HOTĂRÂRE nr. 479 din 21 aprilie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Realizare pavilion nou medicină operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 aprilie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare pavilion nou medicină operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașovˮ, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  (la 02-04-2024, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 271 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024 )


  Articolul 3

  Ministerul Apărării Naționale răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 21 aprilie 2021.
  Nr. 479.

  ANEXĂ

  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Realizare pavilion nou medicină operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov“

  Titular: Ministerul Apărării Naționale
  Beneficiar: Direcția medicală - pentru perioada realizării investiției
  Beneficiar final: Spitalul Militar de Urgență „Regina Mariaˮ Brașov
  Amplasament: municipiul Brașov, Strada Pieții nr. 9, județul Brașov.
  Indicatorii tehnico-economici:
  Factori de risc
  Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  (la 02-04-2024, Precizările privind Finanțarea investiției din anexă a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 271 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024 )

  ----