putinta. Ideal, Împrumutatul ar trebui să prezinte o dată o cerere de alocare per agenţie de implementare (de exemplu: Cererea de alocare nr. 1: Drumuri; Cererea de alocare nr. 2: Cai ferate; Cererea de alocare nr. 3: Navigaţia pe Dunăre; Cererea de alocare nr. 4: Porturile dunarene; Cererea de alocare nr. 5: Ape; Cererea de alocare nr. 6: Păduri; şi Cererea de alocare nr. 7: Infrastructura municipala).
  3.3. Datele solicitate în sprijinul cererilor de alocare individuale sunt rezumate în Documentul atasat nr. 1. Un model de cerere de alocare într-o "forma simplificata" care să fie utilizata pentru a prezenta scheme mici sau o sumă de scheme mici, cu un cost total estimat al activelor fixe sub nivelul echivalentului de 1 milion EUR, este prezentat în Documentul atasat nr. 2. Un model de cerere în "forma integrală" utilizat pentru scheme cu un cost total estimat al activelor fixe care depăşeşte 1 milion EUR este prezentat în Documentul atasat nr. 3.
  În momentul examinării unei cereri de alocare care include o schema specifică de o mărime semnificativă Banca poate solicita Împrumutatului sa clarifice sau sa suplimenteze informaţiile relevante primite prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant. Împrumutatului i se poate solicita, de asemenea, să prezinte Băncii prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant rapoarte de evaluare pentru schemele individuale mai mari, pentru a permite Băncii sa conducă, când este cazul, o evaluare independenta a aspectelor tehnice, economice, financiare şi de mediu ale schemelor.
  3.4. Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, trebuie să asigure şi sa confirme în cadrul fiecărei cereri de alocare către Banca faptul ca schemele incluse în cerere şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului nu au beneficiat deja de alta finanţare externa suprapusa, alta decât alocaţiile de la bugetul de stat.
  Suma alocata fiecărei agenţii de implementare pentru scheme eligibile nu va depăşi 70% din costul cumulat al activelor fixe ale tuturor schemelor eligibile respective. La calcularea costului total al activelor fixe al schemelor eligibile vor fi luate în considerare toate cheltuielile referitoare la lucrări şi servicii legate direct de intervenţia relevanta de reconstrucţie şi/sau consolidare. Dobânda aferentă perioadei de construcţie poate fi, de asemenea, inclusă, dar costurile de funcţionare şi întreţinere sau simplele transferuri de capital nu sunt eligibile.
  3.5. În conformitate cu paragraful 1.05 din Contractul de finanţare, scheme eligibile pot fi retrase dintr-o alocare aprobată (dacă se ia decizia ca acestea sa nu se mai realizeze) şi altele noi pot fi propuse Băncii pentru includere în sfera Proiectului.
  3.6. Ca urmare a evaluării documentaţiei relevante prezentate cuprinzând cererea de alocare, Banca va transmite Împrumutatului o scrisoare de alocare oficială, al carei model este prezentat în Documentul atasat nr. 4.
  4. Proceduri şi condiţii de tragere (paragrafele 1.02 şi 1.04 din Contractul de finanţare)
  4.1. Banca va finanta numai acele scheme eligibile din sectoarele indicate în Descrierea tehnica şi incluse într-o cerere de alocare aprobată de Banca, cu condiţia respectării prevederilor relevante ale paragrafelor 1.02 şi 1.04 din Contractul de finanţare. Documentul atasat nr. 5 oferă o îndrumare generală pentru procedura care va fi urmată pentru tragerea împrumutului.
  Fiecare tragere trebuie solicitată cu cel puţin 15 zile înainte de data previzionata a tragerii. Un model de scrisoare de cerere de tragere este prezentat în Documentul atasat nr. 6.
  4.2. Prima tragere este condiţionată de primirea anterioară de către Banca a documentaţiei solicitate în conformitate cu punctele subparagrafului 1.04.A din Contractul de finanţare.
  Specimenele de semnatura ale acelor reprezentanţi oficiali desemnaţi să semneze cererile de tragere în numele şi pe seama Împrumutatului vor trebui prezentate Băncii anterior efectuării primei trageri (şi anterior oricărei trageri ulterioare în cazul în care aceşti reprezentanţi oficiali vor fi înlocuiţi).
  4.3. Fiecare tragere va fi condiţionată de primirea şi aprobarea în avans de către Banca a unei cereri de alocare incluzând schemele la care se referă cererea de tragere.
  4.4. A doua şi fiecare cerere de tragere ulterioară efectuate de către fiecare coordonator de Proiect trebuie să fie însoţită de o declaraţie oficială de cheltuieli a coordonatorului de Proiect respectiv în numele Împrumutatului, care să indice faptul ca s-au efectuat cheltuieli pentru lucrări şi livrări referitoare la schemele eligibile aprobate de Banca în suma totală egala cu toate tragerile anterioare din împrumut, referitoare la schemele coordonate de acelaşi coordonator de Proiect, mai puţin, excepţie făcând eliberarea ultimei transe, o sumă de 2 milioane EUR. Facturile şi alte justificări de plată referitoare la acea cheltuiala nu trebuie trimise Băncii, dar trebuie puse la dispoziţie Băncii la cererea acesteia.
  Pentru toate tragerile care finanţează cheltuieli în avans, în termen de 120 de zile de la tragere trebuie furnizată Băncii o declaraţie de cheltuieli care să confirme ca sumele au fost cheltuite corespunzător pentru Proiect.
  Ultima cerere de tragere referitoare la scheme coordonate de un coordonator de Proiect trebuie să fie însoţită de o declaraţie de cheltuieli care să confirme ca toate sumele trase anterior, referitoare la scheme coordonate de acelaşi coordonator de Proiect, au fost cheltuite pentru Proiect sau vor fi cheltuite pentru Proiect în decurs de 120 de zile.
  4.5. Cheltuielile eligibile care vor fi plătite din sumele împrumutului corespund celor efectuate în legătură cu schemele eligibile pentru care a fost aprobată de către Banca o cerere de alocare. În acest sens se va lua nota de faptul ca Banca nu este pregatita sa finanteze plata taxelor vamale, taxelor de import, comisioanelor bancare sau a taxelor şi altor impozite de orice alta natură.
  4.6. Banca îşi rezerva dreptul de a solicita în orice moment orice informaţii suplimentare pe care le poate cere în sprijinul cererii de tragere şi/sau pentru justificarea utilizării fondurilor disponibilizate Împrumutatului.
  5. Cerinţe de raportare privind proiectul (art. 8 din Contractul de finanţare)
  5.1. Rezumatul raportului privind stadiul Proiectului pe care Împrumutatul trebuie să îl înainteze Băncii prin intermediul coordonatorilor de Proiect până la data de 31 decembrie 2000 şi după aceea trimestrial va include informaţiile specificate mai jos, separat pentru fiecare agenţie de implementare şi pentru fiecare alocare aprobată de Banca.
  5.2. Raportul trebuie să fie prezentat sub forma unei serii de tabele conform celui prezentat în Documentul atasat nr. 7. Raportul se va referi la alocarile individuale şi va oferi informaţii cu privire la:
  (i) stadiul fizic al schemelor eligibile; şi
  (îi) situaţia financiară a schemelor eligibile.
  Explicaţii scrise suplimentare sau raportări în legătură cu implementarea schemelor eligibile trebuie prezentate numai dacă apar anumite probleme sau dificultăţi care pot prejudicia implementarea Proiectului. Remarce şi informaţii suplimentare în legătură cu anumite aspecte particulare pot fi incluse ca note de subsol la tabele.
  Tabelele de raportare a stadiului se bazează pe tabelele ataşate cererii de alocare aprobate de Banca, în sensul că intrările privind schemele eligibile trebuie să fie în aceeaşi secventa (număr, cod, nume/descriere etc.). O versiune computerizata a unui model de tabel poate fi oferită de Banca, la cerere.
  5.3. Stadiul fizic trebuie expus după cum urmează:
  (i) conţinutul lucrărilor planificate, exprimat în cantităţi (km, bucăţi etc.) versus conţinutul cumulativ al lucrărilor deja realizate până la sfârşitul perioadei de raportare, exprimat în procente;
  (îi) conţinutul lucrărilor executate în perioada analizata, exprimat în procente; şi
  (iii) conţinutul lucrărilor planificate să fie finalizate în următoarea perioada de raportare, exprimat în procente.
  5.4. Situaţia financiară trebuie expusă după cum urmează:
  (i) costul total al investiţiei schemei, asa cum s-a convenit în alocare versus cheltuielile cumulative deja efectuate până la sfârşitul perioadei exprimate în procente;
  (îi) cheltuielile efectuate în cadrul perioadei analizate, exprimate în procente;
  (iii) cheltuielile care urmează să fie efectuate în următoarea perioada de raportare, exprimate în procente.
  Împărţirea între contribuţia Băncii şi finanţarea interna/alta finanţare nu este obligatorie, dar este utila în măsura în care informaţiile sunt disponibile.
  5.5. De îndată ce toate lucrările planificate şi agreate pentru fiecare coordonator de Proiect au fost integral finalizate şi costurile pentru investiţii corespunzătoare au fost plătite în totalitate, Împrumutatul trebuie să prezinte Băncii, prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv, un raport de finalizare a Proiectului, stabilind ca acesta, asa cum a fost definit iniţial sau modificat ulterior prin aprobarea de către Banca a cererilor de alocare ulterioare, a fost finalizat în totalitate. Raportul trebuie realizat, de asemenea, în forma tabelara, la fel ca raportarile privind stadiul Proiectului, cu totalul lucrărilor/cheltuielilor planificate, neapărat egal cu totalul lucrărilor/cheltuielilor efectuate.
  5.6. Trebuie avut în vedere faptul ca la momentul finalizarii întregului Proiect - care se considera ca va avea loc atunci când totalul cheltuielilor angajate pentru finanţarea tuturor schemelor eligibile pentru care a fost alocat împrumutul a fost integral plătit - finanţarea Băncii nu va reprezenta mai mult de 70% din aceste cheltuieli totale.
  Documentul atasat nr. 1 - Date solicitate în funcţie de dimensiunea schemei pentru cererile de alocare
  Documentul atasat nr. 2 - Exemplu de cerere de alocare pentru finanţarea schemelor mici
  Documentul atasat nr. 3 - Exemplu de cerere de alocare pentru scheme cu un cost al investiţiei:
  - mai mare de 1 milion EUR şi mai mic de 5 milioane EUR (Informaţie rezumativa)
  - mai mare de 5 milioane EUR (Informaţie detaliată)
  Documentul atasat nr. 4 - Exemplu de scrisoare de alocare
  Documentul atasat nr. 5 - Procedura de tragere
  Documentul atasat nr. 6 - Exemplu de cerere de tragere
  Documentul atasat nr. 7 - Tabel de raportare rezumativa a stadiului
  DOCUMENTUL ATASAT Nr. 1
  ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
  PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
  EXEMPLU
  de solicitare de date pentru scheme/programe care urmează să fie
  incluse în cererile de alocare
  Definiţie: - Schemele reprezintă măsuri individuale de reconstrucţie cu o investiţie > 1 milion EUR
  - Programele reprezintă un număr de măsuri individuale de reconstrucţie cu un cost minor al investiţiei şi caracteristici similare, formând în total cel puţin un pachet de investiţii > 1 milion EUR
  N.B.: Scheme sau programe cu un cost total al investiţiei sub 1 milion EUR nu trebuie luate în considerare pentru finanţare.
  În funcţie de costul investiţiei, următoarele date sunt solicitate pentru alocarea schemelor/programelor Proiectului:
                                       ┌─────────────────────────────────────────┐
                                       │ Cost total al investiţiei │
                                       ├─────────────────────────┬───────────────┤
                                       │ scheme individuale │ programe │
                                       ├────────────┬────────────┼───────────────┤
                                       │> 5 mil. EUR│< 5 mil. EUR│(nr. de scheme)│
                                       │ │> 1 mil. EUR│ > 1 mil. EUR │
                                       ├────────────┴────────────┴───────────────┤
                                       │ Date solicitate (x) │
  ┌────┬───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │1. │Informaţii generale │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┬────────────┬───────────────┤
  │1.1.│Denumirea schemei │ x │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │1.2.│Denumirea programului (număr şi│ │ │ x │
  │ │lista scurta a schemelor) │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │1.3.│Localizarea schemelor sau │ │ │ │
  │ │programelor │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │- zona şi comunitatea │ x │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │- harta cu localizarea schemei │ x │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │1.4.│Numele iniţiatorului │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │- numele ministerului/agenţiei/│ x │ x │ x │
  │ │ companiei │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │- numele persoanei responsabile│ x │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │1.5.│Adresa iniţiatorului (detaliat │ x │ x │ x │
  │ │+ nr. telefon etc) │ │ │ │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╧════════════╧═══════════════╡
  │2. │Scopul investiţiei │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┬────────────┬───────────────┤
  │2.1.│Scopul imediat/principal al │ x │ x │ │
  │ │schemei │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │2.2.│Scopul imediat/principal al │ │ │ x │
  │ │programului │ │ │ │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╧════════════╧═══════════════╡
  │3. │Caracteristici tehnice │ │
  │ │principale │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┬────────────┬───────────────┤
  │3.1.│- pentru scheme: scurta │ │ x │ │
  │ │ descriere în absenta unui │ │ │ │
  │ │ studiu de fezabilitate │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │3.2.│- pentru scheme: unde exista un│ x │ │ │
  │ │ studiu, scurta prezentare a │ │ │ │
  │ │ studiului │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │3.3.│- pentru programe: │ │ │ x │
  │ │ sector/scurta descriere a │ │ │ │
  │ │ caracteristicilor │ │ │ │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╧════════════╧═══════════════╡
  │4. │Justificare │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┬────────────┬───────────────┤
  │4.1.│Avantajele şi beneficiarii │ x │ x │ x │
  │ │schemelor/programelor │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │4.2.│Câteva date semnificative │ x │ │ │
  │ │despre cerere (trafic, fluxuri │ │ │ │
  │ │etc.) │ │ │ │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╧════════════╧═══════════════╡
  │5. │Tip de achiziţie (exceptând │ │
  │ │cazuri de urgenta) │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┬────────────┬───────────────┤
  │5.1.│- licenta oficială │ x │ │ │
  │ │ internationala cu publicare │ │ │ │
  │ │ în OJEC │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
  │5.2.│- licitaţie naţionala │ │ x │ │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╪════════════╪═══════════════╡
  │6. │Perioada de implementare (data │ x │ x │ x │
  │ │de începere şi de finalizare) │ │ │ │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╪════════════╪═══════════════╡
  │7. │Cheltuieli anuale │ x │ x │ x │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╧════════════╧═══════════════╡
  │8. │Cost total al investiţiei │ │
  ├────┼───────────────────────────────┼────────────┬────────────┬───────────────┤
  │ │- totul inclus │ x │ x │ x │
  ╞════╪═══════════════════════════════╪════════════╪════════════╪═══════════════╡
  │9. │Surse de finanţare (de exemplu:│ x │ x │ x │
  │ │buget, BEI, participarea │ │ │ │
  │ │statului/privată │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘


      DOCUMENTUL ATASAT Nr. 2

    ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
    PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
    Agenţia de implementare
                       
    Cerere de alocare pentru scheme cu costul investiţiei sub 1 milion EUR
    Codul schemeiDenumirea/ DescriereaLocalizarea schemeiScopul schemei şi justificareaTipul de achiziţie (1)Investiţie finală sau cost total (PLN)Surse financiare (2)Perioada de implementare (3)
     
     
     
    Cost total:
    1. Tipul achiziţiei:2. Surse financiare:3. Perioada de implementare:
    - 6 = licitaţie naţionalăB = resurse bugetare- data de începere şi de finalizare în luna/anul
    - 7 = cerere de ofertă naţionalăP = PHARE
    - 8 = negociere directăL = împrumuturi de la bănci  
    - 9 = forţă de muncă proprie(a se specifica)  
      A = altele (a se specifica

      DOCUMENTUL ATASAT Nr. 3


    ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
    PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
    Agenţia de implementare


                               Cerere de alocare


      Pentru scheme cu un cost al investiţiei:
      - mai mare de 1 milion EUR şi mai mic de 5 milioane EUR
        (informaţii rezumative)
      - mai mare de 5 milioane EUR (informaţii detaliate)

      1. Informaţii generale
      ----------------------
      1.1. Denumirea schemei:
      1.2. Localizarea schemei:
      1.2.1. Zona (judeţul):
      1.2.2. Comunitatea (oraşul, satul):
             (harta ataşată cu localizarea schemei)
      1.3. Detalii ale responsabilului de serviciu:
      1.3.1. Numele şi adresa persoanei de contact:
             Adresa:
      1.3.2. Nr. telefon/fax al persoanei/persoanelor
             responsabile cu implementarea schemei:

      2. Scopul investiţiei
      ---------------------
      2.1. Scopul imediat/principal:
      2.2. Scopuri secundare:

      3. Caracteristici tehnice principale
      ------------------------------------
      (Descrierea tehnica pentru schemele de reconstrucţie cu o
      investiţie > 5 milioane EUR trebuie să se bazeze pe o scurta
      prezentare a unui studiu de fezabilitate, atasat.)

      4. Justificarea schemei
      -----------------------
      4.1. Beneficiari/grup ţinta ai schemei:
      4.2. Impactul schemei asupra:
      4.2.1. Impactul economic asupra zonei:
             (efecte asupra zonei în caz de nerealizare
             a măsurilor de reconstrucţie)
      4.2.2. Impactul asupra mediului:
             (efecte în caz de nerealizare a măsurilor
             de reconstrucţie)
      4.2.3. Date referitoare la angajarea forţei de muncă:
             - număr de posturi temporare create pe parcursul
               implementarii (dacă este cazul):
             - număr de posturi permanente create
               (dacă este cazul):

      5. Achiziţii
      ------------
      5.1. Tipul de achiziţie:
           (licitaţie internationala = 1;
           cerere de oferta internationala = 2;
           negociere internationala = 3;
           licitaţie naţionala = 6;
           cerere de oferta naţionala = 7;
           negociere directa = 8)
      5.2. Data prezentării la Banca pentru publicarea în
           Jurnalul Oficial al CE (nu se aplică schemelor
           atribuite până în iulie 2000)

      6. Eşalonare
      ------------
                                           Începere Finalizare
                                           luna anul luna anul
      Perioada de implementare a schemei: ... ... ... ...

      7. Investiţie totală
      --------------------
      7.1. Studii/engineering/servicii:
      7.2. Teren:
      7.3. Lucrări civile:
      7.4. Echipament:
      7.5. Contingente tehnice (%):
      7.6. Contingente de preţ (%):
      7.7. Dobânda pe durata construcţiei (%):
     
    TOTAL: ............  (valută/cost)

      8. Cheltuieli anuale şi surse de finanţare
      ------------------------------------------
                 
      %2000200120022003Total
    Bugetul de stat            
    Bugetele locale            
    Împrumut BEI            
    Altele (a se specifica)            
    TOTAL:  (valută/cost)..................


      DOCUMENTUL ATASAT Nr. 4
         
    Ministerul Finanţelor str. Apolodor nr. 17, sectorul 1  
    RO-70 060, Bucureşti  
    România  
    În atenţia: .........  
    Luxembourg, .........PA/EE-C/2000/FSC Ref
    Subiect:România - Proiectul de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor
      (Împrumut BEI nr. .........)
      Alocaţie în cadrul contractului de finanţare datat ...... între BEI şi România
      Beneficiar final: (agenţia de implementare)
      Sector/Schemă/Scheme:
      Valoarea alocaţiei: EUR
      Alocaţie nr.:

      Stimate/Stimata ......
      Referitor la cererea dumneavoastră de alocare datată ......, avem plăcerea
    sa va informăm ca am alocat pentru sectorul/schema/schemele rubricate o sumă
    echivalenta cu ...... EUR.
      Tragerile aferente alocării solicitate vor fi condiţionate de îndeplinirea
    tuturor condiţiilor la care se face referire în articolul 1.04.A din
    Contractul de finanţare.
      Valoarea acestei alocari se va deduce din valoarea reziduala a împrumutului
    BEI, iar soldul va fi pus la dispoziţia dumneavoastră pentru alocari
    ulterioare.
      Aceasta scrisoare reprezintă o scrisoare de alocare în cadrul Contractului
    de finanţare şi se supune prevederilor acestuia.

      Cu stima,
      Banca Europeană de Investiţii
            < > < >

  DOCUMENTUL ATASAT Nr. 5
  ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
  PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
  Proceduri de tragere
  (în conformitate, de asemenea, cu paragraful 1.02
  din Contractul de finanţare)
  Pasul 1
  Înainte ca Împrumutatul sa introducă o cerere de tragere oficială scrisă se recomanda întotdeauna contactarea telefonica a ofiţerului de împrumut BEI (domnul Schiavo Campo) în scopul discutarii tragerii respective. La acel moment BEI poate furniza Împrumutatului indicaţii privind rata dobânzii şi rata de schimb pentru valuta avută în vedere pentru tragere. În plus, Împrumutatul poate fi informat dacă toate condiţiile contractuale pentru tragerea în discuţie sunt îndeplinite sau ce condiţie/condiţii trebuie îndeplinită/e înainte ca BEI să poată proceda la tragerea solicitată.
  Pasul 2
  După acordul neoficial obţinut în cadrul pasului 1 din procedura propusă trebuie transmisă la BEI o cerere de tragere oficială în forma scrisă (ar fi utila transmiterea în avans a unei copii pe fax).
  Pentru usurinta atasam un model al unei cereri de tragere care ar putea fi folosit. Cererea de tragere va fi transmisă de Împrumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant. Următoarele informaţii trebuie incluse în cererea de tragere:
  - suma totală care urmează să fie trasa;
  - valuta în care se va efectua tragerea;
  - rata dobânzii indicate de BEI pe parcursul convorbirii telefonice din cadrul pasului 1, dacă a avut loc;
  - data preferata de tragere, dacă este cazul;
  - denumirea băncii şi numărul contului pentru valuta respectiva; dacă banca primitoare este o banca românească, indicarea băncii corespondente pentru acea valuta.
  Pasul 3
  BEI va transmite Împrumutatului, într-un interval de 15 până la 10 zile înainte de data tragerii, un aviz de tragere prin telex/fax, confirmand:
  - suma tragerii;
  - valuta;
  - rata dobânzii;
  - data valutei tragerii.
  Pasul 4
  În general, cu doua zile înainte de data tragerii/valutei BEI va înştiinţa prin fax Împrumutatul şi banca primitoare cu privire la tranzacţiile legate de tragere.
      DOCUMENTUL ATASAT Nr. 6
       
    Către:Banca Europeană de Investiţii, Luxembourg
      În atenţia domnului Schiavo Campo
    Nr. fax:00352 - 4379 - 7488 sau 43.77.04
    De la:Coordonatorul de Proiect relevant, în numele
      Împrumutatului
      România
    Nr. fax:-
    Subiect:România - Proiectul de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor
      Împrumut nr. ......
      Contract de finanţare semnat la .........
      Cerere de tragere nr. ......

      Ca urmare a discuţiilor noastre recente referitoare la termenii financiari
    ai tragerii fondurilor în cadrul Contractului de finanţare sus-menţionat,
    solicitam efectuarea unei trageri în următoarele condiţii:
      Suma: suma tragerii
      Valuta: valuta în care va fi efectuată tragerea
      Rata dobânzii: rata dobânzii pentru valuta solicitată, după cum a fost
    indicată de BEI pe parcursul convorbirii telefonice, dacă a avut loc
      Data propusă pentru tragere: data valutei preferate pentru tragere
    (va sugeram sa indicaţi "cat mai curând posibil")

      Instrucţiuni de tragere
      -----------------------
      Denumirea Băncii: denumirea completa a băncii la care Împrumutatul a
    deschis contul special pentru toate tranzacţiile legate de împrumutul BEI
    în valută solicitată
      Cont nr.: numărul contului la banca sus-menţionată
      Banca corespondenta: în cazul intervenţiei unei bănci româneşti pentru
    valuta respectiva, denumirea completa şi adresa băncii corespondente a
    băncii româneşti respective.
      Certificam prin prezenta că nu am solicitat anterior vreo tragere din
    împrumutul mai sus menţionat pentru a acoperi cheltuieli legate de aceasta
    cerere. Nu am obţinut şi nu intentionam sa obtinem sume dintr-un alt
    împrumut sau grant pentru acoperirea acestor cheltuieli. Bunurile şi
    serviciile acoperite prin aceasta cerere de tragere au fost sau sunt
    achiziţionate în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare.
      Confirmăm prin prezenta Băncii Europene de Investiţii ca ne conformam
    obligaţiilor stabilite în Contractul de finanţare şi că nu s-a petrecut
    nici un eveniment care ar putea sa afecteze substanţial şi ireversibil
    operaţiunile şi condiţiile noastre financiare, precum şi posibilităţile
    noastre de a implementa Proiectul şi de a realiza orice obligaţie ce ne
    revine în cadrul Contractului de finanţare.
      În mod deosebit, confirmăm ca toate acţiunile, declaraţiile, dovezile
    sau confirmările relevante asumate în conformitate cu paragraful 1.04 din
    Contractul de finanţare sunt în continuare reale, valide, corecte şi au
    caracter obligatoriu.

      Cu stima,
      Bucureşti, (data)
      (semnatura/semnăturile autorizate în numele Împrumutatului)

      Anexa nr. I - Facturi şi avize bancare pentru plăţile
                    acoperite prin tragerea respectiva
      Anexa nr. II - Rezumat al plăţilor/contract

      DOCUMENTUL ATASAT Nr. 7

                                                            Împrumut BEI nr. ...
    ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE
    PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
    Agenţia de implementare
                         
    Alocaţia nr. .........
    Raportarea stadiului la data de ......
    Nr. crt.Denumirea/ DescriereaLocalizarea schemeiCostul total aferent investiţiei (milioane ROL) 2000-200...Surse financiare Contribuţie BEI M PLN / % 1998-2001Perioada de implementareStadiul fizic Situaţia financiară
    Lucrări finalizateCheltuieli efectuateCheltuieli rămase
    în perioada de raportare (%)cumulativ (%)în perioada de raportare (%)cumulativ (%)
      Regiunea                  
    1.                    
    2.                    
    3.                    
    4.                    
    5.                    
    6.                    
        SUBTOTAL                
      Regiunea                  
    7.                    
        SUBTOTAL                
      Regiunea                  
    8.                    
    9.                    
    10.                    
    11.                    
    12.                    
        Cost total al alocării (milioane ROL)


  -----