ORDIN nr. 1.011 din 9 iunie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2011  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului pentru programe de sănătate şi Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 6.612/2011,
  având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe foaia de observaţie clinică generală, bilet de ieşire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului în străinătate) se depun de către bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de către aparţinător (soţ/soţie, rudă de gradul IV) la direcţia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază bolnavul, împreună cu o cerere din partea bolnavului, a reprezentantului legal sau a aparţinătorului acestuia."
  2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Direcţiile de sănătate publică vor desemna o persoană responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală şi programe de sănătate.
  (2) Atribuţiile persoanei responsabile cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate privind întocmirea, verificarea şi trimiterea documentaţiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale sunt stabilite în fişa postului.
  (3) În termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) la direcţia de sănătate publică, această instituţie, prin Compartimentul de asistenţă medicală şi programe de sănătate, are obligaţia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora privind trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate, prevăzute în anexa nr. 2.
  (4) După primirea de către direcţia de sănătate publică a procesului-verbal medical prevăzut în anexa nr. 3, persoana responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate sau, în urma unui angajament scris, bolnavul ori reprezentantul legal al acestuia efectuează corespondenţa cu clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială şi obţine documente privind costul şi condiţiile de plată a tratamentului, precum şi numărul de cont al clinicii.
  (5) În situaţia în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia îşi exprimă opţiunea pentru efectuarea corespondenţei prevăzute la alin. (4), acesta va prezenta direcţiei de sănătate publică documente oficiale emise de clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, cu antet şi semnătură, care cuprind cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 10. Direcţiile de sănătate publică consideră valide numai documentele transmise în original sau, după caz, prin fax ori prin e-mail, în forma scanată.
  (6) În situaţia în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia îşi exprimă opţiunea pentru efectuarea corespondenţei prevăzute la alin. (4) de către direcţia de sănătate publică, corespondenţa trebuie definitivată în maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică.
  (7) În situaţia în care în termenul prevăzut la alin. (6) niciuna dintre clinici nu răspunde cererii adresate de către direcţia de sănătate publică sau răspunsurile sunt negative, direcţia de sănătate publică înştiinţează comisia de specialitate teritorială în maximum 9 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. În acest caz, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, comisia de specialitate teritorială nominalizează alte clinici.
  (8) În cazul afecţiunilor cu nivel de prioritate - urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major), direcţia de sănătate publică va înainta dosarul spre aprobare Ministerului Sănătăţii cu răspunsul complet al cel puţin două dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. Acest dosar va cuprinde în mod obligatoriu şi dovezi privind iniţierea corespondenţei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială.
  (9) În cazul afecţiunilor pentru care nu a fost consemnat de către comisia de specialitate teritorială nivelul de prioritate - urgenţă medicală sau risc vital crescut (major), direcţia de sănătate publică va înainta dosarul spre aprobare Ministerului Sănătăţii cu răspunsul complet al cel puţin două dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. Acest dosar va cuprinde în mod obligatoriu şi dovezi privind iniţierea corespondenţei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială.
  (10) În situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9), dacă ulterior transmiterii dosarului la Ministerul Sănătăţii direcţia de sănătate publică sau bolnavul primeşte şi răspunsurile celorlalte clinici recomandate de comisia de specialitate teritorială, acestea vor fi transmise Ministerului Sănătăţii în vederea completării dosarului.
  (11) Pentru asigurarea transparenţei în procedura de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a publică pe site-ul instituţiei următoarele date:
  a) numărul solicitărilor înregistrate la direcţia de sănătate publică pentru trimiterea la tratament în străinătate;
  b) stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele menţiuni:
  b.1) numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale;
  b.2) numărul dosarelor pentru care s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale;
  b.3) numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătăţii spre aprobare;
  b.4) numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătăţii;
  c) numărul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate - urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major);
  d) numărul dosarelor înregistrate pentru control medical;
  e) numărul dosarelor pentru care se solicită suplimentarea finanţării.
  (12) Actualizarea datelor prevăzute la alin. (11) se realizează lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna anterioară."
  3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) În cazul în care din documentele transmise comisiei de specialitate teritoriale nu se poate determina cu exactitate conduita care se impune a fi adoptată faţă de solicitarea bolnavului privind trimiterea la tratament în străinătate, la recomandarea preşedintelui comisiei de specialitate teritoriale bolnavii vor fi internaţi într-o clinică din centrul universitar în care funcţionează comisia de specialitate teritorială, pentru efectuarea unor investigaţii medicale.
  (2) În situaţia în care, după efectuarea investigaţiilor medicale prevăzute la alin. (1), comisia de specialitate teritorială decide necesitatea trimiterii bolnavului pentru tratament în străinătate, aceasta întocmeşte procesul-verbal medical prevăzut în anexa nr. 3 şi îl transmite direcţiei de sănătate publică în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea examinării cazului.
  (3) Direcţia de sănătate publică va colabora cu comisia de specialitate teritorială astfel încât între data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică şi încunoştinţarea bolnavului cu privire la decizia comisiei să nu treacă mai mult de 7 zile lucrătoare.
  (4) În cazul în care comisia de specialitate teritorială va considera ca bolnavul nu suferă de o afecţiune care justifică trimiterea la tratament în străinătate, aceasta va emite o decizie de respingere a cererii depuse în care va expune temeinic cauzele pentru care afecţiunea nu are indicaţie de tratament în străinătate. În cuprinsul acestei decizii, comisia de specialitate teritorială va recomanda conduita medicală care se impune şi unitatea sanitară în care bolnavul va fi îngrijit în ţară. Decizia comisiei de specialitate teritoriale, va fi transmisă direcţiei de sănătate publică, care are obligaţia de a înştiinţa bolnavul în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la direcţia de sănătate publică.
  (5) Direcţia de sănătate publică transmite Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile prezentului ordin, însoţită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii ofertei/ofertelor de preţ de la clinici, dar nu mai târziu de 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. În cazul în care bolnavul a fost internat pentru investigaţii medicale, termenul de transmitere al dosarului la Ministerul Sănătăţii se prelungeşte corespunzător.
  (6) Comisia de specialitate teritorială are obligaţia de a comunică, în scris, direcţiei de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 7 zile lucrătoare de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz.
  (7) Medicul curant de specialitate care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are obligaţia să examineze bolnavul şi la întoarcerea acestuia în ţară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.
  (8) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoţitor, costurile deplasării şi cazării urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani, situaţie în care direcţia de sănătate publică va deconta şi costurile deplasării pentru un însoţitor.
  (9) În cazul în care apar disfuncţionalităţi care întârzie întocmirea documentaţiei medicale pentru trimitere la tratament în străinătate mai mult de 22 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială, direcţia de sănătate publică va informa Ministerul Sănătăţii asupra cauzelor acestor întârzieri, urmând ca acesta să intervină prin reprezentanţii săi pentru rezolvarea problemelor apărute, în maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea informării."
  4. La articolul 5, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească de două ori pe lună, în intervalul 1-5, respectiv 14-18 ale fiecărei luni, precum şi ori de câte ori este nevoie în cazul urgenţelor, în vederea analizării solicitărilor transmise în condiţiile prezentului ordin. Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii trebuie să ia măsuri pentru ca termenul de adoptare a deciziei şi comunicarea acesteia către direcţia de sănătate publică să nu depăşească 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătăţii.
  ..................................................................
  (5) În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile stabilite lunar cu această destinaţie, comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii aprobă finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:
  a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:
  - risc major (mare) = 10 puncte;
  - risc mediu = 5 puncte;
  - risc scăzut (mic) = 0 puncte;
  b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:
  - foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;
  - satisfăcător (recuperare parţială) = 5 puncte;
  - nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte."
  5. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat anual şi trimestrial cu această destinaţie şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, spitalizării şi transportului pentru bolnav, precum şi ale transportului pentru un însoţitor, dacă este cazul, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului. Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite."
  6. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) În cazul în care clinica din străinătate solicită prezentarea la control a pacienţilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, se asigură finanţare numai pe baza evaluării tratamentului de către medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul şi a procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială."
  7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin persoanele vinovate vor răspunde conform prevederilor legale în vigoare."
  8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Serviciul pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii comunică direcţiilor de sănătate publică numele bolnavilor ale căror dosare au fost aprobate de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, precum şi sumele aprobate de ordonatorul principal de credite cu această destinaţie."
  9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) La întoarcerea în ţară bolnavul are obligaţia să se prezinte în termen de 14 zile lucrătoare sau ori de câte ori este programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate.
  (2) La împlinirea termenului de un an de la efectuarea primului control prevăzut la alin. (1), medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul în străinătate elaborează un raport medical, care va fi înaintat direcţiei de sănătate publică.
  (3) În situaţia în care bolnavul nu se prezintă la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate, acesta nu va beneficia de aprobarea altor solicitări privind trimiterea la tratament în străinătate."
  10. La anexa nr. 3 "Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de ...........", punctul 10 se abrogă.
  11. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin."


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, precum şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 9 iunie 2011.
  Nr. 1.011.


  Anexa
  (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 50/2004)
  OFERTĂ PRIVIND COSTUL TRATAMENTULUI
  I. Date privind identificarea clinicii:
  Denumirea: .......................................................
  Adresa: ..........................................................
  Persoana de contact: .............................................
  Telefon: .........................................................
  Fax: .............................................................
  E-mail: ..........................................................
  Numărul de cont bancar: ..........................................
  II. Date privind identificarea pacientului:
  Numele: ..........................................................
  Prenumele: .......................................................
  Diagnosticul: ....................................................
  III. Date privind costul tratamentului:
  - cost privind evaluarea medicală a pacientului;
  - cost privind procedura terapeutică aplicată;
  - cost privind evaluarea medicală a pacientului posttratament;
  - cost/zi de spitalizare;
  - cost total.
  IV. Condiţiile de plată a tratamentului
  V. Data programării pacientului pentru internare
  -------