ORDIN nr. 981 din 16 aprilie 2020pentru completarea art. 24 din Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și silvicultură nr. 837/2014
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 22 aprilie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.089/ID din 14.04.2020 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Articolul 24 din Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și silvicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) se introduc cinci noi alienate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:(4) Profesionistul poate înregistra platforma primară ca gestiune temporară în SUMAL Agent, pentru actele de punere în valoare reprimite cu stoc după data de 1 ianuarie 2020, al căror volum de lemn nu a fost transportat în termen de 60 de zile de la data reprimirii parchetelor, cu obligația întocmirii situațiilor gestionare prevăzute la art. 22 lit. a), e)-g), cu determinarea coordonatelor geografice ale platformei primare ca gestiune temporară, pe care le comunică atât structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură din raza de competență în care este localizat sediul social al profesionistului, cât și structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căruia este localizată gestiunea temporară respectivă.(5) Profesionistul prevăzut la alin. (4) este obligat ca, pentru platforma primară pentru care s-a instituit gestiunea temporară, să dețină și să completeze corespunzător registrul de intrări-ieșiri material lemnos, pentru tot volumul din actul de punere în valoare reprimit cu stoc, care nu a fost transportat în perioada de 60 de zile de la data reprimirii parchetului.(6) Durata pentru care funcționează platforma primară ca gestiune temporară va fi stabilită în funcție de volumul de masă lemnoasă depozitat și va fi de maximum 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii succesive, în baza aprobării structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu aceeași perioadă maximă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.(7) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (4) se emite/emit aviz/avize primar/primare de însoțire a materialelor lemnoase, cu bararea rubricii 14, având ca destinatar platforma primară ca gestiune temporară, pentru care trebuie obținut obligatoriu codul unic online, generat de SUMAL, anterior transportului din platforma primară ca gestiune temporară.(8) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (7) transportul se face în baza avizelor de însoțire secundare a materialelor lemnoase, iar, în situația în care platforma primară ca gestiune temporară este situată într-o zonă fără accesibilitate GSM, este obligatorie înscrierea în avizul de însoțire a codului offline de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul mijlocului de transport. După începerea transportului sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat

  București, 16 aprilie 2020.
  Nr. 981.
  -----