ORDIN nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013
privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014  În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri şi cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Se aprobă Metodologia de constituire şi de funcţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.913/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2009, se abrogă.


  Articolul 6

  Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Bucureşti, 22 noiembrie 2013.
  Nr. 5.559.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 22/11/2013


  Anexa 2

  PROCEDURA 22/11/2013


  Anexa 3

  METODOLOGIE 22/11/2013


  Anexa 4

  METODOLOGIE 22/11/2013