ORDIN nr. 4.422 din 29 mai 2020pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 29 mai 2020
  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 77 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 10 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;– prevederile art. 38 și 39 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Criteriile de evaluare a proiectului sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.853/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 12 octombrie 2009.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 29 mai 2020.
  Nr. 4.422.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE
  de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică
  pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru
  absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru
  predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic,
  specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020


  Anexa nr. 2

  CRITERII PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI
  1. Redactare: 50 de puncte
  a) alegerea temei tratate - 10 puncte;
  b) semantică/lexic/morfosintaxă - 20 puncte;
  c) structurarea proiectului după un plan (introducere, cuprins, încheiere, bibliografie) - 20 puncte.
  2. Prezentare: 40 de puncte
  a) capacitatea de a sintetiza ideile principale - 5 puncte;
  b) capacitatea de a ilustra aceste idei cu exemple pertinente - 5 puncte;
  c) capacitatea de a exprima un punct de vedere personal - 5 puncte;
  d) capacitatea de a argumenta - 5 puncte;
  e) capacitatea de a nuanța - 5 puncte;
  f) corectitudine lingvistică (corectitudine morfosintactică, adecvarea lexicului) - 10 puncte;
  g) creativitate - 5 puncte.

  Se acordă 10 puncte din oficiu.