ORDIN nr. 1.108 din 5 iulie 2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 13 septembrie 2007
  În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006,
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,
  ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile regionale pentru protecția mediului, agențiile județene pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în calitate de autorități competente pentru protecția mediului, au obligația de a-și deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea.


  Articolul 3

  Sumele încasate de autoritățile publice pentru protecția mediului prevăzute la art. 2 se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.


  Articolul 5

  Orice dispoziție contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi

  București, 5 iulie 2007.
  Nr. 1.108.

  ANEXĂ

  NOMENCLATORUL
  lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice
  pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora


  Secţiunea 1 Lucrări și servicii prestate de către autoritățile publice pentru protecția mediului

  Nr.
  crt

  Scopul lucrării sau al serviciului

  Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

  Cuantumul
  tarifului
  care se
  încasează
  fără TVA
  (lei)

  Precizări suplimentare

  0

  1

  2

  3

  4

  1.

  Parcurgerea procedurii de evaluare a
  impactului asupra mediului pentru
  anumite proiecte publice și private
  (diverse etape) sau
  revizuirea/actualizarea acordului de
  mediu

  Evaluarea inițială a solicitării

  100

  Etapa de încadrare a proiectului în
  procedura de evaluare a impactului
  asupra mediului

  400

  În cazul proiectelor pentru care este
  obligatorie efectuarea raportului la studiul
  de evaluare a impactului asupra mediului
  nu se tarifează această etapă.

  Etapa de definire a domeniului evaluării
  și de realizare a raportului evaluării
  impactului asupra mediului

  1.000

  Etapa de analiză a calității raportului
  evaluării impactului asupra mediului

  2.000

  Revizuirea/Actualizarea acordului de
  mediu

  500

  2.

  Parcurgerea procedurii de emitere a
  autorizației de mediu/autorizației
  integrate de mediu sau revizuirea/
  actualizarea acesteia (diverse etape)

  Evaluarea documentației în vederea
  emiterii autorizației de mediu

  500

  Analiza bilanțului de mediu în procedura de
  emitere a autorizației de mediu, după caz

  1.000

  Finalizarea programului pentru conformare în
  procedura de emitere a autorizației de mediu,
  după caz

  1.000

  Revizuirea/Actualizarea autorizației
  de mediu

  250

  Analiza preliminară a documentației de
  susținere a solicitării
  autorizației integrate
  de mediu

  1.000

  Analiza propriu-zisă a documentației de
  susținere a solicitării
  autorizației integrate
  de mediu

  5.000

  Revizuirea/Actualizarea autorizației
  integrate de mediu

  2.500

  3.

  Parcurgerea procedurii de emitere a
  avizului de mediu pentru planuri și
  programe (diverse etape)

  Încadrare

  500

  Analiza calității raportului:

  - planuri/programe locale

  500

  - planuri/programe județene

  1.500

  - planuri/programe regionale

  2.000

  - planuri/programe naționale

  2.500

  3^1.

  Parcurgerea procedurii de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.947/2021

  Încadrare

  0


  Analiza calității raportului de mediu

  0

  4.

  Parcurgerea procedurii în vederea
  emiterii permisului de aplicare în
  agricultură a nămolului de la epurarea
  apelor uzate

  Analiza calității raportului de mediu

  0“

  5.

  Parcurgerea procedurilor pentru
  reglementarea activităților cu
  microorganismele modificate genetic
  (MMG), utilizate în condiții de izolare

  Procedura de autorizare pentru MMG/o singură incintă

  Evaluarea dosarului de notificare:
  - clasele 1 și 2
  - clasele 3 și 4
  Emiterea autorizației:
  - clasele 1 și 2
  - clasele 3 și 4

  1.000
  7.000
  4.000
  10.000

  Procedura de revizuire a autorizației pentru MMG/o singură incintă

  Evaluarea dosarului de notificare:
  - clasele 1 și 2
  - clasele 3 și 4
  Emiterea autorizației:
  - clasele 1 și 2
  - clasele 3 și 4

  1.000
  4.000
  4.000
  6.000

  Emiterea acordului de import/un singur MMG

  Analiza documentației și emiterea
  acordului de import:
  - clasele 1 și 2
  - clasele 3 și 4

  5.000
  15.000

  6.

  Parcurgerea procedurilor pentru
  reglementarea activităților privind
  introducerea deliberată în mediu și pe
  piață a organismelor modificate
  genetic (OMG)

  A. Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (testare, cercetare)/un
  singur organism/o singură locație

  Procedura de autorizare/un singur organism/o singură locație

  Analiza dosarului de notificare

  2.000

  Emiterea autorizației

  4.000

  Procedura simplificată de autorizare

  Analiza dosarului de notificare

  2.000

  Emiterea autorizației

  6.000

  Procedura de revizuire a autorizației

  Analiza dosarului de notificare

  2.000

  Emiterea autorizației

  4.000

  Emiterea acordului de import/un singur organism

  Analiza documentației și emiterea
  acordului de import

  15.000

  B. Introducerea pe piață a unui organism modificat genetic

  Analiza dosarului de notificare

  7.000

  Elaborarea raportului de evaluare

  85.000

  Emiterea autorizației

  30.000

  7.

  Aprobarea planurilor de eliminare a
  Echipamentelor și materialelor cu
  conținut de PCB/PCT

  Analiza, verificarea în teren și
  aprobarea planului de eliminare

  300

  8.

  Înregistrarea producătorilor de
  echipamente electrice și electronice și
  a producătorilor de baterii și
  acumulatori

  Analiza documentației și înregistrarea în
  registrul de punere pe piață a
  echipamentelor electrice și electronice
  și în registrul producătorilor de baterii și
  acumulatori

  500

  Actualizarea numărului de înregistrare
  în registrul producătorilor de baterii și
  acumulatori și al producătorilor de
  echipamente electrice și electronice

  100

  9.

  Parcurgerea procedurii de aprobare
  pentru transportul deșeurilor

  Procedura de aprobare pentru
  transportul intern de deșeuri periculoase

  200

  Procedura de aprobare pentru importul
  deșeurilor periculoase destinate
  valorificării

  1.500

  Procedura de aprobare pentru importul
  sau tranzitul de deșeuri nepericuloase

  100

  Procedura de aprobare pentru exportul
  sau tranzitul de deșeuri periculoase

  500

  10

  Emiterea licenței de operare pentru
  operatorii economici în scopul preluării
  responsabilității privind realizarea
  obiectivelor anuale prevăzute în
  Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 5/2015 privind deșeurile de
  echipamente electrice și electronice,
  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
  de gestionare a ambalajelor și a
  deșeurilor de ambalaje și Hotărârea
  Guvernului nr. 1.132/2008 privind
  regimul bateriilor și acumulatorilor
  și al deșeurilor de baterii și acumulatori,
  cu modificările și completările ulterioare

  10.000

  11

  Aprobarea planului de operare a
  producătorilor care își îndeplinesc
  în mod individual obligațiile prevăzute
  în Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 5/2015 privind deșeurile de
  echipamente electrice și electronice
  și Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008
  privind regimul bateriilor și acumulatorilor
  și al deșeurilor de baterii și acumulatori,
  cu modificările și completările ulterioare

  10.000

  12

  Parcurgerea procedurii legale privind
  avizarea anuală pentru organizația care
  implementează răspunderea extinsă a
  producătorului în domeniul ambalajelor
  și al deșeurilor de ambalaje

  Analiza documentelor depuse de către
  organizația licențiată, precum și analiza
  eventualelor documente, sesizări,
  reclamații în legătură cu activitatea
  organizației licențiate

  10.000

  (la 06-01-2022, Secțiunea 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.384 din 23 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2022 )


  Secţiunea a 2-a Tarife pentru analize de laborator efectuate de autoritățile pentru protecția mediului, defalcate pe indicatori*) Notă
  *) Lucrările sau serviciile cuprinse în secțiunea a 2-a se pot organiza și desfășura numai la solicitarea operatorilor economici interesați și numai în baza unui/unei contract/convenții sau a altei înțelegeri oficiale între operatorul economic și agenția de protecție a mediului.

  Analize de laborator

  Nr.
  crt.

  Indicatorul analizat

  Cuantumul tarifuluicare se
  încasează, fără TVA
  (lei)

  Precizări suplimentare

  1.

  NH(3) - valoare medie zilnică

  230

  Se aplică pentru poluanți gazoși
  (imisii) - recoltare și analiză chimică

  2.

  NH(3) - valoare medie scurtă durată (30 minute)

  50

  3.

  SO(2) - valoare medie zilnică

  210

  4.

  SO(2) - valoare medie orară

  45

  5.

  NO(2) - valoare medie orară

  57

  6.

  H(2)S - valoare medie zilnică

  240

  7.

  H(2)S - medie scurtă durată (30 minute)

  60

  8.

  CO - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore

  150

  9.

  O(3) - valoare medie orară

  100

  10.

  O(3) - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore

  170

  11.

  Cl(2) - valoare medie zilnică

  80

  12.

  Cl(2) - medie scurtă durată (30 minute)

  60

  13.

  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(10) - metoda
  gravimetrică, valoare medie zilnică

  160

  14.

  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(2,5) - metoda
  gravimetrică, valoare medie zilnică

  160

  15.

  Analiză metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.)

  120

  16.

  Pulberi sedimentabile - valoare medie lunară

  40

  17.

  Pulberi totale în suspensie - medie scurtă durată
  (30 minute)

  44

  18.

  Hidrocarburi totale - metoda cromatografică

  250

  19.

  Aerosoli de H(2)SO(4) - valoare medie zilnică

  80

  20.

  HCl - valoare medie zilnică

  72

  21.

  HF - valoare medie zilnică

  72

  22.

  C(6)H(5)-OH - valoare medie zilnică

  72

  23.

  HCHO - valoare medie zilnică

  57

  24.

  Analiză la coș cu diametrul < 0,3 m [H(2)S, HCl, HF]
  măsurătoare momentană

  150

  Se aplică pentru poluanți gazoși
  (emisii) în atmosferă – recoltare și
  analiză chimică.

  25.

  SO(2)- valoare medie zilnică

  100

  26.

  NO(x) - valoare medie zilnică

  100

  27.

  CO - valoare medie zilnică

  100

  28.

  CO(2) - valoare medie zilnică

  100

  29.

  Pulberi totale - valoare medie zilnică

  280

  30.

  COV - măsurătoare pe component

  50

  31.

  Analiză emisii la coș cu diametrul < 0,3 m [O(2), CO,
  CO(2), NO(x), SO(x), temperatura și viteza gazelor]
  măsurătoare momentană

  200

  32.

  Analiză emisii la coș cu diametrul
  > 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x),
  temperatura] măsurătoare momentană

  250

  33.

  Compuși organici volatili - metoda cromatografică
  (9 componenți) hidrocarburi C3-C(e), benzen, toluen,
  xilen

  200

  34.

  Analiză la coș cu diametrul > 0,3 m [H(2)S, HCl, HF]
  măsurătoare momentană

  190

  35.

  Analiză la coș cu diametrul < 0,35 m (pulberi totale)
  măsurătoare momentană

  280

  36.

  Analiză la coș cu diametrul > 0,35 m (pulberi totale)
  măsurătoare momentană

  320

  37.

  Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,
  Sb, Hg)

  150

  38.

  Micropoluanți organici: PAH - metoda
  cromatografică

  300

  39.

  Micropoluanți organici: PCDD/PCDF - metoda
  cromatografică

  300

  40.

  Nivel de zgomot

  150

  41.

  PH

  10

  Se aplică pentru determinări ale
  indicatorilor de calitate a apei.

  42.

  Clor liber

  10

  43.

  Alcalinitate/Aciditate

  15

  44.

  Duritate

  25

  45.

  Conductivitate

  13

  46.

  Temperatură

  8

  47.

  Materii totale în suspensie MTS

  30

  48.

  Consum biochimic de oxigen CBO(5)-analiza
  chimică

  75

  49.

  Consum biochimic de oxigen CBO(5)- metoda
  instrumentală

  120

  50.

  Consum chimic de oxigen CCO-Mn

  25

  51.

  Consum chimic de oxigen CCOCr

  90

  52.

  Amoniu

  45

  53.

  Azotați

  40

  54.

  Azotiți

  25

  55.

  Azot total

  60

  56.

  Fosfați

  40

  57.

  Fosfor total

  55

  58.

  Sulfați - metoda gravimetrică

  50

  59.

  Sulfați - metoda turbidimetrică

  40

  60.

  Sulfuri - metoda titrimetrică

  20

  61.

  Sulfuri - metoda spectrofotometrică

  65

  62.

  Cianuri totale

  89

  63.

  Cloruri

  25

  64.

  Fenoli - analiza chimică

  98

  65.

  Fenoli - metoda gazcromatrografică

  350

  66.

  Clorfenoli - metoda gazcromatrografică

  300

  67.

  Produse petroliere

  98

  68.

  Substanțe extractibile cu solvenți
  organici

  82

  69.

  Substanțe extractibile - metoda
  spectroscopică IR

  315

  70.

  Substanțe extractibile - metoda
  gazcromatografică

  300

  71.

  Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA flacără

  60

  72.

  Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA flacără

  90

  73.

  Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA cuptor grafit

  90

  74.

  Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA cuptor grafit

  95

  75.

  Metale alcaline/alcalino-pământoase (Na,
  K, Ca, Mg)

  45

  76.

  Pesticide organoclorurate - metoda
  gazcromatografică

  250

  77.

  Reziduu fix

  30

  78.

  Detergenți

  80

  79.

  Oxigen dizolvat

  35

  80.

  Ca - metoda complexonometrică

  15,50

  81.

  Mg - metoda complexonometrică

  15,50

  82.

  Cr+(6) - metoda spectrofotometrică

  40

  83.

  Fluoruri

  40

  84.

  Pesticide organofosforice - metoda
  gazcromatografică

  250

  85.

  PAH-uri - metoda cromatografică

  250

  86.

  Compuși bifenil policlorurați PCB

  300

  87.

  Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi
  fecali, streptococi totali)

  120

  88.

  Analiză biologică (fitoplancton,
  zooplancton etc.)

  360

  89.

  PH

  14

  Se aplică pentru analize de sol,
  deșeuri, sedimente.

  90.

  Conductivitate

  10

  91.

  Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA

  127

  92.

  Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem
  generator de hidruri

  145

  93.

  Produs petrolier - metoda gravimetrică

  95

  94.

  Produs petrolier - metoda gazcromatografică

  350

  95.

  Substanțe extractibile cu solvenți organici

  70

  96.

  Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR

  400

  97.

  Azot total

  80

  98.

  Fosfor total

  70

  99.

  Cloruri

  30

  100.

  Sulfați

  70

  101.

  Carbonați

  15

  102.

  Carbon organic

  32

  103.

  Humus

  22

  104.

  Umiditate

  20

  105.

  Substanțe extractibile și produse petroliere (analiză IR)

  315

  106.

  Metale grele din vegetație (Pb, Cd, Cr,
  Mn, Fe etc.) - metoda SAA

  127

  107.

  Pesticide organoclorurate - metoda
  gazcromatografică

  300

  108.

  Pesticide organofosforice - metoda
  gazcromatografică

  300

  109.

  PAH-uri - metoda cromatografică

  300

  110.

  Compuși bifenil policlorurați PCB

  300

  111.

  Analiză bacteriologică (coliformi totali,
  coliformi fecali, streptococi totali)

  120

  112.

  Analiză biologică (fitobentos, zoobentos etc.)

  450

  113.

  Determinări radionuclizi gama naturali

  532

  Se aplică pentru analize de
  radioactivitate a mediului.

  114.

  Determinări radionuclizi gama artificiali

  532

  115.

  Determinări radionuclizi alfa naturali

  538

  116.

  Determinări radionuclizi alfa artificiali

  560

  117.

  Determinări beta globale

  60

  118.

  Determinări alfa globale

  60

  119.

  Determinări tritiu

  350

  120.

  Determinări 14 C

  400

  121.

  Determinări 90 Sr

  300

  122.

  Estimări doză

  330

  123.

  Determinare radon

  165

  124.

  Determinare thoron

  165

  125.

  Determinări doză cu stații automate

  165

  126.

  Determinare doza gama în aer (valoare medie pe
  1 minut) cu stații automate

  0,15

  127.

  Determinare doza gama în aer (valoare medie pe
  1 oră) cu stații automate

  8

  128.

  Determinare doza gama în aer (valoare medie pe
  24 ore) cu stații automate

  165

  129.

  Determinare doza gama în apă (valoare medie pe
  10 minute) cu stații automate

  1,25

  130.

  Determinare doza gama în apă (valoare medie pe
  24 ore) cu stații automate

  180

  1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.
  2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităților pentru protecția mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.
  3. În cazul în care efectuarea prelevării/măsurătorii implică și alte costuri, acestea vor fi suportate de către beneficiari și vor fi stabilite prin contracte de prestări servicii încheiate între autoritățile pentru protecția mediului și beneficiari.

  (la 22-07-2009, Anexa a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009. )