ORDIN nr. 105 din 3 august 2022pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022
  Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Contractul-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum și de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Contractul-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum și de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Operatorii de rețea și utilizatorii au obligația de a încheia, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, acte adiționale la contractele de racordare încheiate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 248/2022, respectiv data de 31.12.2021, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 164/2020 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 21 septembrie 2020.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 3 august 2022.
  Nr. 105.

  Anexa nr. 1*)

  CONTRACT-CADRU
  de racordare la rețelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum și de producere,
  în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor
  pentru realizarea instalației de racordare**), ***)

  *) Anexa nr. 1 se utilizează în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  **) În contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcție de indicațiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.
  ***) În înțelesul prezentului contract de racordare, sintagma „loc de consum“ se înlocuiește, după caz, cu sintagma „sistem HVDC“ sau „loc de consum cu instalație de stocare“, iar sintagma „loc de producere“/„loc de consum și de producere“ se înlocuiește, după caz, cu sintagma „loc de producere/loc de consum și de producere cu instalație de stocare“ sau „loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC“ sau „instalație de stocare“.
  CONTRACT DE RACORDARE
  nr. ......, încheiat astăzi, ........... (data semnării)
  1. Părțile contractante
  Între .............., cu sediul în localitatea ...................., județul/sectorul ............, str. ...................... nr. ....., telefon nr. ................, fax nr. ..........., e-mail .............., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ............., CUI nr. .............., cont nr. ............. deschis la Banca ...................., reprezentată prin .................., având funcția de ..............., și prin ................., având funcția de ............., în calitate de operator de rețea, denumit în continuare operator,
  și persoana juridică/persoana fizică ..............., cu sediul/domiciliul în localitatea ..............., județul/sectorul ............, adresa ............, telefon nr. ........, fax nr. .........., e-mail ................, C.N.P. ................................./înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ............., CUI nr. .................., cont nr. ............... deschis la Banca ..............., reprezentat (ă) prin ................, având funcția de .................., în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,
  denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.
  2. Definiții2.1. Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:
  a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;
  b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;
  c) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;
  d) Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;
  e) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;
  f) Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare).
  2.2. Alți termeni decât cei prevăzuți la pct. 2.1 sunt definiți în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
  3. Obiectul contractului3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalației de utilizare de la locul de consum și/sau de producere al utilizatorului la rețeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ....../........, emis de ..................., care face parte integrantă din prezentul contract, pentru:
  a) instalația de racordare, lucrări prevăzute la pct. 3.4 sau 3.5, după caz;
  b) întărirea rețelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate, lucrări prevăzute la pct. 3.6 sau/și 3.7, după caz^1).
  3.2. Suplimentar, obiectul contractului cuprinde și realizarea lucrărilor de modificare stabilite în Avizul de amplasament nr. ........../........................, emis de ............., necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare, lucrări prevăzute la pct. 3.8^2).3.3. Denumirea și adresa locului de consum și/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................3.4. Lucrările necesare pentru realizarea instalației de racordare sunt următoarele: ........................ .3.5. Lucrările necesare pentru modificarea instalației de racordare existente sunt următoarele:^3) ................................... .3.6. Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:^1)............... .3.7. Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcționare în condițiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:^1), 18) .................................... .3.8. Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele:^2) .............................................. .
  4. Valoarea lucrărilor din contract4.1. Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului:
  a) tariful de racordare în valoare de .................. lei, din care TVA ....................... lei, stabilit conform Legii, Regulamentului, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare. Tariful de racordare însumează următoarele componente: ...........................;
  b) costurile pentru achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură și protecție, complet echipat, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice în valoare de ................. lei, din care TVA .................. lei^26).
  4.2. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. u), sunt de .............. lei, din care TVA .................... lei. Această valoare este cel mult egală cu diferența dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice și componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă^1), 11).4.3. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. u), sunt de ............ lei, din care TVA ............. lei. Această valoare este cel mult egală cu diferența dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale și componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă^1), 12), 18).4.4. Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.8, sunt de ............... lei, din care TVA ....................... lei^2).4.5. Costurile pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea sunt în valoare de .................. lei. Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. v)^2), 4).4.6. Valoarea compensației bănești, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, este ..............^ 10). În funcție de opțiunea utilizatorului, compensația bănească:
  a) se achită direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: …………………........., în contul nr. .........;
  b) se încasează de operator, care o predă primului utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. e).
  4.7. Valoarea corespunzătoare lucrărilor de întărire generale, pe care utilizatorul are obligația să o restituie în conformitate cu prevederile Regulamentului, primului utilizator care a realizat lucrările de întărire generale, respectiv utilizatorilor ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii, este .............. lei, din care TVA ................ lei^25). Sumele se încasează de către operator și se predau utilizatorilor în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. x).
  5. Durata contractului5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la data punerii sub tensiune a ultimei etape a instalației de utilizare, dar nu mai mult de ...... luni de la data semnării acestuia.5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional cu acordul părților.6. Documentele contractului6.1. Documentele contractului sunt:
  a) avizul tehnic de racordare, în copie;
  b) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de încheiere a contractului de racordare, după caz;
  c) documente, în original, care dovedesc constituirea de către utilizator a garanției financiare în favoarea operatorului, astfel cum este prevăzută în avizul tehnic de racordare^5);
  d) confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condițiilor care să permită racordarea^6);
  e) confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire^6);
  f) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare^6);
  g) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator și/sau de la ceilalți utilizatori care beneficiază de aceleași lucrări de întărire, după caz, a costurilor care revin operatorului și/sau celorlalți utilizatori pentru lucrările de întărire generale, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și/sau în cazul în care locul de producere/de consum și de producere este pus sub tensiune primul^6), 18), 24);
  h) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare și/sau a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 și/sau a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7 de către operator cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, și devizul general întocmit de operatorul economic atestat ales de utilizator^7);
  i) autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere, inclusiv a instalației de utilizare, care se obține de către utilizator, sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere, inclusiv a instalației de utilizare, se transmite operatorului de rețea până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a instalației de racordare; în cazul unui loc de producere/de consum și de producere, utilizatorul are obligația să transmită la operatorul de rețea autorizația de construire a obiectivului, inclusiv a instalației de utilizare, până la data încheierii contractului de execuție a instalației de racordare, dar nu mai mult de 12 luni de la data încheierii prezentului contract și 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare;
  j) adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar, și declarația pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul,
  pentru un loc de consum nou racordat la medie tensiune aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține act de proprietate, respectiv contract de închiriere^21);

  k) acordul sau promisiunea, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, ulterior încheierii prezentului contract și elaborării proiectului tehnic al instalației de racordare^8);
  l) convenția încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, document ce se obține ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a instalației de racordare^8);
  m) acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare la rețeaua electrică, document ce se obține de către operator ulterior încheierii prezentului contract, cu excepția cazului în care utilizatorul obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare odată cu autorizația de construire a obiectivului;
  n) autorizația de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.6 și/sau 3.7, document ce se obține de către operator ulterior încheierii prezentului contract^1);
  o) documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosință al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obțin până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a lucrărilor de deviere^2);
  p) autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține de către operator^2);
  q) contractul/convenția dintre utilizatori privind finanțarea instalației de racordare, prin care se stabilește și modalitatea de finanțare în cazul în care unul din utilizatori nu își respectă obligațiile^9);
  r) opțiunea utilizatorului pentru una din modalitățile de plată a compensației prevăzute la pct. 4.6.^10)
  6.2. Părțile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. k) și l) să fie obținute de către:
  a) operator;
  b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens^8).
  6.3. Părțile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. o) să fie obținute de către:
  a) operator;
  b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens^2).
  7. Norme
  Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.
  8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
  a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
  b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
  8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, în următoarele situații:
  a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
  b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.
  8.4. Prevederile de la pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.
  9. Obligațiile operatorului
  Operatorul are următoarele obligații:
  a) punerea la dispoziția utilizatorului a conținutului convenției prevăzute la pct. 6.1lit. l), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2lit. b)^8);
  b) împuternicirea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele și pe seama sa, a convenției prevăzute la pct. 6.1lit. l), în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2lit. b)^8);
  c) punerea la dispoziția utilizatorului a conținutului documentelor prevăzute la pct. 6.1lit. o), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3lit. b)^2);
  d) împuternicirea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele și pe seama sa, a documentelor prevăzute la pct. 6.1lit. o), în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3lit. b)^2);
  e) achitarea către primul utilizator a compensației bănești, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acesteia de la utilizator, în condițiile în care utilizatorul optează să facă plata conform pct. 4.6lit. b)^10);
  f) asigurarea documentației tehnico-economice pentru realizarea instalației de racordare în termen de maximum .......... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1.
  Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de către utilizator, proiectantul instalației de racordare ales de către utilizator este ............^7);

  g) obținerea acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare în termen de maximum …......... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
  h) achiziția lucrărilor de execuție a instalației de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitație/încredințare directă conform reglementărilor în vigoare, și încheierea contractului de execuție în termen de maximum ........ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și, după caz, pe cele prevăzute la pct. 10 lit. o) și p), precum și cu condiția ca acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare să fie emis/emisă.
  Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator, executantul instalației de racordare ales de către utilizator este ...............^7).
  În situația unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la rețeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, contractul de execuție se încheie numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de începere a lucrărilor în instalațiile proprii;

  i) execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare în termen de maximum .................. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1; în cazul în care racordarea se realizează la rețeaua de medie tensiune, termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și pe cele prevăzute la pct. 10 lit. o) și p), în măsura în care sunt aplicabile;
  j) execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare în termen de maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru aceasta, în situația în care instalația de racordare constă într-un branșament și cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și pe cele prevăzute la pct. 10 lit. o) și p), în măsura în care sunt aplicabile;
  k) realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 în termen de maximum ......... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și, dacă sunt aplicabile, pe cele de la pct. 11.2^1).
  Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator:– proiectantul lucrărilor de întărire specifice ales de către utilizator este ..............^7);– executantul lucrărilor de întărire specifice ales de către utilizator este .............^ 7);

  l) realizarea lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7 în termen de maximum ........ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și, dacă sunt aplicabile, pe cele de la pct. 11.2^1).
  Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator:– proiectantul lucrărilor de întărire generale ales de către utilizator este ...................^7);– executantul lucrărilor de întărire generale ales de către utilizator este ...................^ 7);

  m) executarea, în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, prevăzute la pct. 3.8, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 10 lit. h) și i), precum și la pct. 11.3.^2);
  n) refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de Regulament, în condițiile în care cererea utilizatorului pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare; refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare se realizează cu luarea în considerare:(i) a locurilor de consum și/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;(ii) a locurilor de consum și/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de rețea cererea de punere sub tensiune, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de Regulament^1);
  o) punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoțită de documentația prevăzută de reglementările în vigoare, după recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare^13).
  Punerea sub tensiune se realizează numai după executarea lucrărilor de întărire specifice, precum și a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obținerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcționare în condițiile precizate la lit. n)^1).
  Punerea în funcțiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe se realizează numai după achitarea de către utilizator a costurilor prevăzute la pct. 4.7^25);

  p) menținerea sub tensiune a instalațiilor utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a unităților generatoare/instalațiilor de stocare/ sistemelor HVDC/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condițiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune, dacă nu este afectată siguranța sistemului electroenergetic național^13), 22);
  q) informarea utilizatorului, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către acesta a cererii și a documentației prevăzute la lit. o), cu privire la stadiul realizării lucrărilor de întărire generale necesare și termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcționare conform lit. n), rezultă că locul de consum și/sau de producere nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condițiile tehnice pentru consumul/evacuarea puterii aprobate^1), 13);
  r) verificarea și certificarea conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare^14);
  s) emiterea și transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, din oficiu și gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său la operator a documentației prevăzute la pct. 10 lit. k)^22); în cazul unui loc de producere/loc de consum și de producere, la documentația prevăzută la pct. 10 lit. k) se adaugă documentele prevăzute la pct. 10 lit. l), precum și certificatul de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare. În cazul unui loc de consum, la documentația prevăzută la pct. 10 lit. k) se adaugă notificarea de funcționare finală, dacă aceasta este necesară conform normelor tehnice în vigoare.
  Certificatul de racordare se emite numai după realizarea lucrărilor de întărire specifice, precum și a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obținerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcționare în condițiile precizate la lit. n)^1).
  Certificatul de racordare emis corespunde instalațiilor și capacităților de consum/producere și/sau sistemelor HVDC și/sau instalațiilor de stocare, după caz, realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere, conform prevederilor pct. 10 lit. e).
  Certificatul de racordare se emite numai după achitarea de către utilizator a compensației bănești prevăzute la pct. 4.6. În situația în care utilizatorul optează pentru plata compensației direct către primul utilizator, pentru emiterea certificatului de racordare este necesar un document de plată sau confirmarea scrisă din partea primului utilizator din care să reiasă că a încasat compensația^10);

  t) punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția și/sau furnizarea energiei electrice^22);
  u) restituirea către utilizator a costurilor care revin operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 și/sau 3.7 și care se achită de utilizator în condițiile existenței acordurilor prevăzute la pct. 6.1lit. f) și g). Modalitatea și termenul de restituire sunt prevăzute în graficul de restituire a cheltuielilor, care face parte integrantă din prezentul contract^1), 15);
  v) restituirea către utilizator a costurilor prevăzute la pct. 4.5, pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea, în condițiile achitării acestora conform prevederilor pct. 11.3, în următoarea modalitate: ............ ^2), 4);
  w) inițierea convenției-cadru pentru predarea în exploatarea operatorului de către utilizator a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune conform procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare^23);
  x) achitarea costurilor prevăzute la pct. 4.7 către primul utilizator, respectiv către utilizatorii ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii ale utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acestora de la utilizator, dar nu mai târziu de data punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe^25);
  y) montarea/înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile de utilizare ale utilizatorilor, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, până cel târziu la data punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe.
  10. Obligațiile utilizatorului
  Utilizatorul are următoarele obligații:
  a) achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4.1;
  b) achitarea către primul utilizator sau către operator a compensației bănești cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.6^10);
  c) achitarea către operator a costurilor prevăzute la pct. 4.2 și/sau 4.3, pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei, în situația în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1lit. f) și/sau g)^1), 15);
  d) constituirea în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, a unei garanții financiare în valoare de ............ lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ............, în termen de ............ de la data semnării prezentului contract; documentele care dovedesc constituirea garanției financiare, în forma și cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii și devin documente ale prezentului contract^5);
  e) realizarea prin finanțare directă a instalației de utilizare și, în situația unui loc de producere/loc de consum și de producere, a capacităților de producere a energiei electrice și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluția puterii aprobate, respectiv pentru: – etapa I, P_aprobată = ............., finalizare instalații până la data de ............;– etapa a II-a, P_aprobată = ............, finalizare instalații până la data de ............;– etapa a III-a, P_aprobată = ............, finalizare instalații până la data de ............;– etapa a IV-a, P_aprobată= ............, finalizare instalații până la data de ............;– etapa finală, P_aprobată = ............, finalizare instalații până la data de ............;
  f) suportarea costurilor prevăzute la pct. 4.4, pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.8^2);
  g) suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizațiilor și despăgubirilor stabilite în convențiile/contractele prevăzute la pct. 6.1lit. l) și/sau o)^2), 8);
  h) încheierea, în numele și pe seama operatorului, cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate, de convenții/contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosință și/sau de uz și de servitute, în cazul în care obținerea acestora a fost convenită conform pct. 6.3lit. b)^2);
  i) obținerea, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului^2);
  j) depunerea/transmiterea la operator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentația prevăzută de reglementările în vigoare^13);
  k) depunerea la operator a dosarului instalației de utilizare aferente unei etape de dezvoltare, întocmit de executant după realizarea fizică a acesteia, conform prevederilor Regulamentului, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă;
  l) depunerea la operator a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a capacităților de producere și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, aferente unei etape de dezvoltare, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă, în cazul unui loc de producere/loc de consum și de producere;
  m) încheierea convenției de exploatare, dacă în avizul tehnic de racordare este prevăzută obligația încheierii acesteia;
  n) încheierea contractului de transport/distribuție/furnizare al/a energiei electrice;
  o) încheierea, în numele și pe seama operatorului, a convenției având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, în cazul în care obținerea acesteia a fost convenită conform pct. 6.2lit. b)^8);
  p) obținerea, în cazul construcțiilor noi, a autorizației de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere, inclusiv a instalației de utilizare, în termenul prevăzut la pct. 9 lit. h) pentru încheierea contractului de execuție; termenul maxim de transmitere la operatorul de rețea a autorizației de construire a obiectivului de la locul de producere/de consum și de producere, inclusiv a instalației de utilizare, este prevăzut la pct. 6.1lit. i);
  q) permiterea exercitării, cu titlu gratuit, de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea instalației de racordare în folosul propriu; această obligație se precizează în contractul de distribuție/transport încheiat de utilizator cu operatorul de rețea sau, în situația unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator^20);
  r) încheierea convenției-cadru pentru predarea în exploatarea operatorului de către utilizator a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune conform procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare^23);
  s) achitarea către operator a costului a cărui valoare este prevăzută la pct. 4.7, în conformitate cu prevederile Regulamentului^25).
  11. Modalități de plată11.1. Părțile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator:
  a) într-o singură tranșă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
  b) într-un număr de ............ rate, conform graficului de eșalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eșalonare sunt stabilite valorile și termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor^19).
  11.2. Costurile prevăzute la pct. 4.2 și/sau 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eșalonare a plăților, care face parte integrantă din prezentul contract^1), 6).11.3. Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condițiilor de coexistență, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract^2).11.4. Utilizatorul face plățile prevăzute la pct. 11.1, 11.2 și 11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranșele de plată și o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.11.5. Compensația bănească prevăzută la pct. 4.6 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare^10).11.6. Costurile prevăzute la pct. 4.7 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe^25).
  12. Modificarea valorii lucrărilor din contract12.1. În cazul în care lucrările de racordare cuprind instalații electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentației tehnico-economice, cu respectarea prevederilor legale.12.2. În situația în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 este stabilit total sau parțial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcție de valoarea contractului de execuție, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parțial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.12.3. În situațiile prevăzute la pct. 12.1 și 12.2, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părți prin acte adiționale, în care se stabilesc termenele și modalitățile de plată a diferențelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator.13. Începerea și sistarea lucrărilor, derularea contractului, prelungirea duratei de execuție, finalizarea contractului13.1. Activitățile aferente lucrărilor de execuție a instalației de racordare încep numai după:
  a) achitarea de către utilizator a tarifului de racordare integral/a primei rate, conform pct. 11.1 și graficului de eșalonare la plată a ratelor, care face parte integrantă din contract;
  b) obținerea autorizației de construire a obiectivului și a acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare;
  c) constituirea, dacă este cazul, a garanției financiare în condițiile prevăzute la pct. 10 lit. d);
  d) încheierea cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalația de racordare de convenții/ contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de uz și de servitute^8);
  e) încheierea cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate de convenții/ contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosință și/sau de uz și de servitute^2);
  f) obținerea autorizației de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere^2).
  13.2. Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile și termenele prevăzute în graficul de eșalonare a ratelor, în condițiile în care operatorul a emis factura conform dispozițiilor de la pct. 11.4, operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maximum 3 luni de la data prevăzută în graficul de eșalonare a ratelor, operatorul reia executarea lucrărilor în maximum 30 de zile de la data efectuării plății, durata de execuție a lucrărilor de racordare convenită la pct. 9 lit. i) prelungindu-se corespunzător. În situația în care utilizatorul nu achită valoarea ratei în termen de 3 luni, se aplică prevederile pct. 16.1 referitoare la rezilierea contractului.13.3. Părțile pot stabili de comun acord, prin acte adiționale, prelungirea perioadei de realizare a lucrărilor de racordare sau a oricărei faze de realizare a acestora în situația în care, din cauze ce nu pot fi imputate operatorului, se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.13.4. Prin actele adiționale prevăzute la pct. 13.3 se modifică și graficul de eșalonare a ratelor de plată, corelat cu noile termene de executare a lucrărilor^19).13.5. Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului, și după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor Regulamentului.13.6. Operatorul execută garanția financiară constituită de utilizator în situațiile în care utilizatorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile referitoare la^16):
  a) condițiile și termenele de achitare a tarifului de racordare, prevăzute la pct. 11.1;
  b) realizarea instalației de utilizare și predarea la operator a dosarului instalației de utilizare, conform prevederilor pct. 10 lit. e) și k);
  c) respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere, respectiv a evoluției în timp a puterii aprobate pentru consum și/sau evacuare prevăzute la pct. 10 lit. e) și, în cazul unui loc de producere/loc de consum și de producere, depunerea documentelor prevăzute la pct. 10 lit. l).
  13.7. Garanția financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului^16):
  a) la emiterea certificatului de racordare pentru puterea finală aprobată prin avizul tehnic de racordare, cu excepția situației în care garanția se execută conform prevederilor pct. 13.6;
  b) la rezilierea contractului de racordare, cu excepția rezilierii în situațiile prevăzute la pct. 13.6;
  c) la achitarea costurilor prevăzute la pct. 4.2 și/sau 4.3, care revin operatorului pentru lucrările de întărire a rețelei electrice^1), 6).
  13.8. În cazul în care se constată întârzieri față de termenele de realizare a etapelor de dezvoltare prevăzute la pct. 10 lit. e), operatorul are dreptul să sisteze executarea lucrărilor până când utilizatorul finalizează etapele de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere întârziate, inclusiv instalația de utilizare aferentă.13.9. În situația punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare, operatorul este îndreptățit, până la realizarea lucrărilor de întărire, să limiteze puterea evacuată de locul de producere/locul de consum și de producere, dacă această măsură se impune în vederea asigurării siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național. În situația centralelor dispecerizabile, măsura este dispusă de operatorul de transport și de sistem^1), 13).
  14. Dreptul de proprietate14.1. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3.4 finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de rețea, în baza convenției-cadru pentru predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare.14.2. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3.4 finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.14.3. În cazul în care utilizatorul dorește să renunțe la convenția prevăzută la pct. 14.1, iar la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori, operatorul de rețea preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.15. Forța majoră
  În situații de forță majoră, conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.
  16. Rezilierea contractului16.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese. Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmește, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situația privind lucrările executate și echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie reținute din valoarea lucrărilor prevăzute la pct. 4 și daunele.16.3. Contravaloarea lucrărilor executate total sau parțial (proiectare, avize, acorduri, autorizații, asistență tehnică, consultanță, elemente fizice etc.) până la momentul rezilierii contractului, precum și a echipamentelor/materialelor deja aprovizionate nu se restituie utilizatorului; se returnează acestuia doar sumele rămase neutilizate.17. Încetarea contractului17.1. (1) Contractul încetează de drept în următoarele condiții:
  a) la data finalizării contractului conform pct. 13.5;
  b) la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;
  c) în cazul în care autorizația de construire a obiectivului ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică este anulată de către organele administrației publice locale sau de alte organe abilitate ale statului;
  d) în conformitate cu prevederile pct. 15;
  e) în situația în care utilizatorul nu face nicio plată în baza contractului în termen de 6 luni de la data semnării;
  f) în cazul în care autorizația de construire a obiectivului de la un loc de producere/de consum și de producere ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică nu este transmisă operatorului de rețea în termenele prevăzute la pct. 6.1 lit. i).
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și f), operatorul restituie utilizatorului sumele deja achitate de acesta conform contractului.
  17.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.
  18. Penalități18.1. În cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate. 18.2. În cazul în care utilizatorul nu execută plățile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11 și numai în condițiile în care operatorul a executat sau a contractat serviciul de proiectare și/sau de execuție a lucrărilor aferente plăților neefectuate de utilizator ori a achitat autorităților competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizații, utilizatorul are obligația de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății (exclusiv). 19. Soluționarea litigiilor19.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.19.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.20. Limba care guvernează contractul
  Limba care guvernează contractul este limba română.
  21. Comunicări21.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți, în scris, la adresa de corespondență sau numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.21.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.21.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.22. Legea aplicabilă contractului
  Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.
  23. Alte clauze^17)
  ................................
  Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.
  24. Dispoziții finale24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la pct. 1, se va comunica, în scris, celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării^22).24.3. Toate modificările intervenite în contractul de racordare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.
  Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..................., în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator și unul la operator.
  Reprezentantul legal al operatorului,
  ........................
  Utilizator/Reprezentantul utilizatorului,
  ........................

  NOTE*):
  *) Notele oferă indicații referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speței în cauză. Conținutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator.
  ^1) Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire și acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.
  ^2) Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau lucrări de deviere și acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare.
  ^3) Se prevede numai în situația unui loc de consum și/sau de producere existent, dacă sunt necesare lucrări de modificare a instalației de racordare.
  ^4) Se prevede numai în situația racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalațiilor electrice de distribuție existente conduc la apariția de capacități energetice noi.
  ^5) Se prevede numai în cazul racordării unui loc de consum și/sau de producere nou sau al aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum și/sau de producere respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării și cu condiția ca obligația de constituire a garanției financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului aplicat tarifului de racordare pentru calculul garanției financiare, prevăzut la art. 69 din Regulament, este egală cu 20%.
  ^6) Se prevede numai în situația în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul optează pentru această variantă.
  ^7) Se prevede numai în cazul în care utilizatorul își alege proiectantul/constructorul lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare prevăzute la pct. 3.4 și/sau a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 și/sau a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7, în conformitate cu prevederile Regulamentului.
  ^8) Se prevede numai în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț.
  ^9) Se prevede numai în cazul în care soluția de racordare este comună mai multor locuri de producere/consum.
  ^10) Se prevede numai în situația în care locul de consum/locul de producere se racordează la instalația realizată pentru un prim utilizator care are dreptul la primirea unei compensații bănești, conform reglementărilor.
  ^11) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanțării lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, și utilizatorul și-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care îi revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.
  ^12) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanțării lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, și utilizatorul și-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care îi revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.
  ^13) Se prevede numai dacă, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt necesare probe la locul de consum și/sau de producere.
  ^14) Se prevede numai pentru centralele care, conform reglementărilor în vigoare, necesită certificarea conformității tehnice cu cerințele normelor tehnice.
  ^15) Se prevede numai în cazul în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 și 3.7 până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul achită operatorului costurile care îi revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.
  ^16) Se prevede numai dacă a fost constituită de utilizator o garanție financiară, ca o condiție prevăzută în avizul tehnic de racordare.
  ^17) Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru și ale reglementărilor legale și nici să nu aibă caracter rezolutoriu.
  ^18) Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat ca fiind necesare în urma recalculării regimurilor de funcționare în condițiile prevăzute de Regulament, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum și/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele inițiale ce au determinat lucrările de întărire respective.
  ^19) Se prevede în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator numai în cazul în care părțile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator în mai multe rate.
  ^20) Se prevede numai în situația în care punctul de delimitare se stabilește pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.
  ^21) Se prevede numai pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, racordat la medie tensiune, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) din Regulament.
  ^22) Contractul încheiat de părți se completează cu clauze specifice racordării locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, în aceleași condiții cu cele prevăzute în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
  ^23) Se prevede pentru instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3.4, finanțate de către utilizatori, care sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de rețea, în baza convenției-cadru prevăzute în anexa nr. 7 la Regulament.
  ^24) Se prevede în situația în care utilizatorul optează pentru achitarea costurilor lucrărilor de întărire generale, cu recuperarea ulterioară a acestora de la ceilalți utilizatori, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) lit. e) și alin. (5^1)-(5^5) din Regulament, caz în care locul său de producere/de consum și de producere este pus sub tensiune primul.
  ^25) Se prevede în situația în care utilizatorul are obligația de a restitui unui prim utilizator, respectiv utilizatorilor ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii, costurile lucrărilor de întărire generale, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5^1)-(5^5) din Regulament.
  ^26) Se prevede pentru utilizatorii clienți finali noncasnici și producători, conform prevederilor art. 44 alin. (2^4) din Regulament.


  ANEXĂ

  la contract
  DEFINIȚII

  Compensație (bănească)Suma de bani pe care utilizatorul o plătește primului utilizator, în cazul în care urmează să beneficieze de instalația de racordare realizată pentru acesta din urmă
  Data semnăriiData depunerii la operatorul de rețea a contractului semnat de ambele părți
  DaunePrejudicii suferite de una sau de ambele părți semnatare ale contractului
  Daune-intereseCompensări sau despăgubiri bănești acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat fie prin neexecutarea totală sau parțială ori executarea necorespunzătoare a obligației contractuale a debitorului, fie prin simpla întârziere în executarea unei obligații contractuale
  Încredințare directăProcedeul prin care realizarea instalației de racordare este contractată de operatorul de rețea direct cu un proiectant/executant atestat, ales de către utilizator, care cere în scris, în mod expres, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare
  Lucrări de întărire generaleLucrările de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum și/sau de producere
  Lucrări de întărire specificeLucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum și/sau de producere în cauză
  Prim utilizatorUn utilizator pentru care, în baza tarifului de racordare achitat, se realizează o instalație de racordare folosită ulterior și pentru racordarea altor utilizatori, respectiv un utilizator al cărui loc de producere/consum și de producere este pus sub tensiune primul ca urmare a achitării costurilor care revin celorlalți utilizatori pentru aceleași lucrări de întărire generale


  Anexa nr. 2*)

  CONTRACT-CADRU
  de racordare la rețelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum și de producere,
  în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor
  pentru realizarea instalației de racordare**), ***)

  *) Anexa nr. 2 se utilizează în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  **) În contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcție de indicațiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.
  ***) În înțelesul prezentului contract de racordare, sintagma „loc de consum“ se înlocuiește, după caz, cu sintagma „sistem HVDC“ sau „loc de consum cu instalație de stocare“, iar sintagma „loc de producere“/„loc de consum și de producere“ se înlocuiește, după caz, cu sintagma „loc de producere/loc de consum și de producere cu instalație de stocare“ sau „loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC“ sau „instalație de stocare“.
  CONTRACT DE RACORDARE
  nr. ......., încheiat astăzi, ....... (data semnării)1. Părțile contractante
  Între .................., cu sediul în localitatea ................., județul/sectorul ............., str. ................. nr. ......, telefon nr. ................., fax nr. .................., e-mail …...............…, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ..................., CUI nr. .................., cont nr. ................... deschis la Banca ...................., reprezentată prin ..................., având funcția de .................., și prin .............., având funcția de ........................, în calitate de operator de rețea, denumită în continuare operator,
  și persoana juridică/persoana fizică .................., cu sediul/domiciliul în localitatea ........................, județul/sectorul ........, adresa ......................, telefon nr. ..................., fax nr. ................, e-mail ............., C.N.P. ....................../înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ..............., CUI nr. .................., cont nr. .................... deschis la Banca .............., reprezentat(ă) prin împuternicit ................., operator economic atestat cu sediul în localitatea ................, județul/sectorul ..........., str. ................. nr. ......, telefon nr. ........................., fax nr. ........................., e-mail .................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu numărul ..................., CUI nr. ......................... reprezentat de …...................., având funcția de ......................., în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumită în continuare utilizator,
  denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.
  În cadrul acestui contract, operatorul economic atestat desemnat de utilizator pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare poate fi împuternicit de utilizator pentru semnarea contractului de racordare în numele și pe seama utilizatorului și pentru reprezentarea utilizatorului în cadrul prezentului contract de racordare pe toată perioada derulării acestuia.
  2. Definiții2.1. Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:
  a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;
  b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;
  c) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;
  d) Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;
  e) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;
  f) Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare).
  2.2. Alți termeni decât cei prevăzuți la pct. 2.1 sunt definiți în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
  3. Obiectul contractului3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalației de utilizare de la locul de consum și/sau de producere al utilizatorului la rețeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./..........., emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract.3.2. Obiectul contractului cuprinde:
  a) recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, și punerea în funcțiune a instalației de racordare;
  b) întărirea rețelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate, prin realizarea lucrărilor prevăzute la pct. 3.4 sau/și 3.5, după caz ^1);
  c) realizarea lucrărilor de modificare stabilite în Avizul de amplasament nr. ......./..........., emis de ..........., necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare, lucrări prevăzute la pct. 3.6^2).
  3.3. Denumirea și adresa locului de consum și/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................3.4. Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:^1) ........ .3.5. Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcționare în condițiile prevăzute de Regulament sunt următoarele: ^1), 16) ...................... .3.6. Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele:^2) ...................... .
  4. Valoarea lucrărilor din contract4.1. (1) Utilizatorul sau operatorul economic atestat, împuternicit de către acesta să facă plata în numele utilizatorului, se obligă să achite operatorului:
  a) componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei și, după caz, costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire necesare în instalațiile din amonte de punctul de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilite conform Legii, Regulamentului, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  b) costurile pentru achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură și protecție, complet echipat, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, în valoare de .............. lei, din care TVA ............ lei^25).
  (2) Componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare este în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, este stabilită conform prevederilor art. 44 alin. (5) și alin. (5^1) lit. b) din Regulament și utilizatorul o achită operatorului economic atestat cu care a încheiat contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare.
  4.2. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei. Această valoare este cel mult egală cu diferența dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice și componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă^1), 9).
  Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, care se achită integral, prin tarif de racordare, de utilizator în condițiile prevăzute la pct. 6.1 lit. i)^20) sunt de ............ lei, din care TVA ............ .
  4.3. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.5, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ................ lei, din care TVA ............ lei. Această valoare este cel mult egală cu diferența dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale și componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă^1), 10), 16).4.4. Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.6, sunt de .................... lei, din care TVA .................... lei^2).4.5. Costurile pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea sunt în valoare de ............ lei. Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. u)^2), 3).4.6. Valoarea compensației bănești, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, este ............... ^8). În funcție de opțiunea utilizatorului, compensația bănească:
  a) se achită direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: ............, în contul nr. .......;
  b) se încasează de operator, care o predă primului utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. d).
  4.7. Valoarea corespunzătoare lucrărilor de întărire generale, pe care utilizatorul are obligația să o restituie în conformitate cu prevederile Regulamentului, primului utilizator care a realizat lucrările de întărire generale, respectiv utilizatorilor ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii, este ................ lei, din care TVA ........ lei^24). Sumele se încasează de către operator și se predau utilizatorilor în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. w).
  5. Durata contractului5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la data punerii sub tensiune a ultimei etape a instalației de utilizare, dar nu mai mult de ....... luni de la data semnării acestuia.5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional cu acordul părților.6. Documentele contractului6.1. Documentele contractului sunt:
  a) avizul tehnic de racordare, în copie;
  b) copia actului de identitate și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului pentru operatorul economic atestat desemnat de utilizator pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, inclusiv a atestatului emis de ANRE;
  c) documente, în original, care dovedesc constituirea de către utilizator a garanției financiare în favoarea operatorului, astfel cum este prevăzută în avizul tehnic de racordare^4);
  d) confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condițiilor care să permită racordarea^5);
  e) confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire^5);
  f) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare^5);
  g) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator și/sau de la ceilalți utilizatori care beneficiază de aceleași lucrări de întărire, după caz, a costurilor care revin operatorului și/sau celorlalți utilizatori pentru lucrările de întărire generale, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și/sau în cazul în care locul de producere/de consum și de producere este pus sub tensiune primul ^5), 16), 23);
  h) notificarea utilizatorului cu privire la contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare cu un anumit operator economic atestat, desemnat de acesta, devizul general întocmit de proiectantul sau constructorul desemnat de utilizator și copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare și execuție, după caz, încheiat de către utilizator cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta. În cazul în care contractul de execuție nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul transmite operatorului de rețea copia contractului de execuție a instalației de racordare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție a instalației de racordare;
  i) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4 și/sau a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.5 cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, și devizul general întocmit de operatorul economic atestat ales de utilizator^20);
  j) autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere, inclusiv a instalației de utilizare sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum și/sau de producere, inclusiv a instalației de utilizare, se obține de către utilizator; utilizatorul are obligația să facă dovada obținerii autorizației de construire a obiectivului de la locul de producere sau de la locul de consum și de producere în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare;
  k) adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar, și declarația pe proprie răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul,
  pentru un loc de consum nou racordat la medie tensiune aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține act de proprietate, respectiv contract de închiriere^19);

  l) acordul sau promisiunea, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, document ce se obține de către utilizator ulterior încheierii prezentului contract, până la data recepției și punerii în funcțiune a instalației de racordare de către operatorul de rețea^6);
  m) convenția încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, document ce se obține de către utilizator ulterior încheierii prezentului contract, până la data recepției și punerii în funcțiune a instalației de racordare de către operatorul de rețea^6);
  n) acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare la rețeaua electrică;
  o) autorizația de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.4 și/sau 3.5, document ce se obține de către operator ulterior încheierii prezentului contract^1);
  p) documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosință al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obțin până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a lucrărilor de deviere^2);
  q) autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține de către operator^2);
  r) contractul/convenția dintre utilizatori privind finanțarea instalației de racordare, cu privire la tariful de racordare care se achită de către utilizator operatorului de rețea în condițiile prezentului contract, prin care se stabilește și modalitatea de finanțare în cazul în care unul din utilizatori nu își respectă obligațiile^7);
  s) opțiunea utilizatorului pentru una din modalitățile de plată a compensației prevăzute la pct. 4.6^8);
  t) împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, pentru semnarea contractului de racordare încheiat cu operatorul în numele și pe seama sa și reprezentarea utilizatorului în relația contractuală cu operatorul pe toată perioada derulării contractului de racordare, în copie.
  6.2. Părțile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. p) să fie obținute de către:
  a) operator;
  b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens^2).
  7. Norme
  Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.
  8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
  a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
  b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
  8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:
  a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
  b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.
  8.4. Prevederile de la pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.
  9. Obligațiile operatorului
  Operatorul are următoarele obligații:
  a) punerea la dispoziția utilizatorului a conținutului convenției prevăzute la pct. 6.1lit. m), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
  b) punerea la dispoziția utilizatorului a conținutului documentelor prevăzute la pct. 6.1lit. p), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.2lit. b)^2);
  c) împuternicirea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele și pe seama sa, a documentelor prevăzute la pct. 6.1lit. p), în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.2lit. b)^2);
  d) achitarea către primul utilizator a compensației bănești, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acesteia de la utilizator, în condițiile în care utilizatorul optează să facă plata conform pct. 4.6lit. b)^8);
  e) verificarea ori de câte ori este necesar a execuției lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, astfel încât instalațiile rezultate să fie conforme cu cerințele normelor tehnice și de siguranță în vigoare;
  f) participarea la recepție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, și punerea în funcțiune a instalației de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condițiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și pe cele prevăzute la pct. 10 lit. r), s), t) și u), în măsura în care sunt aplicabile; termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 18 zile calendaristice, pentru racordarea la rețeaua de joasă sau medie tensiune, de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant sau, după caz, de la data notificării cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Ambele documente conțin confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condițiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare.
  În situația unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la rețeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de racordare se realizează numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în instalațiile proprii;

  g) comunicarea utilizatorului, în scris, a neconformităților constatate la recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare;
  h) motivarea și justificarea din punct de vedere tehnic a neconformităților constatate, prevăzute la lit. g), și a măsurilor concrete pentru remedierea acestora;
  i) montarea contorului de măsurare a energiei electrice pentru decontare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant, în situația în care instalația de racordare constă într-un branșament;
  j) realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4 în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și, dacă sunt aplicabile, pe cele de la pct. 11.2^1).
  Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator:– proiectantul lucrărilor de întărire specifice ales de către utilizator este ............... ^20);– executantul lucrărilor de întărire specifice ales de către utilizator este: ............ ^20);

  k) realizarea lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.5 în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și, dacă sunt aplicabile, pe cele de la pct. 11.2^1).
  Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator:– proiectantul lucrărilor de întărire generale ales de către utilizator este ................... ^20);– executantul lucrărilor de întărire generale ales de către utilizator este: ............... ^20);

  l) execuția, în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, prevăzute la pct. 3.6, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 10 lit. j), k) și s), precum și pe cele de la pct. 11.3^2);
  m) refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de Regulament, în condițiile în care cererea utilizatorului pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare; refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare se realizează cu luarea în considerare:(i) a locurilor de consum și/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;(ii) a locurilor de consum și/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de rețea cererea de punere sub tensiune, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de Regulament^1);
  n) punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoțită de documentația prevăzută de reglementările în vigoare, după recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare^11);
  Punerea sub tensiune se realizează numai după executarea lucrărilor de întărire specifice, precum și a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obținerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcționare în condițiile precizate la lit. m)^1).
  Punerea în funcțiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe se realizează numai după achitarea de către utilizator a costurilor prevăzute la pct. 4.7^24);

  o) menținerea sub tensiune a instalațiilor utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a unităților generatoare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condițiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune, dacă nu este afectată siguranța sistemului electroenergetic național^11), 21);
  p) informarea utilizatorului, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către acesta a cererii și a documentației prevăzute la lit. n), cu privire la stadiul realizării lucrărilor de întărire generale necesare și termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcționare conform lit. m), rezultă că locul de consum și/sau de producere nu poate fi pus sub tensiune, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile tehnice pentru consumul/evacuarea puterii aprobate^1), 11);
  q) verificarea și certificarea conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare^12);
  r) emiterea și transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, din oficiu și gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal la operator a documentației prevăzute la pct. 10 lit. m)^21). În cazul unui loc de producere/loc de consum și de producere, la documentația prevăzută la pct. 10 lit. m) se adaugă documentele prevăzute la pct. 10 lit. o), precum și certificatul de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare. În cazul unui loc de consum, la documentația prevăzută la pct. 10 lit. m) se adaugă notificarea de funcționare finală, dacă aceasta este necesară conform normelor tehnice în vigoare.
  Certificatul de racordare se emite numai după realizarea lucrărilor de întărire specifice, precum și a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obținerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcționare în condițiile precizate la lit. m)^1).
  Certificatul de racordare emis corespunde instalațiilor și capacităților de consum/producere și/sau sistemelor HVDC și/sau instalațiilor de stocare, după caz, realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere, conform prevederilor pct. 10 lit. e).
  Certificatul de racordare se emite numai după achitarea de către utilizator a compensației bănești prevăzute la pct. 4.6. În situația în care utilizatorul optează pentru plata compensației direct către primul utilizator, pentru emiterea certificatului de racordare este necesar un document de plată sau confirmarea scrisă din partea primului utilizator din care să reiasă că a încasat compensația^8);

  s) punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția și/sau furnizarea energiei electrice^21);
  t) restituirea către utilizator a costurilor care îi revin operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.4 și/sau 3.5 și care se achită de utilizator în condițiile existenței acordurilor prevăzute la pct. 6.1lit. f) și g). Modalitatea și termenul de restituire sunt prevăzute în graficul de restituire a cheltuielilor, care face parte integrantă din prezentul contract^1), 13);
  u) restituirea către utilizator a costurilor prevăzute la pct. 4.5 pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea, în condițiile achitării acestora conform prevederilor pct. 11.3, în următoarea modalitate^2), 3): ............;
  v) inițierea convenției-cadru pentru predarea în exploatarea operatorului de către utilizator a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune conform procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare^22);
  w) achitarea costurilor prevăzute la pct. 4.7 către primul utilizator, respectiv către utilizatorii ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii ale utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acestora de la utilizator, dar nu mai târziu de data punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe^24);
  x) montarea/înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile de utilizare ale utilizatorilor, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, până cel târziu la data punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe;
  y) actualizarea prin act adițional a valorii prevăzute la pct. 4.1 alin. (2) cu valoarea prevăzută în contractul de execuție, în situația în care contractul de execuție nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare conform prevederilor pct. 6.1lit. h).
  10. Obligațiile utilizatorului
  Utilizatorul are următoarele obligații:
  a) achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4.1;
  b) achitarea către primul utilizator sau către operator a compensației bănești cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.6^8);
  c) achitarea către operator a costurilor prevăzute la pct. 4.2 și/sau 4.3, pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei, în situația în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. f) și/sau g)^1), 13);
  d) constituirea în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, a unei garanții financiare în valoare de ............. lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ............, în termen de ............ de la data semnării prezentului contract; documentele care dovedesc constituirea garanției financiare, în forma și cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii și devin documente ale prezentului contract^4);
  e) realizarea prin finanțare directă a instalației de utilizare și, în situația unui loc de producere/loc de consum și de producere, a capacităților de producere a energiei electrice și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluția puterii aprobate, respectiv pentru:– etapa I, P_aprobată = ............, finalizare instalații până la data de ............;– etapa a II-a, P_aprobată = .........., finalizare instalații până la data de ............;– etapa a III-a, P_aprobată = ........., finalizare instalații până la data de ............;– etapa a IV-a, P_aprobată = ........., finalizare instalații până la data de ............;– etapa finală, P_aprobată = ........., finalizare instalații până la data de ............;
  f) suportarea costurilor prevăzute la pct. 4.4 pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.6^2);
  g) suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizațiilor și despăgubirilor stabilite în convențiile/contractele prevăzute la pct. 6.1lit. m) și/sau p)^2), 6);
  h) realizarea proiectării și construirii instalației de racordare.
  Având în vedere notificarea prevăzută la pct. 6.1lit. h), exprimată în scris de către utilizator:– proiectantul instalației de racordare ales de către utilizator este .................;– executantul instalației de racordare ales de către utilizator este .................;

  i) achitarea către operator a costului a cărui valoare este prevăzută la pct. 4.7, în conformitate cu prevederile Regulamentului^24);
  j) încheierea, în numele și pe seama operatorului, cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate de convenții/contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosință și/sau de uz și de servitute, în cazul în care obținerea acestora a fost convenită conform pct. 6.2lit. b)^2);
  k) obținerea, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului^2);
  l) depunerea/transmiterea la operator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentația prevăzută de reglementările în vigoare^11);
  m) depunerea la operator a dosarului instalației de utilizare aferente unei etape de dezvoltare, întocmit de executant după realizarea fizică a acesteia conform prevederilor Regulamentului, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă;
  n) organizarea recepției, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, participarea la punerea în funcțiune a instalației de racordare și punerea la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, a tuturor datelor și informațiilor necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la pct. 9 lit. f);
  o) depunerea la operator a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a capacităților de producere și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, aferente unei etape de dezvoltare, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă, în cazul unui loc de producere/loc de consum și de producere;
  p) încheierea convenției de exploatare, dacă în avizul tehnic de racordare este prevăzută obligația încheierii acesteia;
  q) încheierea contractului de transport/distribuție/furnizare al/a energiei electrice;
  r) obținerea acordului sau promisiunii, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a convenției prevăzute la pct. 6.1lit. m) și asigurarea încheierii acestei convenții pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin operatorului de rețea conform prevederilor prezentului contract cu privire la instalația de racordare^6);
  s) obținerea, în cazul construcțiilor noi, a autorizației de construire a obiectivului de la locul de producere și/sau de consum, inclusiv a instalației de utilizare; termenul maxim de transmitere la operatorul de rețea a autorizației de construire a obiectivului de la locul de producere/de consum și de producere, inclusiv a instalației de utilizare, este prevăzut la pct. 6.1lit. j);
  t) permiterea exercitării, cu titlu gratuit, de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea instalației de racordare în folosul propriu; această obligație se precizează în contractul de distribuție/transport încheiat de utilizator cu operatorul de rețea sau, în situația unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator^18);^
  u) executarea lucrărilor pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de rețea la recepția și punerea sub tensiune a instalației de racordare și suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;
  v) permiterea accesului operatorului de rețea în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la pct. 9 lit. e);
  w) încheierea convenției-cadru pentru predarea în exploatarea operatorului de către utilizator a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune conform procesuluiverbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare^22);
  x) obținerea acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare în termen de ....... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. Acordul/Autorizația poate fi obținut/obținută și de operatorul atestat desemnat de utilizator, după caz.
  11. Modalități de plată11.1. Părțile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator:
  a) într-o singură tranșă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
  b) într-un număr de ............ rate, conform graficului de eșalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eșalonare sunt stabilite valorile și termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor^17).
  11.2. Costurile prevăzute la pct. 4.2 și/sau 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eșalonare a plăților, care face parte integrantă din prezentul contract^1), 5).11.3. Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condițiilor de coexistență, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract^2).11.4. Utilizatorul face plățile prevăzute la pct. 11.1, 11.2 și 11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranșele de plată și o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.11.5. Compensația bănească prevăzută la pct. 4.6 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare^8).11.6. Costurile prevăzute la pct. 4.7 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de utilizare^24).
  12. Modificarea valorii lucrărilor din contract12.1. În cazul în care lucrările de racordare cuprind instalații electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentației tehnico-economice, cu respectarea prevederilor legale.12.2. În situația în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 este stabilit total sau parțial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcție de valoarea contractului de execuție, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parțial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.^1)12.3. În situațiile prevăzute la pct. 12.1 și 12.2, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părți prin acte adiționale, în care se stabilesc termenele și modalitățile de plată a diferențelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator.13. Începerea și sistarea lucrărilor, derularea contractului, prelungirea duratei de execuție, finalizarea contractului13.1. Dacă utilizatorul nu achită integral componentele tarifului de racordare ce îi revin operatorului de rețea conform prevederilor pct. 11.1 sau valoarea unei rate aferente acestora în conformitate cu valorile și termenele prevăzute în graficul de eșalonare a ratelor, în condițiile în care operatorul a emis factura conform dispozițiilor de la pct. 11.4, operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor prevăzute la pct. 3. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maximum 3 luni de la data prevăzută în graficul de eșalonare a ratelor, operatorul reia executarea lucrărilor prevăzute la pct. 3 în maximum 30 de zile de la data efectuării plății, durata de execuție a lucrărilor respective stabilite prin prezentul contract prelungindu-se corespunzător. În situația în care utilizatorul nu achită valoarea ratei în termen de 3 luni, se aplică prevederile pct. 16.1 referitoare la rezilierea contractului.13.2. Părțile pot stabili de comun acord, prin acte adiționale, prelungirea perioadei de realizare a lucrărilor prevăzute la pct. 3 sau a oricărei faze de realizare a acestora, în situația în care, din cauze ce nu pot fi imputate operatorului, se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.13.3. Prin actele adiționale prevăzute la pct. 13.2 se modifică și graficul de eșalonare a ratelor de plată, corelat cu noile termene de executare a lucrărilor^17).13.4. Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform soluției de racordare prevăzute în avizul tehnic de racordare și corespunzător din punct de vedere tehnic și după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor Regulamentului.13.5. Operatorul execută garanția financiară constituită de utilizator în situațiile în care utilizatorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile referitoare la:^14)
  a) condițiile și termenele de achitare a tarifului de racordare, prevăzute la pct. 11.1;
  b) realizarea instalației de utilizare și predarea la operator a dosarului instalației de utilizare, conform prevederilor pct. 10 lit. e) și m);
  c) respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere, respectiv a evoluției în timp a puterii aprobate pentru consum și/sau evacuare prevăzute la pct. 10 lit. e) și, în cazul unui loc de producere/loc de consum și de producere, depunerea documentelor prevăzute la pct. 10 lit. o).
  13.6. Garanția financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului:^14)
  a) la emiterea certificatului de racordare pentru puterea finală aprobată prin avizul tehnic de racordare, cu excepția situației în care garanția se execută conform prevederilor pct. 13.5;
  b) la rezilierea contractului de racordare, cu excepția rezilierii în situațiile prevăzute la pct. 13.5;
  c) la achitarea costurilor prevăzute la pct. 4.2 și/sau 4.3, care revin operatorului pentru lucrările de întărire a rețelei electrice^1), 5).
  13.7. În cazul în care se constată întârzieri față de termenele de realizare a etapelor de dezvoltare prevăzute la pct. 10 lit. e), operatorul are dreptul să sisteze executarea lucrărilor prevăzute la pct. 3 până când utilizatorul finalizează etapele de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere întârziate, inclusiv instalația de utilizare aferentă.13.8. În situația punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare, operatorul este îndreptățit, până la realizarea lucrărilor de întărire, să limiteze puterea evacuată de locul de producere/locul de consum și de producere, dacă această măsură se impune în vederea asigurării siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național. În situația centralelor dispecerizabile, măsura este dispusă de operatorul de transport și de sistem^1), 11).
  14. Dreptul de proprietate14.1. Instalațiile de racordare finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de rețea, în baza convenției-cadru pentru predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare.14.2. Instalațiile de racordare finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.14.3. În cazul în care utilizatorul dorește să renunțe la convenția prevăzută la pct. 14.1, iar la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori, operatorul de rețea preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.15. Forța majoră
  În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.
  16. Rezilierea contractului16.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.
  Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.
  16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmește, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situația privind lucrările executate și echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie reținute din valoarea lucrărilor prevăzute la pct. 4 și daunele.16.3. Contravaloarea lucrărilor executate total sau parțial (proiectare, avize, acorduri, autorizații, asistență tehnică, consultanță, elemente fizice etc.) până la momentul rezilierii contractului, precum și a echipamentelor/materialelor deja aprovizionate nu se restituie utilizatorului; se returnează acestuia doar sumele rămase neutilizate.
  17. Încetarea contractului17.1. (1) Contractul încetează de drept în următoarele condiții:
  a) la data finalizării contractului conform pct. 13.4;
  b) la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;
  c) în cazul în care autorizația de construire a obiectivului ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică este anulată de către organele administrației publice locale sau de alte organe abilitate ale statului;
  d) în conformitate cu prevederile pct. 15;
  e) în situația în care utilizatorul nu face nicio plată în baza contractului în termen de 6 luni de la data semnării;
  f) în cazul în care autorizația de construire a obiectivului de la un loc de producere/de consum și de producere ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică nu este transmisă operatorului de rețea în termenele prevăzute la pct. 6.1 lit. j).
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și f), operatorul restituie utilizatorului sumele deja achitate de acesta conform contractului.
  17.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.
  18. Penalități18.1. În cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate. 18.2. În cazul în care utilizatorul nu execută plățile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11 și numai în condițiile în care operatorul a executat sau a contractat serviciul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor aferente plăților neefectuate de utilizator ori a achitat autorităților competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizații, utilizatorul are obligația de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății (exclusiv). 19. Soluționarea litigiilor19.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.19.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.20. Limba care guvernează contractul
  Limba care guvernează contractul este limba română.
  21. Comunicări21.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa de corespondență, numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.21.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.21.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.22. Legea aplicabilă contractului
  Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.
  23. Alte clauze15)
  .................................................... .
  Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.
  24. Dispoziții finale24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la pct. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării^21).24.3. Toate modificările intervenite în contractul de racordare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.
  Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator și unul la operator.
  Reprezentantul legal al operatorului,
  .....................................
  Reprezentantul utilizatorului,
  .....................................

  NOTE*):
  *) Notele oferă indicații referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speței în cauză. Conținutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator.
  ^1) Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire și acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.
  ^2) Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau lucrări de deviere și acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare.
  ^3) Se prevede numai în situația racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalațiilor electrice de distribuție existente conduc la apariția de capacități energetice noi.
  ^4) Se prevede numai în cazul racordării unui loc de consum și/sau de producere nou sau al aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum și/sau de producere respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării și cu condiția ca obligația de constituire a garanției financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului aplicat tarifului de racordare pentru calculul garanției financiare, prevăzut la art. 69 din Regulament, este egală cu 20%.
  ^5) Se prevede numai în situația în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul optează pentru această variantă.
  ^6) Se prevede numai în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț.
  ^7) Se prevede numai în cazul în care soluția de racordare este comună mai multor locuri de producere/consum.
  ^8) Se prevede numai în situația în care locul de consum/locul de producere se racordează la instalația realizată pentru un prim utilizator care are dreptul la primirea unei compensații bănești, conform reglementărilor.
  ^9) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanțării lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, și utilizatorul și-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care îi revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.
  ^10) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanțării lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.5, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, și utilizatorul și-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care îi revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.
  ^11) Se prevede numai dacă, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt necesare probe la locul de consum și/sau de producere.
  ^12) Se prevede numai pentru centralele care, conform reglementărilor în vigoare, necesită certificarea conformității tehnice cu cerințele normelor tehnice.
  ^13) Se prevede numai în cazul în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.4 și 3.5 până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul achită operatorului costurile care îi revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.
  ^14) Se prevede numai dacă a fost constituită de utilizator o garanție financiară, ca o condiție prevăzută în avizul tehnic de racordare.
  ^15) Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru și ale reglementărilor legale și nici să nu aibă caracter rezolutoriu.
  ^16) Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat ca fiind necesare în urma recalculării regimurilor de funcționare în condițiile prevăzute de Regulament, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum și/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele inițiale ce au determinat lucrările de întărire respective.
  ^17) Se prevede în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator numai în cazul în care părțile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator în mai multe rate.
  ^18) Se prevede numai în situația în care punctul de delimitare se stabilește pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.
  ^19) Se prevede numai pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, racordat la medie tensiune, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) din Regulament.
  ^20) Se prevede numai în cazul în care utilizatorul își alege proiectantul/constructorul lucrărilor de întărire specifice și/sau al lucrărilor de întărire generale în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (7) din Regulament.
  ^21) Contractul încheiat de părți se completează cu clauze specifice racordării locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, în aceleași condiții cu cele prevăzute în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
  ^22) Se prevede pentru instalațiile de racordare finanțate de către utilizatori, care sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de rețea, în baza convenției-cadru prevăzute în anexa nr. 7 la Regulament.
  ^23) Se prevede în situația în care utilizatorul optează pentru achitarea costurilor lucrărilor de întărire generale, cu recuperarea ulterioară a acestora de la ceilalți utilizatori, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) lit. e) și alin. (5^1)-(5^5) din Regulament, caz în care locul său de producere/de consum și de producere este pus sub tensiune primul.
  ^24) Se prevede în situația în care utilizatorul are obligația de a restitui unui prim utilizator, respectiv utilizatorilor ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii, costurile lucrărilor de întărire generale, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5^1)-(5^5) din Regulament.
  ^25) Se prevede pentru utilizatorii clienți finali noncasnici și producători, conform prevederilor art. 44 alin. (2^4) din Regulament.


  ANEXĂ

  la contract
  DEFINIȚII

  Compensație (bănească) Suma de bani pe care utilizatorul o plătește primului utilizator, în cazul în care urmează să beneficieze de instalația de racordare realizată pentru acesta din urmă
  Data semnăriiData depunerii la operatorul de rețea a contractului semnat de ambele părți
  DaunePrejudicii suferite de una sau de ambele părți semnatare ale contractului
  Daune-intereseCompensări sau despăgubiri bănești acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat fie prin neexecutarea totală sau parțială ori executarea necorespunzătoare a obligației contractuale a debitorului, fie prin simpla întârziere în executarea unei obligații contractuale
  Încredințare directăProcedeul prin care realizarea instalației de racordare este contractată de operatorul de rețea direct cu un proiectant/executant atestat, ales de către utilizator, care cere în scris, în mod expres, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare
  Lucrări de întărire generaleLucrările de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum și/sau de producere
  Lucrări de întărire specificeLucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum și/sau de producere în cauză
  Prim utilizatorUn utilizator pentru care, în baza tarifului de racordare achitat, se realizează o instalație de racordare folosită ulterior și pentru racordarea altor utilizatori, respectiv un utilizator al cărui loc de producere/consum și de producere este pus sub tensiune primul ca urmare a achitării costurilor care revin celorlalți utilizatori pentru aceleași lucrări de întărire generale

  ----