METODOLOGIA DE CALCUL din 6 iunie 2006
al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 iunie 2006
  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor pe care contribuabilii trebuie să le declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.


  Articolul 2

  Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.


  Articolul 3

  Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizaţi în text este cea prevăzută în anexa la prezenta metodologie.


  Capitolul II
  Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 4

  Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice sau persoane juridice, care nu au calitatea de colector şi/sau valorificator, autorizaţi în condiţiile legii.


  Articolul 5

  Obligaţia de a calcula, reţine, declara şi vira la Fondul pentru mediu contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deşeuri metalice feroase şi neferoase revine operatorilor economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi în condiţiile legii.


  Articolul 6

  Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase se reţine prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu.


  Articolul 7

  Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane juridice, către operatorii economici valorificatori, autorizaţi în condiţiile legii, se face pe bază de factură, cu evidenţierea distinctă şi cu reţinerea contribuţiei de 3%.


  Articolul 8

  Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice, către operatorii economici colectori, autorizaţi în condiţiile legii, se face pe bază de adeverinţă de primire şi plată la achitarea în numerar a sumei cuvenite vânzătorului de deşeuri, reţinându-se contribuţia de 3%.


  Articolul 9

  Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.


  Articolul 10

  (1) În cazul în care operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi în condiţiile legii, devin deţinători de deşeuri metalice feroase şi neferoase prin activitatea de dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe sau obiecte de inventar proprii ori devenite proprii prin achiziţie, au obligaţia, în cazul vânzării acestora, de a plăti contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu.
  (2) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase din luna precedentă dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, înmulţită cu cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase vândută.
  (3) În cazul în care operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi în condiţiile legii, nu pot stabili preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase pentru luna precedentă dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.


  Articolul 11

  Contribuţia la Fondul pentru mediu, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.


  Articolul 12

  În aplicarea prevederilor cap. II, semnificaţia termenilor utilizaţi este prezentată la pct. 6 şi 14 din anexa la prezenta metodologie.


  Capitolul III
  Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 13

  Operatorii economici utilizatori de surse fixe şi/sau mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.


  Secţiunea I Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse mobile

  Autovehicule

  Articolul 14

  În cazul operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă, calculul taxelor la Fondul pentru mediu prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se efectuează în funcţie de tipul de combustibil şi de tipul sursei mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă.


  Articolul 15

  (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă - autoturisme şi alte autovehicule - se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x Val,
  unde:
  T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);
  Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
  (2) Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de la surse mobile se calculează după următoarea formulă:
  Q = f x V,
  unde:
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;
  f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant în funcţie de tipul de combustibil şi de tipul de sursă mobilă, exprimat în kg/litru de combustibil;
  V - cantitatea de combustibil, exprimată în litri.


  Articolul 16

  Factorii de emisie "f" utilizaţi pentru calcularea cantităţilor de poluanţi emise în atmosferă de la sursele mobile sunt următorii:
  1. pentru surse mobile care utilizează benzină:
  a) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (non Euro):
  f = 0,0242 kg NOx/litru benzină;
  f = 0,0002 kg SO(2)/litru benzină;
  f = 0,0000038 kg plumb/litru benzină;
  f = 0,0000015 kg poluanţi organici persistenţi/litru benzină;
  f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;
  b) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (Euro):
  f = 0,0026 kg NOx/litru benzină;
  f = 0,0002 kg SO(2)/litru benzină;
  f = 0,0000038 kg plumb/litru benzină;
  f = 0,0000015 kg poluanţi organici persistenţi/litru benzină;
  f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;
  c) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere):
  f = 0,0315 kg NOx/litru benzină;
  f = 0,0002 kg SO(2)/litru benzină;
  f = 0,0000038 kg plumb/litru benzină;
  f = 0,0000015 kg poluanţi organici persistenţi/litru benzină;
  f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;
  2. pentru surse mobile care utilizează motorină:
  a) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (non Euro):
  f = 0,0132 kg NOx/litru motorină;
  f = 0,0006 kg SO(2)/litru motorină;
  f = 0,0063 kg pulberi/litru motorină;
  f = 0,0000028 kg poluanţi organici persistenţi/litru motorină;
  f = 0,000000008 kg cadmiu/litru motorină;
  b) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (Euro):
  f = 0,0115 kg NOx/litru motorină;
  f = 0,0006 kg SO(2)/litru motorină;
  f = 0,0011 kg pulberi/litru motorină;
  f = 0,0000028 kg poluanţi organici persistenţi/litru motorină;
  f = 0,000000008 kg cadmiu/litru motorină;
  c) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (non Euro):
  f = 0,0338 kg NOx/litru motorină;
  f = 0,0006 kg SO(2)/litru motorină;
  f = 0,0056 kg pulberi/litru motorină;
  f = 0,0000028 kg poluanţi organici persistenţi/litru benzină;
  f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;
  d) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (Euro):
  f = 0,0182 kg NOx/litru motorină;
  f = 0,0006 kg SO(2)/litru motorină;
  f = 0,0008 kg pulberi/litru motorină;
  f = 0,0000028 kg poluanţi organici persistenţi/litru benzină;
  f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;
  3. pentru surse mobile care utilizează GPL:
  a) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (non Euro):
  f = 0,0189 kg NOx/litru GPL;
  b) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (Euro):
  f = 0,0014 kg NOx/litru GPL.
  Locomotive şi automotoare


  Articolul 17

  (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă - locomotive şi automotoare - se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x Val,
  unde:
  T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată potrivit formulei prevăzute la alin. (2);
  Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
  (2) Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de la surse mobile - locomotive şi automotoare - se calculează după următoarea formulă:
  Q = f x V,
  unde:
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;
  f - factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil diesel;
  V - cantitatea de combustibil diesel Euro, exprimată în kilograme.


  Articolul 18

  Factorii de emisie "f" utilizaţi pentru calcularea cantităţilor de poluanţi emise în atmosferă de la surse mobile - locomotive şi automotoare - sunt următorii:
  f = 0,0396 kg NOx/kg combustibil diesel;
  f = 0,0007 kg SO(2)/kg combustibil diesel;
  f = 0,00458 kg pulberi/litru motorină;
  f = 0,00000332 kg poluanţi organici persistenţi/litru motorină;
  f = 0,00000000001 kg cadmiu/kg combustibil diesel.
  Aeronave


  Articolul 19

  (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă - aeronave - se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x Val,
  unde:
  T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);
  Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
  (2) Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de la surse mobile - aeronave - se calculează după următoarea formulă:
  Q = f x V,
  unde:
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;
  f - factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil;
  V - cantitatea de combustibil, exprimată în kilograme.
  (3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecţia mediului, în baza metodologiei existente EEA/EMEP/CORINAIR.
  Nave


  Articolul 20

  (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă - nave - se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x Val,
  unde:
  T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);
  Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
  (2) Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de la surse mobile - nave - se calculează după următoarea formulă:
  Q = f x V,
  unde:
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;
  f - factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil;
  V - cantitatea de combustibil, exprimată în kilograme.
  (3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecţia mediului, în baza metodologiei existente EEA/EMEP/CORINAIR.


  Articolul 21

  Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la sursele mobile, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se declară şi se plătesc semestrial, până la data de 25 a primei luni din semestrul următor pentru semestrul precedent.


  Secţiunea a II-a Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse fixe


  Articolul 22

  În cazul operatorilor economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi au înregistrări ale măsurătorilor efectuate recunoscute de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x V,
  unde:
  T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;
  V - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.


  Articolul 23

  (1) Pentru operatorii economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x Val,
  unde:
  T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);
  Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
  (2) Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de la surse staţionare se calculează după următoarea formulă:
  Q = f x A,
  unde:
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme;
  f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcţie de proces;
  A - cantitatea de combustibil, materii prime şi materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcţie de tipul de proces.
  (3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecţia mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.
  (4) Factorul de emisie "f" stabilit de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecţia mediului poate fi revizuit în funcţie de intervenţiile asupra instalaţiei şi/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care acesta a fost stabilit.
  (5) În cazul existenţei unor diferende între operatorul economic şi autoritatea publică locală pentru protecţia mediului, referitor la factorul de emisie "f", acesta se validează de către o terţă parte, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM - Bucureşti sau de un alt institut cu competenţă în acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.


  Articolul 24

  Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la sursele fixe, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se declară şi se plătesc lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.


  Articolul 25

  (1) În cazul utilizării de către operatorii economici a deşeurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare într-un proces tehnologic, în proporţie de cel puţin 50% din cantitatea totală de materii prime secundare folosite, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă nu se datorează.
  (2) Dovada folosirii în procesul tehnologic a deşeurilor industriale reciclabile se face cu documentele de provenienţă ale acestora, documente privind consumul acestora şi fişa tehnologică a produselor obţinute.


  Articolul 26

  În aplicarea prevederilor cap. III, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prezentate la pct. 9, 12a), 20, 21, 22-22.1 şi 22.2 din anexa la prezenta metodologie.


  Capitolul IV
  Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 27

  Operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxele, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.


  Articolul 28

  Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se datorează pentru acele terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile din categoriile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, şi numai după obţinerea autorizaţiei de mediu.


  Articolul 29

  Taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile se declară şi se plătesc anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, de către operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile.


  Articolul 30

  În aplicarea prevederilor cap. IV, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prezentate la pct. 6 din anexa la prezenta metodologie.


  Capitolul V
  Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 31

  Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, revine următorilor operatori economici responsabili:
  a) producătorii de bunuri ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite la ambalarea produselor lor;
  b) importatorii de bunuri ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare aferente produselor importate;
  c) operatorii economici care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;
  d) producătorii de ambalaje de desfacere, pentru ambalajele de desfacere;
  e) importatori de ambalaje de desfacere, pentru ambalajele de desfacere importate.


  Articolul 32

  (1) Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
  (2) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată pentru îndeplinirea obiectivului de valorificare se realizează prin 3 componente:
  a) cantitatea de deşeuri Q1 ce trebuie valorificată prin reciclarea fiecărui tip de material de ambalare pentru care sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 obiective minime de valorificare prin reciclare;
  b) cantitatea de deşeuri Q2 ce trebuie valorificată prin reciclare, suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), pentru îndeplinirea componentei de valorificare prin reciclare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cantitate ce se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material;
  c) cantitatea de deşeuri Q3 ce trebuie valorificată suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea obiectivului de valorificare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cantitate ce se poate realiza prin oricare metodă de valorificare sau prin incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material.
  (3) Obiectivul anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 se consideră îndeplinit numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate la alin. (2).
  (4) Taxa prevăzută la alin. (1) se plăteşte pe diferenţa dintre obiectivul anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje şi obiectivul efectiv realizat de operatorii economici responsabili.
  (5) Taxa prevăzută la alin. (1) se determină ca sumă a diferenţelor dintre cele 3 componente prevăzute la alin. (2) şi cantităţile corespunzătoare efectiv realizate, înmulţită cu 1 leu (RON), astfel:
  Taxa = ([Q1- Σqri] + [Q2-qr2] + [Q3-qv3]) x 1 leu (RON),
  unde:
  Q1 definit la alin. (2) lit. a) se calculează astfel:
  Q1 = ΣQi x Ri,
  unde:
  Qi = cantitatea introdusă pe piaţă din fiecare tip de material de ambalare pentru care sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 obiective minime de valorificare prin reciclare;
  Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru fiecare material de ambalare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005;
  Q2 definit la alin. (2) lit. b) se calculează astfel:
  Q2 = Qt x R-Q1,
  unde:
  Qt - cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piaţă;
  R - obiectivul de valorificare prin reciclare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005;
  Q3 definit la alin. (2) lit. c) se calculează astfel:
  Q3 = Qt x V-Q1-Q2,
  unde:
  V - obiectivul de valorificare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005;
  qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul pentru care în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 este prevăzut obiectiv minim de reciclare;
  qr2 - cantităţile valorificate efectiv prin reciclare din materialele pentru care în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 nu sunt prevăzute obiective minime de reciclare plus cantitatea valorificată prin reciclare peste obiectivul minim de reciclare din fiecare material pentru care în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 este prevăzut obiectiv minim de reciclare;
  qv3 - cantitatea totală valorificată efectiv prin orice altă metodă decât reciclarea sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie plus cantitatea totală reciclată peste obiectivul de valorificare prin reciclare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005.
  (6) Cantitatea valorificată peste obiectivul anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.


  Articolul 33

  (1) Obiectivul anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje se realizează în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, prin:
  a) valorificarea de către operatorii economici responsabili a deşeurilor de ambalaje generate şi a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piaţă;
  b) încredinţarea de către operatorii economici responsabili a deşeurilor de ambalaje generate şi a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piaţă, în baza unui contract, unui operator economic valorificator.
  (2) Operatorii economici responsabili trebuie să facă dovada preluării/colectării de pe piaţă a propriilor ambalaje.
  (3) Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje în mod individual trebuie să dovedească realizarea acestuia prin documente justificative din care să rezulte:
  a) situaţia privind deşeurile de ambalaje generate şi a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piaţa naţională pe tip de material;
  b) situaţia privind valorificarea deşeurilor de ambalaje/contractul încheiat cu un operator economic valorificator, în scopul îndeplinirii obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje;
  c) situaţia eliberată de către operatorul economic valorificator, prin care să se evidenţieze distinct cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, pe tip de material, dintre cele preluate de la operatorii economici responsabili, precum şi metoda de valorificare.
  (4) Operatorii economici responsabili sunt obligaţi să menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje.


  Articolul 34

  Operatorii economici responsabili, care au optat pentru realizarea în mod individual a obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, sunt obligaţi:
  a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională;
  b) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje generate, precum şi cantităţile de ambalaje preluate/colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate spre valorificare, exclusiv deşeurile de producţie;
  c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, diferenţa dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 ca obiectiv de valorificare anual şi obiectivul efectiv realizat;
  d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate şi/sau ambalajelor de desfacere introduse pe piaţa naţională, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005.


  Articolul 35

  Operatorii economici responsabili, care au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje prin transferul responsabilităţii, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, sunt obligaţi:
  a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională;
  b) să obţină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obiectivului anual de valorificare, pentru fiecare tip de material, situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate în numele lui, precum şi metoda de valorificare;
  c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, diferenţa dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 ca obiectiv de valorificare anual şi obiectivul efectiv realizat;
  d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate şi/sau ambalajelor de desfacere introduse pe piaţa naţională, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005.


  Articolul 36

  (1) În cazul în care operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje prin transferarea responsabilităţii, aceştia sunt obligaţi să raporteze operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilităţii numai cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională după data semnării contractului.
  (2) La data semnării contractului de transferare a responsabilităţii pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deşeurilor de ambalaje, operatorii economici responsabili nu trebuie să înregistreze obligaţii restante la bugetul Fondului pentru mediu în ceea ce priveşte taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.


  Articolul 37

  (1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi pus la dispoziţie contribuabililor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
  (2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro.
  (3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pe tip de material, cantităţile valorificate prin altă metodă de valorificare decât reciclarea şi cantităţile valorificate prin reciclare.


  Articolul 38

  În aplicarea prevederilor cap. V, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prezentate la pct. 1, 2, 7, 8, 13 şi 17 din anexa la prezenta metodologie.


  Capitolul VI
  Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 39

  Operatorii economici care introduc pe piaţă substanţe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora.


  Articolul 40

  Substanţele pentru care se datorează contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, marcate cu simbolul "N", şi sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor.


  Articolul 41

  (1) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu reprezintă valoarea de vânzare şi/sau valoarea de import al substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţă, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
  (2) Substanţele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu importate, inclusiv cele destinate utilizării/consumului propriu, se consideră introduse pe piaţă în momentul importului.
  (3) În cazul producătorilor interni, introducerea pe piaţă este acţiunea de a face disponibile, pentru prima dată, substanţele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, în vederea distribuirii şi/sau utilizării.


  Articolul 42

  Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se declară şi se plăteşte lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.


  Capitolul VII
  Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 43

  (1) În cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obţinute în urma exploatării, contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare şi se virează de către cumpărătorul operator economic care introduce masa lemnoasă într-un proces de prelucrare.
  (2) Masa lemnoasă pe picior prevăzută la alin. (1) se determină din actul de punere în valoare, astfel cum este el definit în art. 4 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se exprimă în metri cubi - mc - şi cuprinde sortimentele dimensionale G1+G2+G3+M1+M2 la răşinoase şi, respectiv, G1+G2+M1+M2+M3 la foioase.
  (3) Valoarea de vânzare a masei lemnoase pe picior, prevăzută la alin. (1), constituie bază de calcul pentru stabilirea contribuţiei de 1% la Fondul pentru mediu şi se calculează prin înmulţirea volumului total al sortimentelor dimensionale prevăzute la alin. (2) cu preţul exprimat în lei/mc, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu care a fost cumpărată masa lemnoasă respectivă.
  (4) Valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn brut obţinute în urma exploatării, prevăzută la alin. (1), exclusiv taxa pe valoarea adăugată, constituie bază de calcul pentru stabilirea contribuţiei de 1% la Fondul pentru mediu.
  (5) Pentru sortimentele de lemn brut obţinute în urma exploatării masei lemnoase pe picior de către cumpărătorul operator economic nu se datorează contribuţia pentru Fondul de mediu.


  Articolul 44

  Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se declară şi se plăteşte lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care operatorul economic a cumpărat masa lemnoasă pe picior şi/sau sortimentele de lemn brut obţinute în urma exploatării.


  Articolul 45

  Operatorul economic care cumpără în scopul prelucrării masă lemnoasă pe picior şi/sau sortimente de lemn brut obţinute în urma exploatării provenite din păduri certificate nu calculează şi nu plăteşte contribuţia la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.


  Articolul 46

  În aplicarea prevederilor cap. VII, semnificaţia termenilor utilizaţi este prezentată la pct. 10, 12 lit. b), 15, 16, 18 şi 19 din anexa la prezenta metodologie.


  Capitolul VIII
  Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 47

  Operatorii economici, producători şi importatori, care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, denumiţi în continuare operatori economici responsabili, au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu o taxă de 1 leu (RON)/kg de anvelopă introdusă pe piaţă.


  Articolul 48

  (1) Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaţă.
  (2) Plata se face pentru diferenţa dintre obiectivul anual de gestionare prevăzut de legislaţia în vigoare cu privire la gestionarea anvelopelor uzate şi obiectivul efectiv realizat de operatorul economic responsabil.
  (3) Obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate se poate realiza de operatorii economici responsabili, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilităţii către un operator economic, conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 49

  (1) Obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, prin:
  a) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse de operatorii economici responsabili pe piaţă în anul precedent şi prin reutilizarea, refolosirea ca atare, reşaparea, reciclarea şi/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantităţi de anvelope uzate colectate;
  b) încredinţarea de către operatorii economici responsabili a anvelopelor uzate preluate/colectate de pe piaţă, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refoloseşte ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică termoenergetic, după caz.
  (2) Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate, în mod individual, trebuie să dovedească realizarea acestuia prin orice documente justificative, din care să rezulte:
  a) situaţia privind gestionarea anvelopelor uzate preluate/colectate de pe piaţă;
  b) situaţia privind gestionarea anvelopelor uzate/ contractul de predare a anvelopelor uzate, încheiat cu o persoană juridică, în scopul îndeplinirii obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate;
  c) situaţia prin care să se evidenţieze distinct cantităţile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici responsabili, precum şi metoda utilizată.
  (3) Operatorii economici responsabili sunt obligaţi să menţioneze în documentele de însoţire a anvelopelor uzate dacă încredinţarea spre reutilizare, refolosire ca atare, reşapare, reciclare şi/sau valorificare termoenergetică a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate.


  Articolul 50

  Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea în mod individual a obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi:
  a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţă în anul precedent;
  b) să stabilească lunar cantităţile de anvelope preluate/colectate de pe piaţă şi încredinţate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică termoenergetic, după caz;
  c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, diferenţa dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 ca obiectiv de gestionare anual şi obiectivul efectiv realizat;
  d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaţă.


  Articolul 51

  Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi:
  a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţă în anul precedent;
  b) să obţină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate situaţia cantităţilor de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum şi metoda utilizată;
  c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, diferenţa dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 ca obiectiv de gestionare anual şi obiectivul efectiv realizat;
  d) să declare anual şi să plătească, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaţă.


  Articolul 52

  (1) În cazul în care operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilităţii, sunt obligaţi să raporteze operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilităţii numai cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piaţă după data semnării contractului.
  (2) La data semnării contractului de transferare a responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici responsabili nu trebuie să înregistreze obligaţii restante la Fondul pentru mediu în ceea ce priveşte taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.


  Articolul 53

  Cantitatea reutilizată, refolosită ca atare, reşapată, reciclată şi/sau valorificată termoenergetic peste obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.


  Articolul 54

  (1) Taxa pentru introducerea pe piaţă a anvelopelor noi şi/sau destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate, raportat la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piaţă în anul precedent, diminuată cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, şi taxa stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, respectiv 1 leu (RON)/kg.
  (2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:
  Taxa = [(Q x Ob) - Q(realizat)] x 1 leu (RON),
  unde:
  Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introdusă pe piaţă în anul precedent;
  Ob - obiectiv anual de gestionare a anvelopelor conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
  Q(realizat) - cantitatea de anvelope gestionate în anul de raportare.


  Articolul 55

  (1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi pus la dispoziţie contribuabililor în mod gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
  (2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu la adresa http://www.afm.ro.
  (3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile gestionate în perioada de raportare (cantităţile reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic).


  Articolul 56

  În aplicarea prevederilor cap. VIII, semnificaţia termenilor utilizaţi este prezentată la pct. 3, 4, 5 şi 11 din anexa la prezenta metodologie.


  Capitolul IX
  Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006

  Articolul 57

  (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3%, calculată din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare.
  (2) Contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.


  Anexa
  la metodologie
  SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI
  1. Ambalaj - definit conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005
  2. Ambalaj de desfacere - definit conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005
  3. Anvelope noi - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004
  4. Anvelope uzate - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004
  5. Anvelope uzate destinate reutilizării - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004
  6. Deşeu - definit conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000
  7. Deşeuri de ambalaje - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005
  8. Deşeuri de ambalaje generate - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005
  9. Emisie - definită conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005
  10. Masă lemnoasă pe picior - totalitatea arborilor pe picior al căror volum exprimat în mc a fost determinat în conformitate cu metodele de estimare în vigoare care constituie obiectul muncii în procesul de producţie al exploatării lemnului
  11. Obiectiv anual de gestionare a anvelopelor uzate - cantitatea de anvelope reutilizată, refolosită ca atare, reşapată, reciclată şi/sau valorificată termoenergetic, la nivelul obligaţiilor prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004
  12. Operator economic:
  a) persoană juridică care desfăşoară activităţi economice sau prestează servicii în scopul obţinerii de profit;
  b) persoană fizică sau persoană juridică autorizată, care exploatează masa lemnoasă pe picior sau, după caz, introduce sortimentele de lemn brut într-un proces de prelucrare.
  13. Operator economic valorificator - operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare prevăzute în anexa nr. II B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001
  14. Operator economic colector şi/sau valorificator de deşeuri metalice feroase şi neferoase - persoană fizică sau juridică, autorizată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare
  15. Pădure certificată - pădure pentru care un organism recunoscut pe plan internaţional şi abilitat în acest sens a emis certificatul care atestă gospodărirea durabilă a acesteia pe baza standardelor de certificare corespunzătoare unui sistem recunoscut la nivel mondial în domeniul gospodăririi durabile a pădurilor
  16. Proces de prelucrare a masei lemnoase - activitate desfăşurată de operatorul economic, prin care se obţin din lemnul brut obţinut în urma exploatării masei lemnoase pe picior produse destinate utilizării directe şi/sau introducerii în circuitul economic
  17. Reciclarea deşeurilor de ambalaje - definită conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005
  18. Sortiment de lemn brut - lemn rotund sau despicat, rezultat în procesul de exploatare forestieră, care corespunde prevederilor unui document tehnic normativ de calitate
  19. Sortimente de lemn de lucru - definite conform Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, cu modificările şi completările ulterioare:
  G 1 - lemn de lucru gros I - lemn apt pentru prelucrări industriale şi/sau construcţii, având diametrul la capătul subţire peste 34 cm în cazul răşinoaselor şi, respectiv, peste 40 cm în cazul foioaselor;
  G II - lemn de lucru gros II - lemn apt pentru prelucrări industriale şi/sau construcţii, având diametrul la capătul subţire cuprins între 24-34 cm în cazul răşinoaselor şi, respectiv, între 24-40 cm în cazul foioaselor;
  G III - lemn de lucru gros II - lemn de răşinoase apt pentru prelucrări industriale şi/sau construcţii, având diametrul la capătul subţire sub 24 cm;
  M I - lemn de lucru mijlociu I - lemn apt pentru prelucrări industriale şi/sau construcţii, având diametrul la capătul subţire cuprins între 14-20 cm în cazul răşinoaselor şi, respectiv, între 20-24 cm în cazul foioaselor;
  M II - lemn de lucru mijlociu II - lemn apt pentru prelucrări industriale şi/sau construcţii, având diametrul la capătul subţire cuprins între 14-20 cm în cazul răşinoaselor şi, respectiv, între 16-20 cm în cazul foioaselor;
  M III - lemn de lucru mijlociu III - lemn de foioase apt pentru prelucrări industriale şi/sau construcţii, având diametrul la capătul subţire cuprins între 12-16 cm.
  20. Surse fixe care generează emisii de poluanţi în atmosferă - construcţii, utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanţe poluante în atmosferă, precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând aceluiaşi operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW
  21. Surse mobile care generează emisii de poluanţi în atmosferă - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere internă. În această categorie nu se includ autovehiculele cu 2 sau 3 roţi sau asimilate acestora (mopede, motociclete, mototricicluri şi cvadricicluri)
  22. Încadrarea autovehiculelor în autovehicule nonEuro şi autovehicule euro
  22.1. Autovehicule nonEuro - acele autovehicule ale căror emisii poluante, determinate la omologare, nu se încadrează în valorile prevăzute pentru nivelurile de emisii poluante, denumite generic Euro.
  22.2. Autovehicule Euro - acele autovehicule ale căror emisii poluante, determinate la omologare, se încadrează în valorile prevăzute pentru unul dintre nivelurile de emisii poluante, denumite generic Euro (1, 2, 3, 4 sau 5).
  Încadrarea în nivelul de emisii poluante se face pe baza decodificării ultimelor două caractere (al patrusprezecelea şi al cincisprezecelea caracter) ale numărului de omologare înscris în rubrica nr. 5 din cartea de identitate a vehiculului (CIV) sau în rubrica nr. 10 din certificatul de înmatriculare al acestuia.
  Exemplu: CIV:
  5 Numărul de omologare/ AODA110011I9104/1986
  Anul fabricaţiei
  În cazul autovehiculelor nonEuro, ultimele două caractere ale numărului de omologare sunt numerice (de la 01 la 12).
  În cazul autovehiculelor Euro, ultimele două caractere ale numărului de omologare sunt alfanumerice (de exemplu, E1, R1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3, D3, E3, R3, E4, R4, R5, T1, T2).
  -----------