LEGE nr. 23 din 3 martie 2004pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 3 martie 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară, se bucură de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(2) Din Guvern pot face parte și miniștri de stat, precum și miniștri-delegați cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.3. Litera c) a articolului 15 va avea următorul cuprins:
  c) personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
  4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) Cancelaria Primului-Ministru are personalitate juridică și este coordonată direct de primul-ministru.(2) Cancelaria Primului-Ministru este condusă de șeful cancelariei, care are rang de ministru și calitatea de ordonator principal de credite.(3) Organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru se aprobă prin decizie a primului-ministru.(4) Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigură, după caz, de personal cu funcții de conducere sau de demnitari.(5) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcționarilor publici.
  6. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru și a altor cazuri prevăzute de lege.7. La articolul 37 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Primul-ministru poate solicita Parlamentului ca unii dintre miniștri să aibă și calitatea de ministru de stat pentru coordonarea activității unor ministere. Ministerele care se află în coordonarea fiecărui ministru de stat se stabilesc de primul-ministru.8. După alineatul (3) al articolului 53 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Miniștrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a primului-ministru, realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament într-un domeniu de activitate, scop în care conlucrează cu miniștrii care răspund de îndeplinirea acestui program în cadrul ministerelor pe care le conduc.


  Articolul II

  În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru".


  Articolul III

  Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 3 martie 2004.
  Nr. 23.
  ------