ORDIN nr. 15 din 7 ianuarie 2021pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2021 Notă
  Conform articolului III din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022, prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2021.

  Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4), art. 123^1 și 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 897.928 din data de 31.12.2020,
  în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ și „Anexa nr. ... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
  a) „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 3;
  b) „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 4;
  c) 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 5;
  d) 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“, prevăzut în anexa nr. 6.
  e) «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», prevăzut în anexa nr. 6^1.
  (la 31-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2020.


  Articolul 4

  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 7.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu

  București, 7 ianuarie 2021.
  Nr. 15.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURA
  privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru
  susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii
  și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii


  Anexa nr. 2*)

  *) Formularele din prezenta anexă sunt reproduse în facsimil.

  INSTRUCȚIUNI
  privind completarea formularului 230
  „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“
  I. Depunerea formularului1.1.1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:– venituri din salarii și asimilate salariilor; – venituri din pensii;– venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; – venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; – venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
  Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:
  a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora;
  b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.
  1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.1.3. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru indemnizațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
  (la 31-01-2022, Punctul I. din Anexa nr. 2 a fost completat de Litera a), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )
  2. Termen de depunere:– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.3. Organul fiscal central competent
  Formularul se completează în două exemplare:– originalul se depune, după caz, la:
  a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.
  – copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
  4. Modul de completare și depunere4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private completează în mod corespunzător formularul „Anexă nr. ... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“.
  În această situație se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230 cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
  4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. 4.4. Formularul „Anexă nr. ..... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ se depune numai cu formularul 230. 4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.4.6. Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.4.7. Contribuabilii pot opta pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii/unitatea de cult beneficiară a sumei.
  (la 31-01-2022, Punctul 4. din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )
  4.8. Entitatea nonprofit/Unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent formularul «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230» prin care centralizează cererile primite de la contribuabili.
  În această situație originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entitățile nonprofit/unitățile de cult și sunt puse la dispoziția organului fiscal la solicitarea acestuia.
  (la 31-01-2022, Punctul 4. din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )
  II. Completarea formularului5. În rubrica „Anul“ se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).6. Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului“6.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.6.2. În rubricile „Nume“ și „Prenume“ se înscriu numele și prenumele contribuabilului.6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.7. Secțiunea II „Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii“7.1. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.7.1.1. Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.7.1.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.7.1.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse. 7.2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.7.2.1. Căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.7.2.2. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.7.2.5. Procentul din impozit - se completează cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul optează să îl vireze către entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depăși plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.7.2.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult, determinată prin aplicarea procentului înscris la rândul 7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat.
  În situația în care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completează.
  7.2.7. Dacă suma rezultată prin aplicarea procentului din impozit înscris în cerere pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul admis de lege reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
  8. Secțiunea III „Date de identificare a împuternicitului“8.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.8.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.8.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, numele și prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.


  Anexa nr. 3


  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
  Unitatea fiscală ................................................................
  Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................
  Sigla*)

  *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
  Nr. înregistrare ...........................
  Data ............................................
  Către**) ............................
  **) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

  CNP/NIF ..............................................
  Str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. .....,
  et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........................,
  localitatea ..................., cod poștal ......................
  NOTIFICARE
  privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult

  Stimată(e) doamnă/domn,
  Vă reamintim că, potrivit datelor din evidența fiscală, ați optat pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile realizate în anul ..................... pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.
  Prin această notificare facem apel la înțelegerea dumneavoastră, în vederea verificării corectitudinii și completitudinii informațiilor existente în evidența fiscală.
  Referitor la opțiunea dumneavoastră privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, vă supunem atenției următoarele:1. Din analiza datelor din evidența fiscală rezultă că ați optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei 
  Potrivit evidențelor noastre, opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de ........................, în contul entității nonprofit/unității de cult ............................................, cod de identificare fiscală ......................, a fost transmisă organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către entitatea beneficiară.
  În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în contul entității beneficiare menționate sau nu ați solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări să ne comunicați, în scris, aceste aspecte.
  Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea și depunerea formularului 230 la entitatea beneficiară a sumei, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare.
  În situația în care nu vom primi un răspuns de la dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data la care ați primit această notificare, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală este exprimată de dumneavoastră, urmând să facem demersurile necesare în vederea direcționării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, potrivit acestei opțiuni.
  2. Au fost identificate erori în formularul 230 depus 
  În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei notificări, la sediul unității fiscale.
  Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ....................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele .....-..... .

  Vă mulțumesc!
  Numele și prenumele .....................,
  Conducătorul unității fiscale

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  (la 31-01-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )


  Anexa nr. 4


  MINISTERUL FINANȚELOR
  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Unitatea fiscală*) ................................................................
  *) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
  Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................
  Nr. ......................./......................
  Sigla**)

  **) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
  REFERAT
  de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
  1. Datele de identificare a entității nonprofit/unității de cult
  Denumire ...................................................................................................................
  Cod de identificare fiscală ....................................................
  Domiciliul fiscal ........................................................................................................
  2. Sume virate în mod necuvenit stabilite ca urmare a răspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal
  Nr. crt.Situație centralizatoare transmisă de entitatea beneficiară nr./data***) Poziția din situația centralizatoare transmisă de entitatea beneficiară****)Suma virată necuvenitCont IBANData virării sumei
  012345
  1.
  2.
  ...
  TOTAL
  XX

  ***) Se înscriu numărul și data situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, transmisă de entitatea beneficiară.
  ****) Se înscrie poziția persoanei fizice care figurează în situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, transmisă de entitatea beneficiară, ca urmare a răspunsului la notificarea organului fiscal.

  Aprobat:
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .........................
  Data .......................

  Avizat:
  Șef compartiment specialitate
  Numele și prenumele ....................
  Data ....................

  Întocmit:
  Funcție ..........................,
  Numele și prenume .......................
  Data .......................

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  (la 31-01-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )


  Anexa nr. 5


  Nr. înregistrare ................
  Data .........................
  DECIZIE
  privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat,
  virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult

  Către:
  Denumirea .............................
  Localitatea ................, cod poștal ..................
  Str. ..................... nr. ......., bl. ...........
  sc. ..........., ap. ........, județul/sectorul ....................

  Cod de identificare fiscală
  ...........................................

  Prin prezenta, vă comunicăm că suma de ............................. lei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în contul/conturile dumneavoastră în mod necuvenit.
  Precizăm că, în urma notificării, unii contribuabili au comunicat, în scris, faptul că nu și-au exercitat opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult ................................, astfel cum această opțiune este înscrisă în formularul/formularele 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ depus/depuse de dumneavoastră la organul fiscal, pe bază de borderou.
  Față de cele de mai sus, având în vedere dispozițiile art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația restituirii sumei în cuantum de ...................... lei, în funcție de data comunicării prezentei decizii, astfel:– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.
  Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.
  Decizia produce efecte de la data comunicării.
  Date necesare efectuării plății
  Beneficiar
  Codul de identificare fiscală al beneficiarului
  Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată
  Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
  Explicații
  Suma (lei)

  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ..................................

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


  Anexa nr. 6*)

  *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 6^1


  (la 31-01-2022, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )


  Anexa nr. 7

  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
  de utilizare și de păstrare a formularelor

  a) Denumire: „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ (formularul 230)1. Cod: 14.13.04.132. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii și care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult și/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora.6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.7. Circulă:– originalul la organul fiscal central competent;– copia la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
  b) Denumire: „Anexa nr. ... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“1. Cod: 14.13.04.132. Format: A4/t13. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii și care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult și/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora.5. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.6. Circulă: – originalul la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“;– copia la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
  c) Denumire: «Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult»1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele situații:
  a) în cazul în care contribuabilul a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei;
  b) în cazul în care au fost constatate erori.
  5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.6. Circulă: – un exemplar la organul fiscal central competent;– un exemplar la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  (la 31-01-2022, Litera c) din Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )

  d) Denumire: „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se emite în situația în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230.6. Circulă: – un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal;– un exemplar la organul fiscal central competent.7. Se arhivează la organul fiscal central competent.
  e) Denumire: „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“ (formularul 258)1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se emite în situația în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230.6. Circulă: – un exemplar la organul fiscal central competent; – un exemplar la entitatea nonprofit/unitatea de cult.7. Se arhivează la dosarul entității nonprofit/unității de cult, împreună cu referatul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult.
  f) Denumire: „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“ (formularul 255)1. Cod: 14.13.02.13/b2. Format: A4/t23. Caracteristicile de tipărire:– se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a cheltuielilor admise cu bursele private în limita sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.6. Se întocmește:– în două exemplare de organul fiscal central competent.7. Circulă:– un exemplar la organul fiscal central competent;– un exemplar la contribuabil/împuternicitul acestuia.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
  g) Denumire: «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230»1. Format: formularul se depune în format electronic.2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează de către entitatea nonprofit/unitatea de cult în situația în care contribuabilii optează pentru depunerea formularului 230 la entitatea beneficiară a sumei.5. Circulă în format electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.6. Se arhivează la organul fiscal central competent.
  (la 31-01-2022, Anexa nr. 7 a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )
  Notă
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022, formularul „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230“ se transmite de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

  -----