INSTRUCŢIUNI nr. 6 din 4 octombrie 2011
privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 11 octombrie 2011  În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ şi ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezenta instrucţiune.

  Articolul 1

  Începând cu anul şcolar 2012-2013, formaţiunile de studiu de început de nivel vor fi organizate cu respectarea prevederilor art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.


  Articolul 2

  Formaţiunile de studiu care funcţionează în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2011-2012 şi care au fost aprobate şi/sau organizate în baza prevederilor art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, vor continua să funcţioneze până la încheierea nivelului de studiu respectiv, cu respectarea prevederilor legale referitoare la efectivele de elevi aflate în vigoare la data aprobării/organizării.


  Articolul 3

  Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.


  Articolul 4

  Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 4 octombrie 2011.
  Nr. 6.
  --------