NORME METODOLOGICE din 28 martie 2011de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a debitelor și creanțelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă și ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum și ai fondurilor de la bugetul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011 Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 66 din 28 martie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 235 din 4 aprilie 2011.


  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice reglementează mecanismul de compensare de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, a debitelor și creanțelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă și ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală (denumite în continuare FEGA și FEADR), precum și ai fondurilor de la bugetul de stat.


  Articolul 2

  În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  a) ordonanță semnifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare;
  b) sprijin financiar reprezintă contribuția financiară a Comunității Europene, prefinanțare, sprijin financiar aferent FEGA, cofinanțare publică, astfel cum acești termeni sunt definiți în art. 2 alin. (2) lit. a)-d) din ordonanță;
  c) creanțele beneficiarului semnifică sprijinul financiar cuvenit acestuia, în temeiul angajamentelor legale încheiate cu APIA;
  d) creanțe bugetare principale semnifică debitele datorate de beneficiar, exclusiv dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere, stabilite conform reglementărilor în vigoare, rezultate din derularea de către APIA a schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate prin FEGA și FEADR;
  e) creanțe bugetare accesorii semnifică dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere, aferente creanțelor bugetare principale, stabilite conform reglementărilor în vigoare, rezultate din derularea de către APIA a schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate prin FEGA și FEADR;
  f) angajament legal reprezintă cererea de sprijin financiar depusă de beneficiarii formelor de sprijin financiar implementate de către APIA, care a fost aprobată și introdusă pe listele de plată, precum și contractele încheiate de către aceștia cu APIA, conform prevederilor regulamentelor Comisiei Europene prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) din ordonanță.


  Articolul 3
  (1) Creanțele bugetare se sting prin compensare cu creanțele beneficiarului respectiv, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), creanțele bugetare rezultate din activitatea de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe și din activitatea de promovare a vinurilor în țări terțe, asigurate cu garanții suficiente, nu sunt supuse prezentelor norme metodologice.(3) Compensarea se face din oficiu, înainte de efectuarea oricărei plăți aferente sprijinului financiar acordat, numai pentru creanțele reciproce, constatate de către APIA față de beneficiarii sprijinului financiar, rezultate în mod direct din derularea formelor de sprijin pentru implementarea cărora este responsabilă, după adaptarea sistemului informatic al acesteia, dar nu mai târziu de 1 iulie 2011.
  (la 21-04-2011, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 89 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 21 aprilie 2011 )


  Articolul 4
  (1) Dacă un beneficiar înregistrează mai multe creanțe bugetare aferente aceluiași fond, iar suma cuvenită acestuia nu acoperă cuantumul total al sumei datorate, stingerea creanțelor se va efectua, de drept, în următoarea ordine:
  a) creanțe bugetare principale sau creanțe bugetare accesorii, în ordinea vechimii;
  b) creanțele bugetare cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului.
  (2) Vechimea creanțelor bugetare se stabilește astfel:
  a) în funcție de data scadentă, în cazul creanțelor bugetare principale;
  b) în funcție de data comunicării actului administrativ prin care sunt stabilite, în cazul creanțelor bugetare accesorii.
  (3) Creanțele bugetare prevăzute la art. 1 vor fi compensate cu creanțele beneficiarului aferente aceluiași fond, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate creanțele bugetare aferente celorlalte fonduri, în mod proporțional.


  Articolul 5
  (1) În cazul creanțelor prevăzute la art. 1, care se sting prin compensare, se datorează majorări, dobânzi sau penalități de întârziere până la data stingerii inclusiv.(2) Data stingerii prin compensare a creanțelor bugetare este data întocmirii notei de compensare și înregistrării operației de compensare în evidențele APIA.


  Articolul 6
  (1) APIA va înștiința debitorul cu privire la efectuarea compensării.(2) Modelul de înștiințare este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Articolul 7
  (1) Solicitarea de fonduri, conform reglementărilor în vigoare, se va face după efectuarea compensării.(2) Solicitarea de fonduri va fi însoțită de situația centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite acestora, pentru fiecare schemă de sprijin în parte, însoțită de situația centralizată a notelor de compensare a creanțelor bugetare.(3) Modelul situației centralizate a notelor de compensare a creanțelor bugetare este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice
  Model de înștiințare a debitorului
  cu privire la efectuarea compensării
  Aprobat/Data
  Director general,
  .................
  Semnătura - L.S.
  NOTĂ
  privind compensarea debitelor
  Nr. ....../...............
  În temeiul art. 33^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se compensează creanțele scadente și neachitate de către:– Numele și prenumele/Denumirea debitorului ...................– Domiciliul fiscal ...........................................– Cod de identificare fiscală*) ...............................
  Compensarea s-a efectuat din oficiu, în baza Procesului-verbal de constatare a debitului nr. ......../................., întocmit de către .................., și a Deciziei de plată/Notei de avans/Certificatului de plată nr. ........../..................., întocmită/întocmit de către ...................
  Obligații care se sting prin compensare
  Tipul documentului Numărul documentului Data documentului Fond Schema/Măsura Valoarea - lei - Rest de încasare/ plată - lei -
  Proces-verbal de constatare debit
  Creanțe accesorii
  TOTAL:
  Decizia de plată/Nota de avans/Certificatul de plată
  TOTAL:

  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la organul de soluționare competent, în conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiași act normativ.
  Director general adjunct,
  ..........................
  Director economic,
  ..................
  Întocmit Verificat Aprobat
  ......... .......... ........

  Anexa nr. 2

  la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
  a notelor de compensare a creanțelor bugetare

  Nr. crt.

  Fond

  Schema sau măsura/ Cod bugetar

  Suma autorizată - lei/euro -

  Suma reținută pentru compensare*)

  Rest de plată în urma compensării

   

   

   

  lei

  euro

  lei

  euro

  lei

  euro

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Notă *) Detalii privind debitele recuperate prin compensare.

  Nr. crt.

  Fond

  Schema sau măsura/ Cod bugetar

  Valoarea debitelor recuperate prin compensare

   

   

   

  - lei -

  - euro -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Director general,
  ..................
  Director general adjunct,
  ..........................
  Director economic,
  ..................
  Aprobat
  --------
  Șef serviciu

  .............
  Verificat
  ----------
  ............

  Întocmit
  ---------
  .........

  ----