ORDIN nr. 3.493 din 13 decembrie 2007
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 21 decembrie 2007  Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul 3

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  p. Ministrul justiţiei,
  Gheorghe Mocuţa,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 decembrie 2007.
  Nr. 3.493/C.


  Anexa
  REGULAMENT
  privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a
  concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general,
  director general adjunct şi director de direcţie în cadrul
  Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
  precum şi de director de unitate penitenciară

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentul regulament stabileşte condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară.


  Articolul 2

  Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară se aprobă de:
  a) ministrul justiţiei, pentru postul de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  b) ministrul justiţiei, pentru posturile de director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, director de direcţie şi director de unitate penitenciară, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


  Articolul 3

  (1) Data şi locul desfăşurării concursului, numărul şi denumirea posturilor vacante, condiţiile de participare, actele necesare înscrierii şi data limită pentru depunerea acestora, probele şi bibliografia de concurs, datele de contact, precum şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin afişare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului, la sediile Ministerului Justiţiei şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi prin publicare pe paginile web ale acestora.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1), data şi locul desfăşurării concursului, numărul şi denumirea posturilor vacante, probele de concurs şi indicarea sursei de unde se pot obţine informaţii suplimentare în legătură cu concursul se publică şi în cel puţin un cotidian central.
  (3) În cazul în care, din motive obiective, se modifică data sau locul desfăşurării concursului, se va publică un nou anunţ prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu cel puţin 3 zile înainte de data susţinerii primei probe de concurs.


  Capitolul II Probele de concurs şi stabilirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor


  Articolul 4

  (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în:
  a) testarea psihologică;
  b) selectarea dosarelor de înscriere, sub aspectul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs;
  c) interviul pentru susţinerea proiectului de management şi testarea aptitudinilor manageriale;
  d) examinarea cunoştinţelor teoretice.
  (2) Proiectul de management prevăzut la alin. (1) lit. c) se întocmeşte pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul unităţii pentru care candidează. Proiectul va avea maximum 5.000 de cuvinte, se vor utiliza font Arial Narrow 12 şi spaţiere la 1,5 rânduri. Structura proiectului este la alegerea candidatului.


  Articolul 5

  (1) În funcţie de specificul posturilor, ministrul justiţiei stabileşte, prin ordin, următoarele comisii de concurs:
  a) comisia de selecţie a dosarelor şi examinare a cunoştinţelor teoretice;
  b) comisia de interviu pentru susţinerea proiectului de management şi testarea aptitudinilor manageriale;
  c) comisia de soluţionare a contestaţiilor la probele prevăzute al art. 4 alin. (1) lit. b), c) şi d).
  (2) Fiecare comisie este formată din preşedinte, membri şi secretar, după cum urmează:
  a) comisia de selecţionare a dosarelor şi examinare a cunoştinţelor teoretice:

      - preşedinţe - un secretar de stat sau o persoană desemnată de
                     ministrul justiţiei;
      - membri: - un reprezentant al Administraţiei Naţionale a
                     Penitenciarelor;
                   - un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
      - secretar - un funcţionar public cu statut special din cadrul
                     Direcţiei management resurse umane din Administraţia
                     Naţională a Penitenciarelor;
  b) comisia de interviu pentru susţinerea proiectului de management şi testarea aptitudinilor manageriale:

      - preşedinţe - un secretar de stat sau o persoană desemnată de
                     ministrul justiţiei;
      - membri: - un specialist în management;
                   - un psiholog;
                   - 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a
                     Penitenciarelor;
      - secretar - un funcţionar public cu statut special din cadrul
                     Direcţiei management resurse umane din Administraţia
                     Naţională a Penitenciarelor;
  c) comisia de soluţionare a contestaţiilor:

      - preşedinţe - un secretar de stat sau o persoană desemnată de
                     ministrul justiţiei;
      - membri: - un reprezentant al Administraţiei Naţionale a
                     Penitenciarelor;
                   - un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
      - secretar - un funcţionar public cu statut special din cadrul
                     Direcţiei management resurse umane din Administraţia
                     Naţională a Penitenciarelor.
  (3) O persoaneă nu poate face parte decât dintr-o singură comisie dintre comisiile menţionate la alin. (1), în cadrul aceluiaşi concurs.
  (4) Din comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot face parte acele persoane care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţii înscrişi la concurs.
  (5) Fiecare membru al comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează după numirea sa prin ordin o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că:
  a) nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4);
  b) va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
  (6) Membrii comisiilor de concurs prevăzute la alin. (1), persoanele responsabile de organizarea concursului, precum şi alte persoane implicate în organizarea concursului vor fi retribuite pentru munca depusă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.


  Capitolul III Condiţiile de participare la concurs şi conţinutul dosarului de înscriere


  Articolul 6

  (1) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de director general, director general adjunct şi director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Candidaţii care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:
  a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  b) să aibă o vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere;
  c) să aibă o vechime într-o funcţie de conducere prevăzută cu studii superioare de minimum 6 luni sau să exercite o funcţie de conducere prevăzută cu studii superioare în momentul înscrierii la concurs, dovedită cu documente oficiale;
  d) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani la data organizării concursului.
  (3) În vederea participării la concurs, în termen de 25 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, candidaţii depun la compartimentul de resurse umane al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dosarul de candidat şi proiectul de management.


  Articolul 7

  (1) Dosarul de candidat va conţine în mod obligatoriu:
  - cererea de înscriere la concurs, cu o singură opţiune;
  - curriculum vitae (model european);
  - copii ale actelor de stare civilă;
  - copia livretului militar, unde este cazul;
  - copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după caz;
  - copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste funcţiile ocupate şi vechimea în muncă;
  - cazierul judiciar;
  - fişa medicală (înmânată, la înscriere, de către medicul şef al unităţii organizatoare) concluzionată de medicul şef al unităţii şi avizată de medicul de medicina muncii (pentru personalul contractual şi magistraţi);
  - adeverinţa medicală eliberată de medicul unităţii, din care să reiasă ca este apt medical pentru a ocupa funcţia pentru care candidează (pentru candidaţii ofiţeri din sistemul administraţiei penitenciare);
  - declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  - declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;
  - declaraţia pe propria răspundere că nu a obţinut în ultimele 6 luni avizul "respins" la o examinare psihologică pentru o funcţie din cadrul sistemului penitenciar;
  - alte documente care atestă îndeplinirea cerinţelor specifice postului scos la concurs, după caz.
  (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către compartimentul resurse umane.
  (3) Cuantumul taxei de concurs se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
  (4) După expirarea perioadei de înscriere, în termen de 5 zile lucrătoare, dosarele candidaţilor, numerotate şi opisate, sunt înaintate comisiei de concurs.


  Capitolul IV Desfăşurarea concursului


  Secţiunea 1 Susţinerea testării psihologice


  Articolul 8

  (1) Testarea psihologică este obligatorie pentru toţi candidaţii şi se efectuează de către specialişti din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
  (2) Candidaţii declaraţi "respinşi" la testarea psihologică vor fi eliminaţi din concurs.
  (3) Rezultatul testării psihologice nu poate fi contestat.


  Secţiunea a 2-a Selectarea dosarelor de înscriere


  Articolul 9

  (1) Comisia de selecţie a dosarelor şi examinare a cunoştinţelor teoretice, în 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea anunţului, selectează dosarele candidaţilor înscrişi, verificând îndeplinirea condiţiilor cerute în anunţ.
  (2) Rezultatul selectării va fi consemnat într-un proces-verbal cu aprecierea "admis" sau "respins" şi se afişează în maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de verificare a dosarelor, după caz, pe paginile web ale Ministerului Justiţiei şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la sediile acestora, de către secretarul comisiei. Aprecierea "respins" elimină candidatul de la susţinerea celorlalte probe.
  (3) Rezultatul probei de selectare a dosarelor poate fi contestat în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Soluţionarea contestaţiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.


  Secţiunea a 3-a Susţinerea interviului pentru proiectul de management şi testarea aptitudinilor manageriale


  Articolul 10

  (1) La interviu se prezintă doar candidaţii care au fost declaraţi "admişi" la proba de selecţie a dosarelor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba selectării dosarelor, şi se finalizează în maximum 5 zile lucrătoare.
  (2) În cadrul acestei probe candidaţii vor fi verificaţi şi evaluaţi cu privire la aptitudinile manageriale necesare ocupării funcţiei pentru care candidează.
  (3) Interviul se va înregistra audio, cu acordul candidatului. În lipsa acordului, întrebările şi răspunsurile se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de acesta, de membrii comisiei şi de candidat.
  (4) Comisia stabileşte planul interviului pentru proiectul de management specific funcţiei de conducere şi pentru testarea aptitudinilor manageriale, pe baza căruia îl evaluează pe candidat.
  (5) Proiectul de management şi testarea aptitudinilor manageriale se notează cu note de la 0 la 10. Comisia stabileşte notarea pentru fiecare criteriu de evaluare a proiectului şi a aptitudinilor manageriale.
  (6) Pe baza criteriilor de evaluare, fiecare membru al comisiei notează candidatul care susţine proba. Notele sunt trecute în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiei. Nota finală acordată pentru fiecare candidat se obţine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
  (7) În urma susţinerii probei interviului pentru proiectul de management şi testarea aptitudinilor manageriale candidatul va fi declarat "admis" dacă a obţinut minimum nota 7 (şapte).
  (8) Baremul de notare a probei se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în ziua următoare susţinerii probei.


  Articolul 11

  (1) După finalizarea interviului, rezultatele obţinute de către candidaţi se consemnează într-un proces-verbal, în ordinea descrescătoare a notelor. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
  (2) Rezultatele interviului se afişează conform art. 9 alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei.


  Articolul 12

  Rezultatul interviului poate fi contestat în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.


  Articolul 13

  (1) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la compartimentul de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. La primirea contestaţiilor, persoana din cadrul secretariatului care efectuează înregistrarea va consemna data şi ora depunerii acestora şi va semna, după care le va preda imediat, pe bază de condică, secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  (2) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor comisia de soluţionare a contestaţiilor se întruneşte şi desfăşoară următoarele activităţi:
  - verifică dacă contestaţiile au fost depuse în termenul de două zile lucrătoare; contestaţiile depuse după expirarea termenului sunt respinse;
  - verifică dacă aspectele contestate au legătură cu proba susţinerii interviului şi se referă numai la candidatul care a formulat contestaţia, cele care nu îndeplinesc aceste condiţii fiind respinse;
  - reevaluează proiectele de management şi testarea aptitudinilor manageriale, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de comisia de concurs şi a înregistrării audio sau a anexei la procesul-verbal, conform procedurii prevăzute la art. 10.


  Articolul 14

  (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
  a) respinge contestaţia în situaţia în care nota obţinută la reevaluare este mai mică sau egală cu nota iniţială acordată de comisia de concurs;
  b) admite contestaţia în situaţia în care nota obţinută la reevaluare este mai mare decât nota iniţială acordată de comisia de concurs.
  (2) Nota obţinută în cazul admiterii contestaţiei este nota finală obţinută de candidat la proba interviului. În situaţia respingerii contestaţiei rămâne valabilă, ca notă finală, nota acordată iniţial de către comisia de concurs.
  (3) Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.


  Articolul 15

  Rezultatele la contestaţiile depuse se consemnează într-un proces-verbal şi se afişează conform art. 9 alin. (2), imediat după soluţionarea acestora, fără a depăşi termenul de două zile lucrătoare.


  Secţiunea a 4-a Proba scrisă


  Articolul 16

  (1) La proba scrisă se prezintă doar candidaţii care au fost declaraţi "admişi" la proba interviului. Proba scrisă se susţine în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba susţinută anterior. Proba scrisă se finalizează în cel mult 5 zile lucrătoare.
  (2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări.
  (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi cu specificul funcţiilor pentru care se organizează concursul.
  (4) Modalitatea de testare în cadrul probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice este tip sinteză sau întrebări deschise.
  (5) Comisia are obligaţia de a elabora minimum 3 variante de subiecte pentru proba scrisă.
  (6) Fiecare variantă cu subiectele de concurs este introdusă într-un plic sigilat şi semnat de toţi membrii comisiei de examinare cu cel puţin două ore înainte de desfăşurarea probei scrise.
  (7) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este stabilit de comisia de examinare şi nu poate depăşi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.
  (8) Plicul cu subiectele de concurs este ales dintre cele 3 plicuri cu variante de subiecte şi deschis de către un candidat.
  Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua susţinerii probei scrise.
  (9) Comisia constituită conform art. 5 alin. (2) lit. a), după stabilirea subiectelor, întocmeşte baremul de corectare, care se afişează la sediul instituţiei organizatoare în ziua următoare susţinerii probei scrise.


  Articolul 17

  (1) Cu cel puţin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia se va afişa repartizarea pe săli a candidaţilor.
  (2) Înaintea începerii probei, preşedintele comisiei de selecţie a dosarelor şi examinare a cunoştinţelor teoretice îi instruieşte pe membrii comisiei şi pe supraveghetori, în privinţa prevederilor prezentului regulament, referitor la susţinerea probei scrise, a repartizării candidaţilor pe săli, precum şi a atribuţiilor fiecăruia.
  (3) Supraveghetorii la susţinerea probei scrise sunt desemnaţi prin decizie de zi pe unitate şi trebuie să fie persoane de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă.
  (4) La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de celelalte documente ale concursului, în dosarul de concurs.


  Articolul 18

  (1) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a documentelor care atestă identitatea, potrivit legii, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. După efectuarea apelului nominal al candidaţilor şi verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, până la predarea lucrării scrise. Pe listă se menţionează prezenţa fiecărui candidat.
  (2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc de comunicare la distanţă, computere personale, PDA-uri etc.
  (3) Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale şi mijloace de comunicare la distanţă interzise în sălile de examen duce la eliminarea din sală a candidatului de către preşedintele comisiei de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
  (4) Înainte de începerea probei scrise, comisia va prezenta candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foile de redactare a lucrării primite, ulterior fiind secretizate. Candidaţii se aşază câte unul în bancă, conform ordinii din listele afişate.
  (5) Situaţiile în care sunt eliminaţi candidaţii din sala de concurs se consemnează în procesul-verbal întocmit cu ocazia desfăşurării acestei probe, fiind evidenţiate motivele acestor măsuri.


  Articolul 19

  (1) După comunicarea subiectelor este interzis accesul în sala de concurs al candidaţilor sau al oricărei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs, observatorilor şi persoanelor care asigură supravegherea desfăşurării probei. Ieşirea din sală a candidaţilor atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care aceştia pot fi însoţiţi de una dintre persoanele care asigură supravegherea.
  (2) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sancţionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, cei care asigură supravegherea îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de concurs, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă".
  (3) Lucrarea scrisă va fi redactată, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în colţul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui de către candidat, în colţul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se va aplica ştampila unităţii organizatoare a concursului. Se va putea folosi numai cerneală sau pix cu mină de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie tipizate, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.
  (4) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv foaia cu subiectele primită şi ciorna la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul special întocmit în acest sens. Candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea supraveghetorilor, iar supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire.


  Articolul 20

  (1) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală anulează pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli de hârtie tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează, se semnează de supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.
  (2) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidaţii sunt obligaţii să predea lucrarea scrisă în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Cinci candidaţi vor fi prezenţi, obligatoriu, în sală până la predarea ultimei lucrări. Dacă la concurs s-au înscris mai puţin de 5 candidaţi, aceştia vor rămâne în sală până la predarea ultimei lucrări.
  (3) Preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei de concurs, după predarea lucrărilor scrise, în prezenţa candidaţilor rămaşi în sală, verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, amestecă lucrările scrise şi le numerotează. Comisia depozitează lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru susţinerea probei scrise, în spaţiul destinat corectării, care va fi asigurat şi sigilat de către preşedinte.
  (4) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se distrug după o lună de la finalizarea probei scrise, acest lucru consemnându-se într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei, care se păstrează la unitatea unde se desfăşoară concursul.


  Articolul 21

  (1) Proba scrisă se notează cu note de la 0 la 10. Nu se acordă notă din oficiu. Comisia stabileşte nota acordată pentru fiecare subiect în parte. Suma totală a notelor acordate pentru fiecare subiect este 10.
  (2) Pe baza baremului de corectare, fiecare membru al comisiei de concurs corectează lucrările sigilate, acordând note, care sunt trecute în borderoul de notare, acesta fiind semnat pe fiecare filă de membrii comisiei de concurs. Nota finală acordată la proba scrisă fiecărui candidat se obţine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
  (3) După corectare şi notare, lucrările scrise se desigilează.
  (4) În urma susţinerii probei scrise, va fi declarat "admis" candidatul care a obţinut minimum nota 7 (şapte).


  Articolul 22

  (1) Rezultatele obţinute de către candidaţi la proba scrisă se consemnează într-un proces-verbal, în ordinea descrescătoare a notelor. Procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
  (2) Rezultatele obţinute la proba scrisă se afişează conform art. 9 alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data începerii acestei probe.


  Articolul 23

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.


  Articolul 24

  (1) Contestaţiile la proba scrisă se depun şi se înregistrează la instituţia organizatoare. La primirea contestaţiilor, persoana din cadrul compartimentului secretariat care efectuează înregistrarea va consemna data şi ora depunerii acestora şi va semna, după care le va preda imediat, pe bază de condică, secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  (2) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor comisia de soluţionare a contestaţiilor:
  a) verifică dacă contestaţiile au fost depuse în termenul de două zile lucrătoare, cele depuse după expirarea termenului fiind respinse;
  b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu proba scrisă şi se referă numai la lucrarea candidatului care a formulat contestaţia, cele care nu îndeplinesc aceste condiţii fiind respinse;
  c) recorectează lucrările, pe baza baremului de corectare, conform procedurii prevăzute la art. 21 alin. (2).
  (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se resigilează.


  Articolul 25

  După recorectarea lucrărilor scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor:
  a) respinge contestaţia în situaţia în care nota obţinută la recorectare este mai mică sau egală cu nota iniţială acordată de comisia constituită pentru susţinerea probei scrise;
  b) admite contestaţia în situaţia în care nota obţinută la recorectare este mai mare decât nota iniţială acordată de comisia constituită pentru susţinerea probei scrise.


  Articolul 26

  (1) Nota obţinută în cazul admiterii contestaţiei este nota finală obţinută de candidat la proba scrisă. În situaţia respingerii contestaţiei rămâne valabilă, ca notă finală, nota acordată iniţial de către comisia constituită pentru susţinerea probei scrise. Rezultatele obţinute de către candidaţi în urma soluţionării contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal.
  (2) Hotărârile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.


  Articolul 27

  Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse, precum şi a rezultatelor finale se face prin afişare conform art. 9 alin. (2), imediat după soluţionarea contestaţiilor, fără a depăşi termenul de două zile lucrătoare.


  Secţiunea a 5-a Stabilirea rezultatelor finale ale concursului


  Articolul 28

  (1) Sunt consideraţi promovaţi la concurs candidaţii care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la fiecare dintre probele menţionate la art. 4 lit. c) şi d). Nota finală este media aritmetică a celor două note obţinute la probele prevăzute la art. 4 lit. c) şi d).
  (2) Se consideră "admis" la concurs candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală, conform prevederilor alin. (1), dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut cel puţin nota minimă necesară promovării.
  (3) La note finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la susţinerea interviului, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are media mai mare obţinută la examenul de licenţă.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 29

  (1) Pentru fiecare concurs se întocmeşte un dosar care conţine actele administrative de constituire a comisiilor, documentele privind desfăşurarea probelor, organizarea şi desfăşurarea concursului şi proiectele manageriale.
  (2) Dosarele se păstrează o perioadă de 2 ani la compartimentul de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după care se arhivează conform prevederilor legale.
  (3) Documentele personale din dosarele candidaţilor care nu au promovat concursul sunt restituite acestora, la cerere.


  Articolul 30

  În termen de cel mult 15 zile calendaristice de la afişarea rezultatelor finale, candidaţii declaraţi admişi la concurs sunt numiţi în funcţie, în condiţiile legii, pe baza proceselorverbale cu rezultatele finale.


  Articolul 31

  (1) Candidatul admis la concurs, potrivit art. 28, are obligaţia de a se prezenta la post în termen de 15 zile de la comunicarea ordinului de numire. Pentru candidaţii care deţin funcţii de conducere termenul este de 30 de zile.
  (2) În cazul în care candidatul admis nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (1), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat "admis".
  (3) Dacă nu există niciun candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs, în condiţiile prezentului regulament.
  -----