HOTĂRÂRE nr. 829 din 5 august 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 9 august 2021
  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;– Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) PNDR 2014-2020 - reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulament, în care sunt prevăzute măsurile și sumele alocate României din FEADR, care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie și include perioada de tranziție conform art. 1 din Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) prezentarea dovezii cofinanțării private a investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului. Atât extrasul de cont, cât și contractul de credit vor menționa valoarea totală a cofinanțării private. În cazul în care dovada cofinanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit și de angajamentul solicitantului că minimum 50% din disponibilul prezentat va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. Verificările, în acest din urmă caz, se vor face la depunerea primei cereri de plată și vor viza justificarea modului de utilizare a sumei din extrasul de cont reprezentând dovada cofinanțării private, respectiv că suma din soldul contului beneficiarului, conform extrasului emis cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii primei cereri de plată, și suma cheltuielilor aferente proiectului realizate până la acel moment acoperă 50% din valoarea cofinanțării private;
  3. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) în cazul depunerii mai multor cereri de finanțare, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru toate proiectele.
  4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Începând cu anul 2021, la nivel de măsură se pot depune maximum două cereri de finanțare prin care se solicită finanțare pentru componente sau submăsuri diferite.(3) Începând cu anul 2021, în cadrul aceleiași submăsuri, un solicitant poate depune maximum două cereri de finanțare pentru proiecte privind componente diferite, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Beneficiarii prezintă cererea eligibilă pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni, în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții-montaj și al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole și forestiere, de la data semnării contractului de finanțare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 3 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare, iar în cazul măsurilor de investiții private, și cu prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării execuției investiției.6. La articolul 7, alineatul (5) se abrogă.7. La articolul 8 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) respectarea prețurilor de referință pe kilometrul de investiție la lucrările de infrastructură ce vizează construirea/ modernizarea drumurilor de exploatare agricolă finanțate prin submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - componenta Infrastructură de acces agricolă, ce vor fi stabilite în baza Metodologiei de verificare a rezonabilității prețurilor, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
  8. La articolul 12, alineatele (3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Durata maximă de execuție prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită dacă, la momentul solicitării, beneficiarii au încasat plăți de minimum 45%, fără a fi luat în calcul avansul primit, după verificarea dovezii cofinanțării private pentru finalizarea investiției și cu aplicarea penalităților prevăzute în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică, pentru care prelungirea nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.(3^1) Prelungirea duratei maxime de execuție a contractelor de finanțare potrivit prevederilor alin. (3) se efectuează cu încadrarea în termenul de plată prevăzut la art. 65 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, AFIR urmând a încheia, în condițiile legii, acte adiționale la contractele de finanțare, ținând cont de stadiul de realizare și de specificitatea investițiilor aferente fiecărui proiect, precum și de evitarea riscului de dezangajare pentru alocările anilor 2019-2022, astfel cum sunt prevăzute în capitolul 10 din PNDR 2014-2020.9. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Garanția prevăzută la alin. (3) trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă cuprinsă între data cererii de acordare a avansului și data expirării duratei de execuție a contractului.10. La articolul 16^2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 16^2
  (1) Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 16.4 «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare» în sectorul agricol și 16.4a «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare» în sectorul pomicol, denumite în continuare submăsura 16.4 și submăsura 16.4a, care nu prevăd achiziția de mijloace fixe, respectiv pentru submăsurile 6.1, 6.2 și 6.3 este de 3 ani, calculată de la data efectuării plății tranșei a doua de plată/ultimei plăți, după caz.(2) Durata de valabilitate a contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 3.1 «Sprijin pentru atragerea de noi participanți la sistemele de calitate», 3.2 «Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare puse în aplicare de grupurile de producători în cadrul pieței interne», 9.1 și 9.1a încetează odată cu efectuarea ultimei plăți/plății aferente ultimei tranșe de plată.
  11. La articolul 23, alineatul (2) se abrogă.12. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care Strategia de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, nu este depusă de GAL pentru evaluare și selecție sau este depusă, dar nu respectă condițiile minime detaliate în Ghidul solicitantului, se procedează la recuperarea sprijinului financiar acordat pentru cheltuielile de animare în cadrul submăsurii 19.1 «Sprijin pregătitor», denumită în continuare submăsura 19.1.13. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.14. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru proiectele de investiții finanțate în cadrul sM 19.2 și sM 19.3 «Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală», denumită în continuare submăsura 19.3, se aplică regulile stabilite pentru măsurile de investiții, potrivit art. 3-15, cu excepția art. 3 alin. (1) lit. d), alin. (2)-(4) și art. 7 alin. (8).15. La articolul 24 alineatul (5), după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) nu mai mult de un proiect pe o măsură în cadrul aceleiași sesiuni lansate de GAL.
  16. La articolul 24, alineatele (6), (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul submăsurilor 19.2, 19.3 și 19.4 se aplică dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a)-c), art. 5, 6, 8 și art. 13-15.
  ..................................................................................................(10) Beneficiarii proiectelor de servicii finanțate în cadrul submăsurilor 19.2 și 19.3 prezintă o cerere eligibilă pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de 6 luni de la data semnării angajamentului legal cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii acestuia. Acest termen poate fi prelungit cu maximum 3 luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR.(11) Pe parcursul implementării fiecărui angajament cu AFIR, beneficiarii sM 19.4 au obligația de a prezenta minimum o cerere de plată eligibilă, însoțită de documente justificative, excluzând cererea de plată privind avansul, în termen de maximum 12 luni de la semnarea fiecărui angajament legal cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii acestuia și retragerii autorizației de funcționare a GAL. Acest termen poate fi prelungit cu maximum 3 luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR.
  17. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 și ale PNDR 2014-2020, completarea contribuției financiare acordate de Uniunea Europeană din FEADR se asigură anual de la bugetul de stat, cu excepția instrumentului de redresare al Uniunii Europene.


  Articolul II
  (1) Dispozițiile art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (4), art. 8 și ale art. 12 alin. (3) și (3^1) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică pentru sesiunile de depunere proiecte organizate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Metodologia de verificare a rezonabilității prețurilor, prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat

  București, 5 august 2021.
  Nr. 829.