HOTĂRÂRE nr. 405 din 12 august 1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 august 1993
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Se înființează Autoritatea Aeronautică Civilă Română, persoana juridică română, cu sediul în municipiul București, sos. București-Ploiești km 16,5, care funcționează ca regie autonomă de interes public național, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.


  Articolul 2

  Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condițiile prevăzute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare.
  (la 30-08-2013, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 645 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. )


  Articolul 3

  Atribuțiile privind organizarea și realizarea informării aeronautice a transportatorilor aerieni români și străini și activitatea NOTAM din cadrul Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" trec la Autoritatea Aeronautica Civilă Română.


  Articolul 4

  Organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Aeronautice Civile Române sunt stabilite în regulamentul de organizare și funcționare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 5
  (1) Patrimoniul Autorității Aeronautice Civile Române este de 17.289.641 lei, stabilit prin preluarea, fără plata, a valorilor de 15.389.641 lei de la Ministerul Transporturilor și 1.900.000 lei de la Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa", aferente activităților preluate.(2) Valoarea reală va fi definitivata pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate la data intrării în funcțiune a Autorității Aeronautice Civile Române.


  Articolul 6
  (1) Finanțarea Autorității Aeronautice Civile Române se realizează integral din venituri proprii și surse atrase, potrivit legii.(2) Veniturile proprii ale Autorității Aeronautice Civile Române se constituie din:
  a) efectuarea de activități specifice pentru exercitarea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național, prevăzute la art. 2;
  b) sumele stabilite și alocate conform prevederilor art. 11 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
  c) fondurile alocate și/sau rambursate de către organizațiile internaționale sau de către organismele Uniunii Europene pentru acoperirea unor cheltuieli aferente îndeplinirii obiectului de activitate prevăzut la art. 2;
  d) producerea și valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, închirieri, prestații editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri, prestări de servicii și altele asemenea.

  (la 30-08-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 645 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. )


  Articolul 7
  (1) Pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), Autoritatea Aeronautică Civilă Română percepe tarife, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, conform Codului aerian civil.(2) Tarifele pentru prestarea activităților prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d) se aprobă de către consiliul de administrație al Autorității Aeronautice Civile Române, prin hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare.
  (la 30-08-2013, Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 645 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. )


  Articolul 8

  Personalul care trece de la Departamentul Aviației Civile și de la Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" la Autoritatea Aeronautica Civilă Română, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se considera transferat.


  Articolul 9
  (1) Patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 731/1992, se diminuează cu valoarea bunurilor predate, pe bază de protocol, Autorității Aeronautice Civile Române.(2) Prevederile pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 se abrogă.


  Articolul 10
  (1) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor se vor modifica corespunzător.(2) Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 11

  Prevederile prezentei hotărâri se pun în aplicare în termen de 30 de zile de la data aprobării tarifelor pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Paul Teodoru
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu


  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române