DECIZIE nr. 470 din 17 mai 2007
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin.(2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 25 iunie 2007  Ioan Vida - preşedinte
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Ninosu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Şerban Viorel Stănoiu - judecător
  Ion Tiucă - procuror
  Marieta Safta - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Andco" - S.R.L. din comuna Adunaţi în Dosarul nr. 5.143/2006 al Judecătoriei Ploieşti.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 137D/2007, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cala" - S.A. din Târgu-Mureş în Dosarul nr. 3.209/320/2006 (nr. în format vechi 10.245/8.314/2006) al Judecătoriei Târgu-Mureş.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Curtea, având în vedere obiectul excepţiei de neconstituţionalitate invocate în Dosarele nr. 117D/2007 şi nr. 137D/2006, pune în discuţie, din oficiu, conexarea dosarelor.
  Reprezentantul Ministerului Public apreciază că sunt întrunite condiţiile conexării.
  Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 137D/2007 la Dosarul nr. 117D/2007, care a fost primul înregistrat.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, arătând că prevederile legale criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate de autorii excepţiei.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 15 septembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 5.143/2006, Judecătoria Ploieşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, invocată de Societatea Comercială "Andco" - S.R.L. din comuna Adunaţi în dosarul menţionat.
  Prin Încheierea din 19 ianuarie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 3.209/320/2006 (nr. în format vechi 10.245/8.314/2006), Judecătoria Târgu-Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, invocată de Societatea Comercială "Cala" - S.A. din Târgu-Mureş în dosarul menţionat.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, similară în cele două dosare, se susţine, în esenţă, că textele de lege criticate sunt neconstituţionale întrucât nu permit o examinare profundă a pretenţiilor care fac obiectul judecăţii şi îi favorizează pe creditori, ale căror cereri se soluţionează doar pe baza înscrisurilor depuse, în detrimentul debitorilor, care sunt limitaţi în dreptul lor de a se apăra. Totodată, se susţine că aceleaşi prevederi legale exclud posibilitatea de a administra probe pe fond, chiar şi în privinţa obligaţiilor asumate prin contracte sinalagmatice, fapt ce poate conduce la efectuarea unei plăţi nedatorate şi, astfel, la încălcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Constituţie. În opinia autorilor excepţiei, limitarea dreptului părţilor de a-şi dovedi susţinerile la proba cu înscrisuri nu poate fi justificată prin caracterul de procedură specială şi accelerată a somaţiei de plată. În sfârşit, se mai susţine că procedura somaţiei de plată aduce limitări dreptului debitorului de a exercita căile de atac permise de dreptul comun, deşi nu subzistă vreuna dintre situaţiile limitative prevăzute de art. 53 din Constituţie.
  Judecătoria Ploieşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate.
  Judecătoria Târgu-Mureş consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile legale criticate fiind, în opinia instanţei, constituţionale.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, referindu-se şi la jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale în materie.
  Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se invocă şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la aceleaşi prevederi legale.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  În legătură cu obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că, deşi prin Încheierea din 15 septembrie 2006, Judecătoria Ploieşti a sesizat Curtea Constituţională cu neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 1 şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, în realitate critica autoarei excepţiei, Societatea Comercială "Andco" - S.R.L., referitoare la art.1 din ordonanţă, priveşte doar primul alineat al acestuia, iar nu întregul articol.
  Aşa fiind, Curtea urmează să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Textele de lege criticate au următorul cuprins:
  - Art. 1 alin. (1): "Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.";
  - Art. 4 alin. (2) şi (4): "(2) În toate cazurile, pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată. [ ... ]
  (4) În citaţie se va face menţiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfăţişare debitorul poate să depună întâmpinare, precum şi actele ce pot contribui la soluţionarea cererii.".
  Prevederile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 16 referitoare la Egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justiţie, ale art. 44 care statuează cu privire la Dreptul de proprietate privată, ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, ale art. 126 referitoare la Instanţele judecătoreşti şi ale art. 135 privind Economia. Totodată, sunt invocate şi prevederile art. 6 paragraful 1 teza întâi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care se referă la dreptul la un proces echitabil.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată a mai fost supusă controlului de constituţionalitate, atât în ansamblul ei, cât şi prin examinarea separată a dispoziţiilor sale, prin raportare la aceleaşi norme constituţionale invocate şi în prezenta cauză.
  Astfel, de exemplu, prin deciziile nr. 109 din 13 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 5 martie 2007, nr. 153 din 23 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 10 martie 2006, şi nr. 25 din 12 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006, Curtea a statuat, pentru argumentele acolo reţinute, că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 nu încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1), art. 20, 21, art. 24 alin. (1), art. 44, art. 53 alin. (2) şi ale art. 126 alin. (2) şi nici pe cele ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, răspunzând, cu acele prilejuri, unor critici similare celor formulate în prezenta cauză.
  Prin urmare, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa Curţii în materie, soluţia şi considerentele ce au stat la baza deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în această cauză.
  În ceea ce priveşte critica aceloraşi texte de lege în raport de prevederile art. 135 din Constituţie, se constată că este neîntemeiată, întrucât acestea sunt în concordanţă cu normele constituţionale ce consacră economia bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
  Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Andco" - S.R.L. din comuna Adunaţi în Dosarul nr. 5.143/2006 al Judecătoriei Ploieşti şi de Societatea Comercială "Cala" - S.A. din Târgu-Mureş în Dosarul nr. 3.209/320/2006 (nr. în format vechi 10.245/8.314/2006) al Judecătoriei Târgu-Mureş.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 mai 2007.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Marieta Safta
  ________