NORME METODOLOGICE din 9 ianuarie 2012privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 17 ianuarie 2012 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 17 ianuarie 2012.


  Capitolul I Prevederi generale1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.1.2. Situațiile financiare ale anului 2011 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2011.1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.1.4. Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.1.5.(1) Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 și 40a-40c la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 21-26, 31-34, 35a și 35b la situațiile financiare anuale);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 30b, 31b și 41 la situațiile financiare);– prezentele norme metodologice (anexele 20a și 20b la situațiile financiare).1.5.(2) Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– după anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" se introduc două noi anexe, anexele 20a "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" și 20b "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare", care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice;– anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare" se modifică și se completează potrivit anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.1.6.(1) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, cu modificările ulterioare, și altor reglementări în vigoare.1.6.(2) Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2011 și corelațiile dintre acestea sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile legislatie/institutii publice/legislatie1.7. În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare: "Pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Finanțelor Publice elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.
  Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.
  1.9. La întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2011, instituțiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum și următoarele:– Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare;– Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007, cu excepția prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;– Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008;– Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.769/2008, cu excepția prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) și a înregistrărilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008;– Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010;– Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011;– Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011, cu excepția prevederilor pct. 4.2.(5) din norme, care se elimină.


  Capitolul II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008.2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituțiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum și ale art. 22, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."2.3.(2) Reevaluarea se efectuează conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): "Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare", iar potrivit alin. (5) al aceluiași articol: "În situația în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizați, valoarea justă la data bilanțului se determină de o comisie numită de conducătorul instituției publice."2.3.(3) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizați se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. Evaluatorii autorizați pot fi selectați din cadrul evaluatorilor acreditați de către organismele profesionale de profil.2.3.(4) În cazul reevaluării efectuate de specialiști din cadrul instituțiilor publice, pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere și reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii activelor fixe corporale și să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică și morală, utilitatea și valoarea de piață a acestora.2.4. La întocmirea bilanțului contabil se vor avea în vedere următoarele:
  a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2011, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;
  c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.
  Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidențieze resursele minerale situate pe teritoriul țării, în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

  d) clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienți", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz.
  Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituție în termenul cel mai scurt, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv;

  e) în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" și 472 "Venituri în avans", după caz;
  f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităților pentru care Trezoreria Statului sau instituțiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situația dobânzilor acordate la data ...............", eliberat de unitățile Trezoreriei Statului.
  2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:
  a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente);
  b) pentru evaluarea creanțelor și a datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afișat pe site-ul Băncii Naționale a României și al Ministerului Finanțelor Publice).
  2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, precum și evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile pct. 1.3 "Moneda și cursul de înregistrare" al cap. I "Dispoziții generale" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția fondurilor pentru care există reglementări specifice.2.6. Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:
  a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.
  Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.
  Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;

  b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" și 462 "Creditori".
  Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.
  Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;

  c) analiza și regularizarea sumelor reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.
  2.7.(1) Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exercițiul bugetar, în limitele aprobate.
  Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exercițiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exercițiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acțiunii multianuale, și poate fi angajat în exercițiile bugetare următoare, în condițiile legii.
  La finalizarea acțiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.
  2.7.(2) În situația în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare și cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.2.8. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele:
  a) soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și al contului 482 "Decontări între instituții subordonate", care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".
  Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate", care evidențiază sumele transmise de instituția superioară către instituțiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit sumele, cu suma plăților efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate și restituite instituției superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituția subordonată și în creditul contului 481 la instituția superioară.
  Excepție fac instituțiile care și-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situație conturile de decontări 481 și 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanțului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.
  Instituțiile publice implicate în astfel de operațiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituția care a primit bunurile și le-a consumat va solicita în scris instituției care le-a transferat închiderea contului de decontare;

  b) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;
  c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal și secundar de credite, astfel încât în bilanțul și contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal și secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
  d) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru bilanțul și contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administrației publice și pe total administrație publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
  e) opțional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.
  2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții sau redistribuiri între unități aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situația în care este complet amortizat.2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții care nu se află în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.2.10. În bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2011 următoarele conturi nu pot prezenta sold:2.10.(1) La instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat:– contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puțin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);– contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– conturile 6xx "Cheltuieli ...................." (efectuate din finanțarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";– conturile 6xx "Cheltuieli ...................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații";– conturile 7xx "Venituri ...................." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";– contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";– contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații;– conturile 7xx "Venituri ....................." (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.).2.10.(2) La unitățile administrativ-teritoriale:– contul 5211 "Disponibil al bugetului local";– contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa";– contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă";– conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;– conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";– contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local";– conturile 7xx "Venituri ....................." (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.).2.10.(3) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat:– contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";– contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";– conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";– contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăților nete de casă la Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate.2.10.(4) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj:– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj";– contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj";– conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial– bugetul asigurărilor pentru șomaj";– contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" se închide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu totalul plăților nete de casă.2.10.(5) La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";– contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";– conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";– contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se închide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", cu totalul plăților nete de casă.2.10.(6) La instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, șomaj):– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);– conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii";– conturile 7xx "Venituri ....................." (venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii".2.10.(7) În contabilitatea Trezoreriei Centrale:– contul 7709 "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului" se închide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul plăților nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", și nu pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate).2.11.(1) La data de 31 decembrie 2011, instituțiile publice implicate vor efectua o inventariere a datoriilor reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, a căror plată se va efectua eșalonat în perioada 2012-2016, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Aceste datorii vor fi înregistrate în contabilitate ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  6812 “Cheltuieli operaționale privind provizioanele”

  =

  1511 “Provizioane pentru litigii”
  2.11.(2) Soldul contului 1511 "Provizioane pentru litigii", reprezentând operațiunea prevăzută la pct. 2.11.(1), se raportează în "Bilanț" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".
  Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.
  Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost inițial recunoscut.
  2.11.(3) Sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar se vor înregistra în contabilitatea instituțiilor publice la momentul plății acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.
  Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.
  În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse sau ieșirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri, astfel:

  1511 “Provizioane pentru litigii”

  =

  7812 “Venituri din provizioane”
  2.11.(4) Pentru procesele în curs de derulare, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea unui provizion, instituțiile publice în cauză vor evidenția datorii contingente. În acest sens, în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se introduce contul în afara bilanțului 8082 "Datorii contingente", cu următoarea funcțiune:
  Cu ajutorul acestui cont se va ține evidența datoriilor contingente.
  În debitul contului se evidențiază valoarea datoriilor contingente înregistrate, iar în credit, a celor scoase din conturile extrabilanțiere.
  Soldul contului reprezintă valoarea datoriilor contingente existente.
  2.12. Din Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2012, se elimină contul 1399 "Alte fonduri", cont ce a fost utilizat pentru evidențierea fondurilor constituite în afara bugetului local până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011.2.13. Sumele alocate autorităților administrației publice locale de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor cu reabilitarea termică la blocurile de locuințe, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, se înregistrează astfel:
  a) investițiile efectuate de autoritățile locale:

  231 “Active fixe corporale în curs de execuție”

  =

  404 “Furnizori de active fixe”

  b) transferul investițiilor către beneficiari, reprezentând valoarea lucrărilor de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe având ca scop creșterea performanței energetice, se înregistrează astfel:

  658 “Alte cheltuieli operaționale”

  =

  231 “Active fixe corporale în curs de execuție”
  2.14. Instituțiile publice care derulează operațiuni în asocieri în participație procedează astfel: cheltuielile și veniturile determinate de operațiile asocierilor în participație se contabilizează distinct de către unul din asociați, conform prevederilor din contractul de asociere.
  La sfârșitul perioadei de raportare, cheltuielile și veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.
  La data bilanțului, bunurile de natura stocurilor, creanțele, disponibilitățile, precum și datoriile asocierii în participație se înscriu în situațiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidența asocierii.
  Evidența decontărilor din operații în participație, a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operații în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți se efectuează cu ajutorul contului 483 "Decontări din operații în participație".
  La nivelul unităților administrativ-teritoriale, cheltuielile și veniturile primite prin transfer din operații în participație prin contul 483 "Decontări din operații în participație" se închid prin contul 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".
  2.15. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind finanțarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează astfel:
  a) înregistrarea tichetului valoric aferent Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național:

  5328 “Alte valori”

  =

  779 “Venituri din bunuri și servicii primate cu titlu gratuit”

  (cu valoarea înscrisă pe tichet)

  b) înregistrarea activului fix pe baza facturii emise de furnizor:

  2133 “Mijloace de transport”

  =

  404 “Furnizori de active fixe”

  (cu valoarea totală a activului fix)

  c) plata furnizorului:– prin utilizarea tichetului valoric:

  404 “Furnizori de active fixe”

  =

  5328 “Alte valori”

  (cu valoarea înscrisă pe tichet)
  – plata diferenței:

  404 “Furnizori de active fixe”

  =

  %
  5XX “Disponibil……..”
  (cu diferența dintre valoarea facturii și valoarea înscrisă pe tichet)
  770 “Finanțarea de la buget”

  2.16. În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispozițiile art. 71 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, precum și pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, înregistrarea în contabilitatea Autorității de certificare și plată și a autorităților de management a principalelor operațiuni se efectuează astfel:2.16.(1) La Autoritatea de certificare și plată:
  a) încasarea sumelor transferate de Direcția generală trezorerie și datorie publică în contul 54.01.03.00, reprezentând sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului:

  5591.3 “Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare pentru programele operaționale”

  =

  5191 “Împrumuturi pe termen scurt”

  b) virarea sumelor din conturile de disponibil 54.01.03.01-07 în conturile de disponibil ale autorităților de management:

  4572.3 “Sume avansate autorităților de management din vărsăminte din privatizare”

  =

  5591.3.01-07 “Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare pentru programele operaționale”

  c) înregistrarea declarației de cheltuieli cuprinzând cheltuieli autorizate de autoritățile de management:

  474 “Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene”

  =

  4572.3 “Sume avansate autorităților de management din vărsăminte din privatizare”

  d) virarea sumelor din contul 54.01.03.00 în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", reprezentând reconstituirea vărsămintelor din privatizare ca urmare a sumelor primite de la Comisia Europeană:

  5191 “Împrumuturi pe termen scurt”

  =

  5591.3 “Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare pentru programele operaționale”

  e) stingerea împrumutului primit din venituri din privatizare în baza notificării primite de la autoritățile de management ca urmare a transferului de sume în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", în limita disponibilităților de credite bugetare:

  5191 “Împrumuturi pe termen scurt”

  =

  4554 “Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilitățile temporare de fonduri de la CE)”
  2.16.(2) La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management a Programului operațional Transport - plăți directe:
  a) încasarea sumelor de la Autoritatea de certificare și plată în contul 54.01.06.06, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare:

  5591.3 “Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare pentru programele operaționale”

  =

  4516 “Sume avansate de autoritățile de certificare - Instrumente structurale, fonduri de la buget și alte fonduri”

  b) înregistrarea creanțelor cu Comisia Europeană și a sumelor datorate beneficiarilor/bugetelor din care au fost efectuate inițial cheltuielile:

  4505 “Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general consolidat”
  (4507 “Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari)”

  =

  4555 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul plăților efectuate”
  (4544 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale etc.
  4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice")

  c) virarea sumelor în conturile beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate inițial cheltuielile, ca urmare a autorizării acestora:

  4555 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul plăților efectuate”
  (4544 “Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale etc.”
  4546 “Sume datorate beneficiarilor - instituții publice”

  =

  5591 “Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”

  d) Stingerea creanțelor cu Comisia Europeană:

  476 “Sume în curs de declarare autorităților de certificare”

  =

  4505 “Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general consolidat”
  (4507 “Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari”)

  e) transmiterea declarației de cheltuieli Autorității de certificare și plată:

  4516 “Sume avansate de autoritățile de certificare - Instrumente structurale, fonduri de la buget și alte fonduri”

  =

  476 “Sume în curs de declarare autorităților de certificare”

  f) virarea sumelor în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, ca urmare a notificării primite de la Autoritatea de certificare și plată, în situația în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:

  678 “Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget”

  =

  7701 “Finanțarea de la bugetul de stat”
  2.16.(3) La autoritățile de management - plăți indirecte:
  a) încasarea sumelor de la Autoritatea de certificare și plată în conturile 54.01.06.01...54.01.06.05 și 54.01.06.07, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare:

  5151.1 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor operaționale”

  =

  4516.3 “Sume avansate de autoritățile de certificare din vărsăminte din privatizare”

  b) transmiterea declarației de cheltuieli Autorității de certificare și plată:

  4516.3 “Sume avansate de autoritățile de certificare din vărsăminte din privatizare”

  =

  476 “Sume în curs de declarare autorităților de certificare”

  c) virarea sumelor în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, ca urmare a notificării primite de la Autoritatea de certificare și plată, în situația în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:

  678 “Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget”

  =

  7701 “Finanțarea de la bugetul de stat”
  2.17. Instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ai bugetelor locale, după caz, vor avea în vedere următoarele:2.17.(1) Fondul de garanție constituit în baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, evidențiat în trezorerie cu ajutorul contului 50.82 "Disponibil din garanții constituite conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 77/2009 și altor acte normative", se înregistrează în contul în afara bilanțului 8039 "Alte valori în afara bilanțului", cont ce se raportează la rândul 08 în formularul "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situațiile financiare).2.17.(2) Veniturile încasate la bugetul de stat pe codul de înregistrare fiscală atribuit Trezoreriei Statului provenite de la ambasade și reprezentanțe se înregistrează în contabilitatea creanțelor bugetare la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, astfel:

  5201 “Disponibil al bugetului de stat"/analitic distinct: cod bugetar”

  =

  7XX “Venituri... ”/analitic distinct: cod bugetar
  2.17.(3) Înregistrarea operațiunilor referitoare la debitorii solidari conform prevederilor art. 137 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  a) stornarea creanței înregistrate pe seama debitorului insolvabil:– dacă provine din anul curent:

  463 “Creanțe ale bugetului de stat"/analitic distinct: cod bugetar
  (464 “Creanțe ale bugetului local"/analitic distinct: cod bugetar)

  =

  7XX “Venituri... ”/analitic distinct: cod bugetar


  sau


  7XX “Venituri fiscale" analitic distinct: cod bugetar

  =

  463 “Creanțe ale bugetului de stat”/analitic distinct: cod bugetar
  (464 “Creanțe ale bugetului local”/analitic distinct: cod bugetar)
  – dacă provine din anii precedenți:

  117.09 “Rezultatul reportat - bugetul de stat”

  =

  463 “Creanțe ale bugetului de stat"/analitic distinct: cod bugetar
  (464 “Creanțe ale bugetului local”/analitic distinct: cod bugetar)

  concomitent:
  b) înregistrarea debitorului insolvabil în debitul contului în afara bilanțului 8058 "Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului";
  c) înregistrarea creanței și a venitului pe seama debitorului solidar care deține mai multe venituri sau bunuri urmăribile:

  463 “Creanțe ale bugetului de stat”/analitic distinct: cod bugetar
  (464 “Creanțe ale bugetului local”/analitic distinct: cod bugetar)

  =

  7XX “Venituri fiscale.....”/analitic distinct: cod bugetar
  2.17.(4) La data bilanțului, evaluarea creanțelor se face la valoarea lor probabilă de încasare. Diferențele constatate în minus dintre valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă netă a creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere.
  Instituțiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare la sfârșitul exercițiului financiar, pe seama cheltuielilor, astfel:
  a) constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetare:

  6814 “Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante”

  =

  497 “Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare”

  b) diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetare:

  497 “Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare”

  =

  7814 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante”
  2.17.(5) Executarea silită încetează în situațiile prevăzute la art. 148 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  În cazul debitorilor aflați sub incidența art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, măsurile de executare silită nu încetează, ci acestea se suspendă de la data deschiderii procedurii.
  Astfel, valorile materiale supuse sechestrului pentru categoria debitorilor aflați sub incidența Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, rămân evidențiate în continuare în contabilitatea creanțelor bugetare, înregistrate în debitul contului 8047 "Valori materiale supuse sechestrului", până la ridicarea sechestrului, în condițiile legii.
  2.17.(6) Pierderile din creanțe bugetare, care se înregistrează ca urmare a scăderii din evidență a creanțelor neîncasate în contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși", sunt pierderile cauzate de situațiile precizate în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel: în cazul debitorilor declarați insolvabili, dacă la sfârșitul perioadei de prescripție nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmăribile. În această situație, organele de executare vor proceda la scăderea creanțelor fiscale din evidența analitică pe plătitor. Scăderea se face și în cursul perioadei de prescripție, în cazul debitorilor persoane fizice decedați sau dispăruți pentru care nu există moștenitori care au acceptat succesiunea.2.18. Pentru efectuarea de către Ministerul Finanțelor Publice a operațiunilor de consolidare a execuției bugetare, respectiv a eliminării transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general consolidat, cu scopul evitării dublei evidențieri a acestora, instituțiile publice care au avut prevăzute în bugetul aprobat credite bugetare la titlul VII "Transferuri între unități ale administrației publice" vor avea în vedere efectuarea de punctaje reciproce cu instituțiile publice care au primit sumele, astfel încât să fie asigurată concordanța dintre datele raportate în conturile de execuție bugetară în cadrul aceleiași perioade de raportare.


  Capitolul III Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare3.1. La unitățile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale"3.1.(1) În situația în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul local:
  a) reîntregirea excedentului anului precedent al unității administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

  5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  =

  5211 “Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare”

  concomitent:

  5213 “Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți”

  =

  4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare”

  b) reîntregirea excedentului anului precedent al unității administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

  5213 “Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți”

  =

  5211 “Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
  - secțiunea de dezvoltare”

  c) stabilirea rezultatului execuției bugetului local:– încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:

  5211 “Disponibil al bugetului local”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  =

  %
  464 “Creanțele bugetului local” 7xx "Venituri...." etc.
  – preluarea plăților și cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:

  %
  6xx “Cheltuieli........”
  121.01.02 “Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local” (în roșu sau în negru, după caz)

  =

  5211 “Disponibil al bugetului local”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcționează în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului și reflectă disponibilitățile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilități care se determină ca diferență între sumele încasate (cont trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") și sumele plătite (cont trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").
  Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului din contul de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale" a obligațiilor restante, astfel încât acestea să nu influențeze excedentul bugetului local;

  d) la sfârșitul anului, excedentul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale astfel:

  5212 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  =

  5211 “Disponibil al bugetului local”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  e) virarea excedentului bugetului local din exercițiul curent în excedentul anului precedent:

  5213 “Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți”

  =

  5212 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare
  3.1.(2) În situația în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:
  Stabilirea rezultatului execuției bugetelor locale:
  Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menționate la pct. 3.1.(1) lit. c).
  a) la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent al unităților administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

  5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  =

  5211 “Disponibil al bugetului local”/ analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  concomitent:

  5213 “Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți”

  =

  4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  b) reîntregirea excedentului anului precedent al unității administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

  5213 “Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți”

  =

  5211 “Disponibil al bugetului local"/ analitic distinct:
  - secțiunea de dezvoltare

  c) la sfârșitul anului, deficitul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale astfel:

  5211 “Disponibil al bugetului local”/ analitic distinct:
  - secțiunea de dezvoltare

  =

  5212 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  d) pe baza hotărârii consiliului local, județean și a Consiliului General al Municipiului București, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din excedentul anului precedent al unității administrativ-teritoriale:

  5212 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”/analitic distinct:
  - secțiunea de funcționare
  - secțiunea de dezvoltare

  =

  5213 “Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți”
  3.1.(3) În vederea stabilirii rezultatului bugetului local conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se introduce contul în afara bilanțului 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare".
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, separat pe fiecare secțiune: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.
  În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează deficitul bugetului local stabilit în trezorerie și plățile restante rămase neachitate la finele exercițiului, care trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b "Plăți restante" (anexă la situațiile financiare).
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune, iar soldul creditor reprezintă deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune.
  Soldul contului nu se redeschide în anul următor.
  În situația în care la încheierea exercițiului unitățile administrativ-teritoriale raportează obligații restante neachitate (plăți restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie și număr de zile de întârziere, în care se va preciza și componența sumelor raportate.
  3.2. La Casa Națională de Pensii Publice și la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale"3.2.(1) La Casa Națională de Pensii Publice
  Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, pe baza "Contului de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și a "Contului de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) transmise de aceste instituții, astfel:

  121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”

  =

  5252 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”
  3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații:– înregistrarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul plăților nete de casă evidențiate în soldul contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat":

  121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”

  =

  5252 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”
  – transmiterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la Casa Națională de Pensii Publice:

  5252 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”

  =

  121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”
  3.2.(3) În formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) întocmit de Casa Națională de Pensii Publice nu se completează contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat".
  Totodată, acest cont nu se completează în "Contul de rezultat patrimonial" agregat pe subsectorul S1314 "Asigurări sociale", întocmit la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.
  3.2.(4) Casa Națională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanțelor Publice "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie și centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Administrației și Internelor și ale Serviciului Român de Informații.3.2.(5) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor prezenta la Ministerul Finanțelor Publice situațiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum și situații financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administrația centrală" și S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuție elaborate în structura bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.


  Capitolul IV Întocmirea situațiilor financiare anuale4.1.(1) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională, activitatea de investiții și activitatea de finanțare și clasificația bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".
  Plățile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.
  4.1.(2) Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.
  Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.
  Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.
  Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 3 și următoarele de instituția publică.
  4.1.(3) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.
  La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.
  4.2.(1) Conturile de execuție bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 și 2 se completează cu:– prevederi bugetare inițiale;– prevederi bugetare definitive.4.2.(2) În formularele "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12, și 17 la situațiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).4.2.(3) Formularele "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12, și 17 la situațiile financiare) se întocmesc de instituțiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.
  Instituțiile publice finanțate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanțate, evidențiază sumele datorate bugetelor respective:
  461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.
  4.3.(1) În formularele "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, și 18 la situațiile financiare), coloana 1 se completează cu credite de angajament definitive aferente acțiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament și acțiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.4.3.(2) În formularele "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 și 18 la situațiile financiare)", la raportarea anuală, coloanele 2 și 3 se completează cu:– credite bugetare inițiale;– credite bugetare definitive.4.3.(3) Cu privire la raportarea informațiilor în formularele "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 și 18 la situațiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3);– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);– angajamentele legale (coloana 5) pot depăși creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2010, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";– plățile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) și în angajamentele bugetare (coloana 4);– angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2011, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";– cheltuielile efective (coloana 8) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare).
  Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.
  Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".
  4.4. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:
  a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
  b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 287/2010, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
  c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care va include execuția atât a bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
  4.6. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, venituri proprii/venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală), precum și pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).
  Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare).
  În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".
  4.7. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).
  În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".
  4.8. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanțare a acestora, cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuției bugetare se vor avea în vedere și următoarele:– instituțiile publice care în anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2012;– instituțiile publice care în anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) întocmit pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2012;– toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2012 vor efectua cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecția mediului" și capitolul 61.00 "Ordine publică și siguranță națională" vor lua măsuri pentru organizarea evidenței contabile astfel încât să poată raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor acestor capitole.4.10. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.11. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).
  La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.
  Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).
  4.12. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).4.13. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local, cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).
  La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.
  Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).
  4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinație specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.4.16. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.17. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.18. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa 17 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.19. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.20.(1) Formularul "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20a la situațiile financiare), prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.
  Anexa 20a se completează astfel:
  Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informații privind soldurile inițiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.
  Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu informații privind sumele încasate direct de la Comisia Europeană/alți donatori în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută deschise la Banca Națională a României sau la alte instituții de credit.
  Col. 3 "Dobânzi/comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puțin comisioanele plătite. În situația în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.
  Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plățile au fost efectuate.
  Sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în același an în care s-au efectuat plățile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" și în col. 5 "Plăți efectuate din FEN".
  Col. 5 "Plăți efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând:– prefinanțări sau rambursări transferate autorităților de management, agențiilor de plăți, după caz;– sume transferate în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare;– prefinanțări sau rambursări transferate în conturile de disponibilități ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate inițial plățile;– plățile efectuate pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare;– plățile efectuate către Comisia Europeană/alți donatori reprezentând sume neutilizate, debite etc.Col. 16 "Diferențe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferențele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
  Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Națională a României, alte instituții de credit și trezorerie.
  4.20.(2) Formularul "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20b la situațiile financiare), prevăzut în anexa nr. 2, se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, autorități naționale, agenții de plăți, alte instituții publice).
  Anexa 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.
  Anexa 20b se completează astfel:
  Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informații privind soldurile inițiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.
  Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu sumele încasate indirect de la Comisia Europeană/alți donatori prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare etc. în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei deschise la instituții de credit ori trezorerie.
  Col. 3 "Dobânzi/comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puțin comisioanele plătite. În situația în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.
  Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plățile au fost efectuate.
  Sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în același an în care s-au efectuat plățile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" și în col. 6 "Plăți efectuate din FEN".
  Col. 5 "Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilități și din venituri din privatizare" se completează cu sumele transferate de către autoritățile de certificare în același cont de disponibil prin care sunt derulate și fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte pentru obiectivul "Convergență"), reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum și sume alocate din venituri din privatizare.
  Col. 6 "Plăți efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil din fondurile externe nerambursabile postaderare, reprezentând:– sume transferate altor agenții de plăți (de exemplu, sumele transferate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură);– prefinanțări sau rambursări transferate în conturile de disponibilități ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate inițial plățile;– plăți efectuate pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Col. 15 "Plăți efectuate din bugetul de stat și din venituri din privatizare" se completează cu plățile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum și din sumele alocate din venituri din privatizare.
  Col. 16 "Diferențe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferențele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
  Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil în valută sau lei deschise la instituții de credit ori trezorerie.
  Începând cu luna ianuarie 2012, autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte în cadrul obiectivului "Convergență" și care derulează prin același cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare, sume de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană și sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare vor dezvolta contul 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile" în analitice, astfel încât să se evidențieze distinct pe cele 3 surse: soldul inițial la data 1 ianuarie 2012, încasările, plățile efectuate și soldul final.
  4.21. Formularul "Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la .... " (anexa 21 la situațiile financiare anuale) se completează de unitățile administrativ-teritoriale.4.22. Formularul "Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la ...." (anexa 22 la situațiile financiare anuale) se completează de unitățile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii și celelalte surse în completare, cheltuielile și excedentul bugetului local respectiv.4.23. Formularul "Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul ..........." (anexa 23 la situațiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.4.24. Formularul "Situația privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale" (anexa 24 la situațiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.4.25. Formularul "Sinteza finanțării programelor" și formularul "Fișa programului" (anexele 25 și 26 la situațiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de alte autorități publice, care au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.4.26. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» (anexa 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
  Totalul plăților raportate în anexa 27 se corelează cu plățile raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 sau anexa 7b la situațiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.
  4.27. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»" (anexa 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.4.28. Formularul "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare.
  Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei și valută deschise la instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (contul 770 "Finanțare de la buget"). Tot la acest rând se raportează și soldul contului 5121 "Disponibil la bănci în lei" la instituțiile publice care primesc mijloace bănești în contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" și efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor județene.
  4.29.(1) Formularul "Plăți restante" (anexa 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.4.29.(2) Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.
  Soldurile finale ale plăților restante la data de 31 decembrie 2011 aferente fondurilor care nu au fost incluse în bugetul local și care se gestionează prin conturi de disponibilități deschise la trezorerie se vor raporta ca solduri inițiale la codul 50.
  4.29.(3) Pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 și 462 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale).4.29.(4) Pentru plățile restante față de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 și 4481 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.4.29.(5) Pentru plățile restante față de salariați și alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 și 438 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăți restante.)4.29.(6) Pentru plățile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadență și dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 și 5198 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.4.29.(7) Pentru plățile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depășit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.4.30.(1) Formularul "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine" (anexa 31 la situațiile financiare anuale) se completează de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.4.30.(2) La finele exercițiului se raportează separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.4.30.(3) Formularul "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situațiile financiare anuale) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informațiile de la 31 decembrie 2011.
  Coloana 3 se completează cu codul județului din care face parte unitatea administrativ-teritorială.
  Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar direct la operatorul economic (situația în care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu acțiuni sau părți sociale la un operator economic).
  Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar indirect la operatorul economic (situația în care un operator economic la care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni ori părți sociale este acționar sau deține părți sociale la un alt operator economic).
  În cazul municipiului București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.
  Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici societăți comerciale la care o unitate administrativ-teritorială deține acțiuni sau părți sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Se vor raporta toți operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect.
  4.31. Formularul "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.
  Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.
  4.32. Formularul "Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap" (anexa 33 la situațiile financiare anuale) se completează de unitățile administrativ-teritoriale.4.33. Formularul "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa 34 la situațiile financiare anuale) se completează cu informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor proprii ale instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:– natura modificărilor;– natura și scopul constituirii rezervelor;– orice informații semnificative.4.34. Formularul "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (anexele 35a și 35b la situațiile financiare anuale) se completează de instituțiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, după caz.
  Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.
  4.35.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de .............." (anexa 40a la situațiile financiare) se completează de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.4.35.(2) În subsectorul administrație publică centrală (cod S1311) se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora.4.36.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de .............." (anexa 40b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.4.36.(2) În subsectorul administrație publică locală (cod S1313) se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora.4.37.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..............." (anexa 40c la situațiile financiare) se completează de instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.4.37.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:– Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate;– Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;– Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;– Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate;– casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații;– Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..................." (anexa 40a la situațiile financiare), a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..................." (anexa 40b la situațiile financiare) și a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ................" (anexa 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.4.39. Unitățile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanțele față de casele de sănătate în anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...," la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de .......," la rd. 171.1, cele de subordonare locală.
  Casele de sănătate vor raporta datoriile față de unitățile sanitare publice cu paturi în anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de .......," la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.
  Creanțele raportate de unitățile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidența caselor de sănătate.
  Eventualele diferențe vor fi explicate atât de unitățile sanitare publice cu paturi, cât și de casele de sănătate în raportul ce însoțește situațiile financiare, în notele explicative referitoare la creanțe și, respectiv, datorii.
  Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoțește situațiile financiare explicații cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanțier provenind din depășirea contractelor încheiate cu unitățile sanitare publice cu paturi.
  4.40.(1) Formularul "Corelațiile între formularele de situații financiare" (anexa 41 la situațiile financiare) se modifică și se completează potrivit anexei nr. 3.4.40.(2) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor respecta corelațiile dintre formularele de situații financiare pentru fiecare subsector al administrației publice.4.41.(1) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.4.41.(2) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) și în formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de plăți și contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare).4.42. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul de analiză pe bază de bilanț, care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, de notele solicitate prin prezentele norme precum și de alte note considerate necesare.4.43. Instituțiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2011 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2010 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2011.4.44. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.4.45. Instituțiile publice care în anul 2011 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în Raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.4.46. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorități de supraveghere a pieței financiare nonbancare și au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecințe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil și de raportare a situațiilor financiare. În consecință, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituțiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele metodologice referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale și, respectiv, a raportărilor financiare lunare.4.47. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, raportările financiare lunare se întocmesc de instituțiile publice în anul 2012 în baza prevederilor cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011.


  Capitolul V Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale5.1. Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.
  În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:
  a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
  b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
  c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.Pentru situațiile financiare centralizate ordonatorii principali și secundari de credite nu întocmesc declarația scrisă.
  5.2. Reprezentanții desemnați ai autorităților publice, ai ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale și instituțiilor publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situațiilor financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.
  Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligați să depună situațiile financiare la Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și pe suport magnetic.
  Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2011 fără prezentarea acestora și pe suport magnetic.
  5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice este de "50 de zile de la încheierea exercițiului financiar".
  Astfel, situațiile financiare centralizate privind execuția bugetului de stat pe anul 2011, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2011, întocmite de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice, până la data de 20 februarie 2012.
  5.4. Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
  5.5. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome depun o copie de pe situațiile financiare centralizate și la Direcția generală de programare bugetară, iar instituțiile publice autonome la Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.5.6. Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.5.7. (1) Situațiile financiare anuale centralizate ale autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice centrale și locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afișează în pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorității ori instituției publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.5.7. (2) Situațiile financiare anuale centralizate pe total administrație publică, precum și pe fiecare subsector al administrației publice (administrație centrală, administrație locală și asigurări sociale) se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/Bilant institutii publice și Conturi anuale de execuție.5.8. (1). Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale pct. 3.3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, ordonatorii de credite au obligația de a transmite odată cu situațiile financiare anuale pe anul 2011 Raportul asupra sistemului de control intern/managerial. În situația ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, raportul asupra sistemului de control intern/managerial se transmite Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control.5.8. (2). Netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2011 atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.


  Capitolul VI Operațiuni ce se vor efectua începând cu luna ianuarie 20126.1. În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea dobânzilor acumulate în contul de prefinanțare în contabilitatea beneficiarilor care primesc dobânzi la acest cont și a autorităților de management care utilizează mecanismul plăților indirecte se efectuează astfel:6.1.(1) La beneficiari
  a) Evidențierea dobânzilor de primit aferente contului de disponibil dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării:

  5187 “Dobânzi de încasat”

  =

  473 “Decontări din operații în curs de clarificare”/analitic distinct – “Sume în curs de justificare la autoritățile de management”

  b) Încasarea dobânzilor:

  560 “Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri propria” (562 “Disponibil al activităților finanțate din venituri propria” 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")”

  =

  5187 “Dobânzi de încasat”

  c) Înregistrarea plății comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil:

  473 “Decontări din operații în curs de clarificare”/analitic distinct – “Sume în curs de justificare la autoritățile de management”

  =

  560 “Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri propria” (562 “Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii” 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

  d) Deducerea sumelor reprezentând diferența dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil și comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite:

  473 “Decontări din operații în curs de clarificare”/analitic distinct – “Sume în curs de justificare la autoritățile de management”

  =

  4583 “Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri”
  6.1.(2) La autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte:
  a) Înregistrarea sumelor reprezentând diferența dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil și comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, raportate de beneficiari:

  4543.1.4 “Sume de recuperat de la beneficiari - dobândă acumulată în contul de prefinanțare Instrumente structurale”
  (4543.2.4 ”Sume de recuperat de la beneficiari - dobândă acumulată în contul de prefinanțare Fonduri de la buget”)

  =

  473 “Decontări din operații în curs de clarificare"/analitic distinct "Sume în curs de justificare la Autoritatea de certificare și plată - dobânzi la prefinanțare”

  b) Deducerea sumelor reprezentând diferența dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil și comisioanele de gestionare a conturilor respective, raportate de beneficiari din sumele datorate acestora:

  4544 “Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale etc. - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri”
  (4546 ” Sume datorate beneficiarilor - instituții publice Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri”)

  =

  4543.1.4 “Sume de recuperat de beneficiari - dobândă acumulată Instrumente structurale”
  4543.2.4 “Sume de recuperat de la beneficiari - dobândă acumulată în contul de prefinanțare Fonduri de la buget”)
  6.2. Înregistrarea sumelor reprezentând majorări de întârziere aferente creanțelor bugetare datorate bugetului Uniunii Europene sau bugetului de stat, autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte efectuează următoarele înregistrări:– pentru suma aferentă instrumentelor structurale:

  4543.1.3 “Sume de recuperat de la beneficiari -dobânzi/penalități la debite Instrumente structurale”

  =

  473 “Decontări din operații în curs de clarificare”/analitic distinct – “Sume în curs de justificare la Autoritatea de certificare și plată - majorări la debite”
  – pentru suma aferentă fondurilor de la buget:

  4543.2.3 “Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalități la debite Fonduri de la buget”

  =

  4564.1 “Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele eligibile”


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice
  (Anexa 20b la situațiile financiare)
  Situația sumelor primite direct de la Comisia
  Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

  Cod 32

  -lei-

  Denumirea programului cu finanțare de la Uniunea Europeană

  Cod rând

  Sold la începutul anului

  Încasări FEN

  Dobânzi/ Comisioane

  Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți

  Plăți efectuate din FEN

  din care plăți către:

  Diferențe de curs favorabile/nefavorabile

  Sold la finele perioadei

  Autorități de management/Agenți de plăți etc.

  Conturi venituri din privatizare și conturi pentru indisponibilități temporare de fonduri

  Buget de stat

  Bugete locale

  BASS

  Șomaj

  Sănătate

  Instituții finanțate integral din venituri propri și subvenții

  Alți beneficiari (fermieri ,ONG, societăți comerciale etc.)

  Comisia Europeană/Alți donatori

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5 = (6+7+8+ 9+10+11+ 12+13+14+15)

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17=(1+2+
  3+4-5+16)

  Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

  01


  Programe din Fondul social european (FSE)

  02


  Programe din Fondul de coeziune (FC)

  03


  Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR)

  04


  Programe din fondul european pentru pescuit (FEP)

  05


  Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

  06


  Programe Instrumentul de asistență pentru prea de rare (IPA)

  07


  Programe Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (ENPI)

  08


  Sume aferente Fondului european pentru refugiați

  09


  Sume aferente Fondului european de retumare

  10


  Surne aferente Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe

  11


  Surne aferente Fondului frontierelor externe

  12


  Programe finanțate în cadrul facilității Schengen

  13


  Programele finanțate din Facilitatea de tranziție

  14


  Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013

  15


  Alte facilități și instrumente postaderare

  16


  Mecanismul financiar SEE

  17


  Programul norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă

  18


  Asistență tehnică în cadrul Programului operațional asistență tehnică

  19


  Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul operațional asistență tehnică

  20


  Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

  21


  TOTAL(cod 01 la 21)

  22


  Conducătorul instituției,

  ............................

  Conducătorul compartimentului
  financiar contabil,
  ................................


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice
  (Anexa 20b la situațiile financiare)
  Situația sumelor primite indirect de la Comisia
  Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

  Cod 32

  -lei-

  Denumirea programului cu finanțare de la Uniunea Europeana

  Cod rând

  Sold la înœputul anului

  Încasări FEN

  Dobânzi/Comisioane

  Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți

  Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilități și din venituri din privatizare

  Plăți efectuate din FEN

  din care plăți către:

  Plăți efectuate din bugetul de stat și din venituri din privatizare

  Diferențe de curs favorabile/nefavorabile

  Sold la finele perioadei

  Agenții de plăți

  Buget de stat

  Bugete locale

  BASS

  Șomaj

  Sănătate

  Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii si subvenții

  AJți beneficiari (fermieri, ONG, societăți corn erciale etc.)

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6 =(7+8+9*10+ 11+12+13+14)

  7

  8

  9

  10

  li

  12

  13

  14

  15

  16

  17=(1+2+
  3+4+5-6-
  15+16)

  Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

  01


  Programe din Fondul social european (FSE)

  02


  Programe din Fondul de coeziune (FC)

  03


  Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR)

  04


  Programe din Fondul european pentru pescuit (FEP)

  05


  Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

  06


  Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA)

  07


  Programe Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (ENPI)

  08


  Sume aferente Fondului european pentru refugiați

  09


  Sume aferente Fondului european de returnare

  10


  Sume aferente Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe

  11


  Sume aferente Fondului frontierelor externe

  12


  Programe finanțate în cadrul facilității Schengen

  13


  Programele finanțate din Facilitatea de tranziție

  14


  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007—2013

  15


  Alte facilități și instrumente postaderare

  16


  Mecanismul financiar SEE

  17


  Programul norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă

  18


  Asistență tehnică în cadrul Programului operațional asistență tehnică

  19


  Asistență tehnică în cadml programelor operaționale, altele decât Programul operațional asistență tehnică

  20


  Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

  21


  Total (cod 01 la 21)

  22


  Conducătorul instituției,

  ............................

  Conducătorul compartimentului
  financiar contabil,
  ................................


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice
  Corelații între formularele de situații financiare
  Anexa 31 b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute
  direct/indirect de unitățile
  administrativ-teritoriale la operatorii
  economici" cu anexa: anexa 40 b "Situația activelor și datoriilor
  financiare ale instituțiilor publice
  din administrația locală la data de ..."
  (cod 18)

  Totalul general col. 12 din formularul anexa 31 b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = Rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40 b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)
  Corelații între formularele de situații financiare
  Corelații între formularul Bilanț (cod 01) și formularul Contul de rezultat patrimonial (cod 02)
  – Rd. 87 col. 01 din formularul Bilanț (Cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02)– Rd. 88 col. 01 din formularul Bilanț (Cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02)
  NOTĂ:
  Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:
  La Casa Națională de Pensii, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. "Asigurări și asistență socială" preluat de la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații la finele exercițiului:– Rd. 87 col. 02 din formularul Bilanț (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02);– Rd. 88 col. 02 din formularul Bilanț (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02);

  NOTĂ:
  Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:
  La Casa Națională de Pensii, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. "Asigurări și asistență socială" preluat de la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații.

  ----