LEGE Nr. 4 din 11 ianuarie 1991
privind încheierea şi ratificarea tratatelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 12 ianuarie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Preşedintele României reprezintă statul în relaţiile internaţionale şi, în aceasta calitate, încheie tratate în numele României sau poate da împuterniciri, în acest scop, primului-ministru, ministrului afacerilor externe, altor membri ai guvernului sau unor reprezentanţi diplomatici ai României.
  Pe baza împuternicirii date de Preşedintele României, guvernul ia măsuri pentru iniţierea şi negocierea tratatelor internaţionale care se încheie în numele României.


  Articolul 2

  Guvernul poate negocia şi semna acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel guvernamental. El aproba încheierea de acorduri, convenţii şi alte înţelegeri la nivel departamental.


  Articolul 3

  Negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale încheiate în numele României se fac, pe baza împuternicirii date de către preşedinte, de către delegatiile aprobate de acesta.
  Negocierea şi semnarea de acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel de guvern sau la nivel departamental se fac pe baza împuternicirii primite de către delegatiile aprobate în acest scop.


  Articolul 4

  Tratatele internaţionale semnate în numele României, precum şi acordurile, convenţiile şi înţelegerile semnate la nivelul guvernului român, care se referă la colaborarea politica şi militară, cele care fac necesară adoptarea unor legi noi sau revizuirea legilor în vigoare, precum şi cele care implica un angajament politic sau financiar ori se referă la probleme privind regimul politic şi teritorial al statului sau la statutul persoanelor, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau participarea la organizaţii internaţionale, precum şi acelea care prevăd expres aceasta, sînt supuse Parlamentului pentru ratificare prin lege.
  Prevederile alin. 1 cu privire la ratificarea de către Parlament se aplică şi pentru aderarea la tratatele internaţionale prevăzute în acest alineat.
  Denunţarea tratatelor internaţionale prevăzute la alin. 1 şi 2 urmează aceeaşi procedura.


  Articolul 5

  Acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale care, prin obiectul lor, nu se includ în prevederile art. 4, sînt de competenţa guvernului. După negociere şi semnare ele vor fi supuse aprobării acestuia.
  Guvernul informează Preşedintele României şi Parlamentul despre orice acord, convenţie sau alte înţelegeri internaţionale pe care le încheie şi care nu trebuie să fie supuse ratificării.


  Articolul 6

  Acordurile şi înţelegerile în forma simplificata, încheiate de Ministerul Afacerilor Externe prin schimb de note sau scrisori, pot intră în vigoare de la data efectuării lui, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.
  Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor internaţionale care, potrivit prevederilor art. 4, fac necesară adoptarea unei legi.


  Articolul 7

  Iniţierea, negocierea şi semnarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale, în numele României sau la nivel guvernamental, se fac, cu respectarea dispoziţiilor art. 3, de către Ministerul Afacerilor Externe. Ele se pot face şi de către ministerele şi organele centrale ce au primit atribuţii şi împuterniciri în acest sens, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, organul specializat prin care guvernul asigura coordonarea şi politica unitară în acest domeniu.
  Ministerul Afacerilor Externe prezintă guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propunerile cu privire la semnarea, ratificarea, aprobarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi a celorlalte înţelegeri sau aderarea la acestea ori pentru denunţarea lor.


  Articolul 8

  Împuternicirile pentru semnarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri cu caracter guvernamental se consemnează în deplinele puteri, care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, fiind semnate de ministrul afacerilor externe, potrivit reglementărilor şi practicii internaţionale.
  Preşedintele României, primul-ministru al guvernului şi ministrul afacerilor externe pot negocia şi semna tratate, acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale, fără a prezenta depline puteri.


  Articolul 9

  Ratificarea sau aderarea, respectiv denunţarea tratatelor încheiate în numele României, se consemnează în instrumentele de ratificare sau aderare, respectiv de denunţare, semnate de Preşedintele României, investite cu sigiliul statului şi contrasemnate de ministrul afacerilor externe.
  Instrumentele sus-menţionate urmează a fi schimbate între părţi sau depuse la depozitar, în conformitate cu regulile dreptului internaţional şi practica internationala.
  Aprobarea acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor încheiate la nivelul guvernului se notifica celeilalte părţi contractante sau depozitarului, pe cale diplomatică.


  Articolul 10

  Guvernul ia măsurile necesare pentru aplicarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi celorlalte înţelegeri internaţionale şi controlează modul în care se realizează acestea.
  Guvernul informează periodic Preşedintele României şi Parlamentul în legătură cu problemele pe care le ridica aplicarea unor tratate, acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale, în vederea soluţionării operative a acestora, în deplina concordanta cu principiile dreptului internaţional şi interesele părţii române.


  Articolul 11

  Legile pentru ratificarea tratatelor internaţionale şi hotărîrile pentru aprobarea acordurilor, convenţiilor şi a altor înţelegeri internaţionale, precum şi textele acestora, se publică în Monitorul Oficial.
  Parlamentul şi, respectiv, guvernul pot hotărî ca anumite tratate, acorduri, convenţii sau alte înţelegeri internaţionale sa nu fie publicate.
  Ministerul Afacerilor Externe asigura publicarea în Monitorul Oficial a datelor şi informaţiilor privind viaţa principalelor tratate, acorduri, convenţii şi a altor înţelegeri internaţionale la care România participa, precum şi înregistrarea lor la Organizaţia Naţiunilor Unite.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 8 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea privind încheierea şi ratificarea tratatelor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU