DECRET nr. 134 din 2 aprilie 1949
pentru naţionalizarea unităţilor sanitare ca: farmaciile urbane resedinte şi neresedinte de judeţ şi centre importante muncitoresti, laboratoare chimico - farmaceutice, drogherii medicinale şi laboratoare de analize medicale
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 bis din 2 mai 1949  PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
  În temeiul art. 44, punctul 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,
  Vazand decizia Consiliului de Miniştri cu Nr. 308 din 1 Aprilie 1949,
  Emite următorul
  DECRET:

  Capitolul 1


  Articolul 1

  Se naţionalizeaza unităţile sanitare (farmaciile din comunele urbane, resedinte şi neresedinte de judeţ şi centre importante muncitoresti, laboratoarele chimico - farmaceutice, drogheriile medicinale, depozitele de medicamente şi laboratoarele de analize medicale), în funcţiune sau care şi-au încetat funcţiunea parţial sau total, fără a avea autorizaţie de închidere, fie ca sînt exploatate individual, de societăţi de orice fel sau de asociaţii, astfel cum sînt enumerate în tabloul anexat, care face parte integrantă din prezentul decret.
  Unităţile sanitare prevăzute în tabloul anexat sînt considerate naţionalizate, chiar dacă sînt indicate parţial sau inexact, sau dacă şi-au schimbat denumirea sau adresa.
  Unităţile sanitare naţionalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini. Ele vor fi administrate prin Ministerul Sănătăţii.
  Acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor, asociaţiilor care au exploatat unităţile sanitare naţionalizate, prin prezentul decret, trec, de asemenea în proprietatea Statului, libere de orice sarcini.
  Dirigintii de farmacie, directorii, administratorii sau consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare naţionalizate, îşi încetează activitatea pe data publicării decretului de faţa, rămînînd la dispoziţia organelor Ministerului Sănătăţii, precum şi a organelor delegate pentru luarea în primire a unităţilor sanitare naţionalizate, pe toată durata operaţiunilor de luare în primire şi inventariere.


  Articolul 2

  Odată cu unităţile sanitare se naţionalizeaza orice instalaţii, mobilier, medicamente, material sanitar, instrumente, mijloace de transport, imobile, etc., care servesc în mod permanent activităţii unităţii sanitare naţionalizate, indiferent dacă aparţin proprietarului unităţii sanitare naţionalizate sau oricărui alt proprietar.


  Articolul 3

  Societăţile sau asociaţiile naţionalizate de orice fel, care poseda mai multe unităţi sanitare, se naţionalizeaza în întregime, chiar dacă numai una din unităţi se încadrează în prevederile decretului de faţa.


  Articolul 4

  Începînd de la data publicării prezentului decret, nici o unitate sanitară nu va putea instraina, nici în total, nici în parte şi nici nu va putea muta utilajul, instalaţiile sau mobilierul sau, sub orice titlu ar fi deţinute, fără autorizaţia Ministerului Sănătăţii, orice înstrăinare sau alt act de dispoziţie fiind nule de drept.


  Articolul 5

  Nu intră în prevederile decretului de faţa şi nu se naţionalizeaza unităţile sanitare sau partea din capital al acestora, care se găsesc în proprietatea unui Stat făcînd parte din Natiunile Unite, care a dobîndit aceste bunuri sau drepturi, ca urmare a executării Tratatului de Pace, sau prin achitarea unor obligaţii de despăgubiri izvorand din starea de război.
  Convenţiile încheiate de aceste State, sau de instituţii ori întreprinderi ale acestor State, cu exploatatorii unităţilor sanitare naţionalizate, trec asupra Ministerului Sănătăţii şi rămîn în vigoare, astfel cum au fost stipulate şi vor fi executate de ambele părţi.


  Capitolul 2 Efectele naţionalizarii


  Articolul 6

  Prin efectul naţionalizarii, unităţile sanitare trec în proprietatea Statului cu fondul de comerţ şi cu toate obligaţiile contractate în vederea funcţionarii lor; unităţile sanitare particulare, sub forma de societate sau asociaţii, îşi păstrează patrimoniul, precum el va reieşi din bilanţul încheiat în vederea predării către noua conducere desemnată de Stat, în urma naţionalizarii; în activul şi pasivul unităţilor sanitare naţionalizate intrand:
  a) La activ, toate bunurile imobile şi mobile, corporale şi incorporale, precum: terenuri, clădiri, instalaţii sanitare, hârtii de valoare, cambii, numerar, sume datorate unităţii sanitare naţionalizate, accesorii, materiale sanitare şi farmaceutice.
  b) La pasiv, totalitatea obligaţiilor unităţii sanitare. Prin efectul prezentului decret, unităţile sanitare naţionalizate se substitue în toate drepturile şi obligaţiile vechilor unităţi sanitare.


  Articolul 7

  Noua conducere a unităţii sanitare naţionalizate va putea cere în termen de 6 luni de la publicarea prezentului decret, sa declare nule obligaţiile sau tranzacţiile încheiate de unităţile sanitare respective înainte de naţionalizare care au fost încheiate cu scopul vadit de a păgubi unitatea sanitară în folosul personal al contractantului sau a unei persoane fizice sau juridice, străine.
  Judecarea acestor cereri este de competenţa comisiei instituită prin art. 7 din legea Nr. 119 din 1948, care va judeca în aceleaşi condiţii.


  Capitolul 3

  Procedura naţionalizarii

  Articolul 8

  La intrarea în vigoare a prezentului decret, Ministerul Sănătăţii va numi directori sau administratori, care vor lua în primire unităţile sanitare naţionalizate, pe baza inventarelor de la proprietarii sau reprezentanţii ori împuterniciţii acestora.
  Noii directori şi administratori vor exercita toate atribuţiile vechilor organe de conducere.
  În caz de lipsa a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputernicitilor lor, unitatea sanitară va fi preluată în prezenta autorităţilor militienesti, în comune urbane sau a autorităţilor comunale, în comunele rurale.


  Articolul 9

  Pînă în momentul preluării unităţilor sanitare de către noua conducere, conform inventarului şi bilanţului, pe care unităţile sanitare sînt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere sta la dispoziţia celei noi pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate, afară de lipsurile şi pagubele provenite din acte de administraţie ale noi conduceri.


  Articolul 10

  La predarea unităţilor sanitare se va încheia un proces - verbal în triplu exemplar, la care se vor alătură copii de pe inventar şi bilanţ. Un exemplar al procesului - verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va păstra de unitatea sanitară, ultimul se va inainta Ministerului Sănătăţii.


  Capitolul 4 Despăgubiri


  Articolul 11

  Statul va acorda despăgubiri proprietarilor şi acţionarilor unităţilor sanitare naţionalizate, conform art. 11 din legea Nr. 119 din 1948.


  Articolul 12

  Despăgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisii funcţionînd pe lîngă Curţi, formate din 3 magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie. Împotriva deciziilor acestor comisii nu exista nici o cale de atac.


  Articolul 13

  Din drepturile de despăgubire se vor scădea datoriile unităţilor sanitare, prevăzute în pasivul acestora, precum şi cele izvorand din evaziuni fiscale, sau alte operaţiuni contra legii, ca şi pierderile provenite din reaua administraţie a acestor unităţi sanitare înainte de naţionalizare.


  Articolul 14

  Nu se acordă despăgubiri:
  a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, judeţelor sau comunelor, s-au îmbogăţit în timpul cat erau în serviciul prin fapte ilicite constatate judecătoreşte;
  b) Acelora care au plecat din ţara în mod clandestin ori fraudulos, precum acelora care nu se întorc în ţara după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autorităţile române.


  Capitolul 5 Sancţiuni


  Articolul 15

  Se pedepsesc cu 5 - 10 ani munca silnica şi confiscarea întregii averi, acei care, indiferent prin ce mijloace, cu intenţie, vor zădărnici sau incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezentul decret, vor tăinui parte din patrimoniul instituţiilor, sau vor vătăma, nimici, instraina, muta, exporta sau micşora, prin orice mijloace bunuri sau instalaţii supuse naţionalizarii.
  Cu aceasta pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.


  Articolul 16

  Se pedepsesc cu închisoare corecţională de la 4 - 10 ani şi cu amendă de la 50.000 - 500.000 lei, funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentului decret, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin, potrivit prevederilor ei.
  Dat în Bucureşti la 2 Aprilie 1949.
  C.I. PARHON
  MARIN FLOREA IONESCU
  Ministrul sănătăţii,
  Dr. Vasile Marza
  Ministrul justiţiei,
  A. Bunaciu
  Tabelul farmaciilor din Bucureşti
  "Latina", Abovici Mesalinda, b - dul Republicii Nr. 74.
  "Brezoianu", Abramovici Stefania, str. Brezoianu Nr. 4.
  "Niton", Adelstein Hermina, str. Gh. Cosbuc Nr.4.
  "Concordia", Aftalion Henriette dr., b - dul Republicii Nr. 70.
  "Sf. Ion", Alexi Ion dr., Sos. Ştefan cel Mare Nr. 24.
  "Carmel", Alterovici, Ettingher şi Fruchter, strada Cauzasi Nr. 1.
  Anastasiu Filareta, b - dul Banu Manta Nr. 61.
  Anca V. Elsa, strada Roma Nr. 57.
  Andries Gh., dr., calea Plevnei Nr. 244.
  Andeiasi Elena, calea Şerban Voda Nr. 147.
  Andreescu Roman, Sos. Mihai Bravu Nr. 12.
  "Virginia", Andronache Nicolae, b - dul Gh. Dimitrov Nr. 119.
  Anghel Alexandru, str. Dr. Felix Nr. 10.
  "Românească", Antonescu Gabriela, str. Viitor Nr. 194.
  Apateanu Dora, sos. Pantelimon Nr. 262.
  Apostolescu Mariana, calea Dudesti Nr. 183.
  Apotecher Hermeline, b - dul Pake Nr. 45.
  Arabin Isac, calea Vacaresti Nr. 83.
  Armasescu Alexandra, str. Carol Davila Nr. 100.
  "Panduri", Armasescu Sebastian sos. Panduri Nr. 1.
  Armeanu Adina, calea Victoriei Nr. 100.
  Aronovici Aron, calea Vacaresti Nr. 4.
  Aronovici Roza, calea Rahovei Nr. 252.
  "Sanas", Aurian Arthur, b - dul Republicii Nr. 54.
  "Academiei", Aurian Jean, str. Academiei Nr. 2.
  "Stirbei Voda", Avram Frima, str. Stirbei Voda Nr. 36.
  Avram Solomon Bacau, str. Brezoianu Nr. 10.
  "Sf. Gheorghe", Axente Georgeta, calea Calarasi Nr. 134.
  Axinte Alexandrina, calea Rahovei Nr. 410.
  Axler Marcel, str. Lanariei, Nr. 47.
  "Ateneului", Bibichian Garabet, str. C. A. Rosetti Nr. 4.
  Badila Nicolae, sos. Mihai Bravu Nr. 10.
  Badulescu Mircea, Piaţa Dorobantilor Nr. 5.
  Bainich Moise, str. Nerva Traian Nr. 98.
  Baluta Olga, str. Fabrica de Chibrituri Nr. 16.
  "Viitor", Bandel E. & Weissman T., str. Română Nr. 180.
  Barad Lisnevischi Dora, calea Dorobanti Nr. 133.
  "Isbanda", Barad Iacob, calea Vacaresti Nr. 36.
  "Izvorul Tamaduirii", Barbieru Alexandrina, b - dul N. Titulescu Nr. 88.
  "Propăşirea", Barbulescu & Elenescu, strada Laboratorului Nr. 1.
  Bardeanu Alex. Ion, dr., sos. Giurgiului Nr. 138.
  Baron Zoe, calea 13 Septembrie Nr. 142.
  Barozii Vasile şi Vlasceanu Barozzi Valeria, calea Calarasi Nr. 184.
  "Sf. Gheorghe", Bejan Aristita, calea Dudesti Nr. 133.
  Belcot Albert, calea Grivitei Nr. 176.
  Belcot Emil, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 59.
  "Păcii", Bendel Ion, b - dul Schitu Magureanu, Nr. 5.
  Bender Gheorghe, sos. Viilor Nr. 95.
  "Providenta", Bendorf Alexandru, calea Moşilor Nr. 225.
  "Hygen", Bente Georgeta, calea Grivitei Nr. 80.
  "La Crucea de Aur", Berbier Alexandru, b - dul Republicii Nr. 65.
  Berceanu Lucia, b - dul 1 Mai Nr. 397.
  "La Ingerul Pazitor", Bercovici Avram, b - dul Banu Manta Nr. 23.
  "Unirea", Berceanu Emilian (Bergman Emilian), calea Ferentari Nr. 63.
  "Salus", Bernthal Lazar, calea Rahovei Nr. 211 A.
  Bibescu Ion, dr., Pasajul Macca Nr. 2.
  Bitman Hana, str. Traian Nr. 75.
  Bilmes Emanoil, sos. Colentina Nr. 6.
  "Cosmos", Blum Marta & Causanschi Ana, strada N. Pherekyde Nr. 5.
  Bors Dumitru, str. Vasile Lascar Nr. 42.
  Bors Gheorghe, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 106.
  "Radorin", Bradescu Jean, calea Dudesti Nr. 151.
  Braileanu Clement, dr., str. Română Nr. 137.
  "Jeanina", Branover Antoinette, calea Dudesti Nr. 154.
  "Antiseptica", Brantz David, calea Trinitatii Nr. 29.
  Bronson Peisch, calea Moşilor Nr. 89.
  Brucker Rozalia, calea Dudesti Nr. 139.
  "Sf. Gheorghe Nou", Bulandra Gheorghe calea Grivitei Nr. 506.
  "La Busuioc", Busuioc Aroneanu Viorica, b - dul Nic. Balcescu Nr. 1 - 3.
  Buzescu Evdochia, str. Luterana Nr. 15.
  Cafegiu Alexandrina, str. Toamnei Nr. 68 bis.
  Calcan Dumitru, sos. Crangasi Nr. 49.
  "Cartierului", Calmanovici M., str. Română Nr. 69.
  "Mihaela", Caluschi Stela, b - dul Dacia Nr. 22.
  "Luceafarul", Capitani Alina, sos. Colentina Nr. 36.
  Caracas Ştefan, sos. Colentina Nr. 33.
  Caranica Nicolae, b - dul Pache Nr. 104.
  Carbunescu Olga, Piaţa Buzesti Nr. 2.
  "Flora", Cepleanu Alexandru, str. Carol Davila Nr. 33.
  "Vitamina", Cerchez Ceacalopol, Ceacalopol şi Leibivici, strada Halelor Nr. 26.
  Cernetzki Manase, calea Şerban Voda Nr.100.
  Chaland Oscar, b - dul Domnitei Nr. 14.
  Checiulescu Margareta, str. Ed. Quinett Nr. 13.
  Chiale Anastase, calea Şerban Voda Nr.258.
  "Trinitatii", Chiale Sterie, dr., calea Dudesti Nr. 258.
  "Rahova", Christide Ion, calea Rahovei Nr. 120.
  "Margareta", Ciochina Dochia, str. Uranus Nr. 24.
  Ciocoiu George, str. Şerban Voda Nr. 55.
  Ciolacu Popa Aurelia, prel. Rahovei Nr. 86.
  Cionga Emil, dr., b - dul Brancoveanu.
  Cionga Traian, str. 30 Decembrie Nr. 17.
  "Aurora", Cireseanu Pinath Barlad, b - dul Republicii Nr. 25.
  Claudatu Petre, dr., b - dul Dacia Nr. 1.
  "Farmec", Clopotaru Ioana, b - dul Ipsilanti Nr. 10.
  "Junona", Codel David, sos. Colentina Nr. 78.
  "Ferentari", Coeugniet Irina, calea Ferentari Nr. 108.
  "Florica", Cofler Herscovici Florica, calea Grivitei Nr. 238.
  Cola Ion, str. 30 Decembrie Nr. 33.
  Constantinescu Ana, str. Traian Nr. 202.
  Constantinescu Aurora, sos. Giurgiului Nr. 105.
  Constantinescu C. Buzau, calea Dorobanti Nr. 170.
  "Populara", Constantinescu Corina, sos. Giurgiului Nr. 38.
  Constantinescu Dan, str. Traian Nr. 186.
  Constantinescu Emilia, prel. Rahovei Nr. 4.
  Constantinescu Henriette, sos. Pantelimon Nr. 269.
  Constantinescu Lazar, str. Română Nr. 3.
  "Sf. Anton", Constantinescu Lucia, sos. Mihai Bravu Nr. 203.
  Constantinescu Maria, dr., calea Calarasi Nr. 267.
  Constantinescu Marg., dr., b - dul Republicii Nr. 47.
  Cornea Reghina & Kampelmacher Maria, str. Dobrogeanu Gherea Nr. 6.
  Coroleuca Alexandru, calea Moşilor Nr. 217.
  Costin Lucia, str. Popa Tatu Nr. 78.
  Cotani Ana, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 104.
  "Anion", Cotani Ion, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 93.
  Cotinghiu Ion, b - dul Banu Manta Nr. 7.
  Crasiuc Itic, calea Şerban Voda Nr. 10.
  Crestinu Paula, str. Moruzi Voevod Nr. 23.
  Cricorian Stiopu Ana, b - dul 1 Mai Nr. 55.
  "Royal", Cristescu Elena, str. Brezoianu Nr. 24.
  Dafu Ecaterina, b - dul Dimitrov Nr. 146.
  Daianu Gheorghe, calea Rahovei Nr. 297.
  Damian Cecilia, b - dul Pache Nr. 19.
  Damian Maria, calea Grivitei Nr. 362.
  "Pelicanul de Aur", Dan George, calea Grivitei Nr. 183.
  Davidescu Mircea, str. Viilor Nr. 207.
  "Tillia", Davidovici Matilda, b - dul Republicii Nr. 52.
  Deciu Ana, b - dul 1 Mai Nr. 120.
  Deciu Barbulescu Elena, str. Toamnei Nr. 43.
  Devetacov Boris, str. Andrei Muresanu Nr. 27 bis.
  Diaconescu Constanta, dr., b - dul Gh. Cosbuc Nr. 62.
  "Isv. Tam.", Dimulescu Constanta, sos. Crangasi Nr. 15.
  Dobrinescu Prelipceanu Maria str. Popa Tatu Nr. 53.
  Donciu Zoe, str. Berzei Nr. 40.
  Donea Georgeta, sos. N. Titulescu Nr. 133.
  Doniga Vilag Emilia, sos. Iancului Nr. 82.
  Draghici Aglaia, str. Aristide Briand Nr. 12.
  Draghici Georgeta, calea Rahovei Nr. 151.
  Dragomir Alexandrina, str. Nerva Traian Nr. 120.
  Draganescu Victoria, str. Theodor Speranta Nr. 77.
  "Sf. Maria", Dragus George, str. Viilor Nr. 114.
  "Noua", Duce Angela, str. Eremia Grigorescu Nr. 25.
  Duma Maria, str. Ziduri între Vii Nr. 39.
  Dumitriu Constantin, calea Rahovei Nr. 5.
  Dumitrescu Cristina, G - ral Lahovary Nr. 6.
  "Santa", Eidingher Zora, str. Mihai Voda Nr. 18.
  "Berthelot", Enasescu Ana, str. G - ral Berthelot Nr. 86.
  Enescu Marcel, str. Doamnei Nr. 15.
  Enescu Soreni Elena, b - dul Pache Nr. 111.
  Epstein Rachela, calea Vacaresti Nr. 14.
  Epureanu Paulina, b - dul Cuza Nr. 1.
  Fait Vizanti Viorica, str. Sf. Vineri Nr. 11.
  "Gara de Nord", Farsirotu Elena, b - dul Dinicu Golescu Nr. 55.
  "Sanitas", Faingold Iosif, b - dul Gh. Cosbuc Nr. 29.
  "Pache", Fich Rubin, dr., b - dul Pache Nr. 52. Concesia stinsă, farmacia lichidată.
  "Corin", Finkelman I., str. A. Briand Nr. 19.
  "Bulevard", Finkelstein I., b - dul Republicii Nr. 29.
  Firica Elena, str. C. A. Rosetti Nr. 27.
  "Antim", Fishman Nachman, str. Sf. Apostoli Nr. 52.
  "Diana", Frederic, str. V. Lascar Nr. 109.
  Focsa Calcaiu Gabriela, b - dul N. Balcescu Nr. 22.
  Fondianer Betty, str. Th. Speranta Nr. 39.
  "Piaţa Naţiunii", Friedman Abraham, b - dul Gh. Cosbuc Nr. 7.
  "Caritas", Friedman Jean, str. Biserica Enei Nr. 7.
  Fundoianu Izu, str. Sf. Vineri Nr. 37.
  Funt Arnold, str. Ronda Nr. 24.
  "Berzei", Ganea Ortansa, str. Berzei Nr. 26.
  Garcineanu Margareta, str. Sf. Ionica Nr. 5.
  Garotescu Nadejda, str. 11 Iunie Nr. 35.
  Garusa Nicolae, sos. Ştefan cel Mare Nr. 56.
  Gavanescu Ion, str. Buzesti Nr. 17.
  "Dudesti", Georgescu Nicolae, str. Th. Speranta Nr. 1.
  Georgescu & Popescu, b - dul 1 Mai Nr. 137.
  Georgescu Elefterie, calea Rahovei Nr. 50.
  Georgescu Viorel. dr., str. Edgar Quinet Nr. 2.
  Ghelber Simon, calea Vacaresti Nr. 163.
  Ghemaru Postelnicescu M., calea Grivitei Nr. 182.
  Gheorghiu Victor str. Duiliu Zamfirescu nr. 9.
  Gheorghiu Florica, sos. Panduri Nr. 28.
  Gheorghiu Evlampia, calea 13 Septembrie Nr. 2.
  Gheorghiu Cucu Paulina, str. Lizeanu Nr. 24.
  "Osmoza", Glassman & Nadler, sos. Pantelimon Nr. 103.
  Glesner Herman, calea Şerban Voda Nr. 76.
  Goangea Enescu Aurelia, calea Grivitei Nr. 227.
  "Iubirea de Oameni", Golden Isac, calea Grivitei Nr. 267.
  "Tei", Goldenberg Izrael, str. Drumul Lac. Tei Nr. 31.
  "Rex", Goldstein G. & Lauer Frederic, calea Dudesti Nr. 15.
  Goldenstein Henry, str. Şerban Voda Nr. 2.
  Gotsman & Dimulescu str. Petre Poni Nr. 2.
  Grigoriu Lavinia, sos. Giulesti Nr. 44.
  Grigorian Daniel Elena, b - dul 6 Martie Nr. 77.
  "Dacia", Grigoriu Victor, str. Lipscani Nr. 79.
  Grisaru Lazar, calea Rahovei Nr. 380.
  Risaru Moscu, b - dul Schitu Magureanu Nr. 10.
  Grunbaum Mendel, str. Labirint Nr. 22.
  "Batistei", Grunbergh S., str. Alex. Sahia Nr. 31.
  "Nirvana", Grunfeld Gustav, str. Lanariei Nr. 69.
  "Victoria", Guci Const., calea Victoriei Nr. 33.
  "Buna Vestire", Guttman Iosif, calea Grivitei Nr. 258.
  "Bella", Guttman Bela, calea Dudesti Nr. 119.
  "Cetateneasca", Haimovici & Abramovici, sos. Mihai Bravu Nr. 1.
  "Lucian", Haimovici Beno, sos. Mihai Bravu Nr. 47.
  Halpern Leon, str. Col. Orero Nr. 24.
  Hamat Dr. Sandulescu, calea 13 Septembrie Nr. 276.
  "Vulturul de Aur", Hanes Victor, calea Victoriei Nr. 124.
  Hanganu Ortansa, sos. Ştefan cel Mare Nr. 238.
  "Dacia", Haralambov Dobri, str. Română Nr. 85.
  Hartopeanu David, calea Şerban Voda Nr. 128.
  "Lemaitre", Henzel Elias, calea Vacaresti Nr. 158.
  Herescu M., str. Brezoianu Nr. 11.
  "Terapia", Herscovici & Zager, b - dul 6 Martie Nr. 23.
  Herscovici Clara, str. Clemenceau Nr. 2.
  Hesselman Matilda, calea Victoriei Nr. 72.
  "Caritatea", Hettinger Clara, str. Popa Nan Nr. 119.
  "Belvedere", Horn Moise, b - dul 6 Martie Nr. 19.
  Hotaranu Gheorghe, str. V. Lascar Nr. 76.
  "Pasteur", Hotineanu Boris, b - dul 6 Martie Nr. 8.
  Hunian Moise (Proton), str. 13 Decembrie Nr. 9, fosta Campineanu.
  Iancu Heler Marta, calea Moşilor Nr. 243.
  Iarchi Bercu, calea Vacaresti Nr. 107.
  Iliescu Lupa Eleonora, b - dul G - ral Magheru Nr. 43, fost Tache Ionescu.
  Iliescu Maria, dr., str. Teiul Doamnei Nr. 37.
  Iliescu Maria, sos. Mihai Bravu Nr. 27.
  Ionescu Alexandrescu Ana, sos. Giulesti Nr. 74.
  "Arta", Ionescu Athena Elly, calea Calarasi Nr. 88.
  Ionescu Angela, b - dul 6 Martie Nr. 15.
  "Sf. Dumitru", Ionescu Constantin, calea Grivitei Nr. 276.
  Ionescu Dimitrie M., str. Berzei Nr. 46.
  Ionescu Marius, calea Grivitei Nr. 235.
  Ionescu Şerban, strada Fainari Nr. 28.
  Ionescu Tomescu Niculina, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 159.
  Ionescu Vasile, strada Buzesti Nr. 10.
  "Bayer", Ionescu Veturia, str. Berzei Nr. 74.
  Iordanescu - Dumitrescu Sofia, soseaua Giurgiului Nr. 259.
  Iorgulescu Dumitru, strada Lipscani Nr. 114.
  "Helios", Iosefsohn Iosef, calea Victoriei Nr. 50.
  Irescu Adela, calea Rahovei Nr. 46.
  Isac D. Constanta, soseaua Grozavesti Nr. 2.
  Ispir Virginia, calea Moşilor Nr. 181.
  Istrate Cornelia, soseaua Mihai Bravu Nr. 64.
  Izbasescu Constanta, bulevardul Cuza Nr. 49.
  Jagolnita Lucretia, strada Academiei Nr. 16.
  Jellea Traian, calea Calarasi Nr. 28.
  Jurasek Lucia, bulevardul Gh. Dimitrov Nr. 137.
  Kahane Reveca, strada Colonel Papazoglu Nr. 57.
  "Sf. Imparati", Kijik Adolf şi Constantinescu Lucia, soseaua Mihai Bravu Nr. 221.
  Kivu Maria, calea Grivitei Nr. 166.
  Kleper Blima, Piaţa Buzesti Nr. 6.
  Komornichi Brus, b - dul General Magheru Nr. 2.
  Kulla Iulius, calea Victoriei Nr. 39.
  Lacser & Silberman, bulevardul 1 Mai Nr. 334.
  "Gloria", Lagara Nicolae, calea Vacaresti Nr. 25.
  Landau Pepi, calea 13 Septembrie Nr. 53.
  "La cerb", Lascar Octavian, Dr., strada Aristide Briand Nr. 8.
  "Savoy", Lascar Maria, Dr., strada Dobrogeanu Gherea Nr. 8.
  Lascar Romeo, Dr., calea Dorobanti Nr. 98.
  Lazarescu Olimpia, bulevardul 1848 Nr. 16.
  Lazeanu Visinescu Maria, strada Sf. Apostoli Nr. 40.
  "Plevnei", Lederer Solomon, calea Plevnei Nr. 7.
  "Sorina", Lichiter Sorina, calea Vergului Nr. 3.
  "Aida", Leibovici Ernestina, b - dul 6 Martie Nr. 24.
  Leist Alexandru, bulevardul 1 Mai Nr. 191.
  "Poporului", Leiblich & Averbuch, calea Grivitei Nr. 130.
  "Progresul", Livianu Bachman Clara, bulevardul 6 Martie Nr. 63.
  Lupovici Avram, strada Baratiei Nr. 48.
  Netty, bulevardul Dinicu Golescu Nr. 33.
  Macarie Ecaterina, bulevardul Banu Manta Nr. 63.
  Acri Romulus, calea Grivitei Nr. 145.
  Malcescu Cristea, calea Şerban Voda Nr. 9.
  "Peles", Maliner Leonora, calea Moşilor Nr. 297.
  "Prosana", Mandelbaum Victor, bulevardul Republicii Nr. 28.
  Manolescu Gheorghe, strada Scarlat Varnav Nr. 46.
  Manolescu Vasile, calea Victoriei Nr. 169.
  "Naţiunii", Manoliu Carol, bulevardul 1848 Nr. 39.
  Manoliu Mihai, calea Grivitei Nr. 217.
  "Juno Sana", Marcovici Lupu, strada Witing Nr. 1.
  "Viaţa", Marcovici Michel, strada Antim Nr. 69.
  "Vogan", Marcu Isac, calea Rahovei Nr. 23 bis.
  Marcus Heinrich, calea Grivitei Nr. 23 bis.
  Marculescu Gheorghe, calea Şerban Voda Nr. 18.
  Margineanu Corneliu, calea Crangasi Nr. 62.
  Marinescu Bratan Elena, strada Română Nr. 121.
  "Sf. Const. şi Elena", Matasaru Iacob, calea Victoriei Nr. 112.
  Mavromati Gheorghe, calea Victoriei Nr. 113.
  Maxinoiu Elena, parcul Rahova, strada L Nr. 2.
  Mazilu Ana, strada Av. Beller Nr. 13.
  Mendelsohn Emanoil, piaţa Dr. Botescu Nr. 2.
  Mendel Israel, calea Calarasi Nr. 135.
  "Splaiul", Menicovici Menica, splaiul Unirii Nr. 187.
  Micu Popescu Cristina, most., calea Vacaresti Nr. 299.
  Mihalovici & Crisan Viorica, calea Calarasi Nr. 34.
  "Dr. Davila", Mihalteanu Cornel, calea Moşilor Nr. 364.
  Mihailescu Victoria Maria, calea Victoriei Nr. 214.
  "Constanta", Mihailescu Ion, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 54.
  Mihailescu Ecaterina, calea Grivitei Nr. 431.
  "Fanica", Milovici Frida, calea Rahovei Nr. 393.
  Minter Rasela, calea Vacaresti Nr. 91.
  Mironescu Constantin, calea Rahovei Nr. 204.
  Molea Zoe, strada 11 Iunie Nr. 15.
  "Dr. Brotescu", Moise Mina, piaţa Dr. Brotescu Nr. 4.
  Moldoveanu Georgeta, bulevardul1 Mai Nr. 337.
  Munteanu Georgeta, strada Cobalcescu Nr. 30.
  "Coroana de Oţel", Munteanu Valeria, strada Mihail Voda Nr. 8.
  Murgescu Paula, calea Grivitei Nr. 23.
  "Elefterie", Musticu Alexandru, strada Sf. Elefterie Nr. 4.
  Nacu Margareta, calea Dorobanti Nr. 139.
  Nadu Chia, bulevardul N. Balcescu Nr. 25.
  Negoita Gheorghe, Dr., soseaua Viilor Nr. 49.
  Negoita Marga, calea Victoriei Nr. 18.
  "Neva", Nicolescu C - ta, calea Rahovei Nr. 216.
  Niculescu Lelia, strada Maica Domnului Nr. 7.
  "La Traian", Niculescu Stoenescu Alexandrina, calea Calarasi Nr. 126.
  Ionescu Alexandrina, bulevardul Pache Nr.34.
  Niculescu Silvia, soseaua Mihai Bravu Nr. 46.
  "Grivita", Nistor Traian, calea Grivitei Nr. 112.
  Nitu F. Tinca, strada Popa Tatu Nr. 29.
  Nitescu Sebastian, bulevardul Gh. Dimitrov Nr. 103.
  Oana Alexandru, soseaua Panduri Nr. 2.
  Ogasanu Gheorghiu Vasilichia, calea Moşilor Nr. 92.
  Opari Valeria, strada Izvor Nr. 48.
  "Ocrotirea", Opincar Baraf, calea 13 Septembrie Nr. 283.
  "D. Nicolau", Opreanu C - ţin, calea Rahovei Nr. 79.
  Paleacu Mihai, bulevardul 1 Mai Nr. 103.
  Panea Ştefan, calea Vacaresti Nr. 171.
  "Moderna", Papaianopol D - tru, bulevardul N. Balcescu Nr. 7.
  "Cuza - Voda", Papinian Sterie, strada Cuza - Voda Nr. 63.
  Pandele D. Pandele, calea Grivitei Nr. 308.
  Paraschivescu Eugen, calea Şerban Voda Nr. 81.
  Paraschivescu Victoria, soseaua Pantelimon Nr. 168.
  "Minerva", Paraschivescu Gheorghe, calea Dudesti Nr. 57.
  Paris Gh. & Milea Elena, bulevardul 1 Mai Nr. 193.
  Patteli Eugenia, calea Victoriei Nr. 85.
  Patrascoiu Zuzuca, strada Matei Basarab Nr. 23.
  Patriche Lucia, soseaua Colentina Nr. 67.
  "Antoinette", Petrescu Antoinette, bulevardul 1 Mai Nr. 34.
  Petrescu Janeta şi Petrescu Lelia, strada Aristide Briand Nr. 1.
  Petrescu Lucretia, Dr., soseaua Cotroceni Nr. 6.
  Petrescu Silvestru, calea 13 Septembrie Nr. 196.
  Perlman Benjamin, calea Grivitei Nr. 105.
  "Naţionala", Pierre Andrei, calea Victoriei Nr. 14.
  Pistner Clarice, most., soseaua Colentina Nr. 72.
  Poenaru Nenisescu Elis, calea Grivitei Nr. 354.
  Pollak Mayer Rozental, Soseaua Ştefan cel Mare Nr. 252.
  Popa Ion C., bulevardul Gh. Cosbuc Nr. 51.
  "Edison", Popa Vasile, calea Dudesti Nr. 1.
  Popescu Adela, calea Calarasi Nr. 230.
  "Fortuna", Popescu Frunza Elena, bulevardul Republicii Nr. 23.
  "Celsius", Popescu R. & Draghiceanu, strada Cazarmii Nr. 21.
  "Sf. Treime", Popovici Lucia, calea Grivitei Nr. 196.
  "Sf. Nicolae", Popovici Napoleon, calea Rahovei Nr. 265.
  Popovici Nicolae, Dr., bulevardul 1848, Nr. 27.
  Predoiu Ştefan, bulevardul Nic. Balcescu Nr. 5.
  Preutescu Margareta, strada V. Lascar Nr. 129.
  Preutescu Popovici Cecilia, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 132.
  "Palas Atena", Prialnic Catalan, bulaverdul General Magheru Nr. 24.
  Purchelea Florin, soseaua Iancului Nr. 67.
  "Cornelia", Rabirovici Ghizela, strada Halelor Nr. 5.
  "Oituz", Rabinovici F., Piaţa de Flori Nr. 30.
  "Dr. Ygrec", Rachbuch Moise, bulevardul Pache Nr. 60.
  "Colentina", Rachmuth Estera, soseaua Colentina Nr. 84.
  Rădulescu Alexandru Lidia, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 224.
  "Salvarea", Rădulescu Albu Maria, soseaua Panduri Nr. 81.
  Rădulescu Claudia, Dr., strada Blanari nr. 14.
  "Mirella", Popescu, bulevardul Gh. Cosbuc Nr. 82.
  Radovici Leon, strada 30 Decembrie Nr. 59.
  Radu Nicolae, Dr., piaţa Rosetti Nr. 3.
  "Coroana de Aur", Romascanu Garabet, bulevardul 1848 Nr. 4.
  "Oteteleseanu", Rapaport Iosif, strada Oteteleseanu Nr. 5.
  Rapeanu Tache, strada Sf. Ionica Nr. 6.
  "Romulus", Raiculescu Romulus, Calea Giulesti Nr. 26 bis.
  "Cilla", Rascanu C. & Cila, calea Grivitei Nr. 395.
  Ratescu David, strada Th. Speranta Nr. 116.
  "La arab", Ratiu Jean, strada 30 Decembrie Nr. 122.
  Ratescu Iosif, calea 13 Septembrie Nr. 111.
  Repanovic Iacob, calea 13 Septembrie Nr. 83.
  "Pantelimon", Reisner Blumenfeld, Debora, soseaua Pantelimon Nr. 201.
  "Astra", Rhoe Sofia, Bulevardul General Magheru Nr. 32.
  "Infratirea", Rioseanu L., calea Vacaresti Nr. 174.
  "B. 11", Rohrlich F. & E., calea Batistei Nr. 11.
  "Centrala", Roman Ludovic Rintzler, bulevardul 1848 Nr. 38
  "Basarab", Roncea Romi, bulevardul N. Titulescu Nr. 147.
  "Sf. Ştefan", Roitman Luiza, calea Calarasi Nr. 85.
  "Filantropia", Rotstein Iosif, calea Calarasi Nr. 15.
  Ropcea Ana, soseaua Pantelimon Nr. 213.
  Rosman Suzana, strada Maica Domnului Nr. 15.
  "Zimbrul", Rosenberg Emil, calea Moşilor Ntr. 53.
  "Marconi", Rosemberg & Ghelber, calea Grivitei Nr. 98.
  Roşu Bart Melania, calea Dudesti Nr. 213.
  "Centrala", Roşu Constantin, calea Moşilor Nr. 45.
  "La Galen", Roşu Alexandru, calea Grivitei Nr. 78.
  Rusu Aurel, dr., b - dul G - ral Magheru Nr. 35.
  Rusu Mihai, sos. Giurgiului Nr. 9.
  "Steluta", Rusu Corneliu, calea Grivitei Nr. 398.
  "Alinarea", Rubinger Segal Clara, str. G - ral Mosoiu Nr. 61.
  "Coltei", Salianu Renne, str. Coltei Nr. 33.
  Sandu Ana, sos. Vitan Nr. 108.
  "Zeus", Sandulescu Cornelia calea Rahovei Nr. 63.
  "Credita", Sapira Pinchas, str. Nerva Traian Nr. 25.
  Sarbu Eugenia, sos. Panduri Nr. 13.
  Savopol Emil, sos. Iancului Nr. 89.
  Savulescu Liuba, calea Calarasi Nr. 232.
  "Bonaparte", Savulescu Popovici Elena sos. Bonaparte Nr. 9.
  Sbora Paul, b - dul 1 Mai Nr. 177.
  "Promereu", Schlessinger Izu, calea Moşilor Nr. 166.
  "Straja", Segal Sedy, calea Dudesti Nr. 91.
  "Uranus", Sendrea Carola, str. Uranuds Nr. 85.
  "Vitan", Silberman C. & Voinea E., sos. Vitan Nr. 17.
  "Gaius", Silberman Grunbaum Mina, str. Sf. Apostoli Nr. 37.
  Sima Gheorghe, dr., calea Şerban Voda Nr. 198.
  "Galileu", Simion Frederica, b - dul 1 Mai Nr. 1.
  "Adalemmo", Sor Calman, calea Vacaresti Nr. 4.
  Sotirescu Aurelia, sos. Ştefan cel Mare Nr. 2.
  "Berzelius", Sotirescu & Polichroniade, b - dul 1 Mai Nr. 20.
  Spineanu Serafim Eugenia, calea Crangasi Nr. 66.
  Spiru Luzi, calea Moşilor Nr. 356.
  Spornic V. & Edu Vasile, b - dul 1 Mai Nr. 69.
  Stanescu George, str. Brezoianu Nr. 69.
  Stanescu Petre b - dul. N. Titulescu Nr. 8.
  "Lavoisier", Stanescu Popescu Rodica, b - dul Pache Nr. 159.
  "Justiţiei", Stein Adolf, str. Halelor Nr. 1.
  Stefanescu Victor, dr., b - dul 6 Martie Nr. 2.
  Stefanescu Ketty, str. Agriculturii Nr. 142.
  Stefanescu Barsan Cornelia, b - dul Schitu Magureanu Nr. 3.
  "Esculap", Steinberg Marius, str. C. A. Rosetti Nr. 14.
  "Electra", Sceopol Mercela, str. Mendelejef Nr. 14, fosta N. Balcescu.
  Sterescu Mircea, b - dul 6 Martie Nr. 34.
  Stoenescu Margareta, strada Română Nr. 206.
  Stonescu Vasile, dr., calea Moşilor Nr. 169.
  "Sf. Elisabeta", Steflea Calugaru Sofia, calea Victoriei Nr. 142.
  "Frenkel", Stern Herman, calea Vacaresti Nr. 39.
  Sterie Enescu Evdochie, str. Occidentului Nr. 1.
  "Rodica", Stoian Ecaterina, calea Vacaresti Nr. 198.
  Strugure Tony, calea Rahovei Nr. 141.
  "Steaua", Szekely Gloria, str. Mantuleasa Nr. 22.
  Tabacu Surcel Gloria, spl. Unirii Nr. 132.
  Tatusescu Aurel, spl. Unirii Nr. 5.
  Tanase Zoe, str. Izvor Nr. 43.
  "Crucea Alba", Tanasescu Elena, str. Toamnei Nr. 13.
  Tapu Gheorghe, str. Popa Tatu Nr. 8.
  "Lipscani", Tarasinschi David, str. Lipscani Nr. 18.
  Tarnauceanu Leon, str. Lizeanu Nr. 6.
  "Bucovina", Tarulescu Rotaru Eugenia, calea Victoriei Nr. 54.
  Teodosiu Valeriu, str. Filiti Nr. 1.
  "Speranta", Thaler Perel, Parc. Rahova, str. L Nr. 1.
  Theban Elena, str. Drumul Sarii Nr. 18.
  Teodorescu Ecaterina, str. G - ral Stalin Nr. 21.
  Tigoianu Elena, calea Victoriei Nr. 2.
  "Lucaci", Tirilman Avram, str. Traian Nr. 114.
  Todea Alexandrina, calea Victoriei Nr. 97.
  "Norocel", Tomescu Nicolae, str. Română Nr. 158.
  Trandafirescu Magdalena, sos. Colentina Nr. 131.
  Trifanescu Rădulescu V., str. Th. Speranta Nr. 172.
  "Fainari", Tuckel & Barcescu, calea Moşilor Nr. 287.
  Ulea Elena, str. Maica Domnului Nr. 53.
  "Salvator", Ulmeanu Ludovic, str. Carol Davila Nr. 7.
  "Turia", Vaeni Constantin, str. Română Nr. 17.
  "Avantul", Vais Sem, sos. Colentina Nr. 7.
  Vartejanu Papurica Eug., str. Uranus Nr. 108.
  Varcovici Herman, Piaţa Universitatii.
  Vasiliu Constantin, sos. Iancului Nr. 33.
  "Ortansa", Veleanu Ana, b - dul 1 Mai Nr. 53.
  "Sf. Ecaterina", Velescu George, calea Şerban Voda Nr. 21.
  "La doua cruci de aur,, Vespremeanu Emil, sos. Giulesti Nr. 117.
  "Sf. Spiridon", Vespremeanu Ion, calea Şerban Voda Nr. 49.
  Vinesti Luiza, calea Rahovei Nr. 327.
  Voinescu & Gross, dr., str. Alex. Sahia Nr. 56.
  "Apollo", Voitirovici Arthur, dr., calea Victoriei Nr. 206.
  Wasserman Mihai, calea Moşilor Nr. 249.
  "Domnitei", Wasserman Bernard, b - dul Domnitei Nr. 29.
  "Soletta", Weiss Leizerovici Paulina, sos. Pantelimon Nr. 199.
  "Izvorul Sănătăţii", Weber & Altheim, strada Doamnei Nr. 1.
  "Observatorului", Weinstein Sabina, calea Şerban Voda Nr. 235.
  Weinstein Sabina, str. 30 Decembrie Nr. 13.
  "Muncii", Wilderman & Goldstein, b - dul 1848 Nr. 23.
  "Chirigiu", Zamfir David, strada Vistieri Nr. 1.
  "Remedia", Zarafu Zelma, strada Stirbei Voda Nr. 15.
  "Lecuirea", Zilber & Cohn, prel. Rahovei Nr. 12.
  "Adria", Zoltescu Elena, calea Ferentari Nr. 143.
  Zuav Ioan, b - dul Gh. Cosbuc Nr. 1.
  "Zeita", Zucherman Ada, strada Baratiei Nr. 29.
  "La Urs", Iacobi Victor, strada Oituz Nr. 27.
  Suburbane
  Acherman I., Apărătorii Patriei, Sos. Berceni Nr. 153.
  Bercu Ozias, Apărătorii Patriei, str. G - ral Raporgescu.
  Otopeanu Gheorghe, Apărătorii Patriei, str. Graului Nr. 39.
  Uaharescu Cornalia, Apărătorii Patriei, sos. Berceni Nr. 83.
  Butoianu Grossu Elena, Baneasa, sos. Bucureşti - Ploiesti Nr. 16.
  Rădulescu Bestoiu Valeria, Baneasa, sos. Bucureşti - Ploiesti Nr. 19.
  Botez Constantin, Chiajna, str. Eroului Nr. 75.
  Storescu Arifteanu, Chiajna, str. Eroului Nr. 60.
  Anitescu Constanta, Colentina, str. 30 Decembrie Nr. 60.
  Diaconescu Dumitru, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 102.
  Teodosiu Corneliu, Colentina, str. 30 Decembrie Nr. 4.
  Teodosiu Zitti Eugenia, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 13.
  Tomescu Steliana, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 63.
  Caltaru Cornelia, Dudesti - Cioplea, sos. Pulberariei Nr. 150.
  Dolinescu Maria, Dudesti - Cioplea.
  Buricovici B. şi Burach Strul, Grivita, soseaua Chitilei Nr. 153.
  Georgescu Milostivu Aurelia, Grivita, soseaua Chitilei Nr. 167.
  Luca Valeria, Grivita, b - dul Bucureştii Noi Nr. 81.
  Parvan Lepadatu Elefterie, Grivita.
  Popescu Alexandrina, Grivita, b - dul Bucureştii Noi Nr. 183.
  Popescu Mehedinti Ecaterina, Grivita, b - dul Gloriei Nr. 5.
  Munteanu Gogoseanu H. Elena, Grivita, Bucureştii Noi Nr. 59.
  Marinescu Maria, Grivita, sos. Chitilei Nr. 100.
  Dr. Dragan Paula, comuna Militari str. Libertăţii Nr. 72.
  Jalba Constantin, comuna Militari, b - dul Armata Poporului Nr. 190.
  Motoc Constantin, comuna Militari, b - dul Armata Poporului Nr. 20.
  Schomfeld Aizicovici Sah, comuna 30 Decembrie, prelungirea Pantelimon Nr. 40.
  Pascu Florica, Pantelimon, soseaua Brailei Nr. 1.
  Nastase Iacob, Popesti - Leordeni, sos. Oltenitei Nr. 91.
  Tablou cu laboratoarele particulare din ţara
  Analize medicale, Bucureşti, P - ta Rosetti Nr. 7, Dr. Saragea Alice.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Batistei Nr. 16 A, Gh. Mandroiu.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 2, Dr. Sandor.
  Analize medicale, Bucureşti, b - dul Bratianu Nr. 24, M. Predescu & Co.
  Analize chimico - medicale, Bucureşti, str. Dianei Nr. 1, Nitescu Ioan.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Sagetei Nr. 6, Prof. Dr. Virgil Nitzulescu.
  Analize bio - hormon, Bucureşti, strada I. G. Ducă Nr. 19, Prof. Dr. Alex. Creiniceanu.
  Analize medicale, Bucureşti, b - dul Domnitei Nr. 15, Dr. A. Teitel.
  Analize medicale, Bucureşti, calea Moşilor Nr. 60, Dr. Alex. Codreanu.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Mantuleasa Nr. 42, Patroianu Rodica.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Ioan Ghica Nr. 1, Danila Petru.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Decebal Nr. 9, Adelzberg Leon.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Radu Cristian Nr. 8, Willy Sufrim.
  Analize medicale, Bucureşti, b - dul 6 Martie Nr. 41, Constantin Ionescu.
  Analize medicale, Bucureşti, b - dul Republicii Nr. 18, Dr. Z. Margarit şi C. Laurescu.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Brezoianu Nr. 13, Dr. Moise.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Cazarmii Nr. 83, Dr. Eugeniu Obogeanu.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Izvor Nr. 41, Ambard.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Popa Tatu Nr. 82, Dr. N. Cioara.
  Analize medicale, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 19, Coniver L.
  Judeţul Ilfov
  Laboratoare chimico - farmaceutice
  Bios (la Iromed), Abovici Leon, farm., Bucureşti, str. Matei Basarab Nr. 26.
  Ag. Rom. Franceza, Nichitovici Gabriele, farm., str. O. Moroiu Nr. 28.
  Amfar, S.A.R., Bucureşti, str. Principatele Unite Nr. 14.
  Alga, S.A.R., Bucureşti, str. Luterana Nr. 22.
  Prochimica, Farm. Andries Gh. Sapusnic, Bucureşti, calea Plevnei Nr. 244.
  Intrep. Ştefan Balanescu, Bucureşti, str. Tepes Voda Nr. 92.
  Chimicos + cosmetic, Beighian Leon, Bucureşti, fund. Rondul Bisericii Nr. 9.
  Biol. S.A.R., Bucureşti, str. Octavian Nr. 23.
  Bart Jean, Bucureşti, aleea 6 Nr. 20, Parc. D - na Oltea.
  Bico & Biro, dr. chim. Daniel Biro, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 136.
  Birtler Edith, Bucureşti, str. Duiliu Zamfirescu Nr. 6.
  Gheciulescu C. + cosm., Bucureşti, b - dul Av. Popisteanu Nr. 10.
  Chinoin. (La Hynea - Cluj), S.A.R., Bucureşti, Spl. Unirii Nr. 127.
  Chimico - Fortuna + cosm., Teofil Motoc şi Victor Mayer, Bucureşti, str. Bacani Nr. 4.
  Inga, Cosmuta Nic., farm., Bucureşti, str. Lucaci Nr. 72.
  Farm. Copea, dr. G. Gheorghiu, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 169.
  Melrod, Chirciulescu Melania, chimista, Bucureşti, B - dul Filantropia Nr. 339.
  Biosan + cosm., Cerchez Nicolae, Bucureşti, str. Română Nr. 2.
  Clotil, ing. Gh. Gheorghiu, Lucian Popescu, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 398.
  For Life + cosm., Celarianu Gh., str. Dr. Eugen Iosif Nr. 18.
  Ing. Chim. Ciotan C. Maria, Bucureşti, str. N. Milescu Nr. 33.
  Etienne, Dumitrescu Glontz Ana, Bucureşti, calea Şerban Voda Nr. 165.
  Dym, ing. Rosetti, Dan Horia, Bucureşti, calea Dorobanti Nr. 170.
  Regina Maria, chim. Damian A. George, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 362.
  Fontachin, S.A.R., Bucureşti, calea Calarasi Nr. 11.
  Terapia, Freitag Sender User, Bucureşti, str. Cazarmii Nr. 41.
  Herbadrog, S.A.R., Bucureşti, str. Armeneasca Nr. 27.
  Farma - Tehnica, farm. Gottlieb Andrei, Bucureşti, str. Cav. De Flondor Nr. 10.
  Gedeon Richter, S.A.R., Bucureşti, strada Logofatul Taut Nr. 99.
  Iromed, Gheorghiu Iorgu, Bucureşti, strada Matei Basarab Nr. 6.
  Galeno - Chimica + cosm., S.A.R., Bucureşti, str. V. Plesoianu Nr. 48.
  Hygea, S.A.R., Bucureşti, splaiul Unirii Nr. 127.
  Ifaco, Haas Ladislau, Bucureşti, aleea Rignault Nr. 4.
  Iteanu + cosm., Dacia Lupascu Barbulescu, bucureşti, str. V. Lascar Nr. 5 - 7.
  Ifar + cosm., S.A., Bucureşti, str. Const. Balacescu Nr. 241.
  Într. Cero - Chimice, S.A.R., Bucureşti, str. Paris.
  Incofarm., S.A.R., Bucureşti, prelungirea sos. Giurgiului Nr. 24.
  Ipac, S.A.R., Bucureşti, str. Agricultori Nr. 29.
  Farmarom, S. i. n. c., Ing. Nic. Ionescu, Farm. Mircea Ionescu, Bucureşti, str. Horatiu Nr. 8.
  I.G. Pharma, Într. G - le Farm., Bucureşti, strada Dr. Teohari nr. 7.
  Far. Dr. C. Collo, Bucureşti, str. Sf. Gheorghe - Tei, Nr. 23.
  Helios, Lascar Octavian, calea Grivitei Nr. 70.
  Larif., S.A.R., Bucureşti, str. Th. Massarik Nr. 27.
  Lab. Dr. Pamfil, Bucureşti, strada Dionisie Lupu Nr. 39.
  Dr. Sarteanu, Bucureşti, strada Cpt. Gh. Demetriade Nr. 4.
  Lysoform Company, S.A.R., Bucureşti, calea Grivitei Nr. 136.
  Cosmed., Luca Octavian, Bucureşti, strada Culcer Nr. 50.
  Mărăşeşti S.A., Bucureşti, str. Carageale Nr. 1 bis.
  Mirador, S.A.R., Bucureşti, str. Pictor Româno Nr. 22.
  Nifar., S.A.R., Bucureşti, com. Progresul, soseaua Giurgiului Nr. 24.
  Nitrogen, S.A.R., Bucureşti, calea 13 Septembrie.
  Gnosse, Chim. Niculescu, Bucureşti, calea Plevnei Nr. 214.
  Odol - Pharma, S.A.R., Bucureşti, strada Ap. Margarit Nr. 22.
  Omnium, S.A.R., Bucureşti, soseaua Mihai Bravu Nr. 109.
  Organil, Farm. Economu Vladimir, Bucureşti, strada Română Nr. 118 b.
  Progal, S.i.n.c., Gh. Balalau, H. Rosentweig, Bucureşti, str. Luterana Nr. 3.
  Dr. Popescu Marius + cosm., Bucureşti, strada Berzei Nr. 59.
  Parin, S.A.R., Bucureşti, strada Blanari Nr. 33.
  Dr. Papazoglu Const., Bucureşti, strada Bateriilor Nr. 30.
  Napoleon Popovici + cosm., Bucureşti, calea Rahovei Nr. 265.
  Prosan, S.A.R., Bucureşti, str. Orfeu Nr. 4.
  Codifer + cosm., Popa Ion, chimist, Bucureşti, str. Disescu Nr. 11.
  Alfa, Dr. Alex. Radu, Bucureşti, strada Porumbaru Nr. 22.
  Rusu Aurel, Bucureşti, soseaua Vitan, Nr. 11.
  Rador s.i.n.c., Bucureşti, strada General Anghelescu Nr. 91.
  Sano, Rădulescu Valeria, farm., Bucureşti, strada Barbu Catargiu Nr. 14.
  Rascanu C., chimist, bucureşti, soseaua Pantelimon Nr. 111.
  Rofac, Rosenberg Lupui, Bucureşti 7, strada General Dragalina.
  Val, Prof. Dr. Dan Rădulescu, strada Dumitrache Banul Nr. 32.
  Sarchifa, S.A.R., Bucureşti, strada N. Beldicescu, clădirea M. U.
  Farm. Szekley, Roza + cosm., Bucureşti, intrarea Moşilor Nr. 4.
  Spic, S.A.R., Bucureşti, strada Ziduri între Vii Nr. 11 - 17.
  S. P. I. P. A., S.A.R., Bucureşti, strada Frt. Mihai Cazan Nr. 5.
  Spephar, Marcel Hott, Bucureşti, str. Profesor I. Bogdan Nr. 2 b.
  Profarm, Saer Paula, farm., Bucureşti, strada Calomfirescu Nr. 5.
  Safir, S. A. R., Bucureşti, strada Dr. L. Varhali Nr. 19.
  Tehnomoedix, S. A. R., Bucureşti, calea Grivitei Nr. 42.
  Cosmo - Chimica, S. A. R., Bucureşti, calea Gabroveni Nr. 20.
  Tehnologică, Georgeta Ghenea, Bucureşti, strada Ana Davila, Nr. 5.
  Neofarm, Ticusan Ion, Bucureşti, soseaua Vitan Nr. 11.
  Farmaolt, S.A.R., Bucureşti, calea Grivitei Nr. 67.
  Vasiliu Maria, most., Bucureşti, calea Colentina Nr. 112.
  Logil, Farm. Virginia Vrabie Badulescu, Bucureşti, str. Pasteur Nr. 38.
  Specimed, Farm. Wohlfeld Isidor, Bucureşti, str. C. A. Rosetti Nr. 47.
  Vion, Farm. Zotta Victor, Bucureşti, strada Mierlei Nr. 5.
  Chemica, Chim. Dr. M. Zapan, Bucureşti, strada Cariade Nr. 19.
  Laromid, Lascar Romeo, farm., Bucureşti, strada Română Nr. 2.
  Lafar, Farm. Dr. Balaceanu, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 240.
  Farm. Negruzzi Petre, Bucureşti, strada Londra Nr. 44.
  Farm. Mihelitis, I. G., Bucureşti, strada Dristorului Nr. 102.
  Hexan, S.A.R., Bucureşti, soseaua Giurgiului Nr. 65.
  Remedia, Landes Liviu, Bucureşti, strada Dr. Clunet Nr. 3.
  Grupul Ind. Chimice, S.A.R., Bucureşti, strada Bucureştii Noi Nr. 111.
  Lafarm, S.A.R., Bucureşti, strada Mecet Nr. 8.
  Cosmetice
  Alma, S.A.R., Bucureşti, strada Bucur Nr. 14.
  Aprifar, Mosescu Octavian, Bucureşti, strada Bursei Nr. 3.
  Barclay, S.A.R., Bucureşti, bulevardul Filantropiei Nr. 42.
  Biorom, Bercovici Osias, Bucureşti, E. Văcărescu Nr. 50.
  Cosplant, S.A.R., Bucureşti, strada Gramont Nr. 25.
  Synarom, fuzionat Duvary cu Iris, Bucureşti, strada Principatele - Unite Nr. 35.
  Celtica, S.A.R., Bucureşti, strada Transilvaniei Nr. 35.
  Carmol, S. i. n. c., Bucureşti, strada Sperantei Nr. 37.
  Dorian M. S., Bucureşti, bulevardul Take Ionescu Nr. 6.
  Dacia, S.A.R., Bucureşti, strada I. C. Robescu, Nr. 26.
  Arcogin, Fainaru Jean, strada Vatra Luminoasa.
  Afac, Aizig Fagadau, Bucureşti, strada Traian Nr. 69 b.
  Farimar, S. i. n. c., Bucureşti, strada V. Lascar Nr. 11.
  Antony, Eugenia Gruia, Bucureşti, strada Vistieri Nr. 1.
  Eldor, Ionescu Elena, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 79.
  Catalex, Isopescu Catina, Bucureşti, strada Maria Ghituleasa Nr. 45.
  Ionescu Gisele, Bucureşti, strada Jules Michelet Nr. 1.
  Kassol, S. Schaffer, Bucureşti, strada Orzari Nr. 61.
  Legrain, S. i. n. c., Bucureşti, strada Octavian Nr. 2.
  Laval, Petre Mazilu, Bucureşti, strada I. G.Ducă Nr. 4
  Fremy, Lieblich Alex., Bucureşti, strada Cuza Voda Nr. 17.
  Dropa, Farm. Lapusneanu Ecaterina, Bucureşti, strada Tintasului Nr. 2.
  Ledicia, S.A.R., Bucureşti, strada Abrud Nr. 54.
  Monique, Lazarovici Simon, Bucureşti, strada Traian Nr. 87.
  Corel, Mateescu Coralia, Bucureşti, calea Vergului Nr. 8.
  Malo, Lubel S., Bucureşti, calea Şerban Voda Nr. 7.
  Marwal, S.i.n.c., Bucureşti, strada Smardan Nr. 29.
  Parchil, Emil Perl Mendel, Bucureşti, strada Udricani Nr. 25.
  Malou, Mihail Cocorascu, Bucureşti, strada El. Pherechide Nr. 10.
  Myva, Iulian Capatana, Bucureşti, strada Anton Pan Nr. 4.
  Kato, Nemeth Ecaterina, Bucureşti, calea Victoriei Nr. 45.
  Griffar, Niculescu Violeta, Cecilia Grigorescu, Bucureşti, strada Poet Sihleanu Nr. 16 A.
  Alida, Oprea Alexandru, Bucureşti, calea Victoriei Nr. 59.
  Nortier, Ing. chim. A. Pascal, Bucureşti, strada Foisor Nr. 23 - 25.
  Ortochim, Haimovici Saia, Bucureşti, strada Vergului Nr. 30.
  Olivia, Olivia Aptovici, Bucureşti, strada I. G. Saita Nr. 4.
  Optimal, S.i.n.c., Bucureşti, piaţa Sf. Ştefan Nr. 8.
  Haway, Pavlov Nicol, Bucureşti, bulevardul Regina Maria Nr. 48.
  Flamma, Popescu Elena, Bucureşti, bulevardul Basarab Nr. 12.
  Petraco, S.A.R., Bucureşti, calea Vacaresti Nr. 146.
  Radiosin, Ion Papaianas, Bucureşti, strada Frunzisului Nr. 3.
  Pinyar, P. Jaroslavitz, Bucureşti, strada Cantemir Nr. 23.
  Patty, S.A.R., Bucureşti, strada Romulus Nr. 68.
  Parfram, S.A.R., Bucureşti, strada Vasile Lascar Nr. 209.
  Recherches, Marcu Moscovici, Bucureşti, strada A. Saguna Nr. 27.
  Rosenthal Const., Bucureşti, bulevardul Pache Nr. 15.
  Romaco, Dr. Maria Dumitrescu - Militari, Bucureşti, comuna Militari, bulevardul Regele Alexandru I.
  Raden, Ştefan Trandafirescu, Bucureşti, calea Colentina Nr. 54.
  Schwadron Carol, Bucureşti, strada Brezoianu Nr. 7.
  S.P.A.C., Dr. Dragulanescu, Bucureşti, strada Delea Veche Nr. 15 b.
  Jerome Vizanti, Bucureşti, strada Laborator Nr. 168.
  Loreal, Walter Ecat., Bucureşti, strada Al. Lahovary Nr. 5.
  Rivoli, Ing. Lupu I. şi S. Hamer, Bucureşti, strada V. Adamachi Nr. 6.
  Hidrofila, Moiş Behar, Bucureşti, strada Polona Nr. 23.
  Soc. de parfumerie şi prod. Chimice, Bucureşti, strada Coltei Nr. 9.
  Creation, Baltazar Narcise, Bucureşti, strada Calarasi Nr. 218.
  Biomil, Melun Solomon, Bucureşti, strada Vînători Nr. 8.
  Cosmetica Română, Munteanu C., Bucureşti, strada Sapientei Nr. 8.
  Elixir, Doicescu Elena-sipotenau, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 40.
  Degen Carol, Bucureşti, strada Popa Savu Nr. 12.
  Cooperativa Igiena şi Sănătate, Leibovici Adolf, Bucureşti, soseaua Pantelimon Nr. 40.
  Permed, S.A.R., Bucureşti, strada V. Lascar Nr. 215.
  Salome, Cezianu, Bucureşti, strada Pictor Minea Nr. 16.
  Sorento, R. David, Bucureşti, strada Mitita Constantinescu.
  Depozite de medicamente
  S.I.N.C., Biaton, Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea, Nr. 8.
  Comptoir European, S.A., Bucureşti, str. Lipscani.
  A.C.E.P.M.E.R., Consortiu Internaţional, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 5.
  Cioara Leonida, drogherie, Bucureşti, str. Sperantei Nr. 37.
  S.A.R., Comercială Farmaceutica, Bucureşti, str. General Berthelot Nr. 39.
  S.A.R., Codez, Bucureşti, str. Şerban - Voda Nr. 41.
  S.A., Coloranil, Bucureşti, str. Romulus Nr. 6.
  Balcanica, depozit şi import, Bucureşti, str. Sarindar Nr. 12.
  S.A.R., Comerţul Tehnico - Chimic, depozit repr. şi import, Bucureşti, str. Bursei Nr. 1, et. VI.
  Cohn Iacob, farmacist, Farcomed, Bucureşti, b - dul Filantropiei Nr. 66.
  S.A.R., Carbon, Bucureşti, str. Poliţiei Nr. 1.
  Depomed, Bucureşti, str. Sf. Apostoli Nr. 54.
  S.A.R., Depofar, Bucureşti, str. Academiei Nr. 4.
  S.I.N.C., Defarom, Bucureşti, str. Polizu Nr. 24.
  S.A.R., Farmacosmo, Bucureşti, str. General Cristescu Nr. 12.
  S.A.R., Centrala farmaceutica, fost Farmosar, Bucureşti, str. 30 Decembrie Nr. 54.
  S.A.R., Farmaceutica, Bucureşti, str. Episcop Chesarie Nr. 5.
  Depozit şi reprez., Dr. Charlotte Hoffman, Bucureşti, str. Porumbacu Nr. 18
  S.A.R., Hygeia, Bucureşti, str. Botenu Nr. 5 et. I.
  S.A.R., şi reprezentanta, Hanserex, Bucureşti, str. Boteanu Nr. 3.
  Herescu Dora, droghista, Pharmadrog, Bucureşti, str. Sarindar Nr. 14, et. I.
  S.A.R., Herbadrog, Bucureşti, str. Armeneasca Nr. 27.
  Ing. Ionescu Nicolae, Ionescu George, farm., Bucureşti, str. Brancoveanu Nr. 11.
  Farm. Ionescu Mircea, Farmarom, Bucureşti, str. Horatiu Nr. 8.
  Farm. Kaufman Iosub, Minerva, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 12
  S.A.R., Medigen, Bucureşti, calea Moşilor Nr. 180.
  S.A.R., Mondichimica, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 19.
  Moscovici Smil, farm., Bucureşti, str. Selari Nr. 9.
  Nichitovici Gabriela, farm., Agenţia Româno - Franceza, Bucureşti, str. Const. Moroiu Nr. 28.
  S.A.R., Mex, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 66.
  S.A.R., Merva, Bucureşti, str. Emil Garleanu Nr. 3.
  Most. Mestor D., Bucureşti, str. Lipscani Nr. 102.
  S.A.R., Oficiul Metalo - Chimic Roman, Bucureşti, b - dul Pache Nr. 8.
  Jack Pol, Bucureşti, str. Vrajitoarei Nr. 9.
  S.A.R., Româno - Americana, Bucureşti, calea Victoriei Nr. 126.
  Farm. Raicu May Clementina, Vitamina, Bucureşti, str. General Budisteanu Nr. 1.
  S.I.N.C., Rador, Bucureşti, str. General Anghelescu Nr. 91.
  Israel Silberman, Saindrog, Bucureşti, str. N. Filipescu Nr. 51.
  S.A.R., Sarchifa, Bucureşti, str. Deldiceanu, Vila Nr. 2.
  S.A.R., Sanitaria Română, Bucureşti, b - dul Elisabeta Nr. 10.
  Drog. Soghios Nicolae, Althea, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu Nr. 6.
  Farm. Stanciu Alexandrina, Bucureşti, str. Av. Iliescu Nr. 42.
  Farm. Orenstein Marcu, Specidrog, Bucureşti, str. Smardan Nr. 43.
  S.A.R., Socofarm, Bucureşti, b - dul 6 Martie Nr. 23.
  S.A.R., şi import - export, Salvarsar, Bucureşti, str. Doamnei Nr. 15.
  S.A.R., Sintex, A. Sohor, Bucureşti, str. Gh. Cosbuc Nr. 30.
  S.A.R., Sarmed, Bucureşti, str. Carol Nr. 40.
  S.A.R., Transmare, Bucureşti, str. Nicolae Golescu Nr. 15.
  S.A.R., Tehno - Medix, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 71.
  Farm. Simon Schor, Unitas, Bucureşti str. Doamnei Nr. 3.
  S.A.R., Vacum Oil Compay, Bucureşti, str. Tache Ionescu Nr. 28 - 32 (biroul), sos. Panduri Nr. 81(depozit).
  Weisselberger Gross Cirl, farm., Cigromed, Bucureşti, str. Carol Nr. 32.
  Depozite cosmetice
  S.A.R., Concentra, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 110, et. I, princip.
  Zary Heiner, Bucureşti, str. Prof. Dr. Georgescu Nr. 19.
  Iosif Marcovici, Imar, Bucureşti, str. Adamache Nr. 2, et. II.
  S.A.R., Imed, Bucureşti, str. Luterana Nr. 2, et. II.
  M. A. Popovici şi H. Cohn, Lumex, Bucureşti, str. Smardan Nr. 29.
  Adolf Losner Livianu, Bucureşti, str. Sborului Nr. 4.
  Farm. Froim Horatiu, Mona, Bucureşti, str. Romulus Nr. 59.
  Manase Maiselman Maximilian, Bucureşti, calea Moşilor Nr. 44.
  Mihaescu Ioan, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 29 et.
  S.I.N.C., Diveco, Bucureşti, str. Sf. Constantin Nr. 20.
  S.I.N.C., Primar, Bucureşti, str. Vasile Lascar Nr. 11.
  S. Nadler, Bucureşti, str. Soarelui Nr. 5.
  S.I.N.C., Parcosan, Bucureşti, str. Oituz Nr. 2.
  Rogea Dumitru, drog., Bucureşti, spl. Unirii Nr. 8.
  Antoinette Constantinescu, Revelom, Bucureşti, b - dul N. Balcescu Nr. 32.
  Marcel Regenstuff Teodorescu, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou Nr. 23.
  Dep. De vînzarea produs. Din ţiţei, Gryene, Bucureşti, Bucureşti, str. Princip.
  Firme de import şi reprezentanta
  S.A.R., Arix, Bucureşti, str. Moise Nicoara Nr. 11.
  Reprezentanta Chemiroman, Bucureşti, str. T. Masarin Nr. 32.
  Forek Rudolf, droguist, Bucureşti, str. General E. Grigorescu Nr. 9.
  Dr. Folian, reprezent., Fricom, Bucureşti, str. Stela Nr. 9.
  S.A.R., Iniţiativa, Bucureşti, str. Doamnei Nr. 27.
  Marcel Robert Lercerc, Ciba, reprez. şi depozit def., Bucureşti, str. Ruginoasa Nr. 1.
  Reprezentanta, Lusitania, Bucureşti, str. D. Teohari Nr. 16.
  Reprezentanta, Farm. Dr. Eugen Roland Lupu, Bucureşti.
  S.I.N.C., Medica, Bucureşti, str. Domnita Ruxandra Nr. 1.
  Nicolae Roman, Omex, Bucureşti, str. General Berthelot Nr. 42.
  Birou de import, Farm. Pucerea Tascu, Bucureşti, str. Chişinău Nr. 12.
  Reprezentanta Radu Alexandru, Bucureşti, str. Sofia Nr. 30.
  Farm. Avram Solomon, import, Bucureşti, str. Brezoianu Nr. 10.
  S.A.R.D.A.G., S.A.R., de aprov. Generală, Bucureşti, str. E. Văcărescu Nr. 3.
  Farm. Solomon Max, Bucureşti, str. Dr. Danielopol Nr. 3.
  Sud Est Continental, import, Bucureşti, str. C. A. Rosetti Nr. 29.
  S.A.R., Sulcop, Bucureşti, str. N. Golescu Nr. 14.
  Reprezentanta Tauegne Charles, Bucureşti, str. Cosbuc Nr. 9.
  Reprez. Urania, Bucureşti, str. V. Lascar Nr. 8.
  Reprez. şi lab. Div., Verglas George, Bucureşti, str. Română Nr. 203.
  Import, Farm. Wasserman, Bucureşti, b - dul Domnitei Nr. 29.
  S.A.R., Reprez. Wabag, Bucureşti, b - dul N. Balcescu Nr.22, et. VIII.
  S.A.R., Reprez. Knoll, Bucureşti, str. Atena Nr. 29.
  Depozite de medicamente autorizate principal în Bucureşti
  Fonescu Ivanoiu Dorina, princip., Bucureşti, str. Paleologu Nr. 7.
  S.I.N.C., Froim Losack şi Mayer Schwartz, Bucureşti, str. Brezoianu Nr. 24.
  S.A.R., Medrom, Bucureşti, str. Cazarmii Nr. 11.
  Victor C. Sacu, Retorta, Bucureşti, str. Virgiliu Nr. 35.
  S.A.R., Romigen, Bucureşti, str. Carol Nr. 10.
  Farm. Haim Lupu, Sf. Gheorghe, Bucureşti, str. Anton Pan nr. 24.
  Drogherii
  Drog. Victor Ciupagea, med., str. Pieptanari Nr. 27.
  Drog. Elisab Papaianopol, Med., b - dul Tache Ioescu Nr.7.
  Farm. Moise Kalmanovici, med.
  Drog. I. Danielescu med., str. Academiei Nr. 1.
  Drog. N. Stanescu, med., calea Victoriei Nr. 177.
  Drog. D-tru Cionga, med., str. Carol Nr. 17.
  Drog. Grigoriu Traian, med., calea Grivitei Nr. 242.
  Drog. Roman Ion, med., căutare de local.
  Most. Marculescu, med., calea Calarasi Nr. 131.
  Drog. Dionisie Tetu, med.
  Drog. Alex. Stanian, med., str. Academiei, colt cu str. 6 Martie.
  Drog. Handman S., med., calea Dudesti Nr. 79.
  Drog. I. Arsenescu, med., calea Victoriei Nr. 122.
  Drog. Ifrim Popescu, med., str. 6 Martie Nr. 18.
  Farm. Paula Ornstein, med., str. Regala Nr. 19.
  Farm. Lucia Popescu, med., str. Doamnei Nr. 23.
  Drog. Ilie Marinescu, med., sos. Iancului Nr. 1 (evacuat).
  Drog. M. Ghinsberg, med., b - dul Elisabeta Nr. 1.
  Most. Nestor Dumitru, med., str Lipscani Nr. 102.
  Drog. Iosif Tetu, med., str. Carol Nr. 50.
  Drog. Garibaldi D., med., str. Lipscani Nr. 24.
  Drog. Iordanovici Mileve, med., calea Moşilor Nr. 50.
  Drog. Sandu Braunstein, med., str. Porumbacu Nr. 47.
  Farm. Zuchi Ioan, med., calea Victoriei Nr. 2.
  Drog. Victor Manolescu, med., B - dul Pache Nr. 102.
  Farm. Mirela Manescu, med., str. N. Titulescu Nr. 92.
  Drog. C-ţin Ionescu, med., calea Rahovei Nr. 109.
  Drog. Th. Dargean, med., str. Stavropoleos Nr. 3.
  Drog. Costea Gh., med., str. Carol Nr. 35.
  Drog. Gionga Gusa, med., str. Lipscani Nr. 25.
  Drog. Th. Gherman, med., calea Rahovei Nr. 232.
  Ajutor farm. A. Frisman, med., b - dul Filantropia Nr. 127.
  Farm. Anast. Garbialdi, med., str. Academiei Nr. 8.
  Farm. Ilie Bardeanu, med., str. 6 Martie Nr. 7.
  Drog. Goicea Mircea, med., str. Viitor Nr. 207.
  Drog. Gh. Mavragea, med., calea Rahovei Nr. 206.
  Drog. Fritz Guttman, med., str. M. Ferechide Nr. 13.
  Drog. Rasela Lichter, med., str. Carol Nr. 57.
  Drog. Ernest Hauffer, med., str. Lipscani Nr. 24.
  Drog. A. Silberman, med., str. Col. Orero Nr. 8 bis.
  Drog. Mengeru Aristofan, med., strada Banu Manta Nr. 68.
  Farm. N. Negrea, med., str. Brancoveanu Nr. 50.
  Drog. Victor Andreescu, med., calea Victoriei Nr. 56.
  Drog. Alex. Constantinescu, med., str. 6 Martie Nr. 6.
  Drog. Menglide Aristide, med., sos. Bonaparte Nr. 61.
  Farm. I. Tarnauceanu, med., strada Lipscani Nr. 87.
  Drog. Gh. Bratescu, med., str. Berzei Nr. 74.
  Drog. Leon Grunvald, med., str. Baratiei Nr. 29.
  Drog. P. Gheorghievici, med., str. Brîncovenu Nr. 32.
  Drog. C-ţin Ciurda, med., sos. Colentina Nr. 30.
  Drog. Poenaru Aneta med., str. Campineanu Nr. 8.
  Drog. Marculescu Ch., med., calea Şerban Voda Nr. 18.
  Drog. H. Cojocarescu, med., str. Cotroceni Nr. 15.
  Drog. Stelian Popescu, med., sos. Basarab Nr. 88.
  Drog. T. Radesiu, med., piaţa Ilie Pintilie Nr. 10.
  Drog. Virgil Popa, med., calea Victoriei, Mica.
  Drog. N. Stoian, med., str. Bozianu Nr.11.
  Drog. D. Teodorescu, med., b - dul Regele Albert I Nr. 27.
  Farm. Eug. Grigorescu David, med., calea Grivitei Nr. 150.
  Drog. Clara Andries, med., calea Moşilor Nr. 129.
  Drog. N. Teodorescu, med., str. Brezoianu Nr. 24.
  Drog. Mara Sobieschi, med., str. Cpt. Cocorascu Nr. 56.
  Drog. Stelian Capsali, med., calea Rahovei Nr. 308.
  Drog. Ana Caragea, med., piaţa Kogălniceanu.
  Farm. Marg. Ratiu, med., str. Dorobanti Nr. 182.
  Drog. Gh. Ionescu, med., str. Tunari Nr. 85.
  Drog. C-ţin Zamfirescu, med., sos. Colentina Nr. 2.
  Virgil Motoc, med., str. Sabinelor Nr. 16.
  Farmaciile particulare din judeţul Alba
  Most. Alex Rusan şi Sabin Petrila, Alba - Iulia, strada Mihai Viteazul Nr. 4.
  Vlad Virgil, Alba - Iulia, str. Mihai Viteazul Nr. 30.
  Gynczy Alexandru, Alba - Iulia, str. Mihai Viteazul Nr. 12.
  Hrusca Minodora, Alba - Iulia, str. Vasile Lucaci Nr. 7.
  Horvath Ladislau, Alba - Iulia, piaţa Mihai Viteazul Nr. 18.
  Rudlescu Virginia, Alba - Iulia, str. Unirii Nr. 3.
  Kovacs Andrei, Adjud, piaţa Elisabeta Nr. 20.
  Schuster Gustav, Adjud, piaţa Elisabeta Nr. 20.
  Hagi Constantin Flora, Adjud, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 34.
  Hagea Romul, Adjud str. Mihai Viteazul Nr. 93.
  Blandea Petru, Sebes, str. Cuza Voda Nr. 2.
  "Vulturul", Metz Walter, Sebes, str. Cuza Voda Nr. 22.
  Alessi Oscar, Sebes, str. Libertăţii Nr. 3.
  Rheinhardt Erna, Sebes, str. Libertăţii Nr. 11.
  Schlett Oliver, Abrub, str. Reg. Ferdinand Nr. 16.
  Rude Romulus, Abrud, str. Avram Iancu Nr. 8.
  "Ingerul Pazitor", Gal Bela, Ocna - Muresului, str. Reg. Ferdinand Nr. 26.
  Rusu Valeriu, Ocna - Muresului.
  Farmaciile particulare din judeţul Arad
  Roka Margareta, Arad, str. Mărăşeşti nr. 25.
  Szylaszy Arnold, Arad, str. Ivan Calvin Nr. 41.
  Reiner Alexandru, Arad, str. Moise Nicoara Nr. 1.
  Kain Emeric, Arad, aleea Banatului Nr. 1.
  Schramco Carol, Arad, calea Aurel Vlaicu Nr. 213.
  Maria Jiga, Arad, piaţa Avram Iancu Nr. 21.
  Ludovic Calman, Arad, str. Ducă Nr. 1.
  Adalbert Fulda, Arad, str. Eminescu Nr. 21.
  Alter Samoil, Arad, b - dul fost Reg. Maria Nr. 8.
  Stauble Gheorghe, Arad, str. fost Bratianu Nr. 2.
  Ludovic Karpati, Arad, b - dul fost Reg. Ferdinand Nr. 62.
  Ghinaciu Elena, Arad, b - dul fost Reg. Ferdinand Nr. 17.
  Binder Valeria, Arad, str. General Coanda Nr. 2.
  Niedermayer Francisc, Arad, piaţa Sf. Sava Nr. 6.
  "Hercules", Ştefan Anghel, Arad, str. Catedrala Nr. 1.
  "Inima Domnului", Janka Eugen, Arad, b - dul fost Reg. Ferdinand Nr. 23.
  "Duhul Sfant", Weisz Arnold, Arad, piaţa Avram Iancu.
  "La Steaua", Kestenbaum Enric, Arad, str. Mărăşeşti Nr.68.
  "Minerva", Omescu Corneliu, Arad, b - dul fost Regina Maria Nr. 16.
  "Hygeia", Danciu Alexandru, Arad, piaţa Mihai Viteazul Nr. 3.
  "Speranta", Frankel Ladislau, Arad, str. Aurel Nr. 70.
  "Apostol", Nistor Ioana, Arad, str. Petru Rares Nr. 2
  Dick Iosif, Arad, str. Episcopiei Nr. 24.
  Weichelt Oscar, Arad, str. Metianu Nr. 7.
  Schreiber Ladislau Vasile, Arad, calea Aurel Vlaicu Nr. 7.
  Zoltan Szepsy, Arad, str. fost Reg. Ferdinand Nr. 65.
  Plincas Magdalena, Arad, str. Horia Nr. 1.
  Weinman Emeric, Arad, str. General Cernat Nr. 1.
  Winnand Ghizela, Arad, fost b - dul Reg. Ferdinand Nr. 49.
  Uueberall Adolf, Arad, str. Ioan Robu Nr. 2.
  Kower Edmund, Aradul - Nou.
  Donnborn Ladislau Vasile, Aradul - Nou.
  Hary Alexandru, Ineu.
  Motoasca Ilie, Ineu.
  Francisc Pap, Nadlac.
  Hedrich Rudolf, Nadlac.
  Roth Eugen, Nadlac.
  Hrianka Adalbert, Pecica.
  Motoc Gheorghe, Pecica.
  Edmund Sipos, Pecica.
  Geml Ştefan, Pancota.
  Cucu Viorica, Pancota.
  Omescu Maria, Pancota.
  Laboratoare particulare
  Analize chimice, bacteriologice, Dr. A. Mayor şi Kallos, Arad, calea Mareşal Averescu Nr. 5.
  Analize medicale, Dr. Sever. Pascutiu, Arad, str. R. Veliciu Nr. 2.
  Chimico - farmaceutice
  Schillinger Emeric, Arad, str. Grig. Comsa Nr. 42.
  S.I.N.C., Unichemia + cosm. dr. Fericeanu, Arad, str. str. Grig. Comsa Nr. 60.
  Thergan, Nistor Ioana, Kosen Dietrich, Arad, strada Mihai Viteazul Nr. 1.
  Depozite de medicamente
  Pharmadepot, Czuker dr. Multas Rozalia, str. Ferdinand Nr. 14.
  Drogherii
  Drog. Ladislau Ordelt, medic, Arad, b - dul Republicii Nr. 24.
  Zeiner Emeric, medic, Arad, b - dul Republicii Nr. 26.
  Eugen Israel, medic, Arad, b - dul Republicii Nr. 9.
  Farmaciile particulare din judeţul Arges
  Ionescu G. Petre, Pitesti, str. Craiovei Nr. 9.
  "Aquila", Nicolae Bobancu, Pitesti, str. D - na Balasa Nr. 1.
  "Rodica", Constantin Stavar, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 16.
  "Victoria", Maria Udrescu, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 93.
  Ioan Haret, Pitesti, b - dul Elisabeta Nr. 51.
  Maria Pavlovici, Pitesti, b - dul Elisabeta Nr. 49.
  "Nova", Mariana Iliescu Stefanescu, Pitesti, Piaţa Episcopiei Nr. 11 bis.
  Most. Th. Cerchez, str. Şerban Voda Nr. 58.
  Ion Galusca, Pitesti, str. D - na Balasa Nr. 9.
  Aurel Constantinescu, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 4.
  Eugenia Popa Teodorescu, Pitesti, Şerban Voda Nr. 80.
  Charlotta Goldner, Pitesti, str. Industriei Nr. 3.
  N. Nicolescu, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 67.
  Most. Schirkanyer - Vitzel Elena, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 62.
  Adelsborg Emanoil, Pitesti, Piaţa Episcopiei, pravalia, Nr. 1.
  Ivaceanu Iordache Elena, Pitesti, b - dul Elisabeta Nr. 73.
  Savulescu Lucretia, Pitesti, str. Bratianu Nr. 29.
  Eufrosina Utescu, Curtea de Arges, str. Negru Voda.
  Adela Mitroiu, Curtea de Arges, str. Buna Vestire Nr. 2.
  Margareta Berbier Wangner, Curtea de Arges, strada Negru Voda Nr. 31.
  Velicu Clementa, Curtea de Arges.
  Laboratoare particulare
  Analiza medicale, Pitesti, str. D - na Balasa Nr. 28. Dr. Cerchez.
  Drogherii
  Farm. N. Demetrescu, medic, Pitesti, str. Lascar Catargiu Nr. 58.
  Drog. Constantin Laibar, nemed., Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 40.
  Farmacii particulare din judeţul Bacau
  Marcu Nachmansohn, Bacau, str. Porumbacu Nr. 1.
  Olga Silberman, Bacau, str. 10 Mai Nr. 1.
  Ioan Balaban, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 38.
  Most. Malhasovici, I. Malhasovici, Bacau.
  Dr. Eugen Iliescu, Bacau, str. Mihai Viteazul.
  Natalia Tanasescu, Bacau, str. Reg. Carol Nr. 10.
  Georgeta Cricopol Vesbianu, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 72.
  Ciortus Elena, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 112.
  Weissman Aronovici Tony, Bacau, calea Mărăşeşti Nr. 28.
  Fainaru Zelda, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 34.
  Jehuda Silberman, Bacau.
  Ghidale Ghidalovici, Bacau, str. Aroneanu Nr. 1.
  Lazarovici Marcu, Bacau, str. Mihai Viteazul Nr. 4.
  Bucholtz Pizam Jeaneta, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 30.
  Mendel Segal, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 204.
  Gronberg Mauriciu, Bacau, str. Domnească Nr. 17.
  Rintzler Frederic, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 3.
  Barber Josepha Edith, Bacau, str. Buna Vestire Nr. 10.
  Sefler Iancu, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 105.
  Greteiner Cohn Ilaia, Bacau, str. Ionita Sturza Nr. 50.
  Rosner Avram, Bacau, str. 10 Mai Nr. 11.
  Vasiliu Ioan, Tg. - Ocna.
  Most. Mazarin, Tg. - Ocna.
  Leon Lesner, Tg. - Ocna.
  Maria Bruha Abramovici, Tg. - Ocna, str. Carol Nr. 8.
  Most. V. Teodorescu, oraş Moinesti.
  Vasilescu Georgeta, oraş Moinesti.
  Constantin Macri, Slanic.
  Constantinescu Gh. Florica, Slanic oraş.
  Michel Berman, com. Comăneşti.
  Gronberg Lupu, Oraş Moinesti.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale chimice şi bact., Bacau, calea Mărăşeşti Nr. 6, Dr. Craciunescu Vasile.
  Depozite de medicamente
  Centrofarm, Cohn Leibu, str. Mihai Viteazul Nr. 11.
  Drogherii
  Most. drog. D. Florescu, med., Bacau, fost Voevod Mihai Nr. 8.
  Drog. Tibula Ion, nemed., Bacau.
  Farmaciile particulare din judeţul Baia
  W. Ghelberg, Falticeni, str. Reg Mihai Nr. 229.
  S. Snittel, Falticeni, str. Reg Mihai Nr. 233.
  Sulim Leibovici, Falticeni, str. Reg Mihai Nr. 246.
  Lazar Offenberg, Falticeni, str. Sf. Ilie Nr. 8.
  E. Natansohn, Falticeni, str. Sf. Ilie Nr. 26.
  Constanta Mihailescu, Falticeni, str. Sf. Ilie Nr. 26.
  C. Dornescu, oraş Pascani, str. Primăriei.
  Eva Pincu Kettner, oraş Pascani, str. Primăriei.
  B. Zalmanovici, oraş Pascani, str. Cuza Voda.
  Moscovici Leiba, oraş Pascani, str. Ştefan cel Mare.
  Farmaciile particulare din judeţul Bihor
  Horovitz Erna, Oradea, Piaţa Malinovschi Nr. 6.
  Masznyick Gheiza, Oradea, str. Teleki Paul Nr. 2.
  Pajor Paul, Oradea, str. L. Kossuth Nr. 2.
  Galosi Francisc, Oradea, Piaţa Malinovschi Nr. 5.
  Scharfer Wilheilm, Oradea, str. Matei Corvin Nr. 1.
  Suranyi Ervin, Oradea, Piaţa Stalin Nr. 1.
  Csanda Andrei, Oradea, str. Cuza Voda Nr. 28.
  Sebestyen Artur, Oradea, str. Dimitrie Cantemir Nr. 10.
  Bernat Zoltan şi Ratz Zsolt Agneta, Oradea, str. Iosef Attila Nr. 1.
  Akos Ernest, Oradea, str. Reg. Ferdinand Nr. 2.
  Feder Wilhelm, Oradea, str. Episcopul Ciorogaru Nr. 20.
  Klein Emil, Oradea, str. Kalinin Nr. 14.
  Szabo Francisc, Oradea, str. Carol Marx Nr. 52.
  Most. Hegedos Emeric, Oradea, Piaţa Szacsvay Emeric Nr. 1.
  Most. Vertes Nicolae, Oradea, Piaţa Mihai Viteazul Nr. 3.
  Most. Nemeth Lorand, Oradea, str. Vasinsky Nr. 55.
  Szabo Theodor, most., Oradea, str. Aradului Nr. 35.
  Most. Barla Desideriu, Oradea, str. Vasinsky Nr. 42.
  Strutinschi Eugen, most., Oradea, b - dul Reg. Ferdinand Nr. 7.
  Kunea Pavel, most., Oradea, str. Karl Marx Nr. 22.
  Bartha Ladislau, most., Oradea, str. Vlahuţă Nr. 50 (Brainer Bela).
  Stern Nicolae, Most., Oradea, Piaţa mihai Viteazul Nr. 2.
  Bonyhay Coloman, most., Oradea, str. Bolesznay Nr. 1.
  Somogyi Ladislau, most., Oradea, str. Kalinin Nr. 2.
  Blaga Liviu, most., oraş Beius, Piaţa Ceardas, Nr. 9.
  Ardeleanu Ion,. oraş Beius, Piaţa Dr. Ceardas, Nr. 16.
  Schwimmer Andrei, oraş Beius, str. Horia Nr. 4.
  Cristescu Florica, oraş Beius, str. Scoalei Nr. 3.
  Kyeres Carol, oraş Salonta, str. Reg. Ferdinand Nr. 33.
  Szekely Zoltan, oraş Salonta, Piaţa Libertăţii Nr. 18.
  Papay Ioan, oraş, Salonta, Piaţa Libertăţii Nr. 11.
  Tomcsik Eugen, Oradea, str. Avram Iancu Nr. 2.
  Mihaly Ludovic, Oradea, Piaţa M. Viteazul Nr. 14.
  Gyudi Ştefan, Oradea, str. Tudor Vladimirescu Nr. 40.
  Salceanu Mociani Elena, oraş Beius, str. Episcopul S. Vulcan Nr. 1.
  Engel Alexandru, oraş Salonta, str. Libertăţii Nr. 21.
  Laza Teodor Adalbert, com. Tinca, rurală.
  Messner Elisabeta, com. Tinca, rurală.
  Dobreanu Atena, com. Alesd.
  Kocsis Dezideriu, com. Alesd.
  Szabo Adalbert, com. Sacueni.
  Korpos Ludovic, com. Sacueni.
  Paneth Gavril, com. Marghita.
  Iordan Aleandru, com. Marghita.
  Laboratoare chimico - farmaceutice
  Neodym, Bitai Valentin, Oradea, Piaţa Bisericii Nr. 1.
  Drogherii
  Lowenstein Iosif, med., Oradea, b - dul Republicii Nr. 1.
  Farmaciile particulare din judeţul Brăila
  Rapaport Max, Brăila, str. Galaţi Nr. 177.
  Iarosch Artur, Brăila, calea Calarasi Nr. 120.
  Gherghicianu Eugenia, Brăila, str. Galaţi Nr. 40.
  Lazarescu Romantoiu N., Brăila, str. Galaţi Nr. 3.
  Malcoci Rădulescu Viorica, Brăila, str. fosta Regala Nr. 62.
  Panteli N., Brăila, str. fosta Regala Nr. 24.
  Ionescu Berechet, Brăila, str. fosta Regala Nr. 24.
  Egrescu I., Brăila, str. fosta Regala Nr. 167.
  Jaja Ioan, Brăila, Farm. ,,Aurora Carpatilor".
  Dr. D. Faltis, Brăila, str. Galaţi Nr. 29.
  Fink Abram, Brăila, b - dul Cuza Nr. 20.
  Zaharia Nicolae, Brăila, b - dul Cuza Nr. 147.
  Constantinescu Petre, Brăila. str. fosta Regala Nr. 42.
  Meleaca Aurica, Brăila, str. Victoriei Nr. 9.
  Isacu Dumitru, Brăila, str. Stalin Nr. 12.
  Dr. Filipescu N., Brăila, str. Calarasi Nr. 48.
  Clecner Pincu, Brăila, str. Sf. Arhanghel Nr. 8.
  Balanescu Fotache, Brăila, str. Victoriei Nr. 19.
  Rosenstein Solomon, Brăila, str. fosta Regala Nr. 80.
  Vargolici Vasile, Brăila, b - dul Cuza Nr. 155.
  Hillel Ella, Brăila, str. Victoriei Nr. 10.
  Balescu Nastase Victoria, Brăila, str. Galaţi Nr. 47.
  Ioanid Nicolae, Brăila, str. fosta Regala Nr. 132.
  Susman Charles, Brăila, str. fosta Regala Nr. 25.
  Stoiculescu Flora, Brăila.
  Rosenberg Ebner Carola, Brăila, str. Roşie Nr. 2.
  Flandra Carol, Brăila, str. Victoriei Nr. 46.
  Rarinca Constantin, Brăila, str. fosta Regala Nr. 113.
  Lubel Solomon, Brăila, str. Galaţi Nr. 87.
  Dragoteanu Mira, suburb. Nedelcu Chercea.
  Laboratoare particulare
  Laborator analize medicale, Brăila, b - dul Cuza Nr. 125, Dr. Mayer Henric.
  Analize medicale, Brăila, Sf. Petru Nr. 6, Dr. Elena Moscu.
  Chimico - farmaceutice
  Farm. Clechner P., Brăila, str. Sf. Arhangheli Nr. 8.
  Farm. Faltis I.D., Brăila, str. Galaţi Nr. 27.
  Mecedonschi Victor, farm. Eugen Simata Makata, Brăila, str. Mărăşeşti Nr. 45.
  Depozite de medicamente
  Farm. Dr. Vargolici Vasile, Brăila, str. Cuza Voda nr. 155.
  Drogherii
  Gh. Paunescu Radu, med., Brăila, str. Mareşal Tolbukin Nr. 89.
  Most. Ion Popescu, med., Brăila, str. Regala Nr. 57.
  Farm. Eugen Simatu Macata, med., Brăila, str. Regala Nr. 61.
  Drog. Gh. Teodorescu, med., Brăila, str. Regala Nr. 42.
  Most. S. Ionescu, med., Brăila, str. Stalin Nr. 130.
  Drog. Iacob Hertanu, med., Brăila, str. Regala Nr. 60.
  Farmaciile particulare din judeţul Botosani
  Feiga Leibovici, Botosani, calea Naţionala Nr. 200.
  Corina Malinescu, Botosani, calea Naţionala Nr. 95.
  Alexandrina Sofian, Botosani, calea Grivitei Nr. 63.
  Lia Milian, Botosani, calea Naţionala Nr. 293.
  Rubin Edelstein, Botosani, calea Naţionala Nr. 209.
  Constantinescu Maria, Botosani, calea Naţionala Nr. 323.
  Popovici Ortansa, Botosani, Piaţa Sf. Gheorghe Nr. 2.
  Itic Schloma Scharf, Botosani, str. Carol.
  David Roza, Botosani, Anton Pan Nr. 19.
  Fohrer Malvina, Botosani, calea Naţionala Nr. 180.
  Summer Axelrad, Botosani, calea Naţionala Nr. 222.
  Zis Sachs Elias, Botosani, str. Rosiori Nr. 28.
  Iancu Ernestina şi Sigmund Segal, Botosani, str. V. D. Vasiliu Nr. 2.
  Wechsler Werner Hanora, Botosani, calea Naţionala Nr. 202.
  Haim Herscu Strul Avram, Botosani, calea Naţionala Nr. 371.
  Zaharia Rifca, Botosani, calea Naţionala Nr. 427.
  Wechsler Solomon, Botosani, calea Naţionala Nr. 269.
  Blumenfeld Hana, Botosani, calea Naţionala Nr. 170.
  Schwartz Salia, Botosani str. Alba Iulia Nr. 8.
  Buium Solomon, Botosani, str. Rosiori Nr. 14.
  Eugenia Hurduc, oraş Stefanesti.
  Lazarovici Roza, oraş Harlau, str. Ştefan cel Mare Nr. 10.
  Schachter Moritz, oraş Harlau, str. Ştefan cel Mare Nr. 62.
  Bratila Cecilia, Botosani, calea Naţionala Nr. 210.
  Depozite de medicamente
  Defar, Iosefsohn L., farmacist, Botosani, calea Naţionala Nr. 130.
  Farmaciile particulare din judeţul Braşov
  Tuliu Gheorghe, Braşov, Piaţa Libertăţii Nr. 1.
  Schuster Iosif, Braşov, strada, fosta Carol Nr. 56.
  Joos Emeric, Braşov, calea Victoriei Nr. 70.
  Cuteanu Gheorghe, Braşov, strada Lungă Nr. 1.
  Wagner Herman şi Rusu Matilda, Braşov, Piaţa Libertăţii Nr. 5.
  Eichorn Albert, Braşov, calea Victoriei Nr. 59.
  Zeno Marcu, Braşov, strada General Mosoiu Nr. 20 A.
  Voicu Octav, Braşov, strada fosta Regele Carol Nr. 6 a.
  Petrescu Angela, Braşov, strada Spitalul Militar Nr. 1.
  Picu Viorica şi Calinescu Zefira, Braşov, strada fosta Regele Mihai Nr. 20.
  Pheps Erich, Braşov, strada, fosta Regele Carol Nr. 17.
  Kugler Rudolf, Braşov, strada Lungu Nr. 81.
  Gyorgy Emud, Braşov, strada Brancoveanu Nr. 7.
  Marcea Elena, Braşov, strada fosta Carol Nr. 15.
  Domnariu Ioan, Braşov, Piaţa Libertăţii Nr. 15.
  Paveleanu Teodor, Braşov, strada Hirscher Nr. 16.
  Voith Iosif, Braşov, strada fosta I. Maniu Nr. 53.
  Tavitiam Aram, Braşov, strada fosta Regina Maria Nr. 18.
  Mumuianu Marcela, Braşov, strada Lungă Nr. 99.
  Dr. Eug. Sianu Bulavischi, Braşov, strada Baritiu Nr. 8.
  Tomescu Ortansa, Braşov, strada Prundului Nr. 9.
  Urziceanu Iliescu Iulia, Braşov, strada CuzaVoda Nr. 50.
  Arpad Singer, Braşov, strada Smardan Nr. 2.
  Liebling Iuliana, Braşov, strada Lungă Nr. 42.
  Massu Aurora, Braşov, calea Victoriei Nr. 63.
  Ruchenstein Lupascu Henrieta, Braşov, strada Hirscher Nr. 3.
  Grigorescu Matilda, Braşov, strada N. Balcescu Nr. 26.
  Greif Leo, Braşov, Piaţa Libertăţii Nr. 4.
  Gavrilescu Lucian, Braşov, strada Cpt. Ilie Birt Nr. 2.
  Malinici Mandita, Braşov, strada Sf. Petru.
  Donnenfeld Segal, Braşov, suburb. Scheiu.
  Schaser Frederic, com. Rasnov.
  Baboie Adelina Viorica, com. Rasnov.
  Reiner Otto, com. Codlea.
  Mahsam Carol, com. Codlea.
  Nan Iancu, com. Intorsatura Buzaului.
  Birea Aurel, com. Intorsatura Buzaului.
  Mihaila Filofteia, com. Satulung.
  Alfred Markovitz, com. Satulung.
  Laboratoare chimico - farmaceutice
  Chim. Isac Alexandrina, Braşov, str. fost Bratianu Nr. 2.
  Inchirom, S.I.N.C., Braşov, str. M. Viteazu Nr. 8 bis.
  Pharmag, S.A., Braşov, str. Sf. Ion Nr. 2.
  Salvator, dr. Senea Oct., Braşov, str. fosta Carol Nr. 3.
  Vitax, Braşov, str. M. Viteazu Nr. 82.
  Cosmetice
  Chlorodont, S.A.R., Braşov, str. Lepadatu Nr. 2.
  Depozite de medicamente
  Optima, S.I.N.C., Braşov, strada Voevodul Mihai Nr. 3.
  Pharmag, drog. Gh. Roth, Braşov, str. Regina Maria Nr. 18.
  Mondialfarm., Victor Tudoran, com. Satulung.
  Drogherii
  Drog. Kurt Neustader, med., Braşov, str. Republicii Nr. 14.
  Drog. Mihail Kamner, med., Braşov, str. Republicii Nr. 18.
  Farm. Fl. Iordanescu, med., Braşov, str. 7 Noiembrie Nr. 9.
  Drog. Fromm Ervin, med., Braşov, str. Axente Sever Nr. 3.
  Drog. Petre Ayntzn, nemed., Braşov, Piaţa Libertăţii Nr. 3.
  Farmaciile particulare din judeţul Buzau
  Taler Silvia, Buzau, str. Cuza Voda Nr. 25.
  Agneze Nicolae, Buzau, str. Unirii Nr. 63.
  Arginteanu Anastasia, Buzau, str. Unirii Nr. 110.
  Catuneanu Maria şi Spinescu Teodor, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 142.
  Dragu Vasile, Buzau, str. Alex. Marghiloman Nr. 9.
  Gerota Dumitru, Buzau, str. Targului Nr. 36.
  Israel şi Mina Lupu Srauchwarger, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 26.
  Penculescu Ateny, Buzau, Piaţa Daciei Nr. 16.
  Petrescu Maria, Buzau, str. Unirii Nr. 65.
  Romascanu Constantin, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 18.
  Dragomirescu Cristache, Buzau, Piaţa Daciei Nr. 14.
  Serbanescu Mihail, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 98.
  Tomescu Gheorghe, Buzau, strada Unirii Nr. 128.
  Gatcoianu Ileana, Buzau, Piaţa Daciei Nr. 10.
  Hoffman Aurel, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 72.
  Ana Vartan, Buzau, strada Carol Nr. 12.
  Ciolca Pohrib Elena, Buzau, strada C. Sarateanu Nr. 1.
  Tenescu Niculescu Elena, Buzau, strada Sf. Ingeri Nr. 6.
  Pascu Ana, Buzau, strada Marghiloman Nr. 23.
  Popa Ovidiu, Buzau, strada Marghiloman Nr. 30.
  Georgescu Mihaescu Margareta, Buzau, strada Unirii Nr. 100.
  Caleap Constantin, oraş Mizil, strada Carol Nr. 75.
  Filoti Teodorescu Jeana, oraş Mizil, strada Carol Nr. 92.
  Nica Teodor, oraş Mizil.
  Drogherii
  Farm. Vicentiu Livovschi Roman, med., Buzau, strada Cuza Voda Nr. 24.
  Farmaciile particulare din judeţul Campulung - Bucovina
  Friedman Abraham, C - lung - Bucovina.
  Garai Frieda, C - Lung - Bucovina.
  Feuerstein Emil, C - Lung - Bucovina, str. Reg. Mihai Nr. 71.
  Chitul Nicolae, C - Lung - Bucovina.
  Schnarch Albin, C - Lung - Bucovina. str. fost Reg. Mihai Nr. 81.
  Feuerstein Emli, C - Lung - Bucovina, str. Fost Reg. Mihai Nr. 71.
  Solo Schmitdt, C - Lung - Bucovina.
  Sielberberg Herman, Vatra Dornei.
  Katz Mendel, Vatra Dornei.
  Lowin Ana, Gura Humorului.
  Heringer Leon, Gura Humorului.
  Kupferberg Isig, Gura Humorului.
  Glinschi Mihovan Vasile, oraş Vama.
  Farmaciile particulare din judeţul Caras
  Grose Emeric, Oravita, str. fosta Reg. Carol Nr. 37.
  Knoblauck Augustin, Oravita, farm. ,,Vulturul Negru".
  Bock David, Oravita, str. fosta Reg. Mihai Nr. 27.
  Brada Eduard Dezideriu, or. Resita, str. fosta Reg. Maria Nr. 4.
  Coama Pop Felicia, oraşul Resita, str. fosta Carmen Sylva Nr. 41.
  Gruici Wilan Andrei, oraşul Resita, str. Elvat Nr. 1.
  Farkas Francisc, oraşul Resita, fosta Pr. Elisabeta Nr. 46.
  Korner Cornel, comuna Anina.
  Farmaciile particulare din judeţul Ciuc
  Loffler Wilhelm, Miercurea Ciucului, str. Petofi Nr. 3.
  Ajiteny Ajvasz Arpad, Miercurea Ciucului, str. fosta Reg. Ferdinand.
  Antal Gavril, Miercurea Ciucului, str. Pet"fi Nr. 11.
  Lazar Victor Nicolae, oraş Gheorghieni, Piaţa Libertăţii Nr.11.
  Ioana Kozma, oraş Gheorghieni, Piaţa Libertăţii Nr. 5.
  Coloman Deer, oraş Gheorghieni, Piaţa Libertăţii Nr. 15.
  Farmaciile particulare din judeţul Cluj
  Sebessy Bella, Cluj, str. Dosza Gyorgy.
  Creţu Vasile, Cluj, str. G - ral Poetas Nr. 22.
  Elekes Elisabeta, Cluj, calea Motilor Nr. 110.
  Ioan Langer cu Handelsman Ladislau, Cluj, str. Gh. Dosza Nr. 36.
  Joel Schaffer şi Schaffer Rebeca, Cluj, Piaţa M.Viteazu Nr. 22 - 23.
  Ana Rugea Burla, Cluj.
  Margareta Mathe Szabo, Cluj, Piaţa M. Viteazu Nr. 20.
  Iuliu Codarcea, Cluj, str. Reg. Maria Nr. 9.
  Eugen Czavassy, Cluj, str. Victor Babes Nr. 18.
  Maximilian Weissbrod, Cluj, calea Horia Nr. 50.
  Zoltan Kovacs, Cluj, Piaţa Universitatii.
  Gh. Gh. Hintz, Cluj, Piaţa Libertăţii, Nr. 28.
  Teodor Goina, Cluj, Piaţa Libertăţii, Nr. 34.
  Most., Ştefan Mircea, Cluj, calea Horia, Nr. 13.
  Dr. Iuliu Csereszneyes, Cluj, Piaţa Malinovschi Nr. 13.
  Dr. Iuliu Kohn, Cluj, Piaţa Libertăţii, Nr. 10.
  Simon Maria şi Barany Valentin, Cluj, str. Horia Nr. 6.
  Zoltan Sebestyen, Cluj, str. Budai Nagy Antal Nr. 55.
  Most. Weinrich Edmund, Cluj, str. Fosta Reg. Ferdinand Nr. 55.
  Most. Garda Clara, Cluj, Piaţa Libertăţii, Nr. 29.
  Gall Alexandru şi dr. V. Ciocanelea, Cluj, Piaţa fosta M. Viteazu Nr. 32.
  Balasz Gheorghe, Cluj, str. Joky Nr. 2.
  Antal Sabin, Cluj, str. fosta Reg. Maria Nr. 10.
  Suranyi Zoltan, Cluj, str. Baritiu Nr. 16.
  Kovats Iolanda, calea fosta Reg. Ferdinand Nr. 2.
  Karacsony Adalbert, Cluj, Piaţa Fosta M. Viteazu Nr. 1.
  Berger Teodor, Cluj, Piaţa Malinovschi Nr. 1.
  Edith Laszlo Emiras, Cluj, str. Danto Nr. 1.
  Sara Dr. Orient, dr. Tiberiu Orient şi Kiraly Ludovic, Cluj, str. Mărăşeşti Nr. 17.
  Brief Charlotte, str. Horia Nr. 4.
  Solomon Atlasz Aurora, Cluj, str. Dosza Nr. 19.
  Szortaey Gall Margareta, Cluj, str. fost Reg. Mihai Nr. 11.
  Panczel Geza cu Paradi Francisc, Cluj, Piaţa Marasti Nr. 14.
  David Ladislau, Cluj, str. fost Reg. Maria Nr. 29.
  Risca Emil, Cluj, str. fost Reg. Maria Nr. 16.
  Gorog Vasile, Cluj, str. fost Reg. Maria Nr. 2.
  Markovits Adalbert Bella, Cluj, calea Armatei Roşii Nr. 13.
  Virgil Sotropa, Cluj, piaţa Ştefan cel Mare Nr. 1
  Francisc Lukacs, Cluj, strada Dosza Gh. Nr. 37.
  Ladislaul Martonfi, Cluj, strada N. Iorga Nr. 27.
  Tab Tiberiu, calea Deportatilor Nr. 60.
  Keresztessy Iosif, Cluj, strada Teofil Cipariu Nr. 13 - 15.
  Vass Paul, Cluj, calea Horia Nr. 1.
  Holicska Andrei, Cluj, calea Motilor Nr. 42.
  Schapira Bojum Cecilia, Cluj, piaţa Mihai Viteazul Nr. 40.
  Nagy Ioan, oraşul Huedin.
  Rusu Valentin, oraşul Huedin.
  Gheorghe Pop, oraşul Huedin.
  Laboratoare particulare
  Bacteriologic medical, Dr. Elisabeta Elian, Cluj, str. Horca Nr. 2.
  Chimico - farmaceutice
  Antacit S.i.n.c., Ing. Andrei Berzelles şi Dezideriu Mozes, Cluj, strada Kogălniceanu Nr. 21.
  Mikrom, cosm., Farm. Boros Valentin, Cluj, strada Marzescu Nr. 19.
  Farm. Dr. Ferencz Aron, Cluj, strada Dostoiewski Nr. 63.
  Dr. Rozsa Gh., piaţa Libertăţii Nr. 27.
  Pharmachemia, Puscas Tiberiu, farm., Cluj, calea Regele Ferdinand Nr. 83.
  Lawrans, Buszttay Ioan, Cluj, str. fost Regina Maria Nr. 82.
  Prof. Dr. Iuliu Moldovan, Cluj, strada Regala Nr. 47.
  Nova, S.i.n.c., Cluj, strada Fantanele Nr. 11.
  Depozite de medicamente
  F. Butyka, S.A., Cluj, strada 6 Martie Nr. 4.
  Sanodrog, Hirsch Alex., Cluj, piaţa Libertăţii Nr. 32.
  Sicodrog, S.I.N.C., Cluj, piaţa Libertăţii Nr. 32.
  Depozite cosmetice
  Mozes Desideriu, Central Chimic, Cluj, strada Molotov Nr. 18.
  Drogherii
  Drog. S. Leidersdorfer, med., Cluj, strada Dosza Gheorghe Nr. 23.
  Drog. M. Rosza, med., Cluj, piaţa Libertăţii Nr. 27.
  Drog. A. Weissberger, Med., Cluj, piaţa Libertăţii Nr. 29.
  Drog. N.I. Szegho, nemed., Cluj, Timotei Cipariu Nr. 5.
  Farmaciile particulare din judeţul Constanta
  Barbulescu Nicolae, Constanta, Bulevardul fost Regina Maria Nr. 140.
  Pertoniu Sofia, Constanta, strada Moldovei Nr. 7.
  Vasiliu Andrei Andreina, Constanta, strada Carol Nr. 186.
  Mihailescu Cornelia, Constanta, str. fosta Carol Nr. 161.
  Ticusan Sultana, Constanta, strada Costachi Negri.
  Wellea Ecaterina, Constanta, str. fosta Carol Nr. 111.
  Stanescu Stelian, Constanta, str. fosta Carol Nr. 136.
  Sorin Miga, Constanta, strada fosta Carol Nr. 80.
  Enachescu Dumitru, Constanta, strada Dragos - Voda nr. 13.
  Marulis Dionisie, Constanta, str. fosta Carol Nr. 35.
  Vasilescu George, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 23.
  Berberianu Ion Nicolae, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 57.
  Sumedrea Victoria, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 65.
  Blumer Leon, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr.73.
  Alifante Anastase, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 78.
  Bitman Ghes, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 89.
  Nicolau Mitacu Dumitru, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 100.
  Rosin Iosif, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 153.
  Niculescu Rusali Ecaterina, fosta strada Carol Nr. 56.
  Garabetian Virginia, Constanta, str. Ştefan cel Mare Nr. 54.
  Klinger Herman, Constanta, sos. Scarlat Varnav Nr. 20.
  Ghetu Victoria, Constanta, strada Ştefan Mihailescu Nr. 24.
  Contoguri Panait, Constanta, strada fosta Carol Nr. 129.
  Teodora Oprica, Constanta, strada Ştefan cel Mare.
  Tocila Petru Elena, Medgidia, Farm. "Sănătatea".
  Micu Nicolae, Medgidia, Farm. "Sf. Elena".
  Constantinescu Gh., Cernavoda, Farmacia "Sf. Gheorghe".
  Sigmud Emil, Cernavoda, Farm. "Steaua României".
  Busuioc Nistor Cecilia şi Scarlat Cinschi Maria, Mangalia, strada fosta Ferdinand Nr. 30.
  Bozianu Clara, V. Roaita.
  Wagner Andrei, V. Roaita.
  Constantin I. Gheorghe, Hârşova, Farm. "Izvorul Tamaduirii".
  Badescu Maria, Ostrov.
  Leoncimidi Ana, suburb. Anadalchioi.
  Pambucoglu Aurelia, Constanta, strada 23 August Nr. 90.
  Dicu G. Silvia, suburb. Filimon Sarbu.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale, Dr. Sachelarie N. Emilia, Constanta, strada Cuza Voda Nr. 17.
  Analize medicale, Dr. C. Tunaru, Constanta, strada General Manu Nr. 35 bis.
  Drogherii
  Drog. Petre Tanasoca, med., Constanta strada fosta Carol.
  Papaianus I., med., Constanta strada fosta Carol Nr. 90.
  Farmaciile particulare din judeţul Covurlui
  Ianculescu Teodor, Galaţi, str. Berthelot Nr. 7.
  Lupascu P. Florica, Galaţi, str. Brailei Nr. 40.
  Pavloff Petre, Galaţi, str. Brailei Nr. 146.
  Gerea Nicolae, Galaţi, str. Tecuci Nr. 69.
  Radu Paraschivescu Constanta, Galaţi, str. P. Negri Nr. 1.
  Pierro Florica, Galaţi, str. Traian Nr. 1.
  Schwartz Marcu, Galaţi, str. Tecuci Nr. 2.
  Silvester Marcel, Galaţi, str. Sft. Dumitru Nr. 9.
  Cancicov Margareta, Galaţi, str. Potului Nr. 99.
  Suciu Pop Angela, Galaţi, str.Traian Nr. 116.
  Stratman Moise, Galaţi, str.Traian Nr. 34.
  Leibovici Sara, Galaţi, str. Independentei Nr. 20.
  M. Finkelstein, Galaţi, str. Brailei Nr. 9.
  Troia Valentina, Galaţi, str. Domnească Nr. 110.
  Most. Scurtu Aurel, Galaţi, str. Domnească Nr. 33.
  Pop Septimiu, Galaţi, str.Domnească Nr. 56.
  S. Reingewurtz Sigismund Branda, Galaţi, str. Lahovary Nr. 40.
  Moloiu Alexandrina, Galaţi, str. Domnească Nr. 30.
  Moloiu Elena, Galaţi, str. Berthelot Nr. 30.
  Gavrilescu Elvira, Galaţi, str. Domnească Nr. 60.
  Smilovici Moise şi Riven Smil, Galaţi, Piaţa Negri Nr. 63.
  Stefanescu Silvia, Galaţi, str. fosta Pr. Maria Nr. 12.
  Moscovici Avram, Galaţi, str. Movilei Nr. 2.
  Dimitrov Dacio, Galaţi, str. Traian Nr. 127.
  Fichman Juster Etela, Galaţi, str. Codreanu.
  Medeea Czleschi Ionescu, Galaţi, str. Tecuci Nr. 126.
  Wasserman Florica, Galaţi, str. Virgil Poenaru Nr. 52 bis.
  Wechsler Roza, Galaţi, str.Domnească Nr. 44.
  Klinger Herman Galaţi, str. Scarlat Varnav Nr. 20.
  Mendelsohn Anda, Galaţi, str. C. Negri Nr. 9.
  Laboratoare particulare
  Analize chimico - medicale, Galaţi, str. Traian Nr. 97.
  Analize medicale, Galaţi, str. Maior Fotea Nr. 13, Dr. D. Rupile.
  Analize chimico - medicale, Galaţi, Dr. Flax.
  Drogherii
  Drog. I. Mihailescu, med., Galaţi, str. Independentei Nr. 20.
  Drog. N. Busila, med., Galaţi, str. Traian Nr. 29.
  Farm. Titus Apfel, med., Galaţi, str. Portului Nr. 167.
  Farmacii particulare din judeţul Dambovita
  Greff Alexandrina, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 17.
  Voronca Nicolae, Targoviste, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 4.
  Cristescu Agripina, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 37.
  Naghi Alexandru, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 41.
  Naghi Alexandru, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 41.
  Naghi Alexandru, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 41.
  Stoian Petre, Targoviste, str. I.C. Bratianu Nr. 27.
  Sana Freier, Targoviste, str. Filipescu Nr. 3.
  Rosenberg Samoil,Targoviste, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 20.
  Zghibarta Trofin, Targoviste.
  Zelinschi Maximilian, oraş Pucioasa, str. fosta Regala Nr. 61.
  Flanga Ioan, oraş Pucioasa.
  Rusescu Ionescu Julieta, oraş Gaesti.
  Banescu Marieta, oraş Gaesti.
  Andreescu Maria, oraş Gaesti, str. Olanescu Nr. 55.
  Bolos Ioachim, oraş. Racari.
  Caracas Florian, oraş. Racari.
  Banescu Rosanu Caliope. com. Pr. Mihai (Titu).
  Popescu Mihai Viorica, com. Titu sat.
  Dumitrescu A. Elena, com. Titu gara.
  Meltz Petre, com. Titu Nucet.
  Laboratoare particulare
  Analize chimice bacteriologice, Targoviste, str. Alex. Stanescu Nr. 6. Dr. N. T. Teodorescu.
  Farmaciile particulare din judeţul Dolj
  Constantin C. Mihailescu, Craiova, str. Buzesti Nr. 35.
  Most. C. Pictorian, Craiova, str. Unirii Nr. 32.
  P. Crasnaru, Craiova, str. Unirii Nr. 58.
  Cizmarescu Marcela, Craiova, b - dul fost Carol Nr. 126.
  Constantinescu Virginia, Craiova, str. Buzesti Nr. 9.
  Dumitriu Eustatiu, Craiova, str. Brostei Nr. 38.
  Ioanovici Ioan, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 44.
  Gheorghiu Ştefan, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 18.
  Lazeanu Pandele Ivona, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 26.
  Munteanu Tulius, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 96.
  Most. Dr. Missbach Costin, Craiova, strada Cuza Voda Nr. 52.
  Vita Marinescu Ileana, Craiova, b - dul fost Carol Nr. 25.
  Most. Elvira Nadoiu, Craiova, str. Madona Dudu Nr. 21.
  Petrescu Mihail Paul, Craiova, str. Lipscani Nr. 65.
  Soimaru Carol, Craiova, str. Buzesti Nr. 26.
  Teodoru Vasile, Craiova, str. Bucureştilor Nr. 12.
  Hersohn H., Craiova, str. Unirii Nr. 2.
  Dan Codru Viorel şi Ana Negritescu, Craiova, str. Unirii Nr. 2.
  Lesovoi Elena, Craiova, str. Unirii Nr. 135.
  Paraschiva Carp Mateescu, Craiova, str. Severinului Nr. 1.
  Iuliana Costinescu, Craiova, str. Severinului Nr. 13.
  Bunea Elias, Craiova, str. Unirea Nr. 72.
  C. Popescu, Craiova, str. I. C. Bratianu.
  Levy Nissim, Craiova, str. Lipscani Nr. 5.
  Ilie Aronovici, Craiova, str. Buzesti Nr. 28.
  Kitscher Ana, Craiova, str. b - dul fost Carol Nr. 88.
  Alexandrescu Margareta, Craiova, str. Alexandru Lahovary Nr. 91.
  Cioica Alexandrina, Craiova, str. General Argintoianu Nr. 2.
  Morgenstren Aurel, Craiova, str. General Argintoianu Nr. 46.
  Stanescu Ionescu Ana, Craiova, calea Bucureştilor Nr. 109.
  Coplovici Samoil, Craiova, str. Madona Dudu Nr. 23.
  Scutelmicu Nicolae, Craiova, str. Cuza Voda.
  Protopopescu Stefania, Craiova, calea Bucureştilor Nr. 255.
  Stefanescu Dumitru, Craiova, str. Imparatul Traian Nr. 104.
  Nicolesco Badita, Craiova, calea Breslei Nr. 33.
  User Haim Goldenberg, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 33.
  Petrescu Costin Emilia, suburb. Româneşti - Dolj.
  Most. Gheorghiu Sava, oraşul Plenita.
  Cristescu Teofil, oraşul Plenita.
  Chioralia Vintila, oraşul Plenita.
  Lagara Anghel Olga, oraşul Calafat, str. Cuza Voda Nr. 43.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale, dr. Savopol - dr. Mogos, Craiova, str. C. A. Rosetti Nr. 6.
  Analize medicale, dr. E. Ratu, Craiova, str. Unirii Nr. 136.
  Analize medicale, Carausu Gheorghe, Craiova strada Copertari Nr. 1.
  Analize medicale, dr. Ionescu Barzu, str. Generalisimul Stalin Nr. 2.
  Chimico - farmaceutice
  Farm. Dr. Mogos Marin, Craiova, str. Imp. Traian Nr. 44.
  Osmoza, Schreibman Pinchas, Craiova, str. Pr. Nicolae Nr. 34.
  Cosmetice
  Chimicoza, chim. Lucia dr. Mogos, Craiova, str. Imp. Traian Nr. 44.
  Depozite de medicamente
  Chimidrog, Ovidiu Dabulescu, farmacist, Craiova, Str. Unirii Nr. 128.
  Farm. Goldemberg Haim User, Craiova, fost b - dul Carol I Nr. 126.
  Medidrag, farm. Gurau Maria, Craiova, strada Elea Nr. 19.
  Armedica, farm. Armand Penchas, craiova, str. L. Catargiu Nr. 5.
  Drogherii
  Drog. D. Diulescu, med., Craiova, str. Unirii Nr. 95.
  Drog. Alex. Diulescu, med., Craiova, str. Cuza - Voda Nr. 3.
  Drog. most. Ercul Cristina, med., Craiova, str. Unirii Nr. 31.
  Drog. - farm. Angela Dumitrescu, med., Craiova, str. Unirii Nr. 48.
  Farmaciile particulare din judeţul Dorohoi
  Herscu Roşu, Dorohoi, str. Grigore Ghica Nr. 2.
  Hirsch Marcovici, Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 24.
  Burah Solomon Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 73.
  Ciogolea Constantin, Dorohoi, str. Nonceru.
  Saly Segal, Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 24.
  Rosner Eugen, Dorohoi, str. M. P. Moruzi Nr. 29.
  Fanny Haifler şi Marcovici Roza, Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 65.
  Vitianu Constantin, comuna Saveni.
  Sulimsohn Iulius, comuna Saveni.
  Wechsler Isac, comuna Saveni.
  Parvulescu Margareta, comuna Mihaileni.
  Serbanescu Marin Elena, Darabani.
  Laboratoare particulare
  Analize chimico - bacteriologice, Dr. Iahr Iosif, str. Ştefan cel Mare Nr. 1.
  Farmaciile particulare din judeţul Fagaras
  Brumboiu Coriolan, Fagaras, Piaţa Unirii Nr. 25.
  Grigoriu Damianivici Olga, Fagaras, str. Aron Pumnul Nr. 1.
  Herman Ioan, Fagaras, Piaţa M. Viteazu Nr. 1.
  Dr. Konttesweller Carol şi Duscha Iosif, Fagaras, Piaţa Unirii Nr. 2.
  Dr. Spirescu Grama Eliza, Fagaras, Piaţa Unirii Nr. 11.
  Farmaciile particulare din judeţul Falciu
  Rodica Baiesu, Husi, str. Ghica Voda Nr. 68.
  Herman Brandt, Husi, str. Ghica Voda Nr. 66.
  Smil Smilovici, Husi, str. Lascar Catargiu Nr. 30.
  Eugenia Dobrescu Mircea, oraş Tg. - Falciu.
  Farmaciile particulare din judeţul Gorj
  Titu Ivanoiu, Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 3.
  Titu Topescu, Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 44.
  Artur Poll, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 38.
  Zarchievici Victor, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 22.
  Natalia Dr. Lupescu, Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 55.
  Argola Gheorghe, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 55.
  Parvulescu Puscariu Viorica, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 24.
  Drogherii
  Drog. I. Rasina, med., Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 46.
  Drog. Grigore Crainic, med., Tg. - Jiu.
  Farmaciile particulare din judeţul Hunedoara
  Nussbaum Nicolae, Deva, Piaţa Unirii Nr. 15.
  Eros Andrei, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 16.
  Pucerea Ionel, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 1.
  Schultz Paul, Deva, Piaţa Unirii Nr. 12.
  Szabo Iacob Samoila, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 3.
  Reisman Pavel, Petrosani, piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 84.
  Georgescu Nicolae, Petrosani, piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 84.
  Reingewurtz Herman şi Levy Coloman, Petrosani, piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 60.
  "Vulturul Negru", Ferenczy Caza, Hunedoara, piaţa Libertăţii Nr. 13.
  Turceanu Maria Lucretia, Hunedoara.
  Neuman Herman, oraş. Hateg, piaţa fosta Reg. Ferdinand.
  Szabo Carol, oraş. Hateg, piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 17.
  Crisan Traian, Hateg, Piaţa fosta Reg. Ferdinand.
  Vad. Vlad Mariana, oraş. Orastie, str. Ardeleanu Nr. 1.
  Dr. Crisan Cornel, oraş. Orastie.
  Caimacan Elena, oraş. Orastie.
  "Crucea Alba", Keleman Tiberiu, oraş Lupeni.
  "Sănătatea", Papp Titica, oraş. Lupeni.
  Stoica Ion, oraş. Brad.
  "Sf. Gheorghe", Mihaly Carol, oraş. Brad.
  Farmaciile din judeţul Ialomita
  Emil Gradinescu, Calarasi, str. Stirbei Voda Nr. 56.
  Samuel Grunberg, Calarasi, str. Stirbei Voda Nr. 9.
  Ovidiu Ghioca, Calarasi, str. Bucureşti Nr. 94.
  Dr. Maria Beroniade, Calarasi str. Bucureşti Nr. 147.
  Radu Dutulescu, Calarasi str. Bucureşti Nr. 153.
  Maria Furnica, Calarasi str. Perte Enescu Nr. 8.
  Cristea Stefanescu Maria, Calarasi str. Bucureşti Nr. 143.
  Marmureanu Teodora, Calarasi str. Petre Enescu Nr. 28.
  Stancescu St. Marin, Calarasi str. Bucureşti Nr. 213.
  Niculescu Florica, Calarasi str. Bucureşti Nr. 132.
  Despina Serbanescu,. oraşul Urziceni, str. Ferdinand Nr. 26.
  Polixenia Turtureanu, oraşul Urziceni, str. Teodoru Nr. 78.
  Mircea Dan Popescu, oraşul Urziceni, str. fosta Carol Nr. 82.
  Margareta Georgescu, oraşul Urziceni, str. Teodoru Nr. 40.
  Atanase Cupali, oraşul Slobozia str. Matei Basarab Nr. 107.
  Hristodor Luzi, oraşul Slobozia str. Matei Basarab Nr. 85.
  Georgeta Dr. Balasoiu, oraşul Slobozia str. Matei Basarab Nr. 176.
  Vanghele Dimica, oraşul Fetesti calea Calarasi Nr. 230.
  Dinulescu C-ţin, oraşul Fetesti, Gara.
  Drogherii
  Dr. vet. Th. Lucas. med., Calarasi.
  Farmaciile particulare din judeţul Ilfov
  Urbane şi rurale
  Ionescu Elvira, Oltenita.
  Azdril Leon, Oltenita.
  Gheorghe Manciulescu, Oltenita.
  Elena Paraschivescu, most., Budesti.
  Paulet Mika, Budesti.
  Vasilichis Bertleg, Buftea.
  Drogherii
  Niculescu Stelian, nemed., Oltenita, str. fosta Carol Nr. 37.
  Farmaciile particulare din judeţul Iaşi
  Dr. D. G. Beceanu, Iaşi, str. Anton Panu Nr. 32.
  Eliza Ghica Rateanu, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 83.
  Giosanu Ortansa, Iaşi, str. Ştefan cel Mare Nr. 65.
  Fichman Baruch, Iaşi, str. Anton Pan, Nr. 35.
  Coroi Al. Maria, Iaşi, str. Nicolina Nr. 29.
  Racovita Nicolae, Iaşi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 109.
  Catrina Nicolae, Iaşi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 52.
  Paun C. Constantin, Iaşi, str. Elena Damna Nr. 11.
  Terenzi Petre, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 37.
  Braunstein Erna, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 6.
  Most. Werner, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 34.
  Coman Lucia, Iaşi, str. Socola Nr. 25.
  Popa Mihail Eugenia, Iaşi, str. Bucsinescu Nr. 1.
  Martin Welt, Iaşi, str. Cucu Nr. 12.
  Bercovici Iacob, Iaşi, str. Nicolina Nr. 104.
  Tomescu C. Dumitru, Iaşi, str. Ştefan cel Mare Nr. 13.
  Irofte S. Maria, Iaşi, b - dul fost Ferdinand Nr. 8.
  Adace Justin, Iaşi, str. A. D. Xenopol Nr. 1.
  Dr. C. Ichiu, Iaşi, str. Pacurari Nr. 1.
  Emil Grozea Dr. Stavar, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 15.
  Clara Bayer şi Henrieta Haimovici Bayer, Iaşi, str. Pacurari Nr. 185.
  Abramovici Rebeca, Iaşi, str. Vasile Conta Nr. 2.
  Moise Solomon şi Leibovici M. Adela, Iaşi, str. Mareşal Malinovischi Nr. 34.
  Bercu Suzana, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 14.
  M. Segal Caritas şi Miscovici Deutsch, Iaşi, piaţa Cuza Voda Nr. 5.
  Sara Leibovici şi Ghizela Nathanasohn Marcovici, Iaşi, str. Ştefan cel Mare Nr. 35.
  Rennee Dr. Ochs, Iaşi, str. Cismariei Nr. 5.
  Daniil Meierovici şi Kaufman Iulia, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 32.
  Sirchis David, Iaşi, str. Mareşal Malinovischi Nr. 4.
  Goldenberg Golda, Iaşi, str. Victor Place Nr. 9.
  Netty Guttman Haber şi Pesea Elgurth Davidsohn, Iaşi, piaţa Halei.
  Blumenfeld Jeaneta, Iaşi, str. Anastasie Panu Nr. 50.
  Dichtear Ghizela, Iaşi, str. C. Negri Nr. 15.
  Cupfer Edmund, Iaşi, str. Palat Nr. 26.
  Iosub Herscovici şi Cuperman Avram Iosub, Iaşi, piaţa Sf. Spiridon.
  David Moise, Iaşi, str. Socola Nr. 82.
  Moise Plopoi şi Bander Feiga, Iaşi, str. Costache Negri Nr. 41.
  Wittner Hugo, Iaşi, b - dul fost Ferdinand Nr. 13.
  Haim Lazar şi Netty Calamanovici, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 67 - 69.
  Caufman Betty, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 83.
  Bercu Bernard, Iaşi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 52.
  Idu Marius Sorin, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 30.
  Horovitz Moscovici Alexandrina, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 1.
  Carol Haimovici, com. Podul Iloaiei.
  Herman Alexandru, com. Podul Iloaiei.
  Steinic Meer, oraşul Tg. - Frumos, str. Cuza Voda Nr. 73.
  Schonfeld Sofia, oraşul Tg. - Frumos.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale, Dr. L. Wasserman,, Iaşi, str. Dobrogeanu Gherea Nr. 16.
  Analize medicale, Dr. Diaca Lazar,, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 29.
  Analize medicale, Dr. Herdan, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 13.
  Chimico - farmaceutice
  Dr. Beceanu, Iaşi, str. A. Panu Nr. 32.
  Veritas, Kiselevschi Vladimir, Iaşi, str. Palat Nr. 49.
  Mikrosan, farm. Morgenstern, Iaşi, str. Ghica Voda Nr. 12.
  Judeţul Iaşi
  Depozite de medicamente
  Mercur, Coffman Meier, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 6.
  Farm. Mardare.
  Irofte Maria, Iaşi, b-dul Ferdinand Nr. 8.
  Farmaciile particulare din judeţul Mehedinti
  Bojneagu Viorica, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 97.
  Teodor Popescu, Tr.-Severin, piaţa Radu Negru Nr. 1.
  Pacuraru Pavel, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 91.
  "Coroana României", Blaga Simion, Tr.-Severin, str. Traian.
  Hacila Eugen, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 159.
  Stiopul Mihail, Tr.-Severin, piaţa Radu Negru Nr. 9.
  Marcu Fluerasu Florica, Tr.-Severin, str. Adrian Nr. 153.
  Mandru Viorica, Tr.-Severin.
  Dudescu Constanta, Tr.-Severin, piaţa Radu Negru Nr. 10.
  Dr. Virgil Torjescu, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 107.
  Popescu Florian, oraşul Baia de Arama, str. Victoriei Nr. 38.
  Cismarescu Gheorghe, oraşul Strehaia.
  Drogherii
  Mih. Nanu, med., Tr.-Severin, str. Maior Strehaianu Nr. 3.
  Drog. M. Torjescu, med., Tr.-Severin, str. Traian Nr. 97.
  Depozite cosmetice
  Drog. Cristescu Ioan, Tr.-Severin, str. Smardan Nr. 1.
  Farmaciile particulare din judeţul Mures
  Osvath Carol, Tg. - Mures, str. Ştefan cel Mare Nr. 107.
  Nagy Eugen, Tg. - Mures, str. Constantin Roman Nr. 2.
  Gyalui Rosenberg Paul, Tg. - Mures, str. Calarasilor Nr. 1.
  Ismael Martin, Tg. - Mures, str. Calarasilor Nr. 5.
  Holicska Ştefan Andrei, Tg. - Mures, Piaţa Stalin Nr. 52.
  Konari Iosif, Tg. - Mures, str. St. S. Popovici Nr. 4.
  David Ioan, Tg. - Mures, Piaţa Stalin Nr. 38.
  Sandor Zoltan, Tg. - Mures, str. Calarasilor Nr. 97.
  Adela Suciu, Tg. - Mures.
  Ferdinand Grosz, Tg. - Mures, Piaţa Unirii Nr. 28.
  Kovacs Andrei, Tg. - Mures, Piaţa Unirii Nr. 6.
  Widder Andrei, Tg. - Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 2.
  Sabin neagos, Tg. - Mures, str. Eminescu Nr. 2.
  Berkemery Iosif, Tg. - Mures, Piaţa Stalin Nr. 22.
  Ajtay Mihail, Tg. - Mures, str. I. G. Ducă Nr. 1.
  Elekes Emeric, Tg. - Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 56.
  Florescu Genoiu Olimpia, oraş Reghin.
  Lutsch Hugo, oraş. Reghin, str. fosta Reg. Mihai Nr. 30.
  Mera Victor, oraş. Reghin, Piaţa Lenin Nr. 2.
  Eugenia Vasiliu Mittelman, oraş. Reghin, str. Mihai Viteazu Nr. 8.
  Galler Mordko, oraş. Reghin, soseaua Mihai Bravu Nr. 32.
  Maria Teodoru Cornea, oraş Reghin, str. Karl Marx Nr. 20.
  Klinger Gottlieb Jeaneta, oraş Reghin, calea Mihai Bravu Nr. 41.
  Ghelman Sara, oraş Reghin.
  Laboratoare chimico - farmaceutice
  Imhotep, Hadnagy Csaba, Tg. - Mures, Piaţa Stalin.
  Uran, S.A.R., Tg. - Mures, strada Tudor Vladimirescu Nr. 44.
  Depozite de medicamente
  Medicina, S.A., Tg. - Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 20.
  Drogherii
  Most. Drog. I. Fekete, med., Tg. - Mures, Piaţa Stalin Nr. 21.
  Farmaciile particulare din judeţul Muscel
  Dumitriu Maria Agnes, Campulung, str. Negru Voda Nr. 152.
  Dumitrescu Welcescu Florica, Campulung, str. Negru Voda Nr. 128.
  Armasescu Octavian Sever, Campulung, str. Negru Voda Nr. 110.
  Stanescu Ioan, Campulung, str. Negru Voda Nr. 107.
  Popovici Adrian, Campulung, str. Negru Voda Nr. 124.
  Ciorascu C-ţin, Campulung, str. Negru Voda Nr. 182.
  Stefanescu Ganea, Alba Iulia, Campulung, strada Negru Voda Nr. 162.
  Chirita Gheorghe, Campulung, str. fosta Reg. Mihai Nr. 65.
  Drogherii
  Drog. I. Stanisan, med., C. - Lung.
  Drog. Dumitru Suicescu, med., C. - Lung.
  Farmaciile particulare din judeţul Nasaud
  Dr. Zaharia Sutiu, Bistrita, str. fosta Carol Nr. 29.
  Sangeorzan Mihailovici Salina, Bistrita, Piaţa Stalin Nr. 39, farm.
  Oraşului.
  Farm. Crucea Alba, Aurelia Minciuna, Bistrita, strada fosta carol Nr. 29.
  "Minerva", Silvia Greaba, Bistrita, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 25.
  Druga Gheorghe, Nasaud, Piaţa unirii.
  Jiga Marius, Nasaud, str. Gh. Cosbuc Nr. 194.
  Farmaciile particulare din judeţul Neamt
  Lieber Lisidor, Piatra Neamt, Piaţa Kogălniceanu Nr. 28.
  Mayer Baruch, Piatra Neamt, str. L - Catargiu Nr. 51.
  Iancu Schwartz, Piatra Neamt, str. Cuza Voda Nr. 215.
  Marcu Siegler, Piatra Neamt, str. Podoleanu Nr. 7
  Lozinca Ioan, Piatra Neamt, str. Cuza Voda Nr. 331
  C. Viorel, Piatra Neamt, str. Ştefan cel Mare Nr. 31.
  Clement Cezar şi Petre Balin, Piatra Neamt, str. Alex. cel Bun Nr. 10.
  Estera Fichman, Piatra Neamt, Piaţa Carol.
  Tiberiu Popescu, Piatra Neamt, str. Carol Nr. 6
  Maria Blumenfeld Bucareschi, Piatra Neamt.
  Aizig Segal, Piatra Neamt, str. Elena Cuza Nr. 14
  Beraru Iosupovici Sofia, Piatra Neamt, str. fosta Carol Nr. 10.
  Papa Sotir Constantin, Piatra Neamt, str. Al. Lapusneanu Nr. 10.
  Ilie Silberman, Tg. - Neamt, str. Ştefan cel Mare Nr. 56.
  Iosif Grunberg, Tg. - Neamt, str. Ştefan cel Mare Nr. 40.
  Bercovici Strul, Tg. - Neamt, str. fosta Reg. Ferdinand.
  Marcu Maria, Tg. - Neamt,Piaţa Kogălniceanu.
  Jetty Gurman, Tg. - Buhusi, strada fosta Reg. Carol Nr. 5.
  Mehel Iosub, Tg. - Buhusi str. fosta Reg. Carol Nr. 25.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale, Dr. Micu Ilie, P. Neamt, str. I. V. Stalin Nr. 2.
  Chimico - farmaceutice
  Farm. Vorel Constantin, Piatra Neamt.
  Drogherii
  Most. Hanganu, med., Tg. - Neamt.
  Farmacii particulare din judeţul Odorheiu
  Koncz Andrei, Odorhei, str. fosta Reg. Maria Nr. 15.
  Hecser Coloman Pavel şi Dr. Vilma Fereman Hescer, Odorhei, Piaţa Stalin Nr. 22.
  Csucsi Carol, Odorhei, str. Kossuth Nr. 15.
  Vary Sigismund, Odorhei, str. Kossuth Nr. 12.
  Drogherii
  Drog. Lautzky Alex., nemed., Odorhei, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 31.
  Farmaciile particulare din judeţul Prahova
  Vasilescu Nicolaescu Steliana, Ploiesti.
  Stoicescu Viorica, Ploiesti.
  Dragomirescu Basarab, Ploiesti, str. Română Nr. 45.
  Carol Schuler, Ploiesti.
  Alexandra Ludwig, Ploiesti, Piaţa Unirii Nr. 5
  Alexandru Constantinescu, Ploiesti, Piaţa Unirii Nr. 72
  Most. Pericle Demetriade şi Emil Friedsam, Ploiesti, str. Fructelor Nr. 1
  Gh. Comanescu, Ploiesti, b - dul Ferdinand Nr. 28.
  Gheorghe Pacala, Ploiesti, str. Reg Maria Nr. 5
  Most. Romulus Pop, Ploiesti, calea Campinei Nr. 44.
  Marin Demetrescu şi Anghel M. Demetrescu, Ploiesti, str. N. Filipescu Nr. 28.
  Mircea P. Dan, Ploiesti, str. Română Nr. 31.
  Radu Buciumeanu, Ploiesti, str. Valeni Nr. 3.
  Maria Popa Steflea, Ploiesti, str. Gh. Dobrescu Nr. 14.
  Speranta Niculescu, Ploiesti, str. Unirii Nr. 7.
  Dr. Elivra Ionescu Bordeianu, Ploiesti, str. Kogălniceanu Nr. 7.
  Sergiu Torjescu, Ploiesti, str. Basarab Nr. 1.
  Alexe Nan, Ploiesti, calea Campinei Nr. 78.
  Stefanescu Simion, Ploiesti.
  Homoraceanu Speranta, Ploiesti, str. Oilor Nr. 143.
  Jack Locker şi Rosemberg Israel, Ploiesti, Piaţa Unirii Nr. 29.
  Alexandrina Curcăneanu, Ploiesti, str. Brasoveni Nr. 4.
  M. Schwartz, Ploiesti, str. I. G. Ducă Nr. 22.
  Marcel Gruia, Ploiesti, strada Unirii Nr. 3.
  Enescu Petre, Ploiesti, str. Alex. Vlahuţă Nr. 49.
  Cherter Mehel şi Cherter Leo, Ploiesti, str. Lahovary Nr. 12.
  Teodor Hirsch şi Blanche Posmantir, Dr. Vaisler, Ploiesti, str. Dr. Radovici Nr. 10.
  Ioan Plosca, Ploiesti, str. Kogălniceanu Nr. 29.
  Eugenia Aldea Atanasiu, Ploiesti, Halele Centrale Nr. 39.
  Adelberg Emanoil, Ploiesti, str. N. Kogălniceanu Nr. 10.
  Nedelcu Negrescu Florica, Ploiesti, Halele Centrale.
  Pasulis Sechelarie Eugenia, Ploiesti.
  Lack Rudolf, Ploiesti, str. Română Nr. 108.
  Rosenberg Eugen, Ploiesti, b - dul Ferdinand Nr. 46.
  Dobrescu Henriette, Ploiesti, str. Kogălniceanu Nr. 39.
  Negrea Rotaru Constanta, Ploiesti, str. Banu Manta Nr. 62.
  Solomon Itic, Ploiesti, str. Română Nr. 105.
  Constantinescu Demetriade Penelopa, Ploiesti, str. Dragalina Nr. 92.
  Dimian Ion, Ploiesti, str. Unirii Nr. 18.
  Popescu Maria, Ploiesti, str. Barbu Delavrancea Nr. 77.
  Stanciulescu Georgeta Botez, Ploiesti, str. G - ral Dragalina Nr. 161.
  Nicolae Macri, Ploiesti, str. Carol Nr. 80.
  Hrubes Mircioiu Alina, Campina, str. Carol Nr. 57.
  Voiculescu Ioan, Campina, str. Carol Nr. 91.
  Procopiu Marinescu, Campina, str. Grivitei Nr. 36.
  Missir Coman Eftimie, Campina, str. fost Carol Nr. 64.
  Draga Stefanescu Totolo, Campina, str. fost Carol Nr. 75.
  Popovici Dobrescu Elena, Campina, str. Clujului Nr. 1.
  Patron N.Gheorghe, Moreni.
  Maria Moisescu, Moreni.
  Mihai Radu, Moreni.
  Iacob I. Ion, Moreni.
  Zotter Emilie, Valenii de Munte.
  Most.C. Muller, Valenii de Munte.
  Pascu Iordanescu Maria, Predeal.
  "Carmen - Sylva", farm., Russe Stanescu, Sinaia.
  Gheorghe Gomoiu, Sinaia, b - dul Ghica Nr. 45.
  Staicovici Bradisteanu Laurentia, Sinaia, b - dul Ghica Nr. 19.
  Berechet Florica, Slanic, str. fosta Carol Nr. 5.
  Smarandescu Daniel Maria, Slanic.
  Fores Ema, Filipesti de Târg.
  Ciortus Marius, Urlati.
  Iuliu Gugiuanu, Busteni.
  Tevanov Eva, Busteni.
  Iliescu Gh. Maria, Busteni.
  Ioan Iacobescu, Urlati.
  Voiculescu Ana, com. Breaza.
  Petre Munteanu, com. Breaza.
  Sovaiala Constantin, com. Breaza, sos. Naţionala Nr. 96.
  Iliescu Maria, com. Comarnic.
  Plesoianu Maria, com. Comarnic.
  Most. I. Fich, com. Azuga.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale, Dr. Gh. Diculescu şi Dr. Tr. Dogaru, Ploiesti, b - dul Republicii Nr. 8.
  Analize medicale, Botescu Gamelia, Ploiesti, Take Ionescu Nr. 3.
  Analize medicale, Somer Solomovici, Ploiesti, Targsor Nr. 18 bis.
  Chimico - farmaceutice
  Unna, Badescu Provian şi David Pantelimon, Ploiesti, str. Targsor Nr. 35.
  Farm. Miculescu Paul, Ploiesti, str. Nucilor Nr. 29.
  Cyrene + cosm., Chim. Ion Popescu, Ploiesti, str. Maresti Nr. 33.
  Depozite de medicamente
  Cofarm, Duduica Viorica farm., Ploiesti, str. Cantacuzino Nr. 12.
  Farm. Ecaterina Nicolaide, Ploiesti, Piaţa Unirii Nr. 38.
  Prosana, Farm. Tudic Sofina, Ploiesti, Brasoveni Nr. 6.
  Drogherii
  Drog. M. Tilenschi, med., Ploiesti, str. Română Nr. 32.
  Farm. Alex. Lazarescu Muresan, med., Ploiesti, str. Română Nr. 26.
  Drog. Th. Ionescu, med., Ploiesti, str. Kogălniceanu Nr. 6.
  Farmaciile particulare din judeţul Putna
  Dranga Petre, Focsani, str. Mare Nr. 24.
  Penu Andrei, Focsani, str. Mare Nr. 51.
  Rudic Aureliu, Focsani, str. Mare Nr. 72.
  Secarescu Ştefan, Focsani, str. Mare Nr. 167.
  Dr. Ionescu Iulia, Focsani, str. Mare Nr. 217.
  Dumitrescu Constantin, Focsani, str. Mare Nr. 240.
  Huzum Virgil, Focsani, str. Mare Nr.280.
  Bucur Lucia, Focsani, str. Mare Nr. 325.
  Kovacs Florica, Focsani, str. Mare Nr. 285.
  Most. Oravetz Aleci Alexandrina, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 119.
  Mandroiu Valeriu, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 85.
  Martinescu Petre, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 60.
  Bernstein Davidel şi Bernstein Jean, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 28.
  Scorteanu Fany, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 45.
  Rebeca Becher şi Berger Avram, Focsani, str. I. Gh. Ciurea Nr. 8.
  Marcus M. Rosenstein, Focsani, str. Mare Nr. 214.
  Iacobsohn Iosif, Focsani, piaţa Moldovei Nr. 9.
  Saulescu Tomida Teodora, Focsani, piaţa Independentei Nr. 10.
  Popescu Mitica, Panciu, str.Cuza Voda Nr. 45.
  Capatana Adolf, Panciu, str.Ferdinand Nr. 3.
  Comsa Constantin, Panciu, str.Tazlaoanu Nr. 3.
  David H. Cru, Panciu.
  Boiu Trifan, Adjud, str. Mare Nr. 87.
  Tasica Rotaru, Adjud.
  Munteanu Gheorghe, Odobesti, str.fosta Carol.
  Maziliu Ecaterina, Odobesti, str. fosta Carol Nr. 77.
  Robinson Moise, Odobesti str. fosta Carol Nr. 85.
  Constantinescu Corneliu, Odobesti str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 33.
  Maria Dr. Rosianu Radianu, Odobesti str. fosta Carol Nr. 119.
  Ionescu Petre, Mărăşeşti.
  Laboratoare particulare
  Analize chimico - medicale, Goldemberg Roza, Putna.
  Analize bacteriologice, chimie biologica, Dr. Cazan Constantin, Focsani, str. Ştefan cel Mare Nr. 33.
  Chimico - farmaceutice
  Bilia, farm. al. Rădulescu, Focsani, str. Maior Sava Nr.10.
  Depozite de medicamente
  Farm. Dimitriu Şerban, Focsani, str. Mare a Unirii Nr. 225.
  Drogherii
  Farm. Emilia Georgescu Cernatescu, med., Focsani, str. Mare Nr. 140.
  Farm. Iacob Idelovici, med., Focsani, str. Mare Nr. 103.
  Farm. Alex. Rădulescu, med., Focsani, str.Mare Nr. 113.
  Farmaciile particulare din judeţul Radauti
  Schwind Phoebus, Radauti, piaţa Unirii.
  Dr. Merchel Adolf, Radauti, piaţa fosta Elisabeta.
  Umt Valeriu, Radauti, piaţa Unirii Nr.12.
  "La inger", Mecz Maria, Radauti, piaţa Unirii.
  Dr. Bernstein Haim, Radauti, piaţa Unirii Nr. 38.
  Carciu Felicia, Radauti, str. Palatul Primăriei Nr. 12.
  Frenkel Samoil, Radauti, str. Ştefan cel Mare Nr. 36.
  Deutsch Carol, Radauti, str. Unirii.
  Abramovici Spreier Berta, Radauti, str. Ştefan cel Mare Nr. 9.
  Artur Geber, Radauti, piaţa fosta Princ. Elisabeta Nr. 4.
  Surkes Mina şi most. Silberbusch Elias, Siret, str. Mihai Viteazu Nr. 9.
  Drogherii
  Vaduva Erna Vagner, med., Radauti, str. Ştefan cel Mare.
  Farmaciile particulare din judeţul R. - Sarat
  Gheorghiu Aristotel, R. - Sarat, str. Victoriei.
  Zuchi Gheorghe, R. - Sarat, str. Victoriei.
  Ramniceanu Negrea Marcel, R. - Sarat, str. Victoriei.
  Mihailescu Elena, R. - Sarat, str. Victoriei.
  Lowensohn Ghizela, R. - Sarat, str. Victoriei.
  Macarie Dumitru, R. - Sarat, str. Victoriei Nr. 5.
  Berger Frima, R. - Sarat, str. Victoriei Nr. 113.
  Guttman Isac, R. - Sarat, str. Victoriei Nr. 114.
  Dr. Adriano Virginia, R. - Sarat, str. fosta Ferdinand Nr. 34.
  Constantinescu Radu Valeria, R. - Sarat, str. V. Crostoforeanu Nr. 17.
  Farmaciile particulare din judeţul Roman
  Victor Stefanescu, Roman, b - dul fost Carol Nr. 27.
  Horovitz Iosif, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 92.
  Bogza Margareta, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 138.
  Gluckman I., Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 156.
  Dr. V. Tebinca, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 54.
  Bruck Maier Zalman, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 64.
  Iosipovici Solomon, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 30.
  I. Posmantir, Roman, str. Ştefan cel Mare.
  Steinberg Liuba, Roman, str. Aprodul Arbore Nr. 28.
  Coifman Feiga, Roman, str. fosta L. Catargiu Nr. 7.
  Bercu Lubel, Roman, str. Principatele Unite Nr. 2.
  Flexer Lipa, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 199.
  Maries Elisabeta, Roman, str. Bogdan Dragos Nr. 69.
  Hildegard Stern, Roman, str. Anastasia Doamna.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale, Flexer L., Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 199.
  Farmaciile particulare din judeţul Romanati
  Constantinescu Eftimie, Caracal, str. Beroineanu Nr. 1.
  Most. Teodor I. Schartz, Caracal, str. Unirii.
  Traian Aiteanu şi Ana Slaniceanu, Caracal, str. Şerban Jianu Nr. 4.
  Ricman Maria, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 38.
  Blebea Ana, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 7.
  Buiculescu C. Maria, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 27.
  Florescu Ioan, Caracal, Hotelul Minerva, compart. 3.
  Juta Aurel, Caracal, str. Unirii Nr. 10.
  Daniile Alexandru Ruxandra Magdalena, Corabia, str. fosta Bratianu Nr. 97.
  Stoenescu Ecaterina, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 74.
  Naftali Negru Maria, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 64.
  Grigorescu Ionescu Maria, Corabia, b - dul fost Carol Nr. 10.
  Decebal Ivanus, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 69.
  Nicolaesu Constanta, Bals, str. fosta Reg. Mihai Nr. 2.
  Stoenica F. Ioan, Bals, str. G - ral Dragalina Nr. 29.
  Drogherii
  Drog. M. Diaconescu, med., Caracal, str. Unirii.
  Farmaciile particulare din judeţul Satu - Mare
  Guttman Ecaterina, Satu - Mare, str. Mareşal Manovschi Nr. 4.
  Schett Gheza, Satu - Mare, piaţa fosta Bratianu Nr. 17.
  Dr. Barkovitz Artur, Satu - Mare, str. Lucaci Nr. 10.
  Barbul Suzana, Satu - Mare, piaţa Libertăţii Nr. 28.
  Tabajdi Gheorghe, Satu - Mare, str. T. Florescu Nr. 13.
  Molnar Mihail, Satu - Mare, str. fosta Regele Ferdinand Nr. 21.
  Voisa Ştefan, Satu - Mare, str. Avram Iancu Nr. 42.
  Ordinul Mezericordian, Satu - Mare, piaţa Libertăţii Nr. 1.
  Berall Edith, Satu - Mare, str. Decebal Nr. 1.
  Horvath Iosif, Satu - Mare, str. Berthelot Nr. 3.
  Bernath Ileana, Satu - Mare, piaţa Libertăţii Nr. 6.
  Kovatz Ioan, Satu - Mare, calea Viilor Nr. 1.
  Arpad Iacob, Satu - Mare, piaţa Libertăţii Nr. 11.
  Gall Ioan, Baia Mare.
  Fodor Alecu, Baia Mare, piaţa Libertăţii Nr. 28.
  Szantirmay Geza, Baia Mare, str. Closca Nr. 27.
  Bajnoczi Alexandru, most., Baia Mare, str. Malinovschi Nr. 5.
  Klein Nicolae şi Sar Lota,, Baia - Mare, piaţa Libertăţii Nr. 5.
  Dolny, Baia - Mare, piaţa Libertăţii Nr. 5.
  Fig Emeric, Baia - Mare, strada 17 Octombrie Nr. 1.
  Karantdt Desideriu, Baia - Sprie.
  Hadnagy Anton, com. Negresti, rurală.
  Gerber Adalbert, com. Seini, rurală.
  Kreiger Ştefan, com. Seini, rurală.
  Foltinek Aurel, com. Somcuta Mare, rurală.
  Costin Mircea Victor, com. Somcuta Mare, rurală.
  Laboratoare particulare
  Analize medicale, dr. Fejes Vasile, Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 31.
  Analize medicale, Grcnfeld Auli, Satu - Mare, str. Malinovschi Nr. 4.
  Depozite de medicamente
  Medicheima, farm. Iacob Arpad, Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 31.
  Dr. Ernest Klein, Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 39.
  Drogherii
  Drog. A. Papolezy, nemed., Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 27 B.
  Farmaciile particulare din judeţul Salaj
  Cosma Corneliu, Zalau, piaţa Libertăţii.
  Berches Rozalia, Zalau, str. Dozsa Nr. 19.
  Boczanczy Ana, Zalau, str. Dozsa Nr. 19.
  Alexandru Keleman, Zalau, str. Mihai Viteazu Nr. 17.
  Redesz Suzana, Zalau, piaţa Libertăţii, Nr. 2.
  Popa Aurel, Careii Mari, calea Dacia Nr. 16.
  Wachter Ioan, Careii Mari, piaţa Stalin Nr. 8.
  Nonu Ioan, Careii Mari, calea Lenin Nr. 24.
  Princzinger Anton, Careii Mari, calea Lenin Nr. 2.
  Fogel Ştefan, Careii Mari, piaţa Libertăţii Nr. 6.
  Kiss Iosif, oraşul Simleul Silvaniei, str. Libertăţii, Nr. 8.
  Czermak Ludovic, oraşul Simleul Silvaniei, piaţa Libertăţii Nr. 6.
  Trager Carol, comuna Tasnad, rurală.
  Bran Gheorghe, comuna Tasnad, rurală.
  Balasz Iolanda, com. Valea lui Mihai.
  Marcovits Henric, com. Valea lui Mihai.
  Nan Carol, com. Valea lui Mihai.
  Husovschi Iosif, com. Jibou.
  Fekete Andrei, com. Jibou.
  Drogherii
  Most., Drog. Papp Zoltan, med., Zalau, piaţa Libertăţii.
  Farmaciile particulare din judeţul Suceava
  Caba Nicolae, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 28.
  Brillantt Otto Ernst, Suceava, str. Parcalabului Nr. 5.
  Schwerberger Maxmilian, Suceava, str. fosta Regina Maria Nr. 37.
  Besler Berta, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 59.
  Denker Bernthal Paula şi Knobler Kimelman Gusta, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 25.
  Burchis Zwilling Beila, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 15.
  Fromm Eva, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 7.
  Spreber Korner Fina, Suceava, str. Paharnicului Nr. 18.
  Farmaciile particulare din judeţul Severin
  Otto Ficher, Lugoj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 5.
  Vertes Felician, Lugoj, str.Bredicenu Nr. 1(Splai).
  Vertes Carol, Lugoj, str. Saguna Nr. 2.
  Sturza Fotescu Florica, Lugoj.
  Turcu Teodor, Lugoj, piaţa fosta Reg. Maria Nr. 4.
  Mayer Carol, Lugoj, str. Victor Mihali Nr. 1.
  Folbert Carol, Lugoj, str. Timisoarei Nr. 4.
  Tamas Tiberiu, Lugoj, str. fosta Reg. Maria Nr. 5.
  Nicolescu Radita, Lugoj, piaţa Unirii Nr. 15.
  Cabuz Gheorghe, oraşul Caransebes.
  Muller Eduard, oraşul Caransebes, piaţa Unirii Nr. 457.
  Demeter Iuliu, oraşul Caransebes, str. Episcopul Popazu Nr. 11.
  Patrascanu Mihai, oraşul Caransebes, str. Episcopul Popazu Nr. 14.
  Patrasscnu Paul Dorin, oraşul Caransebes, str. Unirii Nr. 2.
  Panayoth Ladislau, oraşul Orşova, str. fosta Reg. Maria Nr. 100.
  Mihailescu Dumitru, oraşul Orşova.
  Hossu Adalbert, Baile Herculane.
  Laboratoare particulare
  Analize bact. - chim., Dr. Cacioula Ion, Lugoj, str. Vasile Goldis Nr. 33.
  Analize bact. - chim., Adrian Greceanu, Caransebes, str. Ana Pauker Nr. 26.
  Drogherii
  Drog. Iuliu Popeti, nrmed., Lugoj, str. fosta Ferdinand Nr. 5.
  Farmaciile particulare din judeţul Sibiu
  Dr. Binder, Sibiu, str. Avram Nr. 9.
  Boeru Aurel, Sibiu, str. fosta Reg. Ferdinand Nr.14.
  Butta Traian, Sibiu, str. fosta Reg. Maria Nr. 37.
  Jantea Marioara, Sibiu, Piaţa fost. Reg. Ferdinand Nr. 30.
  Marinescu Constantin, Sibiu, b - dul fost Carmen Sylva Nr. 12.
  Muller Erich, Sibiu, Piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 10.
  Moga Ştefan, most., Sibiu, str. Elisabeta Nr. 6.
  Niculescu Ioan, Sibiu, str. Ocnei Nr. 11 A.
  Dr. Lefer Ioan, Sibiu, str. fost Reg. Maria Nr. 59 - 61.
  Pop Victor, Sibiu, str. fost Reg. Maria Nr. 36.
  Timak Siegfried, Sibiu, str. Turnisorului Nr. 18.
  Wermescher Emil, Most., Sibiu, Piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 17.
  Zobel Fritz, Sibiu, str. Ocnei Nr. 2.
  Albescu Horatiu, Sibiu, str. Turnului Nr. 33.
  Genanaru Erailia, Sibiu, str. Avram Iancu Nr. 36.
  Dragomirescu Olga, Sibiu, str. Octavian Goga Nr. 3.
  Posticescu Veronica, Sibiu, str. Tg. Vinului Nr. 6.
  Metz Alfred, Sibiu, str. Elisabeta Nr. 56.
  Herbert Iuliu, Sibiu, oraş. Cisnadie.
  Laboratoare chimico - farmaceutice
  Biofarm, Farm. Macavei Augustin, Sibiu, str. Dogarilor Nr. 1.
  Pharmagen, Farm. Spech Gonther, Sibiu, str. Dogarilor Nr. 1.
  Cosmetice
  Albert Schaffer, Sibiu, Aleea Filsofilor Nr. 18.
  Marcu Ilie, Droghist, Sibiu, str. Andrei Saguna Nr. 19.
  Fire de import şi reprezentanta
  Loew & Co., reprezentanta, Sibiu, str. Gh. Cosbuc Nr. 11.
  Drogherii
  Farm. Victor Lyew, med., Sibiu, str. I. V. Stalin Nr. 32.
  Farmaciile particulare din judeţul Tarnava Mica
  Busoiu Victor, Blaj, Piaţa I. M. Klein Nr. 7.
  Schieszl Carol, Blaj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 4.
  Salzer Friderich, com. Dumbraveni, Piaţa fosta Reg. Ferdinand, Farm. Elisabeta.
  Vertes Dezideriu, com. Dumbraveni, Piaţa fosta Reg. Ferdinand.
  Winter Ştefan, Blaj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 4 - 6.
  Szaitz Carol, Blaj, str. Petru Maior Nr. 5.
  Csionka Iosif, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Ferdinand.
  Most. Gall Ladislau, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Mihai.
  Czitron Elena, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 99.
  Farmaciile particulare din judeţul Tarnava - Mare
  Moga Octavian, Sighisoara, str. Andrei Muresanu Nr. 2.
  Frederic Ernst, Sighisoara, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 21.
  Martin Alexandru şi Constantinescu Margareta, Sighisoara, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 28.
  Ligner Helmut, Sighisoara, Piaţa Unirii Nr. 28.
  Salman Augustin, Sighisoara, Piaţa Unirii Nr. 45.
  Daianu Gheorghe, Medias, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 1.
  Tontsch Herman (most.), şi Otto Kremer, Medias, str. fosta Reg. Maria Nr. 3.
  Dr. Oberth Iosif, Medias, Piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 23.
  Lupu Romulus, Medias, str. Ludvig Roth Nr. 3.
  Folberth Herman, Medias, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 32.
  Kolonte Ghizela, Medias, str. I. G. Ducă Nr. 7.
  Schwartz Eduard, com. Agnita str.23 ugust Nr. 15.
  Dieszko Gertrud, com. Agnita, Piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 14.
  Mederus Walther, com. Rupea.
  Otto Fehdenfeld, comuna Rupea.
  Laboratoare particulare
  Analize chimice, bacteriologice, Medias, str. I. V. Stalin Nr. 37, Dr. Filomena Radasanu.
  Chimico - farmaceutice
  Chemofarm., Most. Maria Teutsch şi Frieda Segall, Medis, str. Barbierilor Nr. 10.
  Cosmetice
  Freda, Alfred Auner, Medias, str. Honterus Nr. 4.
  Drogherii
  Drog. Hermina Sielbernagel, med., Medias, Piaţa fosta Reg. Ferdinand Nr. 5.
  Farmacii particulare din judeţul Tecuci
  Sachelarie Constantin, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 253.
  Iofciulescu Profira, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 184.
  Marcus David, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 189.
  Hasnas Eleonora, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 130.
  Bossie George, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 157.
  Stratulat Florica, Tecuci, str. I. G. Ducă Nr. 17 - 19.
  Scortaru Silvia, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 134.
  Schaffer Israel, Tecuci, str. Cuza Voda Nr. 8.
  Saraga Clara, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 210.
  Farmaciile particulare din judeţul Trei - Scaune
  Stanescu Liviu, Sf. Gheorghe, str. Piaţa fosta Reg. Maria Nr. 2.
  Feder Alfred, Sf. Gheorghe, str. General Averescu Nr. 2.
  Csutak Ştefan, Sf. Gheorghe.
  Bernath Jakab, Sf. Gheorghe, str. Cuza Voda Nr. 4.
  Zakarias Ştefan, Sf. Gheorghe, Piaţa Malinovschi Nr. 3.
  Cerghi Pop Victor, Sf. Gheorghe, str. fosta Carol Nr. 1.
  Cozac Aurelian, Tr. - Secuiesc, str. Gabor Aron Nr. 4.
  Bajnok Jeny, Tr. - Secuiesc, Piaţa fosta Reg. Maria Nr. 29.
  Szini Andrei, Tr. - Secuiesc, Piaţa fosta Reg. Maria Nr. 16.
  Ernest Csiszar, Tr. - Secuiesc, str. Armatei Roşii Nr. 27.
  Drogherii
  Farm. St. Deak, med., Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii Nr. 2.
  Farmacii particulare din judeţul Teleorman
  Cernea Liviu Titu, Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 54 - 56.
  Divitari Spiru, Tg. - Magurele.
  Heberling Carol, Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 82.
  Heberling Aurel, Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 21.
  Cleopatra Alexandratos, R. - de - Vede, str. Dunării Nr. 28.
  Mihail Biltz, R. - de - Vede, str. General Manu Nr. 48.
  Zaharescu Cristea, R. - de - Vede, str. Mărăşeşti Nr. 3.
  Marinescu Blatz Elena, R. - de - Vede.
  Isarescu Vladescu Irina şi Alexandrina Gutu Panculescu, R. - de - Vede.
  Lenos Cocos Irina, R. - de - Vede, str. General Manu Nr. 18 - 20.
  Turbaru Muller Valentina, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 227.
  Teodorescu N. Anghel, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 267.
  Henga Teodor, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 145.
  Serbanescu Victoria, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 5.
  Paul Levi Cociu, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 301.
  Popescu Ciocarlan Eug., Alexandria, str. fosta Carol Nr. 224.
  Bunea Ştefan, Zimnicea, str. Alexandria.
  Dumitrescu Eufrosina, Zimnicea.
  Vasiliu Lascar Coina, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 237.
  Georgescu Nicolae, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 319.
  Depozite de medicamente
  Farm. Divitari Manasse, Alexandria.
  Drogherii
  Farm. Ionescu Viorica, med., Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 29.
  Dumitru Blatz, med., R. - de - Vede.
  Drog. Most. Th. Serbanescu, med., Alexandria, str. fosta Carol Nr. 14.
  Farmacii particulare din judeţul Tulcea
  Voinescu Surmasu Zoe, Tulcea, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 42.
  Sapusnic Herman, Tulcea, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 36.
  Boganov Ghers, Tulcea, str. Babadag Nr. 3.
  Leibovici Isidor, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 68.
  Zosmer Feigold Coca, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 106.
  Morareanu Blum Virginia, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 26.
  Niculescu Zoe, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 102.
  Feldman Maria, Tulcea, str. Sft. Nicolae Nr. 9.
  Negrescu Maria, oraşul Macin., str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 40.
  Edelstein Bercovici Ana, oraşul Babadag, str. fosta Carol Nr. 66.
  Gheorghiu Caliopi, oraşul Babadag, str. fosta Carol.
  Radulian Egen, oraşul Isaccea.
  Farmaciile particulare din judeţul Tutova
  Goldstein User (Bucureanu Aurel), Barlad, str. fosta Regala Nr. 117.
  Smilovici Milu, Barlad, str. fosta Regala Nr. 101.
  Sachter Isac, Barlad, str. fosta Regala Nr. 71.
  Scharf Leib, Barlad, str. fosta Regala Nr. 62.
  Marcel Aron, Barlad, str. fosta Regala Nr. 41.
  Schein Emil, Barlad, str. N. Grigoriade Nr. 23.
  Perlmautter Leon, Barlad, str. fosta Regala Nr. 125.
  Goldenstein Simon, Barlad, str. fosta Regala Nr. 112.
  Rotaru Maria, Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 30.
  Marcovici Samuil, Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 43.
  Drogherii
  Eva Rapaport, med., Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 44.
  Farmacii particulare din judeţul Turda
  Sauteanu Ioan, Turda, Piaţa Mihai Viteazu Nr. 21.
  Dr. Nanu I. Ion, Turda, Piaţa Saguna Nr. 13.
  Murgau Scarlat Margareta, Turda, Piaţa M. Viteazu Nr. 53.
  Ghitezen Cosinzeana, Turda, Piaţa M. Viteazu Nr. 10.
  Velitz Carol, Turda, Piaţa Mihai Viteazu Nr. 37.
  Inczeffy Carol, Turda, Piaţa Mihai Viteazu Nr. 7.
  Cornea Iacob, Turda, str. Andrei Muresanu Nr. 46.
  Popescu I. Constantin, str. fosta Reg, Ferdinand Nr. 37.
  Denes Edith, Campia Turzii, rurală.
  Bozsos Vasile, Campia Turzii, rurală.
  Stanescu Vasile, comuna Campeni, rurală.
  Cristu Grigorov Cosma, comuna Campeni, rurală.
  Palade Botog Ileana, comuna Campeni, rurală.
  Laboratoare chimico - farmaceutice
  Gligor Ioan, dr., Turda, str.fosta Reg, Ferdinand Nr. 49.
  Farmaciile particulare din judeţul Timiş - Torontal
  Paraschiva Alexa şi Marian Mincu, Timişoara, str. Alba Iulia Nr. 7.
  Oscar Berger, Timişoara, str. Barbu Delavrancea.
  Ionas Alexandru, Timişoara, str. Alba Iulia.
  Livia Dr. David, Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 2.
  Goldner Alexandru şi Ovidiu Popovici, Timişoara, Piaţa Dragalina Nr. 4.
  Schreyer Albert, Timişoara, b - dul Diaconovici Loga Nr. 46.
  Ştefan Bohm, Timişoara, Piaţa Libertăţii colt cu V. Alecsandri.
  Matei Getz, Timişoara, Piaţa fosta Bratianu Nr. 5.
  Viorica Ionescu Hayer, Timişoara, Piaţa Unirii Nr. 2.
  Tiberiu Weiss, Timişoara, str. Merezy Nr. 9.
  Leo Blumberg, Timişoara, str. 10 Mai Nr. 1.
  Ioan Schiler, Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 3.
  Arcadie Zeiner, Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 27.
  Adolf Low, Timişoara, str. 23 August Nr. 33.
  Keller Ştefan, Timişoara, str. Zlatna Nr. 2.
  Czermak Ludovic, Timişoara, Piaţa Petru Maior Nr. 2.
  Tiberiu Pap, Timişoara, Piaţa Traian Nr. 6.
  Aladar Kowacs, Timişoara, Piaţa Dacilor Nr. 10.
  Czegka Sandovici Maria, Timişoara, între str. Dacilor şi Splaiu Draghici.
  Leopold Schul, Timişoara, str. Mareşal Joffre Nr. 4.
  Sarbu Marinescu Ana, Timişoara, str. Mareşal Joffre Nr. 4.
  Iosif Maszalits, Timişoara, Piaţa Badea Cartan Nr. 5.
  Ştefan Petre Keler, Timişoara, b - dul fost Carol Nr. 27.
  Iuliu Sarga, Timişoara, str. Ciprian Porumbescu Nr. 1.
  Solomon Eugen, Timişoara, b-dul fost Carol Nr. 4.
  Dr. Renee Bibescu, Timişoara, Piaţa General Dragalina Nr. 9.
  Bela Xuhn, Timişoara, str. Alba Iulia Nr. 5.
  Dr. Lupea Virgil, Timişoara, str. 10 Mai Nr. 5, colt cu str. Merczy.
  Merkler Desideriu, Timişoara, b - dul Berthelot Nr. 9.
  Bianu Vasile, Timişoara, str. Miron Costin Nr. 1.
  Braun Andrei şi Farrber Francisc, Timişoara, Piaţa Dragalina Nr. 15.
  Iosif Roxin Bibescu, Timişoara, Piaţa Kutla Nr. 5.
  Maria Dr. Cristea, Timişoara, str. Lahovary Nr. 1.
  Tiberiu V. Chioreanu, Timişoara, str. Closca Nr. 18.
  Meszalits Emeric, Timişoara, str. fosta Bratianu Nr. 41.
  Roxin Ioan, Timişoara, str. fosta Bratianu Nr. 23.
  Eugen Hirschenhausen, Timişoara, str. Fr"bel Nr. 1.
  Victor Ujfalasey, Timişoara, b - dul fost Carol Nr. 32.
  Vida Nicolae, Timişoara, str. Berthelot Nr. 16.
  Debora Zeirn, Timişoara, str. Preyer Nr. 25.
  Doba Barbara, Timişoara, calea Sagului Nr. 30.
  Taborszky Alfred, Timişoara, piaţa Avram Iancu Nr. 4.
  Spitzer Andrei, Timişoara, piaţa Adamachi.
  Gall Ernest, Timişoara, str. Fr"bel Nr. 39.
  Farakas Ludovic, Timişoara, piaţa Libertăţii Nr. 1.
  Iosif Ungvari şi Segwartzman Adolf, Timişoara, str. Prayer Nr. 1.
  Gotterbarn Petru, Timişoara, b-dul fost Bratinau Nr. 29.
  Andrei Victor, Timişoara, str. Iancu Văcărescu Nr. 37.
  Iosif Hrianka, oraşul Lipova.
  Francisc Ihm, oraşul Lipova.
  Stanescu Alexandrina, oraşul Lipova.
  Iosif Gallsz, oraşul Sanicolaul Mare, str. Vulturului Nr. 730.
  Petru Bender, oraşul Sanicolaul Mare, str. Traian Nr. 3.
  "Salvator", dr. Traian Petrovic, oraşul Sannicolaul Mare.
  Burcavschi Zoe, oraşul Sannicolaul Mare.
  Nicolae Moga, com. Buzias.
  Emil Negru, com. Buzias.
  Naphtanail Pulca, com. Deta.
  Adam Holtz (închisă), com. Periam.
  Ana Pasca Moldovan, com. Periam.
  Most. Augustin Pop, com. Periam.
  Fischer Alim, com. Jimbolia.
  Matei Holtz, com. Jimbolia.
  Svetozar Constantinovici, com. Vinga.
  Popovici Valeriu, com. Deta.
  Laboratoare chimico - farmaceutice
  Banat (la Gea Krayer), S.A.R., Timişoara, str. Gh. Lazar Nr. 10.
  Chemocolon + Cosm., S.A., Timişoara, str. Cezar Boliac Nr. 7.
  Gotterbarm Petre, Timişoara, str. Văcărescu Nr. 33.
  Galasanu Petre, Timişoara, str. Goliat Nr. 13.
  Marginea Resita, S.A.R., Timişoara, str. Paulescu Nr. 2.
  Medichimica, S.A.R., Timişoara, str. Solderer Nr. 5.
  Farma, Dr. Steiner, Timişoara, b - dul Berthelot Nr. 16.
  Vita, S.A., com. Ceacova - Timiş.
  Chemicos, Timişoara, str. Preyer Nr. 7.
  Cosmetice
  Baeder - Lenor, Statislava, Lesze Bienkwska, Timişoara, str. Galaţi Nr. 1.
  Dore, Ungerleider Ladislau, Timişoara, str. Penes Curcanu Nr. 3.
  Cosmetica, Farm Parva Avram, Timişoara, str. Iosif Gall Nr. 4.
  Depozite de medicamente
  Medrog, Baruch Bruno, farm., Timişoara, str.Brediceanu Nr. 2.
  Chemind., S.A.R., Timişoara, str. Prayer Nr. 7.
  Singer Ladislau, farm., Timişoara, str. Saguna Nr. 7.
  Stardrog, S.A., Timişoara, str. Ady Nr. 2.
  Ufa - Demed, Timişoara, str. Prayer Nr. 7.
  Drogherii
  Drog. Honig Magd.,med., Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 4.
  Drog. Krayer Elemer, med., Timişoara, str. fosta Bratianu Nr. 3.
  Farm. aj. R. Blumberg, mad., Timişoara, str. Bowat Nr. 2.
  Farm. Eug. Popescu Hrabel, mad., Timişoara, str. Traian Nr. 9.
  Farmaciile particulare din judeţul Vlasca
  Pantu Nicolae, Giurgiu, str. fosta Pr. Nicolae Nr. 20.
  Dr. Irina Moga, Giurgiu, str. fosta Pr. Nicolae Nr. 56.
  Gheorghiu Octavia, Giurgiu, str. Olari Nr. 2.
  Voinea Marcele, Giurgiu, Piaţa fosta Carol Nr. 26.
  Catafane Vasiliu, Giurgiu, str. Olari Nr. 44.
  Grosz Simon, Giurgiu, str. Octavian Goga Nr. 17.
  Dobre Ştefan, Giurgiu, str. fosta Princ.Nicolae Nr. 101.
  Harles Alexandru, Giurgiu, str. Olari Nr. 26.
  Botos Octavian, Giurgiu, str. Comerţului Nr. 1.
  Bogdan Chircor, Giurgiu, str. Comerţului Nr. 30.
  Niculescu Viorica, comuna Videle.
  Stoianovici Nicolae, comuna Videle.
  Drogherii
  Drog. Remus Popescu, med., Giurgiu, str. Ghica Nr. 37.
  Farmaciile particulare din judeţul Vaslui
  Josephson Solomon Rasela, Vaslui, str. Hagi Chiriac Nr. 63.
  Stefanescu Elza Paula, Vaslui, Farm. "Ingerul".
  Nicolau Nicu, Vaslui, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 41.
  Segal Cahane Rasela, Vaslui, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 5.
  Mucenic Leocovschi Ita, Vaslui, str. fosta Principesa Nr. 7.
  -------------