REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 15 martie 2022RACR-LMET "Licența de meteorolog aeronautic"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 25 martie 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 271 din 15 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 288 din 25 martie 2022.

  PREAMBUL(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian național este reglementată prin Codul aerian al României, prin legislația comunitară aplicabilă, prin actele normative interne din domeniu, precum și prin prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, și ale altor convenții și acorduri internaționale la care România este parte.(2) Potrivit Codului aerian al României din 2020, în conformitate cu strategia de dezvoltare, cerințele, standardele și recomandările organizațiilor internaționale de aviație civilă și tratatele internaționale la care România este parte, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile, emite reglementări aeronautice civile române care au caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice și juridice cărora le sunt aplicabile.(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este autoritate competentă delegată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru certificarea personalului aeronautic civil, pentru supravegherea menținerii condițiilor asociate documentelor de certificare emise și pentru exercitarea funcției de supervizare a siguranței, astfel cum este definită de Codul aerian al României din 2020.(4) Reglementările aeronautice civile române se elaborează și se emit în conformitate cu prevederile și recomandările Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, și ale altor convenții și acorduri internaționale la care România este parte, în scopul asigurării unui caracter unitar, coerent și modern al procesului de elaborare și dezvoltare a sistemului național de reglementare în domeniul aeronautic civil român.(5) Prezenta reglementare aeronautică civilă română este elaborată în baza prevederilor anexelor 1 și 3 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale Procedurilor de lucru dintre Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Organizația Meteorologică Mondială (OMM - World Meteorological Organization), ale Documentului OACI nr. 7.475 - Acord privind modalitatea de lucru între Organizația Aviației Civile Internaționale și Organizația Meteorologică Mondială (Working Arrangements between the International Civil Aviation Organization and the World Meteorological Organization), ale raportului întâlnirii comune OACI-OMM, Montreal, 2002, cu privire la pregătirea și certificarea personalului meteorologic aeronautic, precum și a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și alin. (3), art. 39 lit. b) și d) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian al României, cu modificările și completările ulterioare, și în acord cu Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Cerințele de competență pentru personalul de meteorologie aeronautică au fost definite în baza celor stabilite în cadrul Congresului XVI OMM și detaliate prin Documentul OMM nr. 49 vol. I „Standarde generale meteorologice și practici recomandate“, nr. 1.205 „Ghidul competențelor“ și nr. 732 „Ghid de practici pentru centrele meteorologice care deservesc aviația“ și Circulara din 2 septembrie 2011 referitoare la implementarea cerințelor de competențe la care au fost luate în considerare și particularitățile specifice naționale privind asigurarea asistenței meteorologice a activităților aeronautice civile în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.


  Capitolul 1 Definiții și abrevieri1.1. Definiții
  Atunci când următorii termeni sunt folosiți în prezenta reglementare, ei vor avea următorul înțeles:– autoritate de stat - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviației civile;– autoritate competentă de certificare - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organism tehnic specializat delegat de autoritatea de stat să exercite atribuțiile de supervizare a siguranței și de certificare a personalului aeronautic civil;– autorizație specială asociată unei licențe - înscrisul asociat unei licențe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acelei licențe, prin care se desemnează o competență de specialist asociată cu calificările și gradele înscrise în licența respectivă;– autorizație de unitate - înscrisul asociat unei licențe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acesteia, prin care se precizează tipul unității meteorologice aeronautice și punctul de lucru/unitatea unde meteorologul aeronautic este autorizat să exercite prerogativele calificării și gradului care sunt înscrise în licența respectivă;– aviz de aptitudine medicală și psihologică - actul medical eliberat în conformitate cu anexa nr. 3, art. 6 și anexele nr. 4.4 și 4.5 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor;– calificare - înscrisul asociat unei licențe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acelei licențe, prin care se certifică deținerea competențelor specifice, în condițiile prevăzute în prezenta reglementare;– certificare pentru conformitate cu originalul - confirmarea solicitantului sau reprezentantului legal a faptului că o copie este conformă cu originalul actului prin înscriere olografă a expresiei „conform cu originalul“ și semnătură pe copia actului. Ȋn cazul în care se depun copii legalizate ale actelor, nu mai este necesară certificarea conformității cu originalul;– competență - capacitatea de a furniza serviciul meteorologic aeronautic, în conformitate cu reglementările în vigoare, conform calificării și gradului înscrise într-o licență de meteorolog aeronautic, prin deținerea cunoștințelor teoretice, a abilităților practice și a experienței corespunzătoare, precum și prin demonstrarea practică a acestora;– furnizor de servicii meteorologice aeronautice - organizația desemnată de autoritatea de stat și autorizată de autoritatea de certificare drept responsabilă pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice într-un spațiu aerian alocat;– grad asociat unei calificări - înscrisul asociat unei calificări, constituind parte integrantă a acesteia, prin care sunt precizate anumite condiții speciale, drepturi, competențe sau limitări referitoare la competențele conferite prin deținerea calificării respective;– instructor în mediu operațional real (on-the-job training - OJT) - persoană autorizată de autoritatea de certificare pentru instruirea în mediul operațional la o unitate meteorologică aeronautică;– licență de meteorolog aeronautic (licență MA) - documentul de certificare individual emis de autoritatea de certificare prin care se acordă deținătorului dreptul de a desfășura activitățile aeronautice specificate în conformitate cu prezenta reglementare și care conține detalii referitoare la calificările, gradele, autorizațiile de unitate și/sau speciale, precum și la termenul de valabilitate a privilegiilor acordate;– licență de meteorolog aeronautic stagiar (licență MA stagiar) - documentul de certificare individual emis de autoritatea de certificare prin care se acordă deținătorului dreptul de a efectua pregătirea OJT (on-the-job training) în mediul operațional real sub supravegherea unui meteorolog aeronautic certificat corespunzător;– meteorolog aeronautic - personalul aeronautic nenavigant deținător al unei licențe de meteorolog aeronautic care îi conferă dreptul de a asigura asistență meteorologică activităților aeronautice civile în condițiile prevăzute în prezenta reglementare;– reînnoire - procedeul administrativ efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, după ce prerogativele asociate licenței au expirat, prin care se reînnoiesc competențele acordate în cadrul calificării, gradului sau autorizației înscrise în licență, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta reglementare;– revalidare - procedeul administrativ, efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, în cadrul perioadei de valabilitate a licenței, prin care se permite deținătorului să își continue activitatea și să își exercite competențele acordate prin calificarea, gradul sau autorizațiile înscrise în licență, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta reglementare;– revocare - procedeul administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei licențe prin care se retrage definitiv deținătorului dreptul de exercitare a privilegiilor asociate licenței, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta reglementare;– sistem de licențiere - ansamblul activităților organizate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări în scopul pregătirii și calificării personalului meteorologic aeronautic, în vederea emiterii, revalidării, reînnoirii, suspendării și revocării licențelor de meteorolog aeronautic, astfel încât serviciile de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deținător de licență, să concure la desfășurarea operațiunilor de zbor în deplină siguranță;– suspendare - procedeul administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei licențe prin care se retrage deținătorului dreptul de exercitare a privilegiilor asociate licenței pentru o perioadă definită, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta reglementare.
  Termenii utilizați în prezenta reglementare, suplimentar față de cei menționați mai sus, sunt specificați în reglementările aeronautice civile în vigoare.
  1.2. Abrevieri
  AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
  BMA - birou meteorologic de aerodrom;
  CLA - climatologie aeronautică;
  CVMA - centru de veghe meteorologică aeronautică;
  LMET - licențierea personalului meteorologic aeronautic;
  OACI - Organizația Aviației Civile Internaționale;
  OMM - Organizația Meteorologică Mondială;
  OJT - instruire în mediu operațional real (on-the-job training);
  MA - meteorolog aeronautic;
  PPA - plan de pregătire aprobat;
  RACR - reglementare aeronautică civilă română;
  RIG - responsabil cu instruirea generală;
  SMA - stație meteorologică aeronautică.


  Capitolul 2 Structura sistemului de certificare a personalului meteorologic aeronautic2.1. Generalități
  Licența de meteorolog aeronautic este documentul de certificare obligatoriu pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice.
  2.2. Autoritatea competentă de certificare
  Autoritatea competentă de certificare este Autoritatea Aeronautică Civilă Română, responsabilă cu aplicarea și supravegherea sistemului de certificare, emiterea licențelor, calificărilor, gradelor și autorizațiilor asociate, precum și cu menținerea evidențelor acestora.
  2.3. Domeniu de aplicabilitate2.3.1. Prezenta reglementare se aplică persoanelor fizice solicitante ale licenței de meteorolog aeronautic, meteorologilor aeronautici, agenților aeronautici care desfășoară activități de meteorologie aeronautică, autorității competente de certificare.2.3.2. Orice persoană care intenționează să exercite atribuții specifice activității de meteorologie aeronautică în România trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic emisă de autoritatea competentă de certificare în conformitate cu prezenta reglementare și care indică domeniul operațional și nivelul de complexitate al activităților de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile pentru care deținătorul are competența necesară, gradul asociat calificării, autorizațiile asociate licenței, precum și termenul de valabilitate a prerogativelor acordate.2.3.3. Obținerea licenței de meteorolog aeronautic este condiționată de deținerea licenței de meteorolog aeronautic stagiar emise de autoritatea de certificare.2.4. Scopul licenței
  Licența de meteorolog aeronautic (licența MA) este emisă în scopul exercitării funcțiilor operaționale legate de asistența meteorologică a activităților aeronautice civile în România. Procesul de certificare cuprinde emiterea, menținerea și, după caz, suspendarea și/sau revocarea licenței. Regulile de licențiere/certificare prevăzute prin prezenta reglementare sunt elaborate astfel încât serviciile de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile din România, furnizate de meteorologul aeronautic, să asigure prin informațiile furnizate desfășurarea operațiunilor de zbor în deplină siguranță.
  2.5. Calificări acordate în cadrul licenței de meteorolog aeronautic2.5.1. Calificarea înscrisă într-o licență de meteorolog aeronautic indică domeniul operațional și nivelul de complexitate al activităților pentru care deținătorul are competența dobândită, în baza căreia meteorologul aeronautic poate furniza servicii de asistență meteorologică aeronautică. Pentru a furniza serviciile conform calificării deținute, un meteorolog aeronautic trebuie să dețină, de asemenea, un grad asociat calificării și o autorizație de unitate.2.5.2. Prezenta reglementare stabilește pentru licența de meteorolog aeronautic următoarele tipuri de calificări:
  a) meteorolog aeronautic prognozist;
  b) meteorolog aeronautic tehnician.
  2.5.3. Determinat de diferențele semnificative dintre cele două calificări în ceea ce privește pregătirea de bază (studii medii/superioare de specialitate), în licența de meteorolog aeronautic stagiar se specifică tipul calificării pentru care se efectuează pregătirea care este intrinsec legată de aceasta.
  2.6. Grade asociate calificării2.6.1. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt introduse cu scopul de a diferenția activitățile operaționale pe care le desfășoară deținătorul unei licențe MA în funcție de gradul de responsabilitate în desfășurarea acestor activități, de nivelul de competență și de nivelul de acces la utilizarea echipamentelor asociate cu furnizarea unui serviciu de asistență meteorologică aeronautică în cadrul respectivei calificări.2.6.2. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt următoarele:
  a) meteorolog aeronautic prognozist gradul I;
  b) meteorolog aeronautic prognozist gradul II;
  c) meteorolog aeronautic tehnician gradul I;
  d) meteorolog aeronautic tehnician gradul II.
  2.7. Autorizația de unitate asociată licenței de meteorolog aeronautic
  Autorizația de unitate este asociată licenței și prin aceasta se indică unitatea meteorologică aeronautică la care deținătorul licenței MA este autorizat să furnizeze un serviciu meteorologic aeronautic. Autorizația de unitate include tipul unității meteorologice aeronautice și amplasamentul acesteia. Unitățile meteorologice aeronautice sunt de 3 tipuri:
  a) stație meteorologică aeronautică (SMA);
  b) birou meteorologic de aerodrom (BMA);
  c) centru de veghe meteorologică aeronautică (CVMA).
  2.8. Autorizații speciale asociate licenței de meteorolog aeronautic
  Autorizațiile speciale asociate licenței de meteorolog aeronautic reprezintă atestări înscrise în licența MA care sunt asociate cu calificările și gradele pe care le deține posesorul licenței respective, în condițiile specificate în prezenta reglementare.
  2.9. Menținerea competenței2.9.1. După emiterea licenței MA și acordarea unei calificări/unui grad valabil, meteorologul aeronautic trebuie să demonstreze păstrarea competenței sale, în vederea menținerii privilegiilor de exercitare a prerogativelor conferite de calificarea/gradul înscrisă/înscris în licență în condițiile specificate de prezenta reglementare.2.9.2. Furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să aibă implementat un proces intern de asigurare și evaluare periodică a competențelor astfel încât să se asigure că personalul MA îndeplinește cerințele de competență asociate cu calificările și gradele înscrise în licență, în condițiile specificate în prezenta reglementare.2.9.3. Furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să pună la dispoziția autorității de certificare înregistrările aferente în condițiile specificate de prezenta reglementare.2.9.4. După emiterea licenței MA stagiar și absolvirea cursului de pregătire, meteorologul aeronautic poate să solicite emiterea licenței MA. În cazul în care nu solicită aceasta în condițiile stabilite prin prezenta reglementare, licența MA stagiar se revocă.2.10. Suspendarea/Revocarea licenței de meteorolog aeronautic2.10.1. Autoritatea de certificare poate să suspende ori să revoce orice licență MA în cazul în care constată că deținătorul nu mai îndeplinește condițiile de certificare.2.11. Aptitudinea medicală și psihologică2.11.1. Solicitantul unei licențe trebuie să facă dovada aptitudinii sale medicale pe baza unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate, eliberat în conformitate cu anexa nr. 3, art. 6 și anexele nr. 4.4 și 4.5 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății nr. 1.151/1.752/2021.


  Capitolul 3 Licența de meteorolog aeronautic stagiar3.1. Condiții generale3.1.1. Obținerea unei licențe de meteorolog aeronautic stagiar este condiționată de promovarea unui examen, organizat de autoritatea de certificare, care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei licențe.3.1.2. Autoritatea de certificare poate organiza sesiuni de examinare în vederea obținerii licenței de meteorolog aeronautic stagiar, la cererea furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică, în condițiile prevăzute la cap. 8.3.1.3. Condițiile generale ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii licenței de meteorolog aeronautic stagiar sunt următoarele:3.1.3.1. pentru solicitanții licenței de meteorolog aeronautic tehnician stagiar:
  a) sunt cel puțin absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  b) dovedesc că au fost selectați în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerințelor de pregătire în matematică și fizică, prevăzute în documentele OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii tehnicieni și detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;
  c) dețin un aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate;
  d) sunt absolvenți ai unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea licenței și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  e) promovează examenul organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei licențe;
  3.1.3.2. pentru solicitanții licenței de meteorolog aeronautic prognozist stagiar:
  a) sunt cel puțin absolvenți de facultate cu diplomă de licență;
  b) dovedesc că au fost selectați în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerințelor de pregătire în matematică, fizica atmosferei și meteorologie dinamică, prevăzute în documentele OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii prognoziști și detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;
  c) dețin un aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate;
  d) sunt absolvenți ai unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea licenței și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  e) promovează examenul organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei licențe.
  3.1.4. Pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic stagiar, furnizorul de servicii depune la autoritatea de certificare un dosar personal pentru fiecare solicitant în parte, care trebuie să cuprindă următoarele documente:3.1.4.1. pentru meteorologul aeronautic tehnician stagiar:
  a) cerere pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic tehnician stagiar;
  b) copie a diplomei de bacalaureat certificată pentru conformitate cu originalul;
  c) procesul-verbal de selecție care să dovedească îndeplinirea cerinței prevăzute la pct. 3.1.3.1 lit. b);
  d) copie a documentului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;
  e) avizul de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate;
  f) dovada absolvirii cursului teoretic în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  3.1.4.2. pentru meteorologul aeronautic prognozist stagiar:
  a) cerere pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic prognozist stagiar;
  b) copie a diplomei de licență, certificată pentru conformitate cu originalul;
  c) procesul-verbal de selecție care să dovedească îndeplinirea cerinței prevăzute la pct. 3.1.3.2 lit. b);
  d) copie a documentului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;
  e) avizul de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate;
  f) dovada absolvirii cursului teoretic, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  3.2. Privilegiile și obligațiile deținătorilor de licență de meteorolog aeronautic stagiar3.2.1. Meteorolog aeronautic tehnician stagiar3.2.1.1. Deținătorul unei licențe de meteorolog aeronautic tehnician stagiar are privilegiul de a participa la activitatea operațională, sub supravegherea unui instructor OJT, la o stație meteorologică aeronautică sau un birou meteorologic de aerodrom.3.2.1.2. Deținătorul unei licențe de meteorolog aeronautic tehnician stagiar este autorizat să supravegheze evoluția parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observații meteorologice aeronautice, să furnizeze documentația meteorologică de zbor și să elaboreze mesaje de observații meteorologice aeronautice, în scopul de a acumula experiența necesară obținerii unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care se califică/autorizează.3.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist stagiar3.2.2.1. Deținătorul unei licențe de meteorolog aeronautic prognozist stagiar are privilegiul de a participa la activitatea operațională, sub supravegherea unui instructor OJT, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.3.2.2.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist stagiar este autorizat să supravegheze evoluția condițiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare și de decolare, să elaboreze avertizări privind condițiile meteorologice locale pe aerodromurile pentru care este responsabil, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfășurate la nivele joase, să elaboreze amendamente la prognoze și să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor, în scopul de a acumula experiența necesară obținerii unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care se califică/autorizează.3.3. Licența de meteorolog aeronautic stagiar se emite pentru o perioadă de timp determinată, de maximum 24 de luni, fără posibilitatea reînnoirii acesteia.3.4. Meteorologul aeronautic stagiar poate obține licență de meteorolog aeronautic numai după ce parcurge un curs de pregătire aprobat și promovează toate evaluările și examinările aferente.


  Capitolul 4 Licența de meteorolog aeronautic4.1. Licența de meteorolog aeronautic4.1.1. Licența de meteorolog aeronautic conferă deținătorului privilegiul de a furniza servicii de asistență meteorologică activităților aeronautice civile din România în virtutea cunoștințelor, experienței, competenței, abilităților, precum și a aptitudinii medicale și psihologice dovedite în condițiile prevăzute în prezenta reglementare.4.1.2. Pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  a) dovada funcționării în cadrul unei unități meteorologice aeronautice;
  b) obținerea unei calificări și a unui grad corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează;
  c) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  4.1.3. Licența MA se emite pentru o perioadă nedeterminată, însă privilegiile acordate deținătorului licenței MA prin calificarea deținută înscrisă în cadrul licenței și gradul corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează sunt emise pe o perioadă de timp limitată. Pentru ca deținătorul unei licențe MA să își exercite privilegiile și obligațiile conferite de licența respectivă, licența MA trebuie să fie revalidată în condițiile specificate în prezenta reglementare.4.1.4. Deținătorul unei licențe MA exercită privilegiile conferite de licența respectivă numai cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  a) calificarea și gradul asociate corespund tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează;
  b) privilegiile acordate prin calificarea și gradul înscrise în licență sunt menținute în termen de valabilitate;
  c) neîntreruperea activității operaționale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni;
  d) autorizația corespunde unității meteorologice aeronautice în cadrul căreia se exercită tipul de serviciu respectiv;
  e) avizul de aptitudine medicală și psihologică este menținut în termen de valabilitate.


  Capitolul 5 Calificări și autorizări asociate licenței5.1. Calificarea de meteorolog aeronautic tehnician5.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician gradul II5.1.1.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II are privilegiul de a participa la activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice la o stație meteorologică aeronautică sau la un birou meteorologic de aerodrom.5.1.1.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II este autorizat să supravegheze continuu evoluția parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observații meteorologice aeronautice și să elaboreze mesaje de observații meteorologice aeronautice, să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor și să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.5.1.1.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic tehnician stagiar în termen de valabilitate;
  b) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 6 luni de activitate operațională, desfășurată după obținerea licenței de meteorolog aeronautic tehnician stagiar, sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;
  c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;
  e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei calificări/respectivului grad;
  f) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  5.1.2. Meteorolog aeronautic tehnician gradul I5.1.2.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I are dreptul de a desfășura activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce privește îndrumarea și instruirea personalului meteorologic deținător al unui grad inferior, la o stație meteorologică aeronautică sau la un birou meteorologic de aerodrom.5.1.2.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I este autorizat să supravegheze continuu evoluția parametrilor meteorologici la aerodrom, să întocmească tabelele centralizatoare de date meteorologice de observație, să efectueze observații meteorologice aeronautice și să elaboreze mesaje de observații meteorologice aeronautice, să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor, să emită informări meteorologice de aerodrom și să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.5.1.2.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic, a calificării de tehnician gradul II în termen de valabilitate și a autorizației la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
  b) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 3 ani și 10 luni de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de tehnician gradul II, din care cel puțin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
  c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;
  e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei calificări/respectivului grad;
  f) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  5.2. Calificarea de meteorolog aeronautic prognozist5.2.1. Meteorolog aeronautic prognozist gradul II5.2.1.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II are privilegiul de a desfășura activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică aeronautică.5.2.1.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II este autorizat să supravegheze continuu evoluția condițiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare și de decolare, să elaboreze avertizări privind condițiile meteorologice locale pe aerodromurile pentru care este responsabil, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfășurate la nivele joase, să elaboreze amendamente la prognoze, să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor și să asigure consultanță în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de meteorologie aeronautică din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.5.2.1.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic prognozist stagiar în termen de valabilitate;
  b) dovedirea unei perioade cumulate de minimum 1 an și 10 luni de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist stagiar, sub supravegherea unui instructor OJT, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;
  c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;
  e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei calificări;
  f) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  5.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist gradul I5.2.2.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I are privilegiul de a desfășura activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce privește îndrumarea și instruirea personalului meteorologic deținător al unui grad inferior, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.5.2.2.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I este autorizat să supravegheze continuu evoluția condițiilor meteorologice în FIR București, să elaboreze toate tipurile de prognoze, avertizări și amendamente la prognoze și să asigure consultanță în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de asistență meteorologică din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.5.2.2.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic, a calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II în termen de valabilitate și a autorizației la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
  b) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 3 ani și 10 luni de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II, din care cel puțin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
  c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;
  e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei calificări;
  f) deținerea avizului de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  5.3. Autorizații speciale5.3.1. Autorizația de „instructor OJT (on-the-job training)“5.3.1.1. Deținătorul unei autorizații de instructor OJT are privilegiul de a desfășura activități de instruire și supraveghere în condiții operaționale reale și poartă responsabilitatea pentru activitățile meteorologice aeronautice desfășurate sub supravegherea sa.5.3.1.2. Deținătorul unei autorizații de instructor OJT este autorizat pentru a instrui și supraveghea în mediu operațional real personalul deținător de licență de meteorolog aeronautic aflat în pregătire și/sau a cărui competență asociată calificării/gradului a fost suspendată ori aflat în pregătire prin mutarea la același tip sau la un alt tip de unitate și pentru a face recomandările corespunzătoare privind meteorologii aeronautici care s-au aflat în instruirea și sub supravegherea sa și care sunt competenți pentru a li se emite calificările/gradele corespunzătoare pentru serviciul meteorologic aeronautic pentru care au efectuat pregătire în mediu real.5.3.1.3. Pentru obținerea autorizației de instructor OJT trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:
  a) deținerea licenței MA corespunzătoare calificării de meteorolog aeronautic prognozist sau tehnician gradul I în termen de valabilitate;
  b) absolvirea unui curs de pregătire OJT aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  c) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 2 ani de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I sau tehnician gradul I;
  d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei autorizații speciale.
  5.3.2. Autorizația de „activități de climatologie aeronautică (CLA)“5.3.2.1. Deținătorul unei autorizații de activități CLA are privilegiul de a desfășura activități de climatologie aeronautică în condițiile prevăzute în prezenta reglementare. Pentru personalul deținător de licență MA în termen de valabilitate, activitățile CLA trebuie să fie efectuate independent de activitățile operaționale în timp real și întreruperea activității operaționale trebuie să fie adusă la cunoștința autorității de licențiere.5.3.2.2. Deținătorul unei autorizații de activități CLA este autorizat pentru a centraliza, prelucra și analiza informații climatologice aeronautice și de a întocmi tabele și rezumate climatologice de aerodrom, în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile specifice OMM.5.3.2.3. Pentru obținerea autorizației de activități CLA trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:
  a) deținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I;
  b) absolvirea unui curs de pregătire de specialitate aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea autorizației și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  c) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 5 ani de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I;
  d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei autorizații speciale.
  5.4. Autorizația de unitate5.4.1. Autorizația de unitate este asociată licenței MA și indică unitatea meteorologică aeronautică la care deținătorul licenței MA furnizează un serviciu meteorologic aeronautic. Licența MA este valabilă numai dacă include și autorizația de unitate.5.4.2. Deținătorul unei autorizații de unitate poate desfășura activități de asistență meteorologică aeronautică a aviației civile numai la unitatea meteorologică aeronautică specificată.5.4.3. Autorizația de unitate este înscrisă în licența MA de autoritatea de certificare la recomandarea furnizorului de servicii meteorologice aeronautice atunci când solicitantul obține inițial licența MA și precizează tipul unității meteorologice aeronautice și amplasamentul acesteia.5.4.4. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de același tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorității de certificare mutarea respectivă, iar deținătorul licenței trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate;
  b) dovedirea cunoașterii procedurilor de lucru locale și a particularităților climatologice ale zonei de responsabilitate a unității la care se efectuează mutarea. Aceasta se certifică prin recomandarea din partea instructorului OJT care a efectuat pregătirea în mediul operațional din care să rezulte că solicitantul deține abilitatea practică necesară desfășurării activităților operaționale specifice la noua unitate meteorologică aeronautică.
  5.4.5. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de alt tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorității de certificare și deținătorul licenței trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate;
  b) dovedirea efectuării unei perioade de o lună de activitate operațională, desfășurată sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită autorizația;
  c) absolvirea unui curs de pregătire de minimum două săptămâni aprobat de autoritatea de certificare;
  d) recomandarea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară desfășurării activităților operaționale specifice la noua unitate meteorologică aeronautică;
  e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei autorizații;
  f) deținerea avizului de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.


  Capitolul 6 Menținerea competenței personalului meteorologic aeronautic6.1. Generalități6.1.1. Pentru ca un meteorolog aeronautic să își poată desfășura activitatea de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile potrivit privilegiilor conferite de licența deținută, acesta trebuie să demonstreze periodic autorității de certificare deținerea nivelului de competență corespunzător calificării, gradului și autorizațiilor deținute în cadrul licenței.6.1.2. Valabilitatea privilegiilor acordate prin calificarea/gradul și autorizațiile asociate licenței MA este de 24 de luni. Pentru ași exercita privilegiile conferite de licența respectivă la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizație, deținătorul licenței MA trebuie să solicite autorității de certificare, anterior expirării perioadei de valabilitate, prelungirea valabilității privilegiilor acordate prin calificarea/gradul și autorizațiile acordate.6.2. Revalidarea licenței6.2.1. În scopul revalidării licenței, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 18 luni de activitate operațională, desfășurată de la data obținerii calificării sau ultimei revalidări/reînnoiri;
  b) recomandarea din partea instructorului OJT care a efectuat pregătirea în mediu operațional (certificat de competență) din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării prerogativelor conferite de deținerea acestei licențe;
  c) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor, aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea revalidării licenței și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei calificări;
  e) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  6.2.2. În scopul prelungirii autorizației de instructor OJT, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) deținerea calificării și gradului asociate în termen de valabilitate;
  b) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor, aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea prelungirii autorizației de instructor OJT și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  c) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei autorizații;
  d) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  6.2.3. Prelungirea valabilității autorizației de instructor OJT este separată de revalidarea licenței, dar se poate realiza concomitent cu aceasta.6.2.4. În scopul prelungirii autorizației CLA, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) deținerea autorizației CLA în termen de valabilitate;
  b) recomandarea din partea unității meteorologice din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei autorizații;
  c) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor, aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea prelungirii autorizației CLA și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei autorizații;
  e) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  6.3. Reînnoirea licenței6.3.1. În cazul expirării valabilității privilegiilor acordate prin calificarea și gradul asociate licenței MA deținute sau al întreruperii activității operaționale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni, solicitantul trebuie să solicite reînnoirea licenței MA.6.3.2. În cazul întreruperii activității operaționale pentru o perioadă cumulată între 6 și 12 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenței deținute, pentru reînnoirea licenței și reluarea activității operaționale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) absolvirea unui curs de pregătire practică de reîmprospătare a cunoștințelor, aprobat de autoritatea de certificare, sub supravegherea unui instructor OJT, și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
  b) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;
  c) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  6.3.3. În cazul întreruperii activității operaționale pentru o perioadă cumulată mai mare de 12 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenței deținute, pentru reînnoirea licenței și reluarea activității operaționale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor, aprobat de autoritatea de certificare și desfășurat după reluarea activității în conformitate cu prevederile cap. 7;
  b) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea privilegiilor și obligațiilor conferite de deținerea respectivei calificări/respectivului grad;
  c) deținerea unui aviz de aptitudine medicală și psihologică în termen de valabilitate.
  6.3.4. Cazurile specifice de întrerupere a activității operaționale în cazul nepromovării examinării teoretice și/sau practice sunt reglementate corespunzător la cap. 8 și nu se încadrează în prevederile specifice menționate mai sus.


  Capitolul 7 Pregătirea personalului meteorologic aeronautic7.1. Generalități7.1.1. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obținerii unei licențe MA și/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Pregătirea trebuie să furnizeze abilitățile și cunoștințele necesare la un nivel adecvat de competență, astfel încât meteorologii aeronautici aflați în pregătire să poată furniza serviciul corespunzător de asistență meteorologică aeronautică a activităților aeronautice civile.7.1.2. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obținerii unei licențe MA și/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în cadrul unor centre de pregătire autorizate și prin cursuri de pregătire în domeniul meteorologic aeronautic aprobate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.7.1.3. Pe parcursul efectuării pregătirii, personalul meteorologic aeronautic aflat în pregătire nu trebuie să efectueze alte activități operaționale în afară de cele aprobate prin planul și tematica de pregătire.7.2. Centre de pregătire7.2.1. Centrul de pregătire reprezintă o organizație cu personalitate juridică sau o structură organizatorică inclusă întro organizație având personalitate juridică, ce oferă instruire teoretică și/sau practică personalului meteorologic aeronautic deținător al unei licențe sau care intenționează să obțină o licență MA în baza unor programe și manuale de instruire și/sau de antrenare specifice aprobate, utilizând personal de instruire calificat, facilități și echipamente corespunzătoare în conformitate cu cerințele emise de autoritatea de certificare.7.2.2. Un centru de pregătire care intenționează să ofere instruire teoretică și/sau practică corespunzătoare pentru a satisface cerințele prevăzute de prezenta reglementare trebuie să obțină în prealabil autorizarea din partea autorității de certificare desemnate.7.2.3. Obținerea și menținerea autorizării7.2.3.1. Entitatea ce intenționează să devină centru de pregătire autorizat trebuie să înainteze către autoritatea de certificare o solicitare în acest sens însoțită de următoarele documente:
  a) certificat constatator cu dată recentă emis de registrul comerțului din care să reiasă că centrul de pregătire are sediul înregistrat și locul principal de desfășurare a activităților de instruire în România, precum și obiectul de activitate;
  b) manualul de organizare care să furnizeze informațiile relevante, semnificative, referitoare la resursele umane, facilitățile și echipamentele utilizate în procesul de instruire, inclusiv sistemul de asigurare a calității, pentru a detecta în mod eficient și oportun orice deficiență și a lua măsurile corective corespunzătoare;
  c) manualul de instruire care va conține detalii referitoare la cursurile și/sau activitățile de instruire specifice pe care centrul își propune să le desfășoare. Acestea vor specifica standardele, obiectivele și nivelurile de performanță în instruire pentru fiecare categorie și fază de instruire pe care cursanții trebuie să le îndeplinească;
  d) programele de instruire, pe categorii de personal instruit, și cursurile/activitățile de instruire propuse. Programele trebuie să conțină tematica, obiectivele, nivelurile de performanță ce se doresc a fi atinse, precum și numărul de ore de pregătire;
  e) dovada că dispune de resurse adecvate pentru activitățile de instruire propuse în funcție de tipul, volumul și complexitatea acestora.
  7.2.3.2. După înregistrarea solicitării de obținere a aprobării și aprobarea manualului de instruire, centrul de pregătire trebuie să fie auditat de autoritatea de certificare în scopul verificării conformității cu cerințele prezentei reglementări.7.2.3.3. În cazul în care rezultatele auditului sunt satisfăcătoare, autorizarea de funcționare este acordată inițial pentru o perioadă de 12 luni.7.2.3.4. Autoritatea de certificare trebuie să monitorizeze permanent standardele declarate în manualele de desfășurare a cursurilor, evidența pregătirii, documentația tehnică, materialele de curs, precum și orice alte materialele relevante, iar rezultatele monitorizării trebuie să fie înscrise într-un raport de evaluare. Criteriile de evaluare în vederea autorizării și activitatea de monitorizare ulterioară trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile prezentei reglementări prin proceduri specifice.7.2.3.5. Orice modificare a condițiilor și criteriilor autorizate trebuie să fie comunicată autorității de certificare spre aprobare, înainte de implementarea acestor modificări.7.2.3.6. Prelungirea (revalidarea) autorizării poate fi acordată pentru o perioadă de până la maximum 36 de luni, dar nu mai puțin de 12 luni.7.2.3.7. Autorizarea este modificată, suspendată sau revocată de autoritatea de certificare în cazul în care autoritatea de certificare constată că cerințele și standardele din prezenta reglementare nu mai sunt respectate. Procesul de modificare, suspendare sau revocare se detaliază prin procedura de aplicare a prezentei reglementări.7.2.3.8. Un centru de pregătire autorizat poate încheia acorduri de colaborare cu alte instituții specializate în vederea instruirii sau poate utiliza și alte locuri și/sau facilități de pregătire decât cele pentru care a obținut autorizare, numai cu aprobarea autorității de certificare.
  7.2.4. Management și personal de instruire7.2.4.1. Structura organizatorică a centrului de pregătire trebuie să asigure supravegherea personalului de instruire, care deține calificările și experiența necesare pentru a garanta menținerea unor standarde ridicate de pregătire. Detalii privind structura managerială, indicând responsabilitățile individuale, trebuie să fie incluse în manualul de organizare.7.2.4.2. Un centru de pregătire trebuie să asigure permanent un număr adecvat de personal calificat corespunzător, din care cel puțin o persoană trebuie să fie angajată permanent cu responsabilități în ceea ce privește instruirea (responsabil cu instruirea generală).7.2.4.3. Raportul numărului total de cursanți la numărul de instructori, în afara responsabilului cu instruirea generală, trebuie să fie maximum 6:1 în cadrul unui curs. Numărul cursanților în activitățile de instruire practică sau care necesită un grad ridicat de supraveghere trebuie să fie maximum 12.7.2.4.4. Responsabilul cu instruirea generală (RIG) trebuie să aibă responsabilitatea generală asupra proceselor de instruire teoretică și practică, a integrării lor și asupra urmăririi progresului individual al cursanților și trebuie să dețină o experiență semnificativă în domeniul serviciilor meteorologice aeronautice și calități manageriale și să dețină sau să fi deținut o licență de meteorolog aeronautic.7.2.4.5. Instructorii pentru instruirea practică trebuie să dețină experiență operațională corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează și o pregătire didactică adecvată și să dețină o autorizație specială de Instructor OJT în termen de valabilitate.7.2.4.6. Instructorii pentru instruirea teoretică trebuie să dețină specializare corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează, o pregătire didactică adecvată și o autorizare în cadrul centrului de pregătire.7.2.4.7. Centrul de pregătire autorizat trebuie să păstreze, pe o perioadă de cel puțin 6 ani, următoarele date:
  a) detalii despre instruirea teoretică și practică a fiecărui cursant;
  b) rapoarte și evaluări individuale din partea instructorilor asupra progresului în procesul de instruire și rezultatele testărilor periodice efectuate;
  c) informații personale relevante (de exemplu: valabilitatea certificatului medical, calificări etc.).
  7.2.4.8. Formularele standard utilizate pentru înregistrarea și urmărirea pregătirii cursanților trebuie să fie specificate în manualul de instruire.
  7.3. Cursuri de pregătire7.3.1. Pregătirea personalului meteorologic aeronautic se diferențiază în două faze:
  a) pregătirea inițială;
  b) pregătirea de specialitate în vederea obținerii unui grad superior, pentru revalidarea licenței, obținerea unui nou tip de calificare și/sau grad sau autorizație specială, precum și pentru reînnoirea licenței și/sau reluarea activității.
  7.3.2. Cursurile de pregătire se aprobă în prealabil de către autoritatea de certificare ca parte a manualului de instruire.7.3.3. Desfășurarea cursurilor de pregătire se notifică către AACR cu minimum 30 de zile înaintea desfășurării acestora, în scopul organizării activității de supraveghere de către AACR. Notificarea trebuie să specifice minimum următoarele:
  a) denumirea, scopul și obiectivele cursului de pregătire, în conformitate cu condițiile specifice privind cursul de pregătire;
  b) modalitățile de pregătire prin care urmează a fi îndeplinite obiectivele, în conformitate cu condițiile specifice privind cursul de pregătire;
  c) perioada, în conformitate cu condițiile specifice privind cursul de pregătire;
  d) lectorii și/sau instructorii implicați în procesul de pregătire.
  Lipsa notificării la termenul stabilit determină imposibilitatea supravegherii desfășurate de AACR și poate conduce la imposibilitatea recunoașterii de către AACR a pregătirii efectuate.
  7.3.4. Procedurile de evaluare trebuie să asigure că personalul aflat în pregătire cunoaște evoluția pregătirii, inclusiv acele zone unde o îmbunătățire este necesară, precum și obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească în scopul încheierii cu succes a cursului.7.3.5. Cursurile trebuie revizuite cu regularitate de către organizația de pregătire, în scopul de a se asigura că pregătirea în baza lor îndeplinește cerințele specificate în prezenta reglementare.7.3.6. Orice amendamente aduse cursurilor în urma proceselor de revizuire trebuie să fie documentate, cu precizarea modificărilor și justificărilor asociate, și să fie înaintate spre aprobare autorității de certificare.7.3.7. Autoritatea de certificare poate aproba și/sau recunoaște și cursurile de pregătire desfășurate în străinătate la organizații de pregătire. Acestea trebuie aprobate și/sau recunoscute în prealabil de autoritatea de certificare și trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de pregătire în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
  7.4. Pregătirea inițială7.4.1. Cursul pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician stagiar trebuie să se desfășoare după cum urmează:
  a) durata pregătirii trebuie să fie de o lună pregătire teoretică;
  b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să facă dovada că au fost selectate în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerințelor de pregătire în matematică și fizică, prevăzute în documentele OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii aeronautici tehnicieni și detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;
  c) cerințele privind disciplinele de pregătire teoretică și bibliografia sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și sunt detaliate prin proceduri specifice.
  7.4.2. Cursul pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist stagiar trebuie să se desfășoare după cum urmează:
  a) durata pregătirii trebuie să fie de două luni pregătire teoretică;
  b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să facă dovada că au fost selectate în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerințelor de pregătire în matematică, fizica atmosferei și meteorologie dinamică, prevăzute în documentele
  OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii aeronautici prognoziști și detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;

  c) cerințele privind disciplinele de pregătire teoretică și bibliografia sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și sunt detaliate prin proceduri specifice.
  7.5. Pregătirea de specialitate7.5.1. Pregătirea în vederea obținerii unui grad superior în cadrul aceleiași calificări7.5.1.1. Cursurile pentru obținerea gradului II trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:
  a) durata pregătirii trebuie să fie de 3 luni pregătire practică în cazul unui meteorolog aeronautic tehnician și, respectiv, de 6 luni pregătire practică și teoretică în cazul unui meteorolog aeronautic prognozist;
  b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate;
  c) cerințele privind pregătirea sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și sunt detaliate prin proceduri specifice.
  7.5.1.2. Cursurile pentru obținerea gradului I trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:
  a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum 20 de zile lucrătoare și include atât pregătire teoretică, cât și pregătire practică;
  b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic gradul II în termen de valabilitate;
  c) cerințele privind pregătirea sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și sunt detaliate prin proceduri specifice.
  7.5.2. Pregătirea în vederea revalidării licenței
  Durata pregătirii trebuie să fie de minimum 10 zile lucrătoare și include atât pregătire teoretică, cât și pregătire practică. Cerințele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice.
  7.5.3. Pregătirea în vederea reînnoirii licenței
  Cerințele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice, în funcție de perioada de întrerupere a activității operaționale, tipul activităților desfășurate și unitatea unde își desfășoară activitatea, fără a depăși însă conținutul programului de pregătire pentru obținerea calificării/gradului deținute/deținut la momentul întreruperii.
  7.5.4. Pregătirea în vederea obținerii și revalidării autorizației de instructor OJT
  Cerințele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice și trebuie să țină seama de competențele specifice necesare în domeniul metodologiei instruirii, organizării procesului de instruire, tehnicilor OJT și tehnicilor de evaluare a competenței.
  7.5.5. Pregătirea în vederea obținerii și revalidării autorizației pentru activități de climatologie aeronautică (CLA)
  Cerințele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice și trebuie să țină seama de cunoștințele specifice necesare în domeniul activităților de climatologie aeronautică, în conformitate cu cerințele OMM.
  7.5.6. Pregătirea în vederea trecerii de la un tip de calificare la altul
  Durata pregătirii și cerințele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia și conținutul pregătirii practice trebuie să fie stabilite de organizația de pregătire și trebuie să țină seama de cunoștințele teoretice și practice deținute în cadrul calificării anterioare.
  7.5.7. Pregătirea în vederea mutării la un alt tip de unitate meteorologică aeronautică
  Durata pregătirii și cerințele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia și conținutul pregătirii practice trebuie să fie stabilite de organizația de pregătire și trebuie să țină seama de cunoștințele teoretice și practice deținute prin autorizația de la unitatea anterioară.


  Capitolul 8 Organizarea examinărilor8.1. Generalități8.1.1. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să transmită autorității de certificare solicitările individuale ale personalului din cadrul unităților meteorologice aeronautice, însoțite de dovada îndeplinirii condițiilor specifice calificării/gradului solicitate/solicitat și dovada achitării tarifelor corespunzătoare, cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înaintea datei sesiunii de evaluare programate preliminar. Formularele specifice utilizate pentru solicitările individuale se emit de autoritatea de certificare prin proceduri specifice.8.1.2. Autoritatea de certificare organizează sesiuni de examinare în funcție de solicitările care îi sunt adresate în acest scop de furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică. Solicitările se transmit de furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică la fiecare sfârșit de an pentru anul următor și cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de sfârșitul anului. Autoritatea de certificare transmite furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor, o planificare preliminară a sesiunilor de evaluare pe care le va organiza în cursul anului următor. Autoritatea de certificare își rezervă dreptul de a modifica și de a comunica furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, data exactă a sesiunilor de examinare.8.1.3. Modul concret prin care autoritatea de certificare organizează examinările se stabilește prin proceduri specifice.8.2. Examinări teoretice8.2.1. Examinarea teoretică se efectuează în scris în cadrul sesiunilor de examinare stabilite de autoritatea de certificare. Disciplinele de examinare teoretică sunt corespunzătoare fiecărui tip de calificare/grad și țin seama de etapele de acordare a prerogativelor, respectiv obținerea calificării/gradului, revalidarea licenței și/sau reînnoirea licenței. Subiectele de examinare trebuie să fie prezentate sub formă de pachete de chestionare.8.2.2. Autoritatea de certificare stabilește și autorizează, prin proceduri specifice, personalul de specialitate pentru a desfășura examinările teoretice care sunt cerute, în scopul de a se asigura că solicitanții sau deținătorii de licențe MA sunt competenți și că îndeplinesc cerințele aplicabile prevăzute în prezenta reglementare.8.2.3. Disciplinele pentru examinarea teoretică sunt următoarele:8.2.3.1. pentru meteorologul aeronautic tehnician stagiar:
  a) meteorologie aeronautică și sinoptică (inclusiv climatologie locală);
  b) instrucțiuni, instrumente și metode pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;
  c) cunoștințe aeronautice;
  d) limba engleză;
  8.2.3.2. pentru meteorologul aeronautic tehnician gradul II:8.2.3.2.1. pentru obținerea și reînnoirea calificării:
  a) meteorologie sinoptică și aeronautică (inclusiv climatologie locală);
  b) instrucțiuni, instrumente și metode pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;
  c) cunoștințe aeronautice;
  d) limba engleză;
  8.2.3.2.2. pentru revalidarea licenței:
  a) instrucțiuni pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;
  b) instrumente și metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice;
  c) limba engleză;
  8.2.3.3. pentru meteorologul aeronautic tehnician gradul I:8.2.3.3.1. pentru obținerea și reînnoirea calificării:
  a) meteorologie aeronautică;
  b) instrucțiuni, instrumente și metode pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;
  c) utilizarea datelor de teledetecție în activitățile specifice de meteorologie aeronautică;
  d) cunoștințe aeronautice;
  e) limba engleză;
  8.2.3.3.2. pentru revalidarea licenței:
  a) instrucțiuni, instrumente și metode pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;
  b) utilizarea datelor de teledetecție în activitățile specifice de meteorologie aeronautică;
  c) limba engleză;
  8.2.3.4. pentru meteorologul aeronautic prognozist stagiar:
  a) meteorologie sinoptică și aeronautică (inclusiv climatologie locală);
  b) reglementări și coduri meteorologice aeronautice;
  c) cunoștințe aeronautice;
  d) limba engleză;
  8.2.3.5. pentru meteorologul aeronautic prognozist gradul II:8.2.3.5.1. pentru obținerea și reînnoirea calificării:
  a) meteorologie sinoptică și aeronautică (inclusiv climatologie locală);
  b) reglementări și coduri meteorologice aeronautice;
  c) utilizarea tehnicilor de teledetecție și a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
  d) cunoștințe aeronautice;
  e) limba engleză;
  8.2.3.5.2. pentru revalidarea licenței:
  a) reglementări și coduri meteorologice aeronautice;
  b) utilizarea tehnicilor de teledetecție și a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
  c) limba engleză;
  8.2.3.6. pentru meteorologul aeronautic prognozist gradul I:8.2.3.6.1. pentru obținerea și reînnoirea calificării:
  a) utilizarea tehnicilor de teledetecție și a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
  b) meteorologie aeronautică și sinoptică (inclusiv climatologie zonală);
  c) reglementări și coduri meteorologice aeronautice;
  d) cunoștințe aeronautice;
  e) limba engleză;
  8.2.3.6.2. pentru revalidarea licenței:
  a) reglementări și coduri meteorologice aeronautice;
  b) utilizarea tehnicilor de teledetecție și a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
  c) limba engleză;
  8.2.3.7. pentru instructorul OJT:8.2.3.7.1. pentru obținerea și reînnoirea autorizației:
  a) metodologia instruirii și organizarea procesului de instruire;
  b) tehnici OJT și criterii de apreciere;
  8.2.3.7.2. pentru revalidarea autorizației:– tehnici OJT și criterii de apreciere;
  8.2.3.8. pentru activități de climatologie aeronautică (CLA):8.2.3.8.1. pentru obținerea autorizației:
  a) climatologie aeronautică;
  b) metodologia întocmirii tabelelor și rezumatelor climatologice de aerodrom;
  8.2.3.8.2. pentru revalidarea autorizației:– metodologia întocmirii tabelelor și rezumatelor climatologice de aerodrom.
  8.2.4. Schimbarea calificării:8.2.4.1. de la calificarea MA prognozist la calificarea MA tehnician:
  a) instrucțiuni pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;
  b) instrumente și metode pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;
  8.2.4.2. de la calificarea MA tehnician la calificarea MA prognozist stagiar:
  a) meteorologie sinoptică și aeronautică, inclusiv climatologie aeronautică (locală);
  c) reglementări și coduri meteorologice aeronautice;
  d) cunoștințe aeronautice;
  e) limba engleză.
  8.2.5. Tematica, bibliografia și documentația de referință pentru examenele teoretice trebuie să fie stabilite de autoritatea de certificare prin proceduri specifice.8.2.6. Personalul de meteorologie aeronautică este examinat în limba română. Personalul de meteorologie aeronautică de altă cetățenie decât cea română poate fi examinat în limba engleză, la cererea acestuia.8.2.7. Nota minimă pentru promovarea examenului la fiecare disciplină este 7,00 din 10,00.8.2.8. În cazul examinării în vederea obținerii calificării/gradului, dacă nu este obținută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă se efectuează după cel puțin două săptămâni de la prima sesiune de examinare.8.2.9. În cazul examinării în vederea revalidării licenței, dacă nu este obținută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă trebuie să se efectueze după cel puțin două săptămâni de la prima sesiune de examinare.8.2.10. În cazul în care nu se promovează prima reexaminare, reexaminarea la disciplina respectivă trebuie să se efectueze după cel puțin o lună. Solicitantul trebuie să urmeze un curs de pregătire teoretică cu o durată de cel puțin două săptămâni, aprobat de autoritatea de certificare. Prezentarea la o a doua reexaminare trebuie să fie făcută numai pe baza unui act doveditor al absolvirii acestui curs. În cazul nepromovării celei de-a doua reexaminări, reexaminarea trebuie să se efectueze după cel puțin 6 luni de la data ultimei reexaminări. Pentru reluarea privilegiilor asociate licenței, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele specifice reînnoirii licenței.8.2.11. Dacă, în cazul examinării în vederea obținerii calificării/gradului, numărul disciplinelor nepromovate este de două sau mai multe sau în cazul în care nu se promovează prima reexaminare, reexaminarea la disciplinele respective trebuie să se efectueze după cel puțin o lună de la prima sesiune de examinare, respectiv de la ultima sesiune de reexaminare.8.2.12. Valabilitatea examenului teoretic la disciplinele promovate este de 6 luni. Dacă în acest interval de timp au loc reexaminări la disciplinele nepromovate, rezultatele la disciplinele promovate rămân valabile.
  8.3. Examinări practice8.3.1. Examinările practice se desfășoară în cadrul aceleiași sesiuni în care se desfășoară și examinările teoretice și ulterior acestora. Examinarea practică se efectuează doar în cazul promovării examinării teoretice. Examinarea practică corespunde fiecărui tip de calificare/grad în parte și ține seama de etapele de acordare a competenței, respectiv obținerea calificării/gradului și/sau reînnoirea licenței. Examinarea practică trebuie să urmărească aspectele activității operaționale specifice desfășurate, referitoare la modul de aplicare corectă a cunoștințelor teoretice și abilităților practice dobândite, a procedurilor și instrucțiunilor specifice de lucru și altor documente aplicabile.8.3.2. Rezultatul examinărilor practice se face prin „admis/respins“. Rezultatul examinării practice și elementele verificate trebuie să fie înscrise pe formulare stabilite de autoritatea de certificare prin proceduri specifice.8.3.3. În cazul în care solicitantul este declarat respins la examinarea practică, acesta trebuie să parcurgă sub supravegherea unui instructor OJT un program de pregătire practică la unitatea meteorologică aeronautică unde funcționează. La sfârșitul perioadei de pregătire practică astfel desfășurate, solicitantul poate fi reexaminat. În cazul în care solicitantul este declarat respins, reexaminarea trebuie să se efectueze după cel puțin 6 luni de la data ultimei reexaminări. Pentru reluarea privilegiilor asociate licenței, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele specifice reînnoirii licenței.8.4. Încheierea examinării8.4.1. Evidența și păstrarea rezultatelor individuale ale examinărilor teoretice și practice trebuie să fie efectuate de autoritatea de certificare pe formulare stabilite de autoritatea de certificare prin proceduri specifice. Rezultatele examinărilor sunt consemnate de examinatorii autorizați sub semnătură proprie.8.4.2. Rezultatele finale ale examinărilor teoretice și/sau practice, tipul calificărilor/gradelor acordate și valabilitatea acestora, confirmarea revalidării licenței și autorizației de unitate sunt consemnate în procese-verbale întocmite de autoritatea de certificare.8.4.3. În cazul în care nu sunt înaintate către autoritatea de certificare toate documentele necesare menționate, neprezentarea la examene din motive obiective a unor solicitanți și/sau nerespectarea termenului de solicitare a examinării anterior expirării perioadei de valabilitate conduc la imposibilitatea susținerii examenelor la datele prevăzute sau solicitate, iar autoritatea de certificare trebuie să stabilească proceduri specifice pentru astfel de situații.8.4.4. Contestațiile candidaților trebuie să fie adresate în scris autorității de certificare, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.8.4.5. Contestațiile sunt analizate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii acestora, de o comisie numită în acest scop de autoritatea de certificare. În urma analizei, rezultatele sunt definitive și sunt comunicate în scris, în maximum două zile lucrătoare, solicitanților în cauză.


  Capitolul 9 Administrarea sistemului de certificare a personalului meteorologic aeronautic9.1. Generalități9.1.1. Administrarea licențelor este procesul prin care autoritatea de certificare trebuie să se asigure că licențele de meteorolog aeronautic stagiar și de meteorolog aeronautic sunt emise și menținute în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare. Autoritatea de certificare trebuie să mențină evidențele la zi și cronologice privind licențele, inclusiv datele personale, precum și experiența și calificările la data curentă și deținute anterior, autorizările speciale asociate licențelor și autorizările de unitate ale deținătorilor licențelor de meteorolog aeronautic și meteorolog aeronautic stagiar.9.1.2. Autoritatea de certificare este singura care are dreptul de a emite, revalida, modifica, reînnoi, suspenda sau revoca, după caz, licențele de meteorolog aeronautic sau de meteorolog aeronautic stagiar.9.2. Formatul și conținutul licenței9.2.1. Licența de meteorolog aeronautic stagiar trebuie să conțină minimum următoarele informații:
  a) statul emitent al licenței;
  b) titlul licenței;
  c) numărul unic de identificare al licenței;
  d) numele și prenumele titularului;
  e) data și locul nașterii titularului;
  f) domiciliul titularului;
  g) naționalitatea titularului;
  h) semnătura titularului;
  i) denumirea autorității de certificare;
  j) calificarea asociată licenței pentru care se efectuează pregătirea;
  k) termenul de valabilitate a privilegiilor;
  l) semnătura reprezentantului legal al autorității de certificare emitente și data emiterii;
  m) ștampila autorității de certificare emitente;
  n) mențiuni referitoare la limitări și privilegii.
  9.2.2. Licența de meteorolog aeronautic trebuie să conțină minimum următoarele informații:
  a) statul emitent al licenței;
  b) titlul licenței;
  c) numărul unic de identificare al licenței;
  d) numele și prenumele titularului;
  e) data și locul nașterii titularului;
  f) domiciliul titularului;
  g) naționalitatea titularului;
  h) semnătura titularului;
  i) denumirea autorității de certificare;
  j) calificarea/gradul și/sau autorizațiile asociate licenței;
  k) termenul de valabilitate a calificărilor/gradelor și/sau autorizațiilor asociate licenței;
  l) semnătura reprezentantului legal al autorității de certificare emitente și data emiterii;
  m) ștampila/sigiliul autorității de certificare emitente;
  n) mențiuni referitoare la limitări și privilegii.
  9.2.3. Numerele licențelor MA și MA stagiar se alocă printrun sistem de asociere clară a fiecăruia dintre aceste numere cu deținătorul individual de licență. Sistemul trebuie să asigure un număr de identificare unic pentru fiecare deținător de licență și să prevină duplicarea accidentală.9.2.4. Înscrisurile în licențe se efectuează în limba română și în limba engleză. Hârtia sau orice alt material folosit pentru licență trebuie să prevină sau să facă vizibile orice deteriorări sau ștersături. Orice înscrisuri sau radieri în formularul licenței trebuie să fie în mod clar autorizate și efectuate de autoritatea de certificare. Sub sancțiunea revocării licenței, este interzisă alterarea acesteia prin modificări, adăugări sau ștersături.9.2.5. Tipul de format al licențelor MA stagiar și MA se emite de autoritatea de certificare în conformitate cu anexa la prezenta reglementare.9.2.6. Licența de meteorolog aeronautic stagiar sau licența de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate este un document nominal pe care titularul trebuie să îl păstreze asupra lui pe toată durata desfășurării activității operaționale în cadrul unității meteorologice aeronautice pentru care deține autorizație și aceasta trebuie să fie însoțită de certificatul medical și psihologic în termen de valabilitate.9.2.7. Orice modificare a datelor personale ale titularului de licență prevăzute la paragrafele 9.2.1 și 9.2.2 se aduce la cunoștința autorității de certificare de către acesta în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării în documentele de identitate.9.2.8. În cazul pierderii, furtului sau distrugerii, autoritatea de certificare eliberează, la cerere, un duplicat al licenței. Pentru obținerea duplicatului, solicitantul trebuie să depună la autoritatea de certificare următoarele documente:
  a) formularul de cerere stabilit de autoritatea de certificare prin proceduri specifice, completat corespunzător;
  b) declarație pe propria răspundere a pierderii, furtului, distrugerii, conform modelului stabilit de autoritatea de certificare prin proceduri specifice sau, după caz, documentului care atestă modificarea datelor personale;
  c) dovada achitării tarifului duplicatului licenței.
  9.2.9. Furnizorul serviciilor meteorologice aeronautice trebuie să notifice autoritatea de certificare asupra oricăror situații de întrerupere a activității operaționale a personalului meteorologic aeronautic, pentru o perioadă cumulată mai mare de 6 luni pe parcursul perioadei de valabilitate a licenței, precum și la reluarea activității operaționale.9.2.10. Autoritatea de certificare trebuie să țină evidența tuturor datelor înscrise în licență, precum și a valabilității certificatului medical.
  9.3. Suspendarea și revocarea licenței9.3.1. Suspendarea licenței se dispune și se ia în evidență de autoritatea de certificare în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile de deținere a licenței prevăzute de prezenta reglementare.9.3.2. Licența de MA poate fi suspendată în următoarele cazuri:
  a) pe perioada cercetării/investigației operaționale referitoare la elemente care pot avea impact asupra activităților sau pe perioada cercetărilor impuse de procedurile aplicabile atunci când a avut loc un incident aeronautic;
  b) pe perioada indisponibilității medicale, pentru motive care impun reevaluarea aptitudinilor medicale în vederea reluării activității;
  c) în cazul întreruperii activității operaționale în cadrul termenului de valabilitate a licenței sau a autorizației deținute pentru o perioadă cumulată mai mare de 6 luni, cu excepția perioadelor de concediu legal și/sau a parcurgerii programelor de pregătire.
  Cu excepția cazului prevăzut la paragraful 9.3.2 lit. c), suspendarea se dispune pe o perioadă de cel mult 6 luni.
  9.3.3. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să notifice autoritatea de certificare asupra oricăror situații de neîndeplinire a condițiilor de deținere a licenței de personalul meteorologic aeronautic, în termen de 3 zile de la data apariției situației respective.9.3.4. Constatarea unui caz de suspendare se consemnează într-un raport, aprobat de reprezentantul legal al autorității de certificare, care stă la baza deciziei de suspendare. Decizia de suspendare se comunică titularului licenței și furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii ei. Decizia de suspendare a licenței poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.9.3.5. După expirarea perioadei de suspendare, deținătorul licenței își poate relua activitatea în următoarele condiții:
  a) în cazul prevăzut la paragraful 9.3.2 lit. a), după cercetarea/investigarea operațională referitoare la elemente care pot avea impact asupra activităților sau pe perioada cercetărilor impuse de procedurile aplicabile atunci când a avut loc un incident aeronautic grav sau un accident aeronautic, la propunerea furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică;
  b) după încheierea indisponibilității medicale, pentru motive care impun reevaluarea aptitudinilor medicale în vederea reluării activității, în baza certificatului de aptitudine medicală, la propunerea furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică;
  c) în cazul prevăzut la paragraful 9.3.2 lit. c), în urma parcurgerii programului de pregătire și a promovării examinării efectuate de autoritatea de certificare.
  9.3.6. Autoritatea de certificare revocă licențele acordate în următoarele condiții:
  a) în cazul în care împotriva meteorologului aeronautic au fost luate măsuri cu caracter penal sau administrativ sau acesta a fost condamnat definitiv pentru fapte care sunt incompatibile cu activitatea în domeniul serviciilor de navigație aeriană sau în cazul în care, în urma investigațiilor aferente unui incident aeronautic grav sau accident aeronautic, s-a determinat că principala cauză a constituit-o activitatea meteorologului aeronautic;
  b) alterarea prin modificări, adăugiri sau ștersături a formularului licenței;
  c) în cazul în care meteorologul aeronautic a fost declarat inapt medical definitiv;
  d) la propunerea furnizorului de servicii meteorologice aeronautice, pentru abateri grave în desfășurarea activității operaționale;
  e) în cazul incompetenței profesionale demonstrate prin nepromovarea succesivă de trei ori a examinării în vederea reînnoirii licenței MA, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
  9.4. Achitarea serviciilor
  Tarifarea serviciilor prestate de autoritatea de certificare trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările în vigoare. Achitarea serviciilor de licențiere trebuie să fie efectuată la data depunerii cererii/solicitării în cauză.


  Capitolul 10 Dispoziții tranzitorii10.1. Echivalarea licențelor10.1.1. Licențele MA și MA stagiar emise în conformitate cu Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET „Licențierea personalului meteorologic aeronautic“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 351/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 12 mai 2016, se consideră conforme cu prezenta reglementare și se vor preschimba în licențe MA corespunzătoare prin decizie a directorului general al AACR.10.1.2. Preschimbarea licenței emise în conformitate cu Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET „Licențierea personalului meteorologic aeronautic“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 351/2016, aflată în termen de valabilitate, se va efectua la termenul de revalidare, în conformitate cu prezenta reglementare.10.2. Pregătirea efectuată în conformitate cu Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET „Licențierea personalului meteorologic aeronautic“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 351/2016, încheiată înainte de data intrării în vigoare a prezentei reglementări, se consideră conformă cu prezenta reglementare.10.3. Anexa la prezenta reglementare este parte integrantă a acestei reglementări și prezintă noul format al licenței de meteorolog aeronautic, cu explicațiile detaliate ale câmpurilor ce se regăsesc în acest format.


  ANEXĂ

  Formatul*) licenței de meteorolog aeronautic și meteorolog aeronautic stagiar
  *) Formatul este reprodus în facsimil.
  Explicații ale câmpurilor: