ORDIN nr. 716 din 26 iulie 2021pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.169 din 26.07.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, și art. II din Hotărârea Guvernului nr. 655/2021 pentru modificarea și completarea art. 25 dinHotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  La capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2021“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2021

  mii lei

  Denumire program de sănătate

  Credite de angajament an 2021

  Credite bugetare an 2021

  Programul național de oncologie, din care:

  2.436.925,00

  2.359.822,00

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*)

  2.012.653,00

  2.011.159,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

  43.467,00

  42.467,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  427,00

  427,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  3.455,00

  3.455,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  376.827,00

  302.218,00

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  96,00

  96,00

  Programul național de diabet zaharat

  1.491.471,00

  1.567.718,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  54.821,00

  54.821,00

  Programul național de tratament pentru boli rare*)

  337.114,00

  337.114,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice*)

  160.928,00

  160.928,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  187.525,00

  187.525,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  13.000,00

  13.856,00

  Programul național de boli endocrine

  2.219,00

  2.219,00

  Programul național de ortopedie

  74.324,00

  74.324,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  276,00

  276,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  176.000,00

  176.000,00

  Programul național de sănătate mintală

  2.195,00

  2.195,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  16.682,00

  16.682,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  13.308,00

  13.062,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  1.852,00

  1.998,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  258,00

  258,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  1.264,00

  1.364,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  1.251.511,00

  1.251.511,00

  Total

  6.204.991,00

  6.204.991,00

  Cost volum

  1.461.709,00

  1.461.709,00

  Total general

  7.666.700,00

  7.666.700,00

  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe

  București, 26 iulie 2021.
  Nr. 716.
  ----