LEGE nr. 291 din 19 decembrie 2011
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 19 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2)-(4) şi ale art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.


  Articolul 2

  (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2012 de -3,0%, iar în anul 2013 de -2,5%.
  (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,2% în anul 2012 şi de 7,1% în anul 2013.
  (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2012 şi 2013, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii.


  Articolul 3

  (1) În anul 2012, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 900,0 milioane lei şi, respectiv, în sumă de 1.400,0 milioane lei.
  (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor - HiPERB.
  (3) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice şi de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2012 este de 10.000,0 milioane lei. În cazul demarării proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garanţii de stat de către România, plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2012 se ajustează în consecinţă.
  (4) În anul 2012, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2012, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (6) În anul 2012, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de 7.564,8 milioane lei.
  (7) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.


  Articolul 4

  Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 19 decembrie 2011.
  Nr. 291.


  Anexa 1
  Plafoanele nominale ale cheltuielilor totale
  şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2012*)
  ------ Notă *) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.
                                                                - milioane lei -
   

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐
   │ │ Cheltuieli │ din care:│
   │ │ totale ├──────────┤
   │ │ │cheltuieli│
   │ │ │ de │
   │ │ │ personal │
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Bugetul general consolidat │ 203.084,2│ 42.500,0│
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Bugetul de stat │ 107.872,4│ 17.337,6│
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Bugetul general centralizat al unităţilor │ 51.839,1│ 17.359,5│
   │administrativ-teritoriale**) │ │ │
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 51.735,7│ 133,4│
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 2.323,9│ 81,0│
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale│ 17.422,1│ 139,8│
   │de sănătate**) │ │ │
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate │ 14.471,7│ 7.213,8│
   │integral şi/sau parţial din venituri proprii**) │ │ │
   ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
   │Alte bugete componente ale bugetului general │ 12.092,8│ 234,9│
   │consolidat**) │ │ │
   └───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘

  ------- Notă **) Estimări.


  Anexa 2
  Plafoane nominale ale soldului bugetului general
  consolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2012
                                                               - milioane lei -
   
  Bugetul general consolidat, din care: -17.675,2
  Bugetul de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat Bugetul asigurărilor pentru şomaj Bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii -22.498,9 263,2 140,1 1.760,1

  ------