ORDIN nr. 3.247 din 14 februarie 2017
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
  în temeiul art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia minorităţi, Direcţia generală buget-finanţe, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Bucureşti, 14 februarie 2017.
  Nr. 3.247.

  Anexa 1

  CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
  pentru anul şcolar 2017-2018
  *Font 8*
  ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Data-limită/Perioada│ Evenimentul │
  ├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Pregătirea înscrierii în învăţământul primar │
  ├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2017 │Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus,│
  │ │respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de │
  │ │învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul │
  │ │inspectoratului şcolar │
  │ │Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul │
  │ │acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru │
  │ │unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care │
  │ │permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare│
  │ │din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de│
  │ │învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în │
  │ │consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului "Şcoala după│
  │ │şcoală", fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la │
  │ │clasa pregătitoare │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2017 │Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor│
  │ │solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia │
  │ │de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar │
  │ │2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin │
  │ │Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea │
  │ │dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în │
  │ │conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în │
  │ │învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 prevăzută în anexa │
  │ │nr. 2 la ordin │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2017 │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor│
  │ │specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma │
  │ │consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, │
  │ │consiliu reprezentativ al părinţilor - avizate, din punctul de vedere │
  │ │al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul │
  │ │de administraţie al unităţii de învăţământ │
  │ │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei │
  │ │documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de │
  │ │departajare │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23 februarie- │Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară │
  │2 martie 2017 │activitate specifică clasei pregătitoare, a unei "Zile a porţilor │
  │ │deschise", zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot │
  │ │vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot │
  │ │purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această│
  │ │activitate │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23 februarie- │Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor │
  │2 martie 2017 │pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care│
  │ │vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017-2018, în învăţământul primar │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie- │Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor │
  │14 martie 2017 │pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar │
  │ │pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, │
  │ │prevede această evaluare │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie- │Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a │
  │14 martie 2017 │copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16 martie 2017 │Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă │
  │ │educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă │
  │ │Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul │
  │ │evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul │
  │ │Bucureşti către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere│
  │ │a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană/a municipiului │
  │ │Bucureşti) │
  ├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare │
  ├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 februarie 2017 │Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar│
  │ │şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor-tip de │
  │ │înscriere în învăţământul primar │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │27 februarie- │Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la │
  │16 martie 2017 │care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. │
  │ │Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care │
  │ │solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 │
  │ │(luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta) │
  │ │Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii │
  │ │care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială │
  ├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare │
  ├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │17 martie 2017 │Procesarea de către comisia naţională de înscriere a copiilor în │
  │ │învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, │
  │ │cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de │
  │ │circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în │
  │ │cererea-tip de înscriere │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18-21 martie 2017 │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor │
  │ │din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a │
  │ │cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de │
  │ │învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. │
  │ │Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de │
  │ │înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor │
  │ │generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de│
  │ │administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în│
  │ │această fază │
  │ │Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru│
  │ │candidaţii admişi în această fază │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 martie 2017 │Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu │
  │ │ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de │
  │ │circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o│
  │ │altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au │
  │ │fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază │
  │ │opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22-23 martie 2017 │Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului │
  │ │şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a │
  │ │numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după │
  │ │prima etapă │
  ├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare │
  ├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23 martie 2017 │Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul │
  │ │inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe │
  │ │locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar │
  │ │Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/│
  │ │a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de │
  │ │repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24 martie- │Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de │
  │30 martie 2017 │învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate │
  │ │pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost │
  │ │cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu│
  │ │au participat la prima etapă │
  │ │Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată │
  │ │pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31 martie- │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de │
  │5 aprilie 2017 │înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de │
  │ │inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice│
  │ │de departajare, în limita locurilor disponibile │
  │ │Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de │
  │ │înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6 aprilie 2017 │Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale │
  │ │copiilor înscrişi în clasa pregătitoare │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │7-13 aprilie 2017 │Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor│
  │ │părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de │
  │ │învăţământ │
  │ │Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei situaţii │
  │ │referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu │
  │ │prioritate, interesul educaţional al copilului │
  └────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2

  METODOLOGIE 14/02/2017