NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2001
privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderi
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 17 octombrie 2001  Pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderile care se încadrează în criteriile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor şi care vor aplica sistemul simplificat de impunere se emit următoarele norme:
  I. Organizarea şi conducerea contabilităţii
  1. Contribuabilii care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor utilizează modelul Planului de conturi simplificat pentru microintreprinderi (anexa nr. 1) şi, ca sistem simplificat de raportare, modelele de bilanţ şi cont de profit şi pierdere (anexele nr. 2 şi 3).
  2. Modelul Planului de conturi simplificat pentru microintreprinderi respecta structura şi regulile de funcţionare a conturilor prevăzute în Planul de conturi general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, cu următoarele menţiuni:
  a) în contul 129 "Repartizarea profitului" vor fi evidentiate repartizarile din rezultatul exerciţiului;
  b) în contul 208 "Alte imobilizari necorporale" vor fi evidentiate toate imobilizarile necorporale;
  c) în contul 263 "Alte titluri imobilizate" vor fi evidentiate toate imobilizarile financiare;
  d) în contul 301 "Materiale consumabile" vor fi evidentiate şi stocurile de natura materiilor prime;
  e) în contul 441 "Impozitul pe profit" va fi evidenţiat impozitul determinat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001;
  f) în contul 508 "Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate" vor fi evidentiate toate titlurile de plasament;
  g) în contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" vor fi evidentiate şi cheltuielile cu materiile prime;
  h) în contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" vor fi evidentiate şi cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi;
  i) în contul 668 "Alte cheltuieli financiare" vor fi evidentiate toate cheltuielile financiare;
  j) în contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" va fi evidenţiată cheltuiala cu impozitul reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001;
  k) în contul 768 "Alte venituri financiare" vor fi evidentiate toate veniturile financiare;
  l) în contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" vor fi evidentiate toate veniturile din reluarea provizioanelor.
  3. În cazul microintreprinderilor plătitoare de T.V.A., la înregistrarea acesteia se vor utiliza conturile corespunzătoare prevăzute de reglementările legale în vigoare.
  4. Orice operaţiune patrimonială se consemnează într-un document justificativ care sta la baza înregistrărilor în contabilitate.
  Documentele justificative sunt cele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în ordinele ministrului finanţelor date în aplicarea acesteia şi în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998.
  5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în conturi, cu ajutorul registrului-jurnal şi al registrului cartea mare.
  Microintreprinderile plătitoare de T.V.A. utilizează jurnale de vânzări şi cumpărări, precum şi documente specifice plătitorilor de T.V.A. (factura fiscală etc.).
  6. Modelele registrului-jurnal, registrului-inventar şi registrului cartea mare, prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, împreună cu documentele justificative, constituie documente obligatorii şi pentru microintreprinderi.
  7. Microintreprinderile întocmesc bilanţul şi contul de profit şi pierdere anual, precum şi cu ocazia lichidării, fuziunii sau încetării activităţii, potrivit legii. După caz, acestea pot fi însoţite de raportul administratorilor.
  8. Evaluarea şi inventarierea elementelor patrimoniale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993.
  9. Utilizarea de către microintreprinderi şi a altor conturi cuprinse în Planul de conturi general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 şi dezvoltarea conturilor utilizate în conturi sintetice de gradul II sau în analitice sunt la latitudinea acestora.
  10. Raportarile contabile anuale (bilanţul şi contul de profit şi pierdere) se depun la organele în drept, la termenele prevăzute de lege.
  11. Transpunerea din balanţa de verificare la data de 31 decembrie 2001 a soldului conturilor din Planul general de conturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, care nu se regăsesc în modelul de plan de conturi simplificat pentru microintreprinderi, se va face potrivit anexei nr. 4 (prin analitice distincte).
  Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentele norme.
  II. Determinarea bazei impozabile la microintreprinderi
  12. Veniturile trimestriale asupra cărora se aplică cota de 1,5% conform art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 sunt cele evidentiate în creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu excepţia celor înregistrate în conturile 711 "Venituri din producţia stocata", 722 "Venituri din producţia de imobilizari corporale" şi 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare", deoarece acestea nu reprezintă venituri efective, ci au rolul de echilibrare a unor cheltuieli efectuate.
  13. Contribuabilii care se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 vor calcula şi vor plati impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie - 31 august 2001, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994, republicată, cu modificările ulterioare, şi vor depune până la data de 25 octombrie 2001, pentru aceeaşi perioadă, "Declaraţia privind impozitul pe profit" - cod 14.13.01.04, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 165/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor de declarare a obligaţiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice.
  14. Contribuabilii care aplica după data de 1 septembrie 2001 prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 au obligaţia sa calculeze impozitul stabilit de aceasta ordonanţa pentru veniturile obţinute în luna septembrie 2001 şi sa înregistreze impozitul datorat aferent lunii septembrie la rd.19 din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" - cod 14.13.01.01, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.313/1999, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi depusa conform termenelor legale.
  15. Aplicarea facilităţilor fiscale prevăzute la art. 6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 se va face prin raportarea ambelor reduceri la impozitul stabilit potrivit prevederilor acestei ordonanţe ca baza unica de calcul. Suma reducerilor nu poate depăşi impozitul datorat pe întregul an fiscal.
  Data acordării facilitatii prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 este data punerii în funcţiune a imobilizarilor, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru investiţiile care nu sunt finalizate în anul fiscal curent deducerea se acordă proporţional cu valoarea lucrărilor realizate efectiv, în baza unei situaţii parţiale de lucrări.

  Anexa 1

  -------
  la norme metodologice
  ---------------------
  MODEL DE PLAN DE CONTURI SIMPLIFICAT*1)
  PENTRU MICROINTREPRINDERI
  101 Capital social
  104 Prime legate de capital
  105 Rezerve din reevaluare
  106 Rezerve
  107 Rezultatul reportat
  121 Profit şi pierdere
  129 Repartizarea profitului
  151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
  162 Credite bancare pe termen lung şi mediu
  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  208 Alte imobilizari necorporale
  211 Terenuri
  212 Mijloace fixe
  231 Imobilizari corporale în curs
  263 Alte titluri imobilizate
  280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
  281 Amortizari privind imobilizarile corporale
  301 Materiale consumabile
  345 Produse finite
  371 Mărfuri
  378 Diferenţe de preţ la mărfuri
  401 Furnizori
  411 Clienţi
  421 Personal - remuneraţii datorate
  431 Asigurări sociale
  437 Ajutor de şomaj
  441 Impozitul pe profit
  444 Impozitul pe salarii
  446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul
  457 Dividende de plată
  461 Debitori diversi
  462 Creditori diversi
  471 Cheltuieli înregistrate în avans
  472 Venituri înregistrate în avans
  508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate
  512 Conturi curente la bănci
  519 Credite bancare pe termen scurt
  531 Casa
  532 Alte valori
  601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  607 Cheltuieli privind mărfurile
  635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  641 Cheltuieli cu remuneraţiile personalului
  645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  658 Alte cheltuieli de exploatare
  668 Alte cheltuieli financiare
  681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile şi provizioanele
  691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
  701 Venituri din vânzarea produselor finite
  704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
  707 Venituri din vânzarea mărfurilor
  711 Venituri din producţia stocata
  722 Venituri din producţia de imobilizari corporale
  758 Alte venituri din exploatare
  768 Alte venituri financiare
  781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
  --------------
  *1) Conturile prevăzute nu sunt limitative.


  Anexa 2

      -------
      la norme metodologice
      ---------------------
               
    JUDEŢUL . . . . . . . . . . . . . .FORMA DE PROPRIETATE . . . . . . . .
    UNITATEA . . . . . . . . . . . . .ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
    ADRESA loc. . . . . , sector . . .(denumire grupă CAEN)
    str. . . . . . . . nr. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    bl. . . . . . , ap. . . . . , sc. .  
    TELEFONUL . . . . . FAXUL . . . .COD GRUPĂ CAEN . . . . . . . . . .
    NUMĂRUL DIN REGISTRUL  
    COMERŢULUI . . . . . . . . . . . . .CODUL FISCAL . . . . . . . . . . . .
     
    BILANŢ PENTRU MICROÎNTREPRINDERI încheiat la data de 31 decembrie . .
     
          - mii lei -
          Sold la
    Denumirea indicatorului   Nr. rd.începutul anuluisfârşitul anului
    A   B12
    A. ACTIVE IMOBILIZATE        
    I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE   01    
    (ct. 208-280)        
    II. IMOBILIZĂRI CORPORALE   02    
    (ct. 211 + 212 + 231-281)        
    III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE   03    
    (ct. 263)        
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL   04    
    (rd. 01 + 02 + 03)        
    B. ACTIVE CIRCULANTE        
    I. STOCURI   05    
    (ct. 301 + 345 + 371-378)        
    II. CREANŢE        
    1. Creanţe comerciale   06    
    (ct. 411)        
    2. Alte creanţe   07    
    (ct. 431 + 437 + 441 + 444 + 446 + 456 + 461)        
    TOTAL: (rd. 06 + 07)   08    
    III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT   09    
    (ct. 508)        
    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI   10    
    (ct. 512 + 531 + 532)        
    ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL   11    
    (rd. 05 + 08 + 09 + 10)        
    C. CHELTUIELI ÎN AVANS   12    
    (ct. 471)        
    D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN        
    1. Împrumuturi datorate instituţiilor de credit   13    
    (ct. 162)        
    2. Datorii comerciale   14    
    (ct. 401)        
    3. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale   15    
    (ct. 167 + 421 + 431 + 437 + 441 + 444 + 446 + 456 + 457 + 462 + 519)        
    TOTAL: (rd. 13 la 15)   16    
    E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE   17    
    (rd. 11 + 12-16-24)        
    F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE   18    
    (rd. 04 + 17)        
    G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN        
    1. Împrumuturi datorate instituţiilor de credit   19    
    (ct. 162)        
    2. Datorii comerciale   20    
    (ct. 401)        
    3. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale   21    
    (ct. 167 + 421 + 431 + 437 + 441 + 444 + 446 + 456 + 457 + 462)        
    TOTAL: (rd. 19 la 21)   22    
    H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI   23    
    (ct. 151)        
    I. VENITURI ÎN AVANS   29    
    (ct. 472)        
    J. CAPITAL ŞI REZERVE        
    I. CAPITAL   25    
    (ct. 101)        
    - din care vărsat   26    
    II. PRIME DE CAPITAL   27    
    (ct. 104)        
    III. REZERVE DIN REEVALUARESold C   28    
    (ct. 105)Sold D   29    
    IV. REZERVE     30    
    (ct. 106)          
    V. REZULTATUL REPORTATSold C   31    
    (ct. 107)Sold D   32    
    VI. rezultatul exerciţiuluiSold C   33    
    (ct. 121)Sold D   34    
    Repartizarea rezultatului (ct. 129)   35    
    TOTAL CAPITALURI PROPRII   36    
    (rd. 25 + 27 + 28-29 + 30 + 31-32 + 33-34-35)        
             
    ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
    (Numele, prenumele,(Numele, prenumele,
    semnătura şi ştampila unităţii)şi semnătura)


  Anexa 3

  -------
  la norme metodologice
  ---------------------
               
    JUDEŢUL . . . . . . . . . . . . . . . . . .FORMA DE PROPRIETATE . . . . . . . . . .
    UNITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . .ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
    ADRESA loc. . . . . . , sector . . . .(denumire grupă CAEN)
    str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    bl. . . . . . . , ap. . . . . , sc. . .  
    TELEFONUL . . . . . . FAXUL . . . . . .COD GRUPĂ CAEN . . . . . . . . . . . . . .
    NUMĂRUL DIN REGISTRUL  
    COMERŢULUI . . . . . . . . . . . . . . . .CODUL FISCAL . . . . . . . . . . . . . . .
       
     
    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PENTRU MICROÎNTREPRINDERI încheiat la data de 31 decembrie ...
     
    - mii lei -
    Denumirea indicatorului   Nr. rd.Exerciţiul financiar
    precedentîncheiat
    A   B12
    1. VENITURI DIN VÂNZĂRI ŞI PRESTAŢII   01    
    (ct. 701+704+707+758)        
    2. Variaţia stocurilorSold C   02    
    (ct. 711)Sold D   03    
    3. Producţia imobilizată   04    
    (ct. 722)        
    4. Venituri din provizioane   05    
    (ct. 781)        
    5. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL   06    
    (rd. 01+02-03+04+05)        
    6. CHELTUIELI DE EXPLOATARE   07    
    (ct. 601+607+635+641+645+658+681)        
    7. REZULTATUL DIN EXPLOATARE   08    
    - Profit (rd. 06-07)        
    - Pierdere (rd. 07-06)        
    8. VENITURI FINANCIARE   09    
    (ct. 768)        
    9. CHELTUIELI FINANCIARE   10    
    (ct. 668)        
    10. REZULTATUL FINANCIAR   11    
    - Profit (rd. 09-10)        
    - Pierdere (rd. 10-09)        
    11. REZULTATUL CURENT   12    
    (rd. 08+11)        
    12.IMPOZITUL PE VENIT   13    
    (ct. 691)        
    13.REZULTATUL EXERCIŢIULUI   14    
    (rd. 12-13)        
             
    ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
    (Numele, prenumele,(Numele, prenumele,
    semnătura şi ştampila unităţii)şi semnătura)


  Anexa 4
      la norme metodologice
                                    TRANSPUNEREA
        soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2001
             în planul de conturi simplificat pentru microintreprinderi
  CONTURI VECHI CONTURI NOI
  Sim- bol cont Denumire cont Sim- bol cont Denumire cont
  101 Capital social 101 Capital social
  104 Prime legate de capital 104 Prime legate de capital
  105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
  106 Rezerve 106 Rezerve
  107 Rezultatul reportat 107 Rezultatul reportat
  112 Fondul de participare la profit 421 Personal - remuneraţii datorate
  118 Alte fonduri 106 Rezerve
  121 Profit şi pierdere 121 Profit şi pierdere
  129 Repartizarea profitului 129 Repartizarea profitului
  131 Subvenţii pentru investiţii 462 Creditori diversi
  141 Provizioane reglementate 151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
  151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
  161 Împrumuturi de obligaţiuni 162 Credite bancare pe termen lung
  162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung
  166 Datorii legate de participatii 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (debit)
  201 Cheltuieli de constituire 208 Alte imobilizari necorporale
  203 Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare 208 Alte imobilizari necorporale
  205 Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare 208 Alte imobilizari necorporale
  207 Fond comercial 208 Alte imobilizari necorporale
  208 Alte imobilizari necorporale 208 Alte imobilizari necorporale
  211 Terenuri 211 Terenuri
  212 Mijloace fixe 212 Mijloace fixe
  230 Imobilizari necorporale în curs 208 Alte imobilizari necorporale
  231 Imobilizari corporale în curs 231 Imobilizari corporale în curs
  261 Titluri de participare 263 Alte titluri imobilizate
  262 Titluri imobilizate ale activita- tii de portofoliu 263 Alte titluri imobilizate
  263 Alte titluri imobilizate 263 Alte titluri imobilizate
  267 Creanţe imobilizate 263 Alte titluri imobilizate
  269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizari financiare 263 Alte titluri imobilizate (credit)
  280 Amortizari privind imobilizarile necorporale 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
  281 Amortizari privind imobilizarile corporale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale
  290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
  291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale
  293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor în curs 231 Imobilizari corporale în curs (credit)
  296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare 263 Alte titluri imobilizate (credit)
  300 Materii prime 301 Materiale consumabile
  301 Materiale consumabile 301 Materiale consumabile
  308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 301 Materiale consumabile
  321 Obiecte de inventar 301 Materiale consumabile
  322 Uzura obiectelor de inventar 301 Materiale consumabile (credit)
  323 Baracamente şi amenajări provizo- rii 301 Materiale consumabile
  328 Diferenţe de preţ la obiecte de inventar 301 Materiale consumabile
  331 Produse în curs de execuţie 345 Produse finite
  332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 345 Produse finite
  341 Semifabricate 345 Produse finite
  345 Produse finite 345 Produse finite
  346 Produse reziduale 345 Produse finite
  348 Diferenţe de preţ la produse 345 Produse finite
  351 Materii şi materiale aflate la terţi 301 Materiale consumabile
  352 Obiecte de inventar la terţi 301 Materiale consumabile
  354 Produse aflate la terţi 345 Produse finite
  356 Animale aflate la terţi 301 Materiale consumabile
  357 Mărfuri în custodie sau consig- natie aflate la terţi 371 Mărfuri
  358 Ambalaje aflate la terţi 371 Mărfuri
  361 Animale şi păsări 301 Materiale consumabile
  368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări 301 Materiale consumabile
  371 Mărfuri 371 Mărfuri
  378 Diferenţe de preţ la mărfuri 378 Diferenţe de preţ la mărfuri
  381 Ambalaje 371 Mărfuri
  388 Diferenţe de preţ la ambalaje 378 Diferenţe de preţ la mărfuri
  390 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 301 Materiale consumabile (credit)
  391 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile 301 Materiale consumabile (credit)
  392 Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar 301 Materiale consumabile (credit)
  393 Provizioane pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 345 Produse finite (credit)
  394 Provizioane pentru deprecierea produselor 345 Produse finite (credit)
  395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 301 Materiale consumabile (credit)
  396 Provizioane pentru deprecierea animalelor 301 Materiale consumabile (credit)
  397 Provizioane pentru deprecierea mărfurilor 371 Mărfuri (credit)
  398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor 371 Mărfuri (credit)
  401 Furnizori 401 Furnizori
  403 Efecte de plătit 401 Furnizori
  404 Furnizori de imobilizari 401 Furnizori
  405 Efecte de plătit pentru imobili- zari 401 Furnizori
  408 Furnizori-facturi nesosite 401 Furnizori
  409 Furnizori-debitori 461 Debitori
  411 Clienţi 411 Clienţi
  413 Efecte de primit 411 Clienţi
  416 Clienţi incerti 411 Clienţi
  418 Clienţi-facturi de întocmit 411 Clienţi
  419 Clienţi-creditori 462 Creditori diversi
  421 Personal-remuneraţii datorate 421 Personal-remuneraţii datorate
  423 Personal-ajutoare materiale datorate 421 Personal-remuneraţii datorate
  424 Participarea personalului la profit 421 Personal-remuneraţii datorate
  425 Avansuri acordate personalului 421 Personal-remuneraţii datorate (debit)
  426 Drepturi de personal neridicate 421 Personal-remuneraţii datorate
  427 Reţineri din remuneraţii datorate terţilor 421 Personal-remuneraţii datorate
  428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 421 Personal-remuneraţii datorate
  431 Asigurări sociale 431 Asigurări sociale
  437 Ajutor de şomaj 437 Ajutor de şomaj
  438 Alte datorii şi creanţe sociale 431 Asigurări sociale
  441 Impozitul pe profit 441 Impozitul pe profit
  444 Impozitul pe salarii 444 Impozitul pe salarii
  445 Subvenţii 461 Debitori diversi
  446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  447 Fonduri speciale-taxe şi vărsa- minte asimilate 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  448 Alte datorii şi creanţe privind bugetul statului 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  451 Decontări în cadrul grupului 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul
  455 Asociaţi-conturi curente 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul
  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul
  457 Dividende de plată 457 Dividende de plată
  458 Decontări din operaţii în părţi- cipatie 461/ 462 Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz
  461 Debitori diversi 461 Debitori diversi
  462 Creditori diversi 462 Creditori diversi
  471 Cheltuieli înregistrate în avans 471 Cheltuieli înregistrate în avans
  472 Venituri înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans
  473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 461/ 462 Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz
  476 Diferenţe de conversie-activ 668 Alte cheltuieli financiare
  477 Diferenţe de conversie-pasiv 768 Alte venituri financiare
  481 Decontări între unităţi şi subunitati 461/ 462 Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz
  482 Decontări între subunitati 461/ 462 Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz
  491 Provizioane pentru deprecierea creanţelor - clienţi 411 Clienţi (credit)
  495 Provizioane pentru deprecierea creanţelor- decontări în cadrul grupului, unităţii şi cu asociaţii 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul (credit)
  496 Provizioane pentru deprecierea creanţelor- debitori diversi 461 Debitori diversi (credit)
  502 Acţiuni proprii 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate
  503 Acţiuni 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate
  505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate
  506 Obligaţiuni 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate
  508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate
  509 Vărsăminte de efectuat pentru titluri de plasament 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate (credit)
  511 Valori de încasat 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate
  512 Conturi curente la bănci 512 Conturi curente la bănci
  518 Dobânzi 461/ 462 Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz
  519 Credite bancare pe termen scurt 519 Credite bancare pe termen scurt
  531 Casa 531 Casa
  532 Alte valori 532 Alte valori
  541 Acreditive 512 Conturi curente la bănci
  542 Avansuri de trezorerie 461 Debitori diversi
  581 Viramente interne 512/ 531 Conturi curente la bănci/ Casa, după caz
  590 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament 508 Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate (credit)
  600 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  601 Cheltuieli cu materialele consumabile 601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  602 Cheltuieli privind obiectele de inventar 601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  603 Cheltuieli privind baracamentele şi amenajările provizorii 601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  604 Cheltuieli privind materialele nestocate 601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  605 Cheltuieli privind energia şi apa 601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  606 Cheltuieli cu animalele şi păsările 601 Cheltuieli cu materialele consumabile
  607 Cheltuieli privind mărfurile 607 Cheltuieli privind mărfurile
  608 Cheltuieli privind ambalajele 607 Cheltuieli privind mărfurile
  611 Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii 658 Alte cheltuieli de exploatare
  612 Cheltuieli cu redevenţele, loca- tiile de gestiune şi chiriile 658 Alte cheltuieli de exploatare
  613 Cheltuieli cu primele de asigurare 658 Alte cheltuieli de exploatare
  614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 658 Alte cheltuieli de exploatare
  621 Cheltuieli cu colaboratorii 658 Alte cheltuieli de exploatare
  622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 658 Alte cheltuieli de exploatare
  623 Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate 658 Alte cheltuieli de exploatare
  624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 658 Alte cheltuieli de exploatare
  625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 658 Alte cheltuieli de exploatare
  626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 658 Alte cheltuieli de exploatare
  627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 658 Alte cheltuieli de exploatare
  628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 658 Alte cheltuieli de exploatare
  635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  641 Cheltuieli cu remuneraţiile personalului 641 Cheltuieli cu remuneraţiile personalului
  645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  654 Pierderi din creanţe 658 Alte cheltuieli de exploatare
  658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Alte cheltuieli de exploatare
  663 Pierderi din creanţe legate de participatii 668 Alte cheltuieli financiare
  664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate 668 Alte cheltuieli financiare
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 668 Alte cheltuieli financiare
  666 Cheltuieli privind dobânzile 668 Alte cheltuieli financiare
  667 Cheltuieli privind sconturile acordate 668 Alte cheltuieli financiare
  668 Alte cheltuieli financiare 668 Alte cheltuieli financiare
  671 Cheltuieli excepţionale privind operaţiile de gestiune 658 Alte cheltuieli de exploatare
  672 Cheltuieli privind operaţiile de de capital 658 Alte cheltuieli de exploatare
  681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile şi provizioanele 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile şi provizioanele
  686 Cheltuieli financiare privind amortizarile şi provizioanele 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile şi provizioanele
  687 Cheltuieli excepţionale privind amortizarile şi provizioanele 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile şi provizioanele
  691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
  701 Venituri din vânzarea produselor finite 701 Venituri din vânzarea produselor finite
  702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 701 Venituri din vânzarea produselor finite
  703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 701 Venituri din vânzarea produselor finite
  704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
  705 Venituri din studii şi cercetări 701 Venituri din vânzarea produselor finite
  706 Venituri din redevenţe, locatii de gestiune şi chirii 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
  707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Venituri din vânzarea mărfurilor
  708 Venituri din activităţi diverse 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
  711 Venituri din producţia stocata 711 Venituri din producţia stocata
  721 Venituri din producţia de imobilizari necorporale 758 Alte venituri din exploatare
  722 Venituri din producţia de imobilizari corporale 722 Venituri din producţia de imobilizari corporale
  741 Venituri din subvenţii de exploatare 758 Alte venituri din exploatare
  754 Venituri din creanţe reactivate 758 Alte venituri din exploatare
  758 Alte venituri din exploatare 758 Alte venituri din exploatare
  761 Venituri din participatii 768 Alte venituri financiare
  762 Venituri din imobilizari financiare 768 Alte venituri financiare
  763 Venituri din creanţe imobilizate 768 Alte venituri financiare
  764 Venituri din titluri de plasament 768 Alte venituri financiare
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar 768 Alte venituri financiare
  766 Venituri din dobânzi 768 Alte venituri financiare
  767 Venituri din sconturi obţinute 768 Alte venituri financiare
  768 Alte venituri financiare 768 Alte venituri financiare
  771 Venituri excepţionale din operaţii de gestiune 758 Alte venituri din exploatare
  772 Venituri din operaţii de capital 758 Alte venituri din exploatare
  781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
  786 Venituri financiare din provizioane 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
  787 Venituri excepţionale din provizioane 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

  ------------