ORDIN nr. 252 din 27 februarie 2019privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. MSSM 619 din 27.02.2019,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II, articolul 21 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepție, lista elaborată în cursul lunii martie 2019 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 11 martie 2019.
  2. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru ianuarie - februarie 2019“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative
  pentru trimestrul I al anului 2019
  - mii lei -


  Denumire program de sănătate

  Credite de angajament trimestrul I an 2019

  Credite bugetare trimestrul I an 2019

  Programul național de oncologie, din care:

  458.620,00

  519.910,00

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)**

  400.370,00

  455.364,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT

  7.934,00

  9.228,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  90,00

  111,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  738,00

  733,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  49.478,00

  54.470,00

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  10,00

  4,00

  Programul național de diabet zaharat

  321.184,00

  393.232,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  13.607,00

  14.823,00

  Programul național de tratament pentru boli rare**

  67.465,00

  112.295,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice

  42.796,00

  70.740,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  39.966,00

  64.165,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  4.767,00

  10.624,00

  Programul național de boli endocrine

  614,00

  727,00

  Programul național de ortopedie

  22.195,00

  36.840,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  133,00

  197,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  39.711,00

  64.423,00

  Programul național de sănătate mintală

  490,00

  617,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  5.542,00

  7.690,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  4.115,00

  6.698,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  1.118,00

  336,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  101,00

  211,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  208,00

  445,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  270.141,00

  270.141,00

  Total

  1.287.231,00

  1.566.424,00

  Cost volum

  172.321,00

  206.555,00

  Total general

  1.459.552,00

  1.772.979,00


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel

  București, 27 februarie 2019.
  Nr. 252.
  ----