LEGE nr. 144 din 17 mai 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 din 3 iulie 2019 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 4 iulie 2019, cu următoarele modificări:– La articolul I punctul 1, alineatele (2^1)-(2^3) semodifică și vor avea următorul cuprins:(2^1) Toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare și care periclitează elementele căii ferate și/sau circulația pe calea ferată se realizează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în baza acordului ocolului silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, al proprietarului. Ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarul, după caz, își exprimă acordul scris și asigură marcarea arborilor destinați tăierii, conform prevederilor legale, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării formulate de compania națională care administrează infrastructura feroviară.(2^2) După obținerea acordului, precum și în cazul necomunicării acordului în termenul prevăzut la alin. (2^1), compania națională care administrează infrastructura feroviară va realiza toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare și care periclitează elementele căii ferate și/sau circulația pe calea ferată.(2^3) Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii accidentelor feroviare determinate de arbori/părți de arbori căzuți peste elementele căii ferate, compania națională care administrează infrastructura feroviară asigură în regim de urgență extragerea și îndepărtarea arborilor căzuți, fără marcarea prealabilă a acestora.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 17 mai 2021.
  Nr. 144.
  ----