ORDIN nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 (*actualizat*)
privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
(actualizat până la data de 25 iulie 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 175 din 22 februarie 2013; ORDINUL nr. 871 din 17 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.659/2010 al Direcţiei asistenţă medicală,
  având în vedere prevederile art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelul-cadru al contractului de management încheiat între managerul spitalului public şi Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie, după caz, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Utilizarea acestui model de contract este obligatorie. În cuprinsul contractelor încheiate pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 2

  Se aprobă lista indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 10 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, spitalele publice, precum şi persoanele care ocupă funcţia de manager în cadrul spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 6

  (1) Prezentul ordin se aplică şi contractelor de management aflate în derulare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor acestuia, prin completarea şi/sau modificarea corespunzătoare a acestora, după caz.
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), părţile vor încheia, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin, un act adiţional la contractele de management.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 4 noiembrie 2010.
  Nr. 1.384.


  Anexa 1

  CONTRACT DE MANAGEMENT
  Nr. ..... data .....
  I. Părţile contractului
  1. Ministerul Sănătăţii sau ministerul/instituţia cu reţea sanitară proprie, după caz, reprezentat prin ministru, conducătorul instituţiei cu reţea sanitară proprie, primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele Consiliului Judeţean .............., pe de o parte,
  şi
  2. Managerul sau, după caz, comandantul/directorul general al Spitalului ..........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul .........../municipiul Bucureşti, str. ........... nr. ........., telefon: fix/mobil ........./......., e-mail ...............,
  a) persoană fizică, domnul/doamna ........., domiciliat/domiciliată în ........., str. ........ nr. ...., judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ......., codul numeric personal ..........., în calitate de manager al Spitalului .........., cu sediul în localitatea .........., judeţul ......../municipiul Bucureşti,
  sau
  b) persoana juridică ......., având sediul în localitatea .........., sectorul/judeţul ........., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ........ sub nr. ........., reprezentată prin domnul/doamna ............, domiciliat/domiciliată în ........., str. ......... nr. ......., judeţul/sectorul........, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ........., codul numeric personal ........., pe de altă parte,
  am convenit încheierea prezentului contract de management.
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea şi administrarea Spitalului ................, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acestuia, pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă a activităţii, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management, în scopul asigurării serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  III. Durata contractului

  Articolul 2

  (1) Prezentul contract de management este valabil până la data de ............ (maximum 3 ani de la data încheierii acestuia).
  (2) La încetarea mandatului, prezentul contract de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, prin act adiţional încheiat cu acordul părţilor, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitaţie publică, după caz.

  IV. Durata muncii

  Articolul 3

  (1) Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
  (2) Programul de lucru este următorul (se menţionează explicit repartizarea timpului de lucru prevăzut la alin. (1) pe zile, precum şi intervalul orar corespunzător acestora):
  ...............................................................
  ...............................................................
  (3) Respectarea duratei timpului de lucru şi a programului de lucru prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) este obligatorie.

  V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

  Articolul 4

  Drepturile managerului sunt următoarele:
  1. primirea unei sume lunare brute de ......... lei, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând:
  a) salariul de bază lunar brut: ............... lei;
  b) alte drepturi salariale, după caz .......... lei;
  2. dreptul la concediu de odihnă anual, de ......... zile lucrătoare, conform prevederilor legale;
  3. dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege;
  4. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
  5. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;
  6. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului şi acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;
  7. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administraţie în rezolvarea problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului, precum şi în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creşterea veniturilor spitalului, în condiţiile legii;
  8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;
  9. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
  10. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
  11. dreptul de a revoca şefii de secţii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an;
  12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul individual de muncă şi de reluare a raporturilor de muncă pe postul deţinut anterior încheierii prezentului contract de management;
  13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, potrivit legii;
  14. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
  15. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
  16. dreptul de a desfăşura activitate medicală în spital, în condiţiile legii;
  17. dreptul de a angaja resursele umane şi financiare, în condiţiile legii;
  18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract de management;
  19. dreptul de a participa la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.


  Articolul 5

  (1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:
  1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
  2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
  3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
  4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
  5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
  6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
  7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
  8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
  10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
  11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
  12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
  13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
  14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;
  15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
  16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
  17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
  18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;
  20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
  21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
  23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
  24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;
  25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
  26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
  27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.
  (2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:
  1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
  2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
  3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
  4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
  5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;
  6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
  7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
  8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
  9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
  10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
  11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
  12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
  13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
  14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
  15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
  17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
  18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
  19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
  20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
  21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
  22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.
  (3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:
  1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
  2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
  3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
  4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
  5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;
  6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;
  7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
  8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
  9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
  10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
  11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
  12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
  (4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:
  1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;
  2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
  3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
  4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
  5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
  6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
  7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
  8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
  9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
  10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
  11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
  12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
  13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
  14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
  15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
  17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
  18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
  20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
  21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
  22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
  23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
  24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
  25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;
  26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.
  (5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
  1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;
  2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
  3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
  4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.


  Articolul 6

  Drepturile Ministerului Sănătăţii, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, după caz, sunt următoarele:
  1. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului;
  2. dreptul de a solicita spitalului, indiferent de reţeaua de care aparţine, documente referitoare la întreaga activitate a acestuia, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  3. dreptul de a controla activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar ale spitalului;
  4. dreptul de a revoca managerul spitalului din reţeaua proprie, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin ori decizie sau act administrativ al/a/al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz;
  5. dreptul de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea spitalului;
  6. dreptul de a controla activitatea managerului spitalului din reţeaua proprie, ori de câte ori consideră necesar;
  7. în cazul Ministerului Sănătăţii, dreptul de a verifica, de a controla şi de a sancţiona, potrivit legii, activitatea spitalului, indiferent de reţeaua de care aparţine, în exercitarea funcţiei de autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice.


  Articolul 7

  Obligaţiile Ministerului Sănătăţii, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, după caz, sunt următoarele:
  1. asigură managerului spitalului libertate în conducerea şi organizarea activităţii spitalului, în condiţiile legii;
  2. poate pune la dispoziţia managerului, la solicitarea scrisă a acestuia, informaţii cu privire la performanţa altor spitale publice;
  3. urmăreşte modul de realizare de către managerul spitalului a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a activităţii acestuia, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
  4. analizează şi evaluează periodic şi ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului activitatea spitalului din reţeaua proprie, care este în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, numind o comisie de evaluare;
  5. analizează, direct ori prin intermediul direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială a spitalului din reţeaua proprie, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, a investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;
  6. acordă managerului spitalului din reţeaua proprie toate drepturile ce decurg din prezentul contract de management, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
  7. asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale managerului.

  VI. Incompatibilităţile şi conflictul de interese

  Articolul 8

  Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:
  a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;
  b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
  c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
  d) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.


  Articolul 9

  Constituie conflict de interese:
  a) deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager;
  b) deţinerea, de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale managerului persoană fizică, managerului persoană juridică ori ale reprezentantului persoanei juridice, de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager.


  Articolul 10

  (1) Incompatibilităţile şi conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât şi reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager de spital.
  (2) Dacă managerul se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.
  (3) Dacă motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese se menţin peste termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerul, instituţia publică sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, semnatare ale contractului de management, este îndreptăţit să pretindă managerului despăgubiri, conform clauzelor prezentului contract de management.

  VII. Răspunderea contractuală

  Articolul 11

  (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de management părţile răspund în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
  (2) Forţa majoră apără părţile de răspundere.


  Articolul 12

  Managerul răspunde civil, contravenţional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.


  Articolul 13

  (1) Contractul de management se suspendă de drept în cazul în care managerul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală.
  (2) Contractul de management se suspendă din iniţiativa Ministerului Sănătăţii, a ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, după caz, în următoarele situaţii:
  a) în cazul în care formulează plângere penală împotriva managerului;
  b) când managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

  VIII. Forţa majoră

  Articolul 14

  Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită de lege.


  Articolul 15

  (1) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data producerii şi încetării evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  (2) Dacă nu procedează la anunţarea în termenul prevăzut la alin. (1) a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.


  Articolul 16

  Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


  Articolul 17

  Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.

  IX. Corespondenţa

  Articolul 18

  (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
  (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.
  (3) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
  (4) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
  (5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

  X. Modificarea contractului

  Articolul 19

  (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
  (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi care este parte integrantă a acestui contract.
  (3) În situaţii temeinic justificate, notificarea scrisă a intenţiei de modificare a anexei nr. 2 poate fi făcută până la data de 1 martie a anului curent pentru indicatorii de performanţă ai anului precedent.
  --------
  Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 175 din 22 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 22 februarie 2013.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru indicatorii de performanţă a activităţii managerului spitalului public, aferenţi anului 2012.
  ----------
  Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 175 din 22 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 22 februarie 2013.
  (5) Prin situaţii temeinic justificate se înţelege orice act juridic, act administrativ aprobat de forul ierarhic superior, sau alte documente prevăzute de lege, care stau la baza calculului indicatorilor pentru perioada la care acestea sunt aplicabile.
  ----------
  Alin. (5) al art. 19 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 175 din 22 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 22 februarie 2013.


  Articolul 20

  În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contractuale se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la prezentul contract, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.


  Articolul 21

  Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă satisfăcător înţelesului contractului.

  XI. Încetarea contractului

  Articolul 22

  Prezentul contract de management încetează în următoarele situaţii:
  a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
  b) la revocarea din funcţie a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public, prevăzuţi în ordinul ministrului sănătăţii, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor managerului;
  c) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;
  d) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;
  e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;
  f) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;
  g) în cazul insolvenţei, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;
  h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
  i) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;
  j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
  k) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii;
  l) în cazul nerespectării măsurilor dispuse de ministrul sănătăţii în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sau, după caz, a măsurilor dispuse de ministrul/conducătorul instituţiei pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
  m) dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;
  n) în cazul existenţei pe o perioadă de 3 luni consecutiv a plăţilor restante a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, conform prevederilor contractuale sau legale;
  ----------
  Lit. n) a art. 22 din anexa 1 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 871 din 17 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 25 iulie 2013.
  o) în cazul în s-a dispus arestarea managerului, în condiţiile legii;
  p) în cazul situaţiilor de indisponibilitate a managerului care depăşesc 90 de zile consecutiv;
  q) în cazul desfiinţării unităţii sanitare;
  r) în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract.


  Articolul 23

  Contractul de management încheiat de managerul spitalului din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale încetează în condiţiile legii, la propunerea consiliului de administraţie, în cazul în care acesta constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 22.

  XII. Litigii

  Articolul 24

  Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.


  Articolul 25

  Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor de judecată.

  XIII. Alte clauze

  Articolul 26

  Managerul nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract de management.


  Articolul 27

  (1) La data încheierii prezentului contract de management, spitalul are înregistrate obligaţii de plată neachitate după cum urmează:
  a) în termenul de scadenţă ................. lei;
  b) peste termenul de scadenţă .............. lei;
  (2) Obligaţiile de plată neachitate, prevăzute la alin. (1), vor fi lichidate după cum urmează (se vor menţiona explicit posibilităţile, precum şi intervalul în care vor fi lichidate în condiţiile legii):
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................


  Articolul 28

  Dacă managerul nu înlătură motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, este obligat să plătească despăgubiri Ministerului Sănătăţii sau, după caz, ministerului, instituţiei publice ori primarului unităţii administrativ-teritoriale, primarului general al municipiului Bucureşti sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, părţi semnatare ale contractului de management.


  Articolul 29

  Părţile contractante au negociat următoarele clauze suplimentare, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare:
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................

  XIV. Legislaţie aplicabilă

  Articolul 30

  Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.
  Prezentul contract de management a fost încheiat astăzi, .........., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Manager, Ministerul Sănătăţii/ministerul sau
  sau, după caz, instituţia cu reţea sanitară proprie,
  comandant/director general reprezentat/reprezentată prin
  .......................... ....................................
  (numele în clar şi semnătura) (numele în clar şi semnătura)


  Anexa 2

  LISTA
  indicatorilor de performanţă a activităţii
  managerului spitalului public
  A. Indicatori de management al resurselor umane
  1. numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic;
  2. numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu;
  3. numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/UPU/CPU;
  4. proporţia medicilor din totalul personalului;
  5. proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului;
  6. proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical.
  B. Indicatori de utilizare a serviciilor
  1. numărul de bolnavi externaţi total şi pe secţii;
  2. durata medie de spitalizare, pe spital şi pe fiecare secţie;
  3. rata de utilizare a paturilor, pe spital şi pe fiecare secţie;
  4. indicele de complexitate a cazurilor, pe spital şi pe fiecare secţie;
  5. procentul bolnavilor cu intervenţii chirurgicale din totalul bolnavilor externaţi din secţiile chirurgicale;
  6. proporţia bolnavilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie;
  7. proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie;
  8. proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie;
  9. numărul consultaţiilor acordate în ambulatoriu;
  10. proporţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitaliceşti acordate, pe spital şi pe fiecare secţie.
  C. Indicatori economico-financiari
  1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat;
  2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;
  3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;
  4. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;
  5. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie;
  6. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate).
  D. Indicatori de calitate
  1. rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie;
  2. rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie;
  3. rata bolnavilor reinternaţi în intervalul de 30 de zile de la externare;
  4. indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;
  5. procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi;
  6. numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate.
  ------------