NORMATIV din 16 februarie 2006
privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţa în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 bis din 13 iunie 2006
  ----------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 161 din 16.02.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din data de 13.06.2006.

  ANEXĂ*)

  NORMATIV PRIVIND CLASIFICAREA CALITĂȚII APELOR DE SUPRAFAȚĂ ÎN VEDEREA STABILIRII STĂRII ECOLOGICE A CORPURILOR DE APĂ

  image

  image

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  1. (4) Elementele de calitate chimică şi fizico-chimică din grupa "Salinitate", respectiv calciu, magneziu, sodiu, potasiu, reprezintă substanţe de origine naturală şi nu indică poluare.

  2. (5) Acolo unde poluarea chimică este responsabilă pentru deteriorarea stării ecologice, şi nu lucrările care modifică elementele hidromorfologice, trebuie să se stabilească poluantul sau poluanţii de natură chimică care constituie cauza deteriorării, în vederea acţionării asupra nivelului poluantului pentru reducerea impactului, evidenţiat de depăşirea standardului de calitate.

  3. (6) Indicatorii de microbiologie din tabelul nr. 6, grupa D, se vor analiza numai în cazul apelor brute destinate potabilizării, a apelor de îmbăiere şi a apelor care formează sau traversează frontiera de stat monitorizate în cadrul convenţiilor internaţionale; evaluarea calităţii acestor ape se va face în conformitate cu standardele de calitate prevăzute pentru aceste utilizări ale apei;

  Art. 4. - (1) Stabilirea stării chimice a ecosistemelor acvatice continentale, râuri şi lacuri, naturale şi artificiale sau modificate, se face pe baza standardelor de calitate pentru apă şi sedimente ale indicatorilor prevăzuţi în tabelul nr.8; standardele de calitate pentru biota sunt cele prevăzute în OM 44/2004 pentru aprobarea Regulamentului pentru realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase.

  1. (2) Se stabilesc 2 stări chimice: starea chimică bună - încadrarea în standardele de calitate pentru apa pentru indicatorii prevăzuţi la alin. (1) şi starea chimică proastă- depăşirea acestor standarde.

  2. (3) In situaţia existenţei, în tabelul nr. 8, a două valori diferite a standardelor de calitate a apei, se consideră:

   1. a) pentru metale - valoarea mai mică se referă la elementul ca atare şi valoarea mai mare se referă la suma metalului şi a compuşilor acestora, în cazul utilizării metodelor de analiza care asigură specierea, respectiv spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS); în cazul utilizării metodei de spectrometrie de absorbţie atomică se ia în considerare valoarea mai mare;

   2. b) în cazul substanţelor organice de sinteză - se ia în considerare valoarea mai mică, care reprezintă valoarea de evaluare în cazul existenţei presiunilor punctiforme şi valoarea mai mare este valoarea de evaluare în cazul existenţei presiunilor punctiforme şi difuze;

  3. (4) Standardele de calitate pentru sedimente se referă la sedimente cu conţinut standard de 10% materie organică şi sunt prevăzute în tabelul nr. 8;

  4. (5) Standardele de calitate pentru biota - alge, moluşte, peşti - trebuie să respecte o "valoare constantă" în timp şi să nu depăşească valoarea factorului de bioconcentrare (BCF) pentru respectivul indicator;

  5. (6) Pentru alte substanţe decât cele din tabelul nr. 8, prevăzut la art. 4 alin. (1) sau pentru substanţele incluse în tabelul nr. 8 pentru care nu sunt prevăzute standarde de calitate, starea chimică trebuie să se stabilească pe baza metodologiei de evaluare de risc şi de impact pentru apă, sediment, biota, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

  6. (7) Starea chimică bună se atinge în cazul în care toţi indicatorii de calitate care caracterizează starea chimică se înscriu în standardele de calitate pentru apă, sediment sau biota.

  Art. 5. - (1) Elementele de calitate chimice şi fizico-chimice şi standardele de calitate pentru caracterizarea calităţii apelor marine costiere sunt prevăzute la art. 1 alin. (2).

  1. (2) Standardele de calitate prevăzute la alin. (1) au scopul de a conserva şi a asigura condiţiile favorabile resurselor de apa marină de coastă pentru o utilizare normală şi a asigura atingerea stării ecologice bune a ecosistemelor marine de coastă.

  2. (3) Standardele de calitate stabilite pentru "zona de impact antropic", prevăzute la art. 1 alin. (2) au scopul de a asigura condiţiile cerute de utilizarea durabilă a ecosistemelor marine costiere în zonele ce suporta impactul apelor uzate evacuate în mediul marin.

  3. (4) Standardele de calitate ale substanţelor periculoase şi prioritare/prioritar periculoase pentru atingerea stării chimice bune sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe

   prioritar periculoase; încadrarea în standardele de calitate precizate conduce la atingerea stării ecologice "bune"; valoarea "zero" a standardelor de calitate sau sub limita de detecţie a celor mai bune tehnice utilizate în majoritate conduc la încadrarea în starea ecologică "foarte bună".

  4. (5) In cazul unei evacuări constante sau periodice în mediul marin a unei substanţe pentru care nu este stabilit standard de calitate în tabelul prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru gospodărirea apelor va stabili standardul de calitate, pe baza metodologiei de evaluare de risc şi de impact prevăzută în OM 245/2005 şi procedura de monitorizare; metodologia de evaluare de risc şi de impact pentru substanţe noi este realizată de institute de cercetare acreditate în domeniu, pe baza unui contract cu evacuatorul respectivei substanţe.

  5. (6) Standardele de calitate de radioactivitate pentru apele marine de coastă corespund normelor în vigoare.

  6. (7) Valorile indicatorilor prevăzuţi la art. 1. alin.(l) vor fi stabilite prin analize şi măsurători, efectuate de laboratoare acreditate în domeniul mediului, utilizând metode standard naţionale sau europene recomandate pentru respectivul indicator.

   Art. 6. - (1) Evaluarea elementelor de calitate biologice, chimice şi fizico-chimice în vederea stabilirii stării de calitate biologice şi chimice a apei, se va face:

   1. a) pe baza mediei aritmetice şi a deviaţiei standard, în cazul unui volum de selecţie de date mai mic de 30;

   2. b) pe baza valorii tipice de 90 percentile, respectiv 1O percentile pentru "oxigenul dizolvat", în situaţia unui volum de selecţie de date mai mare sau egal cu 30.

  (2) Datele utilizate în evaluarea stării ecologice şi chimice trebuie să provină din probe compozite, cu respectarea recomandărilor minime privind prelevarea probelor compozite, transportul şi conservarea acestora cuprinse în seria SR ISO 5667 2002; în cazul utilizării altor standarde de prelevare, conservare şi transport, acestea trebuie să atingă cel puţin aceleaşi performanţe de precizie şi acurateţe cu standardul recomandat.

  Tabel nr. 1 Elemente de calitate pentru evaluarea stării ecologice a râurilor şi lacurilor

  Elemente de calitate

  Râuri

  Lacuri naturale

  Biologice

  • * compoziţia ş1 abundenţa florei acvatice

  • * compoziţia ş1 abundenţa macronevertebratelor bentonice

  • * compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste a faunei piscicole

  • * compoziţia, abundenţa Şl biomasa fitoplanctonului

  • * compoziţia şi abundenţa altei flore acvatice (fitobentos şi macrofite)

  • * compoziţia şi abundenţa macronevertebratelor

  • * compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste a faunei piscicole

  Hidromorfologice

  • * cantitatea de apă

  • * dinamica curgerii de apă

  • * conexiunea cu apa subterană

  • * adâncimea râului

  • * variaţia lăţmii

  • * continuitatea râurilor

  • * structura substratul râului

  • * structura zonei de mal

  • * cantitatea de apă

  • * dinamica curgerii de apă

  • * timpul de retentie

  • * conexiunea cu apa subterană

  • * adâncimea lacului

  • * cantitatea şi structura substratului

  • * structura ţărmului lacului

  Chimice şi fizico-chimice

  • * condiţiile de temperatură

  • * condiţiile de oxigenare

  • * transparenţa

  • * condiţiile de temperatură

  * mineralizarea

  * condiţiile de oxigenare

  • * acidifierea

  • * nutrienţii

  • * poluarea cu toate substanţele

  • * mineralizarea

  • * acidifierea

  • * nutrienţii

  prioritare descarcate în râu

  * poluarea cu alte substanţe

  * poluarea cu toate substanţele prioritare

  descărcate în lac

  periculoase identificate descarcate în

  * poluarea cu alte substanţe periculoase

  cantităţi semnificative în cursul de

  identificate descărcate în cantităţi semnificative

  apă

  în lac

  Tabel nr. 2

  Elemente şi standarde de calitate pentru apa marină costieră

  Nr. crt.

  Indicator

  Unitate de masura

  Stare ecologică

  Zona de impact a activitatii antropice

  Observatii

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A. Indicatori fizico-chimici 2enerali

  1

  Amestecuri plutitoare

  Fără substanţe plutitoare sau materiale

  neobisnuite pentru apa marină în stratul de apă de suprafaţă. Fără opalescenţă de la pete plutitoare de

  petrol sau alta ongme.

  Fără substanţe plutitoare sau materiale neobisnuite pentru apa marină în stratul de apă de suprafaţă.

  Fără opalescenta de la pete plutitoare de

  petrol sau alta ongme.

  Nr. crt.

  Indicator

  Unitate de masura

  Stare ecologică

  Zona de impact a activitatii antropice

  Observatii

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A. Indicatori fizico-chimici 2enerali

  2

  Culoare

  Naturală; rară

  diferenţă vizibilă faţă de culoarea naturală obişnuită a

  ape1 marme.

  Naturală; rară diferenţă vizibilă faţă de culoarea naturală obişnuită a ape1

  marme.

  3

  Gust şi miros

  Natural. Fără gust şi

  miros anormale faţă de apa marină.

  Natural. Fără gust şi

  miros anormale faţă de apa marină

  Fructele de mare rară gust sau miros

  anormale.

  4

  Transparenţa Disc Secchi

  m

  2,0

  2,0

  5

  pH

  6,5-9,0

  6,5-9,0

  6

  Azot amoniacal

  mgldm3

  0,1

  0,1

  7

  Azot-din azotat

  mg/dmj

  0,03

  0,03

  8

  Azot -din azotit

  mg/dmJ

  1,5

  1,5

  9

  Fosfor Total

  mg/dmj

  0,1

  0,1

  10

  Toxicitate

  Interzisă

  Interzisă

  Fără afectarea vieţii sau

  viabilităţii organismelor marme.

  B. Indicatori ai voluarii or2anice

  11

  Oxigen dizolvat

  mgldm3

  6,2

  nu mai puţin 80%

  saturaţie în oxigen.

  6,2

  12

  CB05

  mg/dmj

  6,0

  6,0

  13

  Substanţe

  extractibile

  mg/dmJ

  0,15

  0,20

  C Substante de ori ine industrială

  14

  Detergenţi anionici activi

  mg/dmj

  0,1

  0,1

  15

  Fenoli

  mgldm3

  0,005

  0,005

  16

  Petrol şi produse petroliere

  Fără peliculă vizibilă la suprafaţă ape1 ş1

  fără miros.

  Fără peliculă vizibilă la suprafaţă ape1 Şl

  rară miros.

  17

  Pesticide (total)

  mg/dmJ

  0,01

  0,01

  D. Indicatori biolo ici

  18

  Chlorofila II A"

  mg/dmj

  3,0

  5,0

  19

  Coliformi totali

  JvlPN B

  0,1 dm3

  1000

  10000

  20

  Coliformi fecali

  JvlPN în

  0,1 dm3

  200

  2000

  21

  Indicatori de boli

  infectioase la nivel intestinal.

  Ep/dmj

  Interzis

  Interzis

  E. Indicatori radiolo2ici

  22

  Radioactivitate

  Conform normelor

  naţionale în vigoare

  F. Metale

  23

  Fier

  mg/dmj

  0,1

  0,1

  24

  Cadmiu

  mg/dmj

  0,005

  0,005

  25

  Crom total

  mg/dmJ

  0,1

  0,1

  26

  Nichel

  mg/dmj

  0,1

  0,1

  27

  Zinc

  mg/dmJ

  0,05

  0,05

  28

  Mercur

  mg/dmJ

  0,001

  0,001

  29

  Arsen

  mg/dmj

  0,05

  0,05

  30

  Plumb

  mg/dmj

  0,01

  0,01

  31

  Cupru

  mg/dmJ

  0,03

  0,03

  Tabel nr. 3

  Lista de bioindicatori caracteristice zonelor ecologice ale unui râu

  Lista de bioindicatori

  Microflora bacteriană

  Pseudomonas sp Acromonas sp. Flavobacterium sp Microccocus sp Corynebacterium sp

  Caulobactersp

  Caulobacter sp Siderocapsa sp Leptohtrix sp Crenohtrix.sp Zooglea ramigera

  Sphaerotilus natans

  Fitoplancton şi fitobentos

  CYANOBACTERIA

  Coelosphaerium kuetzingianum Nagely Oscillatoriaformosa Bory Phormidium retzii (Agardh) Gomont Synechoccus elongatus Naeg.

  CYANOBACTERIA

  Merismopedia glauca Ehrenberg Microcistys aeruginosa Kutzing Phormidium tenue (Menegh) Gomont

  EUGLENOPHYTA

  Euglena granulata(Klebs) Schmit

  EUGLENOPHYTA

  Phacus orbicularis Hubner Trachelomonas hispida Perty

  DINOPHYTA

  DINOPHYTA

  Peridinium bipes Stein Peridinium umbonatum Stein

  XANTOPHYCEAE

  Tribonema viride Pascher Vaucheria sessilis De Candolle

  XANTOPHYCEAE

  BACILLARIOPHYCEAE

  Achnanthes minutissima Kutzzing Amphora ovalis Kutzing

  Anomoeoneis sphaerophora (Kutzing} Pfitzer

  Cymbella helvetica Kutzzing Cymbella laevis

  Cymbella naviculiformis Auerswald Cymbella ventricosa Kutzing Gomphonema acuminatum (Ehr.)W.Smith Gomphonema olivaceum Hornemann Melosira italica Kutz

  Navicula cryptocephala Kutz. Nitzschia dissipata (Kutzing} Grun Rivularia sp. (R_oth) Agardh Synedra ulna (Nitzsch)Ehrenberg

  BACILLARIOPHYCEAE

  Amphipleura pelucida Kutz Cymatopleura solea (Brebbisson) Smith

  Cymbella prostrata (Berkeley) Cleve Ceratoneis arcus Ehr.

  Coconeis pediculusEhernberg Cyclotella comta (Ehrenberg) Kutzing

  Diatoma vulgare Bory

  Diatoma hiemale (R_oth) Heiberg Fragi/aria crotonensis Kitton Gomphonema constrictum (Ehr.) Gyrosigma acuminatum (Kutz. Rabenh)

  Hantzschia amhioxys (Krutz.)Gun Melosira varians (Agardh)

  Meridian circulare (Greville) Agardh Navicula cryptocephala (Kutz.) Nitzschia linearis W. Smith Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg

  Rhizosolenia longiseta ( Zach) Rhoicosphaenia curvata (Kutz) Grun. Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Muller Stauroneis anceps (Ehrenberg) Surirella ovalis Brebbison

  Surirella biseriata Brebisson Stephanodiscus astraea (Ehr) Stephanodiscus hantzschii (Grunow) Synedra actinastroides (Lemmermann)

  Tabellaria fenestrata (Lyngb.)

  CHRYSOPHYCEAE

  Hydrurus vaucherii C. Agardh

  CHRYSOPHYCEAE

  RHODOPHYTA

  Audouinella chalybea (Lyngb.) Freis Batrachospermum moniliforme Roth Batrachospermum vagum (Roth) C.A. Agardth

  Lemaneafluviatilis (L.) C. Aghardt Lemanea nodosa Kutzing

  RHODOPHYTA

  Hildenbrandia rivularis {Lieben) J. Ag

  Lemanea fluviatilis (L..)C Aghardt. Lemanea nodosa Kutzing

  CHLOROPHYCEAE

  Draparnaldia glomerata (Vauch.) Agardh

  Cladophora glomerata (Kutzing) Oedogonium undulatum A. Braun Ulothrix zonata (Weber siMohr) Kutzing

  CHLOROPHYCEAE

  Actinastrum hantzschii Lagerheim

  Crucigenia rectangularis (Naegeli) Gay

  Eudorina elegans Ehrenberg Hydrodictyon reticulatum (L) Lageheim

  Koliella longiseta (Visch) Hindak Langerheimia citriformis (Snow) Collins

  Monoraphidium griffithii (Berk) Komarkova-Legnerova Oocystis marsoni Lemmermann Pandorina morum O.F. Muller Pediastrum biradiatum Meyen

  Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini.

  Pediastrum duplex(Meyen) Pediastrum muticum Kutzing Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson

  Stigeoclonium tenue Kutzing Tetrastrum punctatum (Schmidle) Ahlstr. et Tiffany

  Ulothrix subtilissima Rabenhorst.

  ZIGNEMATOPHYCEAE

  Closterium acutum Breb. ex. Raifs Closterium ehrenbergii Menegh. ex Ralfs

  Closterium gracile Breb. ex. Raifs

  Closterium praelongum Breb. Closterium lanceolatum Kutz. ex. Raifs

  Cosmarium impressulum Eifv. Cosmarium regnelii Wille Cosmarium meneghinii Breb. Micrasterias crux-melitensis Ehr. ex. Raifs

  Mougeotia quadrangulare Hassall Spirogyra varians (Hassall) Kuetz Spirogyra nitida (Dillwyn) Link Staurastrum tetracerum Kuetz. ex. Raifs

  Alge verzi, Macrofite

  Muschi

  CHAROPHYCEAE

  Chara vulgaris L. sila lacuri de deal

         CHAROPHYCEAE        

  Chara vulgaris L.

  Ferigi

  PTERIDOPHYTA

  -

         PTERIDOPHYTA        

  Salvinia natans (L.) Ali.

  Azolla caroliniana Willd.

  Plante cu flori

     ANGIOSPERMAE        

  Lemna minor L.

  Spirodela polyrrhiza l., Schleiiden +

  lac

  Wolffia arrihizaL., Wimm lac Ceratophyllum demersum L. Elatine hungarica Moezs.

  Hydrocharis morus-ranae L. Myriophyllum demersum L. Myriophyllum verticillatum L. Ranunculus aquatilis L, Dumort Polygonum amphibiumL. Potamogeton lucens L. Potamogeton gramineus L. Potamogeton nodosus Pair.

  Potamogeton acutifolius Link, Syn. P. cuspidatus Schrod.

  Potamogeton trichoides Cham. Syn.

  P. monogynus J. Gay Ranunculus trichophyllum Choix. Sagittaria sagittifolia L. Sparganium emersum Rehman Utricularia vulgaris L.

  Zooplancton

  CNIDARIA  

  CNIDARIA

  Chlorohydra viriddisima Pallas Hydra attenuate Pallas

  Hydra Vulgaris Pallas

  ROTATORIA

  Anuraeopsis fesa Gosse

  ROTATORIA

  Brachionus calyciflorus Pallas, Brachionus urceus L.

  Keratella valgaEhrb Trichocerca cylindrica Imhof

  Filinia terminalis Skorikow

  CLADOCERA

  -

  CLADOCERA

  Daphnia curvirostris Eylmann Leydigia leydigi Schoedler Alona guttata Sars

  COPEPODA

  -

  COPEPODA

  Eucyclpps serrulatus Fischer Macrocyclops albidus Jjurine Paracyclops qffinis Sars

  Macrozoobentos

         PLATHELMINTHES  

  Bohtrioplana semperi M. Braun Crenobia alpina alpina Dana

  Dendrocoelium lacteum O.F. Muller, Dugesia eretica Me-ixner

  Fontico/a albissima dalmatica Microdalyellia brevimana Beklemychev Opisthocystis goettei Bresslau Prorhynchus aplinus Steinbock

  Rhynchomesostoma rostratum O.F. Muller

  PLATHELMINTHES

  Dugesia gonocephala Duges Polycelis nigra O.F. Muller

  NE1\1ATOMORPHA

  Gordius aquaticus L. Gordius alpertris Villot Gordius sinareolatus Havlik

  Para5<ordius tricuspidatus Dufour

  NE1\1ATOMORPHA

  MOLLUSCA

  GASTROPODA

  Ancylusfluviatillis O.F. Mulle

  MOLLUSCA

  GASTROPODA

  Bithynia leachi Scheppard Bithtynia tentaculata L. Esperiana esperi Ferussac Esperiana acicularis Ferussac Galba truncata O.F. Muller

  Lithoglyphus naticoides C. Pfeiffer Planorbarius corneus L. Planorbis carinatus O.F. Muller Physafontinalis L.

  Physa acuta (Draparnaud) Rad-ix ovata

  Teodoxus danubius C. Pfeiffer Viviparus acerosus Bourguignat Valvata piscinalis O.F. Muller

  BIVALV/A

  Anodonta cygnaeaL. Dreissena polymorphaPallas Pisidium casertanum Poli

  Pseudanodonta complanata Ziegle Sphaerium corneum L.

  Unio crasus Philipsson Unio pictorum L

  Unio tumidus Philipsson

  OLIGOCHAETA

  Eiseniella tetraedra Savign.

  OLIGOCHAETA

  Aelosoma tenebrarum Vejdovsky Dero obtuse Udekem

  Ophidonais serpentine O.F. Muller Nais elinguis O.F. Muller

  Nais communis Piguet Nais variabilis Piguet Nais pardalis Piguet Nais barbata O.F. Muller

  Ophidonais serpentine O.F. Mull Pristina longisetaEhrenberg Stylaria lacustris L.

  Tubifex tubifex O.F. Muller Limnodrillus udekemianus Claparede Limnodrillus hoffmeisteri Claparede

  HIRUDINEA

  HIRUDINEA

  Erpobdella octoculataL.

  ARTHROPODA HYDRACHNIDIA (HYDRACARINA

  Atractides gibberipalpis Piersig Aturus crinitus Thor.

  Feltria minuta Koenike Hydrovolzia placophora Monti Lebertia violacea Viets Panisopsis curvifrons Walter Panisus michaeli Koenike Partunia steinmanni Walt.

  Protzia eximia Protz

  Torenticola elliptica Ma,:.lio

  ARTHROPODA HYDRACHNIDIA (HYDRACARINA)

  Arrenurus (I'runcaturus) fontinalis Viets,

  Limnesiafulgida Koch

  L imnochares aquatica L.

  CRUSTACEA

  Gammarusfossarum Koch

  Gammarus kischineffensis Schellenbberg

  Pseudogammarus balcanicus Schaferna

  CRUSTACEA DECAPODA

  Astacus astacus L.

  AMPIDPODA

  Corophium curvispinum Sars Dikerogammarus bispinosus Martynov

  Echinogammarus ischnus Stebbing Euxinia sarsi Sowinsky

  Gammarus roeselli Gerv Obesogammarus obesus Sars

  Orchestia cavimana Heller

  TRICHOPTERA

  Drusus disco/or Rabbur Glossosoma boltoni urtis Mycropterna nycterobia Mclachlan Odontocentrum albicorne Scopoli Philopotamus montanus Donovan Plectrocnemia conspersa Curtis

  Polycentropus flavomaculatus Curtis Rhyacophilafasciata Hagen Hydropsyche pellucidulla Curtis Sericostomaflavicorne Schneider

  Silo pallipes Fabricius

  TRICHOPTERA

  Agraylea sexmaculata Curtis Berea pullata Curtis Hydroptilaforcipata Curtis Goera pilosa Fabricius Hydropsyche angustipennis Curtis Hydropsyche instabilis Curtis Limnephilus lunatus Curtis

  COLEOPTERA

  COLEOPTERA

  Elmis latreillei Bedel

  Limnius volckmari Spanzer

  DIPTERA

  Atherix ibis Fabricius Atalanta appendiculata Broch. Blepharocera fasciata West. Cnephia trigonia Lundstr.

  Diamesa insignipes Kieff. Dasyhelea bistriata Kieff. Eukiefferiella clavipennis Lundbeck Liponeura cinerascens Lloew Orthocladius saxicola Kieff.

  Rheotanytarsus curtistilus Goetgh Weidemannia onedorum Vall.

  DIPTERA

  Ablabesmya monilis L. Beckidia zabolotzkii Kieffer Cricotopus sylvestris Fabricius Chironomus plumosus L. Chironomus thumi Kieffer

  Cryptochironomus deffectus Kieffer Demicryiptochironomus vulneratus Zetter

  Eristalis bastardi Joh. Procladius choreus Meigen Psiychoda alternate Sat.

  Tipula lunulata L

  Tabanus spodapterus Meigen Tanytarsus usmaensis Pagast

  ZONA CRAPULUI

  Cyprinus carpio L

  -

  ZONA MRENEI

  Esox ucius L. Pelecus cultratus L. Rutilus rutilus L.

  ZONA CRAPULUI

  Cyprinus carpio L Acipenser stellatus L. Acipenser guldenstaedti Brandt Acipenser ruthenus L.

  Alosa ponticaEichwald

  Alosa caspia nordmanni Antipa Abramis brama L.

  Aspius aspius L.

  Benthophilus stellatus Sauvage Carasisius auratus gibelio Bloch Carassius carassius L.

  Clupeonella cultrventris Nordmann Ictalurus nebulosus Le Sueur

  Huso husoL. Leuciscus idus L.

  Leucaspius delineatus Heckel Misgurnusfossilis L. Neogobius fluviatilis Pallas Pelecus cultratus L.

  Perca fluviatilis L. Pseudorasbora parva Schlegel Rhodeus sericeus Pallas Scardinius erythtophthalmus L. Stizostedion lucioperca L. Silurus glanis L.

  Tinca finea L. Vimba vimbaL.

  Umbra krameri Walbaum

  Tabel nr. 4 Lista de bioindicatori caracteristici lacurilor naturale şi de baraj, balţilor, iazurilor şi

  mlaştinilor

  Elemente de calitate biologice

  Lista de bioindicatori

  Microflora bacteriana

  Aquaspirilium sp Caulobactersp Siderocapsa sp Leptohtrix sp Crenohtrix.sp Zooglea ramigera Siderocapsa sp Sphaerotilus natans

  Spirilumsp

  CYANOBACTERIA

  Anabaena cylindrica Lemmermann

  Anabaena circinalis Rabenh. Bornet et Flahaut

  Anabaenaflos aquae Breb. Bornet et Flahaut

  Aphaqnizomenonflos aquae Ralfs ex. Bornet et Flahaut

  Aphanotece clathrata W et G.S. West

  Cylindrospermum stagnale (Kutzing.) Bornet et Flahaut

  Gloeocapsa minima (Keissl.) Hollerbach

  Gloeocapsa turgida (Kutzing.) Hollerbach

  Gloeitrichi echinulata (Schmith) Richter

  Gomphosphaeria aponina Kutzing

  Gomphosphaeria lacustris Chodat

  Lyngbia aestuari Liebm. Ex. Gomont

  Lyngbia contorta Lemmermann

  Lyngbia limnetica Lemmermann

  Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont

  Merismopedia tenuissimaLemmerman

  Microcistys pulverea (Wood) Forti emend. Elenkin

  Fitoplancton şi

  Microcistys aeruginosa (Kutzing} Kutzing

  fitobentos

  Nostoc paludosum Kutzing.ex. Bornet et Flahaut

  (alge bentice,

  Nostoc pruniforme Agardh ex. Bornet et Flahaut

  perifiton)

  Oscillatoria chalybea (Mert.) Grev. Ex. Gomont

  Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont

  Oscillatoria rubescens (D.C.) Gomont

  Oscillatoria tenuis Agard. ex Gomont

  Oscillatoria splendida Grev ex. Gomont

  Phormidium tenue (Menegh) Gomont

  Phormidium uncinatum (Agardh) Gomont

  Spirulina major Kutzing ex. Gomont

  EUGLENOPHYTA

  Euglena ehrenbergi Klebs

  Euglena texta (Dujardin) Hubner

  Euglena spirogyra Ehrenberg

  Euglena viridis Ehrenberg

  Lepocinclis ovum Ehrenberg Lemmermann

  Phacus acuminatus Stokes

  Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin

  Phacus pleuronectes Dujardin

  Trachelomonas oblogna Lemmermann

  Trachelomonas volvocina Ehrenberg

  Trachelomonas volvocinopsis Swirenko

  Strombomonas verrucosa (Daday) Deflandre

  Strombomonas gibberosa (Playfaur) Deflandre

  Fitoplancton şi fitobentos (alge bentice,

  perifiton)

  CRYPTOPHYTA

  Cryptomonas curvata Ehr Cryptomonas erosa Ehr Cryptomonas marssoni Skuja Cryptomonas pyrenoidifera Geitler

  Cryptomonas tetrapyrenoidosa Skuja

  DINOPHYTA

  Ceratium cornutum (Ehr.) Clapadete et Lachmann Peridinium aciculiferum Lemm.

  Peridinium cinctum O.F. Muller

  Peridiniumwillei (Huiţfeld-Ksaas) umbonatum Stein

  XANTOPHYCEAE

  BACILLARIOPHYCEAE

  Achnanthes minutissima (Nitzsch.) Ehr. Amphipleura pelucida Kutz Asterionellaformosa Hass

  Amphora ovalis (Kutz)

  Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve Cymatopleura solea (Brebbisson) Smith Cymbella prostrata (Berkeley) Cleve Ceratoneis arcus Ehr.

  Coconeis pediculus Ehr Coscinodiscus lacustris Grun Cyclotella comta (Ehrenberg) Kutzing Cyclotella meneghiniana Kutz Diatoma vulgare Bory

  Diatoma hiemale (Roth) Heiberg Epithemia turgida (Ehr.) Kutz. Fragi/aria crotonensis Kitt Gomphonema constrictum Ehr. Gyrosigma acuminatum Kutz. Rabenh Hantzschia amphyoxis (Ehr.)Gun Melosira varians (Agardh)

  Melosira granulata (E.r) Ralfs Meridian circulare (Greville) Agardh Navicula cryptocephala Kutz.

  Navicula laceolata Agardh. Navicula rhinchocephala Kutz Navicula viridula Kutz.

  Nitzschia linearis W. Smith Nitzschia palea Kutz.

  Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. Rhizosolenia longiseta Zach Rhoicosphaenia curvata (Kutz) Grun. Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Muller Stauroneis anceps Ehr.

  Surirella ovalis Brebbison Surirella biseriata Brebisson Stephanodiscus astraea Ehr. Stephanodiscus hantzschii Grunow

  Synedra actinastroides Lemmermann Synedra acus Kutz

  Synedra ulna Nitzsch.

  Synedra vaucherie Kutz Tabellaria fenestrata Lyngb.

  CHRYSOPHYCEAE

  Fitoplancton şi fitobentos (alge bentice,

  perifiton)

  Chromulina vagans C. Agardh Chrysococcus rufescens Klebs Dinobryon sertulariaEhr.

  Mallomonas elongata Reverdin

  Synura petersenii Korshikov Synura uvella Korshikov

  RHODOPHYTA

  Lemanea torulosa Roth

  CHLOROPHYCEAE

  Actinastrum hantzschii Lagerheim Carteria multifilis Fresenius Dili Characium pringsheimiiA. Braun Characiumfalcatum Schroedert Chlamidomonas angulosa Dili Chlamidomonas braunii Goroschankin Chlamidomonas incerta Pascher Chlamidomonas media Klebs Chlamidomonas renhardtii Dangeard Chlamidomonas simplex Pascher Chlorella vulgaris Beyerinck Chloromonas vulgaris (Anachin) Gerloff

  Chlorogonium elongatum (Dangeard) Dangeard

  Coelastrum microsporum Naegeli 1849 in A. Braun Coelastrum sphaericum Naegeli

  Crucigeniella rectangularis (Naegeli) Gay Eudorina elegans Ehrenberg

  Gonium pectorale O.F. Muller Hydrodictyon reticulatum (L) Lageheim Koliella longiseta (Visch) Hindak Langerheimia citriformis (Snow) Collins

  Monoraphidium grif.fithii (Berk) Komarkova-Legnerova

  Oocystis marsoni Lemmermann

  Fitoplancton şi fitobentos

  CHLOROPHYCEAE

  Pandorina morum (O.F. Mulle)r Bory Pediastrum simplex (Afeyen) Lemmermann Pediastrum borianum (Turpin) Meneghini Pediastrum tetras (Ehrenberg) Raifs Pediastrum duplex Meyen

  Pedistrum muticum Kutzing Phacotus lenticularis (Ehr.) Stein Pyraminomonas fasciata Ettl

  Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson Sphaerellopsis fiuviatilis (Stein) Pascher Stigeoclonium tenue Kutzing

  Tetraedron trigonum (Nageli) Hansgirg

  Tetrastrum punctatum (Schmidle) Ahlstr. Et Tiffany Ulothrix subtilissima Rabenhorst.

  Volvox aureus Ehr.

  Volvox zlobator L.

       ZIGNEMATOPHYCEAE      

  Closterium acutum Breb. Ex. Ralfs Closterium ehrenbergiiMenegh. Ex. Ralfs Closterium gracile Breb. Ex. Ralfs Closterium praelongum Breb.

  Closterium lanceolatum Kutz. Ex. Ralfs Cosmarium impressulum Elfv.

  Cosmarium regnelii Wille Cosmarium meneghinii Breb.

  Micrasterias crux-melitensis Ehr. Ex. Ralfs Mougeotia quadrangulare Hassall Spirogyra varians (Hassall) Kuetz

  Spirogyra nitida (Dillwyn) Link Staurastrum tetracerum Kuetz. Ex. Ralfs

  Alge verzi, Macrofite

  Chara vulgaris L.

  CHAROPHYCEAE

  Ferigi

  Salvinia natans (L.) All. Azolla caroliniana Willd.

  PTERIDOPHYT A

  Plante cu flori

  ANGIOSPERMAE

  Lemna minor L.

  Spirodela polyrrhiza (I.) Schleiiden Wolffia arrihiza (L.) W imm Ceratophyllum submersumL. Elatine hungaricaMoezs.

  Hydrocharis morus-ranae L. Myriophyllum demersum L. Myriophyllum verticillatum L. Ranunculus aquatilis (L.) Dumort Polygonum amphibium L. Potamogeton lucens L. Potamogeton gramineus L. Potamogeton nodosus Pair.

  Potamogeton acutifolius Link. (Syn. P. cuspidatus Schrod.)

  Plante cu flori

  ANGIOSPERMAE

  Potamogeton trichoides Cham. (Syn. P. monogynus J. Gay.) Ranunculus trichophyllum Choix.

  Sagittaria sagittifolia L. Sparganium emersum Rehman

  Utricularia vulgaris L. lac

  Zooplancton

  Chlorohydra viriddisima Pallas Hydra attenuate Pallas

  Hydra Vulgaris Pallas

  CNIDARIA

  Brachionus calyciflorus Pallas Brachionus urceus L. Keratella valgaEhr.

  Trichocerca longiseta Schrank

  Fi/inia terminalis Skorikow

  ROTATORIA

  Daphnia curvirostris Eylmann

  Leydigia leydigi Schoedler Alona guttata Sars

  CLADOCERA

  Eucyclpps serrulatus Fischer

  Macrocyclops albidus J_jurine Paracyclops affinis Sars

  COPEPODA

  Macrozoobentos

  PLATHELMINTHES

  Bothriomesostoma personatum O. Schmidt Crenobia alpina Dana

  Dendrocoelium lacteum O.F. Muller Dugesia lugubris O. Schmidt Dugesia trigrina Girard

  Gyratrix hermaphroditus Ehr Mesostoma ehrenbergi Focke Mesostoma lingua Abildgaard

  Macrostomum appendiculatum Grajf 0listhanella truncaae O. Schmidt Planaria torva O.F. Muller

  Planaria polychroa O. Schmid Plagiostomum !emani Plessis Stenostomum leucops Ant. Duges Policelis tenuis Ijima Prorhynchus stagnalis M. Schulze

  Strongylostoma radiatum O.F. Muller Stenostomum unicolor Beauchamp Tetracelis marmorosa OF.Muller Typhloplana viridata Abildgaard

  NEMERTINI

  Protostomatella obscura Schultze Prostoma graecense Bohmig Prostoma eilhardi Montgomery

  Polymerurus nodicaudus Voigt

  GASTROTRICHA

  Chaetonotus longispinosus Stokes Chaetonotus larus 0.F. Muller Dasydytes festinans Voigt Neogassea antenniggera Gosse

  Chaetonotus hystrix Mmetschnikoff Chaetonotus brevispinosus Zelinca

  NEMATODA

  Dorylaimus stagnalis Dujardin

  Tobrulus gracilis {Bastian) Andrassy

  OLIGOCHAETA

  Aelosoma hemprichi (Ehrenberg, 1828) Eiseniella tetraedra Savign

  Nais elinguis 0.F. Muller Nais communis Piguet Nais variabilis Piguet Nais pardalis Piguet Nais barbata 0.F. Muller

  0phidonais serpentine O.F. Muller Pristina longisetaEhr.

  Stylaria lacustris L. Tubifex tubifex O.F. Muller

  Limnodrillus udekemianus Claparede

  Limnodrillus hoffmeisteri Claparede

  IDRUDINEA

  Erpobdella octoculata (L. 1758) Erpobdella testacea (Savigny, 1820) Haemopis sanguisugaL., 1758 Hirudo medicinalis L., 1758

  Glossiphonia complanata (L., 1758)

  Macrozoobentos

  MOLLUSCA

  GASTROPODA

  Acroloxus lacustris L. Anisus spiroides L. Bithynia leachi Scheppard Bithtynia tentaculata L. Esperiana esperi Ferussac

  Esperiana acicularis Ferussac Galba truncatu/a O.F. Muller Gyraulus albus O.F. Muller Lymnaea stagnalis L. Lithoglyphus naticoides Pfeiffer Planorbarius corneus L. Planorbis carinatus O.F. Muller Planorbis planorbis L. Physafontinalis L.

  Physa acuta Draparnaud Radu: ovata Draparnaud Radu: peregra O.F. Muller Teodoxus danubius C. Pfeiffer

  Stagnicola palustris O.F. Muller Viviparus acerosus Bourguignat,

  Valvata piscinalis O.F. Muller

  BIVALVA

  Anodonta cygnaea L. Dreissena polymorphaPallas Pisidium casertanumPoli

  Pseudanodonta complanata Ziegler Sphaerium corneum L.

  Unio crasus Philipsson Unio pictorum L.

  Unio tumidus Philipsson

  ARTHROPODA ARANEIDA

  Argyroneta aquatica Latr.

  HYDRACHNIDIA (HYDRACARINA)

  Arrenurus (Arrenurus) cuspidifer Piers. Arrenurus {A{egaluracarus) globator Muller Eylais setosa Koenike,

  Hydrachna creuta Muller Limnesiafulgida Koch Limnochares aquaticaL.,

  Neumania vernalis Muli.

  CRUSTACEA DECAPODA

  Astacus leptdactylus Escholtz

  AMPHIPODA

  Corophium chelicorne Sars, Dikerogammarus bispinosus Martynov Echinogammarus ischnus Stebbing Euxinia maeoticus Sowinsky Gammarus fossarum Koch

  Gammarus kischineffensis Schellenbberg Obesogammarus obesus Sars

  Orchestia cavimana Heller Pontogammarus robustoides Sars

  Pseudogammarus balcanicus Schaferna

  CRUSTACEA ISOPODA

  Asellus aquaticus (L.) Racovitza Jaera sarsi Valkavov

  Lidigium hypnorum Cuvier

  INSECTA COLLEMBOLA

  Podura aquaticaL Sminthurides aquaticus Bourlet

  EPHEMEROPTERA

  Cloeon dipterum L.

  Ephoron virgo Olivier

  ODONATA

  Aeschna affinis Vd.Llind Aeschna cygneaMull Aeschna mixta Latr.

  Anaciaeschna isoscelus Muli Coenagrion hastulatum Charp Coenagrion pulchellum V.de Lind Coenagrion puella L. Crocothemis erythraea Brulle Ischnura elegans Vd. Lind

  Lestes barbarus Fabr. Lestes macrostigma Eversm Lestes dryas Kirby

  Lestes sponsa Hansem Lestens virens Charp. Libellulafulva Muli. Libellula depressa L. Orthetrum cancellatumL. Orthetrum coerulescens Fabr Sympetrum danae Sultz.) Sympetrum flaveolum L. Sympetrum meridionale Selys

  Macrozoobentos

  HETEROPTERA

  Cymatia rogenhoferi Fieber

  Corixa punctata Illiger Gerris (s.str.) lacustris L.) Hydrometra stagnorum L. Nepa rubra L.

  Notonecta glauca L. Notonecta viridis Delcourt Paracorixa concinna Fieber Ranatra linearis L.

  Sigara (Vermicorixa) lateralis Leach

  Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata Fieber Sigara (Subsigara) falleni Fieber

  Sigara (Sigara)striata L.

  Velia caprai Tamanini,

  TRICHOPTERA

  Ecnomus tenellus Rambur

  Limnephilus rhombicus L. Mystacides nigra L. Oecetis ochracea Curtis

  Psychonyia pussila Fabricius,

  Phryganea :z.randis L.

  COLEOPTERA

  Dytiscus marginalis L.

  Gyrinius distinctus Aube Halipus jl.avicollis Sturm

  DIPTERA

  Ablabesmya longistyla Fitt. Bezzia varicolor Meigen Chironomus plumosus L. Chironomus thumi Kieffer

  Cladopelma lateralis Goetghebuuer Cryptochironomus deffectus Kieffer Demicryiptochironomus vulneratus Zetterstedt, Endochironomus tendens Fabricius Microtendipes pedellus De Geer

  Polypedilum nubeculosumMeigen Psilopa petrolei Crow

  Nematelus pantheririnus L. Stratiomya longicornis Scop

  Stictochironomus maculipennis Mei gen Tanytarsus usmaensis Pagast

  Tabanus spodapterus Meigen

  Ihtiofauna

  Aspius aspius {Linnaeus) Abramis ballerus {Linnaeus) Abramis sapa (Pallas) Aristichtys nobilis (R_ichardson) Coregonus lavaretus

  Ctenopharyngodon idella ((Valencienne) Lepomis gibbosus (linnaeus)

  Hipophtalmychtis mollitrix (Valenciennes)

  Scardinius erythrophthalamus {Linnaeus)

  Tabel nr. 5

  Lista de indicatori saprobiologici de calitate a apei

  BACTERIA

  Achroonema articulatum Skuja- a- 3,0 Achroonema lentum Skuja - a- 3,0 Beggiatoa alba Vaucher Trevisan - p - 4,0

  Beggiatoa arachnoideaA.G. Rabenhorst- p- 4,0 Crenohtrix polyspora - a - 3,O

  Chromatium okenii Ehr. - a- 3,0 Chromatium vinosum Ehr.- a - 3,0 Gallionella tenuicaulis Skuja - f3- 2,O Gallionella ferruginea Ehr. - f3 - 2,O Lepothrix skujoe Beger - f3 - 2,O Lepothrix echinata Beger - f3 - 2,O Leptohtrix ochracea Kutzing - a - 3,O Pelonema subtilissimum Skuja - a-3,0 Peloploca undulata Laut. - a - 30 Peloploca toeniata Laut - a - 3,O Pseudomonas - a- p- 3,5

  Rhodospirillum rubrum V Esmarch - a - 3,O Rhodospirillum tenue Pfennig - a- 3,O Sarcina paludosa Schroter - p - 4,0 Siderocapsa eusphoera Skuja -o - /3- 1,5

  Sphaerotilus dichotomus Cohn, Migula - f3- a - 3,O Sphaerotilus natans Kutzing- p- a- 3,5 Streptococcus marginatus Schroter - p - 4,O Thiocystis violacea Winogr - a - 3,0

  Thiosarc ina rosea Schroeter - p - 4,O Zooglea ramigera - p - 4,O

  Zooglea filipendula - a - f3- 3,O

  CYANOBACTERIA

  Anabaena circinalis Rabenh. Bornet et Flahaut- o - p - 1,5 Anabaena flos aquae Breb. Bornet et Flahaut - p- 2,0 Anabaena spiroides Klebahn - o - p - 1,5

  Anabaena solitaria Klebahn - /3- o - 1,5 Anabaena affinis Lemmermann - f3 - 2,O Anabaena macrospora Klebahn - o - /3- 1,5 Anabaena constricta Szafer, Geitler-p- 3,5

  Aphanizomenon flos aquae Ralft ex. Bornet et Flahaut - f3 - a - 2,5 Aphanizomenon gracile Lemmermann - f3- 2,O

  Aphanotece clathrata W. et G.S. West -/3- o - 1,5 Aphanotece stagnina Sprengel, B. Petersen et Geitler - o - 1,O Anabaenopsis arnoldii APT- /3- 2,0

  Cylindrospermum stagnale Kutzing. Bornet et Flahaut - /3- 2,0 Coelosphaerium kuetzingianum Nagely - /3- o - 1,5 Chamaesiphon incrustans Gruno - o - 1,0

  Chamaesiphonfuscus Rostaf, Hansgirg - o - /3- 1,5 Chamaesiphon polonicus Rostaf Hansgirg- o - 1,0 Chroococus limneticum Lemmermann - o- /3- 1,5 Chroococus turgidus Kutz. Na- o -/3-1,5 Calothrix parietina Thuret- o - 1,0

  Calothrix stagnalis Gomont- o - 1,0 Gloeocapsa sanguinea A G Kutzing - o - 1,O Gloeothece rupestris Lyngb. Born - /3- 2,0

  Gloeitrichia echinulata Schmith Richter - /3- o - 1,5 Gloeitrichia pisum Agarddh Thuret- /3- o -1,5 Gloeitrichia natans Hedwig. Rabenhorst- /3- 2,0 Gomphosphaeria aponica Kutzing - f3 - 2,O Gomphosphaeria lacustris Chodat- o - fJ-1,5 Gomphosphaeria pusilla Vangoor, Komarec -/3 - 2,0 Gomphosphaeria roosea Smow, Lemmermann - /3- o -1,5 Gomphosphaeria naegeliana Unger, Lemmermann - f3 - 2,O Lyngbia maior Meneghini - /3- 2,0

  Lyngbia martesiana Meneghini - /3- 2,0 Lyngbia aestuari Lieb. Ex. Gomont - /3- 2,0 Lyngbia contorta Lemmermann - /3- 2,0 Lyngbia limnetica Lemmermann - /3- 2,0

  Merismopedia tenuissima Lemmerman - /3- a.- 2,5 Merismopedia punctata Meyen - p - 2,0 Merismopedia elegans A. Broun - p - 2,0 Merismopedia maior Schmith, Geitler - p - o - 1,5 Merismopedia glauca Ehr. Nageli - p - 2,0

  Microcistys pulverea Wood Forti emend. Elenkin 1938 - o - P- 1,5 Microcistys aeruginosa Kutzing Kutzing 1846 - p - 2,0 Microcistys viridis A. BR. Lemmermann - p - 2,0

  Microcistys wesenbergii Komarek - p - 2,0

  Microcistys marginataMeneghini, Kutzing - p - 2,0 Microcistys incerta Lemmermann, Starmah - p - a - 2,5 Nostoc pruniforme Agardh ex. Bornet et Flahaut - p - 2,0 Nostoc kihlmanni Lemmermann - o - p - 1,5

  Nostoc verrucosum Vaucher - p - 2,0 Nostoc piscinale Kutzing - p - 2,0 Nostoc linkia - p - 2,0

  Nostoc carneum - p - 2,0

  Nodularia spumigenaMertens - p - 2,0

  Nodularia harveyana Thwaites, Thuret - p - 2,0

  Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont - P- a - 2,5 Oscillatoria chalybea Mert. Grev. Ex. Gomont - a - 3,0 Oscillatoria rubescens D.C. Gomont - p - 4,0 Oscillatoria tenuis Agard. ex Gomont - a - 3,0 Oscillatoria splendida Grev ex. Gomont - a - 3,0 Oscillatoria putrida Schmidle - p - 4,0

  Oscillatoria suptilisima Kutzing - a - 3,5 Oscillatoria chlorina Kutzing, Gomond- p - 4,0 Oscillatoriafragilis Bocher - a - 3,0 Oscillatoria formosa Bory - a - 3,0

  Oscillatoria limnetica Lemmermann - o - p - 1,5

  Oscillatoria amphibia Agardh - p - 2

  Oscillatoria brevis Kutzing, Gomond - a - 3,0

  Oscillatoria redekei Vangoor - P-o - 1,5 Oscillatoria agardhii Gomond - p - 2,0 Phormidium tenue Menegh Gomont - p - 2,0

  Phormidium uncinatum Agardh Gomont - p - a - 2,5 Phormidium retzii Agardh Gomont- o - p - 1,5 Phormidium foveolarum Mont, Gomond - p - a - 2,5

  Phormidium tinctorum Kutzing - P- 2,0

  Phormidium inundatum Kutzing- o - l,0

  Phormidium autumnale Agardh, Gomond- P- a- 2,5

  Phormidium papyraceum - o - l,0 Phormidium subfuscum Kutzing - p - 2,0 Romeria elegans Volosz. Kokzwara - p - 2,0

  Rhbdoderma lineare Schmidle et Lauter Born - p - 2,0

  Rivularia aquatica Dewildeman, Geitler - p - 2,0

  Spirulina albida Kolwitz - a - 3,0 Spirulina platensis - p - 2,0 Spirulina jennery - p - 4,0

  Synechoccus aeroginosus Naeg. - o - l,0

  Stigonema ocellatum Dillin, Thuret- o - 1.0

  Schytonema coactile Montagne - p - 2,0

  EUGLENOPHYTA

  Ascoglena vaginicola Stein - P- 2,0 Ascoglena viridis Popova -- P- 2,0 Astasia klebsii Lemmermann - p - a - 4,0 Astasia curvata Klebs - p - a - 3,5 Astasia longa Pringsheim - p - a - 3,5

  Astasia quartanaMoroff, Pringshein - p - a - 3,5

  Astasia torta Pringsheim - a - 3,0

  Colacium cyclopicola Gicklhor, Bourelly - a - p - 2,5

  Colacium sideropus Skuja - P- a - 2,5

  Colacium vesicolosum Ehr. - p - 2,0

  Euglena acus Ehrenberg - P- a - 2,5 Euglena caudala Hubner - a - p - 3,0 Euglena deses Ehrenberg - p - 4,0

  Euglena ehrenbergii Klebs - p - 2,0

  Euglrena geniculata Dujardin - p - a - 3,5 Euglena gracilis Klebs - x - p - 1,0 Euglena granulataKlebs - o - p - 1,5 Euglena hemichromata Skuja - p - 2,0

  Euglena intermedia Klebs, Schmitz - o - a - 2,0

  Euglena mutabilis Schmitz - o - l,0

  Euglena limnophila Lemmermann - o - P- 1,5 Euglena oxyuris Schmarda- o - p - 1,5 Euglena oblonga Schmitz - P- 2,0

  Euglena phyaeter Foti - p - 2,0 Euglena pisciformis Klebs - p - a - 2,5

  Euglena polymorpha Dangeard - a - 3,0

  Euglena proxima Dangeard - p - a - 3,5

  Euglena sanguine a Ehrenberg - p - 2,0

  Euglena splendens Dandgeard - a - 3,0 Euglena spirogyra Ehrenberg - P- 2,0 Euglena tatrica Czosn. - o - 1,0

  Euglena triptaris Dujardin, Klebs - P- 2,0

  Euglena variabilis Klebs - p - a - 2,5

  Euglena viridis Ehrenberg - p - a - 4,0

  Euglena velata Klebs, rev. Skuja - a - p - 2,5 Lepocinclis fusiformis Carter, Lemmermann - p - 2,0 Lepocinclis marsonii Lemm - p - 2,0

  Lepocinclis ovum Ehrenberg, Lemmermann - a - p - 2,5

  Lepocinclis playfairia Dejlandre - p - 2,0

  Lepocinclis steinii Lemm. - p - 2,0

  Lepocinclis texta Dujardin, Lemmermann a - p - 2,5

  Phacus aenigmaticus Drezh - p - a - 2,5 Phacus acuminatus Stokes - p - a - 2,5 Phacus agilis Skuja - p - 2,0

  Phacus brachykentron Pochm - p - a - 2,5

  Phacus brevicaudatus Klebs, Lemmermann - p - 2,0

  Phacus caudatus Hubner - p - 2,0 Phacus curvicauda Swir.- P- 2,0 Phacus elegans Pochmann - o - p - 1,5 Phacus helicoides Pochmann - p - 2,0 Phacus horridus Pochmann - o - p - 1,5 Phacus injlexus Kiss, Pochm - p - 2,0

  Phacus longicauda Ehrenberg, Dujardin - p - a - 2,5

  Phacus nordstedtii Pochmann - p - a - 2,5

  Phacus orbicularis Hubner - p - 2,0

  Phacus pleuronectes O.F. Muller, Dujardin - p - a - 2,5

  Phacus polytrophos Pochm. - p - a - 2,5 Phacus pusillum Lemermann - P- a - 2,5 Phacus skujai Skwortzow - p - a - 2,5

  Phacus suecicus Lemm., Lemmermann - p -o - 1,5

  Phacus tortus Lemm., Skvor. - p - a - 2,5

  Phacus triqueter Ehr. Dujardin - p - 2,0

  Strombomonas acuminata Schmarda, Dejlandre- p - 2,0 Strombomonas acuminata Daday - p - 2,0 Strombomonas jluviatilis Lemerman, Dejlandre - p - 2,0 Strombomonas gibberosa Playfair Dejlandre - p - 2,0 Strombomonas rangoonensis Skworcov, Fott - p - 2,0

  Strombomonas schauinslandii Lemerman, Dejlandre - p - 2,0 Strombomonas verrucosa Daday Deflandre - p - 2,0 Trachelomonas abrupta Swirenko - p - 2,0

  Trachelomonas allia Dejl. - p - o - 2,0

  Trachelomonas armata Ehr., Stein - P- 2,0

  Trachelomonas bulla Stein - a - 2,5

  Trachelomonas caudata Ehr., Stein - P-2,0 Trachelomonas cervicula Stokes em. Swir. - P- 2,0 Trachelomonas conica Playfair - p - 2,0

  Trachelomonas curta D.A. Cunha - p - 2,0 Trachelomonas cylindrica Ehrenberg - p - o - 2,0 Trachelomonas eurystoma Stein - p - 2,0

  Trachelomonas hexangulata Swirenko P-o - 2,0 Trachelomonas hispida Perty, Stein em. Dejl. - p - a - 2,5 Trachelomonas labiata Teiling - p - 2,0

  Trachelomonas oblogna Lemmermann - p - 2,0

  Trachelomonas obovata Stokes, em. Dejlandre - P- 2,0 Trachelomonas pavlovskoensis V. Poljansk, Popova - p - a - 2,5 Trachelomonas plantonica Swirenko - p - o - 2,0

  Trachelomonas pulccherium Playfair - /3- 2,0 Trachelomonas rugulosa Stein - P- 2,0

  Trachelomonas similis Stokes - p - 2,0 Trachelomonas stokesiana Palmer - p - 2,0 Trachelomonas superba Swirenko - o - p - 1,5

  Trachelomonas varians Dejlandre - P- 2,0 Trachelomonas verrucosa Stokes - p - 2,0 Trachelomonas volvocina Ehrenberg- P- 2,0

  Trachelomonas volvocinopsis Swirenko - P- 2,0

  CHRYPTOPHYTA

  Chroomonas caudala - - a - 2,5

  Chroomonas nordstedtii Hans Girg- o - - 1,5

  Chroomonas pulex - - a - 2,5 Cryptomonas erosa Ehrenberg - a - 3,0 Cryptomonas gracilis - - 2,0 Cryptomonas marssoni Skuja - - 1,5 Cryptomonas ovata Ehrenberg - a - 3,0 Cryptomonas rostrata - o - - 1,5 Cryptomonas rostratiformis Skuja - o - 1,0

  Cryptomonas tetrapyrenoidosa Skuja - - 2,0 Rhodomonas lacustris Pascher, Ruttner - - 2,0 Rhodomonas lens Pascher, Ruttner - o - - 1,5 DINOPHYTA

  Amphidinium lacustre - - 2,0

  Ceratium cornutum Ehr., Clapadete et Lachmann - o - 1,0 Ceratium hirudinella O.F. Muller, Schrank- o - 1,0 Glenodiniopsis uliginosa - o - 1,0

  Gymnodinium aeruginosum Stein - o - - 1,5 Gymnodinium mirabile - o - - 1,5 Gymnodinium palustre Scilling - o - 1,0

  Peridinium bipes Stein - o - 1,0

  Peridinium cinctum O.F. Muller - o - 1,0 Peridinium umbonatum Stein - o - 1,0 Peridinium willei Huitfeld-Ksaas - a - 3,0 Sphaerodinium cinctum - o - 1,0 XANTOPHYCEAE

  Centritractus belenophorus Lemmermann - - 2,0

  Centritractus dubius - o - 1,0

  Characiopsis acuta - o - l,0

  Characiopsis lunaris - o - l,0

  Ophiocytum cochleare Eichwald, A. Braun - o - - l,5

  Ophiocytum maius - o - 1,0 Tetraedriella subglobosa - o - 1,0 Tribonema viride Pascher - o - - 2,0 Vaucheria debaryama - o - l,0 Vaucheria geminata - - 2,0

  Vaucheria sessilis - p - 2,0

  BACILLARIOPHYCEAE

  Achnanthes lanceolata Grunow - - 2,0 Achnanthes minutissima Nitzsch., Ehr. - o - - 1,5 Amphipleura pellucida Kutzing - - 2,0

  Amphora ovalis Kutzing- a - 3,0

  Amphora ovalis var. gracilis - - o - 1,5 Asterionellaformosa Hass - o - - 1,5 Asterionella gracillima Heiberg- o - l,0 Caloneis amphisbaena Bory, Cleve - - a - 2,5 Caloneis silicula Ehrenberg, Cleve - o - - 1,5 Ceratoneis arcus Ehr. - o - 1,0

  Coconeis pediculus Ehernberg - - 2,0 Coconeis placentula Ehernberg - - 2,0 Cyclotella comta Ehrenberg, Kutzing - o - 1,0 Cyclotella meneghiniana Kutz - ex - - 2,5 Cymatopleura elliptica Bredisson, Smith - - 2,0

  Cymatopleura solea Brebbisson, Smith - - ex - 2,5

  Cymbella ehrengergi Kutzing - o - - 1,5 Cymbella lanceolata Ehrenberg, Heiberg - - 2,0 Cymbella silesiaca Bleisch in Rabenh - - ex - 2,5 Cymbella ventricosa Kutzing - o - - 1,5

  Diatoma elongatum Roth - o - - 1,5 Diatoma hiemale Roth, Heiberg - o - 1,0 Diatoma vulgare Bory - - ex - 2,5 Epithemia sores Kutzing - - 2,0 Epithemia turgida Ehr., Kutz. - - 2,0 Eunotia arcus Ehrenberg - o - 1,0 Eunotia robusta Ralft - o - l,0

  Eunotia triodon - o - 1,0

  Fragilaria capucina Desmazieres - - o - 2,0 Fragilaria construens Ehrengerg, Grunow - - 2,0 Fragilaria crotonensis Kitt - o - - 1,5

  Frustulia vulgaris Thwaites, Detoni - - ex - 2,5

  Gomphonema acuminatum Ehr. - - 2,0

  Gomphonema angustatum Kutzing, Rabenhorst - o - l ,O

  Gomphonema constrictum Ehr. - - 2,0

  Gomphonema olivaceum Hornemann - - 2,0

  Gyrosigma acuminatum Kutz. Rabenh - - 2,0 Hantzschia amphyoxis Ehr., Gun - ex - 3,0 Melosira italica Ehr. - o - - 1,5

  Melosira granulata Ehr., Ralfs - - 2,0

  Melosira varians Agardh - - 2,0

  Meridian circulare Greville, Agardh - o - l,0 Navicula atomus Nageli, Grnnow - ex - 3,0 Navicula cryptocephala Kutz. - ex - 3,0 Navicula cuspidata Kutzig - - ex - 2,5 Navicula gracilis Ehrenberg - o - - 1,5 Navicula gastrum Ehrenberg, Kutzig - - 2,0 Navicula rhinchocephala Kutz - ex - 3,0 Navicula viridula Kutz. - ex - 3,0

  Nitzschia acicularis Kutzig, W. Smith - ex - 3,0 Nitzschia apiculata Gregory, Grunow - ex - 3,0 Nitzschia capitellata Hustedt - ex - 3,0 Nitzschia comunis Rabenhorst - ex - 3,0 Nitzschia holsatica - - 2,0

  Nitzschia palea Kutz. - ex - 3,0

  Nitzschia sigmoidea Nitzsch, W. Smith - - 2,0

  Pinnularia giba Ehrenberg - o - l,0

  Pinnularia microstauron Ehrenberg, Cleve - o - 1,0

  Pinnularia nobilis Ehrenberg - o - l ,0 Pinnularia viridis Nitzsch., Ehrenberg - - 2,0 Rhizosolenia longiseta Zach - o - 1,0 Rhoicosphaenia curvata Kutz, Grun. - - 2,0 Rhopalodia gibba Ehr., O. Muller - o - l,0 Rivularia sp. Roth, Agardh - o - l ,0

  Stauroneis phoenicenteron Ehrenberg - - 2,0 Stephanodiscus astraea Ehr. - o - - 1,5 Stephanodiscus hantzschii Grnnow - ex - 3,0 Surirella biseriata Brebisson - - 2,0 Surirella elliptica - - 2,0

  Surirella ovata Kutzing - - 2,0 Surirella spiralis Kutzing - o - l ,0 Surirella turgida - - 2,0 Synedra acus Kutz - - 2,0

  Synedra actinastroides Lemmermann - o - - 1,5 Synedra berolinensis Lemmermann - - 2,0 Synedra ulna Nitzsch. - - 2,0

  Synedra vaucherie Kutz - - 2,0 Tabellariafenestrata Lyng. - o - - 1,5 Tabellariafloculosa - o - l,0 CHRYSOPHYCEAE

  Chromulina nebulosa - o - l,0

  Chromulina ovalis - o - 1,0 Chromulina rosanofii - o - 1 Chrysococcus ornatus - o - 1,0

  Chrysococcus klebsianus - o - 13 - 1,5 Chrysosphaerella longistina - o -13 - 1,5 Chrysococcus rufescens Klebs - o -13- 1,5 Dinobryon divergens - 13 - 2,0

  Dinobryon sertularia Ehrenberg - o - 1,0

  Dinobryon stipitatum - o - 1,0

  Dinobryon suecium - o - 1,0

  Hydrurus foetidus Villars, Trevisan - o - 1,0 Mallomonas acaroides Perty- o - 13 - 1,5 Mallomonas akrokomos Ruttner- o- 1,0 Mallomonas insignia - o - 1,0

  Mallomonas elongata Reverdin - o - 13- 1,5

  Mallomonas fastigata - o -1,0 Synura petersenii Korshikov - 13 - 2,0 Synura uvella Korshikov -13 - 2,0 Uroglena volvox Ehrenberg - 13 - 2,0

  Uroglenopsis americana - o - 1,O

  RHODOPHYTA

  Audouinella chalybea Lyngb., Freis - o - 1,0 Batrachospermum moniliforme Roth- o -1,0 Hildenbrandia rivularis Lieben, J. Ag - o - 1,0 Lemanea annulata Kutzing - o - 1,0

  Lemanea catenata - o -1,0 Lemaneafluviatilis L., C. Aghardt- o - 1,0 Lemaneafucina - o - 1,0

  Lemanea nodosa Kutzing - o - 1,0

  CHLOROPHYTA

  Actinastrumfalcatus Carda, Ralfs - p - a - 2,5 Actinastrum hantzschii Lagerheim - p - 2,0 Bulbochaete nana - o - p - 1,5

  Bulbochaete intermedia - o - p - 1,5 Chaetophora elegans - p - o - 1,5 Carteria klebsii - p - 2,0

  Carteria multifilis Fresenius Dill - p - 4,0 Characium gracilipea - p - 2,0 Characium falcatum Schroedert - a - 3,0

  Characium pringsheimii A. Braun - a - 3,0 Chlamidomonas angulosa Dill - a - 3,0 Chlamidomonas braunii Goroschankin - a - 3,0 Chlamidomonas ehrenbergi - a - 3,0 Chlamidomonas incerta Pascher - a - 3,0

  Chlamidomonas media Klebs -13- a - 2,5

  Chlamidomonas reinhardtii Dangeard- a - 3,0

  Chlamidomonas simplex Pascher - p - 2,0

  Chlorella vulgaris Beyerinck- p - 4,0 Chlorhormidium rivulare - a - - 2,5 Chloroccum cumicola - p - 2,0

  Chlorogonium elongatum Dangeard- a - 3,0 Chlorogonium echlorum Ehrenberg - a - p - 3,5 Chloromonas vulgaris Anachin, Gerlojf- a - p - 3,5 Cladophora glomerata Kutzing -P - 2,0

  Cladophora crispata - p - 2,0

  Coccomonas orbicularis - p - 2,0

  Coelastrum microsporum Naegeli. A. Braun - p - 2,0 Coelastrum sphaericum Naegeli - p - 2,0 Crucigenia cruciata - p - 2,0 Crucigeniellafenestrata Schmidle - p - 2,0

  Crucigeniella tertrapedia Kirchner, West and West- p - 2,0

  Crucigeniella rectangularis Naegeli, Komarek - - a - 2,5

  Cylindrocapsa involuta - o - 1,O

  Dictyosphaerium pulchellum - p - 2,0

  Draparnaldia glomerata Vauch., Agardh- o - 1,0 Eudorina elegans Ehrenberg - p - 2,0 Enteromorpha intestinalis - p - 2,0

  Gloeomonas ovalis - p - 2,0

  Gonium pectorale O.F. Muller - a -p - 3,5 Gonium sociale Dujardin, Warming - - a - 2,5 Haematococcus pluvialis - o - - 1,5

  Hyalotheca dissiliens Smith ex Ralfs- o - 1,0 Hydrodictyon reticulatum L, Lageheim - p - 2,0 Kirchneriella lunaris Kirchner, Mobius - p - 2,0 Langerheimia citriformis Snow, Collins - a - 3,0 Langerheimia genevenisis Chodat, Chodat - p - 2,0 Langerheimia longiseta Lemmerman, Wille - a - 3,0 Langerheimia wratislawiensis Schroder - p - 2,0

  Microspora amoena Kutzing, Rabenhorst - o - 1,O Oedogonium capillareLinne, Kutzing- p - 2,0 Oedogonium crispum - o - p - 1,5

  Oedogonium undulatum A. Braun - p - 2,0 Oocystis lacustris Chodat- o - p - 1,5 Oocystis marsoni Lemmermann - p - 2,0 Pandorina morum O.F. Muller - p - 2,0

  Pediastrum biradiatum Meyen - o - 1,0 Pediastrum boryanum Turpin, Meneghini. - p - 2,0 Pediastrum duplex Meyen - p - 2,0

  Pediastrum tetras Ehrenberg, Ralft - p - 2,0 Phacotus lenticularis Ehrenberg, Stein - p - 2,0 Pyraminomonas tetrarhynchus - p - 2,0

  Rhizoclonium hieroglyphicum Agardh, Kutzing- o - p - 1,5

  Scenedesmus abundans - p - 2,0

  Scenedesmus acuminatus - p - 2,0

  Scenedesmus acutiformis - p - 2,0 Scenedesmus acutus - p - 2,0 Scenedesmus arcuatus - p - 2,0 Scenedesmus armatus - p - 2,0 Scenedesmus bi.fuga - p - 2,0 Scenedesmus brasiliensis - p - 2,0 Scenedesmus denticulatus - p - 2,0 Scenedesmus hystrix - p - 2,0 Scenedesmus longus - p - 2,0

  Scenedesmus quadricauda Turpin, Brebisson - p - 2,0

  Scenedesmus obliguus - p - 2,0 Scenedesmus opoliensis- p - 2,0 Selenastrum bibraianum - p - 2,0

  Sorastrum spinulosum Naegeli - o - p - 1,5

  Spondylomorum quaternarium - a - 3,0 Sphaerellopsis fluviatilis Stein, Pascher - p - 2,0 Stigeoclonium flagelliferum - P - 2,0

  Tetraedron caudatum Carda, Hansgirg - p - 2,0

  Tetraedron regulare - p - 2,0

  Tetraedron trigonum Nageli, Hansgirg - p - 2,0

  Tetrastrum punctatum Schmidle, Ahlstr. et Tiffany - p - 2,0

  Tetrastrum staurogeniaeforme Schroder, Lemmermann - p - 2,0

  Ulothrix subtilissima Rabenhorst. f oligosaprobica - o - 1,O

  f alfa - mezosaprobica - a - 3,0

  Ulothrix tenerrima Kutzing - p - 2,0

  f oligosaprobica - o - 1,O

  f alfa - mezosaprobica - a - 3,0 Ulothrix tenuissima Printz - o - 1,0 Ulothrix zonata Weber et. Mohr, Kutzing

  f oligosaprobica - o - 1,O

  f alfa - mezosaprobica - a -3,0

  Uva korshikoffii - p - 2,0

  Volvox aureus Ehrenberg - o - 13 - 1,5 Volvox globator Linne - o -13 - 1,5 ZIGNEMATOPHYCEAE

  Closterium acerosum Schrank., Ehrenberg - a - 3,0

  Closterium aciculareT. West-13 - 2,0 Closterium acutum Breb. ex. Ralfs - 13 - a - 2,5 Closterium ceratium Perty - a -3,0

  Closterium cornu - o - 1,0

  Closterium ehrenbergii Menegh. ex. Ralfs - 13 - 2,0 Closterium lanceolatum Kutz. ex. Ralfs - a -3,0 Closterium leibleinii Kutzing -13 - 2,0

  Closterium limneticum Lemn. - a -3,0

  Closterium lunulaMull. ex Ralfs - a -3,0

  Closterium moniliferum Bory, Ehrenberg - 13 - 2,0 Closterium navicula Brebisson, Lutkemul - o - 1,O Closterium parvulum Nageli - 13 - 2,0

  Closterium praelongum Breb. - ex - 3,0 Closterium strigosum Brebisson - 13 - ex - 2,5 Closterium striolatum Ehr. ex Ralft - 13 - ex - 2,5 Closterium venus Ehr. ex Ralft -13 - 2,0 Cosmarium botrytis Meneghini- o -1,0 Cosmariumformulosum Hoffmeister -13 - 2,0 Cosmarium impressulum Elfv. - ex - 3,0 Cosmarium granatum Breb et Ralft - ex - 3,0 Cosmarium humile Gay, Nordst - ex - 3,0 Cosmarium laeve Rabenh - ex - 3,0

  Cosmarium margaritiferum Menegh. ex Ralft - ex - 3,0

  Cosmarium meneghinii Breb. - ex - 3,0 Cosmarium regnelii Wille - ex - 3,0 Cosmarium subcostatum Nordst. - ex - 3,0 Cosmarium turpini Brebisson - o - 1,0 Desmidium swartzii Agh. Ex Ralft o - 1,O

  Euastrum denticulatum Ehr. ex Ralft - o- 13 - 1,5

  Euastrum didelta Ralft- o -1,0 Euastrum elegans - o - 1,0 Euastrum insigne - o - 1,O

  Euastrum oblongum Grev. Ex Ralft- o - 1,0 Euastrum truncatum - o -1,O

  Micrasterias crux-melitensis Ehr. ex. Ralfs-o 1,0 Micrasterias radiata- o - 1,O

  Micrasterias rotata Brev. , ex Ralft - o - 1,O Micrasterias truncata Carda ex Ralft- o - 1,O Mougeotia genuflexa- o - 1,0

  Netrium digitus Ehr. ex Ralft Jtzigs. Et Rothe - o - 1,0 Penium polymorphum Petry- o -1,0

  Penium silvae-nigrae - o - 1,0

  Penium spirostriolatum Barker - o - 13 - 1,5 Pleurotaenium trabecula Ehr., Ralft- o - 1,0 Plaeurotenium truncatum Breb. ExNaeg. - o -13- 1,5 Spirogyra insignis Hassall, Kuetz -ex - 3,0

  Spirogyra varians Hassall Kuetz -13 - ex - 2,5 Spirogyra neglecta Hassall, Kuetz - 13 - ex - 2,5 Spirogyra nitida Dillwyn Link - 13 - ex - 2,5 Spirogyra porticalis - o - 13 - 1,5

  Staurastrum commutatum - o - 13 - 1,5 Staurastrum hirsutum Ehr., Ralft - 13 - ex - 2,5 Staurastrum muticum Brebs. ex Ralft - 13 - ex - 2,5 Staurastrum orbiculare Raflsex Rafls -13 - ex - 2,5 Staurastrum paradoxum Meyen ex Ralft -ex - 3,0

  Staurastrum polyrichum Perty Raben - 13 - ex - 2,5 Staurastrum punctulatum Breb. ex Ralfs - o - 1,O Staurastrum tetracerum Kuetz. ex. Ralfs -ex - 3,0 Staurodesmus apiculatus Breb., Teil - 13 - ex - 2,5 Staqurodesmus convergens Her. ex Ralfs,Teil -13 - ex - 2,5 Staurodesmus glabrus Ehr., Ralfs,Tteil - 13 - ex - 2,5 Tetmemorus laevis Kuetz., ex Ralfs- o -1,0

  Zygnema cruciatum Vauch. Agardh -13 - ex - 2,5 Zygnema stellium - o - 1,O CHAROPHYCEAE

  Chara vulgaris L. - o -1,0

  Nitella gracilis - o - 1,0

  BRYOPHYTA

  Amblystegium riparium L., BR. - o - 1,0

  Bryum pseudotriqetrum Hedw., Gaertn - o - 13 - 1,5

  Cinclidotus aquaticus Hedw.B.S.G. - o - 1,0 Drepanocladus aduncus Hedw - o - 13 - 1,5

  Drepanocladusfluitans Hedw. Warnst. - o -13- 1,5 Fontinalis antipyretica Hedw. - o -1,0 Hygrohypnum ochraceum Turn. Loeske - o- 1,0 Marsupella aquatica Schrad Schifen - o - 1,0 Marsupella sphacelata Gies., Lindb. - o -1,0 Philonotisfontana Hedw. Bird. -13- ex - 2,5 Philonotis seriata Mitt- o - 1,0

  Ricciafluitans L. - o -1,0 Riccia glauca - o - 1,0

  Ricciocarpus natans L. Carda- o 1,0 Scapania undulata L. Dum. - o - 1,O

  Sphagnum cuspidatum Ehrh. Ex Hojfm. - o- 1,O Sphagnum magellanicum Bird. - o - 1,0 Sphagnum palustre L. - o -1,0

  Sphagnum recurvum P. Beauv. - o- 1,0

  PTERIDOPHYTA

  Equsetumfluviale L. em. Ehrhart- o -1,0 Pelliafabbroniana Raddi- o - 1,O Salvinia natans L. All. - o - 1,O ANGIOSPERMAE

  Anscharis Elodea Canadensis - 13 - 2,0 Bidens tripartita L. - o - 13 - 1,5 Ceratophyllum demersum L. - 13 - 2,0

  Drosera rotundifolia L. - o - 1,0

  Hyrdocaris morsus ranae L. - o - 13 - 1,5

  Lemna minor L. - 13 - 2,0

  Lemna gibba L. - 13 - 2,0 Myriophyllum apicatum L. - 13 - 2,0 Parnassiapalustris o -1,0 Polygonum amphibium L. - 13 - 2,0

  Potamogeton crispus L. - - 2,0 Potamogeton gramineus L. - - 2,0 Potamogeton lucens L. - - o - 1,5 Potamogeton perfoliatus L. - - 2,0 Sagittaria sagittifolia L. - o - - 1,5 Spirodela polyrrhiza L. Schleiden - - 2,0 Typha latifolia L. - - 2,0

  Utricularia vulgaris L. - - 2,0 PROTOZOOA PROTOZOARE FLAGELATE

  Ascoglena vaginicola Stein. - - 2,0 Ascoglena viridis Popova - - 2,0 Astrosiga radiata Zacharis - o - - 1,5 Bicoeca lacustris J. Clark- a - - 2,5

  Bodo angustus Dujardin - p - 4,O

  Bodo caudatus Dujardin -p - 4,O

  Bodo fusiformis Stokes Lemermmann - p - 4,O Bodo putrinus Stokes Lemm. - p - 4,O

  Bodo saltans Ehrenberg - p - 4,0

  Cercomonas agils Morojf- p -a - 3,5 Cercomonas longicauda Dujardin - p -a - 3,5 Codonocladium umbellatum Stein,Ttatem- - 2,0 Codonosiga botrytis Ehr., S. Kent - a - 3,0 Cryptoglena pigra Ehr. - - 2,0

  Hexamita inflata Dujardin - p- 4,0

  Gyromonas ambulans Seligo - p - 4,0 Mastigamoeba aspera Schulze - p -a - 3,5 Mastigamoeba limaxMorojf- p -a - 3,5 Mastigella penardii Lemm - p - 4,0 Monosiga ovata S. Kent- o - - 1,5 Multicilia lacustris Lauterborn - p -a - 3,5 Petalomonas abscissa Duj., Stein - a - 3,0 Petalomonas mira Awerinzew - a - - 2,5 Petalomonas mediocanellata Stein - a - 3,0 Petalomonas platyrryncha Skuja - - 2,0 Petalomonas pregnans Skuj - o - - 1,5 Petalomonas pusilla Skuja - a - 3,0 Petalomonas steinii Klebs - a - - 2,5 Poteriodendron petiolatum Stein - a - - 2,5 Protospongia haeckeli Kent - o - 1,O Pleuromonas jaculans Petry - a - p - 3,5

  Rhyncomonas nasuta Stokes, Kleps - a - 3,0

  Salpingoeca gracilis J. Clare - - 2,0 Sphaeroeca volvox Lauterborn - a - 3,0 Treptomonas agilis Dujardin - p - 4,O Trigonomonas compressa Klebs - p - 4,O

  Urophagus rostratus Klebs, Lemermmann - p - 4,O

  RHIZOPODEA

  Amoeba proteus Leidy - - 2,0 Amoeoba guttulus - a - p - 3,5 Amoeba verrucosa - - 2,0 Arcella vulgaria Ehrbg. - - 2,0 Arcella dentala Ehrbg. - o - l,0

  Arcella hemisphaerica Perty - - 2,0 Actinosphaerium eichhornii - o- - 1,5 Acanthocystis turfacea - o - 1,0 Actinophrys sol Ehrb. - -a - 2,5

  Cochliopodium bilimbosumAerb., Hert. et Lesser - - 2,0

  Centropyxis aculeta Ehrb. - o- - 1,5 Cryptodifllugia compressa Penard - o - l,0 Cryptodifllugia oviformis Penard - f3- 2,0 Clathrulina elegans - -a - 2,5 Dactylospherium radiosum - -a - 2,5 Diplophrys archeri Barker - a - 3,0 Difflugia bacillifera Penard - o - 1,O Difflugia limnetica Levander - o - 1,O Difflugia oblonga Ehrbg. - - 2,0 Difflugia corona Wallich - - 2,0 Euglypha ciliata Ehrb. - - 2,0

  Gromia bruneri Dujardin - - 2,0

  Gromiafluviatilis Dujardin - o - 1,0

  Hyalodiscus rubicundus Herwig et Lesser - - 2,0

  Lesquereusia spiralis Ehrbg. - o - 1,0 Nebela Collaris Ehrbg. - o - 1,O Pelomixa palustris Greejf. - p - 4,O

  Paulinella chromatophora Lauterborn - - 2,0 Quadrurella symetrica Wallich - - 2,0 Vahlkanfia lymax Dujardin - p - 4,0 Vampyrella pendula Cienkowsky- o- - 1,5 CILIOPHORA

  Acinerta incurvata Dujardin - p - 4,O

  Acineria unciala - a - p -3,5

  Acineta compresa Claparede et Lachmann - - a -2,5 Acinetaflava Stokes - - 2,0

  Acineta grandis Kent - - 2,0 Acineta tuberosa Ehrenberg - a -3,0 Amphileptus carchesii -a - 3,0 Amphileptus claparedii Stein -a - 3,0 Amphileptus pleurosigma - - a - 2,5

  Amphileptus procerus - - a -2,5 - a-2,5 Astylozoon fallax Engelmann - f3- a - 2,5 Astylozoon faurei Kahl - a - 3,O

  Aspidisca costala Dujardin - a -3,0 Aspidisca lynceus Ehrenberg - a - 3, O Aspidisca sulcata Kahl - /3 - 2,O Aspidisca turriata Ehrenberg - /3 -a - 2,5 Balanion ploanctonicum - o - 1,O Bursaria truncatella O.F. Muller - /3 - 2,O

  Bursaridium pseudobursaria- o- - 1 - a -2,5,5

  Bursellopsis truncata Kahl, Corliss - /3 -2,0 Bursellopsis spumos a - o 1,O

  Campanella umbellaria Linne - {3-a - 2,5 Carchesium polypinum Linne - a -3,0 Carchesium pectinatum Zacharis - o - /3 -1,5 Climacostomum virens Ehrenberg - /3 - 2,O Cothurnia annulata Stokes - /3-2,0 Codonella cratera Leidy - o - /3 - 1,5

  Coleps hirtus Nitzsch - {3-a - 2,5 Chilodonella algivora Kahl - a -3,0 Chilodonella cucullulus O.F. Muller - a -3,0 Chilodonella uncinata Ehrenberg- a -3,0

  Cinetochilum margaritaceum Ehrenberg- p - 4,O

  Colpidium campylum Stokes, Bresslau - p-4,0 Colpidium colpoda Ehrenberg, Stein - p- 4,0 Colpoda cucullus O.F. Muller - a -3,0 Colpoda Steini Maupas - p- 4,0

  Cyclidium glaucom a O.F. Muller - a - 3,0

  Cyclidium citrullus Kohn - a - 3,0

  Cyclotrichium sphaericum Faure Fremiet - /3 - 2,0

  Dexiotrichides centralis Stokes - p - 4,O

  Didinium balbianii Fabre -Domergue - /3- a - 2,5 Didinium nasutum O. F. Muller, Stein - /3- a - 2,5 Dileptus anser O. F. Muller - o - /3 - 1,5

  Dysteria navicula Kahl - a - 3,0

  Epal.xella bidens - p - 4,O

  Epal.xella mirabilis Roux, Corliss - p- 4,0 Epistylis hentscheli Hentschel - /3- a - 2,5 Epistylis pricatilis Ehrenberg - /3- a - 2,5

  Euplotes patella O.F. Muller, Ehrenberg - /3- a -2,5

  Frotonia acuminata - /3 - 2,0 Frontonia leucas Ehrenberg - /3 -2,0 Gastrostyla mystacea - p - 4,O

  Glaucoma scintillans Ehrenberg - p - 4,O Halteria gradinella O.F. Muller - /3 - 2, O Hastatella radians -/3- a - 2,5

  Holophrya nigricans Lauterborn - /3 - 2,0 Holophrya simplex Schweiakoff- /3- a -2,5

  Hemiophrys bivacuolata Sramek-Husek-p- 4,0 Hemiophrys fusidens Kahl - a - 3,0

  Hemiophrys procera Penard - o - f3 - 1,5 Hemiophrys pleurosigma Stokes - /3- a -2,5 Lembadion lucens Maskel - f3 -2,0

  Litonotus fascicola Wresniowski - a - 3,0 Litonotus lamella Ehrenberg, Schewiakoff- f3 -2,0 Litonotus cygnus O.F. Muller - f3 - 2,0

  Litonotus varsaviensis Wrzesniowski - /3- a - 2,5

  Lacrymaria elegans Engel, Jmann - p - 4,O Lacrymaria pupula - f3 - 2,0

  Lacrymaria olar O.F. Muller - o - f3 - 1,5

  Lacrymaria vermicularis O.F. Muller - o - f3 - 1,5

  Loxophyllum helus Stokes - /3- 2,0 Loxophyllum meleagris Dujardin - f3 -2,0 Loxodes rostrum O.F. Muller - /3- a - 2,5 Loxodes striatus Engelmann - a - 3,0

  Mesodinium pulex Claparede et Lachmann - a - p - 3,5 Metopus sigmoides - p- 4,0

  Microthorax pussilus Engelman - a - p - 3,5 Nassula ornata Ehrenberg - /3- 2,0 Obertrumia aurea -/3- a -2,5

  Operculari a asellicola Kahl - f3 - 2,0

  Opercularia coarctata Claparede et Lachmann - a -p - 3, 5 Opercularia nutans -/3- a - 2,5

  Oxytricha chlorelligera - a - 3,0

  Oxytrichafallax - a -3,0

  Oxytricha opisthotricha paralella Engelmann - /3- a - 2,5

  Oxytricha tachysoma pelionella O.F. Muller, Stein - a -3,0

  Paracolpidium truncatum - a -3,0 Paramecium aurelia Ehrenberg - /3- a - 2,5 Paramecium bursaria Ehrenberg - f3 - 2,0

  Paramecium caudatum Ehrenberg - a -

  Paramecium putrinum Claparede et Lachmann - p - 4,0 Paramecium trichium Stokes - p - 4,0

  Podophrya fixa O.F. Muller, Ehrenberg - p - 4,O

  Prorodon niveus - f3-2,O

  Podophrya carchesii Claparede et Lachmann - f3 - 2,0

  Prorodon teres Ehrenberg - a -3,0 Phascolodon vorticella Stein - f3 - 2,0 Paradileptus elephantinus Zvec - f3 -2,0 Plagyofila nasuta Stein - p- 4,O Pleuronema coronatum Kent - f3 -2,0 Pleuronema ecrassum Dujardin - f3 - 2,0 Pleurotricha grandis - f3 -2,0

  Pseudoprorodonfarctus Claparede et Lachmann - f3 -2,0

  Spathidium depressum - o -1,0 Spathidium porculus Penard - a - 3,0 Spathidium viride Penard - a - 3,0

  Spathidium spathula O.F. Muller - /3- a -2,5

  Spirostomum ambiguum O.F. Muller - a -3,0

  Spirostomumfilum Ehrenberg-Penard- o - 1,0 Spirostomum intermedium Kahl - /3- a -2,5 Spirostomum minus Roux - /3- a -2,5 Spirostomum teres Roux - a -3,0

  Staurophria elegans Zacharias - f3- a - 2,5

  Staurophria magna - p - 4,O

  Strombilidium gyrans Stokes, Kahl - o - 1,O Strombilidium velox Faure Fremiet - f3 - 2,0 Strombidium mirabile Penard - f3 - 2,0 Strombidium viride Stein - f3 - 2,0

  Stentor coeruleus Ehrenberg - a - 3,0

  Stentor igneus Ehrenberg - f3 - 2,0

  Stentor mulleri Barry, Ehrenberg - /3- a - 2,5

  Stentor niger O.F. Muller, Ehrenberg- o - f3 - 1,5

  Stentor polymorphus Ehrenberg, Stein - f3 - 2,0 Stentor roeseli Ehrenberg - /3- a - 2,5 Stylonychia mytilus Ehrenberg - a - 3,0

  Stylonychia musca rum Kahl - f3 - 2,0

  Stylonychia pustulata Ehrenberg - f3 -2,0

  Tertahymena pyriformis Ehrenberg, Schewiakoff- p- 4,0 Tintinnidium fluviatilis

  Tillinia magna - p - 4,O

  Trachelius ovum Ehrenberg - /3- a - 2,5

  Trichopelma sphacnetorum - o - f3 - 1,5

  Uronema nigricans - a -3,0

  Urotrichafarcta Claparede, Lachmann - a - 3,0

  Urosoma butschlii Schewiacoff- p - 4,0 Urostila viridis Stein - /3- a - 2,5 Urostila grandis Ehrenberg - /3- a - 2,5 Urostila weisei Stein - a -3,0

  Vorticella aquadulcis-Komplex - f3 - 2,0 Vorticella alba Fromentel- p- 4,0 Vorticella campanula Ehrenberg - f3 - 2,0

  Vorticella campanulata Kahl - /3- a - 2,5

  Vorticella chlamidophora Penard - f3 - 2,0 Vorticella comunis Fromentel - f3- 2,0 Vorticella convallaria Linne - a -3,0 Vorticella cupifera Kahl - a - 3,0 Vorticella equilata Kahl- p - 4,0

  Vorticellafromentali Kahl - a -3,0 Vorticella hamata Ehrenberg - {J- a - 2,5 Vorticella margaritata Fromentel- p - 2,0

  Vorticella marginata Stiller - p - 2,0

  Vorticella mayeri Faure -Fremiet- p - 2,0

  Vorticella monilata Tatem - a -3,0

  Vorticella microstoma Ehrenberg- p- 4,0 Vorticella nutans O.F. Muller - p - 2,0

  Vorticella putrina O.F. Muller- p - 4,0 Vorticella striata Stokes - p- 4,0 Vorticella telescopica Kent - a - p - 3,5 Vorticella vestita Stokes - a - 3,0

  Vorticella vernalis Stokes - p - 2,0

  PORIFERA

  Ephydatiafluviatilis Linne - {3- 2,0 Ephydatia muelleri Liebercuhn - f3- 2,O

  Spongila lacustris Linne - p - 2,0

  Spongila fragilis Leidi - p - 2,0 Trochospongilla horrida - o - p - 1,5 CNIDARIA

  Craspedacusta sowerbyi Lankester- o - p - 1,5 Hydra attenuata Pallas, 1766 - o - p - 1,5 Hydra vulgaris Pallas, 1766 - o - p - 1,5

  Hydra viridissima Pallas -{3- 2,0 Pelmatohydra oligactis Pallas - p - 2,0 PLATHELMINTHES

  TURBELLARIA

  Bohtrioplana semperi M. Braun - o - l,0 Crenobia alpina alpina Dana - o - l ,O Crenobia alpina montenigrina Mrazek- o - l,0 Dalyellia viridis Shaw - - ex - 2,5

  Dendrocoelium album Steinmann - p - 2,0

  Dendrocoelium lacteum O.F. Muller - p - 2,0 Dendrocoelium carpathicum Komarek- o -1,0 Dugesia creticaMeixner, 1928- o - l,0 Dugesia gonocephala Duges, 1850- o - 1,0

  Dugesia lugubris O. Schmidt, 1860 - p - 2,0

  Dugesia polychroa O. Schmidt - o - 1,0

  Dugesia trigrina Girard, 1850- p - 2,0

  Fonticola Phagocata albissima dalmatica-o -1,0 Mesostoma ehrenbergi Focke - p - 2,0 Microstomum lineare O. F. Muller - p - 2,0 Planaria torva O.F. Muller -P - a - 2,5

  Planaria polychroa O. Schmid, 1862 - p - a - 2,5

  Plagiostomum lemani Plessis - o - 1,0

  Polycelisfelina cornuta Dalyell - o - 1,0

  Polycelis nigra O.F. Muller - p - 2,0

  Polycelis tenuis I. Jima - p - 2,0

  NEMERTINI

  Protostomatella obscura Schultze - o - p - 1,5 Protostoma graecense Bohming- o - p -1,5 GASTROTRICHA

  Aspidiophorus paradoxux Voigt- p - 2,0 Chaetonotus arcuatus Voigt- a - p - 2,5 Chaetonotus brevispinosus Zelinca - p - 2,0 Chaetonotus chuni Voigt- o - 1,0

  Chaetonotus hystrixMetschnikoff- o - 1,0 Chaetonotus longispinosus Stokes - o - 1,0 Chaetonotus macrochaetus Zelinka - o - 1,0 Chaetonotus maximus Ehrenberg- o - 1,0 Chaetonotus multispinosus Grunspann - o - 1,0 Chaetonotus octonarius Stokes - o - 1,0 Chaetonotus persetosus Zelinka - o - l,O Chaetonotus schultzei Metschnikoff- o - 1,0

  Dasydytes Setopus dubius Voigt - p - 2,0

  Dasydytes Haltidytes festinans Voig,- a - 3,0 Dasydytes Chitonodytes longisetosus - a - p - 2,5 Dasydytes ornatus Voigt, 1909- a - 3,0 Heterolepidoderma ocellatum Metschnikoff- p - 2,0 Jchthydum podura O.F. Muller- p - 2,0 Lepidodermella squamatum Dujardin - o - 1,0

  Neogossea antenniggera Gosse - a - 3,0 Polymerurus nodicadus Voigt- a - 3,0 Stylochaetafusiformis Spencer - o - 1,0 Stylochaeta longispinosa - o - 1,0 Stylochaeta stylifera Voigt- o - 1,0 NEMATODA

  Dorylaimus stagnalis Dujardin - a - 3,0

  NEMATOMORPHA

  Gordius aquaticus Linnaeus - p - 2,0

  ROTATORIA

  Adineta vaga Davis - o - p - 1,5

  Anuraeops is fissa Gosse - o - 1,0 Argonotholcafoliacea Ehernberg- o - 1,0 Ascomorpha ecaudis Perty- o - 1,0 Aspelta circinator Gosse - o - 1,0

  Asplanchna brigthwelli Gosse - p - 2,0 Asplanchna girodi Guerne - o - p -1,5 Asplanchna priodonta Gosse - o - p - 1,5

  Asplanchnopus multiceps Schrank- o - 1,0 Brachionus angularis Gosse - p - a - 2,5 Brachionus budapestinensis Daday - p - 2,0 Brachionus calyciflorus Pallas - p - a - 2,5 Brachionus diversicornis Daday - p - 2,0 Brachionus quadridentatus Hermann - p - 2,0

  Brachionus urceolaris O.F. Muller - p - 2,0

  Bryceela stylata Milne - o - 1,0

  Bryceela tenella Bryce - o - 1,0

  Cephalodella auriculata O. F. Muller - o - p - 1,5 Cephalodella catellina O.F. Muller - o - p - 1,5 Cephalodellafoificate Ehrenberg- o - p -1,5 Cephalodellafoificula Ehrenberg- p - 2,0

  Cephalodella gibba Ehrenberg- o - 1,0 Cephalodella misgurnus Wulfert- p - 2,0 Cephalodella sterea Gosse - o - p - 1,5

  Cephalodella tantila Myers - o -1,0 Cephalodella tenuior Gosse - o - 1,0 Chromogaster ovalis Bergendal- o - 1,0

  Collotheca campanula Dobie - o - p - 1,5

  Collotheca mutabilis Bolton - o - 1,0 Collotheca ornata Ehrenberg- p - a - 2,5 Collotheca pelagica Rousselete - o - 1,0

  Colurella adriatica Ehrenberg - o - 1,0 Colurella colurus Ehrenberg - o - 1,0 Colurella obtuse Gosse - o - 1,0 Colurella uncinata O.F. Mullesr- o -1,0 Conochiloides dossuarius Hudson - o - 1,0 Conochilus hipocreppsis Schrank- o - 1,0

  Cyrtonia tuba Ehrenberg- o - p - 1,5

  Dicranophorus grandis Ehrenberg- o - p - 1,5

  Dicranophorus forcipatus O.F. Muller - o - 1,0 Diplois daviesiae Gosse - p - a - 2,5 Dorystomata caudata Bilfinger - o - 1,0

  Elosa woralli Lort - o - 1,0

  Encentrum arvicola Wulfert- o - 1,0 Encentrumfelis O. F. Muller- o - p -1,5 Encentrum lutra Wulfert- o - 1,0 Encentrum mustella Milne - p - 2,0 Encentrum putorius Wulfert - p - 2,0

  Eosphora ehrenbergi Weber&Montet- o - P- 1,5

  Epifanes senta O. F. Muller - a - 3,0 Euchlanis dilatata Ehrenberg - o - 1,0 Euchlanis parva Rousselet - o - 1,0 Filinia brachiata Rousselet - o - 1,0

  Filinia limnetica Zacharias - o - p - 1,5 Filinia longiseta Ehrenberg - p - 2,0 Filinia terminalis Skorikow - o - p - 1,5 Floscularia ringens Linne - p - 2,0

  Gastropus stylifer Imhof- o - 1,0

  Habrotrocha bidens Gosse - o - 1,0 Habrotrocha redusa Milne - o - 1,0 Hexarthra mira Hudson - p - 2,0

  ]tura aurita Ehrenberg - o - p - 1,5

  Kellicottia longispina Kellicott- o - 1,0 Keratella cochlearis Gosse - o - p - 1,5 Keratella quadrata 0.F. Muller - o - p - 1,5

  Keratella testudo Ehernberg - o - 1,0 Keratella ticinensis Gallerio - o - p - 1,5 Keratella tropica Apstein - p - 2,0 Keratella valga Ehrenberg - o - p - 1,5

  Lecane bula Gosse - o - 1,0

  Lecane clara Bryce - o - 1,0

  Lecane closterocerca Schmarda - o - l,0

  Lecane Monostyla cornuta OF.Muller - o - p - 1,5

  Lecane hamata Stokes - o - 1,0 Lecane lauterborni Hauer - o - 1,0 Lecane ludwigii Eckstein - o - 1,0

  Lecane luna O.F. Muller - o - p - 1,5

  Lecane lunaris Ehrenberg - o - p - 1,5 Lecane quadridentata Ehrenberg - o - p - 1,5 Lepadella acuminita Ehrenberg - o - l ,O

  Lepadella ovalis O.F. Muller - o - 1,0

  Lepadella patella 0.F. Muller - o -1,0 Limnias ceratophylli Schrank- o - p - 1,5 Lindia tortulosa Dujardin - o - 1,0 Lophocharis alpina Ehrenberg - o - p - 1,5 Macrochaetus subquadratus Petry - o - 1,0

  Metadiaschizas trigona Rousselet - o - 1,0

  Microcodon clavus Ehrenberg - o - 1,0 Mytilina mucronata Ehrenberg - p - 2,0 Mytilina ventralis Ehrenberg - o - 1,0

  Notholca acuminate Ehrenberg - o - 1,0

  Notholca labia Gosse - o - 1,0

  Notholca squamula O.F. Muller - o - p - 1,5

  Notommata aurita O.F. Muller - o - 1,0 Notommata copeus Ehrenberg - o - 1,0 Notommata grandis Tessin - o - 1,0

  Notommata pachyura Gosse - o - p -1,5

  Notommata saccigera Ehrenberg - o - 1,0 Notommata tripus Ehrenberg - o -1,0 Paracolurella pertyi Hood - o -1,0 Philodina citrine Ehrenberg - o - l,0

  Philodina megalotrocha Ehrenberg - o - p - 1,5 Philodina roseola Ehrenberg - o - p - 1,5 Platyas quadricornis Ehrenberg - p - 2,0

  Pleuretra brycei Veveber - o - 1,0

  Pleurotrocha petromizon Ehrenberg - o - l,0

  Ploesoma hudsoni Jnhof- p - 2,0

  Ploesoma lenticulara Herrick- o -1,0 Polyarthra dolichoptera Jdelson - o - 1,0 Polyarthra major Burckhardt- o -1,0 Polyarthra remata Skorikov - o -1,0

  Polyarthra vulgaris Carlin - p - 2,0 Pompholys complanata Gosse - o - p - 1,5 Proales decipiens Ehrenberg - o -1,0

  Proalides tentaculata Beauchamp - o - p - 1,5

  Proalinopsis lobatus Rodewald - o - 1,0 Ptygura crystallina Ehrenberg - o - p - 1,5 Rhincolglenafrontalis Ehrenberg- p - 2,0 Rotaria citrina Ehrenberg - o - 1,0 Rotaria elongata Weber - o - p - 1,5

  Rotaria neptunia Ehrenberg - p - 4,0 Scardinium longicaudum O.F. Muller - o - 1,0 Scepanotrocha rubra Bryce - o - 1,0 Squatinella tridentata Fresenius - o - 1,0

  Syncheta kitina Rousselet - o - p - 1,5

  Syncheta longipea Gosse - o - 1,0

  Syncheta oblonga Ehrenberg - p - 2,0

  Syncheta pectinata Ehrenberg, - Wierzejski - p - 2,0

  Syncheta stylata Wierzejski - o - 1,0 Syncheta tremula O.F. Muller - o - 1,0 Taphrocampa selenura Gosse - o - 1,0

  Testudinella patina Herrmann - p - 2,0

  Trichocerca bicristata Gosse - o - 1,0 Trichocerca cylindrica Jmhof- o - 1,0 Trichocerca longiseta Schrank - o - 1,0 Trichocerca porcellus Gosse - o - 1,0 Trichocerca pusilla Jennings - o - 1,0 Trichocerca rattus O.F. Muller - o - 1,0 Trichocerca rousseleti Voigt- o - 1,0 Trichocerca stilata Gosse - o - 1,0 Trichocerca sulcata Jennings - o - 1,0 Trichocerca tigris O.F. Muller - o - 1,0 Wulfertia ornata Donner - o - 1,0 TARDIGRADA

  Dactylobiotus macronyx Dujardin - o - 1,0

  Hybsibius annulatus Murray - o - 1,O Hybsibius augusti Thulin - o - p - 1,5

  Hybsibius bulbosus Marcus - o - 1,0 Hybsibius convergens Urbanovicz - o - 1,0 Hybsibius dujardini Doyere - o - 1,0 Hybsibius gibus Marcus - o - 1,0 Hybsibius granulifer Thulin - o - 1,0 Hybsibius oculatus Murray - o - 1,0 Hybsibius scoticus Thulin - o - 1,0

  Hybsibius tetradactyloidea Richerts - o - 1,0 Jsohypsibius annulatus Murray- o - 1,0 Jsohypsibius gibbus Marcus -o - 1,0 Jsohypsibius granulifer Thulin - o -1,0 Jsohypsibius papillifer Marcus -o - 1,0 Jsohypsibiuster tadactyloides Richters - o - 1,0

  Macrobiotus ambiguus Murray - o - l,0 Macrobiotus ampullaceus Thulin - o - 1,0 Macrobiotus dispar Murray- o - 1,0 Macrobiotusfurciger Murray -o-1,0 Macrobiotus hufelandi Schultze - o - 1,0 Macrobiotus macronyx Dujardin - o - 1,0 Macrobiotus pullari Murray - o - l,0

  Macrobiotus richtersi Murray - o - p - 1,5

  Pseudechiniscus tridentifer Bartos - o - 1,0 Pseudohypsibium augustiMurray - o - l,0 MOLLUSCA

  GASTROPODA

  Acroloxus lacustirs L. - p - 2,0

  Abida cf fromentum Drap. - o - p - 1,5 Ancylus fluviatillis O.F. Muller - p - 2,0 Anisus septemgyratus Biels - o - p - 1,5 Anisus leucostoma Millet - o - 1,O Anisus spirorbis Linne - o - p - 1,5 Aplexa hypnorum Linne - o - p - 1,5

  Bithynia leachii Scheppard - p - 2,0 Bithtynia tentaculata Linne - p - 2,0 Bytinella austriaca Frauensfeld- o - 1,O

  Esperiana Fagotia acicularis Ferussac - p - 2,0

  Esperiana esperi Fagotia Ferussac - p - 2,0 Galba Lymnaea truncatula O.F. Muller - p - 2,0 Gyraulus albus O.F. Muller - p - 2,0

  Gyraulus laevis Alder- o - p - 1,5 Lithoglyphus naticoides C. Pfeiffe - p - 2,0 Lymnaea stagnalis L. - p - 2,0

  Planorbis carinatus O.F. Muller - p - 2,0

  Planorbarius corneus Linne - p - 2,0 Planorbis planorbis Linne - p - a -2,5 Physa fontinalis Linne, 1758 - o - p - 1,5

  Physella Physa acuta Draparnaud - p - a - 2,5

  Potamopyrgus antipodarum Gray - a - 3,0 Radix Lymnaea ampla Hartmann - p - a - 2,5 Radix Lymnaea ovata Draparnau - p - a - 2,5

  Radix Lymnaea peregra O.F. Muller - p - a - 2,5 Segmentina nitida O.F. Muller - o - p - 1,5 Stagnicola Lymnaea palustris O.F. Muller - p - 2,0 Teodoxus danubius C. Pfeiffe - o - p - 1,5 Teodoxus fluviatilis Linne - p - 2,0

  Viviparus acerosus Bourguignat - p - 2,0 Viviparus contectus Millet- p - 2,0 Viviparus viviparus Linnaeus - p - 2,0 Valvata cristata O.F. Muller - p - 2,0

  Valvata macrosomata pulchellaMorch- o - p - 1,5

  Valvata Borysthenia naticinaMenke - p - 2,0

  Valvata piscinalis O.F. Muller - p - 2,0

  BIVALVIA

  Anodonta anatina Linne - p - 2,0 Anodonta cygnaea Linne - p - 2,0 Corbiculafulminalis O. F.Muller - p - 2,0

  Corbiculafulminea O. F. Muller - f3 -2,0 Dreissena polymorpha Pallas - p - 2,0

  Hypanis Monodacna colorata Eichwald-o - 1,0 Pisidium amnicum OF.Muller - p - 2,0 Pisidium casertanum Poli, 1791 - p - 2,0

  Pisidium nitidum Jenyns - p - a - 2,5

  Pisidium obtusale Lamarck- o - p - 1,5

  Pisidium personatum Malm - p - 2,0 Pseudanodonta complanata Rossmassler - p - 2,0 Sphaerium corneum Linne - p - a - 2,5

  Sphaerium rivicola Lamarck Unio crasus Philipsson - p - 2,0

  Var.crassus decurvatus Rossm - o - p - 1,5

  Var.crassus gontieri Bourg- o - p - 1,5

  Unio pictorum Linn. - p - 2,0

  Unio tumidus Philipsson - p - 2,0

  ANNELIDA

  POLYCHAETA

  Hypania invalida Grube - p -a - 2,5

  OLIGOCHAETA

  Aelosomatidae, Naididae,

  Aelosoma hemprichi Ehrenberg- p -a - 2,5 Aelosoma quaternarium Ehrenberg- p - a - 2,5 Aelosoma tenebrarum Vejdovhy - p - 2,0 Aelosoma variegatum Vejdovhy - p -a - 2,5 Amphichaeta leydigii Tauber - p - 2,0 Arcetonais lomondi Martin - o - p - 1,5 Aulophorus furcatus O.F. Muller - p - 2,0 Cheaetogaster limnaei V Baer - p - 2,0

  Chaetogaster diaphanus Gruithuisen - p -a - 2,5

  Dero obtusa Udekem - a - 3,0

  Nais barbata O.F. Muller p - a - 2,5

  Nais communis Piguet -P - a - 2,5 Nais elinguis O.F. Muller - a - 3,0 Nais pardalis Piguet - p - a - 2,5

  Nais variabilis Piguet - p - a - 2,5

  Ophidonais serpentina O.F. Muller - a - 3,0

  Paranaisfrici Hrabe - P- 2,0

  Pristina longiseta Ehrenberg -P - a - 2,5 Slavina appendiculata Udekem p - 2,0 Slavina lacustris Linne - p -a - 2,5 Specariajosinae Vejdovsky- p -a - 2,5 Stylaria lacustris Linnae - p -a - 2,5

  Uncinais uncinata Orsted - p - 2,0

  Criodrilidae

  Criodrilus lacuum Hoffmeister - p -a - 2,5

  Eiseniella tetraedra Savign - p - 2,0

  Lumbricidae, Lumbriculidae

  Lumbriculus variegatus Grube - p -a - 2,5 Rhynchelmis limosella H ojfmeister - p - 2,0 Stylodrilus heringianus Claparede - p - 2,0

  Haplotaxidae

  Haplotaxis gordioides Hartman- o - P-1,5

  Branchiurinae

  Branchiura sowrbyi Beddard- p -a - 2,5

  Tubificidae

  Potamothrix bavaricus Oschmann - p - 2,0

  Potamothrix bedoti Piguet - p -a - 2,5

  Potamothrix hammoniensis Michaelsen - p -a - 2,5 Potamothrix moldaviensis Vejdovsky-Mrazek - p -a - 2,5 Potamothrix vejdovski H rabe - p - a - 2,5

  Limnodrilus claparedeanus Ratzel - a - 3,0 Limnodrilus hojfmeisteri Claparede - a -p - 3,5 Limnodrilus profundicola helveticus Piguet a - 3,0 Limnodrilus udekemianus Claparede - a - p - 3,5 Psammoryctides albicicolaMichaelsen - p - a - 2,5 Psammoryctides barbatus Grube - p - 2,0 Spirosperma Peloscolex ferox Eisen - p - a - 2,5 Tubifex tubifex O.F. Muller - a - p - 3,5

  HIRUDINEA

  Capsiobdellafadejewi Epstein - p - 2,0

  Dina apathyi - p - a - 2,5

  Dina lineata O.F. Muller - p - a - 2,5 Dina punctata apathyi Johannson - p - 2,0 Erpobdella octoculata Linne - p - a - 2,5

  Erpobdella nigricollis Brandes - p - a - 2,5

  Erpobdella testacea Savigny - p - a - 2,5

  Erpobdella vilnensis monostriata Liskiewiczs - p - 2,0

  Glossiphonia complanata Linne - p - a - 2,5

  Haemopis sanguisuga Linne - p - 2,0

  Helobdella stagnalis Linne - p -a - 2,5 Hemiclepsis marginata O.F. Muller- p - 2,0 Hirudo medicinalis Linne - p - 2,0

  Piscicola geometra Linne - p - 2,0 Piscicola haranti - p - a - 2,5 Trochaeta bykowskii Dutrochet- p - 2,0 Trochaeta cylindrica - p -a - 2,5 Trochaeta riparia - p -a - 2,5 Trochaeta subviridis Dutrochet - p - 2,0

  image

  image

  Alonella nana Baird - o - p - 1,5 Alonella exigua Lilljebog - o - 1,0 Alonopsis elongata Sars - o - 1,0 Bosmina coregoni Baird- o - 1,0

  Bosmina longirostris O.F. Muller - o - p - 1,5

  Camptocercus lilljebogi Schodler - o - 1,0

  Camptocercus rectirostris Schodler - o - 1,0 Ceriodaphnia affinis Lilljerborg - o - p - 1,5 Ceriodaphnia laticauda O.F. Muller - o - p - 1,5 Ceriodaphnia megops Sars - o - p - 1,5 Ceriodaphnia pulchella Sars - o - p - 1,5

  Ceriodaphnia quadrangula O.F. Muller - o - 1,0 Ceriodaphnia reticulata Jurine - p - 2,0 Ceriodaphnia rotunda Sars - o - p - 1,5 Ceriodaphnia setosaMatile - o - p - 1,5 Chydorus aphaericus O.F. Muller - p - 2,0

  Chydorus gibbus Sars - o - 1,0 Chydorus globosus Baird- o - 1,0 Chydorus latus Sars - o - 1,0 Chydorus ovalis Kurz - o - 1,0

  Chydorus piger Sars - o - p - 1,5

  Daphnia atkinsoni Baird - o - p - 1,5

  Daphnia cucullata Sars - p - 2,0

  Daphnia cucullata berolinensis Schoder - o - p - 1,5 Daphnia cucullata hermani Daday - p - 2,0 Daphnia cucullata incerta Richard - o - p - 1,5

  Daphnia cucullata kahlbergensis Schoder - o - p - 1,5

  Daphnia curvirostris Eylmann - p - a - 2,5 Daphnia hyalina Leydic - o - p - 1,5 Daphnia hyalina lacustris Sars - p - 2,0

  Daphnia hyalina pellucida O.F. Muller - o - 1,0 Daphnia longispina O.F. Muller - p - 2,0 Daphnia longispina caudata Sars - o - 1,0

  Daphnia longispina galeata Sars - o - 1,0

  Daphnia longispina longispina O.F. Muller - p - 2,0

  Daphnia longispina pulchella Sars - o - 1,0

  Daphnia longispina rosea Sars, Richard- o - 1,0

  Daphnia magna Staus - a - p - 3,5

  Daphnia obtusa Kurz - o - p - 1,5

  Daphnia pulex Leydig - a - 3,0 Daphnia pulicaria Forbes - p - 2,0 Daphnia similes Calus - o - p - 1,5

  Diaphanosoma brachiurum Lieven - o - p - 1,5

  Draponothrix dentate Euren - o - 1,0

  Graptoleberis testudinaria alexandrinae Negrea - o - p - 1,5

  Jlyocryptus acutifrons Sars - p - 2,0

  Ilyocryptus sordidus Lievin - p - 2,0

  Holopedium gibberum Zaddah - o - 1,0 Lathonura rectirostris O.F. Muller - o - p - 1,5 Latona setifera O.F. Muller - o - p - 1,5

  Leydigia acanthocercoides S. Fischer - o - p - 1,5

  Leydigia leydigii Schoedler - p - 2,0

  Limnosidafrontosa Sars - o - 1,0

  Macrothrix laticornis Fischer - p - 2,0 Macrothrix hirsuticornis Norman&Bradi - p - 2,0 Macrothrix rosae Jurin - o - p - 1,5

  Moina branchiata Jurine - p - a - 2,5

  Moina macrocopa Straus - a - 3,0

  Moina micrura Kurz Schramek-Husek- p - 2,0

  Moina rectrirostris Leydic - a - p - 3,5

  Paracanta truncate O.F. Muller - o - p - 1,5 Pleuroxus aduncus Jurine - o - 1,0 Pleuroxus chappuisi Brehm - o - p - 1,5 Pleuroxus laevis Sars - o - 1,0

  Pleuroxus striatus Schodler - o - p - 1,5 Pleuroxus trigonellus O.F. Muller - p - 2,0 Pleuroxus uncinatus Baird- o - p - 1,5

  Polyphemus pediculus Line - o - 1,0

  Rhynchotalonafalcata Sars - o - 1,0 Rhynchotalona rostrata Koch - o - p - 1,5 Scapholeberis aurita S. Fischer - o - p - 1,5

  Scapholeberis kingi Sars - o - 1,0

  Scapholeberis microcephala Sars - o - 1,0 Scapholeberis mucronata O.F. Muller - p - 2,0 Sida crystallina O.F. Muller - o - p - 1,5

  Simocephalus congener Schodler - o - 1,0

  Simocephalus exspinosus Koch - o - 1,0 Simocephalus lusaticus Herr - o - p - 1,5 Simocephalus serrulatus Xoch - o - p - 1,5 Simocephalus vetulus O.F. Muller - o - p - 1,5

  COPEPODA

  Achantodiaptomus denticornis Werz - o - 1,0 Arctodiatomus wierzejscii Richard - p - 2,0 Cyclops insignis Claus - o - p - 1,5

  Cyclops strenuus Fischer - p - a - 2,5

  Cyclops strenuus Fischer - metanauplium - p - a - 2,5

  Ectocyclops phaleratus Coch - p - a - 2,5

  Eucyclops lilljeborgi Sars - o - 1,0

  Eucyclops macruroides Lilljeborg - o - 1,0 Eucyclops macrurus Sars - p - a - 2,5 Eucyclops serrulatus Fischer, 1851 - p - 2,0

  Eudiaptomus gracilis Sars - o - 1,0 Eudiaptomus graciloides Lilljeborg - o - p - 1,5 Eudiaptomus zachariasi Poppe - o - 1,0

  Eudiaptomus vulgaris Schmeil - p - 2,0 Hemidiaptomus amblyodonMarenzeller - o - p - 1,5 Macrocyclops albidus Jurine - p - 2,0

  Macrocyclops distinctus Richard - o - 1,0 Metacyclops gracilis Lilljeborg - p - a - 2,5 Metacyclops minutus Claus - o - 1,0 Metacyclops planus Guernei - p - a - 2,5 Microcyclops varicans Sars - o - 1,0 Mixodiaptomus kupelwieseri Brehm - o - p - 1,5 Mixodiaptomus tatricus Verz - o - 1,0

  Paracyclops affinis Sars - o - 1,0 Paracyclops fimbriatus Fischer - o - 1,0 Paracyclops poppei Rehberg - o - 1,0 Tropocyclops prasinus Jurine - o - 1,0 BANCHIURA

  Argulus foliaceus Linnaeus - p - a - 2,5

  DECAPODA

  Astacus astacus Linnaeus - p - 2,0 Astacus leptdactylus Escholtz - p - 2,0 MYSIDACEA

  Katamysis warpachowsyi G.O. Sars - o - p - 1,5

  Limnomysis benedeni Czerniavsky - p - 2,0

  AMPHIPODA

  Corophium curvispinum Sars - p - 2,0 Dikerogammarus bispinosus Martynov - p - 2,0 Dikerogammarus haemobaphes Eichwald - p - 2,0 Dikerogammarus villosus Sowinsky - p - 2,0 Echinogammarus ischnus Stebbing - p - 2,0 Gammarus Rivulogammarus fossarum Koch - p - 2,0

  Gammarus Rivulogammarus balcanicus Karaman - o - 1,0 Gammarus Carinogammarus roeselli Gervais - p - 2,0 Gammarus tigrinus Sexton - p - a - 2,5

  Niphargus aquilex aquilex - o -1,O Niphargus hrabei - p - 2,0 Proasellus coxalis Dollufus - p - 2,0

  Synurella ambulans O. F. Muller- p - 2,0

  ISOPODA

  Asellus aquaticus L. Racovitza - a - 3,0

  Jaera istri Vieuille - p - 2,0

  Proasellus coxalis Dollfus - a - 3,0

  INSECTA

  COLLEMBOLA

  Podura aquatica Linne - o - p - 1,5 Sminthurides aquaticus Bourlet - o - p - 1,5 EPHEMEROPTERA

  Familia Baetidae

  Grupa alpinus

  Baetis alpinus Pictet 1843 - o - 1,O Cloe alpina Pictet 1843

  Baetis amnicus Pictet 1843; (orig.)

  Baetis carpathicaMorton 1910; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969 Baetis Dorieri Degrange 1957a; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969

  Baetis bioculatus Linn e - o - p - 1,5

  Grupa buceratus

  Baetis buceratus Eaton 1870 - B - 2,0

  Baetis scanicus Bengtsson 1917; (syn.) Mueller-Liebenau, 1964 Baetis Grandii Grandi 1948; (Syn.) Mueller-Liebenau,1969 Baetis nexus Navas 1918; (syn.?) vgl. Alba-Tercedor, 1984 a

  Baetis digitatus Bengtsson - p - 2,0

  Grupa fuscatus

  Baetis fuscatus Linne - B - 2,0

  Ephemera [uscata Linnaeus 1716; (Orig.)

  Baetis fuscatus (Linnaeus 1761); (comb.) Eaton 1870

  Baetis bioculatus (Linnaeus 1758); (syn.) Kimmis, 1964, Brinck& Mueller-Liebenau,1965

  Baetis venustulus Eaton 1885; (syn.) Mueller-Liebenau, 1967 Baetis scambus Eaton 1870 - p - 2,0

  Grupa lutheri

  Baetis lutheri Muller- Liebenau, 1967- o - B - 1,5

  Baetis subalpinus: Mueller-Liebenau,1960 nec. Bengtsson; teste Mueller-Liebenau,1967 Baetis vardarensis Ikomonov 1962- p - 2,0

  Baetis sp. nympha vardarensis Ikomonov 1962; (orig.) Baetis melanonyxPictet 1843- o-1,0

  Cloe melanonyx Pictet; (orig.)

  Baetis kulindrophalamus Bogoeascu 1933; (syn.) Mueller-Liebenau,1969 Baetis principii Grandi 1949; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969

  Baetis bengtssoni Mueller-Liebenau; (Syn.) Mueller-Liebenau, 1969 Baetis muticus Linne 1758 - o - B - 1,5

  Ephemera mutica Linnaeus 1758; (orig.)

  Cloe pumila Burmeister 1839; (syn.) Bengtsson, 1912b

  B. muticus intermedius Alba-Tercedor 1982a; (syn.) Sartori& Thomas, 1991 Baetis (Nigrobaetis) muticus; (Comb.) Novikova&Kluge, 1987

  Alainites muticus; (comb.) Waltz&McCafferty 1994 Jn: Waltz et al. (1994), nu a fost acceptat; test Kluge. 1997b

  Baetis niger Linnaeus 1761 - B - 2,0

  Ephemera nigra Linnaeus 1761; (orig.) Baetis niger; (comb.) Eaton 1870

  Baetis (Nigrobaetis) niger; (comb.) Novikova&Kluge, 1987; Nigrobaetis niger; (Status) Waltz, McCafferty&Thomas, 1994 Baetis incurvus Bengtsson 1912a; (syn.) Mueller-Liebenau,1969

  Baetis pentaphlebodes Navas - p - 2,0

  Baetis pumilus Burm. - o - p - 1,5

  Grupa rhodani

  Baetis gemellus Eaton1885

  Baetis rhodani Pictet 1843 - p - 2,O

  Cloe Rhodani Pictet 1843; (orig.)

  Baetis bocagii Eaton 1885; (syn.) Kimmis, 1960

  Baetis Pusillus Bengtsson 1912; (syn.) Mueller-Liebenau 1969

  Baetis Wallengreni Begtsson 1912; (syn.) Mueller-Liebenau,1964 Grupa vernus

  Baetis liebenauae Kejfermueller 1974 Baetis macani Kimmins 1975a

  Baetis tracheatus Kejfermueller&Machel 1967- p - 2,0

  Baetis vernus Curtis 1834 - p - 2,0

  Baetis tenax Eaton 1870; (syn.) Mueller-Liebenau,1969 Baetis finitimus Eaton 1871; (syn.) Mueller-Liebenau,1969

  Grupa Choroterpes Eaton 1881 Choroterpes picteti Eaton 1881- B - 2,0

  LeptophlebiaPicteti Eaton 1871; (orig.) HabrophlebiaPicteti; (comb.) Eaton, 1881 Choroterpes Picteti; (comb.) Eaton 1884

  ?Choroterpes lusitanicaEaton 1881; (syn.) Eaton 1883 Grupa Brachycercus Curtis 1853

  Brachycercus harrisella Curtis 1834 - B - 2,O

  Ephemeron Harris 1776 zit. N. Arvy, 1980 Brachycercus Harissella Curtis 1834; (orig.)

  Brachycercus pennata Stephens 1836; (syn.) Kimmins, 1971 Brachycercus pallidus Tshernova 1952; (syn.) Jllies, 1967 Brachycercus magnus Tshernova 1952; (syn.) Kluge, 1991

  Grupa Caenidae Newman 1853 Grupa horaria

  Caenis horaria Linnaeus 1785 - B - 2,0

  Ephemera horaria Linnaeus 1785; (orig.)

  Caenis dimidiata Stephens 1835; (syn.) Bengtsson Caenis lactea Pictet 1843; (syn.) Malzacher, 1986 Caenis lactella Eaton 1884 (syn.) Malzacher, 1986

  Caenis robusta Eaton 1884 - B- 2,0

  Caenis incus Bengtsson 1912a; (syn.) Degrange, 1957b

  Caeis miliaria Tshernova 1952; (syn.) Braasch, 1982: (status novus) Kluge, 1997b Caenis ulmeri Brodskz 1930b; (syn.) Malzacher, 1993

  Grupa rivulorum

  Caenis rivulorum Eaton1884 - B- 2,0

  Caenis dimidiata var rivulorum Eaton 1884; (orig.) Caenis nivea Bengtsson 1917; (syn.) Saaristo, 1966

  Grupa macrura

  Caenis macrura Stephens 1835 - B- 2,0

  Caenis macrura Stephens 1835; (status nov.) Bengtsson, 1917 Caenis luctosa Burmeister  1839- B - 2,0

  Oxycypha lucuosa Burmeister 1839; (orig.)

  Caenis luctosa (Burmeister1839): (comb.) Jacob, 1974b Caenis moesta Bengtsson 1917; (syn.) Jacob,1974b

  Caenisfelsinae Grandil951; (syn.) Kimmins zit. N. Jacob, 1974b Grupa pseudorivulorum

  Caenis beskidensis Sowa1973- o - {J- 1,5

  Caenis pseuodorivulorum Kejfermueller 1960- {J - 2,0 Grupa Centroptilum  Eaton1868

  Centroptilum luteolum O:F: Muller - B - 2,0

  Ephemera luteola Muller 1776 (orig.) Baetis luteolus; (comb.) Eaton, 1868 Centroptilum luteolum; (comb.) Eaton, 1869

  Grupa Cloeon

  Cloeon dipterum Linnaeus - B - a - 2,5

  Ephemera diptera Linnaeus 1761; (orig.)

  Ephemera annulata Mueller 1776; (syn.) Eaton, 1871 Ephemera rufulaMueller 1776; (syn.) Sowa, 1975b Ephemera russula: misspell. Of Rufula; (syn.) Eaton, 1871

  ?CloeonszegediJacob 1969; (syn.) Sowa, 1975b

  Cloeon dipterum: Eaton, 1885 p.p., var 3 si 4?; Sowa, 1975b Cloeon sinense (Wakker 1853); (syn.?) Kimmins, 1960 Cloeon zimini Tshernova 1930; (syn.) Kluge, 1995

  Cloeon inscriptum Bengtsson 1914

  Cloeon dipterum: Eaton, 1871 p.p. var. 2?: Landa 1969 p.p.

  Teste Sowa (1975b) Cloeon inscriptum: Ulmer 1929,: Schoenemund 1930a

  Cloeon simile Eaton 1870 - B - a - 2,5

  Jnkl. Cloeon praetextum Bengtsson 1936 Jnkl. Cloeon Schoenemundi Bengtsson 1936

  Procloeon hovassi Verrier 1949b; p.p. Larve, teste Sowa, 1980

  Jnkl. Procloeon rabaudi Verrier 1949b; p.p. Larve, teste Sowa, 1980 Grupa Ecdyionurus Eaton 1868a

  Grupa Ecdyonurus venosus

  Ecdyonurus aurantiacus Burmaister 1893 - p - 2,0

  Ecdyonurus aurantiacus Burmeister 1839; (orig.) Baetis aurantiaca 1839; (orig.)

  Ecdyurus Pazsickyi Pongraz 1913; (syn.) Puthz, 1973 Ecdyonurusfluminum: Eaton, 1887, nec. Pictet; Thomas, 1969a Ecdyonurus fluminum: Schoenemund 1930a partim nec. Pictet Ecdyonurusfluminum: Landa, 1887, nec. Pictet; Thomas, 1969a

  Ecdyonurus dispar Curtis - B - 2,0

  Baetis disar Curtis 1843; (orig.)

  Baetis subfusca Stephens 1835; (syn.) Eaton, 1871

  Heptagenia longicauda: Eaton, 1887 nec. Stephenns; (syn.) Kimmins, 1942 Ecdyonurus venosus: Eaton, 1887nec. Fabricius (partim) t. Kimmins, 1942 Ecdyionurus dispar; (comb.) Kimmins, 1942

  Ecdyonurus fluminum (Pictet 1843); (syn.) Thomas, 1968a Ecdyonurus forcipula Pictet - o - f3 - 1,5

  Grupul helveticus

  Ecdyonurus carpathicus Sowa 1973a Ecdyonurus helveticus Eaton 1883 - o - 1,0

  Ecdyurus italicus Eaton 1883; (syn.) Thomas, 1968b Ecdyonurus bollenganus Navas 1933; (syn.) Thomas, 1968b

  Ecdyonurus picteti(Meyer- Dur)1864; (1864 - o - 1,0 BaetisPictetiMeyer- Dur 1864; (orig.)

  ?Heptagenia nigrescens Klapalek 1908; (syn.) Puthz, 1975 Ecdyonurus subalpinus - o - 1,0

  Ecdyonurus zelleri - o - 1,O

  Ecdyonurus isignis Eaton 1870 - o - p - 1,5

  Ecdyurus insignis Eaton 1870; (orig.) Heptagenia insignis; (comb.) Eaton 1870 Ecdyonurus insignis; (cobm.) Ulmer, 1920a

  Baetis montana.Hagen 1863 nec. Pictet; (syn.) Eaton, 1870 Ecdyurus rhenanus Neeracher 1910); (syn.) Landa, 1969

  Ecdyonurus lateralis Curtis - o - p - 1,5

  Ecdyonurus macani Thomas&Sowa 1970 - o - p - 1,5

  Ecdyonurus submontanus Landa 1969

  Ecdyionurusfluminum: Bogoescu (1958) nec. Pictet; teste Sowa, 1971a Ecdyionurusfluminum: Bogoescu§Tabacaru (1962) nec. Pictet; teste Sowa, 1971a

  Ecdyonurus starmachi - o - p - 1,5

  Ecdyonurus torrentis Kimmins, 1942 - o - p - 1,5 Ecdyonurus venosus Fabricius 1775 - o - p - 1,5 Ephemera venosa Fabricius 1775, (orig.)

  Baetis purpurascens Pictet 1843; (syn.) Eaton, 1871; Kimmins, 1942 Baetis montana Hagen 1863 (partim); (syn.) Eaton, 1887

  Ecdyurus quaesitor Eaton 1883; (syn.)Eaton, 1887 Ecdyurus venosus; (comb.) Eaton, 1887 Ecdyonurus venosus; (comb) Ulmer, 1920a

  Ecdyonurus forcipula: Schoenemund 1930a, nec Pictet, p.p. Haybach (1996) 'Grupul Electrogena Zuerwerra&Tomka 1985

  Electrogena affinis Eaton /883 - p - 2,0

  Ecdyurus affinis Eaton 1883; (orig.) Ecdyonurus affinis; (comb.) Ulmer, 1920

  Heptagenia affinis; (comb.) Schoenemund, 1930b Electrogena affinis; (comb.) Zurwerra&Tomka, 1986

  Electrogena lateralis: Cremer, 1938 partim necC urtis; t. Haybach (1998) Jnkl. Ecdyionurus fascioculatus Sowa (1974)

  Electrogenafascioculata - p - 2,0

  Electrogena lateralis sin. Ecdyonurus lateralis Curtis - o - {3 - 1,5 Baetis lateralis Curtis 1834; (orig.)

  ?Baetis obscura Pictet, 1843; (syn.) Eaton, 1871 Heptagenia lateralis; (comb.) Eaton, 1881 Ecdyurus lateralis; (comb.) Eaton, 1887 Ecdyonurus lateralis; (comb.) Ulmer, 1920a Heptagenia lateralis ;(comb.) Schoenemund, 1930b

  Electrogena lateralis;(comb.)Zurwerra&Tomka, 1985

  ?Heptagenia concii Grandi 1953; (syn.) Belfiore, 1981

  ?Ecdzonurus rivulorum Navas 1928; (syn.)Thomas, 1968b Electrogena quadrilineata Landa - o - {J - 1,5

  Rhithrogena aurantiaca: Cremer, 1938 p.p. nec Burmeister, t Haybach (1998) Electrogena ufhelyii Sowa 1981- o - p - 1,5

  Ecdyonurus ujhelyii Sowa 1981; (orig.)

  Electrogena ujhelyii; (comb.) Zurwerra&Tomka, 1986

  Ecdyonurus subalpinus: Ujhelyii 1966 nec Klapalek; teste Sowa, 1981 Electrogena rivuscellana Sartori&Landolt 1991 Jn: Landolt et. Al., 1991

  Syn. Belfiore&Desio, 1995

  ?Ecdyonurus samalorum Landa&Soldan 1982 Electrogena gridelii: Zurwerra&Tomka, 1985 nec Grandi

  :Richarz, 1983?, teste Haybach (1998)

  Electrogena quadrilineata: Zurwerra&Tomka, 1985 nec Landa; t.Haybach (1998) Grupa Epeorus Eaton 1881

  Epeorus (Jronopsis) alpicola Eaton (Eaton 1871) - o - 1,O

  Heptagenia apicola Eaton 1871;(orig.) Epeorus apicola; (comb.) Eaton; 1885

  Iran steinmaanni Leger 1926; (syn.)Ulmer, 1929 Iran alpinus Hubault 1927 (syn.) Ujlmer, 1929

  Epeorus (Ironopsis) alpicola; (comb.) Tomka & Zurwerra 1985 Epeorus sylvicola Pictet 1865 - o - D - 1,5

  Baetis sylvicola Pictet 1865; (orig.)

  ? Epeorus geminus Eaton 1885; (syn.) Eaton 1888, Puthz 1973c

  ? Epeorus assimilis Eaton 1885; (syn.) Puthz Baetis venosa: Pictet 1843 teste Ulmer (1921)

  Grupa Ephemeridae Latreille 181O Ephemera danicaMuller 1764 - {J- 2,0

  Ephemera hispanicaRambur 1842; (syn.) Hagen, 1866; Eaton, 1871 Ephemera glaucops Pictet 1843

  Ephemera lineata Eaton 1870 - {J - 2,0

  Ephemera lutea: Burmeister, 1839; teste Jacob et. Al., 1975

  Ephemera orientalis: Tshernova, 1952 nec Mclachan; teste Tshernova, 1973 Ephemera vulgata Linnaeu 1758 - {J - a - 2,5

  Ephemera hispanicaNavas 1903; (syn.) Navas, 1906 Grupa Ephemerella Walsh 1863

  Ephemerella mucronata (Bengtsson 1909) - o - {J- 1,5 Chitonophora mucronata Bengtso 1909; (orig.) Inkl. Chitonophora Krieghoffi Ulmer 1920b

  Inkl. Ephemerella krieghoffi intermedia Kejfermueller 1979 Inkl. Ephemerella sp. Nympha unicolorata Ikomonov 1961 Ephemerella aroni Eaton 1908; (syn.) Ulmer, 1943

  Grupa Seratella Edmunds 1959 Seratella ignita (Fada 1761) - {J- 2,0

  Ephemerella ignita Fada 1761; (orig.)

  Ephemerella lactata Bengtsson 1909; teste Bengtsson, 1917 Ephemerella torrentium Bengtson 1917; teste Ulmer, 1920a Ephemerella sibirica Tshernova 1952; (syn.) Baykova, 1972 Drunella karausuensis Kustareva 1976; (syn.) Kluge, 1995 Ephemerella (Seratella) ignita; (comb.) Tshernova et. Al., 1986 Seratella ignita; (Status) Jacob, 1993

  Ephemerella (Torleya) ignita; (comb.) Kluge 1997b, nu a fost acceptat Ephemerella krieghoffi Ulm. - o - 1,0

  Ephemerella major Klapalek, sin. Torleya belgica Lestage - {J - 2,O Ephemerella notata Eaton - o - {J- 1,5

  Ephemerella aroni Jacob (1974, 1979) Grupa Ephoron Williamson 1802

  Ephoron virgo Olivier 1791 - D - 2

  Ephemera virgo Olivier 1791; (orig.)

  Ephemera maroccanaFabricius 1793; (syn.) Eaton, 1871

  Palingenia horariaBurmeister 1839; (syn.) Eaton, 1871

  Palingenia virgo; (comb.) Eaton, 1868b Ephoron virgo; Spieth, 1940

  Grupa H abroleptoides Schoenemund 1929

  Habroleptoides con(usa Sartori et Jacob - o - p - 1,5

  Leptophlebia modesta: Eaton, 18711884 nec Hagen 1864; teste Sartori&Jacob, 1986 Habrolepoides modesta: Schoenemund, 1929 u. ff Autori nec Hagen;

  Teste Sartori§ Jacob, 1929

  Habrophlebiafusca: Klapalek, 1909 nec. Curtis; teste Schoenemund, 1929 Habrophlebia  fusca (Curtis 1834) - p - 2,0

  Ephemerafusca Curtis 1834 (orig.) Habrophlebiafusca; (comb.) Eaton, 1881

  Habrophlebia konjrensis Jkomonov 1963; (syn.) Jakob§Sartori, 1984

  Nec Habrophlebiafusca: Klapalec, 1909 = H. confusa; teste Schoenemund, 1929 Habroflebia lauta Eaton - p - 2,0

  Grupul Heptagenia Coerulans Rostock 1978 Heptagenia coerulans Rostock- o - p - 1,5

  Heptagenia gallica Eaton 1885; (syn.) Rostock 1888 Heptagebia  flava Rostock - p - 2

  Ephemera citrina Hummel 1825; (nomen oblitum) (syn.) Kluge, 1988 Heptagenia bipunctata Esben - Petersen 1916; (syn.) Kluge, 1995

  Heptagenia arsenjevi Tshernova 1952; (syn.) Baykova, 1972 Heptagenia longicauda Stephens 1935 - p - 2

  Baetis longicauda Stephens 1935; (orig.)

  Heptagenia longicauda; (cam b.) Eaton, 1871 Ephemeraflavipennis Dufor 1841; (syn.) Kimmins, 1942

  Nec Heptagenia longicauda: Eaton, 1871 = Ecdyonurus dispar teste Kimmins, 1942 Heptagenia sulphurea (Mueller 1776) - p - 2,0

  Ephemera sulphureaMueller 1776; (orig.)

  Baetis marginalis Burmeister 1839; (syn.) Eaton 1871

  ? Heptagenia soldatovi Tshernova 1952; (syn.) Kluge, 1988 = dalecarlica Grupa KgeroniaMatsumura 1931

  Kageronia fuscogrisea Retzius - p - 2,0

  Ephemerafusco - grisea Retzius 1783: (orig.) Ecdyurusfusco- griseus; (comb.) Bengtsson, 1912b Ecdyonurus fuscogriseus; (comb.) Ulmer, 1920a Heptageniafuscogrisea; (comb.) Schoenemund, 1930b Heptagenia (Kageronia) fuscogrisea; (comb.) Kluge Kageroniafuscogrisea; (Status) Jacob et al., 1996 Heptagenia volitans Eaton 1870; (syn.) Bengtsson, 1912b Ecdyurus converge ns Ara 191O; (syn.) Tiensuu; 1939

  Ecdyonurus confinis Tshernova 1928b, (syn.) Tschernova, 1936 Ecdyonurus rossicus Tschernova 1928b; (syn.) Puthz, 1977b

  Grupa Jsonychia

  Jsonychia ignata Walker - o - 1,0

  Baetis ignata Walker 1853; (orig.) Chirotonetes ignata; comb. Eaton 1885 Jsonychia ignata; comb. Eaton, 1871

  Jolia Roesellii (Joli 1872); (syn.) Lestage, 1879 JsonychiaferrugineaAlbarada 1878; (syn.) Eaton, 1879

  Leptophlebia marginala Linnaeus  - o - {J - 1,5 Ephemera marginala Linnaeus 1767 (orig.) Leptophlebia marginala; (comb.) Eaton, 1871

  Lepotophlebia vespertina Linnaeus (758) - {J- 2,0 Ephemera vespertina Linnaeus (1758); (orig.) Baetisfusca Burmaeister 1839; (syn.) Walker, 1853

  LeptophlebiaMeyeri Eaton 1884 (syn.) Bengtsson, 1912b Euphyurus albitars is Bengtsson 1909; (syn.) Bengtsson, 1912b

  Grupa Oligoneuriella

  Oligoneuriella rhenana Imhoff- o - {J - 1,5 Oligoneuria rhenana Imhoff 1852; (orig.) Oligoneuriella rhenana: (comb.) Ulmer, 1924

  Grupa Palingenia Burmeister 1839 Palingenia longicauda (Olivier 179)1 - {J- 2,0

  Ephemera longicauda Olivier 1791; (orig) Ephemera jlos-aquae Illiger 1802: (syn.) Semblis marginataPanzer 1804: (syn.) Ephemera Swammerdiana Latreille 1805: (syn.)

  Palingenia longicauda; (comb.) Burmeister, 1839 Grupa Paraleptophlebia Lestage 1917

  Paraleptophlebia cincta Retzius (syn,) - {J- 2,0

  Ephemera cincta Retzius 1783 (Binominale Neubenenennung) Leptophlebia cincta; (comb.) Lestage 1917

  Leptophlebiaplacita Bengtsson 1917; (syn.) z. B. Puthz, 1978 u.ff autori Paraleptophlebia submarginata Stephens (1835) {J- 2,0

  Ephemera submarginata Stephens 1835; (orig.) Leptophlebia submarginata; (comb.) Eaton, 1884 Baetis reticulata Burmaeister 1839; (syn.) Eaton, 1884 Leptophlebia helvipes Eaton 1871; (syn.) Eaton, 1884 Paraleptophlebia submarginata; (comb.) Lestage, 1917

  Paraleptophlebia werneri Ulmer 1920- o-  1,0 Paraleptophlebia Werneri Ulmer 1920b; (orig.)

  Paraleptophlebia tumida Bengtsson 1930; (syn.) Landa, 1969 Grupa Potamanthus Pictet 1843

  Potamanthus  luteus Linnaeus 1767 - {3 - 2,0 Ephemera lutea Linnaeus 1767; (orig.) Potamanthus luteus (cobm.) Pictet, 1843 Baetis mellea Curtis 1834; (syn.) Eaton, 1884

  Eucharidis Reaumuri Nu. E. Joly 1876; (syn.) Eaton, 1884 Potamanthus Ferreri Pictet 1843; (syn.)Ulmer, 1943

  Grupa Procloeon Bengtsson, 1915 Procloeon bifldum Bengtsson - 13 - 2,0

  Cloeon bifidum Bengtsson 1912a; (orig.)

  Pseudoprocloen bifidum; (comb.) Bengtsson 1914 Procloeon bifidum; (comb.) Bengtsson, 1915

  Cloeon rufulum: Eaton, 1885 p.p. (var. 2); (syn.) Kimminins, 1957b Procloeonpseudorufulum Kimmins, 1957b; (Syn.) Sowa, 1975a Procloeon lychnidense Ikomonov 1962; (syn.) Sowa, 1975a

  Cloeon (Procloeon) bifidum; (Status) Novikova&Kluge, 1994

  Procloeon pennulatum - p - 2,0

  Centroptilum pennulatum Eaton 1870; (orig.) Procloeon pennulatum; comb. McCafferty&Waltz, 1990

  Centroptilum infrequens McDunnough 1924; (syn.) Lowen§Flannagan, 1990 Cloeon (Procloeon) pennulatum; (Status) Novikova&Kluge, 1994

  Grupul Raptobaetopus

  Raptobaetopus tenellus Albarda - {J - 2,O Centroptilum tenellum Albardal878; (orig.)

  Baetopus tenellus; (comb.) Mueller-Liebenau, 1978

  Baetis (?) niger: Lestage 1919;(Larve) Mueller-Liebenau, 1978 Baetopus (Raptobaetopus) tenellus;(Status)Tshernova et. Al., 1986

  Rhitrogena allobrogica - o - 1,O Grupa Rhithrogena Eaton 1881 Subgrupa Rhithrogena diaphana

  Rhithrogena beskidensis  Alba&Tercedor&Sowa 1987-  o - p - 1,5

  Rhithrogena aurantiaca: Eaton, 1885

  Rhithrogena diaphana: Puthz, 1973b partim - o - p - 1,5

  Baetis aurantiaca: Rostock, 1875 (_,') t. Haybach (1998) Rhithrogena aurantiaca: Schoenemund, 1930a, t. Haybach (1998) Rhithrogena aurantiaca: Cremer, 1938 partim, T Haybach (1998)

  Rhithrogena savoiensis Alba&Tercedor&Sowa 1987  - o - p - 1,5

  Rhithrogena aurantiaca: Eaton, 1885 partim.

  Rhithrogena degrangei - o - p - 1,5

  Rhithrogena hercynia - o - p - 1,5

  Grupul Rhithrogena hybrida Lohse Subgrupa lobata

  Rhithrogena austriaca Sowa&Weichselbaumer 1988 Rhithrogena  circumtatrica Sowa&Soldan  1986 - o - p - 1,5

  Rhithrogena hybrida: Sowa&Soldan 1986

  Rhithrogena cf hybrida: Braukmann, 1987 partim Zastlerbach. Rhithrogena endenensis: Malzacher, 1989 si inMarten si col. 1996

  Rhithrogena degrangei Sowa 1969- o - p - 1,5

  Rhithrogena hybrida: Ulmer, 1929 Schoenemund, 1930a?; teste Sowa, 1969 Rhithrogena hybrida: Ulmer, 1927: teste Puthy, 1975

  Rhithrogena gratianopolitana - o - p - 1,5

  Rhithrogena hybrida Eaton - o - p - 1,5

  Subgrupa Rhithrogena alpestris Rhithrogena alpestris Eaton - o - 1,0

  Rhithrogena apicola Navas 1935; (syn. )Puthz, 1975 Rhithrogena brenneriana Klapalek 1905b; (syn.) Puthz, 1975 Rhithrogena landai Sowa &Soldan 1984 - o - 1,O

  Rhithrogena alpestris: Landa 1969 p.p. Imago; Sowa&Soldan (1984) Rhithrogena iridina Kolenati - o - p - 1,5

  Rhithrogena landai- o - 1,0 Rhithrogena loyolaea Navas - o - p - 1,5

  Rhithrogena nivata- o -1,0 Rhithrogena podhalensis - o - 1,0 Rhithrogena puthzi o - p - 1,5

  Rhithrogena rolandi - o - 1,0

  Grupul Rhithrogena semicolorata Lohse Rhithrogena carpatoalpina o - p - 1,5

  Rhithrogena carpatoalpina Klonowska, Sartori et Weichselbaumer (1987) Rhithrogena ferruginea Sowa 1971d partim; teste Klonowska&al., 1987

  Rhithrogena dorieri Sowa o - {J - 1,5 Rhithrogena germanica Eaton -o - {J - 1,5

  Rhithrogena haarupi Esben- Petersen; 1909; (syn.) Sowa, 1971 b Rhithrogena ussingi Esben-Petersen 191O; (syn.) Mosely, 1932 Rhithrogenafradgeley Blair 1929;(syn.) Mosely, 1932 Rhithrogena germanica: Landa, 1969; Sowa, 1971b

  Nec. Klapalek, 1909; Ulmer 1929: Schoenemund, 1930b = R. Sowai;teste Puthz, 1972 Rhithrogena picteti Sowa 1971- o - {3- 1,5

  Rhithrogena picteti picteti Sowa1971d; (orig.)

  Baetis semicolorata: Pictet 1843, nec Curtis 1834; teste Sowa, 1971d Rhithrogena iridinapictet; (comb.) Puthz, 1975

  Rhithrogena semicolorata picteti; (comb.) Zurverarra,Metzler& Tomka, 1871 Rhithrogena picteti; (status novus) Sowa&Degrange, 1987c

  Rhithrogena semitincta: Kimmis, 1936 nec. Pictet 1843; teste Sowa, 1971d Rhithrogena puytoraci Sowa& Degrange

  Rhithrogenaferruginea: Sowa, 1971p.p. nec Navas 1905; teste Sowa&Degrange, 1987c Rhithrogena semicolorata Curtis (1834) - o - B - 1,5

  Baetis semicoloratus Curtis 1934;(syn.) Eaton, 1881 Tyusart grupa Rhithrogena vulpecula Klapalek 1905b; (syn. ) Sowa, 1971d

  Rhithrogena semicolorata var.grisoculata:Bogoescu, 1933;(syn. )Sowa, 1971d Rhithrogena grisoculata Bogoescu 1958; (syn.) Sowa, 1971d

  Rhithrogena taurisca - o - p - 1,5

  Rhithrogena vaillanti - o - p - 1,5

  Familia Siphlonuridae Ulmer Siphlonurus aestivalis Eaton - B - 2,0

  Siphlurus aestivalis Eaton1903; (orig.)

  Siphlurus spinosus Bengtsson 1909 (syn.) Bengtsson, 1917 Siphlonurus vernalis Tshernova 1928a; (syn.)Puthz, 1977b

  Siphlonurus (Siphlurella) alternatus Say - {3 - 2,O Baetis alternata Say 1824; (orig.)

  Baetis annulata Walker 1853; (syn.) Eaton, 1885 Siphlurus linnaeanus Eaton 1871; (syn) Puthz, 1977b

  Siphlurella Thomsoni Bengtsson 1909; (syn.) Lestage, 1924; Puthz, 1977 Siphlurella oblita Bengtsson 1909; (syn.) Puthz; 1977b

  Siphlonurus armatus Eaton - B - 2,0

  Siphlurus latus Bengtsson 1909; (syn.) Ulmer, 1927 Siphlonurus croaticus - o - {J - 1,5

  Siphlonurus lacustris Eaton B - 2,0

  Siphlurus lacustris Eaton1870; (orig.)

  Siphlurus Zetterstedti Bengtsson 1909;(syn.) Esben-Petersen, 1916 Siphlonurus pyrenaicus Navas 1930 (syn.) Puthz, 1977b Siphlonurus nuessleri Jacob 1973b; (syin.) Puthz; 1977b

  Siphlonurus linneaus - o - {J - 1,5 Grupa TorleyaLestage 1917

  Torleya major Klapalek 1905 - B- 2,0

  Ephemerella major Klapalek 1905a; (orig.) Torleya major; (comb.) Ulmer, 1928

  Torleya belgica Lestage 1917; (syn.)landa, 1969

  ODONATA

  Aeschna affinis Vd.Llind. - p - 2,0 Aeschna cyaneaMull. - p - 2,0 Aeschna grandis Linne - p - 2,0 Aeschna mixta Latr. - p - 2,0 Calopteryx splendens Harris - p - 2,0 Calopteryx virgo Linne - p - 2,0 Cercion lindeni - p - 2,0

  Coenagrion mercuriale Charpentier - o - p - 1,5

  Coenagrion ornatum - o - p - 1,5 Coenagrion puella Linne. - p - 2,0 Coenagrion pulchellum Vd. Lind. - p - 2,0 Coenagrion scitulum . - p - 2,0 Cordulegaster bidentata Selys - o - p - 1,5 Cordulegaster boltonii Donovan - o - p - 1,5 Enallagma cyathigerum Chapentier - p - 2,0 Erythromma najas Hansemann - p - 2,0 Erythromma viridulum Charpentier - p - 2,0 Gomphus flavipes Charp. - p - 2,0

  Gomphus vulgatissimus L - p - 2,0 Jschnura elegans Vd. Lind- p - 2,0 Jschnura pumilio Charp. - p - 2,0 Lestes sponsa Hansem - p - 2,0 Lestes viridis V D. Lind. - p - 2,0 Libellula depressa L. - p - 2,0 Libellula quadrimaculata L. - p - 2,0

  Onychogomphusforcipatus L. - p - 2,0

  Ophiogomphus cecilia - p - 2,0

  Ophiogomphus serpentinus Charpentier - p - 2,0 Platycnemis pennipes Pallas - p - 2,0 Pyrrhosoma nymphula Sulzer - p - 2,0 Somatochlora metallica Van der Linden - p - 2,0 Sympetrum pedemontanum All. - p - 2,0 Sympetrum striolatum Charpentier - p - 2,0 Sympetrum vulgatum Linne - p - 2,0

  PLECOPTERA

  Amphinemura borealis Morton - o - 1,0 Amphinemura standfussi Ris - o - 1,0 Amphinemura sulcicollis Stephens - o - 1,O Amphinemura triangularis Ris - o - 1,0

  Brachyptera braueri Klapalek- o - p - 1,5

  Brachyptera monilicornis Pictet - o - p - 1,5

  Brachyptera risiMorton - o- 1,0 Brachyptera seticornis Klapalek- o - 1,O Diura bicaudataLinnaeus - o- 1,0

  Capnia bifrons Newman- o- 1,0 Capnia nigra Pictet - o - p - 1,5 Capnia vidua Klapalek- o 1,0

  Capnopsis schilleri Rostock- o - p - 1,5

  Chloroperla susemicheli Zwick- o -1,0 Chloroperla tripunctata Scopoli - o - p - 1,5

  Dictyogenus alpinum Pictet- o -1,0 Dictyogenus fontium Ris - o -1,O Dinocras cephalotes Curtis - o- 1,0 Diura bicaudataLinne - o -1,0 Jsogenus nubecula Newman - o -1,O Jsoperla difformis Klapalek- o -1,0 Jsoperla goertzi Jllies - o -1,0 Jsoperla grammatica Fada- o -1,0

  Jsoperla obscura Zetterstedt - o - p - 1,5

  Jsoperla oxylepis Despax - o - 1,0 Jsoperla rivulorum Pictet- o- 1,0 Jsoperla sudetica Jllies - o - 1,0

  Jsoperla tripartita - o - p - 1,5

  Leuctra albida Kempny- o -1,O Leuctra armata - o - 1,O Leuctra aurita - o - p - 1,5

  Leuctra autumnalis Aubert- o -1,0 Leuctra braueri Kempny - o -1,0 Lecuctra cingulata Kempny- o - 1,0

  Leuctra digitata Kempny - o - p - 1,5

  Leuctrafusca L. - p - 2,0

  Leuctra geniculata Steph. - o - p - 1,5

  Leuctra handlirschi Kempny - o - 1,O Leuctra hippopus Kempny- o - p - 1,5 Leuctra inermis Kempny- o - 1,0 Leuctra major Brinck - o - p - 1,5

  Leuctra nigra Olivier - o - p - 1,5

  Leuctra niveola - o - 1,O Leuctra prima Kempny- o - 1,O

  Leuctra pseudacingulataMendl- o - 1,0 Leuctra rauscheri Aubert- o- 1,O Leuctra rosinae Kempny- o -1,0 Leuctra schmidi Aubert- o - 1,0 Leuctra teriolensis - o -1,O

  Nemoura avicularis - o - 1,O Nemoura cambrica Stephens - o - 1,0 Nemoura cinerea Reitzus - p - 2,0

  Nemourafleuxuosa Aubert- o - p - 1,5

  Nemoura marginata Pictet - o - p - 1,5

  Nemoura minimaAubert - o-1,0 Nemoura mortoni Ris - o - p - 1,5

  Nemoura obtusa- o -1,0 Nemoura sciurus Aubert- o - 1,0

  Nemoura sinuata Ris - o -1,0 Nemoura uncinata- o -1,0 Nemurella picteti Klapalek - o - 1,0 Perla bipunctata Pictet- o -1,0

  Perla burmeisteriana Claasen Syn. Perla abdominalis - o - p - 1,5

  Perla grandis Rambur- o - 1,0 Perla marginala Panzer - o -1,O Perla pallida Guerin - o- 1,O

  Perlodes dispar Rambur - o - p - 1,5

  Perlodes intricatus Pictet- o -1,O

  Perlodes microcephalus Pictet - o - p - 1,5

  Protonemura auberti Jllies - o - 1,O Protonemura austriaca Theischinger - o - 1,O Protonemura brevistyla Ris - o -1,0 Protonemura hrabei Rauser - o - 1,O Protonemura intricata Ris - o -1,0 Protonemura lateralis Pictet- o- 1,0 Protonemura meyeri Pictet- o -1,0 Protonemura montana Kimmins - o -1,0 Protonemura nimborella- o -1,0 Protonemura nimborum Ris - o - 1,0

  Prtotnemura nitida Pictet - o - p - 1,5

  Protonemura praecox Morton - o - 1,O Protonemura risi Jacobson et Bianchi- o - 1,0 Rhabdiopteryx alpina Kuhtreiber- o - 1,0

  Rhabdiopteryx neglecta Albarda - o - p - 1,5

  Siphonoperla montana Pictet- o - 1,O Siphonoperla neglecta Rostock- o -1,0 Siphonoperla tauricaPictet- o -1,0 Siphonoperla torrentium Pictet- o -1,0

  Taeniopteryx auberti Ris et Sowa - o - p - 1,5

  Taeniopteryx hubaultiAubert- o - 1,0 Taeniopteryx kuehtreiberi Aubert - o - p - 1,5 Taeniopteryx nebulosaLinnaeus - o - p - 1,5 Taeniopteryx schoenemundi Mertens - o - p - 1,5 HETEROPTERA

  Aphelocheirus aestivalis aestivalis Fabricius - p - 2,0

  Corixa punctata Jlliger - p - 2,0

  Gerris Aquarius paludum Fabricius - o - p - 1,5 Gerris s. str. costai Herrich-Schaeffer - o - p - 1,5 Gerris s.str. odontogaster Zetterstedt - o - p - 1,5 Gerris s. str. thoracicus Schummel - o - p - 1,5 Hydrometra stagnorum Linne - o - p - 1,5 Ilyocoris cimicoides Linne - p - 2,0

  Nepa cinerea Linne - o - p - 1,5

  Nepa rubra Linne - p - 2,0 Notonecta glauca Linne - p - 2,0 Notonecta viridis Delcourt - p - 2,0 Plea atomaria - p - 2,0

  Plea leachi Gregar et Kirk. - p - 2,0

  Ranatra linearis Linne - fJ - 2,O

  Sigara Subsigrafalleni Fieber - p - 2,0 Sigara lateralis Vermicorixa Leach - p - 2,0 Sigara Sigara striata Linne - p - 2,0

  Velia caprai Tamanini- o -1,0

  TRICHOPTERA

  Acrophylax zerberus Brauer- o - 1,0 Adicellafilicornis Pictet- o - 1,0 Adicella reduela McLachlan - o - fJ - 1,5

  Agapetus delicatulus McLachlan - o - fJ - 1,5 Agapetusfuscipens Curtis - o -1,0

  Agapetus laniger Pictet- o - {J- 1,5 Agapetus nimbulus McLachlan - o - 1,O Agapetus ochripes Curtis - o -1,0 Agraylea multipunctata Curtis - fJ - a - 2,5 Agraylea sexmaculata Curtis - fJ - a - 2,5 Allogamus auricolis Pictet - fJ - 2,O Allogamus uncatus Brauer- o - 1,0

  Anomalopterygella chauviniana Stein - o - fJ - 1,5 Anabolia furcata Brauer - fJ - 2,O

  Anabolia nervosa Curtis - p - 2,0

  Anitella obscurataMcLachlan - o - p - 1,5

  Apataniafimbriata Pictet- o - 1,0 Apatania miliebris McLachlan - o - 1,0

  Asynarchus lapponicus - o - p - 1,5 Athripsodes albifrons Linne - p - 2,0 Athripsodes aterrinus Stephens - p - 2,0 Athripsodes bilineatus Linne - p - 2,0 Athripsodes cinereus Curtis - p - 2,0 Athripsodes commutatus Rostock- p - 2,0

  Beraea maurus Curtis - o - 1,0 Beraea pullata Curtis - o - p - 1,5 Beraeodes minuta Limneus - p - 2,0

  Brachycentrus montanus Klapaleck- o -1,O

  Brachycentrus maculatus Fourcroi (sin.) Oligoplectum maculatum - p - 2,0

  Brachycentrus subnubilus Curtis - p - 2,0 Ceraclea albogutatta Hagen - p - 2,0 Ceraclea annulicornis Stephens - p - 2,0 Ceraclea dissimilis Stephens - p - 2,0 Ceracleafulva Rambur - p - 2,0

  Ceraclea nigronervosa Retzius - p - 2,0

  Ceraclea senilis - p - 2,0

  Chaetopterygopsis maclachlani Stein - o - 1,0 Chaetopteryxfusca - o -1,0

  Chaetopteryx major McLachlan - o - 1,0 Chaetopteryx villosa Fabricius - o - p - 1,5 Cheumatopsyche lepida Pictet - p - 2,0

  Consorophylax carinthiacus - o - 1,0 Consorophylax styriacus - o -1,0 Crunoecia irrorata Curtis - o- 1,0 Crunoecia kempnyi Morton - o- 1,0 Cryptothrix nebulicola - o -1,0

  Cymus trimaculatus Curtis - p - a - 2,5 Drusus annulatus Stephens - o - 1,0 Drusus biguttatus Pictet- o -1,0 Drusus chrysotus Rambur- o- 1,0 Drusus destitutus - o - 1,0

  Drusus discolor Rambur- o -1,0 Drusus trifidus McLachlan - o - 1,0

  Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati - o - 1,0 Ecclisopteryx guttulata Pictet - o - f3 - 1,5 Ecclisopteryx madida McLachlan - o - 1,0 Ecnomus tenellus Ram bur - f3 - 2,O Ernodes articularis Pictet- o -1,0

  Ernodes vicinus McLachlan - o - 1,0 Glossosoma bifidum McLachlan - o - 1,0 Glossosoma boltoni Curtis - o - f3 - 1,5 Glossosoma conformis Neboiss - o -1,0 Glossosoma intermedium Klapalek- o - 1,O Glyphotaelius pellucidus Retzius - p - 2,0 Goera pilosa Fabricius - p - 2,0 Grammotaulius nigropunctatus - p - 2,0

  Hagenella clathrata - o - 1,O

  Halesus digitatus Schrank- o - p - 1,5 Halesus radiatus Curtis - o - p - 1,5 Halesus rubricollis Pictet- o -1,0

  Halesus tesselatus Rambur - p - 2,0

  Holocentropus dubius Rambur - p - a - 2,5

  Holocentropus picicornis - p - a - 2,5

  Holocentropus stagnalis - p - a - 2,5

  Hydatophylax infumatus McLachlan - p - 2,0 Hydropsyche angustipenis Curtis - p - a - 2,5 Hydropsyche bulbiferaMcLachlan - {3- 2,0

  Hydropsyche bulgaromanorumMalicky- {3- 2,0 Hydropsyche contubernalis McLachlan - f3 - a - 2,5 H ydropsyc he dinarica M arinkovik - o - f3 - 1,5 Hydropsyche exocellata Dufour - {3- 2,0 Hydropsychefulvipes Curtis - o -1,0

  Hydropsyche incognita - f3 - 2,0 Hydropsyche instabilis Curtis - o - f3 - 1,5 Hydropsyche modesta - a - 3,0 Hydropsyche pellucidula Curtis - {3- 2,0

  Hydropsyche saxonicaMcLachlan - o - {3- 1,5 Hydropsyche silfvenii Ulmer - o - f3 - 1,5 Hydropsyche siltalai Dohler - {3- 2,0

  Hydropsyche tenuis Nnavas - o - 1,0 Hydroptila angulata Mosely- {J - a - 2,5 Hydroptilaforcipata Eaton - {J - a - 2,5 Hydroptila martini Marshall- o - 1,0 Hydroptila sparsa Curtis - {J - a - 2,5 Hydroptila vectis Curtis - {J - 2,0 Ironoquia dubia Stephens - {J - 2,O Jthytrichia lamellaris Eaton - o -1,0

  Lasiocephala basalis Kolenati - p - 2,0 Lepidostoma hirtum Fabricius - p - 2,0 Leptocerus interruptus - p - a - 2,5 Limnephilus affinis Curtis - p - 2,0 Limnephilus auricula Curtis - p - 2,0 Limnephilus coenosus Curtis - o - p - 1,5 Limnephilus decipiens Kolenati - p - a - 2,5 Limnephilus extricatus McLachlan - p - 2,0 Limnephilus flavicornis Fabricius - P - 2,0 Limnephilus incisus Curtis - p - 2,0 Limnephilus lunatus Curtis - p - 2,0 Limnephilus marmoratus Curtis - p - 2,0 Limnephilus rhombicus Linne - p - 2,0 Limnephilus stigma - p - 2,0

  Litax niger Hagen - o - 1,0 Litax obscurus Hagen - o -1,0

  Melampophylax melampus- o- 1,0 Melampophylax mucoreus hagen- o-1,0 Metanoea rhaetica Schmid- o- 1,0 Mezophylax impunctatus McLachlan - o - 1,0

  Micrasema longulum McLachlan - o - p - 1,5

  Micrasema minimum McLachlan - o - p - 1,5

  Micrasema morosum - o -1,0 Micrasema setiferum Pictet - o - p - 1,5

  Mycropterna nycterobia McLachlan - o - p - 1,5

  Molanna angustata Curtis - p - 2,0 Mystacides azurea Linne - p - 2,0 Mystacides longicornis Linne - p - a - 2,5 Mystacides nigra Linne - p - 2,0 Neureclipsis bimaculataLinnaeus - p - 2,0 Notidobia ciliaris Linne - p - 2,0

  Odontocentrum albicorne Scopoli - o - p - 1,5

  Oecismus monedula Hagen - o - {J - 1,5

  Oecetis furva Ram bur - p - 2,O Oecetis lacustris Pictet - p - 2,0 Oecetis ochracea Curtis - p - 2,0 Oligostomis reticulata Linne - p - 2,0 Oligotricha striataLinne- o -1,0 Oligotrichia costalis - p - 2,0 Oxyethiraflavicornis Pictet p - 2,0

  Paraboreochlus minutissimus - o - 1,0 Parachiona picicornis Pictet- o - 1,0 Philopotamus ludificatus McLachlan - o - 1,0 Philopotamus montanus Donovan - o - 1,0 Philopotamus variegatus Scopoli- o - 1,0 Plectonemia brevis McLachlan - o - 1,0

  Plectrocnemia conspersa Curtis - o - p - 1,5

  Plectonemia geniculata McLachlan - o - p - 1,5

  Polycentropus excisus Klapalek- o -1,0 Polycentropus flavomaculatus Curtis - p - 2,0 Polycentropus irroratus Curtis - o - p - 1,5

  Potamophylax cingulatus Stephens - o -1,0 Potamophylax latipennis Curtis - o - p - 1,5 Potamophylax luctuosus Piller et Mitterp. - o - p - 1,5 Potamophylax nigricornis Pictet- o - 1,0 Potamophylax rotundipennis Brauer - p - 2,0 Pseudopsilopteryx zimmeri McLachlan - o -1,0 Psychomia pusilla Fabricius - p - 2,0

  Ptilocolepus granulatus Pictet- o -1,O Rhadiocoleptus alpestris Kolenati - o - {J - 1,5 Rhyacophila aurata Brauer - o -1,O Rhyacophila bonaparti- o -1,0

  Rhyacophila dorsalis Curtis - {J - 2,O Rhyacophila evolutaMcLachlan - o - 1,0 Rhyacophila fasciata Hagen - o - {J - 1,5 Rhyacophila glareosaMcLachlan - o -1,0 Ryacophila hirticornis McLachlan - o - 1,0 Ryacophila intermedia McLachlan - o - 1,0 Rhyacophila laevis Pictet- o -1,0 Rhyacophila moscaryi- o -1,0

  Rhyacophila nubila Zetterstedt - {J - 2,O Rhyacophila obliterata McLachlan - o - {J - 1,5 Rhyacophila pascoei - {J - 2,O

  Rhyacophila polonica - o -1,O

  Rhyacophila philopotamoides McLachlan - o - 1,0 Rhyacophila praemorsaMcLachlan - o - 1,0 Rhyacophila pubescens Pictet - o - 1,O Rhyacophila simulatrix- o - 1,O

  Rhyacophila stigmatica - o - 1,O Rhyacophila torrentium Pictet- o - 1,0

  Rhyacophila tristis Pictet - o - p - 1,5

  Rhyacophila vulgaris Pictet- o - 1,O Sericostomaflavicorne Schneider - o - p - 1,5 Sericostoma personatum Kirbi et Spence - o - 1,0

  Setodes punctatus Fabricius - p,o Silo nigricornis Pictet - o - p - 1,5 Silo pallipes Fabricius - o - p - 1,5

  Silo piceus Brauer- o - 1,0 Stactobia eatoniella- o -1,0

  Stactobia moselyi - o - 1,O

  Synagapetus dubitans McLachlan - o - 1,0 Synagapetus iridipennis McLachlan - o -1,0 Synagapetus krawanyi- o - 1,0

  Synagapetus moselyi Ulmer - o - 1,O Tinodes dives Pictet- o - 1,0

  Tinodes rostockiMcLachlan - o - p - 1,5 Tinodes unicolor Pictet - o - p - 1,5 Tinodes waeneri Linne - fJ - 2,O Triaenodes bicolor Curtis - p - a - 2,5 Wormaldia copiosa - o - 1,O Wormaldia occipitalis Pictet- o - 1,0 Wormaldia pulla - o - 1,O

  Wormaldia subnigraMcLachlan - o - p - 1,5

  NEUROPTERA

  Osmylus fulvicephalus Scopoli - o - 1,O Sisyrafuscata Fabricius - p - a - 2,5 MEGALOPTERA

  Sialis fuliginosa Pictet - p - 2,0 Sialis lutaria Linne - p - a - 2,5 COLEOPTERA

  Acilius canaliculatus Nicolai - p - a - 2,5 Acilius sulcatus Linne - p - a - 2,5 Agabus biguttatus Olivier - fJ - a - 2,5 Agabus bipustulatus Linne - fJ - a - 2,5 Agabus didymus Olivier - p - 2,0

  Agabus guttatus Paykull - o - 1,0

  Agabus nebulosus Forster - p - 2,0 Agabus paludosus Fabricius - p - 2,0 Agabus solieri- o -1,0

  Agabus sturmi Gyllenhal - p - 2,0

  Agabus uliginosus - a - 3,0

  Agabus undulatus Schrank- p - a - 2,5 Anacaena globulus Paykull - p - 2,0 Anacaena limbata Fabricius - a - 3,0 Anacaena lutescens Stephens - a - 3,0 Bagous augustus - p - 2,0

  Bagous binodulus - p - a - 2,5 Bagous colligensis - p - a - 2,5 Bagous limosus - p - a - 2,5 Bagous longitarsis - p - a - 2,5 Bagosus puncticollis - p - a - 2,5 Bagosus subcarinatus - p - a - 2,5 Bagosus tempestivus - p - 2,0 Berosus spinosus - o - p - 1,5 Bidessus delicatulus - p - 2,0 Bidessus nasutus - p - 2,0

  Bidessus unistriatus Schrank - a - 3,0

  Brychius elevatus Panzer - {J- 2,0 Chaetarthria seminulum Herbst- p - a - 2,5

  Coelambus impressopunctatus Schaller - p - a - 2,5

  Coelambus parallelogrammus - a - 3,0

  Colymbetes fuscus Linne - p - a - 2,5

  Copelatus haemorrhoidalis Fabricius - p - a - 2,5 Crenitis punctatostriata Letzner - p - a - 2,5 Cybister lateralimarginalis - a - 3,0

  Cymbiodyta marginella - p - a - 2,5 Cyphon variabilis - o - p - 1,5 Deronectes latus Stephens - p - 2,0 Deronectes platynotus Germar- o -1,0 Dytiscus dimidiatus - p - a - 2,5 Dytiscus marginalis Linne - p - 2,0 Dytiscus semisulcatus - a - 3,0

  Elmis aenea P. Muller - o - p - 1,5 Elmis latreillei Bedel- o - 1,0 Elmis maugetii Latreille - o - p - 1,5 Elmis abscuraMuller - p - 2,0

  Elmis rietscheli Steffan - o - p - 1,5 Elmis rioloides Kuwert - o - p - 1,5 Enochrus affinis Thunberg - a - 3,0 Enochrus bicolor - p - a - 2,5 Enochrus coarcuatus - a - 3,0

  Enochrus melanocephalus Olivier - p - a - 2,5

  Enochrus testaceus Fabricius - a - 3,0

  Esolus angustatus P. Muller - o -1,0

  Esolus parallelepipedus P.Muller - o - p - 1,5

  Esolus pygmaeus Muller - o - p - 1,5 Eubria palustris - o - 1,O Graphoderus austriacus - p - a - 2,5 Graphoderus bilineatus - p - a - 2,5

  Graphoderus cinereus Linne - p - a - 2,5 Graptodytes bilineatus - p - 2,0 Graptodytes granularis Linne - p - 2,0 Graptodytes pictus Fabricius - p - 2,0 Gyrinius distinctus Aube - o - p - 1,5 Gyrinius minutus - p - 2,0

  Gyrinius paykulli - p - 2,0

  Gyrinius substriatus Stephens - p - 2,0 Gyrinius suffriani Scriba - p - 2,0 Halipus confinis Stephens - o - {J- 1,5 Halipus flavicollis Sturm - fJ - 2,O Halipusfluviatilis Aube - o - {J- 1,5 Halipus heydeni Wehncke - {J- a- 2,5 Halipus immaculatus Gerhardt - fJ - 2,O Halipus laminatus Schaller - {J- a- 2,5

  Halipus lineatocollis Marshall - {J- 2,0 Halipus obliquus Fabricius - {J- 2,0

  Halipus ruficollis De Geer - fJ - a - 2,5 Helichus substiratus - fJ - 2,O

  Helochares obscurus O. Meller - fJ - a - 2,5 Helophorus aequalis - {J- a - 2,5

  Helophorus aquaticus Linne - a - 3,O

  Helophorus arvenicus Mulsant - fJ - 2,O Helophorus brevipalpis Bedel - fJ - a - 2,5 Helophorus croaticus Kuwert- {J- a - 2,5 Helophorus dorsalis - fJ - a - 2,5

  Helophorusflavipes Fabricius - p - a - 2,5

  Helophorus glacialis - p - 2,0

  Helophorus grandis Illiger - p - a - 2,5

  Helophorus granularis Linne - p - a - 2,5 Helophorus griseus Herbst- p - a - 2,5 Helophorus liguricus - p - a - 2,5

  Helophorus minutus Fabricius - p - a - 2,5 Helophorus montenegrinus - p - a - 2,5 Helophorus nanus Sturm - p - a - 2,5

  Helophorus nivalis - p - a - 2,5

  Helophorus nubilus - p - 2,0

  Helophorus obscurus - a - 3,0

  Helophorus paraminutus - p - a - 2,5 Helophorus redtenbacheri - p - a - 2,5 Helophorus villosus - p - 2,0 Hydaticus grammicus - p - 2,0 Hydaticus modestus - p - a - 2,5

  Hydaticus seminiger De Geer - p - a - 2,5

  Hydaticus transversalis Pontoppidan - p - a - 2,5

  Hydraena alpicola Pretner- o- 1,O Hydraena belgica D 'Orchymont - p - 2,0 Hydraena dentipes Germar - o - p - 1,5 Hydraena excisa Kiesenwetter - o - p - 1,5 Hydraena gracilis Germar - o - p - 1,5 Hydraena intermedia - o - p - 1,5

  Hydraena lapidicola Kiesenwetter- o - 1,O Hydraena melas - o - p - 1,5

  Hydraena minutissima Stephens - o - p - 1,5

  Hydraena moria - o - p - 1,5 Hydraena nigrita Germar - o - p - 1,5 Hydraena polita Kiesenwetter- o -1,0 Hydraena pulchella Germar - p - 2,0

  Hydraenapygmaea Waterhouse - o - p - 1,5

  Hydraena reyi- o - 1,0

  Hydraena riparia Kugelan - p - 2,0

  Hydraena saga D 'Orchymont- o - 1,0

  Hydraena schuleri - o - 1,0 Hydraena truncata- o - 1,0 Hydrobiusfuscipes Linne - a - 3,0 Hydrochus angustatus - a - 3,0 Hydrochus carinatus Germar - a - 3,0 Hydrochus elongatus - a - 3,0 Hydrochus ignicollis - a - 3,0 Hydrochus megaphallus - a - 3,0

  Hydroglyphus pusillus - p - a - 2,5

  Hydrophilus caraboides Linne Hydrophilus piceus - fJ - 2,0 Hydroporus angustatus Sturm - fJ - 2,0 Hydroporus discretus - o -1,0 Hydroporus kraatzi Schaum - o - 1,0

  Hydroporus marginatus Duftschmidt- o - 1,0 Hydroporus palustris Linne - {J- a - 2,5 Hydroporus planus Fabricius - fJ - 2,O Hydrovatus cuspidatus - fJ - a - 2,5

  Hygrotus decoratus - fJ - a - 2,5

  Hygrotus inaequalis Fabricius - {J- a - 2,5 Hygrotus versicolor Schaller - {J- 2,O Hyphydrus ovatus - fJ - a - 2,5 Jlybiusfenestratus Fabricius - {J- 2,0 Ilybiusfuliginosus Fabricius - a- 3,0 Laccobius minutus Linne - fJ - a - 2,5 Laccophilus hyalinus De Geer - fJ - 2,O Laccophilus minutus Linne - fJ - 2,O Laccopilus variegatus Germar - a - 3,0

  ?Limnius opacus P. Muller - o - {J- 1,5 Limnius perrisi Dufour - o - fJ - 1,5 Limnius volckmari Panzer - o - {J- 1,5 Limnoxenus niger - a - 3,O

  Macronychus quadrituberculatus P.Muller - fJ - 2,O Nartus grapei - fJ - a - 2,5

  Noterus clavicornis De Geer - a - 3,0 Noterus crassicornis P.Muller - a - 3,0 Orectochilus villosus - {J- 2,0 Oreodytes davisii Curtis - o - fJ - 1,5 Oreodytes rivalis Gyllenhal - o - fJ - 1,5 Oreodytes sanmarkii - o - fJ - 1,5

  Oreodytes septentrionalis Gyllenhal - o - fJ - 1,5 Oulimnius tuberculatus P.Muller - fJ - 2,O Peltodytes caesus Duftschmidt - fJ - a - 2,5 Platambus maculatus Linne - fJ - 2,0 Pomatinus substriatus Muller - fJ - 2,O Porhydrus lineatus Fabricius - fJ - a - 2,5

  Potamoncetes assimilis (syn.) Nebrioporus assimillis Paykull - p - 2,0

  Potamoncetes canaliculatus Lacordaire - p - a - 2,5

  Potamoncetes elegans Panzer Nebrioporus depressus I Nebrioporus elegans - p - a - 2,5

  Rhantus bistriatus Bergstraesser - p - a - 2,5 Rhantus exsoletus Forster - p - a - 2,5 Rhantus latitans Sharp - p - a - 2,5

  Rhantus saturalis - p - a - 2,5

  Riolus cupreus P. Muller - p - 2,0

  Riolus subviolaceus P. Muller - o - p - 1,5

  Scarodytes halensis - p - 2,0

  Scirtes hemisphaericus - o - p - 1,5

  Spercheus emarginatus - p - 2,0

  Stenelmis canaliculata Gyllenhal - fJ - 2,O Stictotarsus duodecimpustulatus Fabricius - p - 2,0 Tanysphyrus lemnae - p - a - 2,5

  LEPIDOPTERA

  Acentria ephemerella Denis Schiffermuller sin. Acentropus niveus Olivier - p - 2,0

  Cataclysta lemnata Linne - p - 2,0 Nymphula nymphaeata Linne - p - 2,0 Parapoynx stationata Linne - o - p - 1,5 DIPTERA

  CHIRONOMIDAE

  Subfamilia PODONOMINAE triburile: Podonomini si Boreochlini

  Parachus kiefferi - o - 1,O Paraboreochlus minutissimus - o - 1,0 Subfamilia BUCHONOMYIINAE

  Buchonomyia thienemanni - p - 2,0

  Subfamilia TANYPODINAE triburile: Ablabesmyia, Coelotanypodini, Tanypodini, Anatopyniini, Macropelopiini, Natarsiini, Pentaneurini.

  Ablabesmyia longistyla Fittcau - p - 2,0 Ablabesmyia monilis Linne - p - a - 2,5 Clinptanypus nervosus - p - a - 2,5 Tanypus kraatzi - p - 2,0

  Tanypus punctipennis - p - 2,0

  Procladius H olotaypus choreus - p - a - 2,5 Psilotanypus rufovittatus - p - a - 2,5 Apsectrotanypus trifascipennis - p - 2,0 Macropelopiafehlmanni - o - p - 1,5 Macropelopia goetghebueri - o - 1,0 Macropelopia nebulosa - p - a - 2,5 Macropelopia notata- o-1,0

  Psectrotanypus varius - a - 3,0

  Natarsia punctata - p - 2,0 Ablabesmya longistyla Fitt. - p - 2,0 Ablabesmya monilis Linne - p - a - 2,5 Ablabesmya phatta - p - 2,0

  Arctopelopia barbitarsis - o - p - 1,5 Arctopelopia griseipennis - o - p - 1,5 Conchapelopia melanops - p - a - 2,5

  Conchapelopia pallidula - o - p - 1,5 Conchapelopia "Fel" - p - 2,0 Krenopelopia binotata - o - 1,O Monopelopia tenuicalcar - o - 1,0 Nilotanypus dubius - p - 2,0 Paramerina divisa - o - p - 1,5 Rheopelopia maculipennis - p - 2,0 Rheopelopia ornata - p - a - 2,5 Thienemannimya carnea - p - 2,0 Thienemannimya geijskesi - o - p - 1,5 Thienemannimyia laeta - o - p - 1,5 Trissopelopia longimana- o - 1,0 Hxenopelopia nigricans - o - 1,0 Zavrelimyia barbatipes - o - 1,O Zavrelimyia hirtimana - o - 1,0 Zavrelimyia melanura - o -1,0 Zavrelimyia nubila - o - 1,O Zavrelimyia signatipennis - o - 1,0

  Subfamilia DIAl\!IESINE triburile: Protanypini, Boreoheptagyiini, Diamesini

  Protanypus forcipatus - o - p - 1,5 Boreoheptagyia legeri- o - 1,0 Diamesa bohemani- o- 1,0 Diamesa cinerella - o - p - 1,5 Diamesa damfi - o - {J - 1,5 Diamesa goetghebueri - o - l,O Diamesa hamaticornis - o - p - 1,5 Diamesa incallida- o-1,0 Diamesa insignipes Kiejf. - p - 2,0 Diamesa laticauda - o - 1,0 Diamesa latitarsis - o- 1,0 Diamesa modesta - o - 1,0 Diamesa permacra - o - p - 1,5 Diamesa starmachi - o - p - 1,5 Diamesa steinboecki- o -1,0 Diamesa tonsa - p - 2,0

  Diamesa vaillanti - o - p - 1,5 Diamesa zerny - o - p - 1,5 Potthastia gaedii Meigen - o - p - 1,5 Potthastia longimana - p - a - 2,5 Pseudodiamesa nivosa - o - 1,O Pseudokiejferiella parva - o - p - 1,5 Sympotthastia zavreli - p - 2,0 Subfamilia PRODIAl\!IESINAE Monodiamesa bathyphila - p - 2,0 Monodiamesa nitida - p - 2,0 Odontomesafulva - p - 2,0 Prodiamesa delphinensis - p - 2,0 Prodiamesa olivacea - p - a - 2,5

  Prodiamesa praecox - p - 2,0 Prodiamesa rufovittata - p - 2,0 Subfamilia ORTHOCLADIINAE Brillia flavifrons - P - a - 2,5

  Brillia modesta Meigen - p - 2,0 Cardiocladius capucinus - p - a - 2,5 Cardiocladius fuscus - p - a - 2,5 Chaetocladius dentiforceps - o - p - 1,5 Chaetocladius piger - p - 2,0 Chaetocladius vitellinus - p - a - 2,5 Corynoneura lobata - o - p - 1,5 Corynoneura scutellata - p - 2,0 Cricotopus algarum - p - 2,0 Cricotopus annulator - p - 2,0 Cricotopus bicinctus - p - a - 2,5 Cricotopus cylindraceus - p - a - 2,5 Cricotopus festivellus - p - a - 2,5 Cricotopus fuscus - p - 2,0

  Cricotopus similis - p - 2,0 Cricotopus tremulus - p - 2,0 Cricotopus triannulatus - p - 2,0 Cricotopus trifascia - p - 2,0 Jsocladius intersectus - p - a - 2,5 Jsocladius sylvestris - p - a - 2,5 Diplocladius cultriger - p - 2,0 Epoicocladius flavens - p - 2,0 Eukiefferiella brevicalcar - o - p - 1,5 Eukiefferiella claripennis - p - a - 2,5 Eukiefferiella clypeata - p - 2,0

  Eukiefferiella coerulscens - o - p - 1,5

  Eukiejferiella cyanea - o - 1,0 Eukiejferiela devonica - o - p - 1,5 Eukiefferiella dittmari - p - 2,0

  Eukiefferiela fittkaui - o - 1,O Eukiejferiellafuldensis - o - 1,0 Eukiejferiella gracei - p - 2,0

  Eukiejferiela ilkleyensis - o - p - 1,5

  Eukiefferiella lobifera - o - p - 1,5

  Eukiejferiella minor - o - 1,O Eukiejferiella similis - o - 1,0 Eukiefferiella tirolensis - o - 1,O Heleniella dorieri- o - 1,0 Heleniella ornaticollis - o - 1,0 Heleniella serratosioi- o -1,0

  Heterotrissocladius marcidus - o - p - 1,5

  Heterotrissocladius scutellatus - o - 1,0 Krenosmittia camptophleps - o -1,0

  Lymnophyes natalensis - p - 2,0

  Limnophyes pentaplastus - o - p - 1,5 Metriocnemus albolineatus - o - 1,0 Metriocnemus fuscipens - o - 1,O Metriocnemus hirticollis- o - 1,0 Metriocnemus obscuripens - o - 1,0

  Nanocladius balticus - p - a - 2,5

  Nanocladius bicolor - p - a - 2,5 Nanocladius parvulus - o - 1,0 Nanocladius rectinervis - p - 2,0 Orthocladius Euorthocladius ashei - p - 2,0

  Orthocladius Euorthocladius luteipes - o - 1,O Orthocladius Euorthocladius rivicola - o - p - 1,5

  Orthocladius Euorthocladius rivulorum - o - p - 1,5

  Orthocladius Euorthocladius thienemanni - p - 2,0 Orthocladius Orthocladius ashei - p - 2,0 Orthocladius Orthocladius rubicundus - p - 2,0 Orthocladius Orthocladius wetterensis - p - 2,0

  Orthocladius Symposiocladius lignicola - o - p - 1,5

  Paracladius conversus - p - 2,0 Paracricotopus niger- o - p - 1,5 Parakiefferiella bathophila - p - 2,0

  Parakiejferiella gracillima - o - 1,O Parametriocnemus borealis - o - 1,0 Parametriocnemus stylatus - o - p - 1,5 Paratrichocladius nivalis- o-1,0 Paratrichocladius rufiventris - p - a - 2,5 Paratrichocladius skirwithensis - p - 2,0

  Paratrissocladius excerptus - p - 2,0

  Parorthocladius nudipennis - o - 1,0 Psectrocladius limbatellus - p - a - 2,5 Psectrocladius oxyura - p - 2,0 Psectrocladius psilopterus - p - 2,0 Psectrocladius sordidellus - p - a - 2,5 Pseodosmittia ruttneri- o - 1,0 Rheocricotopus effusus - o - p - 1,5

  Rheocricotopus fuscipens Kiejf. - p - 2,0 Psilocricotopus Rheocricotopus atripes - o - 1,0 Psilocricotopus Rheocricotopus chalybaetus - p - 2,0 Psilocricotopus Rheocricotopus glabricollis - o -1,0 Psilocricotopus Rheocricotopus tirolus - o - 1,0

  Rheosmittia spinicornis - p - 2,0 Stilocladius montanus - o - p - 1,5 Synorthocladius semivirens Kiejf- p - 2,0 Thienemannimyia carnea - p - 2,0

  Thienemannimya gracei- o -1,0 Thienemannimyia gracilis - o - 1,O Thienemannimyia geijskesi Goetgh- o - 1,0

  Thienemannimyia laeta - o - p - 1,5

  Thienemannimyia lentiginosa Ablabesmyia lentiginosa Fries ?

  Thienemanniella acuticornis Kiejf. - o - 1,0 Thienemanniella clavicornis Kiejf. - o - 1,0 Thienemanniella obscura - o - 1,O

  Thienemanniella partita - o - p - 1,5

  Thienemanniella vittata - o - p - 1,5

  Tokunagaia rectangularis - o - 1,0 Trissopelopia longimana- o -1,0

  Tvetenia bavarica - o - p - 1,5 Tvetenia calvescens - p - 2,0 Tvetenia discoloripes - p - 2,0 Tvetenia verralli - p - 2,0

  Subfamilia CHIRONO:MINAE triburile: Tanytarsini, Chironomini

  Cladotanytarsus mancus Walk - p - 2,0 Cladotanytarsus vanderwulpi Edw. - p - 2,0 Krenospectrafallax- o - 1,0

  Lithotaytarsus emarginatus- o - 1,0 Microspectra apposita - o - p - 1,5 Microspectra atrofaciata - p - a - 2,5 Microspectra bidentata - o - 1,O Microspectra contracta - o - p - 1,5

  Microspectrafusca - o - 1,0 Microspectrajunci- o - 1,0

  Microspectra lindrothi - o - p - 1,5

  Microspectra notescens - o - p - 1,5

  Microspectra radialis Goetgh. - o - 1,0 Microspectra recurvata - o - 1,0 Neostempellina thienemanni- o -1,0 Paratanytarsus austriacus - o - 1,O

  Paratanytarsus dissimilis - p - 2,0 Paratanytarsus lauterborni - p - 2,0 Rheotanytarsus curtistylus - o - p - 1,5 Rheotanytarsus exiguus - o - p - 1,5

  Rheotanytarsus nigricauda - o - 1,O Rheotanytarsus photophilus - p - 2,0 Rheotanytarsus rhenanus - p - 2,0 Stempellina bausei Kiejf. - p - 2,0

  Stempellinella brevis Edwards - o - 1,O Stempellinella minor - o - 1,0 Tanytarsus brundini - p - 2,0

  Tanytarsus ejuncidus - p - 2,0

  Tanytarsus eminulus - p - 2,0

  Tanytarsus heusdensis - o - 1,0 Tanytarsus palettaris - o -1,0 Tanytarsus pallidicornis - p - 2,0

  Tanytarsus sinuatus - o-1,0 Virgatanytarsus arduennenensis - p - 2,0 Camptochironomus tentans - a - 3,0

  Chironomus acutiventris - a - 3,0 Chironomus anthracinus Zett. - a - 3,0 Chironomus bernensis - a -3,0 Chironomus cingulatus Mg. - a - 3,0 Chironomus obtusidens - a - 3,0 Chironomus plumosus Linne - a - p - 3,5 Chironomus riparius - a - p - 3,5 Chironomus thummi K iejf. - p- 4,0

  Clapodelma viridula sin. Cryptochironomus viridula F. - p - 2,0

  Cryptochironomus defectus Kiejf. - p - a - 2,5 Cryptichronomus rostratus - p - a - 2,5 Demycryptachironomus vulneratus Zett. - p - a - 2,5

  Dicroptendipes nervosus Staeg. - a - 3,0 Dicrotendipes notataus - p - a - 2,5 Dicrotendipes tritomus - p - a - 2,5 Einfeldia dissidens - p - a - 2,5

  Einfeldia paganaMg. - p - 2,0 Endochironomus albipennis - p - a - 2,5 Glyptotendipes glaucus Mg. - p - a - 2,5 Glyptotendipes gripekoveni - p - a - 2,5 Glyptotndipes pallens - p - a - 2,5 Glyptotendipes paripes - p - a - 2,5

  Harnischia curtilamellata Malloch - p - 2,0

  Harnischia fuseimana Kiejf. - p - 2,0 Kiejferulus tendipediformis Goetgh. - p - a - 2,5 Microtendipes britteni - p - 2,0

  Microtendipes chloris - p - a - 2,5 Microtendipes pedellus De Geer - p - a - 2,5 Parachironomus arcuatus Goetgh. - p - a - 2,5 Parachironomus frequens - p - a - 2,5 Parachironomus varus - p - a - 2,5 Parachironomus vitiosus Goetgh. - p - a - 2,5 Paracladopelma camptolabis Kiejf. - p - 2,0 Paraclapodelma nigritula - p - 2,0 Paratendipes albimanus Mg. - p - a - 2,5 Phaenopsectraflavipes - p - a - 2,5

  Polypedillum albicorne - o - 1,O Polypedilum apfelbecki- o - 1,0 Polypedilum convictum Walck - p - 2,0

  Polypedilum cultellatum- p - 2,0

  Polypedilum laetum - p - 2,0

  Poypedilum nubeculosum Mg. - p - a - 2,5 Polypedilum pedestre Mg. - p - a - 2,5 Tripodura acifer - p - 2,0

  Tripodura aegiptium - p - 2,0 Tripodura pullum - p - a - 2,5 Tripodura scalaenum - p - a - 2,5

  Saetheria reissi - p - 2,0

  Sergentia coracina - p - 2,0

  Stictochironomus sticticus - a - 3,0

  CULICIDAE

  Acanthocnema glaucescens - o - 1,0 Aedes cinereus Mg. - p - 2,0

  Aedes Aedimorphus vexans - p - a - 2,5

  Aedes Finlaya0 geniculatus - a - p - 3,5 Aedes Ochlerotatus annulzpes - p - 2,0 Aedes Ochlerotatus cantanus - p - 2,0

  Aedes Ochlerotatus caspius - {J - 2,O Aedes Ochlerotatus cataphylla - {J - 2,0

  Aedes Ochlerotatus communis - {J - 2,0 Aedes Ochleoranthus dorsalis - p - a - 2,5 Aedes Ochleorathus excrucians - {J - 2,0

  Aedes Ochleorathus flavescens - a - 3,0 Aedes Ochleorathus intrudens - {J - 2,0 Aedes Ochleorathus leucomelas

  Aedes Ochleorathus pullatus - o - 1,O Aedes Ochleorathus punctar- o -1,0 Aedes Ochleorathus rusticus - {J - 2,0 Aedes Ochleorathus sticticus - {J- 2,0

  Anopheles atroparvus - p - a - 2,5

  Anopheles claviger - a - 3,0

  Anopheles maculipennis Mg. - o - p - 1,5

  Anopheles messae - {J - 2,O Anopheles plumbeus - a - p - 3,5

  Chaborus crystallinus - p - a - 2,5

  Chaborusfalvicans - {J- 2,0 Chaborus obscuripens - o - p - 1,5 Chaborus pallidus - o - p - 1,5

  Coquillettidia richardii - {J - 2,0 Barraudius modestus - p - a - 2,5

  Bezzia varocolor Meigen - {J - 2,0 Culex pipiens - a - p - 3,5

  Culex torrentium - o - p - 1,5

  Culicella morsitans - o - p - 1,5 Culiseta alaskaensis - p - 2,0 Culiseta annulata - p - a - 2,5

  Culiseta glaphyroptera - o - 1,0 Dasyhelea versicolor - o - 1,O Dixa amphibia Deg. - o - p - 1,5

  Eristalis tenax- p - 4,O Hexatoma vittata - o - p - 1,5

  Lauterborniella agrayloides - o - p - 1,5

  Myatropaflorea - a - 3,0 Neoculex hortensis - f3 - 2,0 Neoculex territans - o - p - 1,5

  Ochtera mantis - a - 3,0

  Ormosia haemorrhoidalis - fJ - 2,0 Oxycera meigenii - o - 1,O Oxycera pardalina - o - 1,0 Pedicia rivosa - o - 1,0

  Phalacrocerca replicata - o - p - 1,5

  Scatella stagnalis - p - 2,0

  Sylvicolafenestralis - a - 3,0 Tetanocercaferrnginea - o - 1,0 Thaumalea bezzii- o -1,0 Thaumatoptera calceata - o - 1,0

  Zavreliella marmorata - o - p - 1,5

  SIMULIIDAE

  Boophthora erythrocephala De Geer - p - 2,0

  Cleistosimulium argenteostriatum - o - 1,0 Gnus iburiense - p - 2,0

  Nevermannia angustitarse - p - 2,0

  Nevermannia bertrand i - o - 1,O Nevemannia brevidens - o - 1,0 Nevermannia carpaticum - o - 1,0

  Nevermannia carthusiense - o - p - 1,5

  Nevermannia costatum - p - 2,0

  Nevermannia crenobium - o - 1,0 Nevermannia cryophilum - o - p - 1,5 Nevermannia latigonium - p - 2,0 Nevermannia quasidecolletum - p - 2,0 Nevermannia vernum - o - p - 1,5

  Obuchovia auricoma- o -1,0 Prosimulium hirtipes Fries - o - p - 1,5

  Prosimulium latimucro Enderlein - o - 1,0 Prosimulium rufipes Meigen - o -1,0

  Prosimuluim tomosvaryi Enderlein - o - p - 1,5

  Simulium angustipes - p - 2,0 Simulium angustitarse - p - 2,0 Simulium argyreatum Meigen - p - 2,0

  Simulium argenteostriatum Strobl - o - 1,O Simulium austeni Edwards - p - 2,0 Simulium aureum - o - p - 1,5

  Simulium balcanicum - p - 2,0

  Simulium bertrandi- o - 1,0 Simulium brevidens - o - 1,0 Simulium carpathicum - o - 1,O

  Simulium colombaschense Fabricius - p - 2,0

  Simulium costatum - o - 1,O Simulium crenobium - o -1,0 Simulium cryophilum - o - 1,0

  Simulium degrangei - o - p - 1,5

  Simulium equinum - p - 2,0

  Simuluim galeratum Edwards - p - 2,0 Simulium intermedium - p - 2,0 Simulium latigonium - p - 2,0 Simulium lineatum - p - 2,0

  Simulium maximum Knoz - o - 1,O

  Simulium monticola Friederichs - o - 1,0 Simulium morsitans Edwards - o - p - 1,5 Simulium noelleri Friederichs - p - 2,0 Simulium ornatum - p - a - 2,5

  Simulium posticatum Meigen - p - a - 2,5

  Simulium pseudequinum - p - 2,0 Simulium reptans Linne - p - 2,0 Simulium rheophilum Knoz - o - p - 1,5

  Simulium rostratum Lundstrom Zwick - p - 2,0

  Simulium securiforme - p - 2,0 Simulium spinosa - o - 1,0 Simulium trifasciatum - o - p - 1,5

  Simulium tuberosum Lundstrom - o - p - 1,5 Simulium variegatumMeigen - o - p - 1,5 Simulium vernum - o - p - 1,5

  Simulium vulgare - o - p - 1,5 Twinnia hydroides Novac - o - 1,0 Wilhelmia balcanicum - p - 2,0 Wilhelmia equinum Linne - p - 2,0 Wilhelmia lineatumMeigen - p - 2,0 Wilhelmia pseudequinum - p - 2,0 PSYCHODIDAE

  Bazarella neglecta - o - p - 1,5 Bazarella subneglecta - o - p - 1,5 Berdeniella aplina- o -1,0 Berdeniella carinthiaca - o - 1,0 Berdeniella elkeae - o - 1,O Bernediellafreyi- o -1, O Berdeniella glacialis - o - 1,0 Bernediella helvetica - o - 1,O Bernediella illiesi- o-1,0 Bernediella longispinosa- o - 1,0 Bernediella manicata - o - 1,0 Berdeniella matthesi - o - p - 1,5 Bernediella nivalis - o - 1,0 Barde niella stavnie nsis - o - 1,O Bardeniella unispinosa - o - 1,0 Clogmia tristis - a - 3,0 Clytocerus acellaris - o - p - 1,5 Feurborniella obscura - o - 1,O Jungiella longicornis - o - 1,O

  Jungiella pseodulongicornis - o - 1,O Jungiella soleata- o - 1,0

  Mormia albicornis - o - p - 1,5 Mormia andrenipes - o - 1,0 Mormia austriaca - o - p - 1,5 Mormia bryophila- o - 1,0 Mormia eatoni - o - p - 1,5

  Mormiafurva- o- 1,0 Mormia helvetica- o -1,0 Mormia nigripennis - o - 1,0

  Mormiapulcherrima- o - p - 1,5

  Mormia revisenda- o - 1,0 Morimia vaillanti - o - 1,0 Panimerus albifacies - o - p - 1,5

  Panimerus notabilis - o - p - 1,5

  Paramormia ustulata - p - a - 2,5

  Pericoma alticola- o -1,0 Pericoma blandula - o - p - 1,5 Pericoma calcilega- o - 1,0

  Pericoma cannescens - o - 1,0 Pericoma exquisita - o - p - 1,5 Pericoma pannonica - p - 2,0 Pericoma pseudoexquisita - p - 2,0 Pericoma rivularis - o - p - 1,5

  Pericoma tonnoiri - o - 1,O Pericoma trifasciata- o - 1,O Perypsychoda auriculata - o - 1,0 Perypsichodafusca- o - 1,0

  Phalacrocerca replicata - o - p - 1,5

  Psychoda albipennis - p - 2,0

  Psychoda alternata Sat. - a - p - 3,5 Psychoda alticola- o - 1,0 Psychoda cinerea - p - 2,0

  Psychoda dolomitica - o - 1,0 Psychoda gemina - p - a - 2,5 Psychoda minuta - p - a - 2,5

  Psychoda parthenogenetica - p - a - 2,5

  Psychoda phalanoides - a - 3,0 Psychoda trinodulosa - p - a - 2,5 Saraiella auberti - o - 1,0

  Saraiella austriana- o-1,0 Saraiella clastrieri - o - 1,O Saraiella crypta - o - 1,0 Saraiella dolomitica - o - 1,0 Saraiella onerata - o - 1,0 Saraiella squamigera- o -1,0 Satchelliella canescens - o - 1,O

  Satchelliella cubitospinosa - o - 1,O Satchelliella delphiniensis - o - 1,O Satchelliella hirticornis - o - 1,O Satchelliella muta - o 1,O

  Satchelliella nubila - p - 2,0 Satchelliella palustris - o - p - 1,5 Satchelliella pitularia - o - 1,O Satchelliella plumicornis - o - 1,0 Satchelliella stammeri - o - 1,0 Satchelliella stylata - o - 1,0 Satchelliella trivialis - p - 2,0 Sycorax bicornua - o - 1,O Sycorax feuerborni - o - 1,O Sycorax silacea - o - 1,O

  Sycorax tonnoiri - o- 1,O Sycorax trifida - o - 1,O Szaboiella hibernica- o - 1,0

  Telmatoscopus bosnicus - o - p - 1,5 Threticus balkaneoalpinus - o - 1,0 Threticus incurvus - o - 1,0 Threticus lucifugus - o - p - 1,5 Tinearia alternata - a - 3,0 Tinearia lativentris - p - a - 2,5 Tonnoiriella pulchra- o - 1,0 Ulomyia annulata - o - p - 1,5 Ulomya cognata - o - p - 1,5 Ulomyafuliginosa - o - p - 1,5 Ulomya hirta - o - 1,O

  Ulomya montinum - o -1,0

  Ulomya ophicornis - o - 1,0 Ulomya szaboi - o - 1,O ALTE DIPTERE

  Atherix ibis Fabricius - o - 1,0 Atherix marginata Fabricius - o - 1,0 Atrichops crassipes Maigen - p - 2,0

  Blepharocerafasciata West. - o - p - 1,5 Cnephia trigonia Lundstr. - o - 1,O Liponeura cinerascens Vimmer- o - 1,0 Saetheria risi - p - 2,0

  Stempellina bausei - p - 2,0 Stratiomys canescens - o - 1,0 Stratiomys chameleon - a - 3,0 Tipula lunulata Linne - p - 2,0 Tipula lateralis - p - 2,0

  Tipula maximaPoda - o - p - 1,5 Tabanus spodapterus Meigen - p - 2,0 Weidemannia onedorum Vall. - o - 1,0 BRYOZOA

  Cristatella mucedo Cuvier - p - 2,0 Fredericella sultana Bulmenbach - o - p - 1,5 Hyalinella punctata - p - 2,0

  Palucidella articulata Ehrenberh - o - p - 1,5 Plumatella emarginata Allman - p - a - 2,5 PlumatellafructicosaAllman - p - 2,0 PlumatellafungosaPallas - p - a- 2,5 Plumatella repens Linne - p - 2,0

  Tabelul nr. 6

  Elemente şi standarde de calitate biologice, chimice şi fizico-chimice pentru stabilirea stării ecologice a apelor de suprafaţă1

  1. A. Elemente biologice de calitate pentru râuri

   Nr.

   Indicatorul de calitate2

   VIM

   Clasa de calitate

   I

   II

   III

   IV

   V

   A.l. Plancton

   1

   Densitate

   exil

   2

   Bioindicatori oligosaprobi

   nr/1

   3

   Bioindicatori mezosaprobi

   nr/1

   4

   Bioindicatori a mezosaprobi

   nr/1

   5

   Bioindicatori polisaprobi

   nr/1

   6

   Index saprobic

   1.8

   2.3

   2.7

   3.2

   >3.2

   A.2. Alge bentonice (fitobentos)

   1

   Densitate

   ex/m2

   2

   Bioindicatori oligosaprobi

   nr/m2

   3

   Bioindicatori mezosaprobi

   nr/m2

   4

   Bioindicatori a mezosaprobi

   nr/m2

   5

   Bioindicatori polisaprobi

   nr/m2

   6

   Index saprobic

   1.8

   2.3

   2.7

   3.2

   >3.2

   A.3. Macrozoobentos

   1

   Densitate

   ex/m2

   2

   Bioindicatori oligosaprobi

   nr/m2

   3

   Bioindicatori mezosaprobi

   nr/m2

   4

   Bioindicatori a mezosaprobi

   nr/m2

   5

   Bioindicatori polisaprobi

   nr/m2

   6

   Index saprobic

   1.8

   2.3

   2.7

   3.2

   >3.2

  2. B. Elemente biologice de calitate pentru lacuri

   Nr.

   Indicatorul de calitate2

   U/M

   Gradul de eutrofizare

   Ultraoli- gotrof

   Oligotrof

   Mezotrof

   Eutrof

   Hipertrof

   1

   Fosfor total (P)

   mg P/1

   0.005

   O.Ol

   0.03

   0.1

   >0.1

   2

   Azot mineral total (N)

   mg

   N/1

   0.2

   0.4

   0.65

   1.5

   >1.5

   3

   Biomasa fitoplanctonică3

   mg

   /1

   1

   3

   5

   10

   >10

   4

   Clorofila "a"

   µg/1

   1

   2.5

   8

   25

   >25

   image

   1 Exceptând apele tranzitorii şi apele costiere.

   2 Repartizarea indicatorilor de calitate pe tipuri de secţiuni, în raport cu modul de utilizare a apei, se va face în conformitate cu precizările (bifările) din tabelul nr. 7

   3 Valoarea maximă în zona fotică.

  3. C. Elemente şi standarde de calitate chimice şi fizico-chimice în apă

   Nr.

   Indicatorul de calitate

   VIM

   Clasa de calitate

   I

   II

   III

   IV

   V

   C. l. Regim termic şi acidifiere

   1

   Temperatură

   oe

   Nu se normează

   2

   pH

   6.5 - 8.5

   C.2. Regimul oxigenului

   1

   Oxigen dizolvat

   mgOz(l

   9

   7

   5

   4

   <4

   2

   Saturaţia oxigenului dizolvat

   %

   -Epilimnion (ape stratificate)

   90-110

   70-90

   50-70

   30-50

   <30

   -Hipolimnion (ape stratificate)

   90-70

   70-50

   50-30

   30-10

   <10

   -Ape nestratificate

   90-70

   70-50

   50-30

   30-10

   <10

   3

   CB05

   mgOz/1

   3

   5

   7

   20

   >20

   4

   CCO-rvln

   mgOz/1

   5

   10

   20

   50

   >50

   5

   CCO-Cr

   mgOz(l

   10

   25

   50

   125

   >125

   C.3. Nutrienti

   1

   Amoniu (N-NHi+)

   mgN/1

   0.4

   0.8

   1,2

   3.2

   >3.2

   2

   Azotiţi (N-NO2-)

   mgN/1

   O.Ol

   0.03

   0.06

   0.3

   >0.3

   3

   Azotaţi (N-NO3")

   mgN/1

   1

   3

   5,6

   11,2

   >11,2

   4

   Azot total (N)

   mgN/1

   1.5

   7

   12

   16

   >16

   5

   Ortofosfaţi solubili (P-Po/·)

   mgP/1

   0.1

   0.2

   0.4

   0.9

   >0.9

   6

   Fosfor total (P)

   mgP/1

   0.15

   0.4

   0.75

   1.2

   >1.2

   7

   Clorofilă "a"

   µg/1

   25

   50

   100

   250

   >250

   C.4. Salinitate

   1

   Conductivitate

   µS/cm

   2

   Reziduu filtrabil uscat la 105 °C

   mg/1

   500

   750

   1000

   1300

   >1300

   3

   Cloruri (CI")

   mg/1

   25

   50

   250

   300

   >300

   4

   Sulfaţi (SO/+)

   mg/1

   60

   120

   250

   300

   >300

   5

   Calciu (Ca2l

   mg/1

   50

   100

   200

   300

   >300

   6

   Magneziu (Mg2+)

   mg/1

   12

   50

   100

   200

   >200

   7

   Sodiu(NaJ

   mg/1

   25

   50

   100

   200

   >200

   C.5. Poluanti toxici specifici de origine naturală

   1

   Crom total (Cr3+ + Cr 6+)

   µg/1

   25

   50

   100

   250

   >250

   2

   Cupru (Cu2+)5

   u,g/1

   20

   30

   50

   100

   >100

   3

   Zinc (Zn2+)

   µg/1

   100

   200

   500

   1000

   >1000

   4

   Arsen (As"'+)

   µg/1

   10

   20

   50

   100

   >100

   5

   Bariu (Bai+)

   mg/1

   0.05

   0.1

   0.5

   1

   >1

   6

   Seleniu (Se4+)

   µg/1

   1

   2

   5

   10

   >10

   7

   Cobalt (Co3+)

   µg/1

   10

   20

   50

   100

   >100

   8

   Plumb (Pb)°

   µg/1

   5

   10

   25

   50

   >50

   9

   Cadmiu (Cd)

   µg/1

   0.5

   1

   2

   5

   >5

   10

   Fier total (Fe2++ Fe3l

   mg/1

   0.3

   0.5

   1.0

   2

   >2

   11

   Mercur(Hg)6

   u,g/1

   0.1

   0.3

   0.5

   1

   >1

   12

   Mangan total (rvlnH + rvln7+)

   mg/1

   0.05

   0.1

   0.3

   1

   >1

   13

   Nichel (Ni)5

   µg/1

   10

   25

   50

   100

   >100

   C.6. Alti indicatori chimici relevanti.

   1

   Fenoli total (index fenolic)

   µg/1

   1

   5

   20

   50

   >50

   2

   Detergenti anionici activi

   µg/1

   100

   200

   300

   500

   >500

   3

   AOX

   µg/1

   10

   50

   100

   250

   >250

  4. D. Elemente de calitate microbiologice

  Nr.

  Indicatorul de calitate4

  U/M

  Clasa de calitate4

  I

  II

  III

  IV

  V

  1

  Coliforrni totali

  Nr.pr/lOOml

  2

  Coliforrni fecali

  Nr.pr/lOOml

  3

  Streptococi fecali

  Nr.pr/lOOml

  image

  4 indicatorii de calitate se vor stabili în funcţie de tipul utilizare a apei.

  image

  Indicatori

  Starea ecolo- gică

  Zone vulnerabile la nutrienţi

  Conven- ţii interna-

  tionale

  Apa pentru potabili- zare

  Secţiuni de referin- tă

  Apa pentru viaţa peşti/ moluşte

  Apa de imbă- iere

  Ape uzate menaje- re1

  Ape uzate muni- cipale 2

  Mangan total dizolvat

  X

  X

  X

  X

  X

  Aluminiu

  X

  X

  X

  Zinc

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Cupru

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Bor

  X

  Crom total

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Plumb

  X

  X

  X

  X

  X

  Arsen

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Nichel

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Cadmiu

  X (R)

  X

  X

  X

  X

  X

  Seleniu

  X

  Mercur

  X

  X

  X

  X

  X

  Bariu

  X

  PAH

  X

  Temperatura

  X

  X

  X

  X

  X

  Materii în

  suspensie

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Index saprob

  X

  X

  X

  X

  Clorofila "a"

  X (L)

  X

  X

  Coliformi totali

  X

  X

  X

  X

  X

  Coliformi fecali

  X

  X

  X

  Streptococi fecali

  X

  X

  X

  1 - se referă la ape uzate menajere din localităţi cu mai puţin de 2 OOO e.1.; în conformitate cu NTPA - 011

  2 - Alţi indicatori pentru ape uzate municipale se masoară în funcţie de provenienţa specifica a acestor ape uzate şi cerinţele specifice pentru apa uzată.

  (L) - numai la lacuri.

  (R) - numai la râuri

  Tabelul nr. 8 Elemente şi standarde de calitate pentru stabilirea stării chimice a apelor de suprafaţă

  1. A. Substanţe periculoase relevante şi prioritare/prioritare periculoase

   Nr.

   Indicatorul

   Unitate

   a de măsură

   Standard de calitate

   1

   2

   4

   5

   A. l. METALE SI COMPUŞI

   1

   Acetat de trifenilstaniu

   µg/1

   0,0001

   2

   Antimoniu (Stibiu)

   µg/1

   -

   3

   Argint

   µg/1

   -

   4

   Arsen şi compuşi

   µg/1

   7.2

   5

   Bariu

   µg/1

   200

   6

   Beriliu

   µg/1

   0,05

   7

   Bor

   µgll

   1000

   8

   Cadmiu şi compuşi

   µgll

   1

   9

   Clorură de trifenilstaniu

   µgll

   -

   10

   Cobalt

   µgll

   0.7

   11

   Crom total

   µgll

   2.5

   12

   Cupru

   µgll

   1.3

   13

   Hidroxid de trifenilstaniu

   µgll

   0.0001

   14

   Mercur şi compuşi

   µgll

   1

   15

   Molibden şi compuşi

   µgll

   3.6

   16

   Nichel şi compuşi

   µwl

   2.1/1.3

   17

   Oxid de tributilstaniu

   µgll

   0,0001

   18

   Plumb şi compuşi

   µgll

   1.7/0.4

   19

   Seleniu

   µgll

   0,07

   20

   Staniu

   µgll

   2.2

   21

   Taliu

   µgll

   2

   22

   Teluriu

   µgll

   -

   23

   Tetrabutilstaniu

   µgll

   0,001

   24

   Titan

   µgll

   -

   25

   Uraniu

   µwl

   -

   26

   Vanadiu

   µgll

   1.2

   27

   Zinc

   µgll

   A.2. Solvenţi şi solventi organici clorurati

   1

   1,1,1-Tricloretan

   µwl

   10

   2

   1,1,2-Tricloretan

   µgll

   10

   3

   1,1,2,2-Tetracloretan

   µgll

   10

   4

   1,1,2-Triclor-trifluor-etan

   µgll

   10

   5

   1,1-Dicloretan

   µgll

   10

   6

   1,2-Dicloretan

   µgll

   10

   7

   1,1-Dicloretenă

   µgll

   10

   8

   1,2-Dicloretenă

   µgll

   10

   9

   1,2,3-Triclorbenzen

   µgll

   -

   10

   1,2,4-Triclorbenzen

   µwl

   -

   11

   1,3,5-Triclorbenzen

   µgll

   -

   12

   Triclorbenzeni (sumă de 3)

   µgll

   0.4

   13

   1,2,4,5-Tetraclorbenzen

   µgll

   10

   14

   1,2-Dibrometan

   µgll

   2

   15

   1,2-Diclorbenzen

   µwl

   10

   16

   1,3-Diclorbenzen

   µgll

   1

   17

   1,4--Dicl orbenzen

   µgll

   10

   18

   Diclormetan

   µgll

   10/8.2

   19

   1,2-Diclorpropan

   µgll

   10

   20

   1,3-Diclor-2-propanol

   µgll

   10

   21

   1,3-Diclor- propenă

   µgll

   10

   22

   2,3-Diclor-propenă

   µgll

   10

   23

   2,4-Diclorfenol

   µgll

   10

   24

   2-Cloretanol

   µwl

   -

   25

   Benzen

   µgll

   1

   26

   Clorura de benzii

   µgll

   -

   27

   Clorbenzen

   µgll

   1

   28

   Clorpropenă

   µgll

   -

   29

   Cloroform (triclormetan)

   µgll

   10

   30

   Clorură de alil

   µgll

   10

   - Clorura de vinil

   2

   31

   3 - clor - toluen

   µgll

   10

   32

   Diclor-di-izo-propil-eter

   µgll

   -

   33

   Alfa, alfa- Jiclor - toluen

   µgll

   10/8.2

   34

   Epiclorhidrină

   µgll

   10

   35

   Etilbenzen

   µgll

   10

   36

   Hexaclorbenzen

   µgll

   0,0004

   37

   Hexacloretan

   µgll

   10

   38

   Izopropilbenzen

   µgll

   10

   39

   Pentaclorbenzen

   µgll

   0,0032

   40

   Tetracloretenă

   µgll

   10

   41

   Tricloretenă

   µgll

   10

   42

   m-Xilen

   µgll

   10

   43

   o-Xilen

   µgll

   10

   44

   p-Xilen

   µgll

   10

   45

   Tricloretilenă

   µgll

   10

   46

   Tetraclorură de carbon (tetraclormetan)

   µgll

   7.2

   47

   Toluen (metil-benzen)

   µgll

   10

   48

   Percloretilenă

   µgll

   10

   A.3 Hidrocarburi aromatice polinucleare

   1

   Benz-b-fluorantren

   µg/1

   0.025

   2

   Benz-k-fluoranten

   µg/1

   0,025

   3

   PAH (sumă de 1 şi 2)

   µg/1

   0,03

   4

   Benz-g,h,i -perilen

   µg/1

   0,025

   5

   Indeno-1,2,3-cd-piren

   µg/1

   -

   6

   P AH (sumă de 4 şi 5)

   µg/1

   0,016

   7

   Benz-a-antracen

   µg/1

   0,01

   8

   Benz-a-piren

   µg/1

   0.05

   9

   Fluoranten

   µg/1

   0,09

   10

   Clor-naftalină

   µg/1

   0,01

   11

   Naftalina

   µg/1

   2,4

   12

   Fenantren

   µg/1

   0,03

   13

   Antracen

   µg/1

   0,063

   A.4. Hidrocarburi clorurate

   1

   Cloralcani C10-C13

   µg/1

   0,41

   2

   Hexaclorbutadienă

   µg/1

   0,003

   A.5. Bifenili policlorurati

   1

   PCB28

   µg/1

   -

   2

   PCB 52

   µg/1

   -

   3

   PCB 101

   µg/1

   -

   4

   PCB 118

   µg/1

   -

   5

   PCB 138

   µg/1

   -

   6

   PCB 153

   µg/1

   -

   7

   PCB 180

   µg/1

   -

   8

   PCB (suma de 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

   µg/1

   -

   9

   Pentabromo-difenil-eter

   µg/1

   0,0005

   10

   Octabromo-difenil-eter

   µg/1

   -

   A.6. PESTICIDE

   A.6.1. Pesticide organoclorurate

   1

   DDD-2,4

   µg/1

   -

   2

   DDD-4,4

   µg/1

   -

   3

   DDE-2,4

   µg/1

   -

   4

   DDE-4,4

   µg/1

   -

   5

   DDT-2,4

   µg/1

   -

   6

   DDT-4,4'

   µg/1

   O.Ol

   7

   DDT (sumă de 1-6)

   µg/1

   0.025

   8

   Alaclor

   µg/1

   0.035

   9

   Azinfos - etil

   µg/1

   0.1

   10

   Azinfos - metil

   µg/1

   0.1

   11

   Clordan

   µg/1

   0,003

   12

   Aldrin

   µg/1

   O.Ol

   13

   Dieldrin

   µg/1

   O.Ol

   14

   Endrin

   µg/1

   0.005

   15

   Isodrin

   µg/1

   0.005

   16

   Endosulfan1

   µg/1

   0.00002/0,004

   17

   alfa-HCH

   µg/1

   -

   18

   beta-HCH

   µg/1

   -

   19

   delta -HCH

   µg/1

   -

   20

   gama-HCH (Lindan)

   µg/1

   0,02

   21

   HCH (sumă de 17-20)

   µg/1

   0,042

   22

   Heptaclor

   µg/1

   0,0002

   A.6.2. Pesticide organofosforice

   1

   Clordimeform

   µg/1

   -

   2

   Clorfenvinfos

   µg/1

   0.06

   3

   Cloroirifos

   u,g/1

   0.00046

   4

   Demeton-s

   µg/1

   0,1

   5

   Demeton-s -metil

   µg/1

   0,1

   6

   Demeton-s-metil sulfoxid

   µg/1

   0,1

   7

   Diclorprop

   µg/1

   0,1

   8

   Diclorvos

   µg/1

   -

   9

   Dimetotat

   µg/1

   0,1

   10

   Etil-paration

   µg/1

   0,0002

   11

   Metil-paration

   µg/1

   0,0002

   12

   Malation

   u,g/1

   0,0002

   13

   Metamidofos

   µg/1

   0,1

   14

   Mevinfos

   µg/1

   0,0002

   15

   Ometoat

   µg/1

   0,1

   16

   Triclorfon

   µg/1

   0,02

   A.6.3. Pesticide ureice

   1

   Diuron

   µg/1

   0,2

   2

   Isoproturon

   µg/1

   0.32

   3

   Linuron

   µg/1

   0,1

   4

   Monolinurom

   µg/1

   0,1

   A.6.4. Pesticide triazinice

   1

   Atrazin

   µg/1

   0,34

   2

   Simazin

   µg/1

   1

   3

   Triazofos

   µg/1

   0,03

   A.6.5. Alte pesticide

   1

   2,4,5-Acid triclorfenoxiacetic

   µg/1

   0.1

   2

   2,4-D Săruri şi esteri

   µg/1

   0.1

   3

   Cumafos

   µg/1

   0,07

   4

   Fenitrotion

   µg/1

   0,02

   5

   Fention

   µg/1

   -

   6

   Foxim

   µg/1

   -

   7

   MCPA

   µg/1

   0,1

   8

   Mecoprop

   µg/1

   0,1

   9

   Trifluralin

   µg/1

   0.03

   A.7. FENOLI

   1

   2-Clorfenol

   µg/1

   10

   2

   3-Clorfenol

   µg/1

   10

   3

   4-Clorfenol

   µg/1

   10

   4

   2-Clortoluen

   µg/1

   1

   5

   3-Clortoluen

   µg/1

   10

   6

   4-Clortoluen

   µg/1

   1

   7

   Nonil-fenoli

   µg/1

   0.33

   8

   Octil-fenoli

   µg/1

   0.122

   9

   Pentaclorfenol

   µg/1

   0,22

   10

   Triclorfenol

   µg/1

   -

   A.8. AMINO şi NITRO COMPUŞI

   1

   1-Clor-2,4-dinitrobenzen

   µg/1

   5

   2

   2-Amino-4-clorfenol

   µg/1

   3

   3

   2-Clor-4-metanilină

   µg/1

   3

   4

   2-Cloranilină

   µg/1

   3

   5

   3-Cloranilină

   µg/1

   1

   6

   4-Cloranilină

   µg/1

   0,05

   7

   2,4 - dinitro-benzen

   µg/1

   5

   8

   2-Nitrozo-clorbenzen

   µg/1

   10

   9

   3-Nitrozo-cl orbenzen

   µg/1

   1

   10

   4,4-Diamino-difenil

   µg/1

   1

   11

   4-Clor-2-nitroanilină

   µg/1

   3

   12

   4-Clor-2-nitrotol uen

   µg/1

   10

   13

   4-Clor-3-metilfenol

   µg/1

   10

   14

   4-Clor-nitro-benzen

   µg/1

   10

   15

   Clor-nitrotoluen

   µg/1

   1

   16

   Dicloranilină (fiecare izomer)

   µg/1

   1

   17

   Diclor-diamino-difenil

   µg/1

   1

   18

   Dietil-amină

   µg/1

   10

   19

   Dimetilamină

   u,g/l

   10

   A.9. Alte substante periculoase

   1

   Bentazonă

   µg/1

   -

   2

   Difenil

   µg/1

   1

   3

   Acid cloracetic

   µg/1

   10

   4

   Clorură de dibutil

   µg/1

   0,01

   5

   Oxid de dibutil

   µg/1

   0,01

   6

   Sare de dibutil

   µg/1

   0,01

   7

   Difenileteri bromuraţi

   µg/1

   -

   - Bis-pentabromo-fenil-eter

   µg/1

   0,0005

   8

   Disulfoton

   µg/1

   0,004

   9

   Di-etilhexil-diftalat

   µg/1

   0,33

   10

   Acid fosforic tri-n-butilester

   µg/1

   -

   11

   Propanil

   µg/1

   0,1

   12

   Clorura de vinil

   µg/1

   2

   13

   Cloral hidrat

   µg/1

   10

   14

   Clordiazon (pirazon)

   µg/1

   0,1

   15

   Compuşi tributilstanici

   µg/1

   0.0001

   16

   Cianuri totale

   µg/1

   50

   17

   Fluoruri

   µg/1

   1500

   18

   Hidrocarburi petroliere5

   µg/1

   200

   19

   IBeiuri minerale0

   µg/1

   200

   1

   - standardul mai mic se referă la alfa-endosulfan; standardul mai mare se referă la suma de alfa- şi beta­ endosulfan

  2. B. Elemente şi standarde de calitate chimică pentru sedimente - fracţiunea < 63 µm

  Nr.

  Indicatorul

  Unitatea de măsură

  Standard de calitate

  o

  1

  2

  3

  Rl. Metale

  1

  Arsen (As3l

  mg/kg

  29

  2

  Cadmiu (Cd2+)

  mg/kg

  0,8

  3

  Crom total (Cr3+ + Cr0+)

  mg/kg

  100

  4

  Cupru (Cu2l

  mg/kg

  40

  5

  Plumb (Pb2l

  mg/kg

  85

  6

  Mercur (Hg2+)

  mg/kg

  0,3

  7

  Zinc (Zn2l

  mg/kg

  150

  8

  Nichel (Nf')

  mg/kg

  35

  R2. Compuşi aromatici mononucleari şi polinucleari

  1

  Benzen

  mg/kg

  0,01

  2

  Etil-benzen

  mg/kg

  0,03

  3

  Toluen

  mg/kg

  0,01

  4

  Xilen

  mg/kg

  0,1

  5

  Stiren

  mg/kg

  0,3

  6

  Fenol

  mg/kg

  0,05

  7

  Benz(a)piren

  mg/kg

  8

  Naftalină

  mg/kg

  9

  Antracen

  mg/kg

  10

  Fenantren

  mg/kg

  11

  Fluoranten

  mg/kg

  12

  Benzo(a)antracen

  mg/kg

  13

  Crisen

  mg/kg

  14

  Benz(ghi )periien

  mg/kg

  15

  Indeno(l,2,3-cd)piren

  mg/kg

  16

  Benz(k)fiuoranten

  mg/kg

  17

  Compuşi aromatici polinucleari (PAH-suma poziţii 7-16)

  mg/kg

  1

  R3. Bifenili policlorurati

  1

  PCB 28

  mg/kg

  2

  PCB 52

  mg/kg

  3

  PCB 101

  mg/kg

  4

  PCB 118

  mg/kg

  5

  PCB 138

  mg/kg

  6

  PCB 153

  mg/kg

  7

  PCB 180

  mg/kg

  8

  PCB (suma poziţii 1-7)

  mg/kg

  0,02

  R4. Pesticide

  image

  5 HEE - extrase cu eter de petrol;

  6 SEC - extrase cu chloroform.

  image