NORMĂ nr. 9 din 6 martie 2023pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 martie 2023
  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 2, art. 4 alin. (1) și ale art. 10 alin. (4), precum și cele ale art. 28-43 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 1.03.2023,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

  Articolul 1

  Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică, în activitatea de supraveghere a societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., prevederile Ghidului privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 2
  (1) Prezenta normă se aplică S.S.I.F. aflate în aria de competență a A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prezenta normă nu se aplică S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate în temeiul art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014.


  Articolul 3
  (1) În sensul prezentei norme, sintagma „firmă de investiții“ din cuprinsul Ghidului privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 are înțelesul „S.S.I.F.“(2) În sensul prezentei norme, sintagma „persoane care dețin funcții-cheie“ din cuprinsul ghidului prevăzut la alin. (1) are înțelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) pct. 57 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Nerespectarea de către S.S.I.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) a prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile cap. IV al titlului IV din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.


  Articolul 5

  S.S.I.F. au obligația ca, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să modifice și/sau să completeze procedurile și normele interne pentru a se conforma prevederilor prezentei norme.


  Articolul 6

  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu

  București, 6 martie 2023.
  Nr. 9.

  ANEXĂ

  GHID
  privind cadrul de administrare a activității în temeiul
  Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)