HOTĂRÎRE nr. 201 din 3 martie 1990
pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 8 martie 1990  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă normele din anexele nr. 1-12 pentru aplicarea Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative.


  Articolul 2

  Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala pentru Industria Mica şi Servicii, primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti îşi vor organiza activitatea astfel încît să asigure soluţionarea operativă a problemelor ridicate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor economice pe baza liberei iniţiative şi exercitarea controlului şi îndrumării acestora.
  Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor inventaria toate spaţiile pe care le deţin în vederea disponibilizarii lor pentru organizarea activităţilor prevăzute de Decretul-lege nr. 54/1990, în funcţie de eficienta exploatării acestora şi de posibilităţile de restructurare, prin comasare, a unor activităţi. De asemenea, în procesul de profilare a spaţiilor noi construite vor fi asigurate prioritar solicitarile de spaţii pentru organizarea activităţilor economice pe baza liberei iniţiative.


  Articolul 3

  Ministerul Finanţelor împreună cu primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor promova un proiect de decret-lege privind diferentierea chiriilor în raport de vadul comercial.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexă

  CUPRINSUL ANEXELOR
       
  Anexa nr. 1:-Categorii de activităţi pentru care nu se pot organiza prin liberă iniţiativă întreprinderi mici, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale şi activităţi independente ale unor persoane fizice
    -Categorii orientative de activităţi pentru care se pot organiza întreprinderi mici, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale şi activităţi independente ale unor persoane fizice
  Anexa nr. 2:-Norme privind deschiderea şi funcţionarea conturilor în lei
    -Norme privind deschiderea şi funcţionarea conturilor în valută
    -Norme privind acordarea şi rambursarea creditelor
    -Norme privind condiţiile în care pot fi desfăşurate servicii de comerţ exterior pe baza liberei iniţiative
    -Condiţiile în care se pot primi finanţări din străinătate
  Anexa nr. 3:-Norme pentru aplicarea prevederilor din domeniul preţurilor şi tarifelor cuprinse în Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative
  Anexa nr. 4:-Asigurarea cu materii prime, materiale, combustibili şi energie a activităţilor economice pe baza liberei iniţiative, în conformitate cu profilul de activitate autorizat
  Anexa nr. 5:-Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii activităţilor economice pe baza liberei iniţiative
    -Bugetul de venituri şi cheltuieli
    -Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
    -Bilanţ
  Anexa nr. 6:-Plan de conturi pentru activităţile economice organizate pe baza liberei iniţiative de tip întreprinderi mici şi asociaţii cu scop lucrativ
    -Metodologie
  Anexa nr. 7:-Contract de asociere
    -Anexă la contractul de asociere
  Anexa nr. 8:-Metodologia de atestare pentru persoane fizice
  Anexa nr. 9:-Model de cerere pentru autorizaţie
    -Model de autorizaţie
    -Lista acordurilor şi avizelor necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare
  Anexa nr. 10:-Model de cerere pentru acord C.N.I.M.S.
    -Acord C.N.I.M.S.
    -Lista avizelor necesare obţinerii acordului C.N.I.M.S.
  Anexa nr. 11:-Impozitarea activităţilor economice pe baza liberei iniţiative
    -Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici şi ale asociaţiilor cu scop lucrativ
    -Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea veniturilor persoanelor autorizate să desfăşoare o activitate independentă şi a cîştigurilor asociaţiilor familiale
  Anexa nr. 12:-Instrucţiuni pentru eliberarea acordului C.N.I.M.S. şi autorizaţiei
    -Instrucţiuni privind completarea registrului de evidenţă a activităţilor economice organizate pe baza liberei iniţiative.


  Anexa 1

  CATEGORII DE ACTIVITĂŢI
  pentru care nu se pot organiza prin libera iniţiativă întreprinderi mici, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale şi activităţi independente ale unor persoane fizice
  1. Fabricarea şi comercializarea de produse explozibile şi toxice.
  2. Fabricarea şi comercializarea de droguri şi narcotice.
  3. Fabricarea şi comercializarea de otravuri.
  4. Fabricarea şi comercializarea de instalaţii şi echipamente nucleare şi produse radioactive.
  5. Fabricarea şi comercializarea de echipament militar.
  6. Fabricarea, comercializarea de muniţii şi armament şi repararea de armament.
  7. Producerea şi comercializarea de materiale pornografice.
  8. Înfiinţarea de case de toleranta.
  9. Activităţi de comerţ cu inamicul.
  10. Remedii secrete (vrajitorie, ghicitori).
  11. Prelucrarea tutunului.
  12. Practicarea jocurilor de noroc de orice fel.
  13. Extractia şi prelucrarea ţiţeiului şi gazelor naturale.
  14. Prospectarea, extractia carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, nemetalifere, a sarii şi a minereurilor de metale rare, pietrelor semipretioase.
  15. Fabricarea spirtului.
  16. Comerţul cu scop de contrabanda şi speculativ.
  17. Imprimarea hartilor.
  CATEGORII ORIENTATIVE DE ACTIVITĂŢI
  pentru care se pot organiza întreprinderi mici, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale şi activităţi independente ale unor persoane fizice
  I. În domeniul producţiei şi (sau) comercializării
  ---------------------------------------------------
  1. Articole de menaj şi uz casnic.
  2. Articole de uz gospodăresc şi agricol.
  3. Mobilier.
  4. Artizanat.
  5. Bijuterii şi gablonzuri.
  6. Tesaturi, confecţii, tricotaje, încălţăminte, marochinarie, galanterie, pasmanterie şi mercerie.
  7. Articole de sport şi camping.
  8. Articole culturale, ceasuri, articole foto.
  9. Produse chimice.
  10. Articole electrice şi electronice.
  11. Articole electrotehnice şi electrocasnice.
  12. Papetarie.
  13. Materiale de construcţii.
  14. Articole metalice de construcţii, instalaţii, încălzire, apa, canal şi sanitare.
  15. Medicamente, produse farmaceutice şi cosmetice.
  16. Jucarii.
  17. Maşini, echipamente, instalaţii, subansamble şi piese de schimb.
  18. Ambalaje.
  19. Produse alimentare.
  20. Furnituri.
  21. Produse agricole şi zootehnice, apicultura, sericicultura, horticultura şi pomicultura.
  22. Produse auto-moto-velo, carute, caretaserie.
  II. Servicii
  -------------
  1. Confectionare sau prelucrarea de bunuri şi produse de orice fel pe bază de comenzi individuale ale populaţiei.
  2. Repararea, reconditionarea şi întreţinerea bunurilor de folosinţă îndelungată, intimplatoare şi curenta.
  3. Spălat, vopsit şi curatat chimic.
  4. Efectuarea de servicii casnice şi gospodăreşti la domiciliul cetăţenilor.
  5. Activităţi de service auto, calculatoare, telex, dactilografiere etc.
  6. Reparaţia şi întreţinerea de ascensoare de persoane şi mărfuri.
  7. Repararea, întreţinerea şi realizarea unor obiective de construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.
  8. Efectuarea unor lucrări şi servicii de gospodărie comunală şi locativă.
  9. Servicii foto, film, imprimari video şi audio.
  10. Dactilografiere, multiplicare, tipografie şi editare.
  11. Legatorie de carte şi cartonaje, restaurare de manuscrise, tiparituri şi tablouri.
  12. Servicii personale de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, gimnastica de întreţinere.
  13. Servicii de proiectare, documentaţii, asistenţa tehnico-economică.
  14. Activităţi de consulting, ingineering, efectuarea de studii, experimentari, analize de laborator şi informatica.
  15. Servicii medico-sanitare.
  16. Servicii de intermediere, comisionari, consignaţie.
  17. Servicii pentru publicitate şi organizarea de expoziţii.
  18. Servicii de educaţie şi învăţămînt.
  19. Servicii de informare, documentare, traduceri, interpreţi.
  20. Organizare şi servicii de spectacole, turism şi sport.
  21. Servicii în domeniul turismului (minihoteluri, restaurante, baruri, discoteci, activităţi de agrement).
  22. Servicii de informare, documentare, traduceri, interpreţi, ghizi, organizare de spectacole şi turism.
  23. Şcoli de conducere auto, iniţiere în domeniul culturii, artei şi sportului.
  24. Servicii pentru transport persoane şi mărfuri.
  25. Servicii de închirieri.
  26. Reparaţii şi acordari instrumente muzicale.
  27. Servicii de asistenţa, efectuarea de lucrări agricole şi zooveterinare.
  28. Activităţi distractive şi de divertisment, procesiuni religioase, reuniuni, formaţii de muzicanti etc.
  29. Reparat şi confectionat bijuterii, inclusiv din metale preţioase, ceasornicarie etc.
  30. Servicii de alimentaţie publică.
  31. Servicii de comerţ exterior (birouri comerciale, agenţii de intermediere, birouri de consulting, operaţiuni de import-export).
  NOTĂ:
  În desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi de mai sus, persoanele autorizate au obligaţia respectării reglementărilor în vigoare privind încadrarea în standarde şi norme de calitate, normelor igienico-sanitare, de protecţia muncii şi paza contra incendiilor, păstrare a calităţii mediului înconjurător şi a normelor privind drepturile de proprietate industriala.


  Anexa 2

  NORME
  privind deschiderea şi funcţionarea conturilor în lei
  1. Întreprinderile mici, înregistrate ca persoane juridice, îşi deschid la unităţile Băncii Naţionale, Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara sau la Banca de Investiţii, în funcţie de opţiunea clientului, conturi de disponibilitati în lei, în care îşi vor păstra fondurile proprii şi prin care vor efectua operaţiuni de încasări şi plati, în condiţiile prezentelor norme.
  Întreprinderile mici pot deschide conturi în lei numai la o singura banca.
  2. În vederea deschiderii conturilor în lei, întreprinderile mici prezintă băncii următoarele documente:
  - cerere de deschidere a contului, conform modelului;
  - copie legalizată după autorizaţia de constituire eliberata conform art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990;
  - copie legalizată după dovada de înregistrare la administraţia financiară judeteana sau a municipiului Bucureşti;
  - fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor desemnate de întreprinzători a dispune efectuarea de operaţiuni în conturile deschise la banca, precum şi amprenta ştampilei. Fişa se certifica în mod obligatoriu de toate persoanele prevăzute în autorizaţia de constituire.
  3. Prin conturile deschise la banca, întreprinderilor mici li se pot efectua următoarele operaţiuni de încasări şi plati:
  - încasări provenind din sumele depuse în numerar de către reprezentanţii întreprinderii sub forma de capital;
  - încasări provenind din livrări de mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii către alte unităţi cu conturi deschise la unităţile bancare, la C.E.C. şi la cooperativele de credit;
  - încasări în numerar provenite din vînzarea pe piaţa a unor produse, precum şi din executări de lucrări şi prestări de servicii;
  - încasări reprezentind contravaloarea în lei a 50% din valuta obţinută din activitatea de export;
  - încasări din dobinzi bonificate de bănci, la disponibilităţile din conturile deschise la acestea;
  - alte încasări prin virament sau în numerar;
  - plati prin virament sau eliberari de numerar pentru aprovizionari cu materii prime şi materiale, procurarea de maşini, utilaje şi instalaţii, piese de schimb, scule şi accesorii necesare desfăşurării activităţii etc.;
  - plati prin virament sau eliberari de numerar pentru alte cheltuieli de producţie şi administrativ-gospodăreşti (energie electrica, termica, combustibil, posta, telefon, transport), impozite, prime de asigurare etc.;
  - plati pentru restituirea creditelor primite şi a dobinzilor aferente;
  - plati în numerar pentru salarii şi alte drepturi de personal;
  - plati pentru constituirea de depozite în vederea eliberării de carnete de cecuri cu limita de suma şi deschidere de acreditive;
  - alte plati prin virament sau în numerar.
  4. Plăţile prin virament şi în numerar la întreprinderile mici se efectuează numai în limita disponibilităţilor din cont şi a acreditivelor deschise. Nu se primesc şi nu se păstrează la banca documente de decontare în cazul în care nu exista disponibilitati în cont.
  5. Întreprinderile mici depun încasările realizate în numerar direct sau prin posta, în conturile deschise la banca.
  Acestea pot păstra în casieriile proprii sume de bani pentru nevoile curente în limitele stabilite de unităţile băncilor cu acordul întreprinderilor mici.
  6. Toate plăţile din conturi prin virament, precum şi ridicările de numerar de la banca, se pot face numai din iniţiativa şi dispoziţia scrisă a persoanelor autorizate sa dispună de cont, prin dispoziţie de plată sau cecuri în numerar. Băncile pot efectua plati din conturi fără acordul titularilor numai pe bază de hotărîre judecătorească rămasă definitivă sau alt titlu executoriu prevăzut de lege.
  7. În vederea efectuării plăţilor prin virament, întreprinderile mici pot solicita utilizarea carnetelor de cecuri cu limita de suma şi pot deschide acreditive.
  8. Pentru operaţiunile de plati din conturile de disponibilitati în lei, deschise în condiţiile prezentelor norme, se percepe un comision de 5 lei pentru fiecare operaţiune. Calculul comisionului se va face trimestrial, la data calculării dobinzilor, asupra numărului de operaţiuni înregistrate în debitul contului de disponibilitati în lei, carnete de cecuri cu limita de suma, acreditive deschise sau pentru plăţile efectuate direct din contul de împrumut.
  9. Băncile eliberează titularilor extrase pentru operaţiunile înregistrate în conturile acestora.
  10. Titularii de cont poarta întreaga răspundere pentru întocmirea corecta a documentelor şi realitatea datelor înscrise în acestea.
  De asemenea, titularii comunică în scris unităţii băncii sumele înregistrate greşit în debitul sau creditul contului sau în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data ridicării extrasului de cont (exclusiv ziua ridicării) sau de la data expedierii prin posta (exclusiv data expedierii).
  Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace băneşti sau înregistrări în conturile în lei ale clienţilor, banca răspunde numai pînă la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum şi de plată penalitatilor ce se vărsa la bugetul de stat suportate de client, în cazurile prevăzute de lege, dacă nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa clienţilor.
  Răspunderea băncii încetează dacă nu este sesizată cu reclamaţie pînă la expirarea termenului stabilit mai sus.
  11. Băncile asigura secretul operaţiunilor efectuate în conturile titularilor.
  12. Asociaţiile cu scop lucrativ, asociaţiile familiale şi persoanele autorizate sa desfăşoare activităţi independente pot deschide conturi la banca prin care să efectueze operaţiunile de încasări şi plati în condiţiile prevăzute de pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
  13. Întreprinderile mici, asociaţiile cu scop lucrativ, asociaţiile familiale, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activitate în mod independent, care solicită credite pentru investiţii proprii, îşi deschid conturi distincte la bănci, în care îşi vor păstra resursele proprii pentru realizarea investiţiilor respective.
  Din disponibilităţile existente şi din creditele aprobate se efectuează plati pentru: amenajări şi transformări de construcţii existente, realizarea de noi spaţii construite, utilităţi, reţele, procurari de maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice, mijloace de transport, alte dotări, proiecte, asistenţa tehnica etc.
  14. Conturile deschise la banca se inchid la solicitarea scrisă a titularului contului sau din oficiu, de către banca, atunci cînd titularul contului nu respecta obligaţiile decurgind din aplicarea prezentelor norme.
  CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI
  (Model)
  Către
  Banca ....................
  ....................

  Subsemnaţii .................................... în calitate de reprezentanţi
  ai .............................................................................
  în conformitate cu Normele de aplicare a prevederilor Decretului-lege
  nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe
  baza liberei iniţiative, publicate în Monitorul Oficial nr. 33-34 din 8 martie
  1990, vă rugăm a aproba deschiderea unui cont de disponibilităţi.
  În acest scop depunem:
  - copie legalizată după autorizaţia de constituire emisă conform art. 28 din
  Decretul-lege nr. 54/1990;
  - copie legalizată după dovada de înregistrare la administraţia financiară
  judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
  - fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună
  efectuarea de operaţiuni prin cont.
  Documentele ce se depun la bancă vor fi semnate cu*) ........................
  din semnăturile prevăzute în fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor
  împuternicite să dispună efectuarea de operaţiuni prin cont.
  Solicităm ca extrasul de cont să fie**) ................................... .
  În cazul remiterii prin poştă a extrasului ne angajăm să suportăm
  cheltuielile de remitere.
  Am luat cunoştinţă de condiţiile în care se vor efectua operaţiunile în cont
  şi le vom respecta întocmai.

  Semnăturile***) ...............
  ...............
  L.S. ...............

  Se aprobă Verificat îndeplinirea condiţiilor pentru
  DIRECTORUL deschiderea contului şi propunem a se aproba cererea.
  unităţii bancare Cod cont ...................
  Şef serviciu contabilitate al băncii ................
  Data ......... Data .............

  ------------------------ Notă *) Se va trece numărul de semnături cu care se vor prezenta documentele la banca. Notă **) Se vor preciza modalitatea de remitere a extrasului de cont (prin inminare la ghiseu sau expediere prin posta), precum şi termenele la care se solicita aceasta. Notă ***) Va fi semnată cu acelaşi număr de semnături cu care este prevăzut în prezenta să se depună documentele la banca.
  NORME
  privind deschiderea şi funcţionarea conturilor în valută pe numele întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative şi condiţiile în care pot primi finanţări din străinătate, în valută sau în lei

  Capitolul 1 Deschiderea şi funcţionarea conturilor

  1. Întreprinderile mici care au personalitate juridică, potrivit legii, îşi pot deschide conturi în valută numai la Banca Română de Comerţ Exterior.
  Deschiderea conturilor în valută se face la cererea întreprinderii, prezentindu-se băncii următoarea documentaţie:
  - autorizaţia de constituire a întreprinderii mici, emisă de primăria judeteana sau a municipiului Bucureşti, în copie legalizată;
  - copie legalizată după dovada de înregistrare la administraţia financiară judeteana sau a municipiului Bucureşti;
  - scrisoarea de deschidere a contului, în care întreprinderea va indica numele persoanelor împuternicite sa dispună plati din conturi sau alte operaţiuni, precum şi condiţiile în care aceste operaţiuni pot fi efectuate (conform modelului 1).
  Plăţile din cont vor fi efectuate cu semnatura unei singure persoane sau a doua persoane, cu sau fără limita de suma, după cum va dispune întreprinderea mica;
  - specimenele de semnături ale persoanelor autorizate, pe un formular tip (conform modelului 2).
  2. Conturile în valută se pot deschide întreprinderilor mici într-una din valutele solicitate de acestea astfel:
  - în lira sterlina, dolarul australian, silingul austriac, francul belgian, dolarul canadian, coroana daneza, francul elvetian, francul francez, marca finlandeza, marca R.F.G., lira italiana, yenul japonez, francul Luxemburg, coroana norvegiana, guldenul olandez, dolarul S.U.A., coroana suedeza, peseta spaniola.
  Conturile în valută se alimentează cu sume reprezentind 50% din încasările din export ale întreprinderilor, restul de 50% decontîndu-se de banca, în lei, la cursul în vigoare la data încasării valutei.
  Disponibilităţile din conturile de mai sus pot fi folosite pentru orice plati în străinătate, potrivit obiectului de activitate al întreprinderii, în orice moneda, precum şi pentru orice fel de plati în valută şi în lei în ţara.
  3. Operaţiunile solicitate a fi efectuate în alte valute decît cea de cont se vor efectua la cursul stabilit de Banca Română de Comerţ Exterior.
  4. La cererea întreprinderilor mici, Banca Română de Comerţ Exterior poate primi sume în depozit în condiţiile convenite de comun acord.
  5. Întreprinderile mici pot deschide conturi şi în alte valute cotate de Banca Naţionala.
  Disponibilităţile din aceste conturi pot fi folosite pentru plati în străinătate, în moneda străină în care sînt exprimate disponibilităţile pe baza contractelor încheiate în acest sens, precum şi pentru orice plati în lei în ţara, în măsura în care Banca Română de Comerţ Exterior cumpara asemenea valute.
  6. Conturile pot fi alimentate şi cu sumele în valută primite din străinătate sub forma de finanţare la înfiinţare sau în cursul desfăşurării activităţii acestora.
  7. Alimentarea conturilor în valută se face fără a se percepe comision bancar.
  8. Decontarea în valută a încasărilor din export se face de compartimentele specializate din Banca Română de Comerţ Exterior, cu care ocazie se virează în contul în lei al întreprinderii deschis la Banca Naţionala a României, Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, Banca de Investiţii, după caz, şi cota de 50% în lei, la cursul zilei afişat de Banca Naţionala a României.


  Capitolul 2 Efectuarea plăţilor din conturile în valută

  9. Plăţile din cont se efectuează pe baza dispoziţiei conducătorului întreprinderii sau a persoanelor împuternicite în acest scop de conducerea întreprinderii. Plata importurilor se face în baza autorizaţiei Ministerului Comerţului Exterior.
  10. Plăţile din conturi se efectuează prin împuterniciţii întreprinderilor şi numai în limita disponibilului existent în cont.
  11. Întreprinderile mici, titulare de conturi, pot, de asemenea, solicita băncii ca sumele în valută aflate în conturi să fie schimbate în lei, la cursul zilei.
  Schimbul în lei al altor valute se va efectua numai la opţiunea Băncii Române de Comerţ Exterior.
  12. Pentru toate operaţiunile din conturile în valută şi în lei se percepe un comision bancar conform tarifelor în vigoare practicate de Banca Română de Comerţ Exterior.
  Pentru operaţiunile privind decontările prin garanţii bancare, acreditive şi incassouri se vor aplica tarifele de comision ale Băncii Române de Comerţ Exterior.


  Capitolul 3 Închiderea conturilor

  13. Conturile în valută ale întreprinderilor mici se pot închide în următoarele cazuri:
  - la solicitarea scrisă a titularului contului;
  - la încetarea activităţii.


  Capitolul 4 Alte dispoziţii

  14. Pentru disponibilităţile din conturile în valută se acordă dobinda în valută în condiţiile stabilite de Banca Naţionala şi Banca Română de Comerţ Exterior, ţinînd seama de natura şi felul monedei, de durata de păstrare a disponibilităţilor valutare, precum şi de nivelul dobinzilor practicate pe piaţa internationala.
  Dobinzile care se plătesc de banca, în funcţie de natura şi felul valutei, se comunică titularilor de conturi la deschiderea conturilor şi cu prilejul fiecărei modificări a nivelului dobinzii.
  Disponibilităţile aflate în conturi şi dobinzile aferente nu sînt supuse prescripţiei extinctive.
  15. Indisponibilizarea (blocarea) disponibilităţilor din conturi se poate face numai în baza unei ordonanţe date de organele de urmărire penală sau de organele judecătoreşti, banca putind efectua plati din conturi fără acordul titularilor pe bază de hotărîre judecătorească rămasă definitivă sau alt titlu executoriu prevăzut de lege.
  16. Întreprinderile mici, în activitatea de încasări şi plati pentru operaţiuni de comerţ exterior, vor aplica condiţiile de lucru ale Băncii Române de Comerţ Exterior privind efectuarea decontărilor comerciale cu strainatatea, primirea şi eliberarea garanţiilor bancare.
  Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor bancare, Banca Română de Comerţ Exterior va asigura întreprinderilor mici asistenţa de specialitate necesară.
  17. Întreprinderile mici sînt obligate să prezinte bilanţul contabil şi alte documente ori de cîte ori solicita Banca Română de Comerţ Exterior, respectiv pentru acordarea de credite, emiterea de garanţii, deschiderea de acreditive etc.
  CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI
  (Model 1)
  Către Banca Română de Comerţ Exterior
  Subsemnaţii .................................................................
  ................................................................................
  în calitate de reprezentanţi ai ................................................
  ................................................................................
  În conformitate cu Normele de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind
  organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative
  vă rugăm a aproba deschiderea unui cont de disponibilităţi în valută ...........
  .............................................................................. .
  (se va indica valuta în care titularul doreşte să aibă contul deschis).
  În acest scop depunem:
  - copie legalizată după autorizaţia de constituire emisă conform art. 28 din
  Decretul-lege nr. 54/1990;
  - copie legalizată după dovada de înregistrare la administraţia financiară
  judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
  - copie legalizată după autorizarea Ministerului Comerţului Exterior pentru
  efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior, eliberată conform art. 15 din
  Decretul-lege nr. 54/1990;
  - fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună
  efectuarea de operaţiuni prin cont.
  Documentele ce se depun la Banca Română de Comerţ Exterior vor fi semnate
  cu*) ......................... .
  Solicităm ca extrasul de cont să fie**) ................................... .
  În cazul remiterii prin poştă a extrasului ne angajăm să suportăm
  cheltuielile de remitere.
  Am luat cunoştinţă de condiţiile în care se vor efectua operaţiunile în cont
  şi le vom respecta întocmai.

  Semnăturile***) ....................
  ....................
  ....................
  L.S. ...............

  Se aprobă Verificat îndeplinirea condiţiilor pentru
  DIRECTOR deschiderea contului şi propun a se aproba cererea.
  Cod cont ...................
  ŞEF SERVICIU
  Data ............. Data .......................

  ----------------------------- Notă *) Se va trece numărul de semnături cu care se vor prezenta documentele la banca. Notă **) Se vor preciza modalitatea de remitere a extrasului de cont (prin inminare la ghiseu sau expediere prin posta), precum şi termenele la care se solicita aceasta. Notă ***) Va fi semnată cu acelaşi număr de semnături cu care este prevăzut în prezenta să se depună documentele la B.R.C.E.
  (Model 2)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ....................................... Nr. conturilor
  (titularul conturilor)
  ....................................... .......................................
  ....................................... .......................................
  (adresa) (nr. telefon) .......................................
  ....................................... .......................................
  ....................................... .......................................
  ....................................... Aprobat,
  ....................................... Data .................... 19...
  Către Banca Română de Comerţ Exterior Semnătura ...................
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Vă comunicăm specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să dispună
  de conturi, împreună cu amprenta ştampilei, valabile de la data de ........... .
  Prezentul formular înlocuieşte specimenele din formularul depus la data de
  .............................. .

  Semnăturile:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Amprenta ştampilei
  (titularul conturilor)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Numele şi prenumele Funcţia Prima sau a doua Specimenul de
  crt. semnătură semnătură
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NORME
  privind acordarea şi rambursarea creditelor
  1. Potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 54/1990 întreprinderile mici, asociaţiile cu scop lucrativ, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activitate independenta pot primi credite de la bănci pe bază de garanţii asiguratorii, în completarea resurselor proprii, pentru realizarea activităţilor prevăzute în autorizaţia de constituire.
  2. Suma creditului se stabileşte la cererea scrisă a solicitantului, pe bază de negociere între unitatea bancară şi acesta, în funcţie de volumul de activitate şi rentabilitatea acesteia, de resursele proprii, garanţiile prezentate, astfel încît să se asigure rambursarea la scadenta a creditului.
  3. Cu ocazia negocierii creditelor solicitate de intreprinderile mici şi asociaţiile cu scop lucrativ, băncile analizează bilanţurile şi situaţia patrimonială la zi, iar la asociaţiile familiale şi la persoanele autorizate sa desfăşoare activităţi independente se analizează situaţia patrimonială.
  În situaţiile în care se solicita credite bancare la începerea activităţii, negocierea creditelor se face pe baza datelor şi documentelor prezentate de solicitanţi referitoare la activităţile ce urmează a le desfăşura, a surselor proprii cu care participa la finanţarea acestor activităţi, a garanţiilor asiguratorii sau a altor elemente de analiza. La solicitarea de credite pentru investiţii se va prezenta documentaţia tehnico-economică a investiţiei.
  La negocierea creditelor pentru realizarea unor obiective de investiţii, băncile expertizeaza solicitarile beneficiarilor, în vederea asigurării oportunităţii şi rentabilitatii activităţii, stabilirii nivelului resurselor proprii de participare la finanţare şi asigurării garanţiilor de rambursare a creditelor la termenele stabilite.
  Rezultatele negocierilor se vor prezenta de compartimentul de credit consiliului de administraţie al unităţii bancare, care va decide. În cazul aprobării creditelor, banca încheie cu solicitantul un contract de credit, potrivit modelului, care constituie titlu executoriu.
  4. Băncile pot acorda credite pentru:
  a) desfăşurarea activităţii economice prevăzute în autorizaţie, cu termene de rambursare de cel mult 12 luni de la acordare;
  b) transformarea şi amenajarea construcţiilor proprii sau închiriate, realizarea de noi spaţii construite, procurarea de maşini, utilaje, instalaţii tehnologice şi mijloace de transport, precum şi pentru efectuarea unor cheltuieli necesitate de realizarea şi punerea în funcţiune a acestor investiţii, creditele respective acordindu-se pe termene de cel mult 5 ani, cu o perioadă de graţie *) de pînă la 12 luni de la data acordării.
  5. Creditele aprobate se acordă printr-un cont distinct de împrumut, plăţile urmînd a se efectua direct din acest cont, după epuizarea resurselor proprii din contul de disponibilitati.
  6. Scadentele creditelor, sumele de rambursat şi dobinzile aferente se stabilesc de bănci, împreună cu solicitanţii, la încheierea contractului de credit şi se înscriu în acesta.
  7. Băncile nu vor acorda credite pentru activităţile interzise a fi autorizate.
  8. Garanţiile ce pot fi aduse de solicitanţii de credite sînt:
  a) ipoteca constituită asupra bunurilor imobile personale şi ale girantilor, înscrisă la notariatul de stat în a cărui raza teritorială se afla situat imobilul;
  b) alte bunuri proprietatea solicitantului şi a girantilor, care se vor înscrie în contractul de credit şi în registrele speciale de gajuri deschise la primăriile din localităţile unde domiciliază aceştia;
  c) cesionarea în favoarea băncii pînă la concurenta creditului acordat din despăgubiri ce se cuvin solicitantului pentru bunurile asigurate la ADAS pe baza asigurării prin efectul legii şi altor asigurări facultative;
  d) cesionarea în favoarea băncii a drepturilor băneşti pe care beneficiarul creditului le are de primit de la unitatea contractantă, în cazul în care beneficiarul a încheiat contract de livrare cu o unitate de stat sau cooperatista. Un exemplar de pe contractul de livrare, pe baza căruia se acordă credite, se depune la banca, acesta fiind pentru banca titlu executoriu faţă de producător şi unitatea contractantă.
  Cesiunea pentru drepturile de creanta menţionate se comunică, în termen de 15 zile de la semnarea contractului de credit, unităţii contractante sau unităţii ADAS, de către banca;
  e) bunurile ce se cumpara din creditele acordate, indiferent dacă garanţiile prevăzute la lit. a)-d) de mai sus acoperă, integral sau parţial, suma creditului aprobat. Aceasta garanţie se va înscrie obligatoriu, în toate cazurile, în contractul de credit.
  Garanţiile aduse de solicitanţii de credit trebuie să fie mai mari cu 10-20% decît suma creditului aprobat, inclusiv dobinda.
  9. Băncile vor înştiinţa în scris beneficiarul despre termenul şi suma de plată înainte cu 30 de zile de scadenta.
  La cererea justificată a debitorului, banca poate, în mod excepţional, sa acorde o prelungire a termenului de rambursare a ratei scadente de maximum 45 de zile.
  10. La disponibilităţile clienţilor, existente în conturile deschise în lei la bănci, precum şi la creditele acordate, se vor bonifica şi, respectiv, percepe dobinzile stabilite de lege.
  Dobinda se calculează la acordarea creditului în funcţie de suma acestuia şi de termenele de rambursare stabilite şi se încasează la fiecare scadenta a creditului. În cazul în care creditele se achită anticipat, dobinda se recalculează.
  11. În vederea asigurării rambursarii la termen a creditului, băncile vor supraveghea modul cum se utilizează acesta şi vor controla situaţia economico-financiară pe baza bilanţului şi a situaţiilor patrimoniale ale beneficiarilor de credite, în care scop aceştia sînt obligaţi sa pună la dispoziţie datele necesare.
  În cazul în care se constată că nu s-au respectat condiţiile stabilite la acordarea creditelor, banca îl someaza pe beneficiar şi va trece la recuperarea creditului, inclusiv prin executarea garanţiilor. Totodată se va sista restul de credit neacordat.
  Pentru ratele din credite nerestituite la scadente se calculează dobinzi penalizatoare prevăzute de lege. Beneficiarii de credite care au rate neachitate la termen nu mai pot primi noi credite pînă la achitarea ratelor restante.
  --------------------------- Notă *) Intervalul de timp în care beneficiarul de credite nu are obligaţii de rambursare.
  CONTRACT DE CREDIT
  Încheiat astăzi ................
  Sucursala
  Între Banca ....................... ───────── ...............................
  Filiala
  cu sediul în .................... str. ...................... nr. ..............
  judeţul ..............., denumită în prezentul contract banca, reprezentată prin
  ....................... director, ......................... şef serviciu (birou)
  credite şi ............... şef serviciu (birou) contabilitate, pe de o parte, şi
  ................................................................................
  (întreprinderea, asociaţia cu scop lucrativ, asociaţia familială,
  persoană autorizată să desfăşoare activitate independentă)
  cu sediul în ...................... str. ........................... nr. .......
  judeţul ....................., reprezentată prin ..............................,
  (numele şi prenumele)
  domiciliat în ....................... str. ......................... nr. .......
  judeţul ................... posesor al buletinului de identitate seria .........
  nr. ............. eliberat de ............... la data de .......................
  şi prin ................................. domiciliat în ........................
  (numele şi prenumele)
  str. ........................ nr. ........ judeţul ............................,
  posesor al buletinului de identitate seria ....... nr. ............. eliberat de
  ................. la data de ............. denumiţi în contract debitori, a
  intervenit prezentul contract:
  1. Banca acordă debitorului (debitorilor) un credit pe termen de ............
  în sumă de ................ lei, adică ................................... lei,
  (cifre) (litere)
  care va fi utilizată numai pentru ..............................................
  .............................................................................. .
  2. Creditul se acordă astfel:
  - integral la data de .......................
  - pe măsura necesităţilor determinate de efectuarea cheltuielilor.
  3. Debitorul (debitorii) se obligă:
  - să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat
  şi acordat;
  - să restituie băncii creditul primit şi să plătească dobînda legală la
  termenele şi în sumele de mai jos:

  Rate credit Dobînda Termen
  ─────────── ─────── ──────────────────
  (anul, luna, ziua)
  .................... lei ................... lei .......................
  .................... lei ................... lei .......................
  .................... lei ................... lei .......................

  4. Creditul se poate rambursa şi înainte de scadenţă, în întregime sau
  parţial, în care caz banca va recalcula dobînzile în mod corespunzător.
  5. La creditul primit debitorul plăteşte o dobîndă de ..............% pe an.
  6. Debitorul (debitorii) se obligă să garanteze sumele împrumutate potrivit
  legii, astfel:
  ................................................................................
  (se vor înscrie concret garanţiile aduse, în ordinea prevăzută la pct. 8 din
  norme, astfel încît suma acestora să fie cu 10-20% mai mare decît creditul
  acordat, inclusiv dobînda).
  7. Banca are dreptul să verifice, pe parcursul utilizării creditului,
  respectarea condiţiilor în care s-a acordat acesta.
  În acest scop debitorul (debitorii) se obligă să-i pună la dispoziţie
  documentele solicitate (bugetul, bilanţul etc.), precum şi documentele privind
  bunurile cumpărate din credit sau cele rezultate din activitatea pe care o
  desfăşoară.
  De asemenea, banca are dreptul să verifice existenţa faptică a bunurilor
  depuse în gaj.
  Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage după sine dreptul băncii de a
  trece la retragerea în mod corespunzător a creditului înainte de scadenţă.
  În cazul în care se constată de către bancă nerespectarea de către debitor
  (debitori) a condiţiilor stabilite în prezentul contract referitoare la
  utilizarea creditului, acesta (aceştia) se obligă să restituie imediat creditul
  angajat, inclusiv dobînda.
  8. În cazul neachitării la scadenţă a creditului acordat prin prezentul
  contract şi a dobînzilor legale sînt răspunzători solidari cu debitorul
  (debitorii) şi giranţii conform prevederilor de la pct. 6 din prezentul
  contract.
  9. Neplata la termen a dobînzilor şi creditelor acordate şi nerespectarea
  vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract dau dreptul băncii să treacă
  la retragerea imediată a creditului cu dobînzile datorate, inclusiv pe calea
  executării silite.

  BANCA Debitorul (debitorii)
  Director ....................................... .....................
  Şef serviciu (birou) credite ................... .....................
  Şef serviciu contabilitate .....................
  Oficiul juridic ................................

  Giranţi:
  1. Numele .................... prenumele ...................
  adresa ..................................................
  Buletin de identitate seria ....... nr. .................
  locul de muncă ..........................................
  Semnătura

  2. Numele .................... prenumele ...................
  adresa ..................................................
  Buletin de identitate seria ....... nr. .................
  locul de muncă ..........................................
  Semnătura
  3. etc.

  NORME
  privind condiţiile în care pot fi desfăşurate servicii de comerţ exterior pe baza liberei iniţiative
  A. În întreprinderile mici, asociaţiile cu scop lucrativ şi activităţile prestate de persoane fizice în mod independent
  1. Potrivit art. 15 din Decretul-lege nr. 54/1990, intregit cu art. 21 şi 27, întreprinderile mici, asociaţiile cu scop lucrativ şi persoanele fizice autorizate sa desfăşoare o activitate independenta îşi pot exporta produsele şi serviciile direct sau prin intermediul întreprinderilor de comerţ exterior, pe baza autorizaţiei de export emisă, în condiţiile legii, de către Ministerul Comerţului Exterior.
  2. Conform art. 8 din decretul-lege, la cererea întreprinderilor mici, asociaţiilor cu scop lucrativ şi persoanelor fizice, Ministerul Comerţului Exterior eliberează, potrivit legii, autorizaţii de import pentru mijloacele necesare constituirii şi desfăşurării activităţii acestora, obţinute din străinătate.
  3. Potrivit art. 12 din decretul-lege, maşinile şi instalaţiile, sculele, dispozitivele, accesoriile, materiile prime şi materialele necesare activităţii întreprinderilor mici, asociaţiilor cu scop lucrativ şi persoanelor fizice pot fi procurate şi din import, cu respectarea reglementărilor în vigoare, pe baza autorizaţiei de import eliberate de Ministerul Comerţului Exterior.
  4. Ministerul Comerţului Exterior îşi va organiza în mod corespunzător propria activitate în vederea soluţionării operative a cererilor privind eliberarea autorizaţiilor de export şi import.
  B. Activitatea pe bază de libera iniţiativă în domeniul serviciilor de comerţ exterior
  Prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 pot fi aplicate, corespunzător cu cerinţele impuse de etapele restructurării pe care economia naţionala a României trebuie în mod obiectiv să le parcurga, şi în domeniul serviciilor de comerţ exterior, după cum urmează:
  1. Organizarea prin libera iniţiativă a unor forme de tipul celor prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990 pentru consulting şi alte servicii, în scopul acordării asistenţei şi sprijinului de specialitate, în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor de comerţ exterior.
  2. Organizarea pe baza liberei iniţiativa de activităţi în forme de tipul celor prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990 avînd ca obiect exportul pe bază de comision de produse şi servicii ale întreprinderilor mici, asociaţiilor cu scop lucrativ, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice, efectuarea de operaţiuni comerciale în zonele libere din porturi, precum şi alte operaţiuni de comerţ exterior (export, import, reexport, lohn, tranzit, switch, leasing), în nume şi pe cont propriu şi/sau în cont străin.
  3. Organizarea de activităţi pe bază de libera iniţiativă, în formele prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990, pentru prestarea serviciilor de comerţ exterior în domeniul transporturilor şi expeditiilor internaţionale.
  4. Organizarea pe bază de libera iniţiativă a unor activităţi de intermediere comercială, în formele prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990, avînd ca obiect reprezentarea firmelor străine în România, potrivit reglementărilor legale.
  C. Condiţii generale
  1. Constituirea formelor de organizare pe bază de libera iniţiativă, prevăzute în capitolul B de mai sus, se autoriza în condiţiile art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990, pe baza aprobării date de Comisia Naţionala pentru Industrie Mica şi Servicii, cu avizul Ministerului Comerţului Exterior.
  2. Prevederile art. 5 alin. 2 din Decretul-lege nr. 54/1990 nu se aplică pentru personalul care prestează o activitate pe bază de libera iniţiativă prevăzută în capitolul B din prezentele norme.
  CONDIŢIILE
  în care se pot primi finanţări din străinătate
  1. Întreprinderile mici, în baza autorizaţiei eliberate, potrivit legii, de către Ministerul Comerţului Exterior, pot obţine din străinătate fonduri în valută sau lei - proveniţi din schimb valutar - necesare constituirii şi desfăşurării activităţii.
  Sumele primite cu acest titlu se înregistrează integral în conturile întreprinderii şi se utilizează potrivit criteriilor stabilite pentru aceste conturi.
  2. Banca Română de Comerţ Exterior, înregistrînd aceste sume în conturi, nu îşi asuma sub nici o formă vreun angajament de restituire faţă de coordonator, indiferent de titlul sub care au fost primite.
  3. Rambursarea creditelor primite în cadrul finanţării se face din disponibilităţile în valută rămase la dispoziţia întreprinderii potrivit art. 17 alin. ultim din Decretul-lege nr. 54/1990, precum şi în orice alta modalitate stabilită prin contractul de credit.
  4. Băncile pot garanta rambursarea creditelor primite din străinătate de întreprinderile mici, pe baze contractuale şi în condiţiile asiguratorii pretinse de bănci.
  Pentru rambursarea creditelor în valută, întreprinderile mici se pot garanta reciproc sau pot prezenta garanţii ale unor bănci sau firme străine. Acordarea creditelor pe baza unor asemenea garanţii constituie decizia şi riscul exclusiv al celor ce acorda creditul.
  Condiţiile concrete ale garanţiilor se vor stabili conform uzantelor bancare, de la caz la caz.


  Anexa 3

  NORME
  pentru aplicarea prevederilor din domeniul preţurilor şi tarifelor cuprinse în Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative
  1. Potrivit prevederilor art. 10, 21, 24 şi 27 din Decretul-lege nr. 54/1990, unităţile de stat sau cooperatiste care deţin maşini, utilaje şi instalaţii disponibile le pot vinde sau închiria - pe bază de contract - întreprinderilor mici, asociaţiilor cu scop lucrativ, asociaţiilor familiale şi persoanelor autorizate sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu respectarea următoarelor norme:
  1.1. În contractul de vînzare-cumpărare:
  a) în cazul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor disponibile, se înscrie preţul de învoiala, respectiv cel cu care s-a adjudecat produsul la licitaţia organizată conform reglementărilor legale în vigoare, licitaţie care porneşte de la nivelul valorii de inventar din care s-a scăzut contravaloarea uzurii;
  b) în cazul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor scoase din funcţiune în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, se înscrie preţul stabilit prin înţelegerea dintre părţi, care însă nu va putea fi mai mic decît valoarea reziduala a acestora.
  1.2. Închirierea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de către unităţile de stat şi cooperatiste se va face la tarife de învoiala care să se situeze cel puţin la nivelul tarifelor ce se aplică pentru unităţile de stat beneficiare.
  În cazul în care nu sînt stabilite asemenea tarife, închirierea se va face pe bază de tarife stabilite la înţelegerea părţilor, determinate pe baza aceloraşi criterii care au fost avute în vedere la aprobarea tarifelor în vigoare pentru unităţile de stat.
  2. Calculul chiriei pentru suprafeţele disponibile în clădiri proprietate de stat, inclusiv pentru terenul aferent, închiriate de primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti întreprinderilor mici în baza prevederilor art. 9 din Decretul-lege nr. 54/1990, se va face pe baza tarifelor de închiriere legale în vigoare ce se aplică unităţilor de stat.
  3. Unităţile de stat şi cooperatiste care - în baza art. 11 şi 13 din Decretul-lege nr. 54/1990 - livreaza materii prime, materiale, piese de schimb, scule şi accesorii întreprinderilor mici, asociaţiilor cu scop lucrativ, asociaţiilor familiale şi persoanelor autorizate sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative înscriu în contracte preţurile cu amănuntul legal stabilite.
  În cazul în care pentru unele produse nu sînt stabilite preţuri cu amănuntul, acestea se vor determina direct de unitatea furnizoare, potrivit prevederilor legale.
  4. Materiile prime, materialele, combustibilii şi energia, alocate prin balante - potrivit prevederilor art. 13 din Decretul-lege nr. 54/1990 - întreprinderilor, asociaţiilor şi persoanelor cu activitate economică organizată pe baza liberei iniţiative, se livreaza la preţurile de livrare valabile pentru întreprinderile de stat în situaţiile în care aceste materiale sînt destinate şi utilizate pentru executarea de ansamble, subansamble sau produse ce se livreaza întreprinderilor de stat pe bază de contracte de cooperare la preţuri de livrare de stat.


  Anexa 4

  Asigurarea cu materii prime, materiale, combustibili şi energie a activităţilor economice pe baza liberei iniţiative, în conformitate cu profilul de activitate autorizat
  1. Combustibilii, energia electrica şi energia termica se asigura pe baza contractelor încheiate cu întreprinderile furnizoare de profil (unităţile centralei PECO, întreprinderi de distribuire a energiei electrice, unităţi de gospodărie comunală aparţinînd primăriilor).
  2. Materiile prime, materialele, piesele, subansamblele se asigura de regula din bazele judeţene ale Ministerului Economiei Naţionale, pe baza solicitării producătorilor.
  La stabilirea profilului de activitate al întreprinderilor mici se va avea în vedere ca următoarele materiale sînt deficitare pe economie: aluminiu şi aliaje din aluminiu, laminate din aluminiu, inclusiv folie, laminate din plumb, zinc, staniu (cositor), cupru rafinat electrolitic, laminate din cupru, conductori de bobinaj din cupru, sirme laminate şi trefilate din cupru, zamac, alama bloc, laminate din alama, sirma din alama, bronz bloc, laminate din bronz, aliaje antifrictiune, aliaje de lipit, metale preţioase, tabla zincata, cauciuc natural, cauciuc sintetic, lacuri şi vopsele, plastifianti, polietilena de mare densitate, polietilena de mica densitate, poliuretan, poliamide, teflon, tesaturi din bumbac şi tip bumbac, tesaturi din în, cinepa şi tip în, cinepa, cherestea de rasinoase, cherestea de fag, cherestea de stejar, cherestea de diverse specii foioase, placaje din lemn, furnire estetice.
  3. Materialele refolosibile de natura produselor din cauciuc, mase plastice, textile, straifuri şi capete de produse metalurgice din oţel şi altele asemenea, precum şi piese şi subansamble rezultate din dezmembrari, se asigura prin întreprinderile judeţene de recuperare şi valorificare a materialelor refolosibile.
  4. Întreprinderile mici care, din activitatea de întreţinere şi reparare, recuperează metale neferoase, le pot preda statului avînd prioritate în aprovizionarea cu cantităţile echivalente de metale noi.
  5. Producătorii pot prelua direct de la unităţile deţinătoare produse aflate în stocuri fără mişcare sau cu mişcare lenta.
  6. Pentru produsele pe care întreprinderile mici le realizează prin contracte de cooperare cu unităţile de stat sau cooperatiste, materialele respective se asigura de regula prin cedare de către unitatea care cooperează cu mica întreprindere.


  Anexa 5

  NORME METODOLOGICE
  privind organizarea şi conducerea contabilităţii activităţilor economice pe baza liberei iniţiative
  I. Principii generale privind organizarea contabilităţii
  1. Potrivit prevederilor art. 16 din Decretul-lege nr. 54/1990, în cadrul întreprinderilor mici*) şi asociaţiilor cu scop lucrativ*) în care se gestionează valori materiale şi băneşti sînt obligatorii organizarea şi conducerea contabilităţii şi întocmirea bilanţului contabil semestrial.
  2. Toate operaţiunile economice şi financiare trebuie consemnate, în momentul efectuării lor, în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrările în contabilitate.
  Documentele justificative se completează conform indicaţiilor de utilizare a lor, prevăzute în Normele de utilizare a formularelor tipizate comune privind activitatea financiară şi contabila, editia 1987, elaborate de Ministerul Finanţelor.
  3. În vederea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice sau financiare consemnate în documentele justificative, se face contrare acestora indicindu-se simbolurile conturilor sintetice şi analitice debitoare şi creditoare, conform instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi pentru aceste întreprinderi elaborat de Ministerul Finanţelor.
  4. Înregistrările în contabilitate se fac pe baza documentelor justificative - document cu document - sau a unui document centralizator în care se înscriu mai multe documente justificative al căror conţinut se referă la operaţii de aceeaşi natura şi care privesc aceeaşi perioadă.
  Înregistrările în contabilitate se pot face şi pe bază de note contabile, de regula în cazul acelor operaţiuni pentru care nu se întocmesc documente justificative (exemplu stornari).
  În cazul stornarilor pe documentul iniţial se menţionează numărul şi data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operaţiunii, iar în nota contabila de stornare se menţionează documentul, data şi numărul de înregistrare a operaţiunii care face obiectul stornarii.
  5. Înregistrările în contabilitate se fac:
  a) cronologic prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în întreprindere;
  b) sistematic, în conturi sintetice şi analitice.
  6. Înregistrările cronologice şi sistematice se fac pe formulare (fise, situaţii) în conformitate cu forma de înregistrare contabila adoptată.
  7. Forma de înregistrare contabila recomandată a se folosi de întreprinderile organizate pe baza liberei iniţiative este maestru-sah, utilizîndu-se în acest scop Fişa sintetică sah (cod 14-5-9) şi Fişa de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-5-7).
  8. Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, asigurindu-se în permanenta posibilitatea exercitării controlului asupra operaţiunilor înregistrate.
  9. La sfîrşitul fiecărei luni, fişele conturilor se totalizează pe rulaje şi se stabilesc soldurile.
  La începutul noului an de gestiune, în fise se înscriu soldurile conturilor stabilite la sfîrşitul anului precedent.
  În fişele privind contabilitatea analitica se reportează toate poziţiile cuprinse în soldul de la finele anului precedent, indicindu-se data iniţială de înregistrare acolo unde este cazul (debitori, creditori, furnizori).
  10. Balanţa de verificare se întocmeşte lunar şi ori de cîte ori este necesar, atît pentru conturile sintetice, cît şi pentru cele analitice. Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor.
  ----------------------- Notă *) În continuare se va folosi denumirea de "întreprindere".
  II. Organizarea evidentei pe secţiunile contabilităţii
  11. Operaţiunile privind intrarea şi ieşirea mijloacelor fixe, precum şi cele privind amortizarea şi uzura acestora, se înregistrează în contabilitatea sintetică cu ajutorul conturilor prevăzute în instrucţiunile de aplicare a planului de conturi pentru aceste întreprinderi.
  Evidenta operativă a mijloacelor fixe proprii se tine cu ajutorul Fisei mijlocului fix (cod 14-1-2) care se completează în conformitate cu precizările din Normele de utilizare a formularelor tipizate privind activitatea financiară şi contabila, editia 1987.
  Mijloacele fixe luate cu chirie pe bază de contract sau proces-verbal de închiriere se înregistrează în contul în afară bilanţului 001 "Mijloace fixe luate cu chirie".
  12. Toate operaţiunile de intrare şi ieşire a valorilor materiale*) se înregistrează în Fişa de magazie (cod 14-2-7), care se tine pe fiecare fel de material, pe baza documentului însoţitor (factura, aviz de expediere, proces-verbal, bon de consum, fişa limita de consum, fişa de evidenta a obiectelor de inventar etc.).
  Eliberarea în consum a valorilor materiale se face pe baza bonului de consum (cod 14-2-3 A), în limita cantităţilor înscrise în acest document.
  Atît documentele de intrare, cît şi cele de ieşire a valorilor materiale după operarea lor în fişele de magazie, se înregistrează în contabilitate, potrivit prevederilor de la pct. I şi instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi.
  13. Întreprinderile au obligaţia sa ţină evidenta tehnic-operativă a timpului de muncă lucrat şi a drepturilor cuvenite angajaţilor, a decontării salariilor, precum şi a oricăror obligaţii privind salariile, în conformitate cu dispoziţiile legale, astfel încît să se asigure înregistrarea corecta în contabilitate a acestor operaţiuni.
  Pentru evidenta timpului lucrat efectiv, a salariilor în vederea calculării indemnizaţiilor pentru concediul de odihnă şi a concediilor medicale, precum şi a sumelor care se reţin eşalonat (rate, chirii, popriri etc.), se întocmeşte Fişa de evidenta a retributiilor (cod 14-4-2).
  Pentru calculul şi plata avansului chenzinal se întocmeşte Lista de avans chenzinal (cod 14-4-1/e) care serveşte şi ca document pentru reţinerea prin statele de retribuţii a avansurilor chenzinale, plătite, precum şi ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.
  Pentru plata salariilor şi a altor drepturi cuvenite angajaţilor se întocmeşte Statul de salarii (cod 14-4-1) care serveşte şi ca document pentru calculul contribuţiei întreprinderii pentru asigurările sociale şi al impozitului pe salariile cuvenite, precum şi ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.
  Originalul statului de salarii, după efectuarea plăţii salariilor, se indosariaza separat de celelalte acte justificative de casa şi se păstrează permanent în arhiva întreprinderii.
  14. Contabilitatea cheltuielilor de producţie sau circulaţie se conduce centralizat, cu ajutorul Fisei de cont analitic pentru costuri efective (cod 14-5-6) care serveşte la stabilirea costului efectiv pe produs, lucrare etc., precum şi ca document de înregistrare în contabilitate.
  Fişa se completează pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestată, impozitul pe salarii şi contribuţia la asigurările sociale aferente, amortizare, chirie, combustibil, energie şi apa, taxe asupra terenului şi altele, iar la sfîrşitul fiecărei luni, sumele colectate se totalizează în vederea stabilirii costului efectiv şi înregistrării în contabilitate.
  În coloanele libere ale fisei de cont analitic, cheltuielile efectuate în cursul anului se desfăşoară pe elementele de cheltuieli menţionate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
  Amortizarea mijloacelor fixe ale activităţilor de industrie mica, prestării de servicii, comerţ etc. se calculează lunar pe baza unei norme unice stabilite de intreprinzator pe baza valorilor de inventar ale fondurilor fixe existente la finele lunii precedente şi lunar se include în costurile de producţie.
  15. Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a creditelor bancare trebuie astfel organizată încît să asigure gestionarea corecta a mijloacelor băneşti, urmărirea restituirii la termen a creditelor bancare, respectarea disciplinei financiare şi de casa.
  Pentru a răspunde cerinţelor menţionate, în întreprindere trebuie să se asigure efectuarea plăţilor pe baza actelor justificative legal întocmite, urmărirea justificarii avansurilor spre decontare şi a celor acordate în scopul cumpărării de mărfuri cu numerar de la fondul pieţei, consemnarea în registrul de casa a tuturor încasărilor şi plăţilor în numerar şi stabilirea soldului zilnic al casei, urmărirea existenţei garanţiilor materiale ale creditelor bancare, efectuarea analizelor legate de toate operaţiunile băneşti şi de credite.
  Evidenta încasărilor şi plăţilor în numerar se tine cu ajutorul Registrului de casa (cod 14-3-6 A), care se întocmeşte pe baza documentelor justificative (chitanţe, carnete de cecuri, foi de vărsămînt cu chitanţa, state de salarii, liste de plată şi alte documente legal aprobate). Registrul de casa serveşte ca document de stabilire la finele fiecărei zile a soldului de casa, precum şi ca document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casa.
  Normele pe baza cărora întreprinderile pot efectua plati direct din încasări şi pot retine numerarul în casierii de la o zi la alta, termenele şi condiţiile de depunerea a numerarului la bănci şi la celelalte instituţii de credit, eliberarea şi utilizarea numerarului, condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, precum şi modul de garantare a acestora, se stabilesc de Banca Naţionala a României, împreună cu băncile specializate.
  16. Contabilitatea decontărilor, debitorilor şi creditorilor se organizează astfel încît să se asigure: cunoaşterea în orice moment a drepturilor şi obligaţiilor întreprinderii în relaţiile cu alte unităţi, persoane fizice etc.; urmărirea încasării la timp a tuturor drepturilor întreprinderii de la clienţi pentru mărfuri şi produse livrate, lucrări executate şi servicii prestate de la debitori şi alte drepturi; urmărirea achitării la timp a tuturor sumelor datorate bugetului de stat, furnizorilor şi altor unităţi (din popriri, vinzari cu plata în rate etc.).
  17. Contabilitatea fondurilor şi rezultatelor financiare se organizează astfel încît să se asigure: evidenta surselor de acoperire a mijloacelor aflate în patrimoniul întreprinderii; furnizarea datelor pentru determinarea surselor proprii şi împrumutate de acoperire a mijloacelor circulante; evidenta constituirii şi utilizării diverselor fonduri; determinarea corecta a rezultatelor financiare.
  Operaţiunile privind constituirea şi utilizarea fondurilor se înregistrează în contabilitate în conturi sintetice şi analitice distincte, potrivit instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi.
  Prezentele norme se aplică experimental începînd cu data publicării.
  În scopul îmbunătăţirii prezentelor norme pe parcursul aplicării, respectiv pînă la 31 decembrie 1990, întreprinzătorii respectivi vor transmite Ministerului Finanţelor observaţii şi propuneri de imbunatatire, care urmează să fie avute în vedere la definitivarea acestora.
  -------------------------- Notă *) Prin valori materiale se înţeleg materii prime şi materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, ambalaje etc.
             
    Întreprinderea ....................
    Adresa ............................
    Autorizaţia nr. ...................
    Număr salariaţi ...................
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul ............
    - mii lei -
    Nr. crt.Denumirea indicatorilorAnuldin care:
    Semestrul ISemestrul II
      I. Venituri încasate - total (rd. 1+2+3)      
    1.Venituri din activitatea de producţie (industrie, construcţii-montaj ş.a.)      
    2.Venituri din prestări servicii (inclusiv costul mărfurilor)      
    3.Venituri din alte activităţi.      
      II. Cheltuieli totale aferente veniturilor încasate (rd. 1+rd. 2 la rd. 10)      
    1.Materiale şi mărfuri      
    2.Combustibil, energie şi apă      
    3.Amortizarea mijloacelor fixe      
    4.Chirii plătite la mijloace fixe închiriate      
    5.Salarii      
    6.Impozit pe salarii      
    7.Contribuţii la asigurările sociale      
    8.Impozitul pe clădiri şi terenuri      
    9.Taxe (de timbru, de firmă, viza registrelor, de piaţă, prime ADAS etc.)      
    10.Alte cheltuieli      
      din care:      
      - cheltuieli sociale      
      III. Beneficiu      
      din care:      
      - fond pentru dezvoltare-reinvestiţii      
      - beneficiu impozabil      
      - impozit pe beneficiu.      
      IV. Credite bancare primite      

  EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELIla data de ......................
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorNr. rd.PlanRealizat
    Venituri încasate - total (rd. 2+3+4)1    
    - Venituri din activitatea de producţie (industrie, construcţii-montaj ş.a.)2    
    - Venituri din prestări servicii (inclusiv costul mărfurilor)3    
    - Venituri din alte activităţi4    
    Cheltuieli totale aferente veniturilor încasate (rd. 6-15)5    
    din care:      
    - materiale şi mărfuri6    
    - combustibil, energie şi apă7    
    - amortizarea mijloacelor fixe8    
    - chirii plătite la mijloace fixe închiriate9    
    - salarii10    
    - impozitul pe salarii11    
    - contribuţia la asigurările sociale12    
    - impozitul pe clădiri şi terenuri13    
    - taxe privind activitatea desfăşurată (de timbru, de firmă, pentru viza registrelor, de piaţă, prime ADAS)14    
    - alte cheltuieli15    
    Beneficiu (rd. 1-5)16    
    din care pentru:      
    - impozitul pe beneficiu17    
    Credite bancare primite18X  
    Număr întreprinderi (la nivel de judeţ)19X  
                   
      BILANŢ  încheiat la ........
    Nr. rd.ACTIVSoldNr. rd.PASIVSold
    la începutul anuluila sfîrşitul perioadeila începutul anuluila sfîrşitul perioadei
    01.A. Mijloace fixe (la valoarea rămasă neamortizată rd. 02-03)     01.A. Surse pentru mijloace fixe (cont 700)    
            02.B. Surse pentru mijloace circulante şi alte pasive (rd. 03+04+05+06+07)    
    02.Mijloace fixe la valoarea de inventar (cont 100)     03.Fondul mijloacelor circulante (cont 701)    
    03.Uzura mijloacelor fixe (cont 101)     04.Credite pe termen pînă la 12 luni (cont 800)    
    04.B. Mijloace circulante şi alte active (rd. 05+06+07+08+09+10)     05.Credite pe termen pînă la 5 ani (cont 803)    
    05.Materiale şi obiecte de inventar (cont 200)     06.Credite bancare nerambursate la scadenţă (cont 802+804)    
    06.Producţia neterminată (cont 500)            
    07.Produse finite (cont 220)     07.Obligaţii (rd. 8-13)    
    08.Mărfuri (cont 231-239)     08.Furnizori interni (cont 410)    
    09.Disponibil la bancă şi alte mijloace băneşti (cont 300+310+351+390+391+399)     09.Furnizori externi (cont 454)    
            10.Creditori (cont 499 şi 453)    
            11.Decontări cu bugetul statului (cont 430)    
    10.Creanţe (rd. 11-14)            
    11.Clienţi (cont 400+452)     12.Decontări cu asigurările sociale (cont 431)    
    12.Debitori (cont 498+455)            
    13.Decontări cu bugetul statului (cont 430)     13.Alte obligaţii (cont 420)    
            14.Alte fonduri (cont 719)    
    14.Decontări cu asigurările sociale (cont 431)     15.Alte finanţări (cont 749)    
            16.C. Beneficii (cont 750)    
    15.C. Pierderi (cont 750)     17.TOTAL PASIV (rd. 01+02+14+15+16)    
    16.TOTAL ACTIV (rd. 01+04+15)            

  NOTĂ: CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI
  - Mijloace fixe luate cu chirie (cont 001)
  - Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare (cont 010)


  Anexa 6

  PLAN DE CONTURI
  pentru activităţile economice organizate pe baza liberei iniţiative de tip întreprinderi mici şi asociaţii cu scop lucrativ
             
    ClasaGrupaContDenumire
    SinteticAnalitic
    12345
    1       - mijloace fixe
      10     - mijloace fixe
        100   - mijloace fixe
        101   - uzura mijloacelor fixe
    2       - materiale
      20     - materiale şi obiecte de inventar
        200   - materiale
      22     - produse
        220   - produse finite
      23     - mărfuri
        231   - mărfuri
        239   - rabat sau adaos comercial
    3       - mijloace băneşti
      30     - disponibil în casă
        300   - casa
      31     - disponibil la bancă
        310   - disponibil la bancă
      35     - disponibil în valută
        351   - disponibil în valută
      39     - alte mijloace băneşti
        390   - carnete de cecuri cu limită de sumă
        391   - acreditive
        399   - alte valori
    4       - decontări
      40     - decontări cu clienţii
        400   - clienţi
      41     - decontări cu furnizorii
        410   - furnizori
      42     - decontări privind salariile
        420   - decontări cu salariaţii
      43     - decontări cu bugetul statului şi asigurările sociale
        430   - decontări cu bugetul statului
          430.01- decontări privind impozitul pe beneficiu
          430.02- decontări privind impozitul pe fondul total de salarii
          430.03- decontări privind impozitul pe clădiri şi terenuri
          430.09- alte decontări cu bugetul statului (taxe de timbru, de firmă, prime ADAS etc.)
        431   - decontări cu asigurările sociale
          431.01- decontări privind contribuţia unităţii la asigurările sociale
          431.02- decontări privind contribuţia personalului pentru pensia suplimentară
      45     - decontări externe
        452   - clienţi externi
        453   - avansuri încasate de la clienţii externi
        454   - furnizori externi
        455   - avansuri acordate furnizorilor externi
      49     - alte decontări
        498   - debitori
          498.01- avansuri spre decontare
          498.03- debitori din pagube
          498.09- alţi debitori
        499   - creditori
          499.01- salarii neridicate
          499.02- reţineri din retribuţii pentru plata ratelor
          499.03- reţineri din retribuţii pentru terţi (inclusiv popriri)
          499.04- avansuri de la clienţi
          499.05- chirii la mijloace fixe
          499.09- alţi creditori
    5       - cheltuieli
      50     - cheltuielile activităţii de bază
        500   - cheltuielile producţiei de bază
    6       - venituri
      60     - venituri realizate
        600   - venituri din activitatea de bază
    7       - fonduri, rezerve, finanţări şi rezultate
      70-71     - fonduri pentru activitatea de bază
        700   - fondul mijloacelor fixe
        701   - fondul mijloacelor circulante
        719   - alte fonduri
      74     - finanţări
        749   - alte finanţări
          749.01- finanţări din străinătate în valută
          749.02- finanţări din străinătate în lei
      75     - rezultate financiare
        750   - beneficii şi pierderi
          750.01- beneficii şi pierderi din activitatea de bază
          750.09- alte beneficii şi pierderi
    8       - credite
      80     - credite pentru producţie
        800   - credite pe termen pînă la 12 luni
        802   - credite pe termen pînă la 12 luni nerambursate la scadenţă
        803   - credite pe termen pînă la 5 ani
        804   - credite pe termen pînă la 5 ani nerambursate la scadenţă
    0       - conturi în afara bilanţului
      00-03     - conturi comune
        001   - mijloace fixe luate cu chirie
        010   - valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

  METODOLOGIE
  privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni economice privind activităţile organizate pe baza liberei iniţiative potrivit Decretului-lege nr. 54/1990
           
      Explicarea operaţiuniiCont
    DebitorCreditor
      123
    I. Mijloace fixe
    1.Mijloace fixe cumpărate din fonduri proprii, din credite bancare sau primite prin donaţie100700
    2.Uzura mijloacelor fixe, stabilită de întreprinzători700101
    3.Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe101100
    II. Aprovizionarea cu materiale şi mărfuri
    1.Aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb şi obiecte de inventar, inclusiv cheltuielile de transport-aprovizionare (pentru activitatea de bază, auxiliară şi de interes general)200410
    2.Achitarea furnizorilor410310
    3.Aprovizionarea cu mărfuri pentru a fi vîndute prin magazinele proprii de desfacere, la preţul cu amănuntul, mai puţin rabatul aferent231410
      239
    4.Ambalaje facturate distinct200410
    5.Cumpărarea bonurilor cantităţi fixe pentru carburanţi (b.c.f.)399410
      Aprovizionarea cu carburanţi şi lubrifianţi cu şi fără b.c.f.200399
      410
    III. Cheltuieli de producţie (circulaţie), venituri şi rezultate financiare
    a)Activitatea de producţie (industrie mică)    
    1.Înregistrarea cheltuielilor de producţie pe baza documentelor de evidenţă primară (situaţii de consum de materiale, statele de salarii ş.a.) astfel:500%
      - consumul de materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, inclusiv cheltuielile de transport-aprovizionare   200
      - cheltuielile privind energia (termică, electrică), consumul de apă, lucrări şi servicii prestate de terţi etc.   410
      - amortizarea mijloacelor fixe stabilită de organizatori   719
      - salariile persoanelor asociate   719
      - contribuţia la asigurările sociale aferente salariilor   431
      - impozitul pe clădiri şi terenuri, taxe de timbru, de firmă, pentru viza registrelor, prime ADAS, impozitul aferent salariilor   430
      - chiria aferentă mijloacelor fixe luate cu chirie   499
    2.Înregistrarea produselor finite obţinute la costuri efective220500
    3.Vînzarea produselor finite obţinute la preţ de învoială. Concomitent, scăderea din gestiune a produselor finite vîndute, la costuri efective600220
    4.Încasarea facturilor în contul de disponibil sau în numerar310  
    sau 300400
    5.Stabilirea beneficiului la produsele finite expediate şi încasate (la sfîrşitul lunii).600750
    b)Activitatea de lucrări şi prestări de servicii    
    1.Înregistrarea cheltuielilor efectuate pentru executarea de lucrări şi prestări de servicii pe baza documentelor primare de evidenţă. Sînt valabile înregistrările prezentate mai sus la pct. a) 1    
    2.Facturarea lucrărilor executate şi a prestărilor de servicii la preţ de învoială400600
    3.Încasarea facturilor privind lucrările executate şi serviciile prestate în contul de disponibil sau în numerar310400
    sau 300  
    4.Decontarea lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, facturate, la costuri efective600500
    5.Stabilirea beneficiului aferent lucrărilor executate şi serviciilor prestate, la sfîrşitul perioadei de raportare (lună).600750
    c)Activitatea de alimentaţie publică    
    1.Înregistrarea cheltuielilor privind serviciile de alimentaţie publică pe baza documentelor de evidenţă primară. Sînt valabile înregistrările prezentate la pct. a) 1    
    2.Mărfuri din producţie proprie predate pentru vînzare prin magazinele proprii, la preţ cu amănuntul, mai puţin rabatul comercial231500
      239
    3.Vînzarea şi încasarea mărfurilor din producţie proprie şi a celor aprovizionate prin magazinele proprii de desfacere la preţ cu amănuntul300600
    600231
    Concomitent scăderea din gestiune a mărfurilor vîndute la preţ cu amănuntul, mai puţin rabatul comercial239  
    4.Stabilirea beneficiului la activitatea de alimentaţie publică600750
      Alte înregistrări contabile    
    1.Reţineri din retribuţii pentru: debite cuvenite bugetului de stat, contribuţia privind asigurările sociale, debite, popriri, cumpărări cu plata în rate etc.420430
      431
      498
      499
    2.Plata salariilor:    
      - ridicarea numerarului din contul de disponibil300310
      - achitarea salariilor420300
      - salarii neridicate420499
    3.Virarea impozitului pe salarii şi a pensiei suplimentare din contul de disponibil430310
    4.Virarea contribuţiei privind asigurările sociale din contul de disponibil431310
    5.Plata reţinerilor făcute din salarii prin contul de disponibil499310
    IV. Fonduri, finanţări şi credite bancare
    1.Constituirea unor fonduri speciale:    
      - din beneficii (la sfîrşitul anului)750719
    2.Înregistrarea finanţărilor constituite din diverse surse (inclusiv cele din străinătate în lei):    
      - din încasări în numerar300749
      - din încasări în contul de disponibil310749
    3.Plăţi sau cheltuieli efectuate din finanţările constituite (pentru care s-a efectuat înregistrarea cheltuielilor pentru investiţii, respectiv 500=200, 410, 420 etc.)749500
    4.Credite bancare pentru finanţarea mijloacelor circulante şi investiţii:    
      - credite bancare acordate pe termen de pînă la 12 luni310800
      - credite bancare acordate pe termen de pînă la 5 ani310803
      - rambursarea ratelor scadente la creditele acordate800310
      - trecerea la restanţă a creditelor nerambursate la termen803  
      - pentru credite pînă la 12 luni800802
      - pentru credite pînă la 5 ani803804
      - rambursarea creditelor restante    
      - pentru credite pînă la 12 luni802310
      - pentru credite pînă la 5 ani803310
      - plata dobînzilor aferente creditelor acordate500310
    V. Vînzarea directă a produselor la export
    1.Înregistrarea unui eventual avans în valută primit de la partenerul străin (înregistrarea se face în valută şi în lei la cursul comercial)351453
    2.Înregistrarea sumei în valută a cotei-părţi de 50% ce se decontează în lei întreprinderii, la cursul în vigoare la data încasării valutei310351
    3.Înregistrarea facturii externe a produselor finite expediate la extern la preţul extern tratat (înregistrarea se face în valută şi în lei la cursul în vigoare la data înregistrării)452600
      şi concomitent    
      - decontarea avansului în valută încasat453452
    4.Înregistrarea unor cheltuieli de circulaţie în lei sau în valută   %
    500410
      sau 454
    200 etc.
    5.Încasarea facturilor de la clienţii-externi pentru mărfurile expediate la extern351452
      şi concomitent    
      - înregistrarea cotei-părţi de 50% ce se decontează în lei întreprinderii310351
    6.Decontarea cheltuielilor de producţie şi de circulaţie în lei şi în valută la cursul în vigoare, aferente produselor finite vîndute la extern220500 şi
    600220
    7.Stabilirea beneficiului la produsele finite expediate şi încasate600750
    8.Stabilirea impozitului pe beneficiu datorat statului şi achitarea acestuia la buget750430 şi
    430310


  Anexa 7

  CONTRACT DE ASOCIERE
  (Model)
  Încheiat la data ................. între persoanele din anexa în scopul
  întreprinderii
  înfiinţării ─────────────────────────── cu denumirea ...........................
  asociaţiei cu scop lucrativ
  .................... şi sediul în localitatea ..................................
  prevede ca obiect de activitate ................................................
  .............................................................................. .
  Subscriem capital social în valoare totală de .......................... cota
  fiecăruia fiind prezentată în anexă.
  Gestionarea patrimoniului se va face de către ...............................
  .............................................................................. .
  Organul de conducere al asociaţiei este format din ..........................
  ................................................................................
  reprezentant fiind ........................................................... .
  Asociaţia se constituie pe perioada ....................................... .
  Lichidarea, se va face în conformitate cu prevederile Decretului nr. 31/1954
  (art. 45).
  Beneficiile se împart conform anexei.
  Semnături

  ANEXĂ la contractul de asociere
               
    Nr. crt.Numele şi prenumeleDomiciliul (localitate, stradă, număr)Acte de identitate (nr., serie, eliberat de, la data de)Aport socialParticipare la împărţirea beneficiului
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................


  Anexa 8

  METODOLOGIE
  de atestare pentru persoane fizice
  1. În cazul persoanei fizice care solicită autorizarea efectuării unei activităţi de prestări de servicii pentru care deţine una din categoriile de acte doveditoare precizate mai jos, prezentarea acestora constituie atestare.
  Actele doveditoare pot fi:
  a) diploma de absolvire pentru următoarele forme de învăţămînt:
  - superior;
  - mediu: licee industriale, teoretice, economice, informatica, agricole, sanitare şi altele similare;
  - şcoli postliceale;
  - şcoli medii tehnice, sanitare, economice etc;
  - şcoli profesionale de orice categorie şi echivalente;
  - cursuri de calificare şi de ucenicie;
  b) carte de mestesugar sau de lucrator;
  c) dovezi oficiale (autorizaţii, procese-verbale de impuneri sau alte acte), consemnate în cartea de muncă, din care să rezulte executarea meseriei pe o durată de cel puţin 3 ani.
  În toate cazurile solicitanţii trebuie să dovedească ca au lucrat sau lucrează în meseriile pentru care aceste acte au fost eliberate sau în meserii înrudite.
  2. Persoanele fizice care nu deţin actele doveditoare de la pct. 1 trebuie să obţină atestatul privind capacitatea profesională pentru următoarele domenii:
  - bobinare motoare;
  - cazangerie;
  - confectionare proteze ortopedice;
  - cosmetica;
  - întreţinere şi reparaţii obiecte electrice de uz casnic;
  - întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice, tehnico-sanitare, gaze, încălzire, ventilaţie şi condiţionare;
  - montare şi reparaţii ochelari de tip medical;
  - sudura;
  - preparare produse medicamentoase, farmaceutice şi cosmetice;
  - întreţinere şi reparaţii instalaţii şi utilaje de ridicat*) şi ascensoare*);
  - proiectare în orice domeniu;
  - analize de laborator;
  - medico-sanitare;
  - educaţie şi învăţămînt în şcoli particulare.
  Atestatul va fi eliberat de către comisia de examinare care se instituie de organele teritoriale ale Ministerului Muncii şi Ocrotirii Sociale.
  Examenul de atestare consta din proba practica şi teoretică din care să rezulte gradul de însuşire a meseriei în condiţiile stabilite de către Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale şi Ministerul Finanţelor.
  3. Pentru celelalte categorii de meserii nu este necesară atestarea.
  ---------------------- Notă *) Se autoriza de către I.S.C.I.R.


  Anexa 9

  CERERE PENTRU AUTORIZAŢIE
  (Model)
  Domnule primar,
  Subsemnatul ............................ posesor al buletinului de identitate
  seria .... nr. .......... eliberat la data de ........ de către ................
  domiciliat în ....................... str. ......................... nr. .......
  sectorul ........., vă rog să binevoiţi a dispune să mi se elibereze autorizaţia
  pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii economice pe baza liberei
  iniţiative avînd ca obiect .....................................................
  ................................................................................
  organizată ca (întreprindere mică, asociaţie cu scop lucrativ, asociaţie
  familială, în mod independent): ................................................
  ................................................................................
  cu denumirea ...................................................................
  şi sediul în ....................... cu ...... persoane.
  Calificarea*) în meseria de ........................ o dovedesc cu (carte de
  meşteşugar, diplomă, certificat) ........... eliberată de ......................
  cu nr. .............. din .................... .
  În unitate voi folosi echipamente cu o putere instalată necesară de ..... KW.
  Pentru activitatea de transport se va anexa o listă cuprinzînd numărul, tipul şi
  capacitatea fiecărui mijloc de transport propriu.
  Desfacerea produselor şi serviciilor realizate se va face în (local, atelier,
  ambulant, pieţe, tîrguri, comerţul de stat) ....................................
  .............................................................................. .
  Menţionez că am luat act de prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 privind
  organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative
  şi mă angajez să le respect. Anexez acordul Comisiei Naţionale pentru Industria
  Mică şi Servicii**) şi avizele necesare funcţionării conform prevederilor
  legale.

  Data .................... Semnătura

  -------------------------- Notă *) Numai dacă este cazul. Notă **) Se completează numai pentru asociaţii familiale şi pentru persoane fizice care prestează activităţi în mod independent (art. 25 alin. 2).
  ROMÂNIA
  AUTORIZAŢIE
  Nr. ........... din ............
  Eliberata de ............................
  în baza art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990
  1. Denumirea ................................................................
  (întreprindere, asociaţie cu scop lucrativ, asociaţie familială,
  persoană fizică)
  cu sediul în ...................................................................
  (localitatea, strada, numărul, sectorul)
  reprezentaţi prin ..............................................................
  (împuternicit(i) sau membri asociaţi)
  cu domiciliul în ...............................................................
  (localitatea, strada, numărul, bloc, apartament, sectorul)
  2. Obiectul activităţii .....................................................
  cu un personal de ..............................................................
  (nr. salariaţi, nr. asociaţi, nr. membri ai familiei)
  3. Forţă motrică folosită (KW sau CP) .......................................
  4. Alte menţiuni: ...........................................................
  ................................................................................

  PRIMAR SECRETAR

  Nu se admit ştersături şi adăugiri.
  LISTA
  acordurilor şi avizelor necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare
  1. Acordul direcţiei de arhitectura din cadrul primăriilor.
  2. Aviz sanitar - Ministerul Sănătăţii - inspectoratele teritoriale.
  3. Aviz P.S.I. Comandamentul pompierilor.
  4. Aviz metrologie pentru laboratoare şi ateliere A.M.C. - Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate.
  5. Acord pentru alimentarea cu apa şi canalizare - grupurile sau întreprinderile judeţene de gospodărie comunală şi locativă.
  6. Acord alimentare cu energie electrica - întreprinderile de distribuţie a energiei.
  7. Acord pentru alimentare cu combustibili sau pentru termoficare - Ministerul Petrolului - grupurile sau întreprinderile de gospodărie comunală şi locativă.
  8. Acord telecomunicaţii - Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor.
  9. Acord pentru trafic C.F.R. - Ministerul Transporturilor.
  NOTĂ:
  Acordurile şi avizele trebuie obţinute, de la caz la caz, în raport de specificul activităţii.


  Anexa 10

  CERERE PENTRU ACORDUL C.N.I.M.S.
  Domnule preşedinte,

  Subsemnatul*) ...............................................................
  cu domiciliul în localitatea (oraş, comună) ....................................
  str. ............................ nr. ..... bloc ..... ap. ..... sector ........
  de cetăţenie română, cu buletinul de identitate seria .... nr. .................
  eliberat la data de ................ de către ..................................
  vă rog să aprobaţi eliberarea acordului Comisiei Naţionale pentru Industria
  Mică şi Servicii pentru organizarea pe baza liberei iniţiative a ...............
  ................................................................................
  (întreprindere, asociaţie cu scop lucrativ)
  sub denumirea ....................... în localitatea ...........................
  avînd ca obiect de activitate ..................................................
  Capitalul social este în valoare de (lei) .......... şi format din ........... .
  Întreprinderea (asociaţia) va fi reprezentată de ...............................
  care certifică prin prezenta cerere cunoaşterea prevederilor şi instrucţiunilor
  de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea
  unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative şi se angajează să le
  respecte.

  Data ................. Semnătura

  ACORD
  Nr. ......... din .............
  Comisia Naţională pentru Industria Mică şi Servicii avizează pe domnul
  (doamna) ................... domiciliat în .................. judeţul (sectorul)
  .............. str. .................... nr. .... bloc .... ap. .... etaj ......
  să organizeze şi să desfăşoare activitatea economică pe baza liberei iniţiative
  avînd ca obiect de activitate ..................................................
  şi formă de organizare .........................................................
  cu denumirea ................... şi sediul în localitatea .................... .
  Prezentul acord constituie baza legală pentru obţinerea avizelor şi altor
  acte premergătoare necesare eliberării autorizaţiei de funcţionare, cît şi
  pentru acordarea de spaţii în vederea desfăşurării activităţii.

  ÎMPUTERNICITUL COMISIEI

  LISTA
  avizelor necesare obţinerii acordului C.N.I.M.S.
  1. Avizul Ministerului Sănătăţii
  2. Avizul Ministerului Comerţului Exterior
  3. Avizul Ministerului Învăţămîntului.
  NOTĂ:
  Avizele trebuie obţinute numai în cazul efectuării unor lucrări din domeniul respectiv.
  ---------------------- Notă *) În cazul mai multor întreprinzători sau al asociaţiilor cu scop lucrativ se anexează contractul de asociere.


  Anexa 11

  IMPOZITAREA
  activităţilor economice pe baza liberei iniţiative
  1. Veniturile realizate de persoanele autorizate sa desfăşoare o activitate independenta, cîştigurile asociaţiilor familiale, precum şi beneficiile întreprinderilor mici şi ale asociaţiilor cu scop lucrativ, se impozitează potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Pentru a se stimula dezvoltarea activităţilor economice pe baza liberei iniţiative, se acordă următoarele înlesniri de ordin fiscal:
  a) impozitul stabilit nu va depăşi 40% din venitul persoanelor fizice sau cîştigul asociaţiilor familiale şi 50% din beneficiul întreprinderilor mici sau al asociaţiilor cu scop lucrativ;
  b) scutirea de impozit a veniturilor sau cistigurilor de pînă la 10.000 lei şi a beneficiilor de pînă la 50.000 lei, urmînd să fie impusa partea din venit, cistig sau beneficiu, după caz, ce depăşeşte aceste limite (tabelele următoare);
  c) în primul an de activitate impozitul se reduce cu 30% în cazul tuturor unităţilor înfiinţate în baza Decretului-lege nr. 54/1990. Pentru echitate, impozitul se reduce cu 30% în anul 1990 şi la persoanele fizice şi juridice care erau în activitate la data apariţiei Decretului-lege nr. 54/1990.
  2. Impozitul pe salariile lunare realizate de persoanele angajate la întreprinderile mici particulare se calculează cu cotele şi în condiţiile prevăzute de lege pentru unităţile de stat, asa cum se prevede la art. 5 din Decretul-lege nr. 54/1990.
  3. În vederea identificarii şi impozitării întregii materii impozabile, organele fiscale împreună cu reprezentanţii Comisiei Naţionale pentru Industria Mica şi Servicii şi alte organe prevăzute de lege vor efectua verificări temeinice, atît cu prilejul depunerii declaraţiilor de impunere, cît şi periodic în tot cursul anului, sub aspectul condiţiilor de exercitare a activităţii, modului de aprovizionare şi desfacere, stocurilor de materii, materiale şi produse finite, preţurilor practicate, numărului salariaţilor folosiţi, conducerii evidentelor etc., luînd măsuri pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.
  4. Pentru abaterile constatate se aplică amenzi contravenţionale de la 1.000 lei la 5.000 lei.
  În cazul în care se constata nedeclararea în totalitate sau în parte a veniturilor realizate, amenda contravenţională este de la 5.000 lei la 10.000 lei în raport de volumul impozitului sustras. În situaţia cînd aceasta abatere se repeta, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 1 an. Pentru astfel de abateri organele financiare sesizează procuratura în vederea deschiderii acţiunii penale.
  TABELUL
  cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici şi ale asociaţiilor cu scop lucrativ
       
    Venitul anual - lei -Impozitul anual  - lei -
    pînă la 50.000scutit
    50.001- 51.20010% pt. ceea ce depăşeşte 50.000 lei
    51.201- 53.000120 lei + 15% pt. ceea ce depăşeşte 51.200 lei
    53.001- 55.000390 lei + 20% pt. ceea ce depăşeşte 53.000 lei
    55.001- 58.000790 lei + 25% pt. ceea ce depăşeşte 55.000 lei
    58.001- 65.0001.540 lei + 30% pt. ceea ce depăşeşte 58.000 lei
    65.001- 80.0003.640 lei + 35% pt. ceea ce depăşeşte 65.000 lei
    80.001-100.0008.890 lei + 40% pt. ceea ce depăşeşte 80.000 lei
    100.001-130.00016.890 lei + 42% pt. ceea ce depăşeşte 100.000 lei
    130.001-145.00029.490 lei + 44% pt. ceea ce depăşeşte 130.000 lei
    145.001-160.00036.090 lei + 46% pt. ceea ce depăşeşte 145.000 lei
    160.001-175.00042.990 lei + 48% pt. ceea ce depăşeşte 160.000 lei
    175.001-190.00050.190 lei + 50% pt. ceea ce depăşeşte 175.000 lei
    190.001-205.00057.690 lei + 52% pt. ceea ce depăşeşte 190.000 lei
    205.001-220.00065.490 lei + 54% pt. ceea ce depăşeşte 205.000 lei
    220.001-235.00073.590 lei + 56% pt. ceea ce depăşeşte 220.000 lei
    235.001-250.00081.990 lei + 58% pt. ceea ce depăşeşte 235.000 lei
    250.001-265.00090.690 lei + 60% pt. ceea ce depăşeşte 250.000 lei
    265.001-280.00099.690 lei + 62% pt. ceea ce depăşeşte 265.000 lei
    280.001-295.000108.990 lei + 64% pt. ceea ce depăşeşte 280.000 lei
    295.001-310.000118.590 lei + 66% pt. ceea ce depăşeşte 295.000 lei
    310.001-325.000128.490 lei + 68% pt. ceea ce depăşeşte 310.000 lei
    325.001-340.000138.690 lei + 70% pt. ceea ce depăşeşte 325.000 lei
    340.001-355.000149.190 lei + 72% pt. ceea ce depăşeşte 340.000 lei
    355.001-370.000159.990 lei + 74% pt. ceea ce depăşeşte 355.000 lei
    370.001-385.000171.090 lei + 76% pt. ceea ce depăşeşte 370.000 lei
    385.001-400.000182.490 lei + 78% pt. ceea ce depăşeşte 385.000 lei
    400.001-415.000194.190 lei + 80% pt. ceea ce depăşeşte 400.000 lei
    415.001-420.000206.190 lei + 82% pt. ceea ce depăşeşte 415.000 lei
    peste 420.00050% din venitul impozabil total

  TABELUL
  cotelor de impozit pentru impunerea veniturilor persoanelor autorizate sa desfăşoare o activitate independenta şi a cistigurilor asociaţiilor familiale
       
    Venitul anual - lei -Impozitul anual  - lei -
    pînă la 10.000scutit
    10.001- 11.20010% pt. ceea ce depăşeşte 10.000 lei
    11.201- 13.000120 lei + 15% pt. ceea ce depăşeşte 11.200 lei
    13.001- 15.000390 lei + 20% pt. ceea ce depăşeşte 13.000 lei
    15.001- 18.000790 lei + 25% pt. ceea ce depăşeşte 15.000 lei
    18.001- 25.0001.540 lei + 30% pt. ceea ce depăşeşte 18.000 lei
    25.001- 40.0003.640 lei + 35% pt. ceea ce depăşeşte 25.000 lei
    40.001- 60.0008.890 lei + 40% pt. ceea ce depăşeşte 40.000 lei
    60.001- 90.00016.890 lei + 42% pt. ceea ce depăşeşte 60.000 lei
    90.001-105.00029.490 lei + 44% pt. ceea ce depăşeşte 90.000 lei
    105.001-120.00036.090 lei + 46% pt. ceea ce depăşeşte 105.000 lei
    120.001-135.00042.990 lei + 48% pt. ceea ce depăşeşte 120.000 lei
    135.001-150.00050.190 lei + 50% pt. ceea ce depăşeşte 135.000 lei
    150.001-165.00057.690 lei + 52% pt. ceea ce depăşeşte 150.000 lei
    165.001-168.70065.490 lei + 54% pt. ceea ce depăşeşte 165.000 lei
    peste 168.70040% din venitul impozabil total


  Anexa 12

  INSTRUCŢIUNI
  pentru eliberarea acordului C.N.I.M.S. şi autorizaţiei
  Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare care se eliberează de primării se disting doua situaţii:
  a) cazul întreprinderilor mici şi asociaţiilor cu scop lucrativ;
  b) cazul asociaţiilor familiale şi al persoanelor fizice ce prestează activităţi în mod independent.
  a) Pentru organizarea întreprinderilor mici şi asociaţiilor cu scop lucrativ este necesară obţinerea prealabilă a acordului Comisiei Naţionale pentru Industria Mica şi Servicii, în care scop se completează cererea tip (anexa nr. 10).
  În cazul întreprinderilor mici cu un singur intreprinzator cererea se întocmeşte de către acesta.
  În cazul întreprinderilor mici cu mai mulţi întreprinzători sau al asociaţiilor cu scop lucrativ cererea se întocmeşte de cel desemnat prin contractul de asociere.
  Contractul de asociere se încheie conform anexei nr. 7, se legalizează la notariat şi se ataşează la cererea pentru acord.
  Pentru obţinerea acordului în vederea organizării de activităţi specifice Ministerului Sănătăţii, Ministerului Învăţămîntului şi Ministerului Comerţului Exterior este necesară obţinerea avizelor din partea acestor ministere.
  Acordul se eliberează în maximum 15 zile de la data înregistrării cererii.
  Reprezentantul unităţii se adresează organelor în drept pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare (anexa nr. 9) în funcţie de natura activităţii, cît şi pentru acordarea spaţiilor necesare.
  După obţinerea acestora se adresează primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, completind cererea tip pentru autorizare (anexa nr. 9).
  Primăriile, prin administraţiile financiare, care asigura secretariatul, analizează actele prezentate, sub aspectul respectării reglementărilor legale în vigoare, eliberînd autorizaţia în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
  b) Pentru asociaţiile familiale sau persoanele fizice care prestează activităţi în mod independent, delegatul familiei sau persoana fizica se va adresa direct primăriilor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
  La solicitarea autorizaţiei se vor prezenta acordurile şi avizele necesare (listele din anexele nr. 9 şi 10) în funcţie de natura activităţii, precum şi dovada ca deţine spaţiile necesare.
  Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care solicită autorizarea în vederea prestării de servicii trebuie să facă dovada şi a atestării capacităţii profesionale, conform metodologiei (anexa nr. 8).
  INSTRUCŢIUNI
  privind completarea registrului de evidenta a activităţilor economice organizate pe baza liberei iniţiative
  La toate administraţiile financiare judeţene, a municipiului Bucureşti şi în cadrul Comisiei Naţionale pentru Industria Mica şi Servicii se constituie Oficiul (biroul) de evidenta a activităţilor organizate prin libera iniţiativă, cu sarcina organizării registrului de evidenta.
  Registrul de evidenta se organizează distinct pe tipuri de activităţi şi are regim de publicitate.
  După eliberarea autorizaţiei este obligatorie înscrierea activităţii organizate în registrul de evidenta, data înregistrării constituind momentul intrării în activitate a unităţii. Numărul de înregistrare din registrul de evidenta se aplică pe autorizaţie şi se va înscrie pe orice document emis de unitatea constituită.
  În termen de 15 zile de la data înregistrării, oficiul (biroul) judeţean comunică oficiului central din cadrul Comisiei Naţionale pentru Industria Mica şi Servicii înregistrările operate.
  Orice modificare privind conţinutul datelor din registrul de evidenta va fi operata pe baza actelor autentice sau copiilor legalizate, la cererea reprezentantului unităţii sau a oricărei persoane fizice şi juridice care are interes şi dovedeşte acest interes. Modificările în registru pot fi operate şi din oficiu, pe baza constatării organului care-l întocmeşte.
  Principalele rubrici ale registrului de evidenta sînt:
  - numărul de înregistrare;
  - numărul şi data acordului Comisiei Naţionale pentru Industria Mica şi Servicii;
  - data înregistrării (an, luna, zi);
  - numele reprezentantului (în cazul întreprinderilor mici se trec şi ceilalţi întreprinzători), adresa şi posibilităţi de identificare (buletin de identitate, serie, număr, eliberat);
  - denumirea unităţii;
  - sediul (localitate, adresa);
  - obiectul de activitate;
  - numărul salariaţilor (asociaţilor);
  - capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui intreprinzator sau asociat, în numerar, creanţe sau alte bunuri evaluate în bani;
  - durata activităţii întreprinderii sau asociaţiei;
  - brevete de invenţii, inovaţii folosite şi mărcile de fabrica sau de comerţ întrebuinţate;
  - numărul contului bancar;
  - observaţii.
  FLUXUL DE AVIZARE ŞI ÎNREGISTRARE A AUTORIZĂRII
                            ┌─────────────────┐
                            │ CONTRACT │
                            │ ASOCIERE │
                            └──────────┬──────┘
                                       │
                                       │
                                       │
                                       │ ┌─────────────────────────┐
  ┌────────┐ V │ CONŢINUTUL CERERII: │
  │ AVIZE │ ┌───────────────┐ │- NUMELE REPREZEN- │
  │SPECIALE│─────────> │CERERE DE ACORD│<──────────────────┤ TANTULUI │
  │ANEXA 10│ └───────────────┘ │- TIPUL DE UNITATE │
  └────────┘ │ │- DENUMIREA │
                                       │ │- OBIECT DE ACTIVITATE │
                                       │ │- CAPITAL SOCIAL │
                                       │ │- ÎNTREPRINZĂTORI │
                                       │ └─────────────────────────┘
                                       │
                                       │
                                       V ┌──────────┐ ┌────────────┐
                           ┌─────────────────┐ │ REGISTRU│ │ CENTRU │
                           │ ACORD C.N.I.M.S.├─────>│C.N.I.M.S.│───────────────> │ DE │
                           └─────────────────┘ └──────────┘ │ CALCUL │
  ┌────────────────────┐ │ ^ │ C.N.I.M.S. │
  │ CONŢINUTUL CERERII:│ │ │ └────────────┘
  │- NUMELE │ │ │ ┌──────────┐
  │ REPREZENTANTULUI │ │ │ │ AVIZE │
  │- TIPUL DE UNITATE │ V │ ┌──────> │SPECIFICE │
  │- DENUMIREA │ ┌─────────────┐ │ │ │ ANEXA 10 │
  │- ADRESA │ │ CERERE │ │ │ └──────────┘
  │- OBIECT DE │->│AUTORIZAŢIEI ├─────────────────┼─────│
  │ ACTIVITATE │┌>│ │ │ │
  │- CERTIFICAREA ││ └────────┬────┘ │ │ ┌──────────┐
  │ CALIFICĂRII ││ │ │ │ │ AVIZE │
  │- PUTERE INSTALATA ││ │ │ └────-> │ TEHNICE │
  └────────────────────┘│ │ │ │ ANEXA 9 │
                        │ │ │ └──────────┘
                        │ │ │
                        │ │ │
                        │ V │
    ┌──────────┐ │ ┌──────────────┐ ┌───────────┴───┐
    │SISTEME DE│ │ │ AUTORIZAŢIE ├─-> │ REGISTRU │
    │CREDITARE │ ───────┘ │ PRIMĂRIE │ │ ADMINISTRAŢIE │
    └──────────┘ └──────────────┘ │ FINANCIARĂ │
                                              └───────────────┘

  -----------------------------