ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009
  Luând în considerare că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că au fost încălcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru),
  având în vedere că Guvernul României este invitat să răspundă la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul acțiunii declanșate până în data de 2 aprilie 2009 și, în aceste condiții, elaborarea unui act normativ care să consfințească înființarea, organizarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice sub controlul Parlamentului este o soluție ce va aduce stabilitate instituțională autorității naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind în măsură, totodată, să creeze premisele închiderii procedurii de încălcare a normelor comunitare înainte de următoarea fază a acestei proceduri,
  ținând seama de acțiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, în vederea asigurării stabilității și independenței autorității de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice (principii reclamate și de necesitatea asigurării unei imparțialități în luarea deciziilor de reglementare de către autoritate), singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului comunitar o reprezintă adoptarea, în regim de urgență, a unui act normativ care să așeze pe noi principii statutul, organizarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniu. Urgența adoptării actului normativ este pe deplin justificată și prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată.
  Având în vedere necesitatea dezvoltării unui concept unitar și deschis asupra tehnologiei informației la nivel național, astfel încât beneficiile societății informaționale să fie materializate,
  ținând seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o acțiune coordonată în scopul dezvoltării serviciilor societății informaționale și, pentru aceasta, de necesitatea realizării condițiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora,
  având în vedere lipsa unei coordonări naționale în ceea ce privește informatizarea administrației publice, materializată prin suprapuneri de proiecte, dezvoltări în discordanță cu cerințele utilizatorilor sau cu evoluția tehnologică,
  ținând seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administrației publice, incluzând reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, creșterea eficienței și îmbunătățirea productivității prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), fapt care favorizează simplificarea procesului administrativ și schimbul de informații interinstituțional,
  y având în vedere imposibilitatea exercitării de către Autoritatea Națională pentru Comunicații a funcției de administrare la nivel național a TLD (top level domain) ".ro" și a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România, care, pentru a asigura continuitatea acordării numelor de domenii, este în continuare exercitată de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București, fapt ce se situează în afara cadrului legal existent,
  întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul creșterii cheltuielilor bugetare, cu implicații asupra deficitului bugetar,
  ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Comunicații, care se desființează.(2) ANCOM are sediul central în municipiul București, precum și structuri teritoriale necesare desfășurării obiectului său de activitate.


  Articolul 2
  (1) ANCOM are ca rol punerea în aplicare a politicii naționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale, inclusiv prin reglementarea pieței și reglementarea tehnică în aceste domenii.(2) ANCOM administrează și gestionează resursele limitate din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvențe radio, resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate, și monitorizează benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală.(3) ANCOM controlează îndeplinirea cerințelor esențiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligațiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligațiilor privind utilizarea resurselor de numerotație și a resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieței echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații.(4) În vederea elaborării politicii naționale în domeniu, ANCOM va pune la dispoziția Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, denumit în continuare MCSI, rapoarte, studii și analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaționale, ANCOM are obligația de a informa lunar MCSI despre rezultatele întâlnirilor internaționale unde a fost reprezentată.


  Articolul 3

  În vederea realizării rolurilor sale, ANCOM îndeplinește următoarele funcții:
  a) de punere în aplicare a politicii și strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale;
  (la 04-04-2013, Lit. a) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )

  b) de administrare și de gestionare a resurselor limitate, prin care planifică, alocă, urmărește și evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu prin:1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvențe, asignarea și monitorizarea frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală, precum și coordonarea la nivel național a gestionării frecvențelor radio în conformitate cu Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvență, denumit în continuare TNABF, și cu acordurile internaționale la care România este parte;2. gestionarea eficientă a benzilor de frecvențe radio cu atribuire neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea și/sau asignarea frecvențelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raționale și eficiente a acestora;3. administrarea și alocarea resurselor de numerotație și a resurselor tehnice asociate pentru rețele și servicii de comunicații electronice, inclusiv prin elaborarea Planului național de numerotație, denumit în continuare PNN, și a altor planuri în acest sens;4. gestionarea resurselor de numerotație la nivel național, în vederea utilizării raționale și eficiente a acestora;5. administrarea și gestionarea altor resurse limitate în domeniul comunicațiilor electronice;
  c) de reglementare a activităților în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale, prin adoptarea și implementarea de decizii cu caracter normativ și individual, precum și de proceduri funcționale, operaționale și financiare, prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire și control al respectării acestora;
  d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;
  (la 04-04-2013, Lit. d) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )

  e) de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale și de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice;
  (la 04-04-2013, Lit. e) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )

  f) de colaborare și comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de rețele și de servicii în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale;
  g) de organ de decizie, în condițiile legii, în soluționarea de litigii între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii;
  (la 04-04-2013, Lit. g) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )

  h) de supraveghere și control al respectării de către utilizatorii resurselor limitate a obligațiilor ce le revin potrivit legii și actelor administrative prin care au dobândit dreptul de a le utiliza;
  i) de elaborare de proceduri și norme cu caracter tehnic specifice activității ANCOM;
  j) de supraveghere a pieței echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații;
  k) de control pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de compatibilitate electromagnetică și de utilizare eficientă a spectrului radio.


  Articolul 4
  (1) În îndeplinirea rolului și funcțiilor sale legale, ANCOM se consultă și colaborează cu Consiliul Concurenței și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informații necesare aplicării atât a prevederilor legislației concurenței, cât și a prevederilor legislației din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale.(1^1) În activitatea sa, ANCOM susține obiectivele Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, denumit în continuare OAREC, în vederea creării unui cadru de reglementare armonizat și coerent la nivel european. În acest sens, în exercitarea atribuțiilor sale, ANCOM are în vedere opiniile și pozițiile comune adoptate de OAREC.
  (la 27-12-2011, Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )
  (2) ANCOM promovează concurența în sectorul comunicațiilor electronice și în sectorul serviciilor poștale, printre altele, prin:
  a) luarea măsurilor necesare în scopul prevenirii și înlăturării acțiunilor care restrâng, împiedică sau denaturează concurența sau pot avea un astfel de efect, în domeniul comunicațiilor electronice, inclusiv în ceea ce privește transmisia conținutului informației, și al serviciilor poștale;
  b) luarea măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu dizabilități, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale, să obțină un maximum de beneficii în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;
  c) încurajarea utilizării efective și asigurarea administrării eficiente a resurselor limitate pe care le gestionează.
  (la 27-12-2011, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )


  Articolul 5

  ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, acționând în special în următoarele direcții:
  a) evitarea tezaurizării resurselor limitate, datorată neutilizării acestora la nivelul alocării din licențe;
  b) încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și promovarea inovației.


  Articolul 6
  (1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pieței interne a Comunității Europene, în special prin:
  a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, a infrastructurii asociate și a serviciilor poștale, inclusiv prin armonizarea TNABF, a PNN și a planurilor de perspectivă cu European Common Table for Frequency Band Allocation (ECTFBA) - Planul comun european de alocare a benzilor de frecvență, European Telephony Numbering Space (ETNS) - Planul european de numerotație telefonică și cu alte norme paneuropene de aplicare;
  b) încurajarea stabilirii și dezvoltării de rețele transeuropene, a interoperabilității serviciilor paneuropene și a conectivității dintre utilizatorii finali;
  c) abrogat.
  (la 27-12-2011, Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )

  d) cooperarea cu autoritățile naționale de reglementare cu atribuții similare din străinătate, precum și cu Comisia Europeană și OAREC, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente și a aplicării unitare și concertate a legislației Uniunii Europene.
  (la 27-12-2011, Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )
  (2) ANCOM promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin:
  a) asigurarea unui nivel înalt de protecție a utilizatorilor finali în relațiile acestora cu furnizorii;
  b) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecție a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viața privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  c) promovarea furnizării de informații clare, în special în ceea ce privește transparența tarifelor și a condițiilor de utilizare a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului;
  d) asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciile din sfera serviciului universal în domeniul comunicațiilor electronice și în domeniul serviciilor poștale;
  (la 27-12-2011, Lit. d) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )

  e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilități, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale;
  (la 27-12-2011, Lit. e) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )

  f) asigurarea protejării integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice.
  g) promovarea posibilității utilizatorilor finali de a accesa și distribui informații sau de a utiliza aplicații ori servicii potrivit propriilor decizii.
  (la 27-12-2011, Lit. g) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )


  Articolul 6^1

  În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6, ANCOM aplică principiile obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității în activitatea de reglementare, printre altele, prin:
  a) promovarea unor reglementări predictibile prin asigurarea unei abordări consistente, revizuite la intervale de timp adecvate;
  b) asigurarea respectării principiului nediscriminării în tratamentul aplicat furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice sau furnizorilor de servicii poștale aflați în situații similare;
  c) protejarea concurenței în beneficiul utilizatorilor finali și promovarea, acolo unde este cazul, a concurenței bazate pe infrastructuri;
  d) promovarea investițiilor eficiente și inovației în infrastructuri noi și îmbunătățite, inclusiv prin asigurarea asupra faptului că orice obligații de acces impuse au în vedere riscurile specifice asociate investiției și permit acordurile de cooperare între investitori și persoanele care solicită accesul, pentru a împărți riscurile investiției, asigurând în același timp concurența pe piață și respectarea principiului nediscriminării;
  e) luarea în considerare a condițiilor diferite de concurență și de necesități ale utilizatorilor din diverse arii geografice;
  f) impunerea de obligații de reglementare ex ante doar acolo unde nu există concurență efectivă sau sustenabilă și relaxarea sau retragerea acestor obligații acolo unde aceste condiții sunt îndeplinite.
  (la 27-12-2011, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )


  Articolul 7
  (1) În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralității tehnologice, prin prisma fenomenului convergenței tehnologiilor, și contribuie, în limitele competențelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversității culturale și lingvistice, precum și a pluralismului media.(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ANCOM urmărește atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor proporționalității, nediscriminării, transparenței și deplinei obiectivități.


  Articolul 8
  (1) ANCOM va încuraja utilizarea standardelor și/sau a specificațiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfețelor tehnice și/sau funcțiilor rețelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilității serviciilor și îmbunătățirii posibilităților de alegere pentru utilizatori, cu excepția cazului în care utilizarea unor standarde sau specificații a fost declarată obligatorie de Comisia Europeană.(2) Până la publicarea standardelor și specificațiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va încuraja implementarea standardelor și a specificațiilor adoptate de organizațiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor și recomandărilor adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, de Organizația Internațională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internațională.(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerințelor esențiale, specificațiilor interfețelor și standardelor armonizate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată.


  Articolul 9
  (1) În cazul în care Comisia Europeană adoptă recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicațiilor electronice, ANCOM va ține seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atribuțiilor sale.(2) Dacă ANCOM optează să nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene.


  Articolul 10
  (1) ANCOM exercită următoarele atribuții generale în domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale:1. elaborează și adoptă norme tehnice, în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor de numerotație;2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituții și în organizații internaționale din domeniul reglementării comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, susținând, în cadrul acestora, politica și strategia națională în domeniu, și poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaționale cu caracter tehnic;
  (la 04-04-2013, Pct. 2 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  3. colaborează cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, dezvoltă și stimulează relațiile cu acestea; cooperează cu autorități de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare și schimb de informații;4. pune în aplicare, în condițiile legii, acorduri internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale;
  (la 04-04-2013, Pct. 4 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  5. colaborează cu MCSI în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă;6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice, precum și în domeniul serviciilor poștale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informațională, precum și propuneri de acte normative în domeniul alocării și atribuirii frecvențelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;
  (la 04-04-2013, Pct. 6 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea și gestionarea frecvențelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea și funcționarea ANCOM, precum și alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională;
  (la 04-04-2013, Pct. 7 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  8. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competență;9. implementează programe de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, care vizează capacitatea instituțională a ANCOM;
  (la 04-04-2013, Pct. 9 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  10. elaborează și publică rapoarte, studii, analize și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, în special pentru evaluarea necesității și oportunității emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea și controlul implementării politicilor și reglementărilor, precum și al conducerii programelor și proiectelor, organizează seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;11. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competențelor stabilite prin acestea;
  (la 04-04-2013, Pct. 11 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  12. soluționează litigii, în condițiile legii, între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor finali.
  (la 04-04-2013, Pct. 12 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  (2) ANCOM exercită următoarele atribuții specifice în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale:1. elaborează și actualizează autorizațiile generale;2. monitorizează și controlează respectarea obligațiilor impuse furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice prin autorizațiile generale;3. promovează și sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotație, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;4. adoptă PNN și orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricțiilor impuse din motive de securitate națională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligația de a informa Ministerul pentru Societatea Informațională în legătură cu modificările aduse;
  (la 04-04-2013, Pct. 4 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  5. gestionează la nivel național resursele de numerotație și frecvențele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;6. gestionează la nivel național resursele tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice;7. administrează și coordonează la nivel național gestionarea frecvențelor radio în conformitate cu TNABF și cu acordurile internaționale la care România este parte;8. acordă licențele de utilizare a resurselor de numerotație, stabilește și încasează tarifele pentru emiterea licențelor, în conformitate cu legislația în vigoare și în concordanță cu costurile administrative aferente emiterii acestora;9. stabilește și încasează tarifele de utilizare a resurselor de numerotație, în conformitate cu legislația în vigoare;10. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotație și a frecvențelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obținerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;
  (la 04-04-2013, Pct. 11 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  12. acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul radio, precum și licențele de emisie și stabilește și încasează tariful de utilizare a spectrului;
  (la 04-04-2013, Pct. 12 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  13. alocă și asignează frecvențele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor și protocoalelor naționale și internaționale, și implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaționale;14. acordă autorizațiile de asignare a frecvențelor radio și autorizațiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
  (la 16-04-2013, Pct. 14 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 16 aprilie 2013, care modifică subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013. )
  15. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raționale și eficiente a frecvențelor radio, în scopul determinării posibilității de alocare a benzilor de frecvențe radio, în condițiile legii;16. analizează și realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității electromagnetice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, precum și pentru prevenirea perturbațiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilității de asignare a acestora, în urma solicitărilor;17. alocă și asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicații, certifică personalul de operare a stațiilor de radiocomunicații și asigură activitățile de evidență conexe acestor activități;18. asigură evidența permanentă a utilizării frecvențelor radio prin asigurarea evidenței asignărilor de frecvențe și întreținerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul național al frecvențelor asignate/alocate;19. monitorizează spectrul de frecvențe radio cu atribuire neguvernamentală;20. supraveghează și controlează respectarea obligațiilor cuprinse în licențele de utilizare a frecvențelor radio sau în licențele de emisie ori în reglementările din domeniul radiocomunicațiilor;20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligații în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice.
  (la 04-04-2013, Pct. 20^1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. )
  21. identifică piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice;22. efectuează analizele de piață în situațiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;23. desemnează furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață;24. impune în sarcina operatorilor și furnizorilor de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață obligații specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  (la 27-12-2011, Pct. 24 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )
  25. desemnează furnizorii de serviciu universal în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale și impune obligații corespunzătoare în sarcina acestora;26. gestionează mecanismele de finanțare a obligațiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislația specială;27. stabilește măsurile necesare pentru implementarea portabilității numerelor;28. controlează îndeplinirea obligațiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislației speciale;29. exercită atribuțiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;30. exercită atribuțiile care revin autorității de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare;31. eliberează avizele necesare obținerii autorizației de construire a pilonilor și clădirilor care pot afecta funcționarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, inclusiv în ceea ce privește transmiterea apelurilor de urgență de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall;
  (la 26-07-2012, Pct. 32 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )
  33. participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicații.
  (3) ANCOM exercită următoarele atribuții specifice în domeniul echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice:1. controlează, după introducerea pe piață, dacă toate echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații respectă cerințele esențiale de protecție a sănătății și siguranței utilizatorului și a oricărei alte persoane, precum și de protecție privind compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbațiile prejudiciabile, în concordanță cu legislația națională aplicabilă;2. ia măsuri pentru îndeplinirea conformității în cazul echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de telecomunicații;3. exercită atribuțiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.(4) ANCOM îndeplinește și alte atribuții acordate prin dispoziții legale speciale.(5) ANCOM poate încheia, în condițiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activități specifice, necesare îndeplinirii funcțiilor, obiectivelor și atribuțiilor sale.


  Articolul 11
  (1) Conducerea ANCOM este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către cele două Camere ale Parlamentului, reunite în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.
  (la 08-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (1^1) Numirea președintelui și a celor 2 vicepreședinți ai ANCOM, cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților și a Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului.
  (la 08-11-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (1^2) Comisiile reunite prevăzute la alin. (1^1) vor efectua selecția propunerilor dintr-o listă care conține unul sau mai mulți candidați, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (3) și (4).
  (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (1^3) Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute în prezenta lege pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte își pot depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1^1).
  (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (1^4) Propunerile de candidați pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) se înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data vacantării funcțiilor.
  (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (2) Salariul președintelui ANCOM se stabilește la nivelul a 5 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an, iar salariul vicepreședinților ANCOM se stabilește la nivelul a 4 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an.
  (la 08-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (2^1) Funcțiile de președinte și vicepreședinte ANCOM sunt funcții de demnitate publică asimilate funcției de ministru, respectiv secretar de stat, cu drept de cabinet al demnitarului.
  (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (3) Președintele și vicepreședinții ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie cetățeni români cu o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul comunicațiilor sau în domeniul juridic ori economic în general;
  b) să nu exercite alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice;
  c) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar;
  d) să nu dețină acțiuni sau părți sociale, direct sau indirect, la societăți comerciale cu activități în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale sau cu alte activități din domeniul de reglementare al ANCOM și să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăți;
  e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului
  (4) Președintelui și vicepreședinților ANCOM li se aplică în mod corespunzător dispozițiile cap. IV "Alte conflicte de interese și incompatibilități" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice" al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(5) Durata mandatului președintelui și al vicepreședinților ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeași perioadă o singură dată. Mandatul președintelui și al vicepreședinților ANCOM încetează în următoarele situații:
  a) în situația imposibilității de a-și îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
  b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
  c) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieșirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8);
  d) prin demisie;
  e) prin deces;
  f) la expirarea sa.
  g) prin demitere, în cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3) și (4), în condițiile alin. (8), sau în situații excepționale, atunci când, prin acțiunile lor, au afectat în mod grav independența funcțională a autorității față de entitățile prevăzute la art. 18 alin. (5).
  (la 08-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (5^1) Demiterea din funcție se face de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, pe baza unui raport comun al comisiilor prevăzute la art. 15 alin. (1). Raportul se publică pe paginile de internet ale Camerei Deputaților și Senatului și se comunică persoanei demise.
  (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )
  (6) Dacă funcția de președinte sau vicepreședinte devine vacantă se procedează la numirea unei noi persoane pentru această funcție pentru durata rămasă din mandat, în condițiile prevederilor alin. (1).(7) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.(8) Președintele sau vicepreședinții care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) și (4) au la dispoziție un termen de cel mult 3 luni pentru ieșirea din starea de incompatibilitate.(9) În cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligația de a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și Comisiei economice, industrii și servicii din cadrul Senatului despre existența situației de incompatibilitate.(10) În situația vacantării funcției de președinte, atribuțiile președintelui ANCOM sunt exercitate de către persoana care ocupă cea mai înaltă funcție de conducere în instituție. În situația în care cele două sau mai multe persoane ocupă funcții egale, atribuțiile se exercită de către cel care are cea mai mare vechime în funcția respectivă, iar în caz de vechime egală, de cel care are cea mai mare vechime în instituție.
  (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )


  Articolul 12
  (1) Președintele reprezintă ANCOM în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.(2) Președintele ANCOM este ordonator principal de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.(4) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Deciziile adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilității electromagnetice, serviciilor poștale și tehnologiei informației, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare.(6) ANCOM transmite Comisiei Europene sau OAREC, la cererea motivată a acestora, informații statistice privind numărul acțiunilor de pe rolul instanțelor de judecată cu privire la deciziile emise de ANCOM, hotărârile judecătorești pronunțate, inclusiv în ceea ce privește eventualele măsuri temporare dispuse de către instanțele de judecată, precum și cu privire la durata procedurilor judiciare.
  (la 27-12-2011, Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )


  Articolul 13
  (1) Președintele ANCOM are următoarele atribuții:
  a) aprobă strategiile de dezvoltare instituțională a ANCOM, programele de activitate și programele de cooperare;
  b) aprobă planul anual de activitate al ANCOM;
  c) aprobă planurile de investiții ale ANCOM;
  d) coordonează procesul de elaborare și de implementare a reglementărilor din domeniile de competență ale ANCOM;
  e) convoacă și prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;
  f) aprobă, prin decizie internă, structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi ale ANCOM;
  g) stabilește sediile structurilor teritoriale ale ANCOM;
  h) stabilește, prin decizie internă, atribuțiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANCOM;
  i) aprobă regulamentul intern al ANCOM;
  j) coordonează activitatea compartimentelor ANCOM;
  k) negociază și semnează pentru și în numele ANCOM contractul colectiv de muncă;
  l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM;
  m) aprobă angajarea, avansarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANCOM;
  n) aprobă deplasările în țară și în străinătate ale personalului ANCOM;
  o) orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.
  (2) Președintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atribuțiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine.(3) Președintele ANCOM stabilește atribuțiile vicepreședinților ANCOM.(4) În lipsa președintelui, atribuțiile sale se exercită de vicepreședintele desemnat prin decizie a președintelui.(5) Dacă atât președintele, cât și cei 2 vicepreședinți sunt absenți sau în imposibilitate temporară de a-și exercita prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigură de către o persoană cu funcție de conducere desemnată prin decizie a președintelui ANCOM.


  Articolul 14
  (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse:
  a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, desfășurată de ANCOM;
  b) tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  c) tariful de utilizare a resurselor de numerotație, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  d) donații, legate și sponsorizări în condițiile legii;
  e) credite interne și externe contractate în condițiile legii;
  f) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii.
  (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția ANCOM. Creanțele prevăzute la alin. (1) se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.(2^1) Din sursele de finanțare prevăzute la alin. (1), ANCOM poate decide să contribuie la bugetul OAREC, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului.
  (la 27-12-2011, Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )
  (3) Bugetul anual de venituri și cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și al Comisiei economice, industrii și servicii din cadrul Senatului, la propunerea președintelui ANCOM.(4) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM se reportează în anul următor.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în anul 2013, din disponibilitățile înregistrate de ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat - 36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice", în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 21-11-2013, Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 299 din 14 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013, care modifică pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. )


  Articolul 15
  (1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, precum și a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și a Comisiei economice, industrii și servicii din cadrul Senatului.(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților, Comisia economică, industrii și servicii din cadrul Senatului și la MCSI, până la data de 30 aprilie, și se dezbate în prezența președintelui și a vicepreședinților ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc și adoptă un raport.(3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și a Comisiei economice, industrii și servicii din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta spre dezbatere și aprobare comisiilor un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport.(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și al Comisiei economice, industrii și servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii și adoptării în plenul Parlamentului, în prezența președintelui și a vicepreședinților ANCOM.
  (la 08-11-2018, Alineatul (4) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )


  Articolul 16

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor aproba Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale ANCOM, prin decizie a președintelui ANCOM.


  Articolul 17
  (1) ANCOM preia numărul de posturi și personalul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.(2) După aprobarea noii structuri organizatorice a ANCOM, în termen de maximum 90 de zile se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante în noua structură organizatorică, în condițiile salariale stabilite prin noua grilă de salarizare, aprobată prin decizie a președintelui ANCOM. Modul de desfășurare a concursului, criteriile de promovare, precum și orice alte aspecte legate de acesta se aprobă prin decizie a președintelui ANCOM.(3) Persoanele ale căror locuri de muncă vor fi desființate vor fi concediate, în condițiile legii.


  Articolul 18
  (1) Personalul ANCOM este angajat pe bază de concurs organizat în condițiile legii, în conformitate cu structura organizatorică, încheindu-se contract individual de muncă, conform legii.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului ANCOM se stabilesc prin fișa postului, semnată de șeful ierarhic și de titular, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a ANCOM.(3) Promovarea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANCOM se realizează prin decizie a președintelui, în condițiile legii.(4) Salarizarea personalului ANCOM și celelalte drepturi de personal se stabilesc exclusiv în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANCOM și al contractului individual de muncă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli, prevederile actelor normative cu caracter general care vizează stabilirea drepturilor salariale colective sau individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. Contractul colectiv de muncă se încheie cel mai târziu la data expirării contractului colectiv de muncă în vigoare.
  (la 21-11-2013, Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 299 din 14 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013, care introduce pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. )
  (5) În activitatea sa, ANCOM are obligația de a-și exercita atribuțiile în mod transparent și imparțial și de a-și menține independența operațională și financiară față de:
  a) furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice;
  b) producătorii ori reprezentanții autorizați ai producătorilor de echipamente destinate furnizării de rețele sau de servicii de comunicații electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;
  c) furnizorii de servicii poștale.
  (6) Salariații ANCOM nu pot deține acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicațiilor electronice, al serviciilor poștale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competența ANCOM și nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăți.


  Articolul 19
  (1) ANCOM preia patrimoniul și bugetul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații, care se desființează în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, precum și toate drepturile și obligațiile acesteia, cu excepția infrastructurii și a echipamentelor necesare exercitării atribuțiilor de administrare și gestionare la nivel național a TLD ".ro", nameserverele pentru domeniul .ro, registrul național pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicațiile, bazele de date, licențele, manualele și procedurile aferente acestora.(2) Patrimoniul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații se stabilește pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite în structura bugetelor aprobate și celelalte anexe, dup caz, întocmite potrivit metodologiei existente, și se preia în baza acestora și a protocolului de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 20

  În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:
  a) "Autoritatea Națională pentru Comunicații" cu "Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații";
  b) "ANC" cu "ANCOM".


  Articolul 21

  Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 4, după punctul 53 se introduc 6 noi puncte, punctele 54-59, cu următorul cuprins:54. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerțului electronic, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată;55. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;56. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;57. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul activității electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale;58. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;59. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operațiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, în calitate de autoritate de reglementare, omologare și supraveghere.2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Organizarea, implementarea, realizarea și administrarea tuturor programelor naționale, infrastructurii, sistemelor și serviciilor privind societatea informațională se realizează cu acordul, sub coordonarea și sub controlul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul 22

  La articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
  o) organizarea, administrarea și gestionarea TLD (top level domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru pentru numele de domenii ".ro";


  Articolul 23

  La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) implementează și operează la nivel național sisteme informatice și de comunicații, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;


  Articolul 24

  În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea Națională pentru Comunicații" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale" în cazul atribuțiilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009.


  Articolul 25
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, capitolele VII și VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi legale contrare.(2) Mențiunea finală privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, și Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu excepția prevederilor art. 3, 4, 8, 17 și 19."

  Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 3, 4, 8, 17 și 19 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Gabriel Sandu
  Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 11 martie 2009.
  Nr. 22.

  Anexă

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

  ┌───────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. maxim de posturi 248, exclusiv demnitari și│
  │posturile aferente cabinetului ministrului │
  └───────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ │ │
  │ CABINETUL MINISTRULUI ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR PENTRU│
  └─────────────────────────┘ │ │ │ AFACERI EUROPENE │
  ┌─────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────┘
  │COMPARTIMENTUL INFORMAȚII├─────┤ │ ┌────────────────────────────────────┐
  │ CLASIFICATE │ │ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE CONTROL │
  └─────────────────────────┘ │ MINISTRU │ └────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────────────────┐
  │UNITATE POLITICI PUBLICE ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │
  │ ***) │ │ │ └────────────────────────────────────┘
  └─────────────────────────┘ │ │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
  ┌─────────────────────────┐ │ ├──┤UNITĂȚI DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR│
  │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─────┤ │ **)
  │ │ │ │ └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
  └─────────────────────────┘ │ │
  └────────┬──────┘

  ┌────────────────────────────┐ │
  │ DIRECȚIA │ │
  │ PENTRU POLITICI ȘI PROGRAME│ │
  │ ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR,├─────────┤
  │ AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII│ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐
  │ INTERNAȚIONALE │ │ │ │ │CABINET │
  └────────────────────────────┘ ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│
  ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │
  │ DIRECȚIA │ │ └──────────────────┘ └────────┘
  │ GENERALĂ PENTRU POLITICI ├──────────┤
  │ ȘI PROGRAME ÎN DOMENIUL │ │
  │ SOCIETĂȚI INFORMAȚIONALE │ │
  └────────────┬─────────────┘ │
  ┌─────────────┴───────────────┐ │
  │ DIRECȚIA PENTRU PROMOVAREA │ │
  │ ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR│ │
  │ SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐
  └─────────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │
  ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│
  ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │
  │ DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU │ │ └──────────────────┘ └────────┘
  │STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI │ │
  │CREȘTERE A COMPETITIVITĂȚII├─────────┤
  │ ÎN DOMENIUL SOCIETĂȚII │ │
  │ INFORMAȚIONALE │ │
  └───────────────────────────┘ │
  ┌──────────────────────────┐ │
  │DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ├─────────┤
  │ SERVICII ELECTRONICE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │
  ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│
  ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │
  │ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU│ │ └──────────────────┘ └────────┘
  │ PROMOVAREA SOCIETĂȚII ├────────┤
  │ INFORMAȚIONALE*) │ │
  └──────────────┬──────────────┘ │
  ┌────────────┼────────────┐ │
  ┌───┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────┐ │
  │DIRECȚIA │ │ DIRECȚIA │ │DIRECȚIA │ │ ┌──────────────────┐
  │EVALUARE,│ │MANAGEMENT│ │MONOTORI-│ │ │ │
  │SELECȚIE │ │FINANCIAR │ │ ZARE │ ├──────────────┤ SECRETAR GENERAL │
  │ ȘI │ │ ȘI │ │ │ │ │ │
  │CONTRAC- │ │ CONTROL │ │ │ │ └──────────────────┘
  │ TARE │ │ │ │ │ │
  └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘ │
  ┌─────────────────────────────┐ │
  │ DIRECȚIA JURIDICĂ, │ │
  │INFORMARE PUBLICĂ ȘI RELAȚII ├──────────┤
  │ CU PRESA │ │
  └─────────────────────────────┘ │

  ┌─────────────────────────────┐ │
  │DIRECȚIA ECONOMICĂ, RESURSE ├──────────┘
  │ UMANE ȘI ADMINISTRATIVĂ │
  └─────────────────────────────┘
  __________
  *) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală
  **) Se înființează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului
  ***) Se organizează și funcționează la nivel de compartiment

  ----