GHID SPECIFIC din 24 iunie 2022 privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 - Educaţie, investiţia 1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 bis din 24 iunie 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.254 din 24 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 24 iunie 2022.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

  image

  GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR

  ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C15/01 PNRR/2022/C15/02


  image

  COMPONENTA C15 – EDUCAȚIE

  INVESTIȚIA 1 - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE


  PREAMBUL


  image

  Acest document se aplică apelului de proiecte din COMPONENTA 15 - Educație în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).


  Apelul de proiecte se lansează prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), www.mdlpa.ro/investitii/PNRR.

  Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelul de proiecte sus-menționat.


  Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte din COMPONENTA 15 - Educație în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu solicitarea opiniei Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național PNRR și a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare, conform legislației în vigoare.


  image

  IMPORTANT


  Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte din COMPONENTA 15 - Educație în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR.

  Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.


  CUPRINS


  image

  DESCRIEREA COMPONENTEI 15 – EDUCAȚIE

  image Pilon, componentă, obiective generale

  image Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei

   1. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiuni

    image

   2. Indicatorii apelului de proiecte INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE

  image Tipul apelului de proiecte

  image Solicitanți de finanțare eligibili

  image Perioada de depunere a cererilor de finanțare image Modalitatea de depunere a proiectelor

  image Suma alocată pentru apelul de proiecte image Valoarea maximă eligibilă

  image Finanțarea acordată în cadrul apelului de proiecte

  image

  CONDITII DE APLICARE, RESPECTIV CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE CHELTUIELILOR PENTRU INVESTIȚIE

  3.1.Eligibilitatea solicitantului

  3.2 Eligibilitatea activităților și cheltuielilor

  1. AJUTOR DE STAT/ PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE

  2. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE

   1. Formatul cererii de finanțare

   2. Anexele cererii de finanțare, solicitate la depunere

   3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

  3. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

   1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității

   2. Renunțarea la cererea de finanțare

   3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

   4. Contractarea proiectelor

    image

   5. Documente de prezentat în etapa de implementare a contractelor de finanțare MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

  image

  ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI


  image

  DESCRIEREA COMPONENTEI 15 – EDUCAȚIE

  Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

  Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU1, în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

  Date generale privind Planul Național de Redresare și Reziliență se regăsesc la adresa

  https://mfe.gov.ro/pnrr/.

  Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR este publicată la adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public- registersearch/results/?DocumentNumber=12319%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=D OCUMENT_DATE+ DESC.


  image Pilon, componentă, obiective generale

  VI. Politici pentru noua generație


  Pilonul VI vizează combaterea accesului limitat la educație, înainte și după învățământul obligatoriu, în special în ceea ce privește educația timpurie. Crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională, atât în mediul urban, cât și în mediul rural sunt necesare în creșterea calității vieții generațiilor viitoare.


  COMPONENTA 15 – Educație

  Componenta 15 - Educație abordează creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

  În cadrul componentei sunt prevăzute 18 investiții susținute de 7 reforme. Reformele sunt menite să sprijine investițiile. Printre acestea se regăsește și Reforma 2 ce are ca obiectiv Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate și în cadrul căreia se află:

  Investiția I1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 de creșe care urmează a fi detaliată în cadrul prezentului ghid.

  În România, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, educația timpurie este primul nivel al învățământului preuniversitar și cuprinde nivelul antepreșcolar (de la naștere - 3 ani) și nivelul preșcolar (3-6 ani).

  Cu toate acestea, sistemul de educație timpurie românesc se menține divizat și acest lucru afectează îndeosebi calitatea serviciilor oferite și o judicioasă alocare a acestor servicii pentru a răspunde nevoii exprimate la nivelul comunităților.


  image

  1 https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro


  Mai mult, studiile și experiențele țărilor în care există sisteme integrate de educație și îngrijire în copilăria timpurie care se află în responsabilitatea unei agenții/a unui minister ne arată că acestea se asociază cu:

  Astfel, obiectivul general al schemei de finanțare va asigura creșterea capacității sistemului de învățământ de cuprindere, în serviciile de educație timpurie antepreșcolară, a 19% din copiii de 0-3 ani, până în 2026, prin investiții în infrastructură, respectiv construirea a 110 de creșe, eficiente energetic, la nivel național, pentru asigurarea unui serviciu de educație timpurie standard la 5 000 – 10 000 locuitori.

  Bugetul total aferent Investiției 1 din cadrul componentei 15 este de 230 mil. Euro fără TVA. În conformitate cu art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiție, este autorizat să încheie contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apel de proiecte. În acest sens, vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiție (230 mil. euro x 130%= 299 mil. euro). Valorile bugetelor disponibile pe investiții vor conține marja de supracontractare valorică de 30%, adică în total 299 mil. euro.

  Investițiile vor fi finalizate și operaționale până la data de 31 decembrie 2025.

  image Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei

  Printre componentele gestionate de MDLPA, se află și Componenta 15 – Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe (cu posibilitatea de supracontractare de 30%2).

  Obiectivul specific - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

   1. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii

    Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții sunt construirea de 110 creșe cu o capacitate cuprinsă între 40, 70 și 110 locuri. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, demonstrat prin certificate de performanță energetică. Creșele nou construite trebuie să poată oferi sprijin educațional pentru un număr de maxim 4 500 de copii.

   2. Indicatorii apelului de proiecte

    • număr unități construite de creșe pentru educația timpurie antepreșcolară;

    • număr de copii pentru care se oferă sprijin educațional.


  image

  2 Conform Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;


  image

  INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE


  image Tipul apelului de proiecte

  Pentru COMPONENTA 15 - Educație se lansează următorul apel de proiecte de construire, echipare și operaționalizare creșe destinat unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor UAT de pe tot teritoriul României:

  Apel de proiecte pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe: PNRR/2022/C15 împărțit în 2 operațiuni:

  Operațiunea 1 – apel de proiecte de atragere de fonduri de tip competitiv, deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, urmând etapa de verificare a conformității administrative și de selecție a proiectelor.

  Operațiunea 2 – apel de proiecte de atragere de fonduri privind proiectele începute cel mai devreme la 1 februarie 2020 conform art.17 alin.2 din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

  În cadrul acestei operațiuni sunt finanțate doar proiectele din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), aflate în achiziție publică sau pentru care au fost încheiate contracte de lucrări și servicii.

  În cazul în care cererea de finanțare/proiectul va respecta atât cerințele prevăzute în prezentul ghid cât și bugetul stabilit pentru investiție, se va proceda la semnarea contractului de finanțare dintre, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și solicitantul cererii de finanțare/proiectului. În cazul în care documentația transmisă de către solicitantul cererii de finanțare/proiectului necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări în perioada de derulare a apelului. În acest caz, semnarea contractului de finanțare va avea loc doar după furnizarea tuturor informațiilor solicitate și în limita bugetului disponibil pentru investiție. Bugetul și indicatorii aferenți investiției vor fi blocați imediat după transmiterea cererii de către solicitantul cererii de finanțare/proiectului și primirea numărului de înregistrare aferent din registratura MDLPA.

  image Solicitanți de finanțare eligibili

  Solicitanții cererilor de finanțare/proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

  1. Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:

  2. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sectoarele municipiului București;

  Notă! În cazul proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), aflate în achiziție publică sau pentru care au fost încheiate


  image

  contracte de lucrări și servicii, structura de implementare3 va depune cererea de finantare/proiectuL, împreună cu anexele acestora, în condițiile prevăzute de dispozițiile ghidului specific și ale legislației în vigoare.


  image Perioada de depunere a cererilor de finanțare/proiect

  Calendarul depunerii cererilor de finanțare:

  Rundă de atragere de fonduri


  image Modalitatea de depunere a proiectelor

  În cadrul rundei de atragere de fonduri, toate cererile de finanțare/proiectele, precum și răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune exclusiv prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, doar în intervalele de depunere menționate la secțiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanțare în afara perioadei de depunere, aplicația blocând înregistrarea acestora.

  Data depunerii Cererii de finanțare este considerată data transmiterii solicitării prin sistemul electronic, preluată din registratura MDLPA.

  Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc, se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al UAT- ului, sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicația de investiții PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul de 1 euro=4,98 lei conform Acordului de Finanțare semnat între MDLPA și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  La transmitere, fiecare cerere de finanțare va primi un număr de înregistrare, conținând data și ora înregistrării, comunicat solicitantului cererii de finanțare/proiectului în mod automat, prin platforma electronică. Orice corespondență ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanțare generat și transmis în mod automat de platforma electronică..

  Solicitanții cererii de finanțare/proiectului vor putea retrage/modifica o cerere de finanțare în termen de 3 zile calendaristice de la data și ora înregistrării inițiale a depunerii primei solicitări. În acest caz, aceștia vor avea posibilitatea de a modifica și retransmite cererea de finanțare, urmând aceleași reguli și în limita bugetului disponibil.

  Detalii privind procedura de depunere și modul de completare a cererilor de finanțare sunt prezentate în Secțiunea 4 din prezentul ghid.


  image

  3 Conform Art. 2 din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;


  image Suma alocată pentru apelul de proiecte

  Bugetul total alocat pentru investiția inclusă în COMPONENTA 15 - Educație este de 230 milioane euro (fără TVA) la cursul valutar de 1 euro=4,98 lei, la care se adaugă o majorare de 30% conform OUG nr. 124/2021, după cum urmează:


  Tipuri de lucrări (denumirea Investiției)

  Valoare totală eligibilă (euro) fără TVA

  Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

  298.569.953,31

  Buget prealocat pe Operațiunea 1

  143.161.690,37

  Buget prealocat pe Operațiunea 2

  155.838.309,63


  În cadrul operațiunii 1 sunt disponibile următoarele tipuri de creșe:  Număr creșe disponibile în cadrul Operațiunii 1


  Proiect tip Creșă pentru maxim 4 grupe/40 de Copii (Creșă Mică)


  41


  Proiect tip Creșă pentru maxim 7 grupe/70 de Copii (Creșă Medie)


  12


  Proiect tip Creșă pentru maxim 11 grupe/110 de Copii (Creșă Mare)


  3

  TOTAL

  56


  În cadrul operațiunii 2, la acest moment, prin PNCIPS, numărul creșelor este împărțit conform tabelului de mai jos:  Număr creșe aflate în achiziție publică prin programul PNCIPS

  Număr creșe cu contracte de execuție semnate în cadrul programului PNCIPS


  TOTAL creșe prin PNCIPS

  Proiect tip Creșă pentru

  maxim 4 grupe/40 de Copii (Creșă Mică)

  22

  6

  28

  Proiect tip Creșă pentru

  maxim 7 grupe/70 de Copii (Creșă Medie)

  11

  8

  19


  Proiect tip Creșă pentru maxim 11 grupe/110 de

  Copii (Creșă Mare)

  8

  9

  17

  TOTAL

  41

  23

  64

  Proiectele pot fi depuse spre finanțare de către UAT-uri în mod individual sau prin structura de implementare, în limita bugetului disponibil prealocat. Pentru Operațiunea 2 sunt eligibile doar proiectele din cadrul PNCIPS aflate în achiziție publică sau cu contract de exacuție semnat.


  image Valoarea maximă eligibilă

  Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului alocat investiției, respectiv în conformitate cu criteriile de eligibilitate descrise în prezentul ghid în suma de 298.569.953,31 euro (fără TVA).


  image Finanțarea acordată în cadrul apelului de proiecte

  Rata de finanțare în cazul investiției Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe aferente COMPONENTEI 15 - Educație este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetului alocat.

  În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru COMPONENTA 15 – Educație – Investiția 1 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.

  În afara cheltuielilor eligibile ale proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.

  Toate proiectele finanțate prin intermediul COMPONENTEI 15 – Educație, Investiția I1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe trebuie să contribuie la tranziția verde și digitală a localităților din România.

  În acest sens, toate proiectele trebuie să respecte principiul DNSH (”Do not significant harm”), astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Prevederile referitoare la respectarea principiului DNSH ce trebuie asumate de către UAT-urile solicitante sunt detaliate în Anexă, Model E.

  Toate proiectele trebuie să asigure măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență, definite în conformitatea cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV). Măsurile de informare și publicitate sunt obligații stipulate în cadrul Acordului de Finanțare semnat între MIPE și MDLPA, în calitate de coordonator de reforme/investiții.

  De asemenea, trebuie să asigure măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană- NextGenerationEU”, în special cu ocazia promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg. Totodată, beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară obținută în cadrul Componentei 15 – Educație din PNRR și pentru informarea publicului despre proiectul derulat, cu finanțare din PNRR.


  image

  CONDITII DE APLICARE, RESPECTIV CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE CHELTUIELILOR PENTRU INVESTIȚIE

  Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.

  Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitantul cererii de finanțare/proiectului individual începând cu momentul depunerii proiectului, până la semnarea contractului de finanțare, pe parcursul perioadei de implementare, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta.

  Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

  Toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor neeligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.


  3.1. Eligibilitatea solicitantului

  Solicitantul la cererea de finanțare/proiect se încadrează în categoria solicitanților eligibili, prevăzută la secțiunea 2.2.

  3.2 Eligibilitatea activităților și cheltuielilor

  Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este formată din:


  Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului de învățământ, pentru serviciile de educație timpurie antepreșcolară, prin construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe. Cele 110 creșe vor fi construcții eficiente energetic, care vor conduce la obținerea unei energii primare cu 20% mai scăzute decât cerințele pentru clădirile nZEB. Finalizarea construcţiei și a dotării celor 110 creşe vor deservi aproximativ 4.500 de copii, cu prioritate a celor din comunități marginalizate și grupurilor vulnerabile.

  Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025.

  Prin intermediul acestui apel de proiecte, vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării noilor construcții de creșe.

  Proiectul propus spre finanţare include activități desfășurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid.

  Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.

  Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul programelor operaționale din perioada 2014 – 2020.

  Se va asigura de către solicitantul cererii de finanțare/proiectului evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe cu surse publice naționale și/sau europene de finanțare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MDLPA emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.

  Activitățile eligibile la care trebuie să se refere cheltuielile proiectului pentru a fi eligibile, precum și alte condiții specifice care trebuie îndeplinite de aceste activități în cadrul celor două operațiuni:

  1. Activități eligibile - ce se încadrează la codul 025b - Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic (cu un coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice de 40% în conformitate cu prevederile Regulamentului 241/2021)

  2. Condiții ce trebuie îndeplinite:


   Solicitanții din cadrul apelului de proiecte, operațiunea 1 și operațiunea 2 vor trebui să îndeplinească următoarele criterii conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României:


   1. Să facă dovada existenței unei strategii la nivel local de dezvoltare a acestor servicii;

   2. Să dețină o dovadă conform căreia este necesară construirea unei creșe în funcție de numărul copiilor cu vârsta până în 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor existente pe o rază de maximum 2-3 km;

   3. Să facă dovada unui număr de cereri din partea părinților, nesoluționate, pentru acest tip de servicii (cel puțin 50); În cazul în care la nivelul UAT-ului solicitant nu este prevăzut serviciul de creșă, acesta poate face dovada necesității construirii


    unei creșe printr-un tabel centralizator cu acordul scris al unui număr de locuitori (cel puțin 50);

   4. Să dețină sau să realizeze o analiză a nevoilor, ținând seama de nevoile specifice ale comunităților marginalizate;

   5. Clădirile nou­construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

   6. Asigurarea terenului necesar situat în intravilan – Terenul pe care se va amplasa proiectul tip trebuie să fie liber de sarcini și în proprietatea unității administrative în raza căreia se realizează investiția.


  3. Mecanismul de evaluare și selecție a proiectelor În cadrul Operațiunii 1 și în cadrul Operațiunii 2

   Pentru a beneficia de finanțare, solicitanții cererilor de finanțare/proiectelor vor încărca în platforma electronică dedicată PNRR cererea de finanțare, anexele acesteia și alte documente solicitate prin ghidul specific.

   Coordonatorul de reformă/investiții (MDLPA), în baza condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie stabilește proiectele ce urmează a fi finanțate şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii (după caz) după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:

   1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității documentației: Evaluatorii vor verifica conformitatea administrativă a cererii de finanțare depuse de către beneficiar conform Grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității prevăzută în Anexa 2 a prezentului ghid. În cazul proiectelor pentru care au fost demarate lucrări de construire se va verifica conformitatea administrativă a cererii de finanțare depuse de către beneficiar conform Grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității prevăzută în Anexa 2.1 a prezentului ghid.

   2. Verificarea evaluării/selecției proiectului

    După finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității, se va trece la evaluarea proiectelor prin grila de selecție conform Anexei 3 a prezentului ghid.

    Etapa de selecție va prioritiza proiectele declarate eligibile ca urmare a verificării conformității administrative și a eligibilității documentației prin atribuirea unui punctaj conform grilei de selecție prevăzută în Anexa 3 la prezentul ghid.

    Conform prevederilor de constituire al PNRR, proiectele aflate într-o fază avansată de implementare (proiecte mature) vor avea prioritate în cadrul grilei, oferindu-se un punctaj mai mare.

   3. Comunicarea rezultatului

   După evaluarea și selecția tuturor documentațiilor depuse pentru finanțarea proiectelor în cadrul procedurii concurențiale, MDLPA va comunica rezultatele evaluării fiecărui solicitant și va publica pe pagina de internet a MDLPA lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse.

   NOTĂ privind Operațiunea 2:

   Pentru a beneficia de finanțare, pentru proiectele depuse în cadrul PNCIPS aflate în achiziție publică sau pentru care au fost încheiate contracte de lucrări și servicii, structura de implementare se va asigura de depunerea solicitărilor și de îndeplinirea conformității administrative și eligibilității documentației cât și de îndeplinirea criteriilor conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.


   Proiectele cu contracte semnate din cadrul PNCIPS sunt:


   Nr.crt.

   Categorie creșă

   UAT solicitant

   Județ

   1

   Mare

   Alba Iulia

   Alba

   2


   Oradea

   Bihor

   3


   Sector 2

   Bucuresti

   4


   Oltenita

   Calarasi

   5


   Dealul Paiului

   Hunedoara

   6


   Deva

   Hunedoara

   7


   Suceava

   Suceava

   8


   Lugoj

   Timis

   9


   Ramnicu Valcea

   Valcea

   10

   Medie

   Marghita

   Bihor

   11


   Beius

   Bihor

   12


   Calarasi

   Calarasi

   13


   Caransebeș

   Caras- Severin

   14


   Moreni

   Dâmboviţa

   15


   Drobeta Turnu Severin

   Mehedinți

   16


   Falticeni

   Suceava

   17


   Ramnicu Valcea

   Valcea

   18

   Mică

   Resita

   Caras- Severin

   19


   Motru

   Gorj

   20


   Petroșani

   Hunedoara

   21


   Drobeta Turnu Severin

   Mehedinți

   22


   Câmpina

   Prahova

   23


   Ploiesti

   Prahova


   Proiectele aflate în achiziție publică în cadrul PNCIPS sunt:   Categorie creșă


   Numar de crese

   Mică

   22

   Medie

   11

   Mare

   8

   TOTAL

   41


   Valoarea totală a celor 64 de proiecte aflate în achiziție publică este de 155.838.309,63 euro fără TVA.

   Toate proiectele din cadrul programului PNCIPS sunt proiecte tip, conform specificațiilor de la punctul D. De asemenea, proiectul tip este opțional și disponibil și în cadrul apelului de proiecte al Operațiunii 1, beneficiarii putând opta pentru acest proiect.


  4. Descrierea Proiectului Tip Opțional - Criterii specifice privind proiectele tip:

   În cadrul prezentului apel, solicitanții cererilor de finanțare/proiectului pot opta pentru realizarea de proiecte tip conform specificațiilor de mai jos. Valorile maxime eligibile sunt în conformitate cu tipul de creșă ales (40/70/110 copii), iar valoarea TVA aferentă


   cheltuielilor eligibile va fi suportată din bugetul MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


   1. PROIECT TIP - CREȘĂ MICĂ PENTRU MAXIM 4 GRUPE/40 COPII - VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ =  9.988.916,58 lei fără TVA


    Cerințe:

    • Lungime minimă teren: 63,09 m;

    • Lățime minimă teren: 41,10 m.


     Caracteristici Caracteristici teren:

     • suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție are o lățime minimă de 41,10 m și o lungime minimă de 63,90 m, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității;

     • pentru suprafață de teren, se vor asigura minim 10,00 mp / copil de teren neconstruit, destinat spațiului de joacă. În condițiile în care spațiul destinat creșei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spațiul de joacă pe terasa construcțiilor situate pe parter (acoperiș verde), pentru copiii între 1-3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5 și maxim 10 copii;

     • se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unități sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun și să aibă legătură cu rețeaua de circulație majoră;

     • de asemenea se va ține cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundații, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinătatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinătăți cu pericol de prăbușire ce ar bloca toate căile de acces pe o rază de 200 m;

     • necesarul de spațiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural.


      Studii și avize necesare:

     • Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP 074/2014), care să pună în evidenţă în principal:

      1. natura terenului de fundare;

      2. adâncimea de fundare;

      3. presiunea admisibilă;

      4. nivelul mediu al pânzei de apă freatică;

      5. soluții de fundare.

     • Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare;

     • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii nr. 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef;

     • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii


      nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice.


      Caracteristici construcție propusă:

     • Suprafața construită propusă = 1.244,68 mp;

     • Suprafața construită desfășurată = 1.244,68 mp;

     • POT max = 51,20%;

     • CUT max = 0,49 ;

     • Regim de înălțime: Parter;

     • H max = 7,75 m;

     • Grad II de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;

     • Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ; Clasa de importanță a construcției: II - conform P 100-1/2013.


   2. PROIECT TIP - CREȘĂ MEDIE PENTRU MAXIM 7 GRUPE/70 COPII - VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ = 13.983.421,80 lei fără TVA


    Cerințe

    • Lungime minimă teren: 87,90 m;

    • Lățime minimă teren: 41,10 m.


    Caracteristici Caracteristici teren:

    • suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție are o lățime minimă de 41,10 m și o lungime minimă de 87,90 m, pentru care se emite hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității;

    • pentru suprafață de teren, se vor asigura minim 10,00 mp / copil de teren neconstruit, destinate spațiului de joacă. În condițiile în care spațiul destinat creșei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spațiul de joacă pe terasa construcțiilor situate pe parter (acoperiș verde), pentru copiii între 1-3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5 și maxim 10 copii;

    • se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unități sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun și să aibă legătură cu rețeaua de circulație majoră;

    • de asemenea se va ține cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundații, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinătatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinătăți cu pericol de prăbușire ce ar bloca toate căile de acces pe o raza de 200 m;

    • necesarul de spațiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural.


     Studii și avize necesare:

    • Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:


     1. natura terenului de fundare;

     2. adâncimea de fundare;

     3. presiunea admisibilă;

     4. nivelul mediu al pânzei de apă freatică;

     5. soluții de fundare.

    • Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare;

    • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii nr. 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef;

    • Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice;


     Caracteristici construcție propusă:

    • Suprafața construită propusă = 1.765,82 mp;

    • Suprafața construită desfășurată = 1.765,82 mp;

    • POT max = 51,20%;

    • CUT max = 0,49;

    • Regim de înălțime: Parter;

    • H max = 7,75 m;

    • Grad II de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;

    • Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;

    • Clasa de importanță a construcției: II - conform P 100-1/2013.


   3. PROIECT TIP - CREȘĂ MARE PENTRU MAXIM 11 GRUPE/110 COPII - VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ = 18.207.852,38 lei fără TVA

  Cerințe


  Caracteristici Caracteristici teren:


  Noile unități construite vor fi conforme cu ținta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparație cu cerințele privind construcțiile nZEB, stipulate în reglementările naționale. Acest consum de energie va fi reflectat în certificatele de performanță energetică.


  Indicatorii obiectivului de investiții:


  1. AJUTOR DE STAT/ PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE

   1. Ajutor de stat

    Activitățile propuse în cadrul proiectelor nu intră sub incidența ajutorului de stat.

    În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

    • să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;

    • să fie selectivă;

    • să asigure un avantaj agentului economic;

    • să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

  2. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE

   1. Formatul cererii de finanțare

    Cererea de finanțare este compusă din:

    • cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică;

    • anexe la cererea de finanțare – set de documente completate sau, după caz, scanate și salvate în format pdf., semnate digital și încărcate în aplicația electronică.

     Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.

     Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.


   2. Anexele cererii de finanțare/ proiectului solicitate la depunere

    Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma de investiții a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investitii/PNRR de către solicitantul la cererea de finanțare/structură de implementare.

    Din lista de documente prezentată mai jos, sunt specificate documentele care:

    • se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare;

    • se descarcă în format predefinit și completat – necesită doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică;

    • se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant.


     5.2.1 Documentele statutare ale solicitantului la cererea de finanțare/proiectului

     [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Vor fi prezentate, după caz:

  Pentru autorități ale administrației publice locale, după caz:

  Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va prezenta o copie a unui document de identificare.


  5.2.3 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  [se descarcă în format predefinit și completat – necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică]

  Această declarație (Model C la ghid) se completează de către reprezentantul legal al solicitantului și se semnează conform prevederilor din secțiunea 2.3.


  5.2.4. Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare şi a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul)

  [se descarcă în format predefinit și completat – necesită doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică]

  Ȋn cazul în care Cererea de finanțare şi anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  5.2.5. Declarație de angajament a solicitantului la cererea de finantare/proiectului

  [se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare]

  Se va anexa Declarația de angajament (Modelul A, anexă la ghid) .


  5.2.6. Hotărârile/deciziile/ordinele de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului

  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Se va anexa hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

  În hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse cheltuielile neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului.

  Hotărârea va conține aprobarea participării în cadrul proiectului, aprobarea notei de fundamentare a investiției, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu legislația națională incidentă (Modelul D, anexă la ghid).

  De asemenea, va cuprinde și descrierea sumară a investiției.


  image

  4 Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept


  5.2.7. Nota de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea și oportunitatea investiției

  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Nota de fundamentare va fi un document din care va rezulta necesitatea și oportunitatea investiției și va cuprinde criteriile de eligibilitate solicitate în Anexa 1 – Criterii de eligibilitatea solicitanților și activităților, cheltuielilor. Structura notei de fundamentare este prezentată în Modelul G, anexă la ghid.


  5.2.8. Documente de proprietate

  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Pentru toate investițiile care presupun intervenții asupra domeniului public și privat, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze existența dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau privată sau dreptul de administrare asupra terenului - aflate în proprietate publică) pe care se propune a se realiza investiția.

  Solicitantul la cererea de finantare/proiectului va prezenta documente aplicabile beneficiarilor publici, conform legislației în vigoare.

  1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică sau privată asupra terenului, la momentul depunerii cererii de finanțare se vor prezenta următoarele documente, în mod obligatoriu:

   1. Înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea). Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora.

   2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru terenurilor pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale,

  2. Pentru dovedirea dreptului de administrare a terenului aflat în proprietate publică sunt prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:

   1. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru terenurile pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale,

   2. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al terenului proprietate publică asupra căruia se realizează investiția (care să acopere perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv de 5 ani de la finalizarea proiectului),

   3. Înregistrarea terenului în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii).

  Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral.

  Înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.

  În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Atenție: Din documentele privind drepturile de administrare asupra terenului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de sustenabilitate a investiției.


   1. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

    Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanțare/proiect/persoanei împuternicite/, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanțare/proiectului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

    Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanțare/proiectului pot fi semnate astfel:

    • Olograf, de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită.

    sau


    • Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului.

    Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanțare/proiectului /persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.


  1. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR


   1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității

    Cererile de finanțare se depun în sistemul informatic prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, iar autoritatea responsabilă selectată este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

    După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate, cât și criteriile de evaluare/selecție. Verificarea conformității administrative şi a eligibilității va urmări în principal, existența secțiunilor din cererea de finanțare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele care trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă). Verificarea criteriilor de selecție va urmări prioritizarea proiectelor declarate conforme administrativ și eligibile din faza anterioară, prin atribuirea unui punctaj conform Anexei 3 la prezentul ghid.

    In funcție de tipul operațiunii, se va utiliza în procesul de verificare grila corespunzătoare din cadrul anexei 2 sau anexei 2.1.

    Cererile de finanțare/proiectele declarate admise vor trece în etapa următoare de selecție.

   2. Renunțarea la cererea de finanțare

    Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei hotărâri a Consiliului local de aprobare a retragerii solicitării de finanțare/proiect. Retragerea solicitării de finanțare/proiect se va realiza prin sistemul informatic în maxim 3 zile calendaristice de la transmiterea cererii de finanțare. După acest termen, cererea de finanțare va intra automat în evaluare.


   3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

    În cazul în care solicitanții se consideră nemulțumiți de rezultatul verificării selecției, a conformității administrative și a eligibilității, solicitanții de finanțare pot depune contestație în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la momentul notificării rezultatului.

    Decizia MDLPA privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestație având același obiect.

    În urma verificării selecției, MDLPA își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a selecției, conformității administrative și eligibilității. În acest sens, MDLPA va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

   4. Contractarea proiectelor

    După finalizarea etapei de verificare a selecției, a conformității administrative și a eligibilității se va întocmi contractul de finanțare/alte tipuri de angajamente legale similare contractului de finanțare.

    Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare sau altui tip de angajament legal similar.

    Modelul de contract de finanțare/alt tip de angajament legal similar contractului de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.

   5. Documente de prezentat în etapa de implementare a contractelor de finanțare

    Monitorizarea implementării contractelor de finanțare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

    Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare sau a altui tip de angajament legal similar contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat (beneficiarului i se vor efectua plăți, condiționate de prezentarea documentelor menționate în cele ce urmează).

    • Documentația tehnico-economică – Studiu de fezabilitate (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului), elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

    • Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul şi să semneze în numele acesteia. Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF). Anexa la Hotărârea

     /decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.

     Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat (beneficiarului i se vor efectua plăți, condiționate de prezentarea documentelor menționate în cele ce urmează):

    • Autorizația de Construire, împreună cu toate avizele obținute pe baza Certificatului de urbanism.


    • Proiectul tehnic și, dacă este cazul, Hotărârea actualizată pentru faza PT. Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă. Se va transmite Hotărârea/ decizia actualizată pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT.

    • Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora. Contractul de lucrări va cuprinde inclusiv măsuri privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH).

    • Modificări ale ordinului/ deciziei/hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).

     Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție, procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cartea tehnică a construcției, certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi de către dirigintele/diriginţii de şantier, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia.

     Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestor documente. În cazul în care un beneficiar nu poate demonstra finalizarea investiției, contractul de finanțare va fi reziliat și sumele plătite vor fi recuperate.

     Totodată, conform Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 22, alin. 2, lit. d corelat cu Regulamentul (UE) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului, art.6, beneficiarul în scopul auditării și controlării și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în ceea ce privește măsurile de implementare a proiectelor de investiții în cadrul planului de redresare și de reziliență, are obligația de a colecta următoarele categorii de date standardizate și de a asigura accesul la acestea: (i) numele destinatarului final al fondurilor; numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice; (iii) prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (26); (iv) o listă cuprinzând toate măsurile de implementare a reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul planului de redresare și reziliență, cuantumul total al finanțării publice pentru măsurile respective și cuantumul fondurilor plătite în cadrul mecanismului și în cadrul altor fonduri ale Uniunii;

  2. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

   Prevederile prezentului ghid pot fi modificate în vederea actualizării cu eventuale modificări legislative aplicabile, pentru îmbunătățirea procesului de selecție, sau pentru alte motive, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu tuturor solicitanților de finanțare. MDLPA poate emite instrucțiuni/ clarificări în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MDLPA pentru asigurarea principiului transparenței.

  3. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

  În cadrul Anexei 1 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative:


  ANEXA 1

  Model A - Declarație de angajament al solicitantului cererii de finanțare/proiect,

  image

  [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare]

  Model B - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  [se descarcă în format predefinit și completat – necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică]

  Model C - Declarație privind eligibilitatea TVA

  image

  [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare]

  image

  [se generează din aplicație și apoi se încarcă exclusiv în format.pdf de către solicitant]

  Model D - Notă de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea și oportunitatea investiției

  image

  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Model E - Declarația privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm”)

  image

  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Model E1 - Lista de verificare a respectării principiilor DNSH - Investiția I1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 de creșe

  Model G - Declarație de eligibilitate

  image

  [se generează din aplicație și apoi se încarcă exclusiv în format.pdf de către solicitant]

  ANEXA 2 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru proiectele din cadrul Operațiunii 1

  ANEXA 2.1 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității – pentru proiectele pentru care se află în achiziție publică sau pentru care au au fost demarate lucrările de construire din cadrul Operațiunii 2

  ANEXA 3 – Grila de evaluare/selecție a proiectelor depuse (Operațiunea 1 și Operațiunea 2).


  Planul Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


  Anexa 1 la Ghidul specific

  Model A


  Declarație de angajament al solicitantului,


  Subsemnatul ... , CNP...................., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de

  reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante),

  Solicitant de finanțare/solicitant individual pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare


  Mă angajez ca (completați cu denumirea organizației solicitante)


  Semnătura:

  Nume, prenume

  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

  Data: zz/ll/aaaa


  Planul Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


  Anexa 1 la Ghidul specific

  Model B


  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


  Pentru cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Investiția 1: Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, cu titlul PNRR/2022/C15


  (Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. Se semnează conform secțiunii 4.2.3 din ghidul specific).


  CONSIMŢĂMÂNT


  Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP… ,

  posesor/posesoare a ………CI …………………………….seria………………….…………..nr , domiciliat / ă

  în ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., e-mail

  ……………………………………………………………………………, telefon în calitate de persoană

  fizică și reprezentant legal al:


  ………………………………

  (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social ale solicitantului)


  declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea cererii de finanțare cu titlul ……………….., depusă în cadrul apelului de proiecte , să proceseze datele

  mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.


  De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul ,


  Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de e-mail …………………,și/sau fax ………………………….

  Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.


  NUME SI PRENUME ……………………………………… DATA ……………………………………… SEMNĂTURA ………………………………………


  Planul Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


  Anexa 1 la Ghidul specific


  Model C


  Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare


  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului


  1. Datele de identificare a persoanei juridice

   Codul de identificare: [CIF] Denumirea: [Denumirea solicitantului]

   Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E- mail]


  2. Datele de identificare a proiectului

   Titlul proiectului: [Titlu]

   Data depunerii proiectului: [Data]


  3. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare

   pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:

  4. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare

  pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ...................................


  Nr. Crt.

  Obiectul achiziției

  Scopul achiziției /

  Activitatea prevăzută în cadrul proiectului1

  1.

  [Obiectul achiziției]

  [Detalii]

  2.

  [Obiectul achiziției]

  [Detalii]


  [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului]


  image

  1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.


  Planul Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


  Anexa 1 la Ghidul specific

  Model D


  NOTĂ DE FUNDAMENTARE  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, Investiția 1: Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

  Titlu apel proiect


  PNRR/2022/C15

  .......................

  1.

  Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)


  2.

  Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică


  3.

  Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local


  4.

  Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local


  5.

  Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare


  6.

  Efectul investiții

  pozitiv

  previzionat

  prin

  realizarea

  obiectivului

  de


  7.

  Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor


  8.

  Descrierea procesului de implementare


  9.

  Alte informații  NUME ȘI PRENUME ……………………………………… DATA ……………………………………… SEMNĂTURA ………………………………………


  Planul Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


  Anexa 1 la Ghidul specific

  Model E


  Declaraţia privind aplicarea principiului

  DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)


  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului


  Declar că fiecare componentă inclusă în cererea de finanțare respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).

  În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activita.ile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:

  1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);

  2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);

  3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

  4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

  5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

  6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

   Solicitantul va justifica integrarea considerentelor DNSH și a măsurilor de atenuare care se impun a fi adoptate în vederea asigurării conformității atât în cadrul procedurilor de licitație și de achiziție, prin includerea în cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a măsurilor privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), cât și în etapa de execuție a lucrărilor.

   Solicitantul va justifica modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, prin completarea Listei de verificare DNSH din prezentul document.


   Planul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta 15 – EDUCAȚIE - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE


   Anexa 1 la Ghidul specific

   Anexa E1


   Lista de verificare a respectării principiilor DNSH - Investiția I1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 de creșe   Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH

   Evaluare simplificată

   Evaluare de fond

   Justificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant

   1

   Atenuarea efectelor schimbărilor climatice


   X

   Investiția propusă vizează construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe în localitatea

   …………


   Creșterea capacității sistemului de învățământ de cuprindere, în serviciile de educație timpurie antepreșcolară, a 19% din copiii de 0-3 ani până în 2026, prin investiții în infrastructură, respectiv construirea a cel puțin 110 de creșe, eficiente energetic, la nivel național, pentru asigurarea unui serviciu de educație timpurie standard la 5 000 de locuitori. În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de construcție a investiției se vor utiliza materiale și practici care nu vor conduce la o creștere semnificativă de emisii în aer.
   Se va avea în vedere asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii
   Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției.


   Planul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta 15 – EDUCAȚIE - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE


   Anexa 1 la Ghidul specific

   Anexa E1


   2

   Adaptarea la efectele schimbărilor climatice


   X

   Funcție de amplasarea investiției, vor fi determinate vulnerabilitățile din punct de vedere al condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, temperaturi extreme, etc).
   Prognozele acestor vulnerabilități pe durata de viață a investiței vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate.
   Operatorii economici vor avea obligația să se asigure că sistemele tehnice din clădirile nou construite sunt optimizate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în conditiile climatice extreme respective.
   Vor fi evaluate și riscurile legate de inundații, alunecări de teren și în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special în ceea ce înseamnă amplasarea construcțiilor în zone cu riscuri asociate, vor fi puse în aplicare soluții specifice de adaptare.
   Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local.
   Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției.

   3

   Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă


   X

   Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață.
   Pentru construcțiile propuse, în etapa de execuție, impactul potențial prognozat asupra calității apei va fi redus, indirect, pe termen scurt si reversibil, deoarece lucrările se vor realiza în zona terestră, fără legătură directă cu apele de suprafață.


   Planul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta 15 – EDUCAȚIE - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE


   Anexa 1 la Ghidul specific

   Anexa E1   Alimentarea cu apă, colectarea și evacuarea apei uzate pentru clădirile nou construite se va realiza, astfel (după caz)   sau


   respectiv ……….


   NU sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric.

   4

   Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea


   X

   În implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.


   Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, în procesul de selecție a proiectelor se vor stabili specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare.


   În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.


   Planul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta 15 – EDUCAȚIE - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE


   Anexa 1 la Ghidul specific

   Anexa E1


   Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.


   Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.


   Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției.

   5


   Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului


   X

   Investiția nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, deoarece:


   În etapa de construcție, se vor asigura măsuri pentru a reduce zgomotul, praful și emisiile de poluanți pe parcursul derulării lucrărilor;


   Antreprenorii vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectată de numeroși alţi factori cum ar fi utilizarea de ceruri și lacuri pentru suprafeţe, materialele de construcţie precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie.


   Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate nu vor conține azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;


   Planul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta 15 – EDUCAȚIE - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE


   Anexa 1 la Ghidul specific

   Anexa E1


   Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.


   Deoarece atât fabricarea, cât și transportul materialelor generează emisii de gaze cu efect de seră, se recomandă folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non- toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.


   Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției.


   În etapa de implementare, activitățile previzionate nu vor determina emisii de poluanți.

   6

   Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor

   X


   Investiția propusă vizează construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe în interiorul localității …………


   Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc).


   Se estimează că investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd în


   Planul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta 15 – EDUCAȚIE - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE


   Anexa 1 la Ghidul specific

   Anexa E1


   considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.


   Realizarea lucrărilor de construcții nu va afecta: terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și al biodiversității sub pământ, terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversității şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) și nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau integral sau destinate să fie acoperite de arbori.


   Urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, realizat în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului se va stabili în clar, de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dacă se preconizează vreun efect semnificativ asupra acestui obiectiv, în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.


   Planul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


   Anexa 1 la Ghidul specific

   Model G


   Declaraţia de eligibilitate


   Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.


   Subsemnatul …....... , CNP..................posesor al CI seria … nr. …, eliberată de ............, în calitate de reprezentant legal (funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

   1. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul

    ........................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație – Investiția 1 Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, în calitate de solicitant


   2. Proiectele propuse în prezenta cerere de finanţare sunt următoarele:

    <se vor enumera toate proiectele (componentele) care sunt parte din cererea de finanţare.

    1. Proiectele propuse prin prezenta cerere de finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică înainte de data depunerii Cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

    2. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:

     1. să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

     2. să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a;

     3. să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

     4. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

     5. nu sunt în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale.

     6. nu sunt încadrate în categoria „întreprinderi în dificultate”, așa cum este această noțiune definită în cadrul Capitolului III - Termeni și Definiții.

     7. şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;


      Planul Național de Redresare și Reziliență

      Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


      Anexa 1 la Ghidul specific

      Model G


     8. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

    3. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

     1. să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului.

     2. să se afle în situația de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.

     3. să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.

     4. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    4. Solicitantul prezintă Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, prin care se aprobă solicitarea finanțarii prin PNRR, în condițiile prezentului ghid.

    5. Intervențiile propuse respectă condițiile formulate în Ghidul specific C15.

   3. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoștința MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

   4. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

   5. Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.

   6. Înteleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.


  Data: Semnătura:

  Nume, prenume

  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

  40

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT/Autoritate publică centrală


  Operațiunea 1  Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a proiectului (cererii de finanţare) și a componentelor (proiectelor) – Operațiunea 1

  Cerinţa/ Criteriul

  Evaluator 1

  Evaluator 2

  Da

  Nu

  Nu se aplică

  Comentarii

  Da

  Nu

  Nu se aplică

  Comentarii

  I. Verificarea conformității administrative

  1. Toate secțiunile aplicabile din cererea de finanțare aplicabile sunt completate cu datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte?

  2. Acolo unde în cadrul Ghidului specific există formate standard pentru anexe sau modele, acestea sunt completate conform respectivelor formate?

  3. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt completate în limba

  română și sunt semnate conform menţiunilor din ghidul specific?

  4. Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, în funcție de categoria în care se încadrează solicitantul, prezentate în Ghidul

  specific (4.2.1 Documentele statutare ale solicitantului) ?

  5. Este ataşat un document de identificare a reprezentantului legal al solicitantului ?

  6. Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare și a anexelor la cererea de finantare?


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT/Autoritate publică centrală


  Operațiunea 1  7. Sunt anexate declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților legali ai solicitantului ?

  8. Este atașată Declaraţia de angajament a solictantului, semnată de către reprezentantul

  legal? (Model A)

  9. Este atașată Declaraţia de eligibilitate și este semnată de către reprezentantul legal al acestora?

  10. Declarația privind eligibilitatea TVA a solicitantului este atașată? (Model C)

  11. Datele din documentele de identificare sunt aceleasi cu cele mentionate in cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind Identificarea reprezentantului legal al solicitantului, în cadrul declarațiilor pe propria răspundere ale

  reprezentantului legal?

  12. Este prezentată nota de fundamentare prin care se prezintă necesitatea și oportunitatea investiției

  ? (Model D)

  13. Sunt efectuate lucrările eligibile din lista de lucrări?

  image

  14. Sunt anexate documentele aplicabile care demonstrează existența dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau dreptul de administrare) asupra terenului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, menționate în Ghidul specific la subsecțiunea 4.2.8. Dovada dreptului de

  41

  42

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT/Autoritate publică centrală


  Operațiunea 1  image

  proprietate sau administrare a obiectivului de investiții ?

  15. Este atașată Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului în cazul autorităților publice locale Hotărârea Consiliului Local de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi

  realizată prin proiect?

  16. Solicitantul/ții se încadrează în categoria solicitanților eligibili și se încadrează în situațiile descrise în Ghidul specific (secțiunea 2.6)?

  II. Verificarea eligibilității proiectului (cererii de finanțare) și a proiectelor

  17. Proiectul propus spre finanțare se încadrează în valoarea maximă eligibilă conform ghidului?

  18. Proiectul propus spre finanțare include activități desfășurate după data de 1 februarie 2020, considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din ghidul specific?

  (Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare)

  19. Solicitantul demonstrează existența unei strategii la nivel local de dezvoltare a acestor servicii?

  20. Solicitantul a prezentat dovada numărului de copii cu vârsta până în 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor existente pe o rază de maximum 2-3 km?


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT/Autoritate publică centrală


  Operațiunea 1  21. Solicitantul a prezentat dovada existenței numărului de cereri din partea părinților,

  nesoluționate, pentru acest tip de servicii (cel puțin 50)?

  22. Solicitantul a prezentat o analiză a nevoilor, ținând seama de nevoile specifice ale

  comunităților marginalizate?

  23. Indicatorii obiectivului de investiții se încadrează în indicatorii prevăzuți în ghidul specific?

  1. Drepturile anterior menționate demonstrează opozabilitatea dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau dreptul de administrare) asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția

   • sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare/ tabelul centralizator al numerelor cadastrale?

   • (dacă e cazul) Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare acoperă o perioada de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare?

  (Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de verificare și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată)

  43

  44

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT/Autoritate publică centrală


  Operațiunea 1  1. Terenul/ternurile care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

   1. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului, în condițiile Ghidului specific,

   2. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,

   3. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

  (Se vor verifica informaţiile declaraţiei de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate, extrasele de carte funciară, plan de amplasament etc.)

  26. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2025?

  (Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare)

  27. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, accesibilitatea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară (minimul legislativ în aceste domenii)?

  (verificarea asumării acestui aspect în Declarația de angajament -Modelul A)

  28. Solicitantul își asumă că proiectul respectă

  principiul „Do No Significant Harm” (DNSH)?


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT/Autoritate publică centrală


  Operațiunea 1  (verificarea asumării acestui aspect în Declarația privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR

  pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) -Modelul E)

  29. Clădirea nou­construită va respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță

  energetică.


  Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității1

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE2

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE PARȚIAL3

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE NU SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE

  DA

  NU  image

  1 Se va bifa o singură opțiune;

  2 Se va trece în etapa de contractare în cazul în care opțiunea este bifată;

  45

  3 Se va trece în etapa de contractare doar a componentelor declarate conforme și eligibile. Se va solicita beneficiarului eliminarea componentelor neeligibile și/sau neconforme și revizuirea corespunzătoare a secțiunilor relevante din cererea de finanțare.

  46

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT/Autoritate publică centrală


  Operațiunea 1  image


  Nr. crt.

  Nume, prenume, funcția și semnătura evaluatorilor

  Data de începere a verificării

  Data de finalizare a verificării

  1
  2

  Avizat, șef serviciu


  image

  47

  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2


  Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a proiectului (cererii de finanţare) și a componentelor (proiectelor) – pentru proiectele pentru care au fost demarate activități de achiziție/ lucrările de construcție – Operatiunea 21

  Cerinţa/ Criteriul

  Evaluator 1

  Evaluator 2

  Da

  Nu

  Nu se aplică

  Comentarii

  Da

  Nu

  Nu se aplică

  Comentarii

  I. Verificarea conformității administrative

  1. Toate secțiunile aplicabile din cererea de finanțare/proiect aplicabile sunt completate cu

  datele solicitate pentru specificul apelului de proiecte?

  2. Acolo unde în cadrul Ghidului specific există formate standard pentru anexe sau modele, acestea sunt completate conform respectivelor

  formate?

  3. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt completate în limba română și sunt semnate conform menţiunilor din

  ghidul specific?

  4. Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, în funcție de categoria în care se încadrează solicitantul, prezentate în Ghidul specific (4.2.1 Documentele statutare ale solicitantului) ?

  5. Este ataşat un document de identificare a reprezentantului legal al solicitantului ?

  1 din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), aflate în achiziție publică sau pentru care au fost încheiate contracte de lucrări și servicii.

  48

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2.1


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2  6. Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare și a anexelor la cererea de finantare?

  7. Sunt anexate declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale

  reprezentanților legali ai solicitantului ?

  8. Este atașată Declaraţia de angajament a solictantului, semnată de către reprezentantul legal? (Model A)

  9. Este atașată Declaraţia de eligibilitate și este

  semnată de către reprezentantul legal al acestora?

  10. Declarația privind eligibilitatea TVA a solicitantului este atașată? (Model C)

  11. Datele din documentele de identificare sunt aceleasi cu cele mentionate in cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind Identificarea reprezentantului legal al solicitantului, în cadrul declarațiilor pe propria răspundere ale

  reprezentantului legal?

  12. Este prezentată nota de fundamentare prin care se prezintă necesitatea și oportunitatea investiției

  ? (Model D)

  13. În cadrul proiectului sunt prevăzute activități care

  se încadrează în lista de activități eligibile din cadrul ghidului specific?

  14. Au fost demarate lucrări de proiectare și execuție?

  15. Sunt anexate documentele aplicabile care demonstrează existența dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau dreptul de administrare) asupra terenului pe care se propune


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2  a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, menționate în Ghidul specific la subsecțiunea 4.2.8. Dovada dreptului de proprietate sau administrare a obiectivului de investiții ?

  16. Este atașată Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului în cazul autorităților publice locale Hotărârea Consiliului Local de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi

  realizată prin proiect?

  17. Solicitantul/ții se încadrează în categoria solicitanților eligibili și se încadrează în situațiile

  descrise în Ghidul specific (secțiunea 2.6)?

  II. Verificarea eligibilității proiectului (cererii de finanțare) și a proiectelor

  18. Proiectul propus spre finanțare se încadrează în valoarea maximă eligibilă conform ghidului?

  19. Proiectul propus spre finanțare include activități desfășurate după data de 1 februarie 2020, considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din ghidul specific?

  (Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare)

  20. În cazul proiectului propus spre finanțare care include activități desfășurate după data de 1 februarie 2020, considerate eligibile, au fost implementate soluții pentru îndeplinirea

  necesarului de energie primară cu cel puțin 20%

  49

  50

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2.1


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2  mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egală cu zero ?

  21. Solicitantul își asumă că nu a mai beneficiat de finanţare publică înainte de data depunerii Cererii

  de finanţare?

  22. Entitățile* care derulează programe de finanțare ce vizează investiții similare confirmă faptul că solicitantul nu a beneficiat de la acestea plăți

  înainte de data depunerii Cererii de finanţare?

  23. Solicitantul demonstrează existența unei strategii la nivel local de dezvoltare a acestor servicii?

  24. Solicitantul a prezentat dovada numărului de copii cu vârsta până în 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor existente

  pe o rază de maximum 2-3 km?

  25. Solicitantul a prezentat dovada existenței numărului de cereri din partea părinților, nesoluționate, pentru acest tip de servicii (cel

  puțin 50)?

  26. Solicitantul a prezentat o analiză a nevoilor, ținând seama de nevoile specifice ale comunităților marginalizate?

  27. Indicatorii obiectivului de investiții se încadrează în indicatorii prevăzuți în ghidul specific?

  28. Drepturile anterior menționate demonstrează opozabilitatea dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau dreptul de administrare) asupra imobilului pe care se propune a se realiza

  investiția


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2  • sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare/ tabelul centralizator al numerelor cadastrale?

  • (dacă e cazul) Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare acoperă o perioada de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare?

  (Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de verificare și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată)

  1. Terenul/terenurile care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

   1. să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului, în condițiile Ghidului specific,

   2. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,

   3. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

  (Se vor verifica informaţiile declaraţiei de eligibilitate, documentelor de proprietate anexate, extrasele de carte funciară, plan de amplasament etc.)

  30. Perioada de implementare a activităților

  proiectului nu depășește 31 decembrie 2025?

  51

  52

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2.1


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2  (Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare)

  31. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, accesibilitatea, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară (minimul legislativ în aceste domenii)?

  (verificarea asumării acestui aspect în Declarația de angajament -Modelul A)

  32. Solicitantul își asumă că proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH)?

  (verificarea asumării acestui aspect în Declarația privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No

  Significant Harm” (DNSH) -Modelul E)

  33. Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii

  consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră?

  34. Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior?

  35. Solicitantul își asumă ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare?


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2  36. Clădirea nou­construită va respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale?

  37. Proiectul depus se incadreaza in lista de la punctul

  3.2 privind eligibilitatea solicitantilor la proiect din cadrul Operațiunii 2


  Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității2

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE3

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE PARȚIAL4

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE NU SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE

  PROIECTUL (cererea de finanțare) ȘI COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME ȘI ELIGIBILE  image

  2 Se va bifa o singură opțiune;

  3 Se va trece în etapa de contractare în cazul în care opțiunea este bifată;

  53

  4 Se va trece în etapa de contractare doar a componentelor declarate conforme și eligibile. Se va solicita beneficiarului eliminarea componentelor neeligibile și/sau neconforme și revizuirea corespunzătoare a secțiunilor relevante din cererea de finanțare.

  54

  Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație –

  Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Anexa 2.1


  Titlu proiect


  Număr cerere de finanțare


  Denumire UAT


  Operațiunea 2  DA

  NU


  Nr. crt.

  Nume, prenume, funcția și semnătura evaluatorilor

  Data de începere a verificării

  Data de finalizare a verificării

  1
  2

  Avizat, șef serviciu


  Planul Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C15 – Educație - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


  Anexa 3


  Grila de evaluare/ selecție proiecte depuse

  Investiția I1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 de creșe OPERATIUNEA 1 SI OPERAȚIUNEA 2

  Criterii de evaluare/ selecție

  Maxim

  Minim

  1. Gradul de maturitate a proiectuluii

  - Proiecte care au încheiat contract de execuție

  60

  0

  - Proiecte aflate în faza de achiziție publică cu indicatori tehnico- economici aprobați în conformitate cu prevederile legale ale Hotararii

  de Guvern nr. 207/2020 ;


  55


  0

  - Proiecte aflate pe lista de sinteză și care au depus documentele necesare etapei a II-a de promovare a indicatorilor tehnico- economici, in conformitate cu prevederile normative ale OG nr.

  25/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


  50


  0

  Total punctaj criteriul 1

  60

  0

  2. Alegerea tipului de proiect pentru construirea creșei  - Proiect tip conform ORDIN nr. 6.385/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul-cadru al proiectului-tip pentru

  construcții cu grad mare de repetabilitate


  20


  0

  - Proiect propriu – proiect care nu se încadrează în categoria proiectelor tip și care urmează să elaboreze documentația tehnico- economică – studiu de fezabilitate în conformitate cu H.G nr. 907/2016 nu mai târziu de 6 luni de la data semnării contractului de finanțare

  conform prevederilor ghidului.


  0


  0

  Total punctaj criteriul 2

  20

  0

  3. Minim 100 de nou-născuți în ultimii 3 ani  a) Da

  5

  0

  b) Nu

  0

  0

  Total punctaj criteriul 3

  5

  0

  4. Număr de cereri din partea părinților, nesoluționate, pentru acest tip de servicii;

  a) Intre 51-70;

  2

  0

  b) Intre 71-100;

  3

  0

  c) Peste 100;

  5

  0

  Total punctaj criteriul 4

  5

  0

  5. Proiectul vizează construirea de creșe în UAT-uri cu zone marginalizate identificate prin Atlasul zonelor urbane marginalizate din România în baza informatiilor transmise de 176 de primării in noiembrie 2013, respectiv în Atlasul Zonelor Rurale

  Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România;  Da

  10

  0

  Nu

  0

  0

  Total punctaj criteriul 5

  10

  0

  TOTAL punctaj (criteriile de la 1 la 5)

  100

  0


  image

  i Conform Programului Național de Constructii de Interes Public sau Social, subprogramul Unitati si institutii de invatamant de stat.